Документ z0044-95, поточна редакція — Прийняття від 30.09.1994
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 20.02.1995. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Н А К А З
N 95 від 30.09.94 р. Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
20 лютого 1995 р.
N 44/580

Про затвердження Методики проведення державної експертизи
(перевірки) проектної документації на будівництво
(реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих
об'єктів і виготовлення засобів виробництва на
відповідність їх нормативним актам про охорону праці

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від
23 червня 1994 р. N 431 ( 431-94-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Методику проведення державної експертизи
(перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію,
технічне переоснащення) виробничих об'єктів і виготовлення засобів
виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону
праці (додається). 2. Начальникам територіальних управлінь: 2.1. Забезпечити вивчення Методики технічними експертами
експертно-технічних центрів та спеціалістами, які залучаються до
проведення державної експертизи (перевірки)
проектно-конструкторської документації. 2.2. Створити комісії і провести атестацію технічних
експертів експертно-технічних центрів та спеціалістів інших
організацій, які будуть здійснювати експертизу
проектно-конструкторської документації. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на технічне
управління Комітету (Кириленко В.М.).
Голова Комітету С.П.Ткачук

Затверджено
наказом Державного комітету
України по нагляду за
охороною праці
від 30 вересня 1994 р. N 95
Методика
проведення державної експертизи (перевірки) проектної
документації на будівництво (реконструкцію, технічне
переоснащення) виробничих об'єктів і виготовлення
засобів виробництва на відповідність їх нормативним
актам про охорону праці
1. Загальні положення
1.1. Методика визначає порядок проведення державної
експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво
(реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об'єктів,
виготовлення і впровадження нових технологій, засобів колективного
та індивідуального захисту працюючих на відповідність їх
нормативним актам про охорону праці і встановлює взаємовідношення
власників з експертно-технічними центрами Держнаглядохоронпраці
(надалі ЕТЦ).
1.2. Експертиза проектної документації з питань охорони праці
провадиться в обов'язковому порядку щодо всіх проектів на
будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення
засобів виробництва незалежно від форм власності та джерел
фінансування.
1.3. Вимоги Методики є обов'язковими для всіх власників, які
розробляють або застосовують проектну документацію, а також для
органів, що здійснюють експертизу цієї документації на
відповідність її нормативним актам про охорону праці.
2. Порядок проведення експертизи
2.1. Експертиза проводиться відповідно до Положення про
порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної
документації на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і
виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним
актам про охорону праці, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 23.06.94 N 431 ( 431-94-п ), Положення про
експертно-технічний центр (госпрозрахункові підрозділи)
Держнаглядохоронпраці України, затвердженого наказом Комітету
від 21.11.94 N 116 ( z0004-95 ) та цієї Методики на підставі
укладеного з власником договору.
2.2. Проектна документація на виробничі об'єкти, будівництво
або реконструкція яких починається після прийняття постанови
Кабінету Міністрів України від 23.06.94 N 431, а також на
впровадження нових технологій, виготовлення засобів
виробництва, колективного та індивідуального захисту працюючих з
вказаного терміну повинна обов'язково пройти експертизу на їх
відповідність нормативним актам про охорону праці.
2.3. Експертиза виконується експертно-технічними центрами
Держнаглядохоронпраці (додаток N 1).
