Документ z0074-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.12.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.03.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.12.2017  № 332


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 січня 2018 р.
за № 74/31526

Про затвердження Змін до Правил експлуатації об’єктів поводження з побутовими відходами

Відповідно до статті 25 Закону України «Про відходи», пункту 8 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197, та з метою встановлення єдиних правил експлуатації об’єктів зі спалювання побутових відходів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил експлуатації об’єктів поводження з побутовими відходами, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04 травня 2012 року № 196, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24 травня 2012 року за № 821/21133, що додаються.

2. Управлінню благоустрою територій та комунального обслуговування (Барінов М.О.) разом з Юридичним департаментом (Залєвська Г.М.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кругляка Е.Б.

Перший заступник Міністра

В.А. Негода

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий директор Всеукраїнської Асоціації
органів місцевого самоврядування
"Асоціація міст України"

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

В.о. Міністра охорони здоров'я України

Голова Державної служби України
з питань праці

Міністр соціальної політики України

Міністр екології та природних ресурсів України

В.о. Голови
Державної регуляторної служби України
О.В. СлобожанР.В. ІллічовО.О. Шубін


М. Чечоткін

У. Супрун


Р.Т. Чернега

А. Рева

О. Семерак


В.П. Загородній


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово- комунального
господарства України
21.12.2017 № 332


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 січня 2018 р.
за № 74/31526

ЗМІНИ
до Правил експлуатації об’єктів поводження з побутовими відходами

1. У розділі І:

1) пункт 1.1 викласти в такій редакції:

«1.1. Ці Правила регулюють діяльність з експлуатації об’єктів поводження з побутовими відходами.»;

2) пункт 1.2 після слів «перевантаження, сортування» доповнити словами «та спалювання»;

3) у пункті 1.3:

абзац перший викласти в такій редакції:

«1.3. У цих Правилах терміни та скорочення вживаються у таких значеннях:»;

після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«об’єкт зі спалювання побутових відходів - стаціонарний або мобільний об’єкт, призначений для теплової обробки побутових відходів із утилізацією утворюваного при горінні тепла;».

У зв’язку з цим абзаци третій - восьмий вважати відповідно абзацами четвертим - дев’ятим;

після абзацу восьмого доповнити новим абзацом дев’ятим такого змісту:

«установка побічного спалювання побутових відходів - стаціонарна або мобільна технічна одиниця, призначенням якої є утворення енергії або виробництво матеріальних продуктів та яка використовує побутові відходи як звичайне або додаткове паливо.».

У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим;

абзац десятий викласти в такій редакції:

«Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі України, Законах України «Про відходи», «Про житлово-комунальні послуги», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про охорону земель»;»;

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

«ГДК - гранично допустима концентрація;

ГХБ - гексахлорбензол;

ПХДД/ПХДФ - поліхлоровані дибензо-п-діоксини і дибензофурани;

ПХД - поліхлоровані дифеніли.».

2. Доповнити Правила після розділу V новим розділом VI такого змісту:

«VІ. Експлуатація об’єктів зі спалювання побутових відходів

6.1. Перед передачею побутових відходів на об’єкти із спалення побутових відходів необхідно забезпечити роздільне збирання окремих складових побутових відходів у джерелах утворення побутових відходів відповідно до Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 серпня 2011 року № 133, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1157/19895.

Якщо роздільне збирання окремих складових побутових відходів не здійснювалось у джерелах їх утворення, перед передачею побутових відходів на спалення їх необхідно направити на сортування відповідно до розділу IV цих Правил.

6.2. Незалежно від режиму роботи об’єкта зі спалювання побутових відходів побутові відходи подають в систему спалювання тільки після досягнення в ній температури не менше ніж 850° С.

6.3. Для оптимізації запобігання утворенню і для уловлювання ПХДД/ПХДФ, ГХБ, ПХД здійснюють контроль та управління параметрами горіння і викидів.

6.4. Устаткування для спалювання побутових відходів експлуатують таким чином, щоб димові гази після останньої подачі повітря нагрівалися до температури понад 850° С і перебували при такій температурі щонайменше дві секунди. Температуру заміряють біля внутрішньої стіни камери згоряння.

