Документ vr6_7230-14, поточна редакція — Прийняття від 24.07.2014

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

24.07.2014  № 296/7

Про внесення змін до Програми підготовки до складання кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката аудитора України

Керуючись Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.93 № 3125-XII (зі змінами й доповненнями), з метою удосконалення системи сертифікації фізичних осіб, які мають намір займатися аудиторською діяльністю, Аудиторська палата України (далі - АПУ) ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зміни та доповнення до Програми підготовки до складання кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката аудитора України, затвердженої рішенням АПУ 21.06.2007 № 179/5 (у редакції рішення АПУ від 29.09.2011 № 239/8), виклавши її в новій редакції (додається).

2. Секретаріату АПУ забезпечити оприлюднення цього рішення.

Голова АПУ

І.І. Нестеренко
Додаток
до рішення Аудиторської палати України
24.07.2014  № 296/7

ПРОГРАМА
підготовки до складання кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката аудитора України

1.

АУДИТ

1.1.

Загальна характеристика та регулювання аудиторської діяльності в Україні

1.1.1.

Поняття аудиту та аудиторської діяльності. Постулати аудиту.

1.1.2.

Місце незалежного аудиту в системі фінансового контролю.

1.1.3.

Державне регулювання в сфері аудиту.

1.1.4.

Закон України "Про аудиторську діяльність". Об'єкти аудиторської перевірки. Аудитор і аудиторська фірма, їх статус. Права, обов'язки та відповідальність аудиторів та аудиторських фірм. Вимоги щодо незалежності аудиторів.

1.1.5.

Повноваження Аудиторської палати України з регулювання аудиту. Кваліфікаційні вимоги та сертифікація аудиторів. Перелік послуг, що затверджуються АПУ. Постійне удосконалення професійних знань аудиторів. Реєстр аудиторських фірм та аудиторів. Контроль якості аудиторських послуг в Україні.

1.1.6.

Міжнародні нормативні акти, що регламентують аудиторську професію: стандарти аудиту, Директива 2006/43/ЄС, Закон Сарбейнса-Окслі (SOX 2002).

1.2.

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг

1.2.1.

Рада з міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ) - повноваження, цілі та методи роботи. Структура стандартів, виданих РМСАНВ. Статус Міжнародних стандартів, виданих РМСАНВ. Статус Нотатків з практики та інших документів, виданих РМСАНВ. Застосування Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг в Україні. Глосарій термінів.

1.2.2.

Міжнародна концептуальна основа завдань з надання впевненості. Визначення та мета завдання з надання впевненості. Рівні впевненості. Види завдань, що виконують аудитори. Прийняття завдання. Елементи завдання з надання впевненості: тристоронні відносини, предмет, критерії, докази, висновок з надання впевненості.

1.2.3.

Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги (МСКЯ 1).

1.3.

Основи професійної етики аудиторів

1.3.1.

Кодекс етики професійних бухгалтерів як основа етичних вимог до професійних бухгалтерів (аудиторів): цілі професії, громадські інтереси. Фундаментальні принципи професійної етики аудиторів. Запровадження етичних вимог та застереження щодо їх дотриманням.

1.3.2.

Етичні вимоги щодо діяльності професійних бухгалтерів-практиків (аудиторів). Загрози та застережливі заходи. Розв'язання етичних конфліктів. Приклади обставин, що створюють загрозу дотримання фундаментальних принципів та застережні заходи.

1.3.3.

Незалежність аудиторів при виконанні завдання з надання впевненості. Концептуальний підхід до незалежності. Застосування вимог незалежності до різних видів завдань. Застосування вимог незалежності до конкретних ситуацій.

1.4.

Загальні принципи та відповідальність аудиторів під час аудиту історичної фінансової інформації

1.4.1.

Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА 200). Застосовна концептуальна основа фінансової звітності. Професійне судження. Професійний скептицизм. Дотримання МСА, доречних для аудиту.

1.4.2.

Узгодження умов виконання завдань з аудиту (МСА 210). Передумови для проведення аудиту. Згода на умови завдання з аудиту. Прийняття змін в умови завдання з аудиту. Додаткові міркування під час прийняття завдання.

1.4.3.

Аудиторська документація (МСА 230). Характер і цілі аудиторської документації. Форма, зміст і обсяг аудиторської документації. Формування остаточного аудиторського файлу.

1.4.4.

Аудиторські докази (МСА 500). Оцінка прийнятності та достатності аудиторських доказів. Інформація, яка може використовуватися як аудиторські докази.

1.4.5.

Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності (МСА 240). Характеристики шахрайства та відповідальність за виявлення шахрайства. Оцінка ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики. Письмові запевнення та вимоги щодо повідомлення інформації.

1.4.6.

Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності (МСА 250). Відповідальність за дотримання законодавчих і нормативних актів. Розгляд аудитором дотримання вимог. Звітність про недотримання вимог.

1.4.7.

Повідомлення інформації з питань аудиту (в т. ч. про недоліки внутрішнього контролю) тим, кого наділено найвищими повноваженнями (МСА 260, 265)

1.4.8.

Контроль якості аудиту фінансової звітності (МСА 220). Відповідальність керівництва аудиторської фірми за якість аудитів. Система контролю якості та її елементи.

1.5.

Планування аудиту, оцінка ризиків та дії у відповідь на оцінені ризики

1.5.1.

Планування аудиту фінансової звітності (МСА 300). Загальні вимоги до планування. Діяльність, що передує завданню. Стратегія та план аудиту. Приклади питань, які розглядає аудитор під час вибору стратегії аудиту. Особливості планування перших завдань з аудиту.

1.5.2.

Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища (МСА 315). Отримання розуміння суб'єкта господарювання, його середовища та внутрішнього контролю. Ідентифікація та оцінка ризиків. Аудиторський ризик та його компоненти (МСА 200).

1.5.3.

Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту (МСА 320). Концепція суттєвості. Визначення суттєвості та суттєвості виконання при плануванні та проведенні аудиту.

1.5.4.

Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики (МСА 330). Визначення аудиторських процедур у відповідь на оцінені ризики. Оцінка достатності та прийнятності аудиторських доказів.

1.6.

Отримання аудиторських доказів в процесі аудиту

1.6.1.

Перші завдання з аудиту - залишки на початок періоду (МСА 510). Аудиторські процедури. Аудиторські висновки та звіт.

1.6.2.

Аудиторські докази - додаткові міркування щодо відібраних елементів (МСА 501). Присутність аудитора при інвентаризації запасів та додаткові міркування щодо окремих статей.

1.6.3.

Зовнішні підтвердження (МСА 505). Процедури зовнішнього підтвердження. Результати процедур зовнішнього підтвердження та оцінка отриманих доказів. Негативні підтвердження.

1.6.4.

Аналітичні процедури (МСА 520). Аналітичні процедури по суті. Розгляд результатів аналітичних процедур.

1.6.5.

Аудиторська вибірка (МСА 530). Організація вибірки, обсяг і відбір статей вибірки. Виконання аудиторських процедур. Прогнозна оцінка викривлень. Оцінка результатів аудиторської вибірки.

1.6.6.

Аудит облікових оцінок, у тому числі облікових оцінок за справедливою вартістю, та пов'язані з ними розкриття інформації (МСА 540). Характер облікових оцінок. Процедури оцінки ризиків і відповідні дії. Подальші процедури по суті. Оцінка обґрунтованості облікових оцінок і визначення викривлень. Розкриття інформації, пов'язаної з обліковими оцінками. Аудит оцінок за справедливою вартістю та розкриття інформації про них.

1.6.7.

Пов'язані сторони (МСА 550). Характер відносин і операцій з пов'язаними сторонами. Ідентифікація та оцінка ризиків. Дії у відповідь на оцінені ризики. Розкриття операцій з пов'язаними сторонами.

1.7.

Дії аудитора наприкінці аудиту

1.7.1.

Аналітичні процедури наприкінці аудиту (МСА 520). Оцінка викривлень, ідентифікованих під час аудиту (МСА 450). Накопичення ідентифікованих викривлень. Інформування про викривлення та їх виправлення. Оцінка впливу невиправлених викривлень.

1.7.2.

Подальші події (МСА 560). Події, що відбуваються до дати аудиторського звіту. Факти, виявлені після дати аудиторського звіту, але до опублікування фінансових звітів. Факти, виявлені після оприлюднення фінансових звітів.

1.7.3.

Безперервність діяльності суб'єкта господарювання (МСА 570). Відповідальність управлінського персоналу та відповідальність аудитора. Аналіз оцінки управлінського персоналу здатності суб'єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Подальші аудиторські процедури в разі виявлення подій або обставин, що ставлять під сумнів можливість діяльності на безперервній основі. Неприйнятність використання припущення про безперервність діяльності. Аудиторські висновки та звітність.

1.7.4.

Письмові запевнення управлінського персоналу (МСА 580). Письмові запевнення як аудиторські докази. Письмові запевнення щодо відповідальності управлінського персоналу. Форма та дата письмових запевнень. Сумніви щодо достовірності письмових запевнень.

1.8.

Особливі міркування, пов'язані з аудитом фінансової звітності

1.8.1.

Аудиторські міркування стосовно суб'єктів господарювання, які звертаються до організацій, що надають послуги" (МСА 402). Отримання розуміння послуг, які надаються організацією. Дії у відповідь на оцінені ризики суттєвого викривлення. Звітність аудитора користувача.

1.8.2.

Особливі міркування - аудити фінансової звітності групи (включаючи роботу аудиторів компонентів) (МСА 600). Прийняття та продовження завдання. Розуміння групи, її компонентів та їх середовища. Суттєвість. Дії у відповідь на оцінені ризики. Процес консолідації. Повідомлення інформації аудитору компонента.

1.8.3.

Використання роботи внутрішніх аудиторів (МСА 610). Відносини між підрозділом внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором. Визначення доцільності та обсягу використання роботи внутрішніх аудиторів. Використання конкретної роботи внутрішніх аудиторів.

1.8.4.

Використання роботи експерта аудитора (МСА 620). Визначення необхідності використання роботи експерта аудитора. Характер, час та обсяг аудиторських процедур. Угода з експертом аудитора. Оцінка достатності роботи експерта аудитора. Посилання на експерта аудитора в аудиторському звіті.

1.9.

Аудиторські висновки та звітність

1.9.1.

Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності (МСА 700). Описання застосовної концептуальної основи фінансової звітності. Формування думки щодо фінансової звітності. Форма висловлення думки. Аудиторський звіт.

1.9.2.

Модифікації думки у звіті незалежного аудитора (МСА 705). Обставини, за яких вимагається модифікація аудиторської думки. Визначення типу модифікації аудиторської думки. Форма та зміст аудиторського звіту при висловленні модифікованої думки.

1.9.3.

Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіти незалежного аудитора (МСА 706).

1.9.4.

Порівняльна інформація - відповідні показники і порівняльна фінансова звітність (МСА 710). Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність (МСА 720). Суттєві невідповідності. Суттєві викривлення факту.

1.9.5.

Особливі міркування - аудити фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальних основ спеціального призначення (МСА 800). Визначення концептуальної основи спеціального призначення. Міркування при прийнятті завдання, при плануванні та проведенні аудиту. Формування думки та звіту.

1.9.6.

Особливі міркування - аудити окремих фінансових звітів та певних елементів, рахунків або статей фінансового звіту (МСА 805). Сфера застосування. Формування думки та звіту. Завдання з надання звіту щодо узагальненої фінансової звітності (МСА 810). Прийняття завдання. Характер процедур. Форма висловлення думки.

1.10.

Завдання з огляду фінансових звітів

1.10.1.

Завдання з огляду фінансових звітів (МСЗО 2400). Мета завдання з огляду та загальні принципи огляду. Рівень упевненості. Умови завдання, планування, процедури та докази.

1.10.2.

