Документ vr9_8230-11, поточна редакція — Прийняття від 29.09.2011

                    АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ 
Р І Ш Е Н Н Я
29.09.2011 N 239/8

Про внесення змін до Програми підготовки
до складання кваліфікаційного іспиту
для одержання сертифіката аудитора України

Керуючись ст. 12 Закону України "Про аудиторську діяльність"
від 22 квітня 1993 р. N 3125-XII ( 3125-12 ), Аудиторська палата
України (далі - АПУ) В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити зміни та доповнення до Програми підготовки до
складання кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката
аудитора України, затвердженої рішенням АПУ від 21.06.2007 N 179/5
( vr9_5230-07 ), виклавши її в новій редакції (додається).
2. Секретаріату АПУ забезпечити оприлюднення цього рішення.
Голова Аудиторської
палати України І.І.Нестеренко

Додаток
до рішення Аудиторської
палати України
29.09.2011 N 239/8

ПРОГРАМА
підготовки до складання кваліфікаційного іспиту
для одержання сертифіката аудитора України

------------------------------------------------------------------ | 1. |Аудит | |---------+------------------------------------------------------| | 1.1. |Суть та загальна характеристика аудиту | |---------+------------------------------------------------------| | 1.1.1. |Місце незалежного аудиту в системі фінансового | | |контролю. Історія виникнення аудиту. Теорії | | |обґрунтування необхідності аудиту: потреби | | |потенційного інвестора, теорія агентів, теорія | | |мотивацій. Постулати аудиту. | |---------+------------------------------------------------------| | 1.1.2. |Види аудиту (незалежний, державний, внутрішній). | |---------+------------------------------------------------------| | 1.2. |Міжнародний досвід регулювання в сфері аудиту | |---------+------------------------------------------------------| | 1.2.1. |Незалежне регулювання аудиторської діяльності | | |професійними організаціями. | |---------+------------------------------------------------------| | 1.2.2. |Державне регулювання в сфері аудиту. Система | | |суспільного нагляду. | |---------+------------------------------------------------------| | 1.2.3. |Актуальні питання регулювання в сфері аудиту. | |---------+------------------------------------------------------| | 1.2.4. |Концепція контролю якості професійних послуг. | |---------+------------------------------------------------------| | 1.3. |Правові основи регулювання аудиторської діяльності в | | |Україні | |---------+------------------------------------------------------| | 1.3.1. |Загальна характеристика системи регулювання аудиту в | | |Україні. Закон України "Про аудиторську діяльність" | | |( 3125-12 ). Поняття аудиторської діяльності. Об'єкти | | |аудиту. Аудитор і аудиторська фірма, їх статус. Права,| | |обов'язки та відповідальність аудиторів та | | |аудиторських фірм. Вимоги щодо незалежності. | | |Професійні громадські організації аудиторів України. | |---------+------------------------------------------------------| | 1.3.2. |Повноваження Аудиторської палати України з регулювання| | |аудиту. Кваліфікаційні вимоги та сертифікація | | |аудиторів. Постійне удосконалення професійних знань | | |аудиторів. Реєстр аудиторських фірм та аудиторів. | | |Моніторинг якості аудиторських послуг в Україні. | |---------+------------------------------------------------------| | 1.3.3. |Регулювання аудиту уповноваженими державними органами.| |---------+------------------------------------------------------| | 1.4. |Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та | | |етики: загальні положення | |---------+------------------------------------------------------| | 1.4.1. |Рада з міжнародних стандартів аудиту та надання | | |впевненості (РМСАНВ) - повноваження, цілі та методи | | |роботи. Структура стандартів, виданих РМСАНВ. Статус | | |Міжнародних стандартів, виданих РМСАНВ. Статус | | |Положень з практики та інших документів, виданих | | |РМСАНВ. Застосування Міжнародних стандартів аудиту та | | |надання впевненості в Україні. | |---------+------------------------------------------------------| | 1.4.2. |Міжнародна концептуальна основа завдань з надання | | |впевненості. Визначення та мета завдання з надання | | |впевненості. Рівні впевненості. Види завдань, що | | |виконують аудитори. Прийняття завдання. Елементи | | |завдання з надання впевненості: тристоронні відносини,| | |предмет, критерії, докази, висновок з надання | | |впевненості. | |---------+------------------------------------------------------| | 1.4.3. |Контроль якості для фірм, що виконують аудит та огляд | | |фінансової звітності, а також інші завдання з надання | | |впевненості і супутні послуги (МСКЯ 1). | |---------+------------------------------------------------------| | 1.5. |Основи професійної етики аудиторів | |---------+------------------------------------------------------| | 1.5.1. |Кодекс етики професійних бухгалтерів як основа етичних| | |вимог до професійних бухгалтерів (аудиторів): цілі | | |професії, громадські інтереси, фундаментальні | | |принципи. Упровадження етичних вимог та спостереження | | |за їх дотриманням. Концептуальна основа професійної | | |етики. Розв'язання етичних конфліктів. | |---------+------------------------------------------------------| | 1.5.2. |Основні етичні вимоги: чесність та об'єктивність, | | |професійна компетентність, конфіденційність, | | |професійна поведінка. | |---------+------------------------------------------------------| | 1.5.3. |Етичні вимоги щодо діяльності професійних | | |бухгалтерів-практиків (аудиторів). Загрози та | | |застережливі заходи. Приклади обставин, що створюють | | |загрозу дотримання фундаментальних принципів, та | | |застережні заходи. | |---------+------------------------------------------------------| | 1.5.4. |Незалежність аудиторів при виконанні завдання з | | |надання впевненості. Концептуальний підхід до | | |незалежності. Застосування принципу незалежності до | | |різних видів завдань. Застосування Концептуальної | | |основи незалежності до конкретних ситуацій. | |---------+------------------------------------------------------| | 1.6. |Організація процесу аудиту | |---------+------------------------------------------------------| | 1.6.1. |Загальні цілі незалежного аудитора та проведення | | |аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту | | |(МСА 200). Поняття "Застосовна концептуальна основа | | |фінансової звітності". Основні етапи процесу аудиту. | | |Процедури прийняття (оцінювання) потенційного клієнта.| | |Узгодження умов виконання завдання з аудиту (МСА 210).| | |Передумови для проведення аудиту. Згода на умови | | |завдання з аудиту. Додаткові міркування під час | | |прийняття завдання. Лист - зобов'язання з аудиту. | |---------+------------------------------------------------------| | 1.6.2. |Аудиторська документація (МСА 230). Характер і цілі | | |аудиторської документації. Форма, зміст і обсяг | | |аудиторської документації. Формування остаточного | | |аудиторського файлу. | |---------+------------------------------------------------------| | 1.6.3. |Аудиторські докази (МАС 500). Оцінка прийнятності та | | |достатності аудиторських доказів. Електронна комерція:| | |вплив на аудит фінансової звітності (ПМПА 1013). Аудит| | |похідних фінансових інструментів (ПМПА 1012). | |---------+------------------------------------------------------| | 1.6.4. |Контроль якості аудиту фінансової звітності (МСА 220).| | |Відповідальність керівництва аудиторської фірми за | | |якість аудиту. | |---------+------------------------------------------------------| | 1.6.5. |Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, | | |при аудиті фінансової звітності (МСА 240). | | |Характеристики шахрайства та відповідальність за | | |виявлення шахрайства. Дії аудитора у відповідь на | | |оцінені ризики. Письмові запевнення та вимоги щодо | | |повідомлення інформації. Розгляд законодавчих та | | |нормативних актів при аудиті фінансової звітності | | |(МСА 250). Відповідальність за дотримання | | |законодавчих і нормативних актів. Розгляд аудитором | | |дотримання вимог. Звітність про недотримання вимог. | | |Повідомлення інформації з питань аудиту тим, кого | | |наділено найвищими повноваженнями (МСА 260). Пові- | | |домлення інформації про недоліки внутрішнього | | |контролю тим, кого наділено найвищими повноваженнями, | | |та управлінському персоналу (МСА 265). Питання, про | | |які слід повідомляти інформацію. Процес повідомлення | | |інформації. | |---------+------------------------------------------------------| | 1.7. |Планування аудиту, оцінка ризиків та дії у відповідь | | |на оцінені ризики | |---------+------------------------------------------------------| | 1.7.1. |Планування аудиту фінансової звітності (МСА 300). | | |Загальні вимоги до планування. Діяльність, що передує | | |завданню. Стратегія та план аудиту. Особливості | | |планування перших завдань з аудиту. Приклади питань, | | |які розглядає аудитор під час вибору стратегії аудиту.