Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта
Держкомпідприємництво; Рішення від 18.06.2010507
Документ vr507563-10, поточна редакція — Прийняття від 18.06.2010

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Р І Ш Е Н Н Я
18.06.2010 N 507

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва у відповідності до Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) розглянув проект постанови Кабінету Міністрів України
"Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України
від 4 липня 2001 р. N 756 і від 20 травня 2009 р. N 477"
/далі - проект постанови/ та відповідно проект Змін, що вносяться
до постанов Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. N 756
( 756-2001-п ) і від 20 травня 2009 р. N 477 ( 477-2009-п )
/далі - проект Змін/, і документи, що додаються до проектів,
надані на погодження листом Державного комітету України із
земельних ресурсів від 07.04.2010 N 7308/23/4-10. За результатами здійсненого аналізу встановлено, що при
підготовці та поданні на погодження проекту Змін розробником не
дотримано вимог статті 4, 5, 8 Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ). Зокрема, для забезпечення здійснення державної регуляторної
політики абзац дев'ятий статті 5 вищезазначеного Закону України
( 1160-15 ) передбачає недопущення прийняття регуляторних актів,
які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі
регуляторні акти, а абзац десятий статті 5 вищезазначеного Закону
України ( 1160-15 ) передбачає викладення положень регуляторного
акта у спосіб, який є доступним та однозначним для розуміння
особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього
регуляторного акта.
1. Враховуючи вищезазначене зауважуємо, нормами пункту
першого проекту Змін пропонується встановити вимогу до суб'єкта
господарювання додавати до заяви про видачу ліцензії, зокрема,
засвідчені в установленому порядку копії: документів, що посвідчують особу; документів, що підтверджують наявність у працівників повної
вищої освіти, кваліфікації та стажу роботи за спеціальністю, які
необхідні для провадження відповідного виду господарської
діяльності не менше 3 років. Слід зазначити, що згідно пункту 58 статті 9 Закону України
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ) ліцензуванню підлягає провадження господарської
діяльності з проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт
та земельних торгів. Відповідно до вимог статті 10 зазначеного Закону ( 1775-14 )
суб'єкт господарювання, який має намір провадити певний вид
господарської діяльності, що ліцензується, особисто або через
уповноважений ним орган чи особу звертається до відповідного
органу ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу
ліцензії. Таким чином, оскільки при зверненні до органу ліцензування із
заявою про видачу ліцензії та відповідних документів, що додаються
до неї суб'єкт господарювання пред'являє паспорт чи інший
документ, що посвідчує його особу або цей господарюючий суб'єкт
уповноважує на здійснення цих дій інший орган чи особу, надавши їм
довіреність, вважаємо, що пропозиція розробника щодо додавання
суб'єктом господарювання до заяви про видачу ліцензії засвідчених
в установленому порядку копій документів, що посвідчують особу є
недоцільною. Слід звернути увагу розробника, що згідно статті 8
вищевказаного Закону ( 1775-14 ) ліцензійні умови є
нормативно-правовим актом, положення якого встановлюють
кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для
провадження певного виду господарської діяльності. Суб'єкт господарювання зобов'язаний провадити певний вид
господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до
встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності щодо
проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт затверджено
наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від
05.08.2009 N 423 ( z0821-09 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 31.08.2009 за N 821/16837. Оскільки кваліфікаційні вимоги до спеціалістів ліцензіата
встановлені в розділі III вказаних Ліцензійних умов ( z0821-09 ),
вважаємо, що на стадії отримання ліцензії є передчасною вимога до
суб'єкта господарювання подавати засвідчені в установленому
порядку копії документів, що підтверджують наявність у працівників
повної вищої освіти, кваліфікації та стажу роботи за
спеціальністю, які необхідні для провадження відповідного виду
господарської діяльності не менше 3 років. Крім того, розробником пропонується встановити вимогу до
суб'єкта господарювання додавати до заяви про видачу ліцензії,
зокрема також, копії затверджених в установленому порядку правил
проведення та арбітражу земельних торгів. Слід звернути увагу розробника, що відповідно до пункту
п'ятого статті 137 Земельного кодексу України ( 2768-14 ) земельні
торги проводяться у порядку, встановленому законом. Таким чином, зазначена вимога до суб'єкта господарювання
потребує приведення у відповідність до норм зазначеного Кодексу
( 2768-14 ).
