Про затвердження Положення про Реєстр державних, первинних і вторинних еталонів одиниць вимірювань
Держспоживстандарт України; Наказ, Положення, Форма типового документа від 23.01.20063
Документ z0101-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.07.2016, підстава - z0914-16

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
23.01.2006 N 3
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 лютого 2006 р.
за N 101/11975
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 972 ( z0914-16 ) від 14.06.2016 }
Про затвердження Положення
про Реєстр державних, первинних і вторинних
еталонів одиниць вимірювань

З метою реалізації положень статті 9 Закону України "Про
метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) та
забезпечення ефективного функціонування та розвитку національної
еталонної бази Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Реєстр державних, первинних і
вторинних еталонів одиниць вимірювань, що додається.
2. Управлінню метрології (Домницький Р.А.) забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України згідно з чинним законодавством.
3. Скасувати наказ Держстандарту України від 28 травня
1999 року N 256 "Про затвердження Положення про Реєстр державних і
вторинних еталонів одиниць вимірювань".
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Дрогомирецького В.В.
Голова М.Негрич
ПОГОДЖЕНО:    
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва  А.Дашкевич
Міністр оборони України  А.С.Гриценко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держспоживстандарту
України
23.01.2006 N 3
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 лютого 2006 р.
за N 101/11975

ПОЛОЖЕННЯ
про Реєстр державних, первинних і вторинних еталонів
одиниць вимірювань