2.4. Основним завданням експертизи є: оцінка відповідності проектних рішень з питань охорони праці
сучасному технічному рівню, а також досягненням вітчизняної й
іноземної науки і практики; оцінка достатності та якості прийнятих проектних рішень щодо
забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці, в тому числі
засобів колективного та індивідуального захисту працюючих від
несприятливих та шкідливих виробничих умов праці, захисних засобів
щодо запобігання нещасним випадкам та аваріям; визначення наявності захисту від небезпечних геологічних,
гідрогеологічних та сейсмічних процесів; перевірка наявності дозволів органів державного нагляду за
охороною праці на виготовлення засобів виробництва та застосування
нових технологій, що передбачені у проекті, а також сертифікатів,
що засвідчують безпеку їх використання. 2.5. Для одержання експертного висновку власник або
уповноважений ним орган подає до експертно-технічного центру
територіального органу Держнаглядохоронпраці заяву та загальну
пояснювальну записку до проекту. Роботи з експертизи проекту проводяться за договором ЕТЦ з
власником, в якому обумовлюються обсяги робіт (конкретні розділи
проекту і проектна документація, що підлягають експертизі з питань
охорони праці), а також термін виконання та їх вартість. Разом з проектною документацією власник подає ЕТЦ копії
висновків по проекту органів і закладів санітарно-епідеміологічної
служби МОЗ, органів державного пожежного нагляду управління
пожежної охорони МВС та Держатомнагляду (на підконтрольних
об'єктах). В разі необхідності ЕТЦ має право вимагати для ознайомлення
розрахунки конструкцій, устаткування, концентрацій забруднюючих
речовин тощо. 2.6. Вартість робіт, пов'язаних з проведенням експертизи
проектної документації з питань охорони праці визначається згідно
з тарифами, затвердженими Держнаглядохоронпраці за погодженням з
Мінекономіки та Мінфіном. Сума оплати надходить на рахунок ЕТЦ, що
здійснює експертизу. 2.7. Термін проведення експертизи проектної документації з
питань охорони праці по проектах, що підлягають затвердженню у
Кабінеті Міністрів України (незалежно від кошторисної вартості),
та у центральних і місцевих органах державної виконавчої влади при
базисній кошторисній вартості понад 60 млрд.крб. (у цінах
1993 року) не повинен перевищувати 30 календарних днів, при базисній кошторисній вартості в межах 60 млрд.крб. - 20 днів.
Термін проведення експертизи обчислюється починаючи з дати
подання власником зазначених матеріалів та перерахування
передоплати. 2.8. Експертиза виконується технічними експертами ЕТЦ. До
експертизи можуть залучатися (на договірній основі) спеціалісти
інших організацій. 2.9. При проведенні експертизи необхідно керуватися: чинним законодавством України; чинними нормативними актами, що містяться у державному
реєстрі нормативних актів про охорону праці; актами розслідування аварій, нещасних випадків, що сталися на
виробництві. 2.10. За результатами експертизи проектної документації
з питань охорони праці оформляється експертний висновок, який
підписується начальником ЕТЦ або його заступником. Зразок
оформлення експертного висновку наведено у додатку N 2. Нумерація експертних висновків здійснюється згідно з
додатком N 3, реєстрація - в книзі-реєстрі, форма якої наведена у
додатку N 4. 2.11. Технічні експерти, які проводили експертизу, керівники
ЕТЦ несуть дисциплінарну відповідальність за якість експертного
висновку, його відповідність чинному законодавству. 2.12. При отриманні негативного експертного висновку по
проекту власник повинен усунути зауваження щодо порушення
нормативних актів про охорону праці і подати проектну документацію
ЕТЦ для повторного розгляду згідно з порядком проведення
експертизи за цією Методикою. 2.13. У разі незгоди з експертним висновкоам власник або
уповноважений ним орган може оскаржити його в місячний термін до
Держнаглядохоронпраці. 2.14. Замовники проектної документації, а також проектні
організації зобов'язані вносити в документацію зміни, пов'язані з
введенням в дію після проведення експертизи нових нормативних
актів про охорону праці, нового обладнання та технологій. Експертиза проектної документації, до якої внесені зазначені
зміни, проводиться згідно з цією Методикою. 2.15. Власник або уповноважений ним орган, який почав
будівництво (реконструкцію) виробничих об'єктів або виготовлення
засобів виробництва без позитивного експертного висновку, несе
відповідальність згідно з чинним законодавством.