Огляд проміжної фінансової інформації, що виконується незалежним аудитором суб'єкта господарювання (МСЗО 2410). Мета та загальні принципи огляду. Рівень упевненості. Узгодження умов завдання. Процедури огляду проміжної фінансової інформації. Звіт щодо результатів огляду.

1.11.

Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації

1.11.1.

Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації (МСЗНВ 3000). Вимоги етики та контроль якості. Прийняття завдання та узгодження умов завдання. Планування та отримання доказів. Використання роботи експерта. Складання звіту з надання впевненості.

1.11.2.

Перевірка прогнозної фінансової інформації (МСЗНВ 3400). Упевненість аудитора стосовно прогнозної фінансової інформації. Прийняття завдання та знання бізнесу. Період, охоплений прогнозною фінансовою інформацією. Процедури перевірки. Подання та розкриття інформації. Звіт щодо перевірки прогнозної фінансової інформації.

1.11.3.

Звіти з надання впевненості щодо заходів контролю в організації, що надає послуги (МСЗНВ 3402). Прийняття завдання. Оцінювання належності критеріїв. Отримання доказів, які стосуються оцінки заходів контролю. Складання звіту з надання впевненості.

1.11.4.

Завдання з надання впевненості щодо звітів з парникових газів (МСЗНВ 3410). Прийняття та планування завдання. Суттєвість при плануванні та виконанні завдання. Розуміння суб'єкта господарювання. Загальні дії у відповідь на оцінені ризики. Формування висновку із завдання.

1.11.5.

Завдання з надання впевненості щодо складання гіпотетичної фінансової інформації, яка включається в проспект емісії (МСЗНВ 3420). Прийняття завдання. Планування та виконання завдання. Письмові запевнення. Формування думки та форма думки. Підготовка звіту із завдання.

1.12.

Супутні послуги

1.12.1.

Завдання з виконання узгоджених процедур стосовно фінансової інформації (МССП 4400). Мета та загальні принципи завдання з погоджених процедур. Визначення умов завдання. Планування, документування, процедури та докази. Складання звітності.

1.12.2.

Завдання з підготовки інформації для фінансової звітності (МССП 4410). Мета та загальні принципи завдання з підготовки інформації. Визначення умов завдання. Планування, документування, процедури та докази. Надання звіту із завдання з підготовки інформації.

2.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

2.1.

Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.

2.1.1.

Характеристика різних концептуальних основ складання фінансової звітності, що застосовуються в Україні. Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ). Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

2.1.2.

Поняття про бухгалтерський облік. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві. Облікова політика підприємства.

2.1.3.

План рахунків бухгалтерського обліку в Україні.

2.1.4.

Первинні облікові документи та інвентаризація активів і зобов'язань.

2.1.5.

Подання та оприлюднення фінансової звітності. Розкриття інформації у фінансовій звітності.

2.2.

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ). Концептуальна основа складання та подання фінансових звітів за МСФЗ.

2.2.1.

Основоположні припущення. Якісні характеристики фінансових звітів.

2.2.2.

Елементи фінансових звітів: активи; зобов'язання; власний капітал; результати діяльності; доходи; витрати. Визнання елементів фінансових звітів. Оцінка елементів фінансових звітів.

2.2.3.

Концепція капіталу та збереження капіталу.

2.2.4.

Порівняння концептуальних засад за МСФЗ з вимогами законодавства з бухгалтерського обліку в Україні.

2.3.

Подання фінансової звітності

2.3.1.

Призначення фінансової звітності. Склад та загальні характеристики фінансової звітності (МСБО 1). Принцип нарахування в бухгалтерському обліку.

2.3.2.

Суттєвість в бухгалтерському обліку.

2.3.3.

Звіт про фінансовий стан.

2.3.4.

Звіт про сукупні доходи.

2.3.5.

Звіт про зміни у власному капіталі.

2.3.5.

Звіт про рух грошових коштів (МСБО 7).

2.3.6.

Примітки до фінансової звітності.

2.3.7.

Проміжна фінансова звітність (МСБО 34).

2.3.8.

Вимоги до складу і структури фінансової звітності за національними стандартами П(С)БО.

2.4.

Облікова політика

2.4.1.

Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки (МСБО 8).

2.4.2.

Вибір та застосування методів обліку. Зміни облікових політик.

2.4.3.

Зміна в облікових оцінках. Виправлення помилок. Розкриття інформації за МСБО 8.

2.4.4.

Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ 1).

2.5.

Доходи від основної діяльності

2.5.1.

Основні принципи визнання та оцінки доходів за МСБО 18 "Доходи" та МСБО 11 "Будівельні контракти".

2.5.2.

Доходів від продажу товарів.

2.5.3.

Доходів від надання послуг та виконання будівельних контрактів.

2.5.4.

Відсотки, роялті та дивіденди.

2.5.5.

Розкриття інформації про доходи.

2.5.6.

Особливості обліку доходів за національними П(С)БО.

2.6.

Запаси (МСБО 2)

2.6.1.

Визнання та первісна оцінка запасів.

2.6.2.

Собівартість запасів. Чиста вартість реалізації.

2.6.3.

Формули розрахунку собівартості запасів.

2.6.4.

Розкриття інформації про запаси.

2.6.5.

Особливості обліку запасів за П(С)БО 9 "Запаси".

2.7.

Основні засоби (МСБО 16) та інвестиційна нерухомість (МСБО 40)

2.7.1.

Початкове визнання основних засобів, інвестиційної нерухомості та елементи собівартості.

2.7.2.

Оцінка основних засобів, інвестиційної нерухомості після визнання.

2.7.3.

Амортизація основних засобів. Методи амортизації.

2.7.4.

Зменшення корисності основних засобів. Переоцінка основних засобів.

2.7.5.

Припинення визнання основних засобів.

2.7.6.

Розкриття інформації.

2.7.7.

Відмінність вимог МСФЗ щодо обліку основних засобів та інвестиційної нерухомості від вимог відповідних національних П(С)БО.

2.8.

Нематеріальні активи (МСБО 38)

2.8.1.

Початкове визнання та первісна оцінка нематеріальних активів.