1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблене відповідно до статті 9 Закону
України "Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР )
(далі - Закон).
1.2. Положення регламентує порядок ведення Реєстру державних,
первинних і вторинних еталонів одиниць вимірювань (далі - Реєстр),
порядок реєстрації державних первинних, державних еталонів одиниць
вимірювань (далі - державні еталони), первинних еталонів одиниць
вимірювань (далі - первинні еталони) і вторинних (у тому числі
військових) еталонів одиниць вимірювань (далі - вторинні еталони),
які знаходяться в експлуатації в Україні, та порядок їх вилучення
із Реєстру.
1.3. Положення поширюється на: спеціально вповноважений центральний орган виконавчої влади у
сфері метрології (далі - ЦОВМ); національний науковий метрологічний центр та державні наукові
метрологічні центри, що належать до сфери управління ЦОВМ (далі -
метрологічні центри), і територіальні органи ЦОВМ (далі -
територіальні органи); підприємства (їх об'єднання), установи та організації
незалежно від форм власності та виду діяльності, що знаходяться на
території України (далі - підприємства та організації), які є
власниками первинних та вторинних еталонів; Міністерство оборони України.
2. Порядок ведення Реєстру
2.1. Реєстр призначено для реєстрації державних, первинних і
вторинних еталонів з метою здійснення їх обліку та утворення
централізованого фонду інформаційних даних про них.
2.2. Реєстр ведеться в електронному та паперовому вигляді і
складається із чотирьох розділів: розділ 1 - "Державні еталони" (додаток 1); розділ 2 - "Первинні еталони" (додаток 2); розділ 3 - "Вторинні еталони" (додаток 3); розділ 4 - "Військові еталони" (додаток 4).
2.3. За дорученням ЦОВМ ведення та зберігання Реєстру
здійснює національний науковий метрологічний центр - Національний
науковий центр "Інститут метрології" (далі - ННЦ "Інститут
метрології").
2.4. ННЦ "Інститут метрології" виконує такі роботи щодо
ведення Реєстру: - здійснює реєстрацію еталонів; - формує фонд інформаційних даних про еталони; - своєчасно вносить необхідну інформацію до Реєстру; - зберігає Реєстр, а також документи, на підставі яких
здійснювалась реєстрація державних, первинних і вторинних
еталонів; - забезпечує інформацією з фонду Реєстру центральні і місцеві
органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування,
підприємства (їх об'єднання), установи та організації незалежно
від форм власності та виду діяльності, що знаходяться на території
України, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності,
виробників та експортерів іноземних держав та інших (далі -
замовники) на підставі письмових запитів замовників; - готує матеріали, необхідні для публікації інформації з
Реєстру в інформаційних виданнях ЦОВМ.
2.5. Реєстрація військових еталонів проводиться на підставі
звернення Міністерства оборони України до ЦОВМ.
2.6. Контроль за веденням Реєстру здійснює ЦОВМ.
3. Порядок реєстрації еталонів
3.1. Порядок реєстрації державних еталонів 3.1.1. Підставою для реєстрації державних еталонів є наказ
ЦОВМ про їх затвердження. Під час реєстрації еталона присвоюється шифр, який
складається з індексу "ДЕТУ" (державний еталон України), номера
відповідного виду вимірювань, порядкового реєстраційного номера
державного еталона даного виду вимірювань та року затвердження
еталона, які відокремлюються тире. 3.1.2. Занесення державного еталона до Реєстру здійснюється
протягом 10 днів з дати затвердження державного еталона. При реєстрації державного еталона ННЦ "Інститут метрології"
до розділу 1 Реєстру заносить відповідну інформацію згідно з
відомостями, які подаються організацією-зберігачем еталона за
формою, яка наведена у додатку 5, та відповідного комплекту
документів (додаток 9). 3.1.3. У разі внесення зміни до складу державного еталона
(розширення діапазону, зміна метрологічних характеристик тощо)
вноситься відповідна зміна до Реєстру. При цьому зберігається
порядковий реєстраційний номер державного еталона, а змінюються
тільки дві останні цифри позначення, які зазначають рік
затвердження державного еталона.
3.2. Порядок реєстрації первинних еталонів 3.2.1. Реєстрація первинних еталонів проводиться за наказом
ЦОВМ. Під час реєстрації первинного еталона присвоюється шифр, який
складається з індексу "ПЕТУ" (первинний еталон України), номера
відповідного виду вимірювань, порядкового реєстраційного номера
первинного еталона даного виду вимірювань та року затвердження
еталона, які відокремлюються тире. 3.2.2. Занесення первинного еталона до Реєстру здійснюється
протягом 10 днів від дати підписання наказу ЦОВМ. При реєстрації первинного еталона до розділу 2 Реєстру ННЦ
"Інститут метрології" заносить відповідну інформацію згідно з
відомостями, які подаються організацією-зберігачем еталона за
формою, яка наведена у додатку 6, та відповідний комплект
документів (додаток 9). 3.2.3. У разі внесення зміни до складу первинного еталона
(розширення діапазону, зміна метрологічних характеристик тощо)