| |---------+------------------------------------------------------| | 1.7.2. |Ідентифікація та оцінка ризиків (МСА 315). | | |Необхідність розуміння суб'єкта господарювання та його| | |середовища. Внутрішній контроль. Оцінка ризиків на | | |рівні тверджень. | |---------+------------------------------------------------------| | 1.7.3. |Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту | | |(МСА 320). Концепція суттєвості. Визначення суттєвості| | |та суттєвості викривлення при плануванні аудиту. | |---------+------------------------------------------------------| | 1.7.4. |Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики (МСА 330). | | |Визначення аудиторських процедур у відповідь на | | |оцінені ризики. | |---------+------------------------------------------------------| | 1.7.5. |Аудиторські міркування стосовно суб'єктів | | |господарювання, які звертаються до організацій, що | | |надають послуги" (МСА 402). Оцінка викривлень, | | |ідентифікованих під час аудиту (МСА 450). | |---------+------------------------------------------------------| | 1.7.6. |Особливі міркування - аудити фінансової звітності | | |групи (включаючи роботу аудиторів компонентів) | | |(МСА 600). Розуміння групи, її компонентів та їх | | |середовища. Дії у відповідь на оцінені ризики. Процес | | |консолідації. Повідомлення інформації аудитору | | |компонента. Використання роботи внутрішніх аудиторів | | |(МСА 610). Використання роботи експерта аудитора | | |(МСА 620). | |---------+------------------------------------------------------| | 1.8. |Отримання аудиторських доказів в процесі аудиту | |---------+------------------------------------------------------| | 1.8.1. |Аудиторські докази - додаткові міркування щодо | | |відібраних елементів (МСА 501). Присутність аудитора | | |при інвентаризації запасів та додаткові міркування | | |щодо окремих статей. | |---------+------------------------------------------------------| | 1.8.2. |Зовнішні підтвердження (МСА 505). Процедури | | |зовнішнього підтвердження. Результати процедур | | |зовнішнього підтвердження та оцінка отриманих доказів.| |---------+------------------------------------------------------| | 1.8.3. |Аналітичні процедури (МСА 520). Аудиторські процедури | | |по суті. Аналітичні процедури при формуванні | | |аудиторського звіту. Розгляд результатів аналітичних | | |процедур. | |---------+------------------------------------------------------| | 1.8.4. |Аудиторська вибірка (МСА 530). Організація вибірки, | | |обсяг і відбір статей вибірки. Прогнозна оцінка | | |викривлень. Оцінка результатів аудиторської вибірки. | |---------+------------------------------------------------------| | 1.8.5. |Аудит облікових оцінок, у тому числі оцінок за | | |справедливою вартістю (МСА 540). Характер облікових | | |оцінок. Процедури оцінки ризиків і відповідні дії. | | |Подальші процедури по суті. Оцінка обґрунтованості | | |облікових оцінок. | |---------+------------------------------------------------------| | 1.8.6. |Отримання аудиторських доказів щодо оцінок за | | |справедливою вартістю та розкриття інформації | | |(МСА 545). Розуміння процесу визначення оцінок за | | |справедливою вартістю. Оцінювання відповідності оцінок| | |за справедливою вартістю та розкриття інформації. | | |Використання роботи експерта. Аудиторські процедури. | | |Оцінювання результатів аудиторських процедур. | | |Повідомлення інформації найвищому управлінському | | |персоналові. | |---------+------------------------------------------------------| | 1.8.7. |Пов'язані сторони (МСА 550). | |---------+------------------------------------------------------| | 1.8.8. |Перші завдання з аудиту - залишки на початок періоду | | |(МСА 510). | |---------+------------------------------------------------------| | 1.9. |Завершальний етап аудиту | |---------+------------------------------------------------------| | 1.9.1. |Аналітичні процедури на етапі завершення аудиту. | | |Підсумкова оцінка суттєвості встановлених під час | | |аудиту відхилень. Запит аудитора до юриста клієнта. | |---------+------------------------------------------------------| | 1.9.2. |Подальші події (МСА 560). Події, що відбуваються до | | |дати аудиторського звіту. Факти, виявлені після дати | | |аудиторського звіту, але до опублікування фінансових | | |звітів. Факти, виявлені після опублікування фінансових| | |звітів. | |---------+------------------------------------------------------| | 1.9.3. |Безперервність діяльності суб'єкта господарювання | | |(МСА 570). Відповідальність управлінського персоналу | | |та відповідальність аудитора. Аналіз оцінки | | |управлінського персоналу здатності суб'єкта | | |господарювання продовжувати свою діяльність на | | |безперервній основі. Подальші аудиторські процедури в | | |разі виявлення подій або обставин, що ставлять під | | |сумнів можливість діяльності на безперервній основі. | |---------+------------------------------------------------------| | 1.9.4. |Письмові пояснення управлінського персоналу (МСА 580).| | |Документування пояснень управлінського персоналу. | |---------+------------------------------------------------------| | 1.10. |Аудиторська думка та звітність | |---------+------------------------------------------------------| | 1.10.1. |Формування думки та надання звіту щодо фінансової | | |звітності (МСА 700). Форма висловлення думки. Звіт | | |незалежного аудитора. | |---------+------------------------------------------------------| | 1.10.2. |Модифікація думки у звіті незалежного аудитора | | |(МСА 705). Обставини, за яких вимагається модифікація | | |аудиторської думки. Форма та зміст аудиторського | | |звіту. Пояснювальні параграфи та параграфи з інших | | |питань у звіти незалежного аудитора (МСА 706). | |---------+------------------------------------------------------| | 1.10.3. |Порівняльна інформація - відповідні показники і | | |порівняльна фінансова звітність (МСА 710). | | |Відповідальність аудитора щодо іншої інформації | | |(МСА 720). | |---------+------------------------------------------------------| | 1.10.4. |Особливі міркування - аудит фінансової звітності, | | |складеної відповідно до концептуальних основ | | |спеціального призначення (МСА 800). Визначення | | |концептуальної основи спеціального призначення. | | |Формування думки та звіту. | |---------+------------------------------------------------------| | 1.10.5. |Особливі міркування - аудит окремих фінансових звітів | | |та певних елементів, рахунків або статей фінансових | | |звітів (МСА 805). Сфера застосування. Формування думки| | |та звіту. Завдання з надання звіту щодо узагальненої | | |фінансової звітності (МСА 810). Прийняття завдання. | | |Характер процедур. Форма висловлення думки. | |---------+------------------------------------------------------| | 1.11. |Завдання з огляду фінансових звітів | |---------+------------------------------------------------------| | 1.11.1. |Завдання з огляду фінансових звітів (МСЗО 2400). Мета | | |та загальні принципи огляду. Рівень упевненості. | | |Процес виконання огляду. | |---------+------------------------------------------------------| | 1.11.2. |Огляд проміжної фінансової інформації, що виконується | | |незалежним аудитором суб'єкта господарювання | | |(МСЗО 2410). Мета та загальні принципи огляду. Рівень | | |упевненості. Процес виконання огляду. | |---------+------------------------------------------------------| | 1.12. |Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи | | |оглядами історичної фінансової інформації | |---------+------------------------------------------------------| | 1.12.1. |Концептуальна основа завдань з надання впевненості. | | |Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи | | |оглядами історичної фінансової інформації | | |(МСЗНВ 3000). Вимоги етики та контроль якості. | | |Прийняття завдання та погодження умов завдання. | | |Планування та отримання доказів. Використання роботи | | |експерта. Складання звіту з надання впевненості. | |---------+------------------------------------------------------| | 1.12.2. |Перевірка прогнозної фінансової інформації | | |(МСЗНВ 3400). Упевненість аудитора стосовно прогнозної| | |фінансової інформації. Прийняття завдання та знання | | |бізнесу. Період, охоплений прогнозною фінансовою | | |інформацією. Процедури перевірки. Подання та розкриття| | |інформації. Висновок щодо перевірки прогнозної | | |фінансової інформації. Звіти з надання впевненості | | |щодо заходів контролю в організації, що надає послуги | | |(МСЗНВ 3402). | |---------+------------------------------------------------------| | 1.13. |Супутні послуги | |---------+------------------------------------------------------| | 1.13.1. |Завдання з виконання погоджених процедур стосовно | | |фінансової інформації (МССП 4400). Мета та загальні | | |принципи завдання з погоджених процедур. Визначення | | |умов завдання. Планування, документування, процедури | | |та докази. Складання звітності. | |---------+------------------------------------------------------| | 1.13.2. |Завдання з підготовки фінансової інформації для | | |фінансової звітності (МССП 4410). Мета та загальні | | |принципи завдання з підготовки фінансової інформації. | | |Визначення