Про схвалення Концепції розкриття інформації на фондовому ринку
НКЦПФР; Рішення, Концепція, Список від 26.04.2012645
Документ vr645863-12, поточна редакція — Прийняття від 26.04.2012

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

26.04.2012  № 645

Про схвалення Концепції розкриття інформації на фондовому ринку

З метою реалізації кроків, визначених Програмою економічних реформ Президента України "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", в частині виконання заходів, спрямованих на зростання та розвиток фондового ринку України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Схвалити Концепцію розкриття інформації на фондовому ринку (далі - Концепція) (додається) для подальшої її реалізації.

2. Протягом місяця управлінню інформаційних технологій (Заїка А.Л.) забезпечити розробку плану заходів щодо реалізації Концепції на підставі наданих пропозицій від структурних підрозділів НКЦПФР.

3. Управлінню інформаційних технологій (Заїка А.Л.) забезпечити оприлюднення Концепції на офіційному веб-сайті НКЦПФР.

4. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Жулій Ю.О.) забезпечити опублікування Концепції в офіційному друкованому виданні.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Кривенка К.Є.

Голова Комісії

Д. Тевелєв


Протокол засідання Комісії
від 26 квітня 2012 р. № 20ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
26.04.2012 № 645

КОНЦЕПЦІЯ
розкриття інформації на фондовому ринку

Протягом усього тексту Концепції використані наступні умовні позначення:

Комісія - Національна (Державна) комісія з цінних паперів та фондового ринку України;

СМФР - Система моніторингу фондового ринку;

АЦСК - акредитований центр сертифікації ключів;

ПТК - програмно-технічний комплекс;

ЕДО - Електронний документообіг;

ЕЦП - Електронний цифровий підпис;

ПЗ - програмне забезпечення;

ФР - фондовий ринок;

Емітенти - юридичні особи, АРК або міські ради, а також держава в особі уповноважених нею органів влади, які від свого імені випускають цінні папери та зобов'язуються виконувати обов'язки, що випливають з їх випуску;

Професійні учасники - юридичні особи, які надають фінансові та інші послуги у сфері розміщення та обігу цінних паперів, обліку прав за цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, що відповідають вимогам законодавства України.

Розділ I. Вступ

Програмою економічних реформ Президента України "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" передбачено на 2010 - 2014 роки запровадження реформ, які будуть спрямовані на побудову сучасної, стійкої, відкритої й конкурентоспроможної у світовому масштабі економіки, формування професійної й ефективної системи державного управління, і зрештою - на підвищення добробуту українських громадян. Програмою визначені кроки для зростання та розвитку фондового ринку України, зокрема щодо розкриття інформації на фондовому ринку України. Запропоновані заходи спрямовані на виконання перших кроків на шляху до реалізації планів розвитку фондового ринку України в цілому.

Розкриття інформації - система заходів, що здійснюються емітентом, які направлені на інформування акціонерів, державних органів та інших учасників ринку цінних паперів про своє фінансово-економічне становище, свої дії та інші відомості, які передбачені законодавством України та нормативними актами. Це механізм, який дозволяє підвищити прозорість роботи фондового ринку, зробити його більш відкритим, що в свою чергу призводить до підвищення інвестиційної привабливості фондового ринку.

Механізм розкриття інформації на фондовому ринку України запроваджено Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок".

До основних принципів розкриття інформації належать:

• суттєвість;

• своєчасність, достовірність та повнота;

• вільний доступ до інформації;

• зацікавленість суб'єктів розкриття у покращенні інформаційної прозорості;

• зручність для користувачів засобів поширення інформації;

• уникнення інсайду.

На даний момент розкриття інформації на фондовому ринку включає в себе декілька етапів, а саме:

• оприлюднення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів або в інших джерелах (як приклад, професійні учасники фондового ринку оприлюднюють інформацію на сайтах бірж та СРО, на сайті Комісії);

• опублікування інформації в офіційних друкованих виданнях Комісії та інших періодичних виданнях;

• безпосередня подача інформації в електронному та паперовому вигляді до регулятора - центрального апарату Комісії чи її територіальних управлінь.

