Документ z0041-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.10.2018, підстава - z1104-18

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

27.10.2011  № 674


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 січня 2012 р.
за № 41/20354

Про затвердження Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
N 2421 від 27.11.2012
№ 712 від 05.03.2013
№ 3723 від 17.10.2013
№ 238 від 28.01.2014
№ 1319 від 29.04.2014
№ 1214 від 09.06.2016
№ 4462 від 12.12.2017
№ 1583 від 11.09.2018}

Відповідно до статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статті 52 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та підпункту 25 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 № 157, а також з метою вдосконалення державного регулювання діяльності з надання послуг з недержавного пенсійного забезпечення Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22.06.2004 № 1100 "Про затвердження Положення про подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.07.2004 за № 898/9497 (із змінами).

3. Департаменту пруденційного нагляду разом з департаментом юридичного забезпечення забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Відділу зв'язків з державними органами, громадськістю та протоколу департаменту організаційно-аналітичного, документального та кадрового забезпечення забезпечити розміщення цього розпорядження на офіційній сторінці Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.

В.о. Голови Комісії

А. Литвин

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра економічного розвитку
і торгівлі України - керівник апарату
В.П. Павленко


Протокол засідання Комісії
від 27 жовтня 2011 р. № 678
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
27.10.2011  № 674


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 січня 2012 р.
за № 41/20354

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення

{У тексті Положення та у додатку 13 до нього слово "Держфінпослуг" замінено словами "Нацкомфінпослуг" згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 від 27.11.2012}

{У тексті Положення посилання на додатки 7-13 замінено посиланнями відповідно на додатки 6-12 згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1319 від 29.04.2014}

I. Загальні положення

1.1. Це Положення, розроблене відповідно до статті 52 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", пункту 1 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868, визначає вимоги до звітності з недержавного пенсійного забезпечення та порядок її подання адміністратором недержавного пенсійного фонду (далі - Адміністратор) Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та радам недержавних пенсійних фондів (далі - рада пенсійного фонду).

{Пункт 1.1 розділу  I із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 від 27.11.2012; в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1319 від 29.04.2014}

1.2. Адміністратором складається та подається така звітність з недержавного пенсійного забезпечення:

звітність про діяльність недержавного пенсійного фонду (окремо по кожному недержавному пенсійному фонду, з радою якого Адміністратором укладено договір про адміністрування недержавного пенсійного фонду);

звітність про здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

1.3. Статутом недержавного пенсійного фонду та умовами договору про адміністрування недержавного пенсійного фонду, укладеного радою пенсійного фонду з Адміністратором, може бути встановлено подання раді такого фонду додаткової звітності, не передбаченої цим Положенням.

1.4. Форми звітності, передбачені цим Положенням, заповнюються Адміністратором на підставі даних бухгалтерського обліку, даних системи персоніфікованого обліку та інформації, отриманої від осіб, що здійснюють управління активами.

{Пункт 1.4 розділу  I в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1319 від 29.04.2014}

1.5. Державний контроль за дотриманням Адміністратором вимог щодо порядку складання, формування та подання звітності з недержавного пенсійного забезпечення здійснюється Нацкомфінпослуг.

1.6. У разі виявлення порушень вимог цього Положення щодо подання звітності з недержавного пенсійного забезпечення Нацкомфінпослуг має право застосовувати заходи впливу згідно із законодавством про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг.

II. Порядок та терміни подання Адміністратором звітності з недержавного пенсійного забезпечення до Нацкомфінпослуг

{Назва розділу II в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1319 від 29.04.2014}

2.1. Звітним періодом для складання річної звітності з недержавного пенсійного забезпечення, яка подається до Нацкомфінпослуг, є календарний рік. Проміжна звітність складається щокварталу за I квартал, I півріччя та 9 місяців наростаючим підсумком з початку звітного періоду станом на кінець останнього дня кварталу.

2.2. Адміністратор подає звітність з недержавного пенсійного забезпечення до Нацкомфінпослуг у такі строки:

проміжну - не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом;

річну - до 28 лютого року, наступного за звітним.

{Абзац третій пункту 2.2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 238 від 28.01.2014}

За результатами проведеної оцінки фінансового стану недержавного пенсійного фонду відповідно до чинного законодавства про недержавне пенсійне забезпечення Нацкомфінпослуг може встановлювати іншу періодичність подання Адміністратором звітності з недержавного пенсійного забезпечення, але не частіше одного разу на тиждень.