умов завдання. Планування, документування, | | |процедури та докази. Надання звіту щодо завдання з | | |підготовки фінансової інформації. | |---------+------------------------------------------------------| | 2. |Бухгалтерський облік | |---------+------------------------------------------------------| | 2.1. |Фінансовий облік | |---------+------------------------------------------------------| | 2.1.1. |Концептуальні основи фінансового обліку | |---------+------------------------------------------------------| | |Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову | | |звітність в Україні" ( 996-14 ). | |---------+------------------------------------------------------| | |Поняття про бухгалтерський облік. Мета бухгалтерського| | |обліку і фінансової звітності. | |---------+------------------------------------------------------| | |Фінансовий та управлінський облік. Податковий облік та| | |звітність; зв'язок з бухгалтерським обліком. | |---------+------------------------------------------------------| | |Користувачі фінансової звітності та їх потреби у | | |інформації про діяльність підприємства. | |---------+------------------------------------------------------| | |Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової | | |звітності. | |---------+------------------------------------------------------| | |Державне регулювання бухгалтерського обліку та | | |фінансової звітності в Україні. | |---------+------------------------------------------------------| | |Організація бухгалтерського обліку на підприємстві. | | |Форми бухгалтерського обліку. | |---------+------------------------------------------------------| | |Поняття про облікову політику підприємства. Зміст | | |наказу про облікову політику на підприємстві; | | |рекомендації Міністерства фінансів щодо складання | | |наказу про облікову політику підприємства. | |---------+------------------------------------------------------| | |Первинні облікові документи та інвентаризація активів | | |і зобов'язань. | |---------+------------------------------------------------------| | |Подання та оприлюднення фінансової звітності. | |---------+------------------------------------------------------| | |Якісні характеристики фінансової звітності за П(С)БО 1| | |"Загальні вимоги до фінансової звітності" | | |( z0391-99 ). Розкриття інформації у фінансовій | | |звітності. | |---------+------------------------------------------------------| | |Суттєвість у бухгалтерському обліку та звітності. | |---------+------------------------------------------------------| | |Плани рахунків бухгалтерського обліку в Україні. | |---------+------------------------------------------------------| | |Узгодженість Плану рахунків підприємства зі структурою| | |фінансових звітів. | |---------+------------------------------------------------------| | |Особливості бухгалтерського обліку активів та операцій| | |підприємств державного та комунального секторів | | |економіки і господарських організацій, які володіють | | |та/або користуються об'єктами державної, комунальної | | |власності. | |---------+------------------------------------------------------| | |Національні положення (стандарти) бухгалтерського | | |обліку. | |---------+------------------------------------------------------| | |Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ): | | |історія створення, призначення, структура. Зв'язок | | |МСФЗ з національними стандартами обліку. | |---------+------------------------------------------------------| | |Концептуальна основа складання та подання фінансових | | |звітів за МСФЗ. | |---------+------------------------------------------------------| | |Основоположні припущення. Якісні характеристики | | |фінансових звітів. | |---------+------------------------------------------------------| | |Елементи фінансових звітів: активи; зобов'язання; | | |власний капітал; результати діяльності; доходи; | | |витрати. | |---------+------------------------------------------------------| | |Визнання елементів фінансових звітів. Оцінка елементів| | |фінансових звітів. | |---------+------------------------------------------------------| | |Концепція капіталу та збереження капіталу. | |---------+------------------------------------------------------| | |Порівняння концептуальних засад за МСФЗ з | | |концептуальними основами бухгалтерського обліку в | | |Україні. | |---------+------------------------------------------------------| | 2.1.2. |Облік необоротних активів | |---------+------------------------------------------------------| |2.1.2.1. |Облік нематеріальних активів | |---------+------------------------------------------------------| | |П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" ( z0750-99 ). Групи | | |нематеріальних активів. Визнання та оцінка | | |нематеріальних активів. Первісна вартість | | |нематеріального активу. Переоцінка нематеріальних | | |активів. Зменшення корисності нематеріальних активів. | |---------+------------------------------------------------------| | |Амортизація нематеріальних активів. | |---------+------------------------------------------------------| | |Розкриття інформації щодо нематеріальних активів у | | |примітках до фінансових звітів. | |---------+------------------------------------------------------| |2.1.2.2. |Облік основних засобів | |---------+------------------------------------------------------| | |П(С)БО 7 "Основні засоби" ( z0288-00 ) щодо визнання | | |та оцінки основних засобів. Класифікація основних | | |засобів. Облік капітальних інвестицій. Первісна, | | |переоцінена вартість об'єкта основних засобів. | | |Ліквідаційна вартість та вартість, що амортизується. | |---------+------------------------------------------------------| | |Наступні витрати на основні засоби: відображення у | | |обліку. | |---------+------------------------------------------------------| | |Переоцінка основних засобів. Відображення результатів | | |переоцінки основних засобів у бухгалтерському обліку. | |---------+------------------------------------------------------| | |Методи амортизації основних засобів. | |---------+------------------------------------------------------| | |Термін корисного використання об'єкта основних | | |засобів. | |---------+------------------------------------------------------| | |Зменшення корисності об'єкта основних засобів. | |---------+------------------------------------------------------| | |Розкриття інформації щодо основних засобів у примітках| | |до фінансової звітності. | |---------+------------------------------------------------------| | |Відмінність вимог МСФЗ та МСБО щодо обліку | | |нематеріальних активів, основних засобів, | | |інвестиційної нерухомості від вимог відповідних | | |національних П(С)БО (NN 7, 8) ( z0288-00, z0750-99 ). | |---------+------------------------------------------------------| |2.1.2.3. |Облік фінансових інвестицій | |---------+------------------------------------------------------| | |П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" ( z0284-00 ) щодо | | |первісної оцінки фінансових інвестицій та їх оцінки на| | |дату балансу. Відображення у обліку результатів | | |переоцінки фінансових інвестицій. | |---------+------------------------------------------------------| | |Довгострокові та поточні фінансові інвестиції. | |---------+------------------------------------------------------| | |Облік фінансових інвестицій в асоційовані та дочірні | | |підприємства. | |---------+------------------------------------------------------| | |Метод участі в капіталі. Критерії суттєвого впливу | | |інвестора на об'єкт інвестування. | |---------+------------------------------------------------------| | |Облік фінансових інвестицій, які утримуються | | |інвестором до їх погашення. | |---------+------------------------------------------------------| | |Поняття про амортизовану собівартість фінансових | | |інвестицій, що утримуються підприємством до їх | | |погашення. | |---------+------------------------------------------------------| | |Метод ефективної ставки відсотка. | |---------+------------------------------------------------------| | |Зменшення корисності фінансових інвестицій. | | |Відображення втрат від зменшення корисності фінансових| | |інвестицій. | |---------+------------------------------------------------------| | |Розкриття інформації щодо фінансових інвестицій у | | |примітках до фінансової звітності. | |---------+------------------------------------------------------| | |Відмінність вимог МСФЗ та МСБО щодо обліку фінансових | | |інвестицій від вимог П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" | | |( z0284-00 ). | |---------+------------------------------------------------------| |2.1.2.4. |Облік оренди необоротних активів | |---------+------------------------------------------------------| | |П(С)БО 14 "Оренда" ( z0487-00 ) щодо фінансової та | | |операційної оренди. Ознаки фінансової оренди. | |---------+------------------------------------------------------| | |Теперішня вартість мінімальних орендних платежів. | | |Дисконтування грошових потоків. | |---------+------------------------------------------------------| | |Орендна