Додаток N 1
до Методики проведення державної
експертизи (перевірки) проектної
документації на будівництво
(реконструкцію, технічне
переоснащення) виробничих
об'єктів і виготовлення засобів
виробництва на відповідність їх
нормативним актам про охорону
праці
Перелік
територіальних управлінь і експертно-технічних
центрів органів державного нагляду за охороною
праці
—————————————————————————————————————————————————————————————————— NN | Найменування управлінь, експертно- |Області, які обслу- п/п| технічних центрів, їх адреса, телефон |говуються ЕТЦ ———+—————————————————————————————————————————+———————————————————— 1 | 2 | 3 —————————————————————————————————————————————————————————————————— 1 Донецьке територіальне управління, 340000, Донецька
м.Донецьк, вул.Артема, 97, 8-0622-902242
Донецький ЕТЦ
2 Луганське територіальне управління, Луганська
348022, м.Луганськ, вул.Лермонтова, 1-В,
8-0642-533561
Луганський ЕТЦ
3 Придніпровське територіальне управління, Дніпропетровська,
320008, м.Дніпропетровськ, вул.Соціаліс- Запорізька
тична, 2, 8-0564-503328
Придніпровський ЕТЦ, 320006, м.Дніпропет-
ровськ, вул.Ю.Савченка, 97,
8-0564-427917, 425910
4 Центральне територіальне управління, м.Київ,
252033, м.Київ, вул.Жилянська, 43-Б, Київська,
8-044-2205179 Житомирська,
Центральний ЕТЦ, 252033, м.Київ, Чернігівська,
вул.Жилянська, 43-Б, 8-044-2271060 Черкаська,
Кіровоградська
5 Західне територіальне управління, 290601, Львівська,
м.Львів, вул.Міцкевича, 8, 8-0322-727528 Волинська,
Західний ЕТЦ, 290024, м.Львів, Рівненська
вул.Липинського, 54, 8-0322-526886
6 Карпатське територіальне управління, Закарпатська,
284024, м.Івано-Франківськ, пл.Незалеж- Чернівецька,
ності, 67, 8-03422-27968 Івано-Франківська
Карпатський ЕТЦ, 284019, м.Івано-Фран-
ківськ, вул.Галицька, 67, кімн.511,
8-03422-48256
7 Подільське територіальне управління, Хмельницька,
280000, м.Хмельницький, вул.Фрунзе, 74, Вінницька,
8-03822-66448, 59571 Тернопільська
Подільський ЕТЦ, 280013, м.Хмельницький,
вул.Кам'янецька, 74, 8-03822-599862
8 Східне територіальне управління, 310022, Харківська,
м.Харків, Держпром, 4 під'їзд, 7 поверх, Полтавська,
8-0572-452006 Сумська
Східний ЕТЦ, 310126, м.Харків,
вул.Маршала Конєва, 21, 8-0572-227177
9 Чорноморське територіальне управління, Одеська,
270058, м.Одеса, Р.Кармена, 23-А, Миколаївська,
8-0482-638406 Херсонська
Чорноморський ЕТЦ, 270062, м.Одеса,
вул.Перекопської дивізії, 8-0482-650196
10 Кримське територіальне управління, Республіка Крим
333026, м.Сімферополь, вул.Гайдара, 3,
8-0652-223350
Кримський ЕТЦ

Додаток N 2
до Методики проведення державної
експертизи (перевірки) проектної
документації на будівництво
(реконструкцію, технічне
переоснащення) виробничих
об'єктів і виготовлення засобів
виробництва на відповідність їх
нормативним актам про охорону
праці
Зразок оформлення експертного висновку
Державний комітет України по нагляду за охороною праці
(Держнаглядохоронпраці)
Подільське територіальне управління __________________________________________________________________
Подільський експертно-технічний центр __________________________________________________________________
(найменування територіального органу)
Експертний висновок
94Н N 07.0381.001
про відповідність проектної документації
нормативним актам з питань охорони праці
м.Хмельницький "21" серпня 1994 р.
Проект "Виробництво нітрофарб" на Вінницькому хімзаводі __________________________________________________________________
(назва проекту, адреса місця будівництва та реконструкції
Міністерства промисловості України, __________________________________________________________________
виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
який опрацьовано проектним інститутом побутової хімії: __________________________________________________________________
(назва проектної організації, її адреса) м.Київ-160, вул.Марини Раскової, 18. Ліцензія КО N 0058. __________________________________________________________________
Дозвіл 94.П N 0.032, __________________________________________________________________
Проект подано на експертизу Вінницьким хімічним заводом. __________________________________________________________________
(власник, який подав на експертизу) __________________________________________________________________
Експертний висновок зроблено згідно з договором від ___________________________________________________
"1" серпня 1994 р. N 224-138 __________________________________________________________________
з таких документів: загальної пояснювальної записки, інших __________________________________________________________________
матеріалів по переліку згідно з договором. __________________________________________________________________

I. Загальна характеристика виробничого об'єкту
Виробництво нітрофарб потужністю 2 тис.тон/рік з розфасовкою
в металеві банки (об'ємом 3-5 кг) розміщене на вільній території
діючого заводу і займає площу 0,8 га. Енергозабезпечення
виробництва здійснюється від діючих сітей заводу з відповідною їх
реконструкцією.
У виробництво входять: виробничий корпус, зблокований з АПК; склад барвників і тари; склад розчинів; склад готової продукції; насосна автоматичного пожежогасіння; ремонтно-механічні майстерні. Основні стадії виробництва: приймання та зберігання сировини; підготовка сировини (барвників) до переробки; диспергування фарбників та здобування продукту; зберігання продукту та відправка споживачам; вузол утилізації розчинників. Барвники на піддонах електрокарами подаються в виробничий
корпус, а потім ручним візком подаються до апарату поз.601. Мішок
механічним захватом подається на стіл розтарки. З апарату поз.601
барвник поступає через терези-дозатори на перетирочний устрій.
