Документ vs049357-99, поточна редакція — Прийняття від 02.11.1999

                  ГАЛУЗЕВИЙ НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ 
Методика
проведення експертизи (технічної оцінки) документів,
що подаються на розгляд Державній адміністрації ядерного
регулювання України в рамках ліцензійного процесу при
реалізації Плану Здійснення Заходів на об'єкті "Укриття", в
частині поводження з радіоактивними відходами
ГНД 306.7.02/2.027-1999
Видання офіційне
КИЇВ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
1999
ГНД 306.7.02/2.027-1999
Передмова
1. РОЗРОБЛЕНО Державним науково-технічним центром з ядерної
та радіаційної безпеки Міністерства охорони
навколишнього природного середовища та ядерної
безпеки України
ВНЕСЕНО УРБПРВ Державної адміністрації ядерного
регулювання України
2. ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державної адміністрації ядерного
регулювання України від 02.11.1999 N 49
3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ _____________
Цей галузевий нормативний документ не може бути повністю чи
частково відтворений, тиражований і розповсюджений без дозволу
Державної адміністрації ядерного регулювання України
Зміст
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 2. ПОПЕРЕДНЯ ОБРОБКА РАВ
2.1 Інвентаризація РАВ
2.2 Збирання та вилучення РАВ
2.3 Сортування РАВ
2.4 Облік та контроль РАВ 3. ТРАНСПОРТУВАННЯ РАВ
3.1 Транспортно-технологічна схема
3.2 Характеристики транспортних контейнерів 4. ТИМЧАСОВЕ ЗБЕРІГАННЯ РАВ
4.1 Зберігання РАВ на майданчиках ОУ після збирання та
вилучення
4.2 Проміжне контрольоване зберігання РАВ (буферні
сховища) 5. ПЕРЕРОБКА ТА КОНДИЦІЮВАННЯ РАВ 6. МІНІМІЗАЦІЯ ВТОРИННИХ РАВ 7. ДОВГОСТРОКОВЕ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗАХОРОНЕННЯ РАВ
7.1 Загальні вимоги
7.2 Вибір майданчика
7.3 Проект сховища
7.4 Вимоги до контейнерів з РАВ, що передаються на
довготермінове зберігання (захоронення)
7.5 Умови експлуатації сховища та систем його
життєзабезпечення
Додаток 1 Перелік чинних нормативно-правових актів
України, нормативно-технічних документів
України та документів міжнародних організацій,
які слід використовувати при проведенні
експертизи (технічної оцінки) документів ПЗЗ,
в частині поводження з радіоактивними
відходами
Додаток 2 Перелік питань з безпеки поводження з РАВ та
відповідні їм розділи та пункти документів, що
містять критерії оцінки
ГНД 360.7.02/2.027-1999
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної
адміністрації ядерного
регулювання України
від 2 листопада 1999 р. N 49

Методика
проведення експертизи (технічної оцінки)
документів, що подаються на розгляд Державній
адміністрації ядерного регулювання України в
рамках ліцензійного процесу при реалізації Плану
здійснення заходів на об'єкті "Укриття", в частині
поводження з радіоактивними відходами
ГНД 306.7.02/2.027-1999
Чинний від 02.11.99 р.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Дана Методика поширюється на діяльність з організації та
виконання експертизи (технічної оцінки) документів, що подаються
на розгляд Державній адміністрації ядерного регулювання України в
рамках ліцензійного процесу при реалізації Плану Здійснення
Заходів на об'єкті "Укриття" (надалі - документів ПЗЗ), в частині
поводження з радіоактивними відходами (надалі - РАВ).
1.2 Дана Методика призначена для використання Державною
адміністрацією ядерного регулювання України (надалі -
Адміністрація) та Державним науково-технічним центром з ядерної та
радіаційної безпеки Мінекобезпеки України (надалі - ДНТЦ ЯРБ) при
організації та проведенні експертизи (технічної оцінки) документів
ПЗЗ.
1.3 Дана Методика встановлює: - перелік питань з безпеки, які мають розглянути експерти при
виконанні експертизи (технічної оцінки) документів ПЗЗ, та
послідовність їх розгляду; - критерії оцінки, якими мають керуватися експерти при
розгляді кожного питання з безпеки.
1.4 Дана Методика може, за необхідності, доповнюватися
узгодженими адміністрацією додатками, в яких для найбільш важливих
питань з безпеки поводження з РАВ рекомендовані процедури аналізу
документів ПЗЗ на відповідність критеріям оцінки.
1.5 При виконанні експертизи (технічної оцінки) конкретного
документа ПЗЗ експерти визначають питання з безпеки поводження з
РАВ, які мають бути проаналізовані, та їх пріоритетність. При
цьому експерти користуються: - переліком питань, що наведені в даній Методиці; - вимогами Технічного завдання на виконання експертизи
(технічної оцінки) документа ПЗЗ; - відомостями про призначення та галузь застосування
документа ПЗЗ.
1.6 На початку оцінки документа ПЗЗ експерти оцінюють
наявність в складі цього документа матеріалів, в яких відображені
питання з безпеки поводження з РАВ, що визначені згідно з п. 1.5.
При відсутності в документі ПЗЗ відомостей щодо якого-небудь з
даних питань експерти, згідно з процедурою, встановленою в ГНД
306.6.02/2.020-1999 "Порядок проведення експертизи (технічної
оцінки) документів, що подаються на розгляд Державній
адміністрації ядерного регулювання України в рамках ліцензійного
процесу при реалізації Плану Здійснення Заходів на об'єкті
"Укриття", пропонують надати запит на додаткові матеріали.
Експерти мають запропонувати надати такий запит і на подальших
етапах оцінки документа ПЗЗ, якщо недостатність у цьому документі
відомостей щодо якого-небудь з питань безпеки поводження з РАВ
перешкоджає досягненню мети оцінки.
1.7 Експерти виконують оцінку відомостей, що містяться в
документі ПЗЗ та відноситься до визначених згідно з п. 1.5 питань
з безпеки поводження з РАВ, керуючись критеріями оцінки,
встановленими в даній Методиці, та рекомендованими процедурами.
Якщо в процесі оцінки документа ПЗЗ експерти дійшли висновку про
недоцільність використання якогось з критеріїв оцінки, вони мають
право не користуватися цим критерієм, однак за умови керування
принципами безпеки, на яких даний критерій грунтується.
Вищезазначений висновок експерти повинні обгрунтувати при
формулюванні експертних оцінок.
1.8 Перелік чинних нормативно-правових актів та
рекомендаційних документів міжнародних організацій, які слід
використовувати при виконанні експертизи (технічної оцінки)
документів ПЗЗ в частині поводження з РАВ, наведено в додатку 1.
Експерти можуть використовувати також інші акти та документи, які
набудуть чинності в період дії даної Методики.
1.9 Експерти викладають результати оцінки у вигляді Висновку
Державної експертизи (технічної оцінки) з ядерної та радіаційної
безпеки згідно з вимогами, що встановлені в ГНД
306.6.02/2.020-1999 "Порядок проведення експертизи (технічної
оцінки) документів, що подаються на розгляд Державній
адміністрації ядерного регулювання України в рамках ліцензійного
процесу при реалізації Плану Здійснення Заходів на об'єкті
"Укриття".
2. ПОПЕРЕДНЯ ОБРОБКА РАВ При проведенні експертизи (технічної оцінки) документів ПЗЗ
щодо питань попередньої обробки РАВ (збирання, вилучення,
сортування, підпресовка, фрагментація, сушка) експерти мають
оцінити: - відповідність представлених методів та технологій
попередньої обробки РАВ вимогам нормативно-правових актів щодо
забезпечення ядерної та радіаційної безпеки (надалі - ЯРБ)
навколишнього природного середовища, населення, персоналу та їх
відповідність сучасному рівню розвитку науки і техніки та схемі
подальшого поводження з РАВ (методам переробки, кондиціювання,
зберігання та концепції захоронення); - достатність об'ємів запроектованих тимчасових сховищ
(майданчиків) для розміщення та зберігання РАВ після попередньої
обробки; - наявність необхідної кількості контейнерів відповідного
призначення для розміщення в них РАВ після попередньої їх обробки; - прийнятність запропонованих умов та методів транспортування
контейнерів-збірників від місць попередньої обробки РАВ до місць
їх тимчасового зберігання (установок з переробки РАВ). Питання, які слід розглянути експертам при проведенні
експертизи (технічної оцінки) документів ПЗЗ в частині попередньої
обробки РАВ, визначені в розділі 2 "Попередня обробка РАВ" додатка
2 даної Методики. Критеріями оцінки цих питань є норми, положення
та вимоги, що встановлені в пунктах та розділах документів,
вказаних в тому ж розділі додатка 2.
2.1 Інвентаризація РАВ 2.1.1 При проведенні експертизи (технічної оцінки) документів
ПЗЗ щодо питань інвентаризації РАВ експерти мають оцінити повноту
та достатність інформації про РАВ, які будуть вилучатися та
утворюватися при реалізації проектів. 2.1.2 Експерти мають проаналізувати вихідні дані та оцінити
коректність методик розрахунків очікуваних об'ємів та типів РАВ. 2.1.3 Експерти мають переконатися, що передбачено методи і
засоби визначення характеристик РАВ. 2.1.4 Питання, які слід розглянути експертам при проведенні
експертизи (технічної оцінки) документів ПЗЗ в частині
інвентаризації РАВ, визначені в підрозділі 2.1 "Інвентаризація
РАВ" Додатку 2 даної Методики. Критеріями оцінки цих питань є
норми, положення та вимоги, що встановлені в пунктах та розділах
документів, вказаних в тому ж розділі Додатка 2.
