Документ vr_08662-09, чинний, поточна редакція — Введення в дію від 07.02.2009, підстава - v0028662-09

                                                          
КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА З ПИТАНЬ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
29.01.2009 N 8

Про стан виконавської дисципліни
та організацію виконання завдань,
визначених актами законодавства, дорученнями
Президента України
і Кабінету Міністрів України,
запитами та зверненнями народних депутатів
України і громадян, та стан виконання рішень
колегії Мінжитлокомунгоспу за 2008 рік
{ Рішення введено в дію Наказом Міністерства з питань
житлово-комунального господарства
N 28 ( v0028662-09 ) від 07.02.2009 }

Розглянувши питання про стан виконавської дисципліни в
центральному апараті Міністерства з питань житлово-комунального
господарства України у 2008 році, колегія Мінжитлокомунгоспу
відзначає, що протягом звітного періоду структурними підрозділами
загалом забезпечено виконання завдань, що містилися в указах
Президента України, постановах, розпорядженнях і дорученнях
Кабінету Міністрів України, та власних рішень Міністерства. Разом з тим структурними підрозділами допускалися випадки
порушення внутрішніх термінів виконання доручень органів влади
вищого рівня та затримки з надання інформації народним депутатам
України. Питання організації та виконання завдань органів влади вищого
рівня і заходів, спрямованих на реалізацію пріоритетів діяльності
Кабінету Міністрів України, затверджених розпорядженням Уряду
від 27.02.2008 N 383-р ( 383-2008-р ), у сфері
житлово-комунального господарства постійно перебуває у центрі
уваги керівництва Міністерства та структурних підрозділів
Мінжитлокомунгоспу. На виконання п. 8 витягу з протоколу N 40
засідання Кабінету Міністрів України від 06.08.2008 Мінекономіки
надано інформацію про стан реалізації пріоритетів діяльності
Мінжитлокомунгоспу протягом 2008 року. Водночас зазначену
інформацію розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства у
розділі "Реформування". На виконання протокольного доручення апаратної наради
Міністерства від 23.09.2008 N 35 проаналізовано причини повторних
звернень регіональних структурних підрозділів з питань
житлово-комунального господарства, галузевих установ та
організацій до Мінжитлокомунгоспу. Повторні звернення місцевих
органів виконавчої влади зумовлені затримками надання інформації
через необхідність додаткового часу для опрацювання порушених
питань структурними підрозділами Міністерства. Проте виконавці не
завжди інформували кореспондентів про необхідність додаткового
часу для підготовки обґрунтованої відповіді. На вісім днів зафіксовано порушення строку виконання
доручення Кабінету Міністрів України щодо Плану організації
підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації
Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків" ( 500-17 ), відповідальним виконавцем якого
визначено Управління розвитку житлової сфери, через затримку
погодження проектів актів центральними органами виконавчої влади. У звітному періоді загалом забезпечено системну роботу зі
зверненнями громадян, що надійшли до Міністерства. На всі питання,
порушені у заявах, що надійшли до Міністерства через поштове
сполучення та на особистих прийомах керівництва, підготовлено і
надано відповіді та роз'яснення у межах повноважень
Мінжитлокомунгоспу. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007
N 933 ( 933-2007-п ) у 2008 році Міністерство приймало участь у
Всеукраїнському конкурсі "Приязна адміністрація". З метою
забезпечення незалежного оцінювання громадянами якості надання
послуг Мінжитлокомунгоспом організовано вільний доступ заявників
до Анкети споживача послуг щодо задоволення їх очікувань як у
вестибюлі Міністерства, так і на офіційному веб-сайті. Для
відправки зазначеної Анкети відвідувачі забезпечені конвертами з
адресою Організаційного комітету з проведення Всеукраїнського
конкурсу "Приязна адміністрація". Працівниками Управління організаційної роботи та головним
спеціалістом з контролю систематично проводяться навчальні наради
з працівниками, які займаються контролем завдань і доручень у
відповідних структурних підрозділах Міністерства - діловодами.
1 жовтня 2008 року така нарада відбулась за участю Першого