вноситься відповідна зміна до Реєстру. При цьому зберігається
порядковий реєстраційний номер первинного еталона, а змінюються
тільки дві останні цифри позначення, які зазначають рік
затвердження первинного еталона.
3.3. Порядок реєстрації вторинних еталонів 3.3.1. Реєстрація вторинних еталонів проводиться за наказом
ЦОВМ. Під час реєстрації вторинного еталона присвоюється шифр, який
складається з індексу "ВЕТУ" (вторинний еталон України), номера
відповідного виду вимірювань, порядкового реєстраційного номера
вторинного еталона даного виду вимірювань та року затвердження
еталона, які відокремлюються тире. 3.3.2. Занесення вторинного еталона до Реєстру здійснюється
протягом 10 днів від дати підписання наказу ЦОВМ. При реєстрації вторинного еталона до розділу 3 Реєстру
заноситься відповідна інформація згідно з відомостями, які
подаються організацією-зберігачем вторинного еталона за формою,
яка наведена у додатку 7, та відповідний комплект документів
(додаток 9). 3.3.3. У разі внесення зміни до складу вторинного еталона
(розширення діапазону, зміна метрологічних характеристик тощо)
вноситься відповідна зміна до Реєстру. При цьому зберігається
порядковий реєстраційний номер вторинного еталона, а змінюються
тільки дві останні цифри позначення, які зазначають рік
затвердження вторинного еталона.
3.4. Порядок реєстрації військових еталонів 3.4.1. Реєстрація військових еталонів проводиться за наказом
ННЦ "Інститут метрології". 3.4.2. Занесення військового еталона до Реєстру здійснюється
протягом 10 днів від дати підписання наказу ННЦ "Інститут
метрології". При реєстрації військового еталона до розділу 4 Реєстру
заноситься відповідна інформація згідно з відомостями, які
подаються відповідним підрозділом у сфері метрології Міністерства
оборони України за формою, яка наведена у додатку 8, та
відповідний комплект документів (додаток 9). 3.4.3. У разі внесення зміни до складу військового еталона
(розширення діапазону, зміна метрологічних характеристик тощо)
вноситься відповідна зміна до Реєстру. При цьому зберігається
порядковий реєстраційний номер військового еталона, а змінюються
тільки дві останні цифри позначення, які зазначають рік
затвердження військового еталона.
3.5. Після реєстрації державного, первинного, вторинного (у
тому числі військового) еталона ННЦ "Інститут метрології" в
десятиденний термін повідомляє організацію-зберігача еталона про
його занесення до Реєстру і повідомляє реєстраційний номер
еталона.
3.6. Документи, що подаються для реєстрації еталона (додаток
9), складають інформаційний фонд даних і підлягають зберіганню
протягом усього часу функціонування еталона.
4. Порядок вилучення еталонів з Реєстру
4.1. Порядок вилучення державних еталонів з Реєстру 4.1.1. Вилучення державних еталонів з Реєстру здійснюється за
наказом ЦОВМ. 4.1.2. У десятиденний термін після затвердження наказу ЦОВМ
ННЦ "Інститут метрології" до графи 10 розділу 1 Реєстру заносить
інформацію про вилучення державного еталона з Реєстру.
4.2. Порядок вилучення первинних еталонів з Реєстру 4.2.1. Вилучення первинних еталонів з Реєстру здійснюється за
наказом ЦОВМ. 4.2.2. У десятиденний термін після затвердження наказу ЦОВМ
ННЦ "Інститут метрології" до графи 10 розділу 2 Реєстру заносить
інформацію про вилучення первинного еталона з Реєстру.
4.3. Порядок вилучення вторинних еталонів з Реєстру 4.3.1. Вилучення вторинних еталонів з Реєстру здійснюється за
наказом ЦОВМ. 4.3.2. У десятиденний термін після затвердження наказу ЦОВМ
ННЦ "Інститут метрології" до графи 9 розділу 3 Реєстру заносить
інформацію про вилучення вторинного еталона з Реєстру.
4.4. Порядок вилучення військових еталонів з Реєстру 4.4.1. Вилучення військових еталонів з Реєстру здійснюється
за наказом ННЦ "Інститут метрології". 4.4.2. У десятиденний термін після затвердження наказу ННЦ
"Інститут метрології" до графи 9 розділу 4 Реєстру заносить
інформацію про вилучення військового еталона з Реєстру.
4.5. Після вилучення державного, первинного, вторинного або
військового еталона з Реєстру ННЦ "Інститут метрології" у
десятиденний термін листом повідомляє про це організацію-зберігача
еталона.
4.6. Після вилучення державного, первинного, вторинного або
військового еталона з Реєстру на справі еталона робиться відмітка
про вилучення еталона з Реєстру. Справа еталона передається до
архіву.
5. Надання інформації з Реєстру
5.1. Інформація щодо занесення та вилучення державних,
первинних і вторинних еталонів з Реєстру опубліковується в
інформаційних виданнях ЦОВМ та розміщується на офіційних
веб-сторінках ЦОВМ та ННЦ "Інститут метрології". Матеріали, необхідні для опублікування, готує ННЦ "Інститут
метрології".
5.2. На вимогу ЦОВМ ННЦ "Інститут метрології" надає
інформацію щодо ведення Реєстру.
5.3. Інформаційне обслуговування замовників з розділу 4
Реєстру здійснюється ННЦ "Інститут метрології" у десятиденний
термін на підставі письмового запиту, узгодженого з Міністерством
оборони України.
Начальник управління метрології Р.Домницький