2.8.2.

Оцінка нематеріальних активів після визнання.

2.8.3.

Амортизація нематеріальних активів.

2.8.4.

Припинення визнання нематеріальних активів.

2.8.5.

Розкриття інформації.

2.8.6.

Відмінність вимог МСФЗ щодо обліку нематеріальних активів від вимог національного П(С)БО 8.

2.9.

Оренда (МСБО 17)

2.9.1.

Класифікація оренди.

2.9.2.

Оренда у фінансовій звітності орендарів.

2.9.3.

Оренда у фінансовій звітності орендодавця.

2.9.4.

Операції продажу майна з подальшою його орендою.

2.9.5.

Розкриття інформації щодо оренди.

2.9.6.

Особливості відображення оренди за П(С)БО 14 "Оренда".

2.10.

Зменшення корисності активів (МСБО 36)

2.10.1.

Ідентифікація активу, корисність якого може зменшитися.

2.10.2.

Оцінка суми очікуваного відшкодування. Оцінка суми очікуваного відшкодування нематеріального активу, строк корисної експлуатації якого не визначений. Справедлива вартість за вирахуванням витрат на продаж. Вартість при використанні. Основа для попередніх оцінок майбутніх грошових потоків. Структура оцінок майбутніх грошових потоків.

2.10.3.

Визнання та оцінка збитку від зменшення корисності.

2.10.4.

Одиниці, які генерують грошові кошти, та гудвіл. Збиток від зменшення корисності одиниці, що генерує грошові кошти.

2.10.5.

Сторнування збитку від зменшення корисності.

2.10.6.

Розкриття інформації.

2.10.7.

Відмінність вимог МСФЗ щодо зменшення корисності активів від вимог відповідних національних П(С)БО.

2.11.

Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність (МСФЗ 5)

2.11.1.

Класифікація непоточних активів (або ліквідаційних груп) як утримуваних для продажу або утримуваних для розподілу власникам.

2.11.2.

Оцінка непоточних активів (або ліквідаційних груп), класифікованих як утримувані для продажу. Визнання збитків від зменшення корисності та сторнування.

2.11.3.

Подання та розкриття інформації.

2.11.4.

Відмінність вимог МСФЗ щодо непоточних активів, утримуваних для продажу, та припиненої діяльності від вимог відповідних національних П(С)БО.

2.12.

Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи (МСБО 37)

2.12.1.

Визначення та визнання забезпечення. Поняття умовних активів та умовних зобов'язань.

2.12.2.

Оцінка та використання забезпечень. Ризики та невизначеності. Теперішня вартість. Майбутні події.

2.12.3.

Компенсації для погашення забезпечення.

2.12.4.

Застосування правил визнання та оцінки щодо окремих видів забезпечень.

2.12.5.

Розкриття інформації про забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи.

2.13.

Виплати працівникам та платежі на акції

2.13.1.

Виплати працівникам (МСБО 19)

2.13.2.

Короткострокові виплати працівникам, їх класифікація, визнання та оцінка. Розкриття інформації.

2.13.3.

Виплати по закінченні трудової діяльності, їх класифікація. Визнання та оцінка; теперішня вартість зобов'язань за визначеними виплатами та вартість поточних послуг. Розкриття інформації.

2.13.4.

Інші довгострокові виплати працівникам. Виплати при звільненні.

2.13.5.

Платіж на основі акцій (МСФЗ 2).

2.13.6.

Операції, платіж за якими здійснюється на основі акцій з використанням інструментів власного капіталу.

2.13.7.

Операції, платіж за якими здійснюється на основі акцій з використанням грошових коштів (та з можливістю розрахунків грошовими коштами).

2.13.8.

Розкриття інформації платежів на основі акцій.

2.14.

Податки на прибуток (МСБО 12)

2.14.1.

Визнання поточних податкових зобов'язань та поточних податкових активів.

2.14.2.

Визнання відстрочених податкових зобов'язань і відстрочених податкових активів. Тимчасові різниці, що підлягають оподаткуванню. Тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню.

2.14.3.

Невикористані податкові збитки та невикористані податкові пільги.

2.14.4.

Оцінка. Визнання поточного та відстроченого податку.

2.14.5.

Розкриття інформації.

2.14.6.

Відмінність вимог МСФЗ щодо податку на прибуток від вимог відповідних національних П(С)БО.

2.15.

Фінансові інструменти: визнання, оцінка, розкриття

2.15.1.

Фінансові інструменти: визнання та оцінка (МСБО 39, МСФЗ 9). Первісне визнання. Припинення визнання фінансових активів та фінансових зобов'язань. Класифікація фінансових активів та фінансових зобов'язань.

2.15.2.

Оцінка фінансових активів та фінансових зобов'язань. Первісна та подальша оцінка. Оцінка за справедливою вартістю.

2.15.3.

Фінансові інструменти: подання (МСБО 32).

2.15.4.

Фінансові інструменти: розкриття інформації (МСФЗ 7).

2.16.

Питання фінансового звітування груп підприємств

2.16.1.

Об'єднання бізнесу (МСФЗ 3). Метод придбання та принципи оцінки. Подальша оцінка та облік. Розкриття інформації.

2.16.2.

Консолідована фінансова звітність (МСФЗ 10). Поняття контролю. Облікові вимоги.

2.16.3.

Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання (МСФЗ 12). Частка участі в дочірніх підприємствах. Частки участі у спільних угодах та асоційованих підприємствах. Частки участі у неконсолідованих структурованих суб'єктах господарювання. Розкриття інформації щодо ризиків, пов'язаних з частками участі.

2.16.4.

Консолідована та окрема фінансова звітність (МСБО 27). Подання консолідованої фінансової звітності. Процедури консолідації. Втрата контролю. Облік інвестицій в окремій фінансовій звітності. Розкриття інформації.

2.16.5.

Інвестиції в асоційовані підприємства (МСБО 28). Суттєвий вплив. Застосування методу участі в капіталі. Окрема фінансова звітність. Розкриття інформації.

2.16.6.