плата і ануїтет. Теперішня вартість ануїтету | | |однієї грошової одиниці. | |---------+------------------------------------------------------| | |Облік фінансової та операційної оренди у орендаря та у| | |орендодавця. | |---------+------------------------------------------------------| | |Облік оренди цілісного майнового комплексу. | |---------+------------------------------------------------------| | |Продаж активу з укладанням угоди про його одержання | | |продавцем в оренду. | |---------+------------------------------------------------------| | |Розкриття інформації про оренду в примітках до | | |фінансової звітності. | |---------+------------------------------------------------------| | |Відмінність вимог МСФЗ та МСБО щодо обліку оренди від | | |вимог П(С)БО 14 "Оренда" ( z0487-00 ). | |---------+------------------------------------------------------| | 2.1.2.5 |Облік інвестиційної нерухомості | |---------+------------------------------------------------------| | |П(С)БО 32 "Інвестиційна нерухомість" ( z0823-07 ) щодо| | |визнання та оцінки інвестиційної нерухомості. | |---------+------------------------------------------------------| | |Переведення нерухомості до інвестиційної та визначення| | |її складу, вибуття інвестиційної нерухомості. | |---------+------------------------------------------------------| | |Розкриття інформації про інвестиційну нерухомість в | | |примітках до фінансової звітності. | |---------+------------------------------------------------------| | 2.1.3. |Облік оборотних (поточних) активів і витрат майбутніх | | |періодів | |---------+------------------------------------------------------| |2.1.3.1. |Облік запасів | |---------+------------------------------------------------------| | |П(С)БО 9 "Запаси" ( z0751-99 ) про поняття та склад | | |запасів. Визнання та первісна оцінка запасів. | | |Відображення у обліку транспортно-заготівельних | | |витрат, пов'язаних з придбанням запасів. | |---------+------------------------------------------------------| | |Оцінка запасів на дату балансу. Поняття про чисту | | |вартість реалізації запасів. | |---------+------------------------------------------------------| | |Відображення у обліку переоцінки запасів. | |---------+------------------------------------------------------| | |Оцінка вибуття запасів. | |---------+------------------------------------------------------| | |Постійна та періодична системи обліку запасів. | |---------+------------------------------------------------------| | |Розкриття інформації про запаси у примітках до | | |фінансової звітності. | |---------+------------------------------------------------------| | |Відмінність вимог МСФЗ та МСБО щодо запасів від вимог | | |П(С)БО 9 "Запаси" ( z0751-99 ). | |---------+------------------------------------------------------| |2.1.3.2. |Облік дебіторської заборгованості | |---------+------------------------------------------------------| | |П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" ( z0725-99 ) | | |щодо поточної та довгострокової дебіторської | | |заборгованості. | |---------+------------------------------------------------------| | |Визнання та оцінка дебіторської заборгованості. | |---------+------------------------------------------------------| | |Безнадійна дебіторська заборгованість. Сумнівна | | |дебіторська заборгованість. | |---------+------------------------------------------------------| | |Методи визначення сумнівної дебіторської | | |заборгованості. | |---------+------------------------------------------------------| | |Розкриття інформації про дебіторську заборгованість в | | |примітках до фінансової звітності. | |---------+------------------------------------------------------| | |Відмінність вимог МСФЗ та МСБО щодо обліку | | |дебіторської заборгованості від вимог П(С)БО 10 | | |"Дебіторська заборгованість" ( z0725-99 ). | |---------+------------------------------------------------------| |2.1.3.3. |Облік витрат майбутніх періодів | |---------+------------------------------------------------------| | 2.1.4. |Облік фінансових інструментів | |---------+------------------------------------------------------| | |П(С)БО 13 "Фінансові інструменти" ( z1050-01 ) про | | |первинні та похідні фінансові інструменти | | |(деривативи). | |---------+------------------------------------------------------| | |Класифікація фінансових інструментів. | |---------+------------------------------------------------------| | |Фінансові активи. Фінансові зобов'язання. Інструменти | | |власного капіталу. | |---------+------------------------------------------------------| | |Визнання фінансових інструментів. Оцінка фінансових | | |інструментів (первісна та на дату балансу). | |---------+------------------------------------------------------| | |Поняття про хеджування. Хеджування справедливої | | |вартості об'єкта хеджування. | |---------+------------------------------------------------------| | |Хеджування грошових потоків. Коефіцієнт ефективності | | |хеджування. | |---------+------------------------------------------------------| | |Хеджування фінансових інвестицій у господарські | | |одиниці за межами України. | |---------+------------------------------------------------------| | |Розкриття інформації про фінансові інструменти у | | |примітках до фінансової звітності. | |---------+------------------------------------------------------| | |Відмінність вимог МСФЗ та МСБО щодо фінансових | | |інструментів від вимог П(С)БО 13 ( z1050-01 ). | |---------+------------------------------------------------------| | 2.1.5. |Облік зобов'язань та доходів майбутніх періодів | |---------+------------------------------------------------------| | |П(С)БО 11 "Зобов'язання" ( z0085-00 ) щодо | | |класифікації зобов'язань. Визнання та оцінка | | |зобов'язань. | |---------+------------------------------------------------------| | |Особливості оцінки окремих груп зобов'язань. | |---------+------------------------------------------------------| | |Поняття про забезпечення. Напрямки операційних витрат,| | |на здійснення яких створюються забезпечення. Умови | | |створення та використання забезпечень. | |---------+------------------------------------------------------| | |Оцінка довгострокових зобов'язань, на які | | |нараховуються відсотки. | |---------+------------------------------------------------------| | |Визначення теперішньої вартості довгострокового | | |зобов'язання. | |---------+------------------------------------------------------| | |Поточні зобов'язання. Сума погашення. | |---------+------------------------------------------------------| | |Поняття про непередбачені зобов'язання. Відображення | | |непередбачених зобов'язань у обліку та їх оцінка. | |---------+------------------------------------------------------| | |Обтяжливий контракт. | |---------+------------------------------------------------------| | |Доходи майбутніх періодів: визнання, оцінка, | | |відображення у обліку. | |---------+------------------------------------------------------| | |Розкриття інформації про зобов'язання у примітках до | | |фінансової звітності. | |---------+------------------------------------------------------| | |Відмінність вимог МСФЗ та МСБО щодо обліку | | |зобов'язань, зокрема, забезпечень від вимог П(С)БО 11 | | |( z0085-00 ). | |---------+------------------------------------------------------| | 2.1.6. |Облік власного капіталу | |---------+------------------------------------------------------| | |П(С)БО 2 "Баланс" ( z0396-99 ) про власний капітал. | | |Власний капітал і чисті активи підприємства. Значення | | |динаміки вартості власного капіталу для визначення | | |тенденцій у діяльності підприємства. | |---------+------------------------------------------------------| | |Структура власного капіталу. Вкладений та "зароблений"| | |капітал. | |---------+------------------------------------------------------| | 2.1.6.1 |Вкладений капітал | |---------+------------------------------------------------------| | |Статутний капітал. Вимоги законодавства України щодо | | |мінімального розміру статутного капіталу окремих видів| | |підприємств та господарських товариств. | |---------+------------------------------------------------------| | |Оголошений та оплачений капітал. Неоплачений та | | |вилучений капітал. | |---------+------------------------------------------------------| | |Облік статутного капіталу. Методичні рекомендації | | |ДКЦПФР щодо обліку операцій з формування статутного | | |капіталу АТ. | |---------+------------------------------------------------------| | |Види акцій. Облік акцій власної емісії акціонерним | | |товариством. Конвертація привілейованих акцій у прості| | |акції; конвертація облігацій у акції АТ. | |---------+------------------------------------------------------| | |Емісійний дохід. Інший додатково вкладений капітал. | |---------+------------------------------------------------------| | |Пайовий капітал. Облік у недержавних пенсійних фондах,| | |кредитних спілках тощо. | |---------+------------------------------------------------------| | |П(С)БО 