Документ z0004-10, чинний, поточна редакція — Редакція від 31.12.2014, підстава - z1600-14

                                                          
МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
08.12.2009 N 386
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2010 р.
за N 4/17299

Про затвердження Порядку погодження Мінрегіоном умов
конкурсу щодо передачі в оренду чи концесію об'єктів, що
використовуються для здійснення діяльності у сферах
теплопостачання, водопостачання та водовідведення
{ Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України N 329 ( z1600-14 ) від 26.11.2014 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
N 230 ( z1244-11 ) від 10.10.2011
N 329 ( z1600-14 ) від 26.11.2014 }

Відповідно до статті 7 Закону України "Про концесії"
( 997-14 ), статті 6 Закону України "Про особливості передачі в
оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-,
теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній
власності" ( 2624-17 ), Положення про проведення концесійного
конкурсу та укладення концесійних договорів на об'єкти права
державної і комунальної власності, які надаються у концесію,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000
N 642 ( 642-2000-п ), Н А К А З У Ю: { Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства N 230 ( z1244-11 ) від 10.10.2011 }
1. Затвердити Порядок погодження Мінрегіоном умов конкурсу
щодо передачі в оренду чи концесію об'єктів, що використовуються
для здійснення діяльності у сферах теплопостачання, водопостачання
та водовідведення (далі - Порядок), що додається. { Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства N 230
( z1244-11 ) від 10.10.2011; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства N 329 ( z1600-14 ) від
26.11.2014 }
2. Юридичному управлінню (Крилова І.І.) подати в
установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його
державної реєстрації.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр О.Ю.Кучеренко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.В.Кужель
Перший заступник
Міністра фінансів України І.Уманський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства з питань
житлово-комунального
господарства України
08.12.2009 N 386
(у редакції наказу
Міністерства регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства
10.10.2011 N 230)
( z1244-11 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2010 р.
за N 4/17299