Отже, основним завданням розкриття є висвітлення актуальної інформації про стан функціонування фондового ринку, що дозволяє зробити роботу фондового ринку більш прозорою для інвестора, а отже, збільшити економічну привабливість фондового ринку та держави в цілому.

Дана Концепція висвітлює основні напрями розвитку оприлюднення інформації на фондовому ринку, враховує існуючий стан системи розкриття інформації, ґрунтуючись як на детальному аналізі нормативно-правової бази, так і на базових принципах корпоративного управління.

Розділ II. Нормативно-правова база для створення Концепції

Метою формування нормативно-правової бази є створення необхідних організаційно-правових умов, що забезпечують розробку та реалізацію Концепції.

Створення Концепції повинно здійснюватись відповідно до наступних документів:

Програма економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" від 02.06.2010;

• Програма розвитку фондового ринку України на 2011 - 2015 роки;

Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок";

Закон України "Про акціонерні товариства";

Закон України від 22.05.2003 № 851-IV "Про електронні документи та електронний документообіг" (із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 31 травня 2005 року № 2599-IV);

Закон України від 22.05.2003 № 852-IV "Про електронний цифровий підпис" (із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 15 січня 2009 року № 879-VI);

Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI "Про доступ до публічної інформації";

Закон України від 05.07.94 № 80/94-ВР "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 11 травня 2004 року № 1703-IV, від 31 травня 2005 року № 2594-IV, від 15 січня 2009 року № 879-VI, від 19 березня 2009 року № 1180-VI);

Закон України від 02.10.92 № 2657-XII "Про інформацію" (із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 6 квітня 2000 року № 1642-III, від 7 лютого 2002 року № 3047-III, від 3 квітня 2003 року № 676-IV, від 18 листопада 2003 року № 1268-IV, від 11 травня 2004 року № 1703-IV, від 23 червня 2005 року № 2707-IV, від 1 липня 2010 року № 2388-VI, від 7 жовтня 2010 року № 2592-VI, від 30 листопада 2010 року № 2724-VI, від 2 грудня 2010 року № 2756-VI, від 13 січня 2011 року № 2938-VI);

Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI "Про захист персональних даних";

Закон України від 30.10.96 № 448/96-ВР "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 18 листопада 1997 року № 642/97-ВР, від 14 липня 1999 року № 938-XIV, від 15 березня 2001 року № 2299-III, від 10 січня 2002 року № 2921-III, від 10 січня 2002 року № 2922-III, від 7 лютого 2002 року № 3047-III, від 20 листопада 2003 року № 1294-IV, від 6 вересня 2005 року № 2800-IV, від 6 вересня 2005 року № 2802-IV, від 6 вересня 2005 року № 2804-IV, від 15 грудня 2005 року № 3201-IV, від 22 грудня 2005 року № 3273-IV, від 23 лютого 2006 року № 3480-IV, від 15 березня 2006 року № 3541-IV, від 17 вересня 2008 року № 514-VI, від 25 грудня 2008 року № 801-VI, від 17 листопада 2009 року № 1720-VI, від 18 травня 2010 року № 2258-VI, від 1 липня 2010 року № 2388-VI, від 7 жовтня 2010 року № 2592-VI, від 22 грудня 2010 року № 2850-VI, від 13 січня 2011 року № 2927-VI, від 21 квітня 2011 року № 3265-VI, від 21 квітня 2011 року № 3267-VI, від 22 квітня 2011 року № 3306-VI, від 7 липня 2011 року № 3610-VI;

Закон України від 28.11.2002 № 249-IV "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 24 грудня 2002 року № 345-IV, від 6 лютого 2003 року № 485-IV, від 18 травня 2004 року № 1726-IV, від 1 грудня 2005 року № 3163-IV, від 18 травня 2010 року № 2258-VI, від 7 квітня 2011 року № 3205-VI, від 7 липня 2011 року № 3610-VI;

Постанова КМУ від 28.10.2004 р. № 1452 "Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності";

Постанова КМУ від 04.02.98 № 121 "Про затвердження переліку обов'язкових етапів робіт під час проектування, впровадження та експлуатації засобів інформатизації" (із змінами).

