Документ z0026-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.12.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.02.2013. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.12.2012  № 1402


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 січня 2013 р.
за № 26/22558

Про затвердження Інструкції з перевірки максимального струмового захисту шахтних апаратів

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 402, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з перевірки максимального струмового захисту шахтних апаратів, що додається.

2. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.) у встановленому порядку:

2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

Заступник Міністра-
керівник апарату


В. Сиротін

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови Профспілки
працівників вугільної промисловості України

Голова Державної
санітарно-епідеміологічної служби України,
головний державний санітарний лікар України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Державної інспекції
техногенної безпеки України

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

Перший заступник
Міністра соціальної політики України

Перший заступник Міністра енергетики
та вугільної промисловості України

Перший заступник Голови
Державної інспекції ядерного регулювання України -
Головний державний інспектор
з ядерної та радіаційної безпеки України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Керівник Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань
В.М. МамченкоА.М. ПономаренкоО. Мірошниченко


Е. Улинець
В. Акопян


В. Надрага


І. Попович
М.Х. ГашевМ.Ю. БродськийЮ.М. Кулик
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
12.12.2012 № 1402


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 січня 2013 р.
за № 26/22558

ІНСТРУКЦІЯ
з перевірки максимального струмового захисту шахтних апаратів

1. Ця Інструкція поширюється на суб’єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють перевірку пристроїв максимального струмового захисту шахтних апаратів.

2. Ця Інструкція встановлює вимоги до безпечного проведення робіт з перевірки пристроїв максимального струмового захисту шахтних апаратів.

3. Вимоги цієї Інструкції є обов’язковими для виконання суб’єктами господарювання та працівниками підприємств і організацій, які беруть участь у проведенні перевірки пристроїв максимального струмового захисту шахтних апаратів.

4. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

перевірочний прилад - прилад, що виконує функції перевірки уставок спрацьовування максимального струмового захисту;

працездатність виробу - виконання виробом функцій призначення;

прилади загального призначення - електротехнічні вироби, що не містять засобів захисту від займання метаноповітряної суміші у виробках;

рудникове виконання - спеціальне виконання електроустаткування, що забезпечує захист від займання метаноповітряної суміші у виробках;

уставка спрацьовування пристрою максимального струмового захисту - значення електричної величини, яке призводить до спрацьовування пристрою МСЗ.

5. Інші терміни, що застосовуються у цій Інструкції, вживаються у значеннях, наведених у Законах України “Про охорону праці”, “Про пожежну безпеку” та Гірничому законі України.

6. Скорочення, що вживаються в цій Інструкції, мають таке значення:

ВТБ - ділянка вентиляції та техніки безпеки;

ДПП - дільнична підземна підстанція;

МСЗ - максимальний струмовий захист;

РПП-6 - розподільчий підземний пункт напругою 6 кВ;

ЦПП - центральна підземна підстанція.

7. Перевірка уставок спрацьовування пристрою МСЗ і працездатності пристрою МСЗ здійснюється з метою визначення спроможності шахтних апаратів виконувати захисні функції.

8. Перевірка уставок спрацьовування пристрою МСЗ і працездатності пристрою МСЗ шахтних апаратів виконується перед спуском апарата до шахти, перед введенням його в експлуатацію, якщо з часу перевірки на поверхні пройшло понад два тижні, і під час експлуатації - не рідше одного разу на шість місяців для апаратів, що призначені для експлуатації в мережах напругою до 1200 В, і не рідше одного разу на рік для апаратів, що призначені для експлуатації в мережах напругою понад 1200 В, або в строки, які зазначені в інструкції виробника апарата.

9. Перевірка уставок спрацьовування пристрою МСЗ шахтних апаратів виконується одночасно з проведенням планових наладок та ревізій електроустаткування.

10. Результати перевірки записуються до Журналу результатів перевірки уставок спрацьовування МСЗ шахтних електричних апаратів, форму якого наведено в додатку до цієї Інструкції.

11. Пристрої МСЗ, в яких похибка уставки спрацювання перевищує ±15%, вилучаються з експлуатації.

12. Перевірка пристрою МСЗ на працездатність у режимі ”Перевірка” виконується періодично. Періодичність перевірок визначається інструкціями виробника пристрою МСЗ.

13. Перевірка уставок спрацьовування пристрою МСЗ шахтних апаратів у підземних виробках шахт, небезпечних за газом, виконується перевірочними приладами у рудниковому виконанні.

14. У разі відсутності перевірочних приладів у рудниковому виконанні перевірка уставок спрацьовування пристрою МСЗ виконується приладами загального призначення.

15. Перевірка уставок спрацьовування пристрою МСЗ шахтних апаратів приладами загального призначення виконується на свіжому струмені повітря в таких місцях:

у ЦПП;

у виробках приствольного двору;

у РПП-6;

у ДПП;

в електромашинних камерах;

в електровозних гаражах.

До місця перевірки доставляються апарати або пристрої МСЗ окремо.

16. У разі неможливості виконання перевірки уставок спрацьовування пристрою МСЗ такий пристрій заміняється попередньо перевіреним. Перевірка виконується спеціалізованою бригадою за письмовим нарядом, затвердженим головним енергетиком шахти.

17. У шахтах, небезпечних за раптовими викидами вугілля і газу, перевірка уставок спрацьовування пристрою МСЗ шахтних апаратів приладами загального призначення виконується в місцях, зазначених у пункті 15 цієї Інструкції, крім ЦПП та виробок приствольного двору у разі виконання таких умов:

апарат, який перевіряється, знаходиться не ближче 600 м від вибоїв на викидонебезпечних пластах;

перевірка виконується в змінах, коли не виконуються роботи з видобутку вугілля, проведення гірничих виробок та противикидних заходів, а також не раніше ніж через 4 години після струсного підривання. Забороняється проведення перевірки на весь період розкриття пласта;

протягом усієї роботи посадовою особою дільниці ВТБ забезпечується безперервний контроль вмісту метану в місці встановлення апарата. У разі виявлення вмісту метану понад 0,5 % усі роботи з перевірки пристроїв захисту припиняються, а схема перевірки відключається від мережі;

роботи виконуються за письмовим нарядом, погодженим керівництвом дільниці ВТБ шахти. Керівництво роботами здійснюється особою, яка має IV групу з електробезпеки. Роботи виконуються членами бригади, які мають не нижче групи з електробезпеки і запис у посвідченнях про дозвіл на виконання спеціальних робіт у шахтах, небезпечних за раптовими викидами;

виконуються попередньо складені та затверджені головним інженером шахти організаційно-технічні заходи з безпеки робіт під час перевірки уставки спрацьовування пристрою МСЗ.

Начальник відділу взаємодії
з ВРУ, КМУ та з питань
координації роботи
центральних органів
виконавчої влади, діяльність
яких спрямовується
та координується
через Міністра надзвичайних
ситуацій України
В.І. Теличко
Додаток
до Інструкції з перевірки максимального
струмового захисту шахтних апаратів

ЖУРНАЛ
результатів перевірки уставок спрацьовування МСЗ шахтних електричних апаратів

№ з/п

Тип апарата

Підприємство-виробник

Рік виготовлення

Заводський номер

Місце встановлення апарата та його призначення

Тип пристрою МСЗ

Дата перевірки

Результати перевірки

Висновок про подальшу експлуатацію

Прізвища осіб, які здійснювали перевірку, та підпис відповідальної особи

Розпорядження головного енергетика (помічника) про усунення дефектів, дата та підпис

Помітка про виконання розпорядження

уставка струму спрацьовування, А

фактичний струм спрацьовування, А

похибка, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
вгору