Про структурний підрозділ Аудиторської палати України з питань контролю
Аудиторська палата; Рішення, Положення від 20.05.2010215/9
Документ vr5_9230-10, поточна редакція — Редакція від 01.04.2017, підстава - vr339230-17

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

20.05.2010  № 215/9

Про структурний підрозділ Аудиторської палати України з питань контролю

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Аудиторської палати
№ 231/12 від 26.05.2011
№ 232/6 від 30.06.2011
№ 307/6 від 29.01.2015
№ 327/8 від 28.07.2016
№ 332/18 від 27.10.2016
№ 339/12 від 23.02.2017}

Керуючись Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року № 3125-XII (в редакції Закону від 14.09.2006 № 140-V), Статутом Аудиторської палати України, рішенням Аудиторської палати України від 25.02.2010 № 211/10, та з метою здійснення повноважень з організації контролю за якістю аудиторських послуг Аудиторська палата України (далі - АПУ) ВИРІШИЛА:

1. Перейменувати структурний підрозділ АПУ "Комітет з контролю за аудиторською діяльністю" в "Комітет з контролю за якістю аудиторських послуг".

2. Затвердити Положення про Комітет з контролю за якістю аудиторських послуг (додається).

3. Внести до деяких нормативних актів АПУ такі зміни і доповнення:

{Підпункт 3.1 пункту 3 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Рішення Аудиторської палати №  201/4 від 23.04.2009, до якого вносились зміни}

3.1. У тексті Положення про зовнішні перевірки систем контролю якості, створених аудиторськими фірмами та  аудиторами відповідно до професійних стандартів, законодавчих і нормативних вимог, затвердженого рішенням АПУ від 23.04.2009 № 201/4, слова "Комітет з контролю за аудиторською діяльністю" та "Комітет АПУ з контролю за  аудиторською діяльністю" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Комітет з контролю за якістю аудиторських послуг" у відповідних відмінках.

{Підпункт 3.2 пункту 3 втратив чинність на підставі Рішення Аудиторської палати № 339/12 від 23.02.2017}

3.3. У тексті Положення про Комісію Аудиторської палати України з контролю якості та професійної етики, затвердженому рішенням АПУ від 14.02.2008 № 187/5.3, слова "Комітет з контролю за аудиторською діяльністю" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Комітет з контролю за якістю аудиторських послуг" у відповідних відмінках.

4. Секретаріату АПУ забезпечити оприлюднення цього рішення.

Голова АПУ

І.І. Нестеренко
Додаток
до рішення
Аудиторської палати України
20.05.2010  № 215/9

ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет з контролю за якістю аудиторських послуг

1. Загальні положення

1.1. Положення про Комітет з контролю якості аудиторських послуг (далі - Положення) розроблене відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність" та Статуту Аудиторської палати України.

1.2. Положення визначає правовий статус, основні завдання, повноваження та організацію роботи Комітету з контролю якості аудиторських послуг (далі - Комітет).

2. Правовий статус та завдання Комітету

2.1. Комітет створено Аудиторською палатою України (далі - АПУ) для реалізації покладених на неї Законом України "Про аудиторську діяльність" повноважень щодо здійснення контролю за дотриманням аудиторськими фірмами та аудиторами вимог Закону України "Про аудиторську діяльність", стандартів аудиту, норм професійної етики та організації контролю якості аудиторських послуг.

2.2. Комітет є структурним підрозділом АПУ, який підпорядковується Голові АПУ та підзвітний Комісії АПУ з контролю якості та професійної етики.

2.3. Комітет у своїй роботі керується Законом України "Про аудиторську діяльність", Статутом АПУ, нормативними актами та рішеннями АПУ, розпорядженнями, дорученнями Голови АПУ та Комісії АПУ з контролю якості та професійної етики.

2.4. Припинення діяльності Комітету здійснюється за рішенням АПУ.