Розділ III. Основна частина

Частина 1. Розкриття інформації

Основні принципи розкриття інформації містяться у розділі IV "Принципів корпоративного управління", які затверджені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України (рішення від 11 грудня 2003 р. № 571). Цей документ ґрунтується здебільшого на розроблених у 1999 р. Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Принципах корпоративного управління.

До інших важливих міжнародних джерел, що регулюють розкриття інформації, відносяться:

• Стандарти розкриття інформації, схвалені Міжнародною організацією Комісій з цінних паперів (IOSCO)

- Принципи регулярного розкриття інформації та звітування про суттєві події компаніями, які знаходяться в лістингу;

- Загальні принципи розкриття обговорень керівництва та аналізу фінансового становища і результатів діяльності (MD&A).

• Директиви Європейського Співтовариства

- Директива "Про проспект емісії, що підлягає оприлюдненню, коли цінні папери пропонуються широкому загалу або допускаються до торгівлі" (2003/71/ЕС);

- Директива "Про включення цінних паперів до офіційного лістингу на фондовій біржі та інформація про ці цінні папери, яка підлягає опублікуванню" (2001/34/ЕС);

- Директива "Про гармонізацію вимог щодо прозорості стосовно інформації про емітентів, цінні папери яких допускаються до торгівлі на організованому ринку зі змінами до Директиви 2001/34/ЕС" (2004/109/ЕС).

Акції далеко не всіх емітентів є доступними на публічному ринку цінних паперів (організатори торгівлі), сама їх правова природа, порядок відчуження, що надаються ними права такі, що необхідною умовою нормальної діяльності емітентів та побудови ними нормальних взаємин з іншими учасниками ринку цінних паперів є їх (емітентів) інформаційна прозорість і відкритість. З цією метою в законодавчому порядку (і більш того в договірному і добровільному порядку) на емітентів покладається обов'язок регулярно і повно інформувати про свою діяльність, у тому числі розкривати інформацію про свою діяльність на основі Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності; при цьому порядок та обсяг інформації, що повідомляється, тим вище, чим активніше залучений емітент в діяльність на фондовому ринку. Найбільше навантаження з розкриття інформації лежить на акціонерних товариствах, що здійснили розміщення додаткового випуску цінних паперів на публічному ринку капіталу, та включених в списки організаторів торгівлі.

Аналогічно вимоги щодо розкриття інформації про результати своєї діяльності повинні поширюватися й на професійних учасників фондового ринку, адже Комісія повинна забезпечити регуляторні вимоги та впевнитися, що інвестори володіють достатньою інформацією про стан та діяльність професійних учасників фондового ринку для розуміння ризиків, які вони несуть, та розуміють власну відповідальність за вибір того чи іншого торговця цінними паперами.

Враховуючи, що Комісія несе відповідальність за державне регулювання ринку цінних паперів, вона повинна мати право вимагати з метою захисту прав інвесторів та дотримання вимог законодавства від професійних учасників фондового ринку зменшення рівня ризику у їх діяльності.

Як для емітентів, так і для професійних учасників логічним є ділення інформації, що подається, за наступними критеріями:

• за способом подачі:

- публікація в офіційному друкованому виданні для інформування частини спільноти, що не має можливості виходу в мережу інтернет;

- публікація на власному веб-ресурсі учасника;

- подання у Комісію;

- оприлюднення в Загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів;

• за формою подачі:

- у вигляді річного звіту;

- у вигляді квартальної інформації;

- у вигляді нерегулярної інформації про настання істотної події (зміна складу власників крупних пакетів акції, отримання значної суми позики тощо);

• за необхідністю:

- обов'язково (на регулярній основі, при настанні істотної події, за запитом акціонерів тощо);

- за власним бажанням (для підвищення ділової репутації, підтримки довіри з боку акціонерів тощо).