Особливості фінансового звітування груп підприємств за національними П(С)БО.

2.17.

Інші питання, пов'язані із підготовкою фінансової звітності та її поданням

2.17.1.

Події після звітного періоду (МСБО 10). Визнання та оцінка. Події, які вимагають та не вимагають коригування після звітного періоду. Безперервність. Розкриття інформації.

2.17.2.

Вплив змін валютних курсів (МСБО 21). Функціональна валюта. Звітність у функціональній валюті. Використання іншої валюти для подання звітності. Розкриття інформації.

2.17.3.

Витрати на позики (МСБО 23). Кваліфіковані активи. Витрати на позики, які підлягають капіталізації. Розкриття інформації.

2.17.4.

Розкриття інформації про зв'язані сторони (МСБО 24). Мета розкриття інформації.

2.17.5.

Операційні сегменти (МСФЗ 8). Звітні сегменти. Оцінка. Розкриття інформації.

2.17.6.

Інші питання, пов'язані із підготовкою фінансової звітності та її поданням за П(С)БО.

3.

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ (УПРАВЛІНСЬКИЙ) ОБЛІК

3.1.

Мета і особливості управлінського обліку

3.1.1.

Призначення та функції управлінського обліку. Управлінські звіти.

3.1.2.

Порівняльна характеристика управлінського та фінансового обліку.

3.2.

Класифікація і поведінка витрат

3.2.1.

Прямі та накладні витрати. Змінні та постійні витрати, змішані витрати. Методи розділення змішаних витрат на постійні та змінні компоненти.

3.2.2.

Витрати на виробництво продукції та витрати періоду.

3.2.3.

Класифікація витрат з метою прийняття рішень: релевантні витрати, альтернативні витрати. Незворотні витрати ("втоплені" витрати - sunk costs).

3.3.

Калькулювання собівартості за процесами та за замовленнями

3.3.1.

Порівняння попроцесного та позамовного калькулювання собівартості.

3.3.2.

Облік прямих витрат матеріалів, оплати праці, накладних витрат при попроцесному калькулюванні собівартості. Розрахунок собівартості одиниці продукції (методи ФІФО та калькулювання середньозваженої собівартості).

3.3.3.

Облік прямих витрат матеріалів, оплати праці, накладних витрат при позамовному калькулюванні собівартості. Розрахунок собівартості замовлення. Методи розподілу накладних витрат.

3.3.4.

Поняття багатопродуктового процесу. Продукти, що виготовлені спільно, і побічні продукти. Точка розподілу. Оцінка побічних продуктів. Методи розподілу комплексних витрат.

3.4.

Аналіз беззбитковості (CVP аналіз)

3.4.1.

Аналіз взаємозв'язку: "витрати - обсяг діяльності - прибуток" як інструмент управління витратами і досягнення цільового прибутку (CVP: Cost - Volume - Profit Relationships аналіз).

3.4.2.

Точка беззбитковості і її розрахунок. Беззбитковий обсяг реалізації. Цільовий прибуток. Маржинальний дохід (Contribution Margin). Коефіцієнт маржинального доходу (Contribution Margin Ratio). Маржа безпеки. Операційний важіль.

3.4.3.

Поняття комбінації видів продукції (Sales Mix) для CVP аналізу. Аналіз беззбитковості для багатопродуктового середовища.

3.5.

Калькулювання з повним розподілом витрат і калькулювання за змінними витратами

3.5.1.

Калькулювання собівартості з повним розподілом витрат (absorption costing).

3.5.2.

Калькулювання собівартості за змінними витратами (variable costing).

3.5.3.

Відмінність між калькулюванням собівартості з повним розподілом витрат і калькулюванням собівартості за змінними витратами.

3.5.4.

Калькулювання змінних витрат і оцінка діяльності менеджерів. Сегментне звітування на основі калькулювання змінних витрат. Калькулювання змінних витрат для планування і контролю.

3.6.

Калькулювання собівартості за функціями (діями) - система АВС

3.6.1.

Поняття методу ABC (Activity-Based Costing). Поділ витрат на виробничі та невиробничі для цілей методу ABC.

3.6.2.

Пули витрат (cost pools) та бази розподілу витрат.

3.6.3.

Розробка системи калькулювання ABC: визначення функцій (дій), пулів витрат та одиниць виміру функцій. Розподіл витрат за об'єктами витрат. Етапи віднесення витрат.

3.6.4.

Порівняння традиційних методів калькулювання та методу ABC.

3.7

Нормативне калькулювання та методи ціноутворення

3.7.1.

Сутність та типи нормативів. Калькуляція нормативних витрат (standard costing).

3.7.2.

Аналіз відхилень: ідентифікація і розрахунок. Оцінка витрат і доходів при прийнятті рішень щодо вивчення відхилень. Управління за відхиленнями.

3.7.3.

Нормативне калькулювання як основа для прийняття рішень щодо ціноутворення. Методи ціноутворення: "собівартість - плюс", встановлення цільової надбавки.

3.7.4.

Трансфертне ціноутворення - ціноутворення на внутрішню продукцію та послуги.

3.8.

Бюджетування і контроль виконання бюджетів

3.8.1.

Поняття бюджетів та бюджетування. Бюджет і бюджетний цикл.

3.8.2.

Види бюджетів: бюджет продажів, виробничий бюджет; касовий бюджет та ін.

3.8.3.

Методи розробки бюджетів: прирісне бюджетування, розробка бюджетів "з нуля"; бюджетування "знизу-доверху" та "зверху-донизу".

3.8.4.

Етапи складання основного бюджету. Статичні і гнучкі бюджети. Управління за відхиленнями.

3.8.5.

Складання прогнозних балансу та звіту про фінансові результати.

3.8.6.

Використання бюджетів для оцінки виконання планів. Контроль за виконанням бюджету.

3.9.

Інші питання управлінського обліку, що мають вплив на прийняття управлінських рішень

3.9.1.