34 "Платіж на основі акцій" ( z0057-09 ) щодо | | |інформації про операції, платіж за якими здійснюється | | |на основі акцій з використанням інструментів власного | | |капіталу та/або коштів (інших активів), а також її | | |розкриття у фінансовій звітності. | |---------+------------------------------------------------------| | 2.1.6.2 |Зароблений капітал | |---------+------------------------------------------------------| | |Інший додатковий капітал: капітал від дооцінки | | |активів. | |---------+------------------------------------------------------| | |Поняття про індексацію вартості основних засобів. | | |Порядок списання сум дооцінки (індексації) необоротних| | |активів. | |---------+------------------------------------------------------| | |Нерозподілений прибуток (непокриті збитки); зв'язок з | | |фінансовим результатом поточного року. Коригування | | |нерозподіленого прибутку (непокритих збитків). | |---------+------------------------------------------------------| | |Резервний капітал: порядок, джерело формування та | | |напрямки використання. | |---------+------------------------------------------------------| | |Відмінність вимог МСФЗ та МСБО щодо обліку власного | | |капіталу від вимог відповідних національних П(С)БО. | |---------+------------------------------------------------------| | 2.1.7. |Облік доходів, витрат та фінансових результатів | |---------+------------------------------------------------------| |2.1.7.1. |Доходи | |---------+------------------------------------------------------| | |П(С)БО 15 "Дохід" ( z0860-99 ) про склад та форми | | |доходу підприємства. | |---------+------------------------------------------------------| | |Критерії визнання доходу (виручки) від реалізації | | |продукції. | |---------+------------------------------------------------------| | |Критерії визнання доходу від надання послуг. | |---------+------------------------------------------------------| | |Оцінка ступеня завершеності операцій з надання послуг.| |---------+------------------------------------------------------| | |Умови визнання цільового фінансування доходом. | |---------+------------------------------------------------------| | |Умови визнання доходу від використання активів | | |підприємства іншими сторонами (процентів, роялті, | | |дивідендів). | |---------+------------------------------------------------------| | |Оцінка доходу. | |---------+------------------------------------------------------| |2.1.7.2. |Витрати | |---------+------------------------------------------------------| | |П(С)БО 16 "Витрати" ( z0027-00 ) про склад витрат. | | |Визнання витрат. | |---------+------------------------------------------------------| | |Склад собівартості реалізованої продукції. | | |Загальновиробничі витрати: склад. Постійні і змінні | | |загальновиробничі витрати. Розподіл загальновиробничих| | |витрат. | |---------+------------------------------------------------------| | |Порядок включення загальновиробничих витрат до витрат | | |на виробництво та до собівартості реалізованої | | |продукції. | |---------+------------------------------------------------------| | |Інші операційні витрати. Адміністративні витрати. | | |Витрати на збут. Інші витрати. | |---------+------------------------------------------------------| | |Фінансові витрати. Вимоги П(С)БО 16 "Витрати" | | |( z0027-00 ) та П(С)БО 31 "Фінансові витрати" | | |( z0610-06 ) щодо включення витрат, пов'язаних із | | |запозиченнями, до складу витрат або до собівартості | | |активу. | |---------+------------------------------------------------------| | |Витрати з податку на прибуток. П(С)БО 17 "Податок на | | |прибуток" ( z0047-01 ) про витрати (дохід) з податку | | |на прибуток, відстрочені податкові активи та | | |відстрочені податкові зобов'язання. | |---------+------------------------------------------------------| | |Особливості визнання та оцінки доходів, витрат та | | |фінансового результату від будівельних контрактів у | | |відповідності з П(С)БО 18 "Будівельні контракти" | | |( z0433-01 ). | |---------+------------------------------------------------------| | |Розкриття інформації про доходи, витрати, у тому числі| | |витрати з податку на прибуток, будівельні контракти у | | |примітках до фінансової звітності. | |---------+------------------------------------------------------| | |Відмінність вимог МСФЗ та МСБО щодо обліку доходів, | | |витрат, фінансових результатів, податку на прибуток, | | |будівельних контрактів від вимог відповідних | | |національних П(С)БО. | |---------+------------------------------------------------------| | 2.1.8. |Фінансова звітність | |---------+------------------------------------------------------| | |Порядок підготовки та подання фінансових звітів. | |---------+------------------------------------------------------| | |Методика складання балансу. | |---------+------------------------------------------------------| | |Методика складання звіту про фінансові результати. | |---------+------------------------------------------------------| | |Розрахунок прибутку на акцію згідно з П(С)БО 24 | | |"Прибуток на акцію" ( z0647-01 ). | |---------+------------------------------------------------------| | |Методика складання звіту про рух грошових коштів. | | |Надходження, видатки грошових коштів від операційної, | | |інвестиційної та фінансової діяльності підприємства. | |---------+------------------------------------------------------| | |Методика складання звіту про власний капітал. | | |Коригування показників власного капіталу на початок | | |року. П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у | | |фінансових звітах" ( z0392-99 ) про виправлення | | |помилок, зміни у облікових оцінках. Події після дати | | |балансу і їх вплив на фінансову звітність. | |---------+------------------------------------------------------| | |П(С)БО 29 "Фінансова звітність за сегментами" | | |( z0621-05 ) щодо визначення звітних сегментів | | |підприємства; визначення доходів, витрат та фінансових| | |результатів діяльності сегментів; визначення активів і| | |зобов'язань за звітними сегментами. | |---------+------------------------------------------------------| | |Консолідована фінансова звітність. П(С)БО 20 | | |( z0553-99 ) про порядок складання консолідованої | | |фінансової звітності. Поняття про групу підприємств. | | |Внутрішньогрупові операції. | |---------+------------------------------------------------------| | |Звітність в умовах гіперінфляції. П(С)БО 22 "Вплив | | |інфляції" ( z0269-02 ) щодо коригування фінансової | | |звітності у відповідності з індексом інфляції. | | |Коефіцієнт коригування. | |---------+------------------------------------------------------| | |Розкриття інформації у фінансовій звітності щодо | | |пов'язаних сторін. | |---------+------------------------------------------------------| | |Особливості фінансового звіту суб'єкта малого | | |підприємництва. | |---------+------------------------------------------------------| | |Відмінність вимог МСФЗ та МСБО щодо змісту фінансової | | |звітності від вимог відповідних національних П(С)БО. | |---------+------------------------------------------------------| | 2.1.9. |Аналіз фінансової звітності підприємства | |---------+------------------------------------------------------| | |Мета аналізу фінансової звітності. Діагностика | | |фінансового стану підприємства. Горизонтальний та | | |вертикальний аналіз показників фінансової звітності. | |---------+------------------------------------------------------| | |Коефіцієнти, які характеризують фінансовий стан | | |підприємства. Економічний зміст та алгоритм розрахунку| | |основних коефіцієнтів. Діагностика банкрутства | | |підприємств. | |---------+------------------------------------------------------| | 2.2. |Внутрішньогосподарський (управлінський) облік | |---------+------------------------------------------------------| | 2.2.1. |Мета і призначення управлінського обліку | |---------+------------------------------------------------------| | |Сутність і задачі управлінського обліку. Інформаційна | | |система. Роль фінансової інформації в процесі | | |управління. Вимоги до управлінської інформації. | | |Управлінські звіти. Порівняльна характеристика | | |управлінського, фінансового і податкового обліку. | | |Бухгалтер - аналітик та його функції. | |---------+------------------------------------------------------| | 2.2.2. |Класифікація і обробка витрат | |---------+------------------------------------------------------| | |Об'єкти і одиниці витрат. Класифікація витрат згідно з| | |цілями їх використання з метою управління. Центри | | |витрат. Поведінка витрат - різноманітні моделі. Прямі | | |і побічні витрати; постійні і змінні; змішані витрати | | |і методи їх розділення на постійні та змінні | | |компоненти. | |---------+------------------------------------------------------| | 2.2.3. |Розподіл витрат допоміжних підрозділів | |---------+------------------------------------------------------| | |Типи підрозділів. Бази розподілу. Розподіл і | | |поглинання накладних виробничих витрат. Методи | | |розподілу: прямий, послідовний, метод взаємних послуг.