ПОРЯДОК
погодження Мінрегіоном умов конкурсу
щодо передачі в оренду чи концесію об'єктів,
що використовуються для здійснення діяльності
у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення
{ У заголовку та тексті Порядку слова "Мінрегіон України", "з
централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення"
у всіх відмінках замінено відповідно словами "Мінрегіон",
"у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення"
у відповідних відмінках;
у тексті Порядку слова "централізованого водо-,
теплопостачання і водовідведення" замінити словами "у сферах
теплопостачання, водопостачання та водовідведення"; згідно з
Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства N 329 ( z1600-14 ) від
26.11.2014 }
1. Цей Порядок визначає процедуру погодження Мінрегіоном умов
конкурсу на право отримання в оренду чи концесію об'єктів
у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення , що
перебувають у комунальній та державній власності.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному
в Законах України "Про концесії" ( 997-14 ), "Про особливості
передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання,
водопостачання та водовідведення , що перебувають у комунальній
власності" ( 2624-17 ), "Про оренду державного та комунального
майна" ( 2269-12 ).
3. Орендо- чи концесієдавець для погодження умов конкурсу має
подати до Мінрегіону такі документи: лист-звернення щодо погодження умов конкурсу; інформацію про основні критерії і порядок оцінки пропозицій
претендентів та визначення переможця конкурсу; інформацію, що має міститися у конкурсних пропозиціях
претендентів, відповідно до пункту 4 цього Порядку.
4. Інформація, що має міститися у конкурсних пропозиціях
претендентів щодо отримання в концесію об'єктів права державної
власності, що використовуються для здійснення діяльності у сферах
теплопостачання, водопостачання та водовідведення, повинна
включати: види діяльності, роботи, послуги, які здійснюватимуться як
концесійні; умови надання земельної ділянки, якщо вона необхідна для
здійснення концесійної діяльності; перелік видів діяльності, здійснення яких підлягає
ліцензуванню; умови встановлення, зміни цін (тарифів) на виготовлені
(надані) товари (роботи, послуги); умови найму, використання праці працівників - громадян
України; умови використання вітчизняних сировини, матеріалів; умови та обсяги поліпшення об'єкта концесії та порядок їх
компенсації; умови, розмір і порядок внесення концесійних платежів; порядок використання амортизаційних відрахувань; умови відновлення об'єкта концесії та його повернення; умови страхування концесіонером об'єктів, взятих у концесію; відомості про обсяг, схеми і графіки фінансування робіт з
проектування, будівництва та (або) експлуатації об'єкта концесії,
розрахунки вартості робіт з будівництва та (або) експлуатації
об'єкта концесії тощо, а також гарантії, які підтверджують змогу
претендента забезпечити виконання істотних умов концесійного
договору. { Абзац тринадцятий пункту 4 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства N 329 ( z1600-14 ) від
26.11.2014 } Інформація, що має міститися у конкурсних пропозиціях
претендентів щодо отримання в оренду чи концесію об'єктів у сферах
теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають
у комунальній власності, повинна включати відомості щодо: умов надання земельної ділянки, якщо вона необхідна для
провадження відповідної діяльності; обсягу робіт, що повинні бути профінансовані (виконані)
концесіонером; обсягу та якості товарів, робіт і послуг, виготовлення,
виконання і надання яких гарантує орендар чи концесіонер; необхідних даних про орендаря чи концесіонера; основних обов'язків орендаря чи концесіонера; фінансових та інших гарантій орендо- чи концесієдавця; особливих вимог з питань забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення, охорони навколишнього
природного середовища та охорони праці.
5. Подані орендо- чи концесієдавцем умови конкурсу можуть
бути (за наявності підстав): погоджені; непогоджені.
6. Датою надходження документів на погодження умов конкурсу є
день реєстрації у Мінрегіоні листа-звернення з доданими до нього
документами, вказаними у пункті 3 цього Порядку.
7. Лист-звернення разом із документами, зазначеними в пункті
3 цього Порядку, розглядається у строк не більше ніж 10
календарних днів з дня його реєстрації у Мінрегіоні. { Пункт 7 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства N 329
( z1600-14 ) від 26.11.2014 }
8. Зареєстрований лист-звернення передається на опрацювання
до структурного підрозділу, до функцій якого належить координація
погодження Мінрегіоном умов конкурсу (далі - відповідальний
структурний підрозділ), що заносить його до журналу обліку, та
надається на розгляд до юридичної служби та відповідних
структурних підрозділів.
9. Структурні підрозділи здійснюють опрацювання
листа-звернення і доданих до нього документів протягом 5
календарних днів з дати реєстрації листа-звернення та надають
відповідальному структурному підрозділу обґрунтований висновок
щодо можливості погодження або непогодження умов конкурсу.
10. На підставі висновків структурних підрозділів та з
урахуванням аналізу наданих документів відповідальний структурний
підрозділ готує проект листа щодо погодження умов конкурсу або
відмови у їх погодженні з обґрунтуванням причин відмови. Лист про погодження умов конкурсу або про відмову у їх
погодженні підписується Міністром.
11. У погодженні умов конкурсу може бути відмовлено лише з
мотивів невідповідності умов конкурсу вимогам законодавства.
12. Відмова в погодженні умов конкурсу може бути оскаржена
орендо- чи концесієдавцем у судовому порядку.
13. Оригінал листа щодо погодження (відмови) умов конкурсу
надається орендо- чи концесієдавцю, а його копія разом з пакетом
документів, поданих для погодження умов конкурсу, зберігається у
Мінрегіоні протягом трьох років. Прийняті згідно із пунктом 3
цього Порядку документи орендо- чи концесієдавцю не повертаються.
14. Орендо- чи концесієдавець є відповідальним за
достовірність інформації, що міститься у поданих для погодження
документах.
{ Порядок в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства N 230
( z1244-11 ) від 10.10.2011 }
Начальник Юридичного управління І.І.Криловавгору