При цьому розкриття шляхом публікації в мережі інтернет та офіційному друкованому виданні повинно відбуватися одночасно з метою одночасного інформування усіх зацікавлених осіб.

Частина 2. Аналіз нормативної бази

Вивчення нормативної бази проводилось як у розрізі розкриття інформації емітентами, так і у розрізі розкриття інформації професійними учасниками фондового ринку. У додатках приведено нормативно-правові акти (далі - НПА), що регулюють порядок розкриття інформації цими учасниками фондового рику України.

Здійснивши комплексний аналіз нормативно-правової бази, яка регулює розкриття інформації на фондовому ринку, можна сказати, що існує значна кількість актів, які визначають порядок та обсяг розкриття інформації або адміністративних даних. Зазначені НПА передбачають розкриття інформації шляхом:

• опублікування на власному веб-сайті;

• оприлюднення в Загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії;

• розміщення повідомлення в офіційному друкованому виданні;

• подання в Комісію в паперовому та електронному вигляді або у вигляді електронних документів;

• розкриття інформації на веб-сайті Комісії.

На даний момент часу розкривається значний обсяг інформації про діяльність учасників ринку. Але процес розкриття є незручним як для учасників, що оприлюднюють інформацію, так і для цільової аудиторії цієї інформації, зокрема інвесторів.

Розглянемо розкриття інформації на прикладі емітентів цінних паперів.

На даний час емітенти цінних паперів розділені на 2 частини та вимушені розкривати інформацію, керуючись декількома нормативно-правовими актами, а саме - на сьогоднішній день розкриття інформації емітентами регулюється двома Положеннями Комісії:

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене рішенням ДКЦПФР № 1591 від 19.12.2006;

Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі, затверджене рішенням ДКЦПФР № 981 від 22.06.2010.

Незважаючи на приблизно рівний обсяг інформації, що розкривається, положення мають відмінності:

• різні формати звітності (окреме програмне забезпечення, що необхідно підтримувати Комісії та використовувати емітентам);

• різний порядок подання такої звітності до Комісії (для емітентів, на яких поширюється Положення 981, - з використанням ЕЦП);

• відрізняються строки подання;

• нема однозначності подачі та розкриття інформації (вимога розкриття квартальної інформації поширюється лише на деяких емітентів);

• окремі ПТК для подання інформації за кожним з положень;

• необхідність часткового дублювання інформації в друкованих виданнях;

• деяку інформацію достатньо оприлюднювати в друкованому виданні, але не обов'язково оприлюднювати в електронній формі.

Схожа ситуація і з оприлюдненням інформації професійних учасників. Але у випадку з професійними учасниками основним недоліком є недостатність інформації, що оприлюднюється. Це призводить до недостатнього висвітлення їх діяльності.

На даний момент часу оприлюднюється лише інформація компаній з управління активами про результати діяльності інститутів спільного інвестування, а також сформовано законодавче підґрунтя для оприлюднення інформації торгівців цінними паперами. Діяльність інших професійних учасників висвітлена частково на власних веб-сайтах, частково в друкованих виданнях.

Також оприлюднюється інформація про діяльність організаторів торгівлі на сайтах фондових бірж.

Отже, можна зробити висновки, що для учасника процесу оприлюднення інформації основними незручностями є:

• наявність декількох центрів оприлюднення;

• різні строки оприлюднення;

• часткове дублювання інформації, що оприлюднюється у кожному з центрів оприлюднення;

• різні вимоги щодо об'єму розкриття одним і тим же суб'єктом до різних джерел.

Для цільової аудиторії інформації основними незручностями є:

• відсутність єдиного центру отримання інформації;

• недостатність інформації по діяльність професійних учасників;

• необхідність моніторингу усіх наявних центрів оприлюднення;

• можливе введення в оману шляхом публікації інформації, що відрізняється, у кожному з джерел інформації (в наслідок подання одних і тих самих відомостей у різні строки).