заступника Міністра О.Б.Лотоцького та керівників структурних
підрозділів Міністерства. У зв'язку з впровадженням у Міністерстві з 01.10.2008 нової
автоматизованої системи документообігу з діловодами проведено три
навчальні заняття щодо користування комп'ютерною системою
"Мегаполіс. Документообіг". Поточні питання організації виконання окремих доручень та
завдань постійно розглядаються під час проведення апаратних нарад. Протягом звітного періоду підготовлено і проведено 7 засідань
колегії Мінжитлокомунгоспу, з яких 5 засідань - планові,
2 - позапланові. За 2008 рік колегією розглянуто 19 питань
галузевого спрямування та 16 подань про нагородження працівників
житлово-комунальної сфери, підготовлених Відділом кадрів. Виконання рішень колегії контролюється Управлінням
організаційної роботи. Переважна більшість рішень, термін
виконання яких визначений до кінця минулого року, виконані. Проте
є рішення, терміни виконання яких в установленому порядку
перенесено надалі. Відтак необхідно звернути увагу на встановлення
реальних термінів виконання доручень, визначених рішеннями
колегії, з урахуванням практичної можливості їх реалізації. З метою подальшого підвищення рівня виконавської дисципліни
та забезпечення ефективного виконання покладених на
Мінжитлокомунгосп завдань колегія В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію Управління організаційної роботи та головного
спеціаліста з контролю про стан виконавської дисципліни у
Мінжитлокомунгоспі за 2008 рік взяти до відома.
2. Заступникам Міністра згідно з розподілом функціональних
обов'язків:
2.1. забезпечити персональний контроль за станом своєчасного
та якісного виконання доручень та актів органів влади вищого
рівня, наказів і прийнятих рішень колегії Міністерства, планів
заходів, що розробляються у Мінжитлокомунгоспі відповідно до цих
завдань;
2.2. за кожним фактом порушення встановлених термінів
виконання документів вживати необхідних заходів дисциплінарного
впливу до винних у допущених порушеннях
Термін - постійно;
3. Першому заступникові Міністра О.Б.Лотоцькому, Управлінню
організаційної роботи (О.Г.Кикоть), головному спеціалістові з
контролю (І.В.Сколоті) забезпечити надання методичної допомоги
працівникам структурних підрозділів з питань використання нової
автоматизованої системи документообігу
Термін - I квартал 2009 р.;
4. Управлінню організаційної роботи (О.Г.Кикоть) та головному
спеціалістові з контролю (І.В.Сколоті) забезпечити превентивне
інформування Першого заступника Міністра О.Б.Лотоцького про
ймовірності невчасного виконання доручень вищих органів виконавчої
влади з відповідними пропозиціями щодо усунення можливих причин
порушення термінів виконання таких доручень
Термін - постійно;
5. Головному спеціалістові з контролю (І.В.Сколоті) та
Управлінню організаційної роботи (О.Г.Кикоть) відповідно до
компетенції
5.1. забезпечити жорсткий контроль за виконанням доручень
органів влади вищого рівня, розглядом запитів та звернень народних
депутатів України і громадян;
5.2. продовжувати систематичне проведення нарад з
працівниками, які займаються контролем завдань і доручень у
структурних підрозділах Міністерства
Термін - постійно;
6. Відділу кадрів (А.О.Касьян) та Управлінню організаційної
роботи (О.Г.Кикоть) підготувати пропозиції щодо створення сектору
контролю під час перегляду структури Міністерства
Термін - 27.02.2009;
7. Керівникам структурних підрозділів забезпечити:
7.1. безумовне та якісне виконання у встановлені строки
доручень органів влади вищого рівня, запитів, звернень народних
депутатів України і звернень громадян, рішень колегії, наказів,
окремих доручень керівництва Міністерства;
7.2. дотримання 30-денного терміну виконання доручень за
зверненнями регіональних структурних підрозділів з питань
житлово-комунального господарства, галузевих установ та
організацій;
7.3. якісне та у встановлені терміни надання інформаційних
матеріалів для узагальнення Управлінню організаційної роботи;
7.4. дотримання діловодами правил користування новою
автоматизованою системою документообігу
Термін - постійно;
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
заступників Міністра згідно з розподілом функціональних
обов'язків.
Голова колегії О.Ю.Кучеренковгору