| | |Цехові ставки накладних витрат і калькулювання | | |собівартості продукції. | |---------+------------------------------------------------------| | 2.2.4. |Калькулювання за замовленнями | |---------+------------------------------------------------------| | |Характерні ознаки калькулювання за замовленнями, | | |партіями виробів та за контрактами. Розрахунок | | |собівартості одиниці продукту. Облік прямих та | | |непрямих витрат. Відомість обліку витрат. Оцінка | | |незавершених контрактів. | |---------+------------------------------------------------------| | 2.2.5. |Калькулювання за процесами | |---------+------------------------------------------------------| | |Характеристика методу калькулювання за процесами. | | |Ідентифікування та застосування відповідних одиниць | | |калькулювання витрат. Вартість передачі процесів | | |незавершеного виробництва із застосуванням | | |еквівалентних одиниць витрат виробництва. Методи ФІФО | | |та калькулювання середньозваженої собівартості. Звіт | | |про виробництво: структура, характеристика розділів, | | |етапи складання. | |---------+------------------------------------------------------| | 2.2.6. |Облік витрат комплексного виробництва і побічного | | |продукту | |---------+------------------------------------------------------| | |Поняття багатопродуктового процесу. Продукти, що | | |виготовлені спільно, і побічні продукти. Точка | | |розподілу. Оцінка побічних продуктів. Методи розподілу| | |комплексних витрат: фізичний вимір, ринкова вартість в| | |момент розподілу, розподіл за чистою ціною продажу, | | |технічна оцінка відносного використання. | |---------+------------------------------------------------------| | 2.2.7. |Калькулювання з повним розподілом витрат і | | |калькулювання за граничними витратами | |---------+------------------------------------------------------| | |Відмінність між калькулюванням собівартості з повним | | |розподілом витрат і калькулюванням собівартості за | | |змінними витратами. Калькулювання змінних витрат і | | |оцінка діяльності менеджерів. Сегментне звітування на | | |основі калькулювання змінних витрат. Сегментна маржа. | | |Калькулювання змінних витрат для планування і | | |контролю. | |---------+------------------------------------------------------| | 2.2.8. |Функціонально орієнтоване калькулювання (система ABC) | |---------+------------------------------------------------------| | |Сутність методу калькулювання. Віднесення прямих | | |витрат і накладних витрат до продуктів при | | |калькулюванні на основі діяльності. Етапи віднесення | | |витрат. Система ЛТ ("виробництво", "закупки "саме | | |вчасно"). | |---------+------------------------------------------------------| | 2.2.9. |Нормативне калькулювання | |---------+------------------------------------------------------| | |Сутність та типи нормативів. Калькуляція нормативних | | |витрат. Аналіз відхилень: ідентифікація і розрахунок. | | |Оцінка витрат і вигоди при прийнятті рішень щодо | | |вивчення відхилень. Управління за відхиленнями. | |---------+------------------------------------------------------| | 2.2.10. |Калькулювання як основа для прийняття рішень щодо | | |ціноутворення | |---------+------------------------------------------------------| | |Основні фактори, що впливають на рішення щодо цін. | | |Структура та статті калькуляції. Політика | | |ціноутворення. Методи ціноутворення: "собівартість - | | |плюс", встановлення цільової надбавки. Трансфертне | | |ціноутворення - ціноутворення на внутрішні послуги. | | |Аналіз чутливості цін. | |---------+------------------------------------------------------| | |Формування цін протягом життєвого циклу товару: | | |"зняття вершків", ціна проникнення на ринок, | | |ціноутворення на основі ринкових цін. | |---------+------------------------------------------------------| | 2.2.11. |Аналіз взаємозв'язку: "витрати - обсяг діяльності - | | |прибуток" як інструмент управління витратами і | | |досягнення цільового прибутку. (CVP аналіз) | |---------+------------------------------------------------------| | |Беззбитковий обсяг реалізації. Точка беззбитковості і | | |її розрахунок. Цільовий прибуток. Маржа безпеки. | | |Операційний важіль. Аналіз для багатопродуктового | | |середовища. | |---------+------------------------------------------------------| | 2.2.12. |Бюджетне планування і контроль | |---------+------------------------------------------------------| | |Бюджет і бюджетний цикл. Етапи складання основного | | |бюджету. Статичні і гнучкі бюджети. Управління за | | |відхиленнями. Методи розробки бюджетів: прирісне | | |бюджетування, розробка бюджетів "з нуля". Використання| | |бюджетів для оцінки виконання планів. | |---------+------------------------------------------------------| | 2.2.13. |Аналіз руху релевантних грошових потоків і прийняття | | |тактичних рішень | |---------+------------------------------------------------------| | |Модель прийняття тактичних рішень. Релевантність, | | |поведінка витрат і модель використання ресурсів | | |діяльності. Рішення: "виробляти або купувати", | | |"утримувати або позбутися", "спеціальні замовлення", | | |"продавати або переробляти далі", рішення про | | |"структуру випуску продукції". Ціноутворення. | |---------+------------------------------------------------------| | 3. |Основи фінансів | |---------+------------------------------------------------------| | 3.1. |Концептуальні основи фінансів підприємства | |---------+------------------------------------------------------| | |Фінанси та фінансова система підприємства. Основні | | |питання створення фінансової політики підприємства. | | |Вплив зовнішнього середовища на функціонування | | |підприємства. Створення стратегії підприємства, види | | |стратегій, зв'язок бізнес-стратегій з фінансовими | | |стратегіями. Формування стратегічних та фінансових | | |цілей підприємства. | |---------+------------------------------------------------------| | |Процес оцінки підприємства. Фінансово-економічний та | | |виробничо-господарський аналіз. Аналіз положення | | |підприємства на ринку, аналіз сильних та слабких | | |сторін. Аналіз організаційної структури підприємства, | | |місце і роль фінансової служби в структурі управління | | |підприємством. Інформаційна база фінансового | | |управління компанією. | |---------+------------------------------------------------------| | |Цілі та сфера застосування фінансового менеджменту. | | |Фінансові ринки та інститути. Фінансові інструменти. | |---------+------------------------------------------------------| | 3.2. |Управління робочим капіталом | |---------+------------------------------------------------------| | |Поняття оборотного капіталу, оборотних активів, | | |робочого капіталу. Структура оборотного капіталу. | | |Поняття операційного і фінансового циклів | | |підприємства. | |---------+------------------------------------------------------| | |Методи управління робочим капіталом. Управління | | |запасами підприємства. Управління дебіторською | | |заборгованістю. Управління грошовими коштами та їх | | |еквівалентами. | |---------+------------------------------------------------------| | 3.3. |Види фінансування підприємства | |---------+------------------------------------------------------| | |Джерела короткострокового фінансування. Торговельний | | |кредит, короткострокове кредитування, факторингові | | |операції, толлинг та ін. | |---------+------------------------------------------------------| | |Довгострокове фінансування. Власні та залучені | | |ресурси. Акціонерне фінансування, типи акцій. Боргові | | |інструменти, облігації, кредити. Операційна та | | |фінансова оренда. | |---------+------------------------------------------------------| | 3.4. |Управління інвестиційною діяльністю підприємства | |---------+------------------------------------------------------| | |Поняття і види інвестицій. Види інвестиційних проектів| | |та їх роль в досягненні стратегічних цілей | | |підприємства. | |---------+------------------------------------------------------| | |Принципи, етапи та методи оцінки ефективності | | |інвестиційних проектів. Проектний грошовий потік, | | |чиста приведена вартість, внутрішня норма | | |рентабельності. | |---------+------------------------------------------------------| | |Типи фінансових інвестицій. Характеристика цінних | | |паперів. Принципи та методи їх оцінки. Формування | | |інвестиційного портфеля підприємства. | |---------+------------------------------------------------------| | 4. |Економіка підприємницької діяльності | |---------+------------------------------------------------------| | 4.1. |Підприємство як суб'єкт господарювання в ринковій | | |системі | |---------+------------------------------------------------------| | 4.1.1. |Суть ринкової системи, її загальна характеристика. | |---------+------------------------------------------------------| | 4.1.2. |Цілі та завдання виробничої діяльності підприємства. | |---------+------------------------------------------------------| | 4.1.3. |Виробництво та форми його