Для Комісії основними незручностями є:

• відсутність єдиного центру отримання інформації про учасників фондового ринку для здійснення функції регулювання;

• необхідність підтримання різноманітних нормативно-правових актів, що регулюють особливості процесу подання кожного з учасників фондового ринку.

Частина 3. Вдосконалення системи оприлюднення інформації на фондовому ринку

З аналізу поточного стану системи оприлюднення можна виділити основні напрямки розвитку системи оприлюднення інформації на фондовому ринку, а саме:

• уніфікація вимог щодо об'єму, строків, наповнення інформації, що розкривається одним учасником фондового ринку в різних джерелах;

• уніфікація процесу оприлюднення інформації (формат подачі інформації XML, програмне забезпечення);

• створення положень про оприлюднення інформації кожним з професійних учасників;

• створення вимог щодо наявності власного веб-сайту в кожного учасника фондового ринку як джерела розкриття інформації про його діяльність;

• створення Єдиного інформаційного центру, що закумулює всю оприлюднену інформацію на фондовому ринку;

• вдосконалення нормативної бази щодо наповнення Єдиного інформаційного центру інформацією з джерел її оприлюднення (офіційні друковані видання, stockmarket, ЕСКРІН, Комісія);

• поступове впровадження механізмів ЕЦП.

Концептуальну структуру системи оприлюднення інформації можна розділити на 3 рівня:

• рівень створення інформації (як емітенти, так і професійні учасники фондового ринку в процесі своєї діяльності є джерелами інформації, що має бути оприлюднена);

• рівень накопичення інформації. Згідно з існуючими нормативно-правовими актами учасники фондового ринку подають той чи інший обсяг інформації в кожен з обов'язкових центрів оприлюднення, в яких ця інформація накопичується та доноситься до відома громадськості;

• рівень акумуляції інформації - створення Єдиного інформаційного центру, що поєднає всю публічну інформацію на фондовому ринку.

Висновки

Впровадження вдосконаленої концепції розкриття дозволить зробити фондовий ринок більш прозорим як для інвестора, так і для самих учасників. Це насамперед створить привабливий інвестиційний клімат на фондовому ринку, дозволить інвестору приймати більш виважені рішення під час планування операцій з активами.

Введення Єдиного інформаційного центру зменшить час пошуку інформації, а також дозволить отримувати інформацію всім учасникам фондового ринку однаково оперативно.

З метою вдосконалення інфраструктури розкриття інформації на фондовому ринку України та покращення взаємодії з учасниками фондового ринку необхідним вважається запровадження Інформаційно-технічної підтримки (ІТП) при розкритті інформації в Загальнодоступній інформаційній базі даних. ІТП буде включати в себе всі необхідні послуги (які на сьогоднішній день існують окремо і користування ними є незручним для клієнтів) для простого та комфортного процесу розкриття інформації учасниками фондового ринку.Додаток А

Список проаналізованих нормативно-правових актів в сфері розкриття емітентами інформації на фондовому ринку

• Закон України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами),

• Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-IV;

Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду та інформації про їх випуск, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.01.98 № 8;

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 № 1591;

• рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про порядок реєстрації та опублікування відомостей про створення акціонерного товариства однією особою або про придбання однією особою усіх акцій товариства" від 20.10.2009 № 1207;

Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.06.2010 № 981;

Порядок реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії, затверджений рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.06.2009;

Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.07.2003 № 322;

Порядок організації професійної підготовки бухгалтерів емітентів цінних паперів та професійних учасників фондового ринку, затверджений рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.07.2004 № 291;

Порядок видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, затверджений рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2003 № 287;

Положення про реєстрацію випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, проспекту емісії, звіту про результати розміщення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, погашення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та скасування реєстрації випуску, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05.03.2009 № 244;

Положення про порядок реєстрації випуску іпотечних сертифікатів, що випускаються в бездокументарній формі, інформації про їх випуск та звіту про підсумки випуску іпотечних сертифікатів, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.03.2006 № 187;

Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.04.2006 № 234;

Положення про порядок реєстрації випуску акцій під час реорганізації товариств, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.12.98 № 221;