2.2 Збирання та вилучення РАВ 2.2.1 При проведенні експертизи (технічної оцінки) документів
ПЗЗ щодо питань збирання та вилучення РАВ експерти мають оцінити: - повноту та достатність опису процедур збирання та вилучення
РАВ з об'єкта "Укриття" (надалі - ОУ), включаючи комплекс
технічних засобів та технологічних прийомів збирання та вилучення; - ефективність локалізуючих та захисних бар'єрів в місцях
(майданчиках) накопичення вилучених (зібраних) РАВ для захисту
персоналу від негативного впливу іонізуючого випромінювання та для
запобігання розповсюдження РАВ в навколишнє природне середовище і
виробничі приміщення; - забезпеченість необхідною кількістю відповідних типів
контейнерів-збірників. 2.2.2 Питання, які слід розглянути експертам при проведенні
експертизи (технічної оцінки) документів ПЗЗ в частині збирання та
вилучення РАВ ОУ, визначені в підрозділі 2.2 "Збирання та
вилучення РАВ" Додатка 2 даної Методики. Критеріями оцінки цих
питань є норми, положення та вимоги, що встановлені в пунктах та
розділах документів, вказаних в тому ж розділі Додатка 2.
2.3 Сортування РАВ 2.3.1 При проведенні експертизи (технічної оцінки) документів
ПЗЗ щодо питань сортування РАВ (схему, методи, критерії) експерти
мають оцінити: - повноту опису послідовності технологічних операцій
сортування РАВ та відповідність їх прийнятій класифікації; - ефективність забезпечення ЯРБ у відповідності з вимогами
нормативно-правових актів; - відповідність запропонованих критеріїв сортування РАВ меті
та умовам подальшого поводження з ними. 2.3.2 Експерти мають переконатися, що при сортуванні буде
виконуватись розподіл РАВ на такі, що: - підлягають звільненню з-під регуляційного контролю; - призначені для подальшої переробки (кондиціювання), з
розподілом їх на потоки в залежності від технології переробки
(кондиціювання); - призначені для тимчасового зберігання та/або остаточного
захоронення. 2.3.3 Експерти мають переконатися, що: - запропоновані кількісні критерії розподілу РАВ на категорії
відповідають критеріям, встановленим чинними нормативно-правовими
актами; - типи контейнерів-збірників, які будуть використовуватися,
відповідають прийнятим критеріям класифікації РАВ. 2.3.4 Питання, які слід розглянути експертам при проведенні
експертизи (технічної оцінки) документів ПЗЗ в частині сортування
РАВ, визначені в підрозділі 2.3 "Сортування РАВ" Додатка 2 даної
Методики. Критеріями оцінки цих питань є норми, положення та
вимоги, що встановлені в пунктах та розділах документів, вказаних
в тому ж розділі Додатка 2.
2.4 Облік та контроль РАВ 2.4.1 При проведенні експертизи (технічної оцінки) документів
ПЗЗ щодо питань ведення обліку та контролю РАВ експерти мають
оцінити: - відповідність ведення обліку і контролю вилучених та
вторинних РАВ, які не містять ядерних матеріалів, вимогам
"Положення про державний реєстр радіоактивних відходів",
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.96
N 480 ( 480-96-п ). В разі необхідності, облікова картка може
містити додаткові характеристики РАВ. В обліковій документації,
крім характеристик РАВ, повинні міститися відомості про
місцезнаходження РАВ; - відповідність організації ведення обліку та контролю РАВ,
які містять ядерні матеріали, нормам, положенням та вимогам
"Положення про державну систему обліку та контролю ядерних
матеріалів", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 18.12.96 N 1525 ( 1525-96-п ), та "Загальних положень
державної системи обліку та контролю ядерних матеріалів",
затверджених Державним комітетом України з ядерної та радіаційної
безпеки від 10.09.93 N 161 ( z0136-93 ); - наявність необхідної кількості відповідних типів
контрольно-вимірювальних приладів та обладнання для проведення
обліку та контролю РАВ.
2.4.2 Питання, які слід розглянути експертам при проведенні
експертизи (технічної оцінки) документів ПЗЗ в частині ведення
контролю та обліку РАВ, визначені в підрозділі 2.4 "Контроль та
облік РАВ" Додатка 2 даної Методики. Критеріями оцінки цих питань
є норми, положення та вимоги, що встановлені в пунктах та розділах
документів, вказаних в тому ж розділі Додатка 2.
3. ТРАНСПОРТУВАННЯ РАВ 3.1 Транспортно-технологічна схема 3.1.1 При проведенні
експертизи (технічної оцінки) документа ПЗЗ щодо питань,
пов'язаних з транспортуванням РАВ ОУ, експерти мають оцінити
відповідність вимогам ЯРБ: - технічних засобів, запропонованих для транспортування РАВ,
зокрема таких їх характеристик, як розміри, конструкція та
конструктивні матеріали контейнерів-збірників та транспортних
контейнерів, призначених для розміщення та транспортування РАВ з
різними ядерно-фізичними властивостями; - організаційних заходів таких, як вибір та підготовку
маршрутів транспортування для забезпечення ЯРБ навколишнього
природного середовища та персоналу при нормальних умовах
транспортування і при можливих аварійних ситуаціях. 3.1.2 Експерти мають переконатися, що запропонована
транспортно-технологічна схема на всіх етапах поводження з РАВ ОУ
від збирання (вилучення) до відправки їх на довготривале
зберігання (захоронення) забезпечує сумісність, узгодженість та
безперервність всіх операцій технологічного циклу. 3.1.3 Питання, які слід розглянути експертам при проведенні
експертизи (технічної оцінки) документів ПЗЗ в частині
транспортування РАВ, визначені в підрозділі 3.1
"Транспортно-технологічна схема" додатка 2 даної Методики.
Критеріями оцінки цих питань є норми, положення та вимоги, що
встановлені в пунктах та розділах документів, вказаних в тому ж
розділі додатка 2.
3.2 Характеристики транспортних контейнерів 3.2.1 При проведенні експертизи (технічної оцінки) документів
ПЗЗ з питань, що стосуються транспортних контейнерів для РАВ ОУ,
експерти, як зазначено в пп. 3.1.1 - 3.1.2 даної Методики, повинні
переконатися, що запропоновані типи транспортних контейнерів
відповідають потенційній небезпеці РАВ, які будуть в них
розміщуватися, та сумісні з технологічним обладнанням об'єктів,
призначених для поводження з РАВ ОУ. 3.2.2 Експерти мають переконатись, що контейнери для РАВ
здатні забезпечувати радіаційний захист персоналу при нормальній
експлуатації, а при можливих транспортних аваріях запобігати
виходу РАВ в навколишнє середовище. 3.2.3 Експерти мають переконатися, що розроблена та
реалізується система забезпечення якості при виготовленні та
експлуатації транспортних контейнерів для РАВ ОУ згідно з
нормативно-правовими актами, що регламентують ЯРБ при
транспортуванні РАВ. 3.2.4 Питання, які слід розглянути експертам при проведенні
експертизи (технічної оцінки) документів ПЗЗ в частині
характеристик транспортних контейнерів визначені в підрозділі 3.2
"Характеристики транспортних контейнерів" Додатка 2 даної
Методики. Критеріями оцінки цих питань є норми, положення та
вимоги, що встановлені в пунктах та розділах документів, вказаних
в тому ж розділі Додатка 2.
4. ТИМЧАСОВЕ ЗБЕРІГАННЯ РАВ При проведенні експертизи (технічної оцінки) документів ПЗЗ
щодо зберігання РАВ на майданчиках витримки або у тимчасових
сховищах, експерти мають оцінити: - ефективність та достатність організаційних та технічних
заходів захисту навколишнього природного середовища, населення та
персоналу від негативного впливу іонізуючого випромінювання,
неперевищення встановлених лімітів доз та допустимих викидів і
скидів; - врахування специфіки ОУ при виборі і технічному обладнанні
місць для проміжного контрольованого зберігання РАВ на майданчиках
ОУ та у тимчасових (буферних) сховищах та можливого
перезавантаження (перепакування) РАВ для подальшого поводження з
ним; - коректність та повноту проведеного аналізу впливу на
навколишнє природне середовище з огляду на ефективність захисних
бар'єрів та відповідність місць зберігання РАВ рівню небезпеки РАВ
з урахуванням часу їх зберігання; - програму подальшого поводження з РАВ, що зберігаються на
майданчиках ОУ та у буферних сховищах, яка включає заходи щодо
іммобілізації нестабільних форм РАВ, неруйнівні методи контролю,
методи переробки та кондиціювання, наявність відповідних
контейнерів, проект довгострокового зберігання РАВ до їх
захоронення. Питання, які слід розглянути експертам при проведенні
експертизи (технічної оцінки) документів ПЗЗ в частині тимчасового
зберігання РАВ, визначені в розділі 4 "Тимчасове зберігання РАВ"
Додатка 2 даної Методики. Критеріями оцінки цих питань є норми,
положення та вимоги, що встановлені в пунктах та розділах
документів, вказаних в тому ж розділі Додатка 2.
