Документ z0039-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2013, підстава - z1764-12

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
22.12.2005 N 736
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 січня 2006 р.
за N 39/11913
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1343 ( z1764-12 ) від 02.10.2012 }
Про затвердження Змін та доповнень
до Положення про порядок подання
інформації щодо фінансових показників
діяльності осіб, які здійснюють
управління активами

Відповідно до Законів України "Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), "Про інститути спільного
інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)"
( 2299-14 ) та "Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 )
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Зміни та доповнення до Положення про порядок
подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які
здійснюють управління активами, затвердженого рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.10.2005 N 520
( z1273-05 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
27.10.2005 за N 1273/11553 (додаються).
2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку (далі-Керівник апарату Комісії) М.Непрану
забезпечити: направлення цього рішення на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України; оприлюднення цього рішення відповідно до законодавства
України.
3. Рішення набирає чинності відповідно до законодавства
України.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника
апарату Комісії М.Непрана.
Голова Комісії А.Балюк
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Дашкевич
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
22.12.2005 N 736
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 січня 2006 р.
за N 39/11913

ЗМІНИ
та доповнення до Положення про порядок
подання інформації щодо фінансових показників
діяльності осіб, які здійснюють
управління активами ( z1273-05 )

1. Пункт 3.1 розділу 3 викласти в такій редакції: "3.1. Компанія надає інформацію: місячну - протягом двадцяти робочих днів місяця, наступного
за звітним; щоквартальну - не пізніше 25 числа першого місяця кварталу,
наступного за звітним; річну - до 20 лютого року, наступного за звітним".
2. Пункт 3.2 розділу 3 викласти в такій редакції: "3.2. Місячна інформація Компанії включає: а) інформацію щодо Компанії: довідку про відповідність розміру власного капіталу Компанії
вимогам частини третьої статті 39 Закону України "Про недержавне
пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ) (додаток 1- лише для Компаній,
які мають в управлінні активи недержавних пенсійних фондів); довідку про розмір статутного фонду (капіталу) Компанії та
загальну вартість активів ІСІ, якими вона управляє (додаток 2 -
лише для Компаній, які мають в управлінні ІСІ); б) перелік фондів (інвестиційних, пенсійних - повне
найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (за наявності), код
за ЄДРІСІ (за наявності), місцезнаходження), активами яких
управляє Компанія".
3. Пункт 3.7 розділу 3 викласти в такій редакції: "3.7. Інформація за IV квартал надається у складі річної
інформації. Місячна інформація, яка за часом збігається з
квартальною, надається у термін, встановлений для надання
щоквартальної інформації".
4. Пункт 4.3 розділу 4 викласти у такій редакції: "4.3. Термін подання інформації Компанією продовжується у
разі надходження до Комісії письмового повідомлення про
неможливість подання інформації у встановлений термін у зв'язку з
вилученням документів Компанії у паперовій та електронній формах
правоохоронними органами (з наданням копій документів, які
підтверджують вилучення зазначеної документації)".
5. Пункт 4.5 вилучити.
6. Доповнити Положення розділом 5 такого змісту:
"5. Порядок та терміни подання звіту
про усунення невідповідності розміру
власного капіталу
5.1. Компанія, яка має в управлінні активи недержавних
пенсійних фондів, в разі зменшення розміру власного капіталу,
визначеного частиною третьою статті 39 Закону України "Про
недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ), зобов'язана: протягом двадцяти робочих днів з дня виникнення такої
невідповідності надіслати письмове повідомлення до Комісії; протягом шести місяців з дня виникнення такої невідповідності
привести розмір власного капіталу у відповідність до обов'язкового
розміру, визначеного частиною третьою цієї статті; протягом двадцяти робочих днів з дня усунення такої
невідповідності подати звіт про усунення цієї невідповідності до
Комісії.
5.2. У повідомленні необхідно зазначити причини, які призвели
до зменшення розміру власного капіталу, та фактичний розмір
власного капіталу.
5.3. Після приведення у відповідність розміру власного
капіталу Компанія надає до Комісії звіт про усунення такої
невідповідності, підписаний керівником та засвідчений печаткою
Компанії. Для підтвердження інформації, зазначеної в цьому звіті,
до Комісії надається аудиторський висновок.
5.4. У звіті необхідно зазначити відомості про недержавні
пенсійні фонди, активи яких знаходяться в управлінні, розміри
власного капіталу на день виникнення та на день усунення
невідповідності.
5.5. Комісія має право прийняти рішення про продовження
строку усунення невідповідності розміру власного капіталу Компанії
на строк не більше ніж три місяці на підставі письмового
клопотання Компанії".
7. У додатку 1 до Положення ( z1273-05 ) вилучити слово
"тис.".
8. У додатку 2 до Положення ( z1273-05 ) вилучити слово
"тис.", а також слова та цифри "(графа 1: графа 2)".
Начальник управління
спільного інвестування Є.Івановвгору