Аналіз витрат для прийняття рішень: "виробляти або купувати", "утримувати або позбутися", "спеціальні замовлення", "продавати або переробляти далі", рішення про "структуру випуску продукції", встановлення цін на окремі замовлення.

3.9.2.

Облік за центрами відповідальності. Центри прибутку, витрат, інвестицій.

3.9.3.

Теорія обмежень TOC (Theory of Constraints) та її використання в управлінському обліку. Маржинальний дохід та використання обмеженого ресурсу.

4.

ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ

4.1.

Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках

4.1.1.

Вартість грошей і час. Методи визначення вартості грошової одиниці. Простий і складний відсоток.

4.1.2.

Ануїтети та їх оцінка. Дисконтований грошовий потік (Discounted Cash Flow). Ставка дисконту.

4.2.

Аналіз фінансової звітності

4.2.1.

Аналіз динаміки і структури активів і пасивів балансу.

4.2.2.

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.

4.2.3.

Аналіз показників ліквідності і платоспроможності підприємства.

4.2.4.

Аналіз фінансового стану та ділової активності підприємства.

4.2.5.

Поняття оборотного капіталу, оборотних активів, робочого капіталу. Структура оборотного капіталу. Поняття операційного і фінансового циклів підприємства.

4.3.

Аналіз грошових потоків

4.3.1.

Поняття, види та значення грошових потоків для підприємства. Чистий грошовий потік.

4.3.2.

Аналіз звіту про рух грошових коштів.

4.3.3.

Аналіз грошових потоків підприємства.

4.4.

Залучення і використання фінансових ресурсів

4.4.1.

Власний і залучений капітал.

4.4.2.

Види акцій та інші корпоративні права. Дивідендна політика. Аналіз власного капіталу.

4.4.3.

Джерела короткострокового фінансування. Торговельний кредит, короткострокове кредитування, факторингові операції та ін.

4.4.4.

Довгострокове фінансування. Боргові інструменти, облігації, кредити. Операційна та фінансова оренда. Фінансовий леверидж.

4.5.

Інвестиційна діяльність підприємства

4.5.1.

Поняття і види інвестицій. Види інвестиційних проектів та їх роль в досягненні стратегічних цілей підприємства.

4.5.2.

Принципи, етапи та методи оцінки ефективності інвестиційних проектів. Проектний грошовий потік, чиста приведена вартість (Net Present Value), внутрішня норма рентабельності (Internal Rate of Return).

4.5.3.

Типи фінансових інвестицій. Характеристика цінних паперів. Принципи та методи їх оцінки. Формування інвестиційного портфеля підприємства.

5.

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

5.1.

Аналіз попиту та пропозиції

5.1.1.

Ринкова економіка. Попит та обсяг попиту. Пропозиція та обсяг пропозиції.

5.1.2.

Ринкова рівновага. Динамічна модель ринкової рівноваги.

5.1.3.

Еластичність попиту та пропозиції. Коефіцієнт еластичності.

5.2.

Підприємство як виробнича система

5.2.1.

Вплив зовнішнього середовища на функціонування підприємства. Створення стратегії підприємства, види стратегій, зв'язок бізнес-стратегій з фінансовими стратегіями. Формування стратегічних та фінансових цілей підприємства.

5.2.2.

Фактори виробництва.

5.2.3.

Зміни масштабу виробництва.

5.2.4.

Ефект від масштабу в довгостроковому періоді та в короткостроковому періоді.

5.3.

Структура ринку і ціноутворення

5.3.1.

Моделі ринку та їх ознаки.

5.3.2.

Ціноутворення на ринку досконалої конкуренції.

5.3.3.

Ціноутворення в умовах монополії.

5.3.4.

Ціноутворення в умовах монополістичної конкуренції.

5.3.5.

Ціноутворення в умовах олігополії.

5.3.6.

Ціноутворення на ринках факторів виробництва.

5.4.

Види підприємницьких ризиків

5.4.1.

Управління ризиками підприємства.

5.4.2.

Поняття бізнес-ризиків, їх види. Фінансові ризики. Операційні ризики. Виробничі ризики. Ризики зовнішнього середовища.

5.4.3.

Компоненти управління ризиками підприємства.

5.4.4.

Оцінка ризиків. Матриця ризиків. Оцінка втрат від настання небажаних подій.

5.4.5.

Дії у відповідь на оцінені ризики.

6.

ОПОДАТКУВАННЯ

6.1.

Основні поняття та особливості побудови податкової системи. Адміністрування податків

6.1.1.

Правове регулювання системи оподаткування в Україні. Сфера дії Податкового кодексу. Співвідношення податкового законодавства з іншими нормативними документами.

6.1.2.

Поняття податкової системи, склад та повноваження контролюючих органів, елементи податку, принципи побудови системи оподаткування. Склад та класифікація податків.

6.1.3.

Сутність і складові адміністрування податків. Застосування норм міжнародних договорів про усунення подвійного оподаткування. Визначення сум податкових та грошових зобов'язань, порядок зарахування та повернення помилково та надлишково перерахованих коштів.

6.1.4.

Облік платників податків. Порядок складання податкової декларації. Обов'язкові реквізити. Терміни на способи подання податкової декларації. Особливості подання декларації з податку на прибуток підприємств.

6.1.5.

Податковий контроль. Види та порядок проведення податкових перевірок. Оформлення результатів податкових перевірок. Податкове повідомлення-рішення, податкова вимога. Порядок оскарження рішень контролюючих органів.

6.1.6.

Відповідальність за порушення податкового законодавства. Застосування штрафних санкцій, терміни позовної давності, розміри штрафів. Пеня. Податковий борг та податкова застава. Порядок погашення податкового боргу.

6.2.

Податок на додану вартість

6.2.1.

Платники податку. Порядок обов'язкової та добровільної реєстрації платників податку. Анулювання реєстрації платника ПДВ. Аналіз термінів "постачання товарів" і "постачання послуг". Визначення об'єкту та бази оподаткування. Місце постачання товарів (послуг).

6.2.2.