4.1 Зберігання РАВ на майданчиках ОУ після збирання та
вилучення 4.1.1 При проведенні експертизи (технічної оцінки) документів
ПЗЗ щодо питань проміжного контрольованого зберігання РАВ експерти
мають оцінити представлені обгрунтування щодо обмеження
розсіювання радіонуклідів у навколишнє середовище (вихідні дані та
методика розрахунків) та зробити висновок щодо ефективності
локалізуючих захисних бар'єрів та заходів по запобіганню можливого
виходу РАВ в навколишнє природне середовище при зберіганні РАВ, а
саме: - відповідності технічних характеристик запропонованих
контейнерів-збірників властивостям РАВ, які планується розміщувати
в них; - надійності та стабільності заданих технічних характеристик
контейнерів-збірників протягом встановленого терміну їх
експлуатації. 4.1.2 Експерти мають переконатися, що передбачається: - окреме зберігання контейнерів-збірників, в яких знаходяться
РАВ з різними характеристиками (тепло- та газовиділяючі РАВ; РАВ,
що містять подільні матеріали; токсичні РАВ тощо) з дотриманням
відповідних умов безпеки; - зберігання РАВ, що містять ПММ, з забезпеченням умов
ядерної безпеки; - зберігання рідких РАВ в герметичних контейнерах-збірниках з
розподілом на негорючі та горючі (з дотриманням для останніх норм
протипожежної безпеки) та виділенням таких, що містять
трансуранові елементи.
4.1.3 Експерти мають оцінити відповідність умов облаштування
майданчиків для проміжного контрольованого зберігання РАВ вимогам
з ЯРБ, звернувши особливу увагу на: - систему спеціальних стоків; - умови збирання та подальшого поводження зі спеціальними
стоками; - забезпечення відповідного моніторингу навколишнього
середовища. 4.1.4 Експерти мають оцінити ефективність радіаційного
захисту персоналу та ефективність передбачених заходів з фізичного
захисту РАВ на майданчиках проміжного контрольованого зберігання
РАВ. 4.1.5 Питання, які слід розглянути експертам при проведенні
експертизи (технічної оцінки) документів ПЗЗ в частині зберігання
РАВ на майданчиках ОУ після збирання (вилучення), визначені в
підрозділі 4.1 "Зберігання РАВ на майданчиках ОУ після збирання та
вилучення" Додатка 2 даної Методики. Критеріями оцінки цих питань
є норми, положення та вимоги, що встановлені в пунктах та розділах
документів, вказаних в тому ж розділі Додатка 2. 4.2 Проміжне контрольоване зберігання РАВ (буферні сховища) 4.2.1 При проведенні експертизи (технічної оцінки) документів
ПЗЗ щодо проміжного контрольованого зберігання РАВ (буферні
сховища) експерти мають оцінити обгрунтування прийнятності
майданчика для розміщення буферного сховища та його конструкції з
огляду на забезпечення: - мінімізації опромінення персоналу і населення на основі
принципу оптимізації (ALARA); - обмеження виходу радіонуклідів у навколишнє середовище. 4.2.2 При проведенні експертизи (технічної оцінки) проекту
буферного сховища експерти мають переконатися, що проект сховища
розроблено з урахуванням терміну його експлуатації, очікуваних
об'ємів та характеристик РАВ, та проектом передбачається: - система дренажу і вентиляції; - система внутрішнього транспортування РАВ; - елементи інфраструктури; - заходи з фізичного захисту. 4.2.3 При проведенні експертизи (технічної оцінки) проекту
буферного сховища експерти мають оцінити захисні бар'єри
(конструкція сховища, упаковки РАВ) з точки зору забезпечення
інтегральної якості системи, що характеризується такими
показниками, як: - запобігання інфільтрації води; - захист контейнерів з РАВ від негативного впливу зовнішнього
середовища; - можливе неконтрольоване (в разі виникнення радіаційної
аварії) надходження РАВ у виробничі приміщення та/або навколишнє
середовище. 4.2.4 Експерти мають оцінити обгрунтування щодо забезпечення
структурної стабільності захисних бар'єрів стосовно: - вилуговування радіоактивних ізотопів; - корозії та ерозії конструктивних матеріалів контейнерів; - мікробіологічного руйнування; - радіаційних факторів руйнування; - механічних та термічних навантажень. 4.2.5 Експерти мають оцінити: - передбачення умовами проекту сховища можливості зберігання
в ньому РАВ з різними радіаційними та фізико-хімічними
властивостями (величина активності, наявність ядерних матеріалів,
РАВ зі значним газо- та тепловиділенням, токсичні та
пожежонебезпечні РАВ); - обгрунтування певних вимог до контейнерів з РАВ при їх
зберіганні (стабільність технічних характеристик упаковок з РАВ
для подальшої їх ідентифікації та перепакування для перевезення та
подальшого поводження); - можливість зняття РАВ з-під регуляційного контролю. 4.2.6 Експерти мають переконатися, що запропоновані
конструктивні особливості контейнерів (обмежені геометричні
розміри, товщина стінок, вибір матеріалів), сховища та його
технологічного устаткування забезпечують ядерну безпеку та
необхідну ефективність радіаційного захисту при попередньому
накопиченні та тимчасовому зберіганні ядерних матеріалів. 4.2.7 Експерти мають оцінити питання зняття з експлуатації
(ліквідації) буферного сховища, зокрема: - методи демонтажу; - оцінки обсягів та характеристик РАВ, що виникнуть при
ліквідації; - методи рекультивації майданчика. 4.2.8 Питання, які слід розглянути експертам при проведенні
експертизи (технічної оцінки) документів ПЗЗ в частині проміжного
контрольованого зберігання РАВ, визначені в підрозділі 4.2
"Проміжне контрольоване зберігання РАВ (буферні сховища)" Додатка
2 даної Методики. Критеріями оцінки цих питань є норми, положення
та вимоги, що встановлені в пунктах та розділах документів,
вказаних в тому ж розділі Додатка 2.
5. ПЕРЕРОБКА ТА КОНДИЦІЮВАННЯ РАВ
5.1 При проведенні експертизи (технічної оцінки) документів
ПЗЗ щодо питань переробки та кондиціювання РАВ експерти мають
проаналізувати зміни характеристик РАВ, що були отримані при
переробці (кондиціюванні) з точки зору створення умов для
подальшого безпечного поводження з ними, зменшення негативного
впливу на населення та навколишнє природне середовище протягом
всього терміну зберігання та зниження економічних витрат на їх
тимчасове зберігання та захоронення (зменшення об'ємів РАВ).
5.2 Експерти мають оцінити обраний метод переробки
(кондиціювання) з точки зору відповідності сучасному
науково-технічному рівню та відповідності кінцевого продукту
переробки (кондиціювання) РАВ вимогам з ЯРБ при: - транспортуванні; - тимчасовому зберіганні; - захороненні.
5.3 Експерти мають оцінити забезпечення процесу переробки
(кондиціювання) відповідною кількістю сертифікованих контейнерів з
характеристиками, що задовольняють необхідні вимоги при
транспортуванні, тимчасовому зберіганні та захороненні.
5.4 Експерти мають переконатися, що для ядернонебезпечних
відходів передбачено належне кондиціювання, яке запобігає
створенню умов критичності.
5.5 Експерти мають оцінити достатність запропонованих
параметрів (характеристик РАВ) для вхідного та вихідного контролю
РАВ при переробці (кондиціюванні).
5.6 Питання, які слід розглянути експертам при проведенні
експертизи (технічної оцінки) документів ПЗЗ в частині переробки
та кондиціювання РАВ, визначені в розділі 5 "Переробка та
кондиціювання РАВ" Додатка 2 даної Методики. Критеріями оцінки цих
питань є норми, положення та вимоги, що встановлені в пунктах та
розділах документів, вказаних в тому ж розділі Додатка 2.
6. МІНІМІЗАЦІЯ ВТОРИННИХ РАВ
6.1 При проведенні експертизи (технічної оцінки) документів
ПЗЗ щодо питань мінімізації вторинних РАВ експерти мають
переконатися в наявності плану (програми) заходів з мінімізації
вторинних РАВ та оцінити її ефективність.
6.2 Експерти мають переконатися, що передбачено умови щодо
мінімізації утворення вторинних РАВ, які можуть бути досягнуті за
рахунок: - вибору конструкційних матеріалів, стійких до корозії; - вибору відповідних технологій та обладнання,
обслуговування, ремонт та заміна якого призводить до мінімального
утворення РАВ; - можливості повторного використання матеріалів та
обладнання; - усунення можливості змішування різних потоків РАВ та
забруднення чистих приміщень.
6.3 Питання, які слід розглянути експертам при проведенні
експертизи (технічної оцінки) документів ПЗЗ в частині мінімізації
вторинних РАВ, визначені в розділі 6 "Програма мінімізації
вторинних РАВ" Додатка 2 даної Методики. Критеріями оцінки цих
питань є норми, положення та вимоги, що встановлені в пунктах та
розділах документів, вказаних в тому ж розділі Додатка 2.
7. ДОВГОСТРОКОВЕ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗАХОРОНЕННЯ РАВ
7.1 Загальні вимоги 7.1.1 При проведенні експертизи (технічної оцінки) документів
ПЗЗ щодо питань довгострокового зберігання (захоронення) РАВ
експерти мають оцінити відповідність обраного способу
довгострокового зберігання (захоронення) РАВ положенням та вимогам
"Державної програми поводження з РАВ в Україні на 1996 - 2000 рр.