Додаток 1
до Положення про Реєстр
державних, первинних і
вторинних еталонів одиниць
вимірювань

Розділ 1 "Державні еталони"
Державний ________ еталон одиниці ________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Шифр | Номіна-| Оцінка похибки | Оцінка невизначеності |Рік |Наказ| Назва |Прізвище,| Номер |Прізвище,| |еталона| льне | | вимірювань |ство-|ЦОВМ |органі-| ім'я, |докумен-| ім'я, | | за |значення|----------------+--------------------------|рення| |зації, | учений | та на |дата та | |Реєст- | або |середнє| оцінка | за | за |сумарна|розши-|ета- | | яка |ступінь, |державну| підпис | | ром |діапазон|квадра-|невилу- |типом|типом|станда-|рена |лона | |збері- | учене |повіроч-| особи, | | |значень |тичне |ченої | А | В |ртна |неви- | | | гає | звання | ну | яка | | |одиниці |відхи- |система-| U | U |неви- |значе-| | |еталон | (за | схему, |зареєст- | | |вимірю- |лення |тичної | A | B |значе- |ність | | | | наявно- | яку | рувала | | | вань, |резуль-|похибки | | |ність | U | | | | сті), | очолює | еталон | | | яку |тату | | | | U | | | | | посада | еталон | | | |відтво- |вимі- | | | | C | | | | | ученого | | | | |рює або |рювань | | | | | | | | |зберігача| | | | |зберігає| | | | | | | | | | еталона | | | | | еталон | | | | | | | | | | | | | |-------+--------+-------+--------+-----+-----+-------+------+-----+-----+-------+---------+--------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління метрології Р.Домницький

Додаток 2
до Положення про Реєстр
державних, первинних і
вторинних еталонів одиниць
вимірювань

Розділ 2 "Первинні еталони"
Первинний __________ еталон одиниці _______

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Шифр | Номіна-| Оцінка похибки | Оцінка невизначеності |Рік |Наказ| Назва |Прізвище,| Номер |Прізвище,| |еталона| льне | | вимірювань |ство-|ЦОВМ |органі-| ім'я, |докумен-| ім'я, | | за |значення|----------------+--------------------------|рення| |зації, | учений | та на |дата та | |Реєст- | або |середнє| оцінка | за | за |сумарна|розши-|ета- | | яка |ступінь, |державну| підпис | | ром |діапазон|квадра-|невилу- |типом|типом|станда-|рена |лона | |збері- | учене |повіроч-| особи, | | |значень |тичне |ченої | А | В |ртна |неви- | | | гає | звання | ну | яка | | |одиниці |відхи- |система-| U | U |неви- |значе-| | |еталон | (за | схему, |зареєст- | | |вимірю- |лення |тичної | A | B |значе- |ність | | | | наявно- | яку | рувала | | | вань, |резуль-|похибки | | |ність | U | | | | сті), | очолює | еталон | | | яку |тату | | | | U | | | | | посада | еталон | | | |відтво- |вимі- | | | | C | | | | | ученого | | | | | рює |рювань | | | | | | | | |зберігача| | | | | еталон | | | | | | | | | | еталона | | | |-------+--------+-------+--------+-----+-----+-------+------+-----+-----+-------+---------+--------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління метрології Р.Домницький

Додаток 3
до Положення про Реєстр
державних, первинних і
вторинних еталонів одиниць
вимірювань

Розділ 3 "Вторинні еталони"
Вторинний ________ еталон одиниці _________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Шифр | Номіна-|Середнє | Оцінка невизначеності |Рік |Наказ| Назва | Назва |Прізвище,| Номер |Прізвище,| |еталона| льне |квадра- | вимірювань |ство-|ЦОВМ |органі-|органі-| ім'я, |докумен-| ім'я, | | за |значення|тичне |--------------------------|рення| |зації- |зації- | учений | та на |дата та | |Реєст- | або |відхи- | за | за |сумарна|розши-|ета- | |збері- |збері- |ступінь, |державну| підпис | | ром |діапазон|лення |типом|типом|станда-|рена |лона | | гача |гача | учене |повіроч-| особи, | | |значень |резуль- | А | В |ртна |неви- | | |держав-|вторин-| звання | ну | яка | | |одиниці |тату | U | U |неви- |значе-| | | ного |ного | (за | схему, |зареєст- | | |вимірю- |вимірю- | A | B |значе- |ність | | |етало- |еталона| наявно- |до якої | рувала | | |вань, що|вань при| | |ність | U | | | на, з | | сті), |входить | еталон | | |зберіга-|звіренні| | | U | | | | яким | | посада |вторин- | | | |ється |еталона | | | C | | | |звіряє-| | ученого | ний | | | |еталоном|з держа-| | | | | | | ться | |зберігача| еталон | | | | |вним | | | | | | |вторин-| | еталона | | | | | |еталоном| | | | | | | ний | | | | | | | | | | | | | | |еталон | | | | | |-------+--------+--------+-----+-----+-------+------+-----+-----+-------+-------+---------+--------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління метрології Р.Домницький