Податкові зобов'язання. Дата виникнення. Оподатковувані і не оподатковувані ПДВ операції. Операції, що не є об'єктом оподаткування та операції, що звільнені від оподаткування ПДВ. Особливості оподаткування ПДВ зовнішньоекономічної діяльності.

6.2.3.

Податковий кредит. Умови включення ПДВ до складу податкового кредиту та дата виникнення. Порядок розподілу вхідного ПДВ при здійсненні оподатковуваних і неоподатковуваних операцій.

6.2.3.

Податкова накладна: обов'язкові реквізити, умови реєстрації в ЄРПН, інші документи, що є підставою для формування податкового кредиту. Особливості складання та подання до контролюючих органів декларації з ПДВ і реєстру виданих та отриманих податкових накладних.

6.2.4.

Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті або відшкодуванню з Державного бюджету України. Строки проведення розрахунків. Податкові періоди. Порядок відшкодування ПДВ з бюджету. Податкові ставки. Касовий метод. Особливості оподаткування ПДВ при переміщенні товарів через митний кордон України.

6.3.

Податок на прибуток підприємств

6.3.1.

Платники податку. Об'єкт та база оподаткування. Ставки податку. Податкові періоди. Порядок обчислення та терміни сплати податку. Порядок зарахування від'ємного об'єкту оподаткування.

6.3.2.

Порядок визначення доходів та їх склад. Визнання доходів. Склад витрат та порядок їх визнання, витрати, що не враховуються при визначенні оподаткованого прибутку, витрати подвійного призначення.

6.3.3.

Амортизація основних засобів, інших необоротних активів та нематеріальних активів. Групи основних засобів та нематеріальних активів. Методи амортизації. Особливості віднесення сум нарахованої амортизації до витрат з метою оподаткування.

6.3.4.

Оподаткування операцій особливого виду (з розрахунками в іноземній валюті, із пов'язаними особами, дивідендів, з борговими вимогами та зобов'язаннями, лізингу (оренди), з цінними паперами, з управління майном, спільної діяльності, інших). Звільнення від оподаткування. Особливості оподаткування окремих платників податків. Безнадійна та сумнівна заборгованість, операції з нерезидентами.

6.4.

Податок з доходів фізичних осіб та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

6.4.1.

Платники ПДФО, об'єкт і база оподаткування. Ставки податку. Доходи фізичних осіб, що включаються до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу. Доходи, що не включаються до оподаткованого доходу фізичної особи. Застосування податкового коефіцієнту для доходів, одержаних у не грошовій формі.

6.4.2.

Перерахунок ПДФО та податкові соціальні пільги. Податкова знижка. Строки сплати і відповідальність податкового агента.

6.4.3.

Особливості оподаткування окремих видів доходів. Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого та рухомого майна. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем та особою, яка провадить незалежну професійну діяльність.

6.4.4.

Поняття та особливості обчислення єдиного соціального внеску (ЄСВ). Платники ЄСВ: роботодавці, наймані працівники, фізичні особи - підприємці. Ставки ЄСВ в залежності від виду доходів.

6.4.5.

Виплати, що не включаються в базу обкладання ЄСВ, особливості нарахування та сплати ЄСВ, особливості звітування з ЄСВ роботодавців та фізичних осіб - підприємців. Особливості адміністрування ЄСВ. Розміри та застосування штрафних санкцій за порушення законодавства з ЄСВ.

6.5.

Акцизний податок

6.5.1.

Платники акцизного податку: вітчизняні виробники та імпортери підакцизних товарів. Об'єкти оподаткування. Перелік товарів, що є підакцизними в Україні. Операції з підакцизними товарами, які не підлягають оподаткуванню.

6.5.2.

База оподаткування. Ставки акцизного податку для різних підакцизних товарів. Дата виникнення податкового зобов'язання. Звітний період. Особливості звітування та сплати акцизного податку.

6.5.3.

Порядок обчислення акцизного податку з товарів, вироблених на митній території України. Особливості оподаткування імпорту підакцизних товарів. Особливості обчислення акцизного податку за операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами.

6.6.

Інші податки та збори

6.6.1.

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу: платники збору, об'єкти оподаткування, ставки оподаткування збором, пільги при сплаті збору.

6.6.2.

Екологічний податок: платники податку, податкові агенти, об'єкт і база оподаткування, ставки податку в залежності від джерел та видів забруднення, терміни сплати та особливості звітування.

6.6.3.

Плата за землю: платники податку, об'єкт і база оподаткування, особливості встановлення ставок земельного податку. Порядок обчислення плати за землю. Індексація нормативної грошової оцінки земель. Пільги щодо сплати податку для фізичних та юридичних осіб. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню.

6.6.4.

Збір за спеціальне використання води. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів. Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності.

6.7.

Місцеві податки і збори. Спеціальні податкові режими.

6.7.1.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: платники податку, об'єкт та база оподаткування, пільги при сплаті податку, ставки податку, податковий період, терміни сплати, порядок звітування.

6.7.2.

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності. Збір за місця для паркування транспортних засобів. Туристичний збір.

6.7.3.

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності. Єдиний податок. Групи платників єдиного податку, вимоги до перебування на спрощеній системі оподаткування, ставки єдиного податку в залежності від групи платника єдиного податку. Операції та види діяльності, здійснення яких не дає права застосування спрощеної системи оподаткування.

6.7.4.

Склад доходів та порядок їх визначення для платника єдиного податку - юридичної особи та фізичної особи - підприємця. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку

6.7.5.

Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування. Реєстрація та анулювання реєстрації платників єдиного податку.

6.7.6.

Фіксований сільськогосподарський податок. Платники податку. Об'єкт оподаткування. База оподаткування. Ставки податку Податковий (звітний) період.

7.

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

7.1.

Загальна характеристика правової системи України

7.1.1.

Поняття права, правової системи та її структура.

7.1.2.

Система права та її елементи.

7.1.3.

Джерела права.

7.1.4.

Види нормативно-правових актів України за юридичною силою та визначення їх чинності.

7.1.5.

Застосування міжнародних договорів та їх співвідношення з національним законодавством.

7.2.