та до 2005 р". 7.1.2 Питання, які слід розглянути експертам при проведенні
експертизи (технічної оцінки) документів ПЗЗ в частині загальних
вимог щодо довгострокового зберігання та захоронення РАВ,
визначені в підрозділі 7.1 "Загальні вимоги" Додатка 2 даної
Методики. Критеріями оцінки цих питань є норми, положення та
вимоги, що встановлені в пунктах та розділах документів, вказаних
в тому ж розділі Додатка 2.
7.2 Вибір майданчика 7.2.1 При проведенні експертизи (технічної оцінки) документів
ПЗЗ щодо питань обрання майданчика для розміщення сховища експерти
мають переконатися, що при цьому забезпечено додержання процедури
та порядку вибору майданчика для розміщення об'єктів по поводженню
з РАВ і проведена оцінка впливу сховища на навколишнє природне
середовище. 7.2.2 Експерти мають перевірити відповідність обгрунтування
вибору майданчика для сховища концепції довгострокового зберігання
(захоронення) РАВ з урахуванням таких характеристик майданчика: - геологічні (літологія, стратиграфія, тектоніка, геохімія); - гідрогеологічні і інженерно-геологічні (рівень залягання
підземних вод, фільтраційні властивості, геомеханіка, гідрохімія
та ін.); - географічні (топографія, кліматологія, гідрологія); - сейсмічні; - сучасні природні процеси; - існуюча інфраструктура. 7.2.3 Питання, які слід розглянути експертам при проведенні
експертизи (технічної оцінки) документів ПЗЗ в частині вибору
майданчика для розміщення сховища, визначені в підрозділі 7.2
"Технічна оцінка вибору майданчика" Додатка 2 даної Методики.
Критеріями оцінки цих питань є норми, положення та вимоги, що
встановлені в пунктах та розділах документів, вказаних в тому ж
розділі Додатка 2.
7.3 Проект сховища 7.3.1 При проведенні експертизи (технічної оцінки) проекту
сховища експерти мають переконатися, що проект сховища враховує
термін його експлуатації, очікувані об'єми та характеристики РАВ,
можливі зміни характеристик майданчика в майбутньому, які можуть
мати вплив на безпеку протягом проектного періоду існування
сховища. 7.3.2 Експерти мають оцінити проект сховища щодо наявності та
ефективності: - захисних бар'єрів; - системи дренажу і вентиляції; - системи транспортування РАВ в межах проммайданчика ОУ; - елементів інфраструктури. 7.3.3 При розгляді питань щодо захисних бар'єрів експерти
мають переконатися, що багатобар'єрний захист (майданчик,
будівельні конструкції сховища, упаковки або комбінація цих
бар'єрів) забезпечує на період експлуатації і після закриття
сховища: - обмеження виходу радіонуклідів в навколишнє природне
середовище до меж, встановлених нормативно-правовими актами з ЯРБ; - мінімізацію опромінення населення та персоналу на снові
принципу оптимізації (ALARA). 7.3.4 Експерти мають оцінити достатність обгрунтувань
забезпечення структурної стабільності РАВ та довготривалої
стійкості захисних бар'єрів в експлуатаційних умовах сховища та в
умовах оточуючого середовища майданчика. 7.3.5 Експерти мають оцінити питання закриття сховища,
зокрема: - методи демонтажу обладнання та консервації модулів сховища; - оцінки обсягів та характеристик РАВ, що виникнуть при
закритті сховища; - методи рекультивації майданчика; - регламент моніторингу, тривалість та види адміністративного
контролю. 7.3.6 Питання, які слід розглянути експертам при проведенні
експертизи (технічної оцінки) документів ПЗЗ в частині проекту
сховища, визначені в підрозділі 7.3 "Технічна оцінка проекту
сховища" Додатка 2 даної Методики. Критеріями оцінки цих питань є
норми, положення та вимоги, що встановлені в пунктах та розділах
документів, вказаних в тому ж розділі Додатка 2.
7.4 Вимоги до контейнерів з РАВ, що передаються на
довготермінове зберігання (захоронення) 7.4.1 Експерти мають переконатися, що наведені в документі
ПЗЗ критерії прийнятності РАВ для довгострокового зберігання
(захоронення) грунтуються на розрахунках та відповідних
дослідженнях, з урахуванням попереднього досвіду експлуатації і
відповідають вимогам нормативно-правових актів, проектним умовам
сховища та забезпечують належний рівень ЯРБ протягом всього
терміну існування сховища. 7.4.2 Експерти мають переконатися, що для довготривалого
зберігання (захоронення) передбачається використання
сертифікованих контейнерів. В разі відсутності необхідного парку
контейнерів має бути передбачено проектування, виготовлення та
сертифікація останніх. 7.4.3 Експерти мають переконатися, що контейнери з РАВ будуть
зберігати свої характеристики в умовах захоронення (з врахуванням
можливості багатоярусного розміщення контейнерів, наявності
вологи, мікробіологічної та хімічної активності, радіаційного
опромінення тощо). 7.4.4 Експерти мають оцінити обгрунтування граничних значень
активності як окремих упаковок, так і всього сховища в цілому. 7.4.5 Експерти мають оцінити запроектовану систему
ідентифікації упаковок РАВ, ведення обліку та реєстрації РАВ, що
направляються на довготривале зберігання (захоронення). При цьому
експерти мають переконатися, що передбачено ведення документації,
яка має включити в себе: - результати дозиметричного та спектроскопічного контролю РАВ
на майданчику та передексплуатаційного і експлуатаційного
дозиметричного контролю оточуючого середовища; - дані про РАВ, які прийняті та зберігаються у сховищі. 7.4.6 Питання, які слід розглянути експертам при проведенні
експертизи (технічної оцінки) документів ПЗЗ в частині упаковок
РАВ, які передаються на довгострокове зберігання (захоронення),
визначені в підрозділі 7.4 "Технічна оцінка упаковок РАВ, що
передаються на довгострокове зберігання/захоронення" Додатка 2
даної Методики. Критеріями оцінки цих питань є норми, положення та
вимоги, що встановлені в пунктах та розділах документів, вказаних
в тому ж розділі Додатка 2.
7.5 Умови експлуатації сховища та систем його
життєзабезпечення 7.5.1 При проведенні експертизи (технічної оцінки) регламенту
експлуатації сховища експерти мають оцінити відповідність його та
інструкцій вимогам з ЯРБ та повноту і достатність наведеної
інформації з питань: - захисту навколишнього природного середовища, населення і
персоналу; - можливості проведення ідентифікації і контролю контейнерів
з РАВ; - маршрутів переміщення контейнерів з РАВ; - порядку захоронення РАВ та оптимізації розміщення
контейнерів з РАВ; - обліку РАВ, що приймаються на захоронення; - наявності установок з кондиціювання РАВ (в разі
необхідності); - забезпечення заходів по дезактивації; - наявності та надійності систем життєзабезпечення (вода,
електроенергія, каналізація, теплопостачання, вентиляція,
зв'язок); - профілактичного і ремонтного обслуговування; - фізичного захисту; - радіологічного захисту і контролю за рівнем опромінення
персоналу; - моніторингу навколишнього природного середовища; - поводження з вторинними РАВ (програма мінімізації вторинних
РАВ). 7.5.2 Експерти мають оцінити повноту та достатність
інформації щодо регламенту проведення радіаційного контролю для
забезпечення неперевищення лімітів доз опромінення персоналу на
основі принципу оптимізації (ALARA) при обслуговуванні сховища. 7.5.3 При проведенні експертизи (технічної оцінки) програми
моніторингу навколишнього природного середовища, яка має
охоплювати як стадію експлуатації, так і післяексплуатаційний
період, експерти мають оцінити можливість надання представленим
регламентом моніторингу своєчасної інформації про можливі зміни у
стані сховища та їх вплив на навколишнє природне середовище. 7.5.4 Експерти мають оцінити обгрунтування безпеки сховища.
Оцінці підлягають: - вірогідність вихідних даних, що використовуються для
прогнозування поведінки сховища в цілому або як об'єднаної системи
компонентів (як на експлуатаційний, так і післяексплуатаційний
період); - можливі аварії (сценарії та їх наслідки); - коректність використаних методик, моделей, розрахункових
програм; - відповідність споруди, системи або елементу сховища вимогам
з ЯРБ; - сумарний вплив на людину і навколишнє середовище з
урахуванням всіх джерел іонізуючого випромінювання протягом всього
терміну існування сховища. 7.5.5 При проведенні експертизи (технічної оцінки) умов
експлуатації сховища експерти мають переконатися в наявності
програми забезпечення якості та перевірити, що нею передбачені
відповідні методи досягнення якості та підтримки її рівня на
стадіях проектування, спорудження, введення в експлуатацію,
експлуатації, закриття сховища і, за необхідності, контролю після
закриття. 7.5.6 Питання, які слід розглянути експертам при проведенні
експертизи (технічної оцінки) документів ПЗЗ в частині умов
експлуатації сховища та систем життєзабезпечення, визначені в
підрозділі 7.5 "Технічна оцінка умов експлуатації сховища та
систем життєзабезпечення" Додатка 2 даної Методики. Критеріями
оцінки цих питань є норми, положення та вимоги, що встановлені в
пунктах та розділах документів, вказаних в тому ж розділі Додатка
2.