Додаток 4
до Положення про Реєстр
державних, первинних і
вторинних еталонів одиниць
вимірювань

Розділ 4 "Військові еталони"
Військовий ________ еталон одиниці ________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Шифр | Номіна-|Середнє | Оцінка невизначеності |Рік | Наказ | Назва | Назва |Прізвище,| Номер |Прізвище,| |еталона| льне |квадра- | вимірювань |ство-| ННЦ |органі-|органі-| ім'я, |докумен-| ім'я, | | за |значення|тичне |--------------------------|рення|"Інсти-|зації- |зації- | учений | та на |дата та | |Реєст- | або |відхи- | за | за |сумарна|розши-|ета- | тут |збері- |збері- |ступінь, |державну| підпис | | ром |діапазон|лення |типом|типом|станда-|рена |лона | метро-| гача |гача | учене |повіроч-| особи, | | |значень |резуль- | А | В |ртна |неви- | | логії"|держав-|вторин-| звання | ну | яка | | |одиниці |тату | U | U |неви- |значе-| | | ного |ного | (за | схему, |зареєст- | | |вимірю- |вимірю- | A | B |значе- |ність | | |етало- |еталона| наявно- |до якої | рувала | | |вань, що|вань при| | |ність | U | | | на, з | | сті), |входить | еталон | | |зберіга-|звіренні| | | U | | | | яким | | посада |вторин- | | | |ється |еталона | | | C | | | |звіряє-| | ученого | ний | | | |еталоном|з держа-| | | | | | | ться | |зберігача| еталон | | | | |вним | | | | | | |вторин-| | еталона | | | | | |еталоном| | | | | | | ний | | | | | | | | | | | | | | |еталон | | | | | |-------+--------+--------+-----+-----+-------+------+-----+-------+-------+-------+---------+--------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління метрології Р.Домницький

Додаток 5
до Положення про Реєстр
державних, первинних і
вторинних еталонів одиниць
вимірювань

Відомості
про еталон, який затверджено як державний:
- повна назва; - номінальне значення (діапазон значень) одиниці вимірювання,
яку відтворює державний еталон; - оцінка середнього квадратичного відхилення результату
вимірювань; - оцінка невилученої систематичної похибки; - оцінка нестабільності; - оцінка невизначеності вимірювань (за типом А - U ; за типом
A В - U ; сумарна стандартна невизначеність - U ; розширена
B C невизначеність - U);
- місце, рік створення;
- наказ ЦОВМ;
- назва організації, яка зберігає державний еталон;
- прізвище, ім'я, учений ступінь та звання (за наявності),
посада ученого зберігача еталона; - номер документа на державну повірочну схему.
Керівник ______________________ ________ ____________________
(назва (підпис) (ініціали, прізвище)
організації-зберігача)
Начальник управління метрології Р.Домницький

Додаток 6
до Положення про Реєстр
державних, первинних і
вторинних еталонів одиниць
вимірювань

Відомості
про еталон, який затверджено як первинний:
- повна назва; - номінальне значення (діапазон значень) одиниці вимірювання,
яку відтворює первинний еталон; - оцінка середнього квадратичного відхилення результату
вимірювань; - оцінка невилученої систематичної похибки; - оцінка нестабільності; - оцінка невизначеності вимірювань (за типом А - U ; за типом
A В - U ; сумарна стандартна невизначеність - U ; розширена
B C невизначеність - U);
- місце, рік створення;
- наказ ЦОВМ;
- назва організації, яка зберігає первинний еталон;
- прізвище, ім'я, учений ступінь та звання (за наявності),
посада ученого зберігача еталона; - номер документа на повірочну схему.
Керівник ______________________ ________ ____________________
(назва (підпис) (ініціали, прізвище)
організації-зберігача)
Начальник управління метрології Р.Домницький