2.3. Адміністратор подає звітність про діяльність недержавного пенсійного фонду, починаючи з наступного кварталу, що настає за кварталом, у якому було укладено договори про адміністрування недержавного пенсійного фонду, про управління активами недержавного пенсійного фонду та про обслуговування недержавного пенсійного фонду зберігачем.

У випадку виключення недержавного пенсійного фонду з Державного реєстру фінансових установ Адміністратор подає звітність про діяльність недержавного пенсійного фонду за останній звітний період, який закінчується днем його виключення з Державного реєстру фінансових установ, до дати такого виключення.

{Пункт 2.3 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1319 від 29.04.2014}

2.4. Звітність про здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів подається Адміністратором, починаючи з наступного кварталу, що настає за кварталом, у якому було вперше прийнято рішення Нацкомфінпослуг про видачу такому Адміністратору ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

{Абзац перший пункту 2.4 розділу II в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1319 від 29.04.2014}

Звітність про здійснення діяльності з адміністрування корпоративного недержавного пенсійного фонду, створеного юридичною особою - одноосібним засновником, який прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування такого недержавного пенсійного фонду, подається такою юридичною особою, починаючи з наступного кварталу, що настає за кварталом, у якому було прийнято рішення Нацкомфінпослуг про видачу ліцензії на провадження діяльності з адміністрування такого недержавного пенсійного фонду.

У випадку виключення Адміністратора, крім одноосібного засновника корпоративного недержавного пенсійного фонду, який прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування такого недержавного пенсійного фонду, з Державного реєстру фінансових установ такий Адміністратор подає звітність про здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів за останній звітний період, який закінчується днем його виключення з Державного реєстру фінансових установ, до дати такого виключення.

{Пункт 2.4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1319 від 29.04.2014}

У випадку виключення корпоративного недержавного пенсійного фонду, адміністрування якого здійснює його одноосібний засновник, з Державного реєстру фінансових установ Адміністратор такого недержавного пенсійного фонду подає звітність про здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів за останній звітний період, який закінчується днем виключення корпоративного недержавного пенсійного фонду з Державного реєстру фінансових установ, до дати такого виключення.

{Пункт 2.4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1319 від 29.04.2014}

{Пункт 2.4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1214 від 09.06.2016}

2.5. Звітність з недержавного пенсійного забезпечення Адміністратор складає та подає до Нацкомфінпослуг в електронній та паперовій формах, які заповнюються державною мовою.

У разі подання звітності у вигляді електронних документів з дотриманням вимог Закону України „Про електронні документи та електронний документообіг”:

{Пункт 2.5 розділу ІІ доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3723 від 17.10.2013; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1319 від 29.04.2014; в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1214 від 09.06.2016}

звітність у паперовій формі до Нацкомфінпослуг не подається, за винятком довідки про чисту вартість активів ПФ, складеної згідно з додатком до Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 серпня 2004 року № 339, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2005 року за № 96/10376 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 лютого 2012 року № 333) (із змінами), приміток до річної фінансової звітності, складених відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності;

{Абзац пункту 2.5 розділу II в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1214 від 09.06.2016}

не застосовуються вимоги, передбачені пунктом 2.8 та пунктом 2.9 цього розділу (у частині відповідності інформації паперової форми звітності електронній формі) цього розділу;

{Абзац пункту 2.5 розділу II в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1214 від 09.06.2016}

обов’язковим реквізитом такої звітності є електронний цифровий підпис відповідно до Закону України „Про електронний цифровий підпис”.

{Абзац пункту 2.5 розділу II в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1214 від 09.06.2016}

Усі документи, що подаються Адміністратором у паперовій формі додатково до поданої звітності в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису, супроводжуються листом Адміністратора, сторінки нумеруються, підтверджуються підписом керівника та бухгалтера Адміністратора.

{Пункт 2.5 розділу ІІ доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1319 від 29.04.2014; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4462 від 12.12.2017}

2.6. Електронна форма звітності з недержавного пенсійного забезпечення складається та подається Адміністратором (крім одноосібного засновника корпоративного пенсійного фонду, інформацію про якого не внесено до Державного реєстру фінансових установ) через веб-інтерфейс на офіційному сайті Нацкомфінпослуг у режимі он-лайн.