2.5. Основними завданнями Комітету є:

2.5.1. організація та проведення зовнішніх перевірок систем контролю якості аудиторських фірм та аудиторів відповідно до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність", стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та рішень АПУ;

{Підпункт 2.5.1 пункту 2.5 в редакції Рішення Аудиторської палати № 327/8 від 28.07.2016}

2.5.2. здійснення заходів із забезпечення незалежності аудиторів при проведенні ними аудиторських перевірок та організації системи контролю якості аудиторських послуг.

3. Функції Комітету

3.1. Комітет відповідно до покладених на нього завдань здійснює наступні функції:

3.1.1. Забезпечує організацію та проведення зовнішніх перевірок системи контролю якості аудиторських фірм та аудиторів.

{Підпункт 3.1.1 пункту 3.1 в редакції Рішення Аудиторської палати № 327/8 від 28.07.2016}

3.1.2. Проводить перевірку і моніторинг результатів зовнішніх перевірок систем контролю якості, аналіз порушень аудиторськими фірмами й аудиторами професійних вимог щодо якості аудиторських послуг та інші додаткові процедури, спрямовані на забезпечення якості.

{Підпункт 3.1.2 пункту 3.1 в редакції Рішення Аудиторської палати № 327/8 від 28.07.2016}

3.1.3. Щороку систематизує та узагальнює результати перевірок, для подальшого оприлюднення на офіційному сайті за рішенням АПУ.

{Підпункт 3.1.3 пункту 3.1 в редакції Рішення Аудиторської палати № 327/8 від 28.07.2016}

3.1.4. Формує проект Плану зовнішніх перевірок системи контролю якості аудиторських послуг суб'єктів аудиторської діяльності та надає його на розгляд Комісії АПУ з контролю якості та професійної етики.

3.1.5. Деталізує План зовнішніх перевірок системи контролю якості у квартальні плани, які погоджуються з Комісією АПУ з контролю якості та професійної етики.

3.1.6. Формує реєстр уповноважених контролерів для погодження з Комісією АПУ з контролю якості та професійної етики.

3.1.7. Формує групу контролерів для проведення зовнішніх перевірок систем контролю якості аудиторських послуг.

{Підпункт 3.1.7 пункту 3.1 в редакції Рішення Аудиторської палати № 327/8 від 28.07.2016}

3.1.8. Формує і передає групі контролерів попередній файл перевірки по кожному суб'єкту аудиторської діяльності щодо якого здійснюється перевірка.

{Підпункт 3.1.8 пункту 3.1 в редакції Рішення Аудиторської палати № 327/8 від 28.07.2016}

3.1.9. Складає Програму перевірки системи контролю якості суб'єкта аудиторської діяльності та передає групі уповноважених контролерів.

3.1.10. Повідомляє уповноважену організацію та суб'єкта аудиторської діяльності про погодження (або відхилення) його перевірки та прізвище, ім'я та по батькові члена Комісії АПУ з контролю якості та професійної етики, який здійснюватиме координацію та консультування групи із перевірки уповноваженої організації.

3.1.11. Забезпечує своєчасну підготовку та передачу Комісії АПУ з контролю якості та професійної етики узагальнені дані та звіти за результатами перевірки системи контролю якості контролерами АПУ.

{Підпункт 3.1.11 пункту 3.1 в редакції Рішення Аудиторської палати № 327/8 від 28.07.2016}

3.1.12. Забезпечує зберігання документації з зовнішньої перевірки протягом визначеного Положенням про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг періоду.

3.1.13. Проводить перевірки матеріалів скарг, які надходять до АПУ у визначеному АПУ порядку.

3.1.14. Веде книгу реєстрації скарг та фіксує в книзі реєстрації скарг процес їх розгляду.

3.1.15. Забезпечує своєчасне та належне оформлення результатів перевірки матеріалів скарг, що включає підготовку та передачу до Секретаріату АПУ відповідної кількості належно оформлених примірників звіту з перевірки.

3.1.16. Проводить моніторинг порушень аудиторськими фірмами та аудиторами вимог Закону України "Про аудиторську діяльність", стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та рішень АПУ.

3.1.17. Аналізує та систематизує отриману за наслідками моніторингу інформацію та подає її Комісії АПУ з контролю якості та професійної етики для подальшого розгляду даної інформації на засіданні АПУ. Результати моніторингу підлягають опублікуванню в офіційному виданні та на сайті АПУ.