6.5. Побутові відходи не подають у камеру спалювання:

якщо не досягнута та не підтримується необхідна для спалювання побутових відходів температура, встановлена пунктом 6.2 цього розділу;

якщо результати безперервних вимірювань показують, що перевищені величини гранично допустимих викидів;

у разі порушень режиму спалювання.

6.6. Під час спалювання побутових відходів постійно здійснюють контроль об’ємної витрати повітря, яке подається у камеру згоряння, температури спалювання, концентрації кисню (О2), оксиду вуглецю (СО) у відхідних (димових) газах, температури та вмісту пари у відхідних (димових) газах.

6.7. Огляд, випробування та/або експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки проводяться відповідно до Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 687.

6.8. Контроль вмісту забруднюючих речовин у відхідних (димових) газах джерел викидів проводиться за такими показниками:

безперервно - вміст оксидів азоту (NOх), оксиду вуглецю (СО), речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (пил), вміст загального органічного вуглецю, хлористого водню (HCl), фтористого водню (HF), діоксиду сірки (SO2);

не рідше двох разів на рік, а в перший рік дії устаткування щонайменше один раз на три місяці - вміст важких металів та ПХДД/ПХДФ, ГХБ, ПХД.

6.9. Дослідження ґрунту у межах санітарно-захисної зони (на відстані 50, 100, 200 і 500 м) має проводитись не рідше ніж двічі на рік.

6.10. Вміст забруднюючих речовин у стічних водах, які утворилися на об'єктах спалювання побутових відходів, не повинен перевищувати ліміт скидання забруднюючих речовин, встановлений відповідно до дозволу на спеціальне водокористування у разі скидання у водні об’єкти та відповідно до місцевих правил приймання стічних вод у випадку скидання стічних вод від зазначених об’єктів до систем централізованого водовідведення населених пунктів.

6.11. Не допускається розбавлення стічних вод з метою досягнення показників гранично допустимих скидів.

Не допускається об’єднання промислових стічних вод до їх попереднього очищення з побутовими стічними водами.

6.12. Виміри параметрів стічних вод здійснюють:

безперервно - pH, температура і швидкість потоку стічних вод;

щодня - загальна кількість суспендованих речовин;

не рідше одного разу на місяць - вміст забруднюючих речовин (за винятком суспендованих речовин, ПХДД/ПХДФ, ГХБ, ПХД) зі взяттям накопичених протягом 24 годин зразків, пропорційних потоку;

не рідше одного разу на шість місяців, а в перший рік роботи устаткування не менше ніж один раз на три місяці - вміст ПХДД/ПХДФ, ГХБ, ПХД, важких металів.

6.13. Параметри стічних вод вимірюють в таких місцях:

стічні води, що утворилися в процесі очищення димових газів, а також інші стічні води - перед їх введенням у локальні очисні споруди;

очищені стічні води - на виході з локальних очисних споруд або в контрольному колодязі (який визначається з урахуванням місця скиду стічних вод та розміщення об’єкта зі спалювання побутових відходів).

6.14. Показники вмісту забруднюючих речовин у шлаку та золі від спалювання побутових відходів не повинні перевищувати ГДК хімічних речовин у ґрунті.

6.15. Шлак та зола від спалювання побутових відходів захоронюються на полігоні побутових відходів відповідно до Правил експлуатації полігонів побутових відходів, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2010 року № 435, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за № 1307/18602, або можуть бути утилізовані.».

У зв’язку з цим розділи VI, VIІ вважати відповідно розділами VIІ, VIІІ.

3. Пункти 8.3, 8.4 розділу VІІІ викласти у такій редакції:

«8.3. Для розміщення первинних засобів пожежогасіння на території об’єктів поводження з побутовими відходами необхідно встановити спеціальні пожежні щити (стенди) згідно з Правилами пожежної безпеки в Україні, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697.

8.4. Особи під час прийняття на роботу та працівники щороку за місцем роботи повинні проходити інструктаж з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях відповідно до Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444.».

Начальник
Управління благоустрою
територій та комунального
обслуговування
М.О. Баріноввгору