Додаток 1
до п. 1.8 Методики
ПЕРЕЛІК
ЧИННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ УКРАЇНИ,
НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ УКРАЇНИ ТА
ДОКУМЕНТІВ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ СЛІД
ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕКСПЕРТИЗИ
(ТЕХНІЧНОЇ ОЦІНКИ) ДОКУМЕНТІВ ПЗЗ, В ЧАСТИНІ
ПОВОДЖЕННЯ З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ
1 Нормативно-правові акти - Конвенція про ядерну безпеку ( 995_023 ); - Конвенція про оперативне оповіщення про ядерну аварію
( 995_026 ); - Конвенція про допомогу в разі ядерної аварії чи радіаційної
аварійної ситуації ( 995_027 ); - Віденська конвенція про цивільну відповідальність за ядерну
шкоду ( 995_006 ); - Закон України "Про використання ядерної енергії та
радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ); - Закон України "Про поводження з радіоактивними відходами"
( 255/95-ВР ); - Закон України "Про загальні засади подальшої експлуатації і
зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення
зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно
безпечну систему" ( 309-14 ); - Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення" ( 4004-12 ); - Закон України "Про охорону навколишнього природного
середовища" ( 1264-12 ); - Закон України "Про захист людини від впливу іонізуючих
випромінювань" ( 2397-14 ); - Постанова Кабінету Міністрів України від 03.07.98 N 1020
( 1020-98-п ) "Про порядок ліцензування підприємницької
діяльності"; - Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.96 N 1561
( 1561-96-п ) "Про заходи по перетворенню об'єкта "Укриття" в
екологічно безпечну систему"; - Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.96 N 1525
( 1525-96-п ) "Про затвердження Положення про державну систему
обліку і контролю ядерних матеріалів"; - Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.96 N 480
( 480-96-п ) "Про Державну програму поводження з радіоактивними
відходами на 1996 - 2000 роки та до 2005 року"; - Положення про державний реєстр радіоактивних відходів,
затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.96 N 480
( 480-96-п ); - "Общие положения обеспечения безопасности атомных станций
ОПБ-88 (ПНАЭ Г-1-011-89)"; - Заява про політику регулювання ядерної та радіаційної
безпеки об'єкта "Укриття" ВП "ЧАЕС", НП 306.1.2/1.007-98; - "Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами
(СПОРО-85)", САН ПиН 42-129-11-3938-85; - Безпека РАВ. Порядок звільнення радіоактивних відходів і
побічних радіоактивних матеріалів від регуляційного контролю, НП
306.3.04/2.001-97; - Тимчасове положення про порядок видачі дозволів (ліцензій)
на ведення діяльності в галузі поводження з радіоактивними
відходами, НД 306-501-93; - "Правила безопасности при транспортировании радиоактивных
веществ ( v1139400-73 ) (ПБТРВ-73)"; - "Основные правила безопасности и физической защиты при
перевозке ядерных материалов" (ОПБЗ-83); - "Основные правила ядерной безопасности при переработке,
хранении и транспортировании ядерноопасных делящихся материалов"
(ПБЯ-06-00-88); - "Правила ядерной безопасности при хранении и
транспортировке ядерноопасных делящихся материалов"
(ПБЯ-06-09-90); - Положення про реалізацію Угоди між Україною та Міжнародним
агентством з атомної енергії про застосування гарантій до всього
ядерного матеріалу в усій мирній ядерній діяльності України, НП
306.2.07.003-97; - Правила ведення обліку та контролю ядерних матеріалів на
установці ( z0018-99 ), НП 306.4.07.016-98; - Порядок видачі сертифікатів безпеки при перевезенні
радіоактивних матеріалів ( z0269-98 ), НП 306.5.06/2.008-98; - Порядок проведення державної інвентаризації радіоактивних
відходів, НП 306.2.04/3.005-98; - "Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных
электростанций (СПАС-88)"; - Вимоги до програми забезпечення якості на всіх етапах
життєвого циклу ядерних установок (НП 306.5.02/3.017-99).
2. Нормативно-технічні документи: - Норми радіаційної безпеки України ( v0208282-97 )
(НРБУ-97); - "Основные санитарные правила работы с радиоактивными
веществами и другими источниками ионизирующих излучений
( v4422400-87 ) (ОСП-72/87)"; - "Поводження з радіоактивними відходами. Контейнери для
захоронення твердих радіоактивних відходів. Вимоги до забезпечення
радіаційної безпеки", НД 306.608-95; - "Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на
оточуюче середовище (ОВОС) при проектуванні і будівництві
підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування",
ДБН А.2.2-1-95; - ГОСТ 12.1.007-76 "Вредные вещества. Классификация и общие
требования безопасности"; - ГОСТ 12916-89 "Транспортирование радиоактивных веществ.
Термины и определения"; - ГОСТ 16327-88 "Комплекты упаковочные транспортные для
радиоактивных веществ. Общие технические условия"; - ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка"; - ГОСТ 26319-84 "Грузы опасные. Упаковка"; - ДСТУ ISO 9000-1-95 "Стандарти з управління якістю та
забезпечення якості. Частина 1. Настанови щодо вибору та
застосування"; - ДСТУ ISO 9000-2-96 "Стандарти з управління якістю та
забезпечення якості. Частина 2. Настанови щодо застосування ДСТУ
ISO 9001-95, ДСТУ ISO 9002-95 та ДСТУ ISO 9003-95".
3. Документи міжнародних організацій: - SS No.111-G-1.1 "Classification of Radioactive Waste"; - SS No.89 "Principles for the Exemption of Radiation Sources
and Practices from Regulatory Control"; - SS No.111-P-1.1 "Application of Exemption Principles to the
Recycle and Reuse of Materials from Nuclear Facilities"; - "Quality Assurance for Radioactive Waste Packages.
Technical Reports series No.376"; - TRS, No 383 "Characterization of radwaste forms and
packages"; - SS No.115-I "International Basic Safety Standards for
Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of
Radiation Sources"; - "Minimization of Radioactive Waste from Nuclear Power
Plants and the Back End of the Nuclear Fuel Cycle. Technical
Reports series No.377"; - N 50-SG-011 "Организация контроля радиоактивных выбросов и
отходов в процессе эксплуатации атомных электростанций. Сер. изд.
по безопасности"; - SSS No.St-1 "Regulations for the Safe Transport of
Radioactive Material"; - "ICRP Publication No37. Cost benefit
analysis in the optimization of radiation protection"; - SS No 111-S-1 "Establishing a national system for radwaste
management"; - SS No 111-G-3.1 "Siting of Near Surface Disposal
Facilities"; - No 349 "Report on Radioactive Waste Disposal, Technical
Reports series"; - SS No 96 "Guidance for Regulation of Underground
Repositories for Disposal of Radioactive Wastes".