3.1.18. Здійснює інші функції, відповідно до покладених на Комітет завдань.

4. Права та відповідальність Комітету

4.1. Для реалізації завдань, визначених цим Положенням, Комітет має право:

4.1.1. Одержувати в установленому порядку від посадових осіб АПУ, уповноважених організацій, уповноважених контролерів та суб'єктів аудиторської діяльності відомості та документи, необхідні для виконання покладених на Комітет завдань.

4.1.2. Направляти листи, повідомлення, звернення та запити до суб'єктів аудиторської діяльності з метою виконання завдань, покладених на Комітет.

4.1.3. Вносити Голові АПУ та Комісії АПУ з контролю якості та професійної етики пропозиції з питань удосконалення роботи Комітету.

4.1.4. Представляти інтереси АПУ з питань, що відносяться до функцій Комітету, на підприємствах, в установах та організаціях, у межах, визначених АПУ.

4.1.5. Залучати в установленому порядку уповноважені організації та уповноважених контролерів для виконання своїх функцій з проведення зовнішніх перевірок систем контролю якості аудиторських послуг суб'єктів аудиторської діяльності.

4.2. За розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю (конфіденційну інформацію), працівники Комітету та залучені АПУ для здійснення перевірок системи контролю якості уповноважені організації та уповноважені контролери несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5. Керівництво Комітетом

5.1. Керівництво Комітетом та організацію його роботи здійснює голова Комітету, який призначається на посаду на конкурсній основі та звільняється з посади наказом Голови АПУ за поданням Комісії АПУ з контролю якості та професійної етики.

5.2. При призначенні на посаду з головою Комітету укладається письмовий трудовий договір, у якому визначаються його права, обов'язки, умови оплати праці та звільнення з посади.

5.3. Голова Комітету підпорядковується Голові АПУ та підзвітний Комісії АПУ з контролю якості та професійної етики.

5.4. Голова Комітету:

5.4.1. здійснює керівництво Комітетом, організовує його роботу та несе відповідальність за виконання покладених на Комітет завдань;

5.4.2. планує роботу Комітету у відповідності до планів АПУ;

5.4.3. подає на затвердження АПУ погоджений з Комісією АПУ з контролю якості та професійної етики план роботи Комітету на наступний рік та звіт про виконання плану за минулий рік;

5.4.4. забезпечує дотримання вимог цього Положення, вимог Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг та Порядку проведення перевірок матеріалів скарг, а також інших нормативних документів АПУ;

5.4.5. подає Голові АПУ пропозиції щодо штатної чисельності Комітету, призначення, переміщення, звільнення та заохочення, накладення стягнень на працівників Комітету;

5.4.6. розробляє та подає на затвердження Голові АПУ посадові інструкції працівників Комітету;

5.4.7. до 1 жовтня кожного року подає до Секретаріату АПУ пропозиції щодо формування кошторису АПУ на наступний рік;

5.4.8. бере участь у засіданнях Комісії АПУ з контролю якості та професійної етики з питань, що належать до функцій Комітету;

5.4.9. здійснює інші повноваження, що випливають з функцій і прав Комітету.

6. Трудові відносини

6.1. Трудові відносини працівників Комітету регламентуються трудовим законодавством та іншими законодавчими актами України.

6.2. Працівниками Комітету, окрім секретаря Комітету, можуть бути особи, що мають сертифікат аудитора.

{Пункт 6.2 в редакції Рішення Аудиторської палати № 332/18 від 27.10.2016}

6.3. Працівниками Комітету не можуть бути особи, які займаються аудиторською діяльністю як фізичні особи - підприємці або працюють в аудиторській фірмі.

6.4. Кількість працюючих, структура Комітету, штати, професійний та кваліфікаційний склад працівників, форми, системи, порядок та розміри оплати праці визначаються та затверджується АПУ.

{Положення в редакції Рішення Аудиторської палати № 307/6 від 29.01.2015}вгору