Загальна характеристика господарського права

7.2.1.

Поняття господарського права.

7.2.2.

Господарські правовідносини: поняття і види.

7.2.3.

Учасники відносин у сфері господарювання.

7.3.

Господарська комерційна діяльність (підприємництво)

7.3.1.

Поняття та ознаки підприємницької діяльності. Принципи та умови здійснення підприємницької діяльності.

7.3.2.

Обмеження в підприємницькій діяльності.

7.3.3.

Правова характеристика процедури ліцензування господарської діяльності. Ліцензія: поняття і види.

7.4.

Некомерційна господарська діяльність.

7.4.1.

Некомерційне господарювання.

7.4.2.

Організаційні форми здійснення некомерційної господарської діяльності.

7.5.

Основи правового статусу суб'єктів підприємницької діяльності.

7.5.1.

Поняття та види суб'єктів підприємницької діяльності.

7.5.2.

Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності. Цивільна правоздатність та дієздатність фізичної особи. Державна реєстрації фізичних осіб - підприємців. Відповідальність фізичних осіб - підприємців.

7.5.3

Юридичні особи. Ознаки юридичних осіб. Види юридичних осіб. Порядок державної реєстрації юридичних осіб. Установчі документи юридичних осіб. Припинення юридичних осіб.

7.6.

Правова характеристика окремих організаційно-правових форм юридичних осіб

7.6.1.

Правова характеристика господарських товариств.

7.6.2.

Правовий статус акціонерних товариств. Поняття та види акціонерних товариств. Порядок створення акціонерного товариства. Цінні папери акціонерного товариства. Управління акціонерним товариством.

7.6.3.

Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю. Поняття та ознаки товариства з обмеженою відповідальністю, управління товариством з обмеженою відповідальністю.

7.6.4.

Правовий статус товариства з додатковою відповідальністю. Поняття та ознаки товариства з додатковою відповідальністю, управління товариством з додатковою відповідальністю.

7.6.5.

Правовий статус повного товариства. Поняття та ознаки повного товариства, управління повним товариством.

7.6.6.

Правовий статус командитного товариства. Поняття та ознаки командитного товариства, управління командитним товариством.

7.6.7.

Правова характеристика виробничого кооперативу.

7.7.

Право власності та інші речові права

7.7.1.

Загальні положення про право власності. Характеристика правомочностей власника. Форми власності в Україні: правова характеристика.

7.7.2.

Набуття права власності. Підстави набуття права власності. Момент набуття права власності. Надувальна власність.

7.7.3.

Припинення права власності.

7.7.4.

Право спільної власності.

7.7.5.

Захист права власності.

7.7.6.

Речові права на чуже майно. Право володіння чужим майном. Право користування чужим майном. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови.

7.7.7.

Характеристика права господарського відання та оперативного управління.

7.7.8.

Склад та джерела формування майна юридичної особи.

7.8.

Загальні положення зобов'язального права

7.8.1.

Загальні положення про зобов'язання. Підстави виникнення зобов'язань. Сторони у зобов'язанні.

7.8.2.

Виконання зобов'язання.

7.8.3.

Види забезпечення виконання договірних зобов'язань. Правова характеристика неустойки, застави, завдатку, поруки, гарантії та притримання.

7.8.4.

Припинення зобов'язання.

7.9.

Загальні положення про договір

7.9.1.

Поняття та умови договору. Види договору. Зміст договору. Форма договору.

7.9.2.

Господарські договори. Загальні умови укладення договорів, що породжують господарські зобов'язання. Порядок виконання господарського договору. Порядок зміни та розірвання господарських договорів.

7.9.3.

Підстави, процедура та наслідки визнання господарського договору недійсним.

7.10.

Відповідальність у господарсько-правових відносинах

7.10.1.

Поняття, ознаки та принципи господарсько-правової відповідальності.

7.10.2.

Підстави та межі господарсько-правової відповідальності.

7.10.3.

Відшкодування збитків у сфері господарювання.

7.10.4.

Штрафні та оперативно-господарські санкції.

7.10.5.

Адміністративно-господарські санкції.

7.11.

Правове регулювання відновлення платоспроможності та банкрутства

7.11.1.

Поняття неплатоспроможності та банкрутства.

7.11.2.

Сторони та інші учасники процесу у справах про банкрутство.

7.11.3.

Досудова санація боржника.

7.11.4.

Стадії (етапи) провадження у справах про банкрутство.

7.11.5.

Судові процедури провадження у справах про банкрутство.

7.12.

Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання.

7.12.1.

Галузі та види господарської діяльності.

7.12.2.

Правове регулювання господарсько-торгівельної діяльності. Правове регулювання матеріально-технічного постачання та збуту.

7.12.3.

Правове регулювання біржової торгівлі. Поняття ознаки біржі. Види біржових угод. Правовий статус фондової біржі.

7.12.4.

Правове регулювання інвестиційної діяльності. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності. Правові форми реалізацій інвестиційної діяльності.

7.12.5.

Правове регулювання банківської діяльності. Поняття, види та правове становище банків. Банківські операції та їх види. Поняття та види кредиту. Кредитний договір.

7.12.6.

Правове регулювання страхової діяльності. Поняття страхової діяльності. Законодавство про страхову діяльність.

7.13.

Правові засади обмеження монополізму і захисту економічної конкуренції в Україні

7.13.1.

Конкурентні відносини як об'єкти правового регулювання.

7.13.2.

Правові засоби контролю за монопольним становищем на ринку суб'єкта підприємницької діяльності.

7.13.3.

Захист господарської діяльності від недобросовісної конкуренції.

7.14.

Захист прав та законних інтересів суб'єктів господарювання

7.14.1.

Органи системи правосуддя та їх повноваження. Конституційний Суд України. Система судів загальної юрисдикції.

7.14.2.

Підвідомчість та підсудність справ господарським судам.

7.14.3.

Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних справ.

7.14.4.

Вирішення спорів третейськими судами.

{Текст взято з сайту Аудиторської палати України http://www.apu.com.ua/}вгору