Додаток 2
до п. 2 Методики
ПЕРЕЛІК
ПИТАНЬ З БЕЗПЕКИ ПОВОДЖЕННЯ З РАВ ТА
ВІДПОВІДНІ ЇМ РОЗДІЛИ ТА ПУНКТИ ДОКУМЕНТІВ, ЩО
МІСТЯТЬ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ
--------------------------------------------------------------------------- |Експертні питання за |Нормативно-правові | Рекомендації міжнародних | |розділами Методики |акти та нормативно- | організацій | | |технічні документи | | | |України | | |-------------------------------------------------------------------------| | 2. Попередня обробка РАВ | |-------------------------------------------------------------------------| |2.1 Інвентаризація |СПАС-88 (р. 13) |Safety series No | |РАВ: |ОСП-72/87 |111-G-1.1, 1994 | |- повнота та |( v4422400-97 ) |Classification of | |достатність інформації|(р. 9) |Radioactive Waste | |про РАВ; |СПОРО-85 (р. 1) |Серия изданий по | |- достовірність |НП 306.2.04/3.005-98|безопасности | |вихідних даних і ко- | |N 50-SG-011, | |ректність методик | |1988 | |розрахунків | |Организация | |очікуваних об'ємів та | |контроля | |типів РАВ; | |радиоактивных | |- методи і засоби | |выбросов и | |визначення характе- | |отходов в | |ристик РАВ | |процессе | | | |эксплуатации | | | |атомных | | | |электростанций | |----------------------+--------------------+-----------------------------| |2.2 Збирання та |СПАС-88 (р. 13) |Technical Reports | |вилучення РАВ |ОСП-72/87 |series No 360, | |Технології та технічні|( v4422400-87 ) |1994 | |засоби збирання та |(р. 9) |Status of Technology | |вилучення РАВ |СПОРО-85 (р. 1; |for Volume | | |3; 6) |Reduction and | | | |Treatment of Low | | | |and Intermediate | | | |Level Solid | | | |Radioactive Waste | | | |Серия изданий по | | | |безопасности | | | |N 50-SG-011, | | | |1988 | | | |Организация | | | |контроля | | | |радиоактивных | | | |выбросов и | | | |отходов в процессе | | | |эксплуатации | | | |атомных | | | |электростанций | |----------------------+--------------------+-----------------------------| |Контейнери для |СПАС-88 (р. 13) |Technical Reports | |збирання |ОСП-72/87 |series No 376, | |та накопичення РАВ |( v4422400-87 ) |1995 | | |(р. 9) |Quality Assurance | | |СПОРО-85 (р. 3) |for Radioactive | | |ПБЯ-06-00-88 (р. 3; |Waste Packages | | |5; 6; 9) |Technical Reports | | |ПБЯ-06-09-90 (р. 4) |series No 383, | | | |1997 | | | |Characterization | | | |of Radioactive | | | |Waste Forms and | | | |Packages | |----------------------+--------------------+-----------------------------| |Технологія відокрем- |ПБЯ-06-00-88 (р. 3; |Серия изданий по | |лення ПММ від інших |5; 6; 9) |безопасности | |РАВ | |N 50-SG-011, | | | |1988 | | | |Организация | | | |контроля | | | |радиоактивных | | | |выбросов и | | | |отходов в | | | |процессе | | | |эксплуатации | | | |атомных | | | |электростанций | |----------------------+--------------------+-----------------------------| |Ефективність |СПАС-88 (п. 5.11 - |Safety series | |локалізуючих та |5.16; 13.11) |No 63, 1984 | |захисних бар'єрів в | |Design, Construction, | |місцях накопичення | |Operation, Shutdown | |вилучених РАВ | |and Surveillance of | | | |Repositories for | | | |Solid Radwaste in | | | |Shallow Ground | |----------------------+--------------------+-----------------------------| |Забезпечення |НРБУ-97 |Safety series No | |радіаційної безпеки |( v4422400-87 ) |115-I, 1994 | |населення, персоналу |(р. 1; 5-8) |International | |та навколишнього |СПАС-88 (р. 3) |Basic Safety | |середовища |ОСП-72/87 |Standards for | | |( v4422400-87 ) |Protection against | | |(р. 10-13) |Ionizing Radiation | | |СПОРО-85 (р. 7-10) |and for the Safety | | |ПБЯ-06-00-88 (р. 10)|of Radiation Sources | | | |Safety series No | | | |118, 1994 Safety | | | |Assessment for Spent | | | |Fuel Storage | | | |Facilities | |----------------------+--------------------+-----------------------------| |2.3 Сортування РАВ |СПАС-88 (р. 13) |Safety series No | |Принципи та критерії |ОСП-72/87 |111-G-1.1, 1994 | |сортування |( v4422400-87 ) |Classification | | |(р. 9) |of Radioactive | | |СПОРО-85 (р. 1) |Waste Technical | | |ПБЯ-06-00-88 (р. 3; |Reportsseries | | |5; 6; 9) |No 360, 1994 | | |ПБЯ-06-09-90 (р. 3) |Status of Technology | | |НП 306.3.04/2.002-97|for Volume Reduction | | |(р. 3) |and Treatment of Low | | | |and Intermediate Level | | | |Solid Radioactive | | | |Waste Safety series | | | |No 111-P-1.1, 1992 | | | |Application of | | | |Exemption Principles | | | |to the Recycle and | | | |Reuse of Materials | | | |from Nuclear | | | |Facilities | |----------------------+--------------------+-----------------------------| |Відповідність |СПАС-88 (р. 13) |Technical Reports | |контейнерів- |ОСП-72/87 |series No 376, | |збірників РАВ схемі |( v4422400-87 ) |1995 | |сортування |(р. 9) |Quality Assurance | | |СПОРО-85 (р. 1; 3) |for Radioactive | | |ПБЯ-06-00-88 (р. 3; |Waste Packages | | |5; 6; 9) |Technical Reports | | |ПБЯ 06-09-90 (р. 4) |series No 383, | | | |1997 | | | |Characterization of | | | |Radioactive | | | |Waste Forms and | | | |Packages | | | | | |----------------------+--------------------+-----------------------------| |2.4 Облік та контроль |Постанова КМ України|Safety series No | |РАВ |від 18.12.96 N 1525 |111-G-1.1, 1994 | |Відповідність ведення |( 1525-96-п ) |Classification of | |обліку і контролю РАВ |(п. 1-9) |Radioactive Waste | |в залежності від їх |Постанова КМ України|Safety series | |ядерно-фізичних |від 29.04.96 N 480 |No 111-S-1, 1995 | |характеристик (РАВ, |( 480-96-п ) |Establishing a | |що містять ядерні та |(р. 4-6) |National System for | |неядерні матеріали, | |Radioactive Waste | |інші характеристики) | |Management | |-------------------------------------------------------------------------| | 3. Транспортування РАВ | |-------------------------------------------------------------------------| |3.1 Транспортно- |НРБУ-97 |Technical Reports | |технологічна схема |( v0208282-97 ) |series No 376, | |Ядерна та радіаційна |(р. 4; 5) |1995 | |безпека при транспор- |СПАС-88 (п. 13.20; |Quality Assurance | |туванні РАВ ОУ |13.23 - 13.28) |for Radioactive | | |ОСП-72/87 |Waste Packages | | |( v4422400-97 ) |Серия изданий по | | |(п. 9.16) |безопасности | | |СПОРО-85 (п. 3.9; р.|N 50-SG-011, 1988 | | |5) |Safety series No | | |ПБЯ-06-09-90 (р. 3; |115-I, 1994 | | |6) |International | | |ПБТРВ-73 (р. 2) |Basic Safety | | |ПБЯ-06-00-88 (р. 3; |Standards for | | |5) |Protection against | | |ПН АЭ Г-14-029-91 |Ionizing Radiation | | |(р. 6-7; 9) |and for the Safety | | |ОПБЗ-83 (р. 2; 4) |of Radiation | | | |Sources Safety | | | |standards series | | | |No St-1, 1996 | | | |Regulations for the | | | |Safe Transport | | | |of Radioactive | | | |Material Technical | | | |Reports series No | | | |383, 1997 | | | |Characterization | | | |of Radioactive | | | |Waste Forms and | | | |Packages | |----------------------+--------------------+-----------------------------| |Аварійні ситуації |НРБУ-97 |Safety Standards | |при транспортуванні |( v0208282-97 ) |series No St-1, | |РАВ та заходи по |(р. 7) |1996, series 87 | |їх запобіганню. |СПАС-88 (р. 9) |Regulations for | |Забезпечення |ОСП-72/87 |the Safe Transport | |радіаційного захисту |( v4422400-97 ) |of Radioactive | |персоналу при |(р. 14) |Material | |ліквідації наслідків |СПОРО-85 (р. 8-10) | | |аварій | | | |----------------------+--------------------+-----------------------------| |Оцінка безпеки та |ОСП-72/87 | | |прийнятності вибраних |( v4422400-97 ) | | |маршрутів транспорту- |(п. 9.16) | | |вання |СПОРО-85 (р. 5) | | |контейнерів-збірників | | | |----------------------+--------------------+-----------------------------| |3.2 Характеристики |НРБУ-97 |Safety series No | |транспортних контей- |( v0208282-97 ) |115-I, 1994 | |нерів |(р. 5) |International | |Відповідність |ОСП-72/87 |Basic Safety | |характеристик потенці-|( v4422400-97 ) |Standards for | |йній небезпеці, |(п. 9.12; 9.16) |Protection against | |обумовленій природою |СПОРО-85 (р. 3.18 - |Ionizing Radiation | |РАВ. |3.20; 7.5-7.8) |and for the Safety | |Локалізуючі та захисні|ПБЯ-06-00-88 (р. 3; |of Radiation Sources | |характеристики |5) |Technical Reports | |(запобігання виходу |ПБТРВ-73 (р. 2) |series No 383, 1997 | |РАВ в навколишнє |НД 306.608.95 (р. 3)|Characterization of | |середовище і ефекти- |ПН АЭ Г-14-029-91 |Radioactive Wast | |вність забезпечення |(р. 2; 6; 9) |e Forms and Packages | |радіаційного захисту | |Technical Reports | |персоналу за норма- | |series No 376, 1995 | |льних умов | |Quality Assurance | |експлуатації та при | |for Radioactive | |можливих транспортних | |Waste Packages | |аваріях) | | | |----------------------+--------------------+-----------------------------| |Неперевищення меж |НП 306.5.06/2.008-98| | |поверхневого |ДСТУ ISO 9000-1-98 | | |радіоактивного |ДСТУ ISO 9000-2-98 | | |забруднення |ПБТРВ-73 (р. 2-3) | | |транспортних контей- |ОПБЗ-83 (р. 2; 4) | | |нерів; значення ПЕД | | | |на поверхні та на | | | |встановленій відстані | | | |від поверхні