організації. | |---------+------------------------------------------------------| | 4.2. |Управління підприємством | |---------+------------------------------------------------------| | 4.2.1. |Організаційні структури управління підприємством. | |---------+------------------------------------------------------| | 4.2.2. |Ефективність управління підприємством. | |---------+------------------------------------------------------| | 4.2.3. |Планування діяльності підприємства. | |---------+------------------------------------------------------| | 4.3. |Підприємство як виробнича система | |---------+------------------------------------------------------| | 4.3.1. |Виробництво, витрати та пропозиція. Фактори | | |виробництва. Зміни масштабу виробництва. | |---------+------------------------------------------------------| | 4.3.2. |Економіка формування виробничої потужності | | |підприємства. Виробнича програма підприємства. | |---------+------------------------------------------------------| | 4.4. |Персонал підприємства, заробітна плата та | | |продуктивність праці | |---------+------------------------------------------------------| | 4.4.1. |Персонал підприємства, склад і структура. | |---------+------------------------------------------------------| | 4.4.2. |Мотивація та оплата праці. | |---------+------------------------------------------------------| | 4.4.3. |Продуктивність праці. | |---------+------------------------------------------------------| | 4.5. |Ціноутворення в ринкових умовах. Ціна продукції | |---------+------------------------------------------------------| | 4.5.1. |Ціни та фактори, що їх формують. | |---------+------------------------------------------------------| | 4.5.2. |Види цін на продукцію та послуги. | |---------+------------------------------------------------------| | 4.5.3. |Методи встановлення цін на нові вироби. | |---------+------------------------------------------------------| | 5. |Оподаткування | |---------+------------------------------------------------------| | 5.1. |Правове регулювання системи оподаткування в Україні з | | |прийняттям Податкового кодексу ( 2755-17 ) | |---------+------------------------------------------------------| | 5.1.1. |Сфера дії Податкового кодексу ( 2755-17 ). | | |Співвідношення податкового законодавства з іншими | | |нормативними документами. Загальні засади встановлення| | |податків і зборів, податкові пільги, податковий | | |обов'язок. | |---------+------------------------------------------------------| | 5.1.2. |Складання і подання податкової декларації, терміни та | | |порядок сплати податків. Погашення податкового боргу | | |платників податків. | |---------+------------------------------------------------------| | 5.1.3. |Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності | | |органів державної податкової служби. Облік платників | | |податків. Податковий контроль. Перевірки органами | | |державної податкової служби. Відповідальність | | |платників податків. | |---------+------------------------------------------------------| | 5.2. |Податок на додану вартість | |---------+------------------------------------------------------| | 5.2.1. |Порядок реєстрації платників податку та її анулювання.| | |Визначення об'єкту та бази оподаткування, місця | | |поставки. Порядок подання декларації та розрахунків з | | |бюджетом. | |---------+------------------------------------------------------| | 5.2.2. |Податкова накладна. Визначення податкових зобов'язань | | |і податкового кредиту. Єдиний реєстр податкових | | |накладних: вимоги до формування та подання. | |---------+------------------------------------------------------| | 5.2.3. |Розподіл "вхідного" ПДВ. Розрахунок коефіцієнта. | | |Бюджетне відшкодування. Податковий та бухгалтерський | | |облік податкових зобов'язань, податкового кредиту та | | |заборгованості за розрахунками з бюджетом. ПДВ при | | |зовнішньоекономічних операціях. Зниження податкових | | |ставок. Касовий метод. Особливості оподаткування ПДВ | | |при переміщенні товарів через митний кордон України. | | |Послідовність введення змін у законодавстві щодо | | |податку на додану вартість. | |---------+------------------------------------------------------| | 5.3. |Податок на прибуток підприємств | |---------+------------------------------------------------------| | 5.3.1. |Бухгалтерський облік, як інформаційна база | | |оподаткування. Визначення податкових різниць та | | |порядок обчислення податку на прибуток. Ставки податку| | |і розрахунок об'єкта оподаткування. | |---------+------------------------------------------------------| | 5.3.2. |Порядок визначення доходів та їх склад. Визнання | | |доходів. Склад витрат та порядок їх визнання, витрати,| | |що не враховуються при визначенні оподаткованого | | |прибутку, витрати подвійного призначення. | |---------+------------------------------------------------------| | 5.3.3. |Основні засоби і інші необоротні матеріальні активи. | | |Нематеріальні активи. Ремонт та модернізація. | | |Амортизація витрат. Порядок зміни обліку. | |---------+------------------------------------------------------| | 5.3.4. |Оподаткування операцій особливого виду (з розрахунками| | |в іноземній валюті, із пов'язаними особами, | | |дивідендів, з борговими вимогами та зобов'язаннями, | | |лізингу (оренди), з цінними паперами, з управління | | |майном, спільної діяльності, інших). Звільнення від | | |оподаткування. Особливості оподаткування окремих | | |платників податків. Безнадійна та сумнівна | | |заборгованість, операції з нерезидентами. Податкові | | |канікули. | |---------+------------------------------------------------------| | 5.4. |Податок з доходів фізичних осіб | |---------+------------------------------------------------------| | 5.4.1. |Платники, об'єкт і база оподаткування резидента і | | |нерезидента. Податковий розрахунок. Податкова знижка. | | |Перелік витрат, що включаються до податкової знижки. | | |Ставки податку. | |---------+------------------------------------------------------| | 5.4.2. |Податкова соціальна пільга. Виплати по | | |цивільно-правовим договорам. Додаткові блага. | | |Оподаткування дивідендів, благодійної допомоги, | | |інвестиційного прибутку. Застосування натурального | | |коефіцієнта. | |---------+------------------------------------------------------| | 5.4.3. |Строки сплати і відповідальність податкового агента. | | |Особливості оподаткування окремих видів доходів. | | |Порядок стягнення боргу. Порядок подання декларацій. | | |Виправлення помилок, відповідальність за порушення | | |порядку інформування про доходи фізичних осіб. | |---------+------------------------------------------------------| | 5.5. |Інші загальнодержавні податки та збори | |---------+------------------------------------------------------| | 5.5.1. |Збір за першу реєстрацію транспортного засобу. | | |Платники збору. Об'єкти оподаткування. Ставки збору та| | |коефіцієнти. Порядок обчислення та сплати збору. | |---------+------------------------------------------------------| | 5.5.2. |Плата за землю. Платники податку. Об'єкт оподаткування| | |та ставки податку. Порядок розрахунку податку для | | |різних категорій земель. Пільги з податку. Звітність | | |та порядок сплати податку. | |---------+------------------------------------------------------| | 5.5.3 |Акцизний податок. Платники податку. Об'єкт | | |оподаткування та ставки податку. Порядок розрахунку, | | |звітність та порядок сплати податку. | |---------+------------------------------------------------------| | 5.5.4 |Екологічний податок. Платники податку. Об'єкт | | |оподаткування та ставки податку. Порядок розрахунку, | | |звітність та порядок сплати податку. | |---------+------------------------------------------------------| | 5.5.5 |Плата за користування надрами. Збір за спеціальне | | |використання води. Збір за спеціальне використання | | |лісових ресурсів. Збір за користування радіочастотним | | |ресурсом України. Збір на розвиток виноградарства, | | |садівництва і хмелярства. | |---------+------------------------------------------------------| | 5.6. |Єдиний соціальний внесок | |---------+------------------------------------------------------| | 5.6.1. |Сфера правового регулювання. Платники єдиного внеску. | | |Порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного | | |внеску. Розмір єдиного внеску. Реєстр страхувальників.| |---------+------------------------------------------------------| | 5.6.2. |Реєстр страхувальників. Повноваження Пенсійного фонду.| | |Відповідальність платників. | |---------+------------------------------------------------------| | 5.6.3. |Інші загальнодержавні збори та обов'язкові платежі. | | |Державне мито. Плата за торговий патент. Податок на | | |промисел. Єдиний збір, який справляється у пунктах | | |пропуску через кордон України. Збір на розвиток | | |виноградарства, садівництва та хмелярства. Збір за | | |проведення гастрольних заходів. Збір до фонду | | |гарантування вкладів фізичних осіб. Рентні платежі та | | |збір у вигляді цільової надбавки до тарифу. | |---------+------------------------------------------------------| | 5.7. |Місцеві податки і збори | |---------+------------------------------------------------------| | 5.7.1. |Збір на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.