Положення про порядок погашення іпотечних сертифікатів та скасування реєстрації випуску іпотечних сертифікатів, що випускаються в бездокументарній формі, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.03.2006 № 208;

Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2000 № 98;

Порядок визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною, затверджений рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.02.2009 № 52;

Порядок розкриття інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів фінансової звітності, затверджений рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.11.2010 № 1780;

Положення про офіційні друковані видання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.04.2004;

Порядок організації професійної підготовки бухгалтерів емітентів цінних паперів та професійних учасників фондового ринку, затверджений рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.07.2004 № 291;

Положення щодо порядку взаємодії осіб, що зобов'язані розкривати інформацію на фондовому ринку, з особою, уповноваженою Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.12.2006 № 1658;

Положення про порядок оприлюднення інформації на фондовому ринку України, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.05.2001 № 173;

Порядок формування єдиного інформаційного масиву даних про емітентів цінних паперів, затверджений рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2003 № 233;

• рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Щодо особи, уповноваженої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів" від 26.10.2006 № 1289.Додаток Б

Список проаналізованих нормативно-правових актів в сфері розкриття професійними учасниками інформації на фондовому ринку

• Закон України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI;

• Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV;

Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду та розрахунків з його учасниками при ліквідації, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05.10.2010 № 1516;

Положення про порядок складання адміністративних даних депозитарними установами, що здійснюють депозитарну діяльність зберігача цінних паперів, та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.01.2006 № 4;

• рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про порядок подання інформації саморегулівними організаціями ринку цінних паперів" від 25.02.2002 № 65;

Положення про офіційні друковані видання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.04.2004 № 88;

Положення про порядок оприлюднення інформації та подання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2002 № 212;

Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.08.2002 № 216;

Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.06.2004 року № 279;

Положення про складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 червня 2003 року № 290;

Порядок організації професійної підготовки бухгалтерів емітентів цінних паперів та професійних учасників фондового ринку, затверджений рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.07.2004 № 291;

Порядок формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, затверджений рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.2004 № 296;

Положення про порядок складання інформації щодо діяльності саморегулівних організацій ринку цінних паперів та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.06.2005 № 316;

Положення про порядок подання адміністративних даних особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного), затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.08.2004 № 340;

Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 № 341;

Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 № 347;

Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 № 348;

Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.08.2004 № 371;

Порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, затверджений рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від від 23.06.2006 № 432;

Положення про порядок подання компанією з управління активами інформації стосовно підтвердження відповідності складу та структури активів інститутів спільного інвестування після закінчення терміну, встановленого для досягнення їх нормативів діяльності, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.11.2003 № 487;

Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.10.2005 № 520;

Положення про вимоги до осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) щодо складу та структури активів недержавних пенсійних фондів, якими вони управляють, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.12.2003 № 560;

Порядок організації професійної підготовки відповідальних працівників за проведення внутрішнього фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів, затверджений рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.12.2003 № 562;

Порядок подання уповноваженими рейтинговими агентствами інформації до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджений рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.09.2006 № 855;

Положення про порядок реєстрації змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.08.2009 № 884;

Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 № 1000;

Положення про конкурс з визначення уповноважених рейтингових агентств, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.10.2006 № 1040;

Положення про порядок складання та надання адміністративних даних щодо діяльності управителями іпотечним покриттям, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.11.2008 № 1377;

Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.11.2009 № 1478;

Положення про функціонування фондових бірж, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 № 1542;

Порядок та умови видачі ліцензії на провадження діяльності з управління іпотечним покриттям та її анулювання, затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.10.2007 № 2009;

Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.01.2003 № 3;

роз'яснення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про порядок застосування абзацу другого пункту 1 розділу VI Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням Комісії від 19.12.2006 № 1542, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.01.2007 за № 35/13302, щодо оприлюднення фондовими біржами біржового курсу цінних паперів за результатами біржових торгів", затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2010 № 2.

{Текст взято з сайту НКЦПФР http://www.nssmc.gov.ua/}вгору