Додаток 7
до Положення про Реєстр
державних, первинних і
вторинних еталонів одиниць
вимірювань

Відомості
про еталон, який затверджено як вторинний:
- повна назва; - номінальне значення (діапазон значень) одиниці вимірювання,
що зберігається еталоном; - похибки еталона згідно з ГОСТ 8.381; - оцінка невизначеності вимірювань (за типом А - U ; за типом
A В - U ; сумарна стандартна невизначеність - U ; розширена
B C невизначеність - U);
- місце зберігання та рік створення;
- наказ ЦОВМ;
- назва організації-зберігача державного чи первинного
еталона, з яким звіряється вторинний еталон; - назва організації-зберігача вторинного еталона; - прізвище, ім'я, учений ступінь (за наявності), посада
ученого зберігача еталона; - номер документа на державну повірочну схему, до якої
входить еталон.
Керівник ______________________ ________ ____________________
(назва (підпис) (ініціали, прізвище)
організації-зберігача)
Начальник управління метрології Р.Домницький

Додаток 8
до Положення про Реєстр
державних, первинних і
вторинних еталонів одиниць
вимірювань

Відомості
про еталон, який затверджено як військовий:
- повна назва; - номінальне значення (діапазон значень) одиниці вимірювання,
що зберігається еталоном; - похибки еталона згідно з ГОСТ 8.381; - оцінка невизначеності вимірювань (за типом А - U ; за типом
A В - U ; сумарна стандартна невизначеність - U ; розширена
B C невизначеність - U);
- місце зберігання та рік створення;
- наказ ННЦ "Інститут метрології";
- повне найменування військової метрологічної
лабораторії-зберігача військового еталона; - назва організації-зберігача державного чи первинного
еталона, з яким звіряється військовий еталон; - прізвище, ім'я, учений ступінь та наукове звання (за
наявності), посада зберігача військового еталона; - номер документа на державну повірочну схему, до якої
входить військовий еталон.
Начальник відповідного
структурного підрозділу
у сфері метрології
Міністерства оборони України _____________ _____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Начальник управління метрології Р.Домницький

Додаток 9
до Положення про Реєстр
державних, первинних і
вторинних еталонів одиниць
вимірювань

1. Комплект документів, який організація-розробник державного
еталона надає для ведення Реєстру: - технічне завдання на розроблення еталона з усіма змінами,
якщо вони вносились; - доповідь ЦОВМ; - правила зберігання та застосування еталона; - нормативний документ на державну повірочну схему; - методика атестації еталона; - план впровадження еталона; - рішення науково-технічної ради організації-розробника; - паспорт еталона; - висновок міжвідомчої комісії; - експертний висновок ННЦ "Інститут метрології" за
результатами науково-технічної експертизи; - копія наказу ЦОВМ про затвердження державного еталона; - копії всіх документів в електронному виді.
2. Комплект документів, який організація-зберігач первинного
еталона надає для ведення Реєстру: - доповідь, яка містить обґрунтування необхідності створення
еталона, опис еталона, його метрологічні характеристики,
результати досліджень, умови зберігання та застосування, час і
місце створення еталона; - правила зберігання та застосування еталона; - паспорт еталона; - експлуатаційні документи; - методика атестації еталона; - рекомендації про призначення вченого зберігача еталона; - нормативний документ на повірочну схему; -експертний висновок ННЦ "Інститут метрології" за
результатами науково-технічної експертизи; - копія наказу ЦОВМ; - копії всіх документів в електронному виді.
3. Комплект документів, який організація-зберігач вторинного
еталона, у тому числі військового еталона, надає для ведення
Реєстру: - доповідь, яка містить обґрунтування необхідності створення
еталона, опис еталона, його метрологічні характеристики,
результати досліджень і (чи) звірення з державним еталоном, умови
зберігання та застосування, час і місце створення еталона; - правила зберігання та застосування еталона; - паспорт еталона; - методику атестації еталона; - рекомендації про призначення вченого зберігача еталона; - висновок комісії про розгляд результатів досліджень
вторинного еталона і документації; - копія наказу ЦОВМ або ННЦ "Інститут метрології" для
військового еталона; - копії всіх документів в електронному виді.
Начальник управління метрології Р.Домницькийвгору