2. Відповідно до пункту 1 проекту Змін у пункт 22 постанови
Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. N 756
( 756-2001-п ) до переліку документів, які додаються до заяви про
видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, будуть
віднесені, засвідчені в установленому порядку копії: - документів, що посвідчують особу; - документів, що підтверджують наявність у працівників повної
вищої освіти, кваліфікації та стажу роботи за спеціальністю, які
необхідні для провадження відповідного виду господарської
діяльності не менше 3 років. Проте відповідно до статті 66 Закону України "Про
землеустрій" ( 858-15 ) професійною діяльністю у сфері землеустрою
можуть займатися громадяни, які мають спеціальну вищу освіту
відповідного рівня і професійного спрямування. Відповідно до статті 7 Закону України "Про оцінку земель"
( 1378-15 ) оцінювачами з експертної грошової оцінки земельних
ділянок можуть бути громадяни України, іноземці та особи без
громадянства, які склали кваліфікаційний іспит та одержали
кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки
земельних ділянок відповідно до вимог цього Закону ( 1378-15 ) та
Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ). Таким чином, зазначена вимога потребує редакційного
доопрацювання з урахуванням норм Закону України "Про землеустрій"
( 858-15 ) та Закону України "Про оцінку земель" ( 1378-15 ). Також, відповідно до пункту 1 проекту Змін у пункті 22 до
переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії
для окремого виду господарської діяльності ( 756-2001-п ),
віднесена, зокрема, засвідчена в установленому порядку копія: - затверджених в установленому порядку правил проведення та
арбітражу земельних торгів. Відповідно до статті 80 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2010 рік" ( 2154-17 ) до прийняття закону, який
врегулює порядок продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення державної чи комунальної
власності або прав на них на конкурентних засадах (земельних
торгах), продаж зазначених земельних ділянок
несільськогосподарського призначення здійснюється у порядку,
затвердженому Кабінетом Міністрів України. У зв'язку з цим, включення вказаного абзацу до пункту 1
проекту Змін у пункт 22 до прийняття відповідного законодавчого
акта є передчасним.
3. Крім цього повідомляємо, що Кабінетом Міністрів України
21 травня 2009 року була затверджена постанова N 502
( 502-2009-п ) "Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на
період до 31 грудня 2010 року" (далі - Постанова N 502), яка стала
лише першим кроком на шляху запровадження програми державної
підтримки суб'єктів господарювання під час дії світової фінансової
кризи. Так, Постановою N 502 ( 502-2009-п ) до 31 грудня 2010 р.
тимчасово припинено проведення планових перевірок суб'єктів
господарювання, крім, зокрема, перевірок суб'єктів господарювання,
що відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України
критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської
діяльності віднесені до суб'єктів господарювання з високим
ступенем ризику. На сьогоднішній день мораторій на здійснення заходів
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх
посадовими чи службовими особами суб'єктів малого підприємництва
встановлено і на законодавчому рівні. Так, 15 грудня 2009 року
Верховна Рада України прийняла Закон України "Про внесення змін до
деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в
Україні" ( 1759-17 ) (далі - Закон N 1759), який набрав чинності
30.12.2009. Проте в Законі N 1759 ( 1759-17 ) також одним із виключень на
встановлений мораторій щодо здійснення планових заходів державного
нагляду (контролю) є перевірка суб'єктів малого підприємництва,
господарська діяльність яких віднесена до високого ступеня ризику. Відповідно до діючої редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 20.05.2009 N 477 ( 477-2009-п ) "Про затвердження
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності та визначається періодичність проведення
планових заходів з державного контролю за використанням та
охороною земель" до суб'єктів господарювання із високим ступенем
ризику відносяться такі, що провадять господарську діяльність: - на землях оборони, землях оздоровчого та рекреаційного
призначення; - пов'язаної з використанням небезпечних речовин I і II класу
небезпеки та радіаційно небезпечних речовин (крім атомних
електростанцій), перевезенням небезпечних вантажів, забезпеченням
життєдіяльності населених пунктів (енерго-, тепло-, газо- та
водопостачання тощо), веденням лісового господарства, товарного
сільськогосподарського виробництва, використанням земель водного
та природно-заповідного фонду, а також земельних ділянок для
видобування корисних копалин. Проте, пунктом 2 проекту Змін до постанов передбачається