| |---------+------------------------------------------------------| | 5.7.2. |Збір за провадження деяких видів підприємницької | | |діяльності. Збір за місця для паркування транспортних | | |засобів. Туристичний збір. | |---------+------------------------------------------------------| | 5.8. |Спрощена система оподаткування | |---------+------------------------------------------------------| | 5.8.1. |Спрощена система оподаткування малого підприємництва. | | |Єдиний податок та механізм його функціонування. | | |Фіксований податок. | |---------+------------------------------------------------------| | 5.8.2. |Фіксований сільськогосподарський податок. Платники | | |податку. Об'єкт оподаткування та ставки податку. | | |Звітність та порядок сплати податку. | |---------+------------------------------------------------------| | 6. |Господарське право | |---------+------------------------------------------------------| | 6.1. |Правова система України | |---------+------------------------------------------------------| | 6.1.1. |Поняття правової системи та її структура. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.1.2. |Норми, інститути та галузі права. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.1.3. |Види нормативно-правових актів України за юридичною | | |силою та визначення їх чинності. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.2. |Загальна характеристика господарського права | |---------+------------------------------------------------------| | 6.2.1. |Поняття господарського права. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.2.2. |Господарські правовідносини: поняття і види. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.2.3. |Учасники відносин у сфері господарювання. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.3. |Підприємництво як вид господарської діяльності | |---------+------------------------------------------------------| | 6.3.1. |Поняття та ознаки підприємницької діяльності. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.3.2. |Організаційні форми підприємництва. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.3.3. |Обмеження в підприємницькій діяльності. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.3.4. |Суб'єкти підприємницької діяльності. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.3.5. |Принципи та умови здійснення підприємницької | | |діяльності. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.3.6. |Державна реєстрація суб'єктів підприємницької | | |діяльності. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.3.7. |Вимоги до змісту установчих документів суб'єктів | | |підприємницької діяльності. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.3.8. |Правова характеристика процедури ліцензування | | |господарської діяльності. Ліцензія: поняття і види. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.4. |Некомерційне господарювання. Організаційні форми | | |здійснення некомерційної господарської діяльності | |---------+------------------------------------------------------| | 6.5. |Правова характеристика господарських організацій | |---------+------------------------------------------------------| | 6.5.1. |Поняття та система господарських організацій. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.5.2. |Правова характеристика господарських товариств. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.5.3. |Правова характеристика акціонерних товариств: поняття | | |та види, порядок створення акціонерного товариства, | | |види акцій, управління акціонерним товариством. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.5.4. |Правовий статус товариства з обмеженою | | |відповідальністю. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.5.5. |Правовий статус товариства з додатковою | | |відповідальністю. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.5.6. |Правовий статус повного товариства. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.5.7. |Правовий статус командитного товариства. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.5.8. |Правова характеристика виробничого кооперативу. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.5.9. |Загальна правова характеристика підприємств. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.5.10. |Види та групи підприємств. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.6. |Речові права: загальна характеристика та види | |---------+------------------------------------------------------| | 6.6.1. |Поняття права власності. Характеристика правомочностей| | |власника. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.6.2. |Форми власності в Україні: правова характеристика. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.6.3. |Способи виникнення і припинення права власності. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.6.4. |Право спільної власності. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.6.5. |Захист права власності. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.6.6. |Характеристика інших речових прав. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.6.7. |Характеристика права господарського відання та | | |оперативного управління. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.6.8. |Джерела формування майна господарських організацій. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.7. |Загальні положення зобов'язального права | |---------+------------------------------------------------------| | 6.7.1. |Загальні положення про зобов'язання. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.7.2. |Виконання зобов'язань. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.7.3. |Способи забезпечення виконання договірних зобов'язань.| | |Правова характеристика неустойки, застави, завдатку, | | |поруки, гарантії та притримання. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.8. |Загальні положення договірного права | |---------+------------------------------------------------------| | 6.8.1. |Поняття та види договорів. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.8.2. |Зміст договору. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.8.3. |Форма договору. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.8.4. |Укладення, зміна та розірвання договору. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.8.5. |Порядок виконання господарського договору. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.8.6. |Підстави, процедура та наслідки визнання | | |господарського договору недійсним. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.9. |Відповідальність у сфері господарської діяльності | |---------+------------------------------------------------------| | 6.9.1. |Поняття юридичної відповідальності. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.9.2. |Поняття та характеристика господарсько-правової | | |відповідальності. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.9.3. |Характеристика видів господарсько-правових санкцій. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.9.4. |Порядок накладення господарсько-правових санкцій. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.10. |Правове регулювання відновлення платоспроможності та | | |банкрутства | |---------+------------------------------------------------------| | 6.10.1. |Поняття неплатоспроможності та банкрутства. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.10.2. |Сторони та інші учасники процесу у справах про | | |банкрутство. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.10.3. |Стадії провадження у справах про банкрутство. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.10.4. |Позасудові та судові процедури, що застосовуються до | | |боржника. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.11. |Правові засади обмеження монополізму і захисту | | |економічної конкуренції в Україні | |---------+------------------------------------------------------| | 6.11.1. |Конкурентні відносини як об'єкти правового | | |регулювання. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.11.2. |Правові засоби контролю за монопольним становищем на | | |ринку суб'єкта підприємницької діяльності. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.11.3. |Захист господарської діяльності від недобросовісної | | |конкуренції. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.12. |Захист прав та законних інтересів суб'єктів | | |господарювання | |---------+------------------------------------------------------| | 6.12.1. |Органи системи правосуддя та їх повноваження. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.12.2. |Підвідомчість та підсудність справ господарським | | |судам. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.12.3. |Адміністративна юрисдикція і підсудність | | |адміністративних справ. | |---------+------------------------------------------------------| | 6.12.4. |Вирішення спорів третейськими судами. | ------------------------------------------------------------------вгору