контей- | | | |нера. | | | |Система забезпечення | | | |якості виготовлення | | | |та експлуатації | | | |транспортних контей- | | | |нерів РАВ | | | |-------------------------------------------------------------------------| |4. Тимчасове зберігання РАВ | |-------------------------------------------------------------------------| |Вибір та обладнання |СПАС-88 (п. 13.14; |Safety series No | |місць для тимчасового |13.17) |64, 1984 | |зберігання РАВ: |ОСП-72/87 |Safety Analysis | |- розташування та |( v4422400-97 ) |Methodologies for | |характеристика |(р. 9.13) |Radioactive Waste | |майданчика; |СПОРО-85 (п. 3.4; |Repositories in | |- ефективність |3.13-3.17) |Shallow Ground | |захисних та |ПБЯ-06-09-90 (р. 3) |Safety series No | |локалізуючих бар'єрів |ПБЯ-06-00-88 (р. |63, 1984 | | |5-11) |Design, Construction, | | |ПН АЭ Г-1-011-89 |Operation, Shutdown | | |(р. 4) |and Surveillance of | | | |Repositories for | | | |Solid Radwaste in | | | |Shallow Ground | |----------------------+--------------------+-----------------------------| |4.1 Зберігання РАВ |СПАС-88 (р. 13.7- |Safety series No | |на майданчиках ОУ |13.14; 13.17;) |64, 1984 | |після збирання та |ОСП-72/87 |Safety Analysis | |вилучення |( v4422400-97 ) |Methodologies for | |Ефективність локалі- |(р. 9) |Radioactive Waste | |зуючих захисних |СПОРО-85 (р. 3; 6) |Repositories in | |бар'єрів: |ПБЯ-06-09-90 (р. 3) |Shallow Ground | |- відповідність |ПБЯ-06-00-88 (р. |Safety series No 63, | |технічних характе- |5-11) |1984 Design, | |ристик контейнерів- |ПН АЭ Г 1-011-89 |Construction, Operation, | |збірників характе- |(р. 4) |Shutdown and | |ристикам відходів; | |Surveillance of | |- надійність збере- | |Repositories for | |ження технічних | |Solid Radwaste in | |характеристик | |Shallow Ground | |контейнерів-збірників | |Technical Reports | |протягом терміну їх | |series No 383, 1997 | |експлуатації | |Characterization of | | | |Radioactive Waste | | | |Forms and Packages | | | |Серия изданий по | | | |безопасности | | | |N 50-SG-011, 1988 | | | |Организация контроля | | | |радиоактивных | | | |выбросов и отходов | | | |в процессе | | | |эксплуатации атомных | | | |электростанций | |----------------------+--------------------+-----------------------------| |Умови безпеки |СПОРО-85 (р. 3) |Серия изданий по | |зберігання |ПБЯ-06-00-88 |безопасности | |контейнерів-збірників,|(р.5-11) |N 50-SG-011, 1988 | |що містять тепло- та |ПБЯ-06-09-90 (р.3) |Организация контроля | |газовиділяючі, | |радиоактивных | |ядернонебезпечні, | |выбросов и отходов | |токсичні РАВ, ПММ, | |в процессе | |рідкі РАВ тощо | |эксплуатации | | | |атомных | | | |электростанций | |----------------------+--------------------+-----------------------------| |Забезпеченість |СПОРО-85 (р. 2; 10) |Safety series | |майданчика: |ОСП-72/87 |No 63, 1984 | |- системою спецстоків;|( v4422400-97 ) |Design, Construction, | |- відповідним |(р. 2) |Operation, Shutdown | |моніторингом; | |and Surveillance of | |- шляхами для | |Repositories for | |транспортування | |Solid Radwaste in | |контейнерів-збірників | |Shallow Ground | |та транспортними | | | |засобами | | | |----------------------+--------------------+-----------------------------| |Фізичний захист місць | |Международная конвен- | |зберігання РАВ | |цыя о физической | | | |защите ядерного | | | |материала, 1980. | |----------------------+--------------------+-----------------------------| |4.2 Проміжне |ПН АЭ Г-1-011-89 |Safety series No 63, | |контрольоване |СПАС-88 (р. 13) |1984 Design, | |зберігання РАВ |ОСП-72/87 |Construction, Operation, | |(буферні сховища) |( v4422400-97 ) |Shutdown and Surveillance | |Прийнятність майдан- |(р. 9) |of Repositories for Solid | |чика для розміщення |СПОРО-85 (р. 3) |Radwaste in Shallow | |сховища |ПБЯ-06-00-88 (р. 3; |Ground | | |6; 10; 11) | | | |ПБЯ-06-09-90 | | | |(р. 3-5) | | |----------------------+--------------------+-----------------------------| |Оцінка проекту |СПОРО-85 (р. 2) |Safety series No 63, | |сховища: | |1984 | |- система дренажу і | |Design, Construction, | |вентиляції; | |Operation, Shutdown and | |- система транспорту- | |Surveillance of | |вання РАВ в межах | |Repositories for Solid | |проммайданчика ОУ; | |Radwaste in Shallow | |- елементи інфраструк-| |Ground | |тури; | | | |- заходи з фізичного | | | |захисту | | | |----------------------+--------------------+-----------------------------| |Оцінка ефективності |НРБУ-97 |Safety series No 64, | |локалізуючих бар'єрів:|( v0208282-97 ) |1984 | |- запобігання |(р. 5) |Safety Analysis | |інфільтрації води; |СПАС-88 (п. 5.11 - |Methodologies for | |- захист упаковок РАВ |5.16; 13.11) |Radioactive Waste | |від руйнування; | |Repositories in | |- вихід РАВ у виробни-| |Shallow Ground | |чі приміщення та/або | |Safety series No 63, | |навколишнє природне | |1984 Design, Construction, | |середовище при | |Operation, Shutdown and | |радіаційній аварії; | |Surveillance of | |- структурна стабі- | |Repositories for Solid | |льність захисних | |Radwaste in | |бар'єрів; | |Shallow Ground | |- забезпечення | | | |радіаційного | | | |захисту персоналу | | | |----------------------+--------------------+-----------------------------| |Вимоги до контейнерів |ОСП-72/87 |Technical Reports series | |з РАВ та їх |( v4422400-97 ) |No 383,1997 | |відповідність умовам |(р. 9; 10) |Characterization of | |зберігання та |СПОРО-85 (р. 3) |Radioactive Waste Forms | |характеристикам РАВ: |НРБУ-97 |and Packages | |- маркування контей- |( v0208282-97 ) | | |нерів; |(р. 4; 5) | | |- стійкість до |НП 306.3.04/2.002-97| | |зовнішніх впливів |(р. 3) | | |(корозії на поверхні |ПБТРВ-73 (р. 2-3) | | |та на пломбах |ПБЯ-06-09-90 (р. 4; | | |контейнерів тощо); |5) ОПБЗ-83 (р. 2-4) | | |- механічна стійкість | | | |контейнерів; | | | |- ПЕД на поверхні | | | |контейнерів, зовнішнє | | | |р/а забруднення; | | | |- забезпечення | | | |відповідних умов | | | |зберігання для | | | |токсичних, газо- та | | | |тепловиділяючих, | | | |емануючих, | | | |пожежонебезпечних РАВ;| | | |- забезпечення ядерної| | | |безпеки та радіацій- | | | |ного захисту при | | | |зберіганні ядерноне- | | | |безпечних РАВ; | | | |- звільнення РАВ від | | | |регуляційного контролю| | | |----------------------+--------------------+-----------------------------| |Оцінка програми |Закон України "Про |Safety series No 111-F, | |подальшого поводження |поводження з РАВ" |1995 The Principles of | |з РАВ (іммобілізації |( 255/95-ВР ), |Radioactive Waste | |нестабільних форм РАВ,|1995 р. (р. 5-8; 11)|Management Safety series | |неруйнівні методи |ОСП-72/87 |No 111-S-1, 1995 | |контролю, методи |( v4422400-97 ) |Establishing a National | |переробки, наявність |(р. 9) |System for Radioactive | |відповідних типів |СПОРО-85 (р. 3; 6) |Waste Management | |контейнерів, проект | | | |довгострокового збері-| | | |гання РАВ до їх | | | |захоронення) | | | |----------------------+--------------------+-----------------------------| |Оцінка програми лікві-|ОСП-72/87 |Safety series No 63, | |дації буферного |( v4422400-97 ) |1984 Design, Construction, | |сховища: |(р. 9) |Operation, Shutdown and | |- методи демонтажу; |СПОРО-85 (р. 3) |Surveillance of | |- оцінка обсягів та | |Repositories for Solid | |характеристик РАВ, що | |Radwaste in Shallow Ground | |виникнуть при лікві- | | | |дації сховища; | | | |- рекультивація | | | |майданчика | | | |-------------------------------------------------------------------------| | 5 Переробка РАВ | |-------------------------------------------------------------------------| |Оцінка обраного методу|НРБУ-97 |Technical Reports series | |переробки з точки зору|( v0208282-97 ) |No 360, 1994 | |зменшення негативного |(р. 5) |Status of Technology for | |впливу на населення, |СПАС-88 (р. 13) |Volume Reduction and | |персонал та навколишнє|ОСП-72/87 |Treatment of Low and | |середовище |( v4422400-97 ) |Intermediate Level Solid | | |(р. 9-13) |Radioactive Waste | | |СПОРО-85 (р.1; 3; |Technical Reports series | | |7-10) |No 370, 1994 | | |ПБЯ-06-00-88 |Advances in Technologies | | |(р. 10) |for the Treatment of Low | | | |and Intermediate Level | | | |Radioactive Liquid Wastes | |----------------------+--------------------+-----------------------------| |Відповідність методу |СПАС-88 (р. 13) |Safety series No 115-I, | |переробки вимогам яде-|ОСП-72/87 |1994 International Basic | |рної та радіаційної |( v4422400-97 ) |Safety Standards for | |безпеки з урахуванням |(р. 9-13) |Protection against | |принципу оптимізації |СПОРО-85 (р. 1; 3; |Ionizing Radiation and | |(ALARA) |6) |for the Safety of Radiation | | | |Sources Technical Reports | | | |series No 360, 1994 | |Відповідність кінце- |СПАС-88 (р. 13) |Status of Technology for | |вого продукту переро- |ОСП-72/87 |Volume Reduction and | |бки вимогам транспор- |( v4422400-97 ) |Treatment of Low | |тування, тимчасового |(р. 9) |and Intermediate Level | |зберігання та/або |СПОРО-85 (р. 6) |Solid Radioactive Waste | |захоронення | |TRS No 370, 1994 