віднести до високого ступеня ризику суб'єктів господарювання,
діяльність яких пов'язана з проведенням робіт із землеустрою,
землеоціночних робіт. Таким чином, в разі прийняття проекту Змін усі суб'єкти
господарювання, які проводять роботи із землеустрою та оціночні
роботи автоматично вийдуть з під дії нормативно-правових актів,
якими встановлений мораторій на заходи державного нагляду
(контролю). Слід зазначити, що в умовах фінансової кризи найбільш
важливим є захист, підтримка та збереження суб'єктів малого
підприємництва, як найбільш вразливої частки економіки. Саме у
зв'язку з цим, в межах державної політики сприяння розвитку
підприємництва, в Україні і було впроваджено тимчасовий мораторій
на здійснення заходів державного нагляду (контролю). Додатково повідомляємо, в разі виникнення необхідності
віднесення суб'єктів господарювання до високого ступеня ризику або
будь-якого іншого, повинен бути диференційований підхід до
розподілу суб'єктів господарювання за ступенями ризику, а не
віднесення до певного ступеня ризику повністю виду господарської
діяльності, як то роботи із землеустрою або землеоціночні роботи. Також зазначаємо, що для забезпечення здійснення державної
регуляторної політики є необхідним дотримання основних її
принципів, що визначені статтею 4 Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ). Так, одним з основних принципів державної регуляторної
політики є прозорість та врахування громадської
думки - відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань
дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної
діяльності, обов'язковий розгляд регуляторними органами ініціатив,
зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку
фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, обов'язковість і
своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома
фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, інформування
громадськості про здійснення регуляторної діяльності. З огляду на вищенаведене повідомляємо, що на адресу
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва надійшов лист із зауваженнями та пропозиціями щодо
даного проекту постанови від асоціації "Земельна спілка України"
(лист від 30.04.2010 р., копія якого додається). Згідно з частиною 7 статті 9 вище відміченого Закону України
"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 ), усі зауваження і пропозиції щодо проекту
регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу
підлягають обов'язковому розгляду розробником цього проекту. За
результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта
повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або
мотивовано їх відхиляє, з подальшим відображенням в аналізі
регуляторного впливу, як альтернативних способів досягнення цілей. Беручи до уваги викладене, зазначений проект регуляторного
акта не може бути погоджений Держкомпідприємництвом без дотримання
розробником процедури, встановленої частиною 7 статті 9 Закону
України "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності" ( 1160-15 ). Також зазначаємо, що розробником не дотримано вимоги статті 8
Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності" ( 1160-15 ). Зокрема, в розділі 12 аналізу регуляторного впливу даного
проекту постанови визначено не всі обов'язкові показники
результативності регуляторного акта, а саме не визначено розмір
надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових
фондів, пов'язаних з дією акта. Так, методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України N 308
( 308-2004-п ) від 11.03.2004, визначені такі обов'язкові
показники результативності: 1) Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і
державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта. 2) Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб,
на яких поширюватиметься дія акта. 3) Розмір коштів, що витрачаються суб'єктами господарювання
та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта. 4) Час, що витрачається суб'єктами господарювання та/або
фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта. 5) Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або
фізичних осіб стосовно основних положень регуляторного акта. Пропонуємо розробнику доопрацювати аналіз регуляторного
впливу даного проекту регуляторного акта з урахуванням наданих
зауважень. Разом з цим зазначаємо, що проект постанови не внесено до
плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, що не
відповідає вимогам статті 4 вищезазначеного Закону ( 1160-15 ),
згідно з якою одним з основних принципів регуляторної політики є
передбачуваність - послідовність регуляторної діяльності,
відповідність її цілям державної політики, а також планам з
підготовки проектів регуляторних актів, що дозволяє суб'єктам
господарювання здійснювати планування їхньої діяльності. Також, відповідно до статті 7 Закону ( 