Інформація в електронній формі складається за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування звітних даних у встановленому форматі, шляхом заповнення таблиць та форм, передбачених цим Положенням.

Усі реквізити типу "дата" в електронній формі заповнюються у форматі "дд.мм.рррр", де:

"дд" - двозначне число, що означає календарний день у місяці;

"мм" - двозначне число, що означає місяць року;

"рррр" - чотири цифри числа року.

Усі реквізити типу "грошовий" та "відсотки" в електронній формі заповнюються з розділовим знаком "кома".

Електронна форма звітності про здійснення діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду одноосібним засновником корпоративного пенсійного фонду, інформацію про якого не внесено до Державного реєстру фінансових установ, складається та подається ним до Нацкомфінпослуг на змінних носіях інформації шляхом заповнення таблиць та форм, передбачених цим Положенням, з використанням програмних засобів MS Excel (розширення файла повинно бути *.xls).

2.7. Звітність з недержавного пенсійного забезпечення в паперовій формі формується у вигляді друкованих таблиць, які за складом інформації повинні відповідати електронній формі цієї звітності, що підтверджується контрольною сумою на кожній формі звітності, визначеній цим Положенням. При відображенні інформації не повинно бути підчисток і виправлень.

{Абзац перший пункту 2.7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1319 від 29.04.2014}

2.8. Звітність з недержавного пенсійного забезпечення у паперовій формі, складена відповідно до визначених цим Положенням вимог, повинна бути прошита, пронумерована наскрізно, підписана керівником та бухгалтером Адміністратора.

{Пункт 2.8 розділу II в редакції Розпоряджень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1319 від 29.04.2014, № 1214 від 09.06.2016; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4462 від 12.12.2017}

2.9. Достовірність даних звітності з недержавного пенсійного забезпечення та відповідність їх інформації паперової форми звітності електронній формі підтверджуються підписом керівника Адміністратора на титульному аркуші звіту із зазначенням кількості аркушів паперової форми звітності, а також у належних полях кожної форми звітності відповідно до цього Положення.

{Пункт 2.9 розділу II в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1319 від 29.04.2014; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4462 від 12.12.2017}

2.10. Паперова форма звітності з недержавного пенсійного забезпечення направляється поштою з повідомленням про вручення або подається представником Адміністратора, який має відповідні повноваження.

2.11. Датою подання паперової форми звітності вважається дата її реєстрації структурним підрозділом Нацкомфінпослуг, на який покладено обов'язок здійснювати реєстрацію вхідної кореспонденції, а в разі надходження звітності поштою - дата подання визначається за поштовим штемпелем підприємства (відділення) зв'язку, що обслуговує відправника.

При поданні звітності через уповноважену особу Адміністратора титульний аркуш звітності подається у двох примірниках. При цьому структурним підрозділом Нацкомфінпослуг, на який покладено обов'язок здійснювати реєстрацію вхідної кореспонденції, повертається один примірник титульного аркуша звітності з відміткою про дату надходження звітності. При невиконанні умов цього пункту та пункту 2.2 цього розділу звітність вважається поданою несвоєчасно.

2.12. Датою подання електронної форми звітності вважається дата відправлення пакета звітності через веб-сторінку Державного реєстру фінансових установ, яка розміщена на офіційному сайті Нацкомфінпослуг. При невиконанні умов цього пункту та пункту 2.2 цього розділу звітність вважається поданою несвоєчасно.

Факт відправлення електронної форми звітності підтверджується зміною статусу "Редагується" на статус "Відправлено" на веб-сторінці Державного реєстру фінансових установ, яка розміщена на офіційному сайті Нацкомфінпослуг, при цьому дата та час відправки такої звітності фіксуються в автоматичному режимі.

2.13. У разі якщо останній день строку подання звітності припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за ним робочий день.

2.14. Звітність з недержавного пенсійного забезпечення вважається не поданою Адміністратором до Нацкомфінпослуг у разі, якщо:

електронна форма звітності з недержавного пенсійного забезпечення не відповідає паперовій;

звітність подана не в повному обсязі (відсутні обов'язкові форми та додатки, зазначені в розділі III цього Положення, звітність не заповнена або заповнена вибірково, в тому числі, коли електронна форма звітності подана без використання електронного цифрового підпису).