Підготовлена композиція подається на інтегратор, потім в ємкість з
мішалкою, готова фарба насосом подається в проміжну ємкість. З
ємкості самопливом фарба поступає в відділення розливу в агрегат
розфасовки фарби в тару. Готова продукція складається на піддони і
електрокарами подається на склад готової продукції, де за
допомогою штабелерів розставляється по площі складу і зберігається
в два яруси. Відділення приготування, розливу і зберігання фарб
забезпечені системами автоматичного пожежогасіння. У всіх приміщеннях передбачена припливно-витяжна вентиляція. Виробництво безвідходне - розсипи і розливи продукту
переробляються в різні марки шпакльовок.
II. Оцінка проектних рішень з питань охорони праці
Під час перевірки поданих матеріалів фахівцями Подільського
ЕТЦ Івановим А.В., Панькиним І.Г. та Вінницького політехнічного
інституту Поливодою І.С. і Заваровим С.І. виявлено такі порушення
нормативних актів з питань охорони праці:
1. Загальна пояснювальна записка. 1.1. Устаткування, транспортні засоби не мають сертифікатів -
порушення Закону "Про охорону праці", ст.24. 1.2. Не передбачена служба охорони праці в штатному розкладі
(розпису) - порушення Закону "Про охорону праці", ст.23. 1.3. Відсутня оцінка (розрахунок) енергетичного рівня
технологічної системи - порушення ОПВХП-88, п.1.1.4. 1.4. Не зазначені критичні значення параметрів, що
контролюються в ємкостях, які вміщують легкозаймисті речовини -
порушення ОПВХП-88, п.5.3.6. 2. Технологічна схема приймання розчинника і зберігання
(креслення 3551-68). 2.1. Відсутній резервний насос позиція 3 на відкачуванні
розчинника - порушення ОПВХП-88, п.4.4.1. 2.2. Не передбачено піддон під ємкість з толуолом - порушення
СНіП 2.09.02, п.2.45.
III. Загальний висновок з проекту
На підставі вивчення поданих матеріалів Подільський ЕТЦ
вважає, що проектна документація по виробництву нітрофарб на
Вінницькому хімзаводі не відповідає вимогам нормативних актів про
охорону праці.
Будівництво за цим проектом забороняється. Проект
переопрацювати і подати на повторну єкспертизу.
Начальник ЕТЦ Ф.П.Побігайло
Печатка
Додаток N 3
до Методики проведення державної
експертизи (перевірки) проектної
документації на будівництво
(реконструкцію, технічне
переоснащення) виробничих
об'єктів і виготовлення засобів
виробництва на відповідність їх
нормативним актам про охорону
праці
Система
нумерації експертних висновків
94. 0. N 00. 0000. 000 | | | | | | | | | ——— порядковий номер експертного | | | | висновку по реєстру ЕТЦ, що | | | | його видав | | | | | | | —————————— шифр галузі промисловості | | | (за класифікацією Мінстату) | | | | | ———————————————————— шифр ЕТЦ (порядковий N | | згідно з додатком 1) | | | | — В -відповідає вимогам | | | з охорони праці | ——————————————————————————— шифр | | | Н - не відповідає | — вимогам з охорони | праці | ———————————————————————————— рік видачі висновку - дві останні значущі цифри року 94 - 1994 рік;
(00 - 2000 рік; 01 - 2001 рік
тощо)
Додаток N 4
до Методики проведення державної
експертизи (перевірки) проектної
документації на будівництво
(реконструкцію, технічне
переоснащення) виробничих
об'єктів і виготовлення засобів
виробництва на відповідність їх
нормативним актам про охорону
праці
Титульний лист
Державний комітет України по нагляду за охороною праці ____________________________ експертно-технічний центр
Книга-реєстр
обліку експертних висновків щодо відповідності
проектної документації нормативним актам про
охорону праці
Форма книги-реєстру ————————————————————————————————————————————————————————————————— NN | Найменуван- |Коротка характеристика|Розробник|Номер і| При- п/п| ня проекту |проекту, підприємства |проекту, |дата | міт- | | (форма власності) |його |виснов-| ка | | |адреса |ку | ———+—————————————+——————————————————————+—————————+———————+—————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 —————————————————————————————————————————————————————————————————вгору