Advances | | | |in Technologies for the | | | |Treatment of Low and | | | |Intermediate LLR Liquid | | | |Wastes | |----------------------+--------------------+-----------------------------| |Оцінка представленого |СПАС-88 (р. 13) |Technical Reports series | |контейнерного парку з |ОСП-72/87 |No 383, 1997 | |точки зору подальшого |( v4422400-97 ) |Characterization of | |поводження з продуктом|(р. 9) |Radioactive Waste Forms | |переробки |СПОРО-85 (р. 3; 6) |and Packages | |Кондиціювання ядерно- |ПБЯ-06-00-88 (р. 10)|Safety series No 111-F, | |небезпечних відходів |ПБЯ-06-09-90 (р. 5; |1995 The Principles of | |(запобігання створенню|6) |Radioactive Waste | |умов критичності) | |Management | |----------------------+--------------------+-----------------------------| |Оцінка запланованого |СПАС-88 (р. 13) |Серия изданий по | |вхідного та вихідного |ОСП-72/87 |безопасности N 50-SG-011, | |контролю РАВ на всіх |( v4422400-97 ) |1988 | |етапах поводження з |(р. 9) |Организация контроля | |ним |СПОРО-85 (р. 3; 6) |радиоактивных выбросов | | | |и отходов в процессе | | | |эксплуатации атомных | | | |электростанций | |----------------------+--------------------+-----------------------------| |Програма забезпечення |СПОРО-85 (р. 3-6) |Safety series No 111-F, | |якості упаковок РАВ | |1995 | |і оцінка її ефектив- | |The Principles of | |ності | |Radioactive Waste | | | |Management | |-------------------------------------------------------------------------| | 6 Мінімізація вторинних РАВ | |-------------------------------------------------------------------------| |План (програма) захо- |СПАС-88 (р. 13) |Technical Reports series | |дів з мінімізації |ОСП-72/87 |No 377, 1995 | |вторинних РАВ. |( v4422400-97 ) |Minimization of Radioactive | |Оцінка ефективності |(р. 9) |Waste from Nuclear Power | |запропонованих заходів| |Plants and the Back End | | | |of the Nuclear Fuel Cycle | |-------------------------------------------------------------------------| | 7 Довгострокове зберігання та захоронення РАВ | |-------------------------------------------------------------------------| |7.1 Загальні вимоги |"Концепція поводже- |Safety series No 111-G-3.1, | |Відповідність обраного|ння з РАВ в Укра- |1994 | |способу довгостроково-|їні", 1993; |Siting of Near Surface | |го зберігання |Постанова КМ |Disposal Facilities | |(захоронення) РАВ |України від 29.04.96|Technical Reports series | |загальній концепції |N 480 ( 480-96-п ); |No 349, 1993 | |захоронення РАВ та |Закон України "Про |Report on Radioactive | |положенням нормативно-|поводження з РАВ" |Waste Disposal | |правових актів України|( 255/95-ВР ) |Safety series No 111-S-1, | | |(ст. 11; 23) |1995 Establishing a National | | | |System for Radioactive Waste | | | |Management Safety series | | | |No 96, 1989 | | | |Guidance for Regulation of | | | |Underground Repositories for | | | |Disposal of Radioactive | | | |Wastes | |----------------------+--------------------+-----------------------------| |7.2 Вибір майданчика: |Закони України: "Про|Safety series No 111-G-3.1, | |- процедура вибору |поводження з радіо- |1994 | |майданчика; |активними відходами"|Siting of Near Surface | |- відповідність |( 255/95-ВР ) (р. |Disposal Facilities | |характеристик майдан- |VIII) "Про викори- |Серия изданий по | |чика обраній концепції|стання ядерної |безопасности N 77, 1989 | |довгострокового |енергії та радіаці- |Принципы ограничения | |зберігання РАВ; |йну безпеку" |выбросов радиоактивных | |- оцінка впливу |( 39/95-ВР ) |веществ в окружающую | |сховища на навколишнє |(р. VI) |среду | |середовище | | | |----------------------+--------------------+-----------------------------| |7.3 Проект сховища |Закон України: |Safety series No 96, 1989 | |Відповідність проекту |"Про поводження з |Guidance for Regulation | |сховища: |радіоактивними |of Underground Repositories | |- очікуваним об'ємам |відходами" |for Disposal of Radioactive | |та характеристикам |( 255/95-ВР ) |Wastes | |РАВ; |(р. VIII) | | |- характеристикам |СПОРО-85 (р. 6) | | |майданчика; | | | |- проектному терміну | | | |існування сховища | | | |Наявність в проекті | | | |сховища: | | | |- належних локалізу- | | | |ючих та захисних | | | |бар'єрів; | | | |- системи дренажу і | | | |вентиляції; | | | |- системи транспорту- | | | |вання РАВ в межах | | | |проммайданчика ОУ; | | | |- елементів інфра- | | | |структури. | | | |Забезпечення | | | |багатобар'єрного | | | |захисту (майданчик, | | | |інженерні структури, | | | |тип упаковок або | | | |комбінація цих | | | |бар'єрів) на період | | | |експлуатації і після | | | |закриття сховища | | | |Ефективність та | | | |надійність структурної| | | |стабільності РАВ та | | | |стійкості захисних | | | |бар'єрів при експлу- | | | |атації сховища в | | | |умовах навколишнього | | | |середовища майданчика | | | |----------------------+--------------------+-----------------------------| |Програма закриття | | | |сховища: | | | |- методи демонтажу та | | | |консервації; | | | |- оцінка обсягів та | | | |характеристик РАВ, що | | | |виникнуть при знятті з| | | |експлуатації; | | | |- методи рекультивації| | | |майданчика; | | | |- результати аналізу | | | |безпеки | | | |----------------------+--------------------+-----------------------------| |7.4 Вимоги до контей- |НД 306.608.95 |Safety series No 96, | |нерів з РАВ, що пере- | |1989 | |даються на довготермі-| |Guidance for Regulation | |нове зберігання | |of Underground | |Критерії прийнятності | |Repositories for Disposal | |контейнерів з РАВ з | |of Radioactive Wastes | |точки зору відповідно-| | | |сті їх характеристик | | | |проекту сховища та | | | |забезпечення належного| | | |рівня радіаційної | | | |безпеки протягом | | | |всього часу існування | | | |сховища | | | |----------------------+--------------------+-----------------------------| |Обгрунтування надійно-| | | |сті контейнерів з РАВ | | | |в умовах довготерміно-| | | |вого зберігання | | | |(захоронення) з | | | |урахуванням багатоша- | | | |рового розміщення | | | |контейнерів, наявності| | | |вологи, мікробіоло- | | | |гічної та хімічної | | | |активності, радіацій- | | | |ного опромінення тощо | | | |----------------------+--------------------+-----------------------------| |Система (методи) | | | |ідентифікації контей- | | | |нерів та контролю | | | |характеристик РАВ, | | | |ведення обліку та | | | |реєстрації РАВ | | | |----------------------+--------------------+-----------------------------| |7.5 Умови експлуатації| |Safety series No 96, | |сховища та систем його| |1989 | |життєзабезпечення | |Guidance for Regulation | |Програма введення в | |of Underground Repositories | |експлуатацію сховища: | |for Disposal of Radioactive | |- регламент перевірок | |Wastes | |та випробувань систем | | | |та елементів сховища; | | | |- вимоги до експлуата-| | | |ційного персоналу; | | | |- аналіз аварійних | | | |ситуації та заходів з | | | |їх запобігання | | | |----------------------+--------------------+-----------------------------| |Відповідність |Закон України "Про | | |експлуатаційного |використання ядерної| | |регламенту вимогам |енергії та радіа- | | |чинних нормативно- |ційну безпеку" | | |правових актів |( 39/95-ВР ) (р. 11)| | |----------------------+--------------------+-----------------------------| |Повнота та достатність|НРБУ-97 |Safety series No 96, | |регламенту проведення |( v0208282-97 ) |1989 | |радіаційного контролю |(р. 7) |Guidance for Regulation | | | |of Underground Repositories | | | |for Disposal of Radioactive | | | |Wastes | |----------------------+--------------------+-----------------------------| |Програма моніторингу | |Safety series No 96, 1989 | |навколишнього середо- | |Guidance for Regulation | |вища на всіх етапах | |of Underground Repositories | |життєвого циклу | |for Disposal of Radioactive | |сховища | |Wastes | |----------------------+--------------------+-----------------------------| |Повнота та достатність| |Safety series No 96, 1989 | |обгрунтування забезпе-| |Guidance for Regulation | |чення радіаційної | |of Underground Repositories | |безпеки сховища на | |for Disposal of Radioactive | |всіх етапах його | |Wastes | |життєвого циклу за | | | |даними звітів з | | | |аналізу безпеки | | | |(попереднього, | | | |проміжного | | | |та остаточного) | | | |----------------------+--------------------+-----------------------------| |Програма забезпечення | |Safety series No 111-S-1, | |якості виконуваних | |1995 Establishing a | |робіт | |National System for | | | |Radioactive Waste | | | |Management Safety series | | | |No 96, 1989, Guidance for | | | |Regulation of Underground | | | |Repositories for Disposal | | | |of Radioactive Wastes | | | |Серия изданий по | | | |безопасности N 99, | | | |1990, Принципы | | | |безопасности и технические | | | |критерии для подземного | | | |захоронения радиоактивных | | | |отходов высокого уровня | | | |активности | ---------------------------------------------------------------------------вгору