{Абзац третій пункту 2.14 розділу II із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1319 від 29.04.2014}

2.15. Звітність з недержавного пенсійного забезпечення вважається такою, що містить недостовірну інформацію, у разі, якщо:

звітність містить суперечливу інформацію щодо передбачених нею показників;

показники фінансової звітності, визначеної Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", суперечать показникам звітності з недержавного пенсійного забезпечення, яка подається Адміністратором до Нацкомфінпослуг.

III. Склад та вимоги до звітності з недержавного пенсійного забезпечення, яка подається Адміністратором до Нацкомфінпослуг

3.1. Звітність з недержавного пенсійного забезпечення подається до Нацкомфінпослуг разом із титульним аркушем звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду (додаток 1).

До складу звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду входять:

а) фінансова звітність, визначена Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності;

б) звітні дані згідно з формами:

НПФ-1 „Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд” (додаток 2);

НПФ-2 „Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду” (додаток 3);

НПФ-3 „Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду” (додаток 4);

НПФ-4 „Звітні дані персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду” (додаток 5);

НПФ-5 „Звітні дані про результати діяльності корпоративних і професійних недержавних пенсійних фондів” (додаток 6) (складається тільки тими Адміністраторами, які здійснюють обслуговування корпоративного або професійного недержавного пенсійного фонду на підставі договору про адміністрування пенсійного фонду, укладеного з радою такого фонду. Кожен рядок звітних даних включає дані з розбивкою за всіма засновниками та роботодавцями-платниками);

НПФ-6 „Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією” (додаток 7);

НПФ-7 „Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду” (додаток 8);

НПФ-8 „Звіт про договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять (входили) до складу активів недержавного пенсійного фонду” (додаток 9);

НПФ-9 „Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів” (додаток 10);

пояснювальна записка (довільна форма) у разі необхідності, що подається у паперовій формі.

Довідка про чисту вартість активів ПФ, складена згідно з додатком до Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 серпня 2004 року № 339, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2005 року за № 96/10376 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 лютого 2012 року № 333) (із змінами).

{Пункт 3.1 розділу III в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1214 від 09.06.2016}

3.2. Звітність з недержавного пенсійного забезпечення подається до Нацкомфінпослуг разом із титульним аркушем звітності про здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів (додаток 11).

До складу звітності про здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів входять:

а) фінансова звітність, визначена Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності;

б) звітні дані згідно з формою АПФ-1 „Загальні відомості про адміністратора недержавного пенсійного фонду” (додаток 12);

в) звіт про корпоративне управління (у паперовій формі) у складі річної звітності (для Адміністраторів у формі акціонерних товариств).

{Пункт 3.2 розділу III в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1214 від 09.06.2016}

3.3. У разі самостійного виявлення Адміністратором помилок, що містяться в раніше поданій проміжній або річній звітності з недержавного пенсійного забезпечення, він має право подати виправлену звітність у формі коригувального звіту не пізніше ніж протягом десяти календарних днів з дати кінцевого терміну подання такої звітності.

У разі внесення за результатами аудиторської перевірки змін до раніше поданої Адміністратором річної фінансової звітності та/або звітних даних Адміністратор повинен подати не пізніше 01 квітня року, наступного за звітним, виправлену звітність у формі коригувального звіту відповідно до пункту 3.4 цього розділу разом із відповідним(ими) звітом(ами) суб’єкта аудиторської діяльності.

{Пункт 3.3 розділу в III доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1319 від 29.04.2014; в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1214 від 09.06.2016; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1583 від 11.09.2018}

3.4. Коригувальний звіт з недержавного пенсійного забезпечення подається до Нацкомфінпослуг разом із титульним аркушем згідно з додатками 1, 11 до цього Положення.

До складу коригувального звіту з недержавного пенсійного забезпечення входять:

виправлені форми звітності з недержавного пенсійного забезпечення;

пояснювальна записка з описом допущених помилок.

Електронна та паперова форми коригувального звіту подаються з урахуванням вимог, визначених у розділі II цього Положення.

{Пункт 3.4 розділу III в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1214 від 09.06.2016}

IV. Порядок підтвердження річної звітності з недержавного пенсійного забезпечення

4.1. Достовірність і повнота річної фінансової звітності та впевненість щодо річних фінансових звітних даних підтверджуються суб’єктом аудиторської діяльності, який відповідно до законодавства має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності та внесений до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», якщо інше не передбачено законодавством.

{Пункт 4.1 розділу IV в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3723 від 17.10.2013; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1214 від 09.06.2016; в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1583 від 11.09.2018}

4.2. Копії аудиторських звітів за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та звітних даних, визначених цим Положенням, мають бути подані Адміністратором до Нацкомфінпослуг не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним.

ункт 4.2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1214 від 09.06.2016, № 1583 від 11.09.2018}

V. Порядок подання звітності з недержавного пенсійного забезпечення Адміністратором радам недержавних пенсійних фондів

Фінансова звітність та звітні дані подаються Адміністратором радам недержавних пенсійних фондів, з якими укладено договір про адміністрування недержавних пенсійних фондів, в обсягах, встановлених цим Положенням, та у строки, передбачені статутом відповідного недержавного пенсійного фонду та/або умовами договору про адміністрування недержавного пенсійного фонду.

{Розділ V в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1214 від 09.06.2016}

{Розділ VI виключено на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1214 від 09.06.2016}

Член комісії - в.о. директора
департаменту
пруденційного наглядуО. Калінін
Додаток 1
до Положення про порядок
складання, формування та подання
адміністратором недержавного
пенсійного фонду звітності
з недержавного пенсійного
забезпечення

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ
звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4462 від 12.12.2017}Додаток 2
до Положення про порядок складання,
формування та подання адміністратором
недержавного пенсійного фонду звітності
з недержавного пенсійного забезпечення
(пункт 3.1)


Форма НПФ-1

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
про недержавний пенсійний фонд

1. Повне найменування


2. Код за ЄДРПОУ


3. Місцезнаходження


4. Міжміський телефонний код


Телефон


Факс


5. Електронна пошта (за наявності)


Веб-сторінка


6. Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи


7. Реєстраційний номер у Державному реєстрі фінансових установ


8. Вид діяльності за КВЕД


9. Інформація про державну реєстрацію недержавного пенсійного фонду

Дата державної реєстрації

Дата запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи

Номер запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи
10. Інформація про пов’язаних осіб недержавного пенсійного фонду:

Інформація про пов’язаних осіб недержавного пенсійного фонду - засновників недержавного пенсійного фонду

№ з/п

Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - засновника недержавного пенсійного фонду

Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний код (номер) нерезидента в країні резиденції) або реєстраційний номер*

Місцезнаходження юридичної особи чи місце проживання фізичної особи, щодо якої подається інформація

____________
* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

Інформація про юридичних осіб, у яких пов’язані особи недержавного пенсійного фонду беруть участь

№ з/п

Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер* пов’язаної особи

Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - пов’язаної особи

Символ юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність**

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Частка у статутному (складеному) капіталі, %

____________
* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
** П - інший недержавний пенсійний фонд, т - торговець цінними паперами, з - зберігач, к - особа, яка здійснює управління активами, а - аудиторська фірма або аудитор, адм - адміністратор, і - інше господарське товариство.

Інформація про пов’язаних осіб, які здійснюють контроль за пов’язаними особами (юридичними особами) недержавного пенсійного фонду

№ з/п

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Найменування юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер* пов’язаної особи

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - пов’язаної особи

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - пов’язаної особи

Частка у статутному (складеному) капіталі особи, щодо якої існує пов’язаність, %
____________
* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

11. Інформація про юридичних осіб, з якими рада недержавного пенсійного фонду уклала договори

Символ надавача послуг*

Код за ЄДРПОУ

Повне найменування юридичної особи

Дата та номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності

Дата укладання та номер договору з радою недержавного пенсійного фонду

Місцезнаходження, телефон

Прізвище, ім’я, по батькові керівника
____________
* Адм - адміністратор, з - зберігач, к - особа, яка здійснює управління активами, а - аудиторська фірма або аудитор.

12. Інформація про склад ради недержавного пенсійного фонду

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата набуття повноважень

Кваліфікаційне свідоцтво (ким видано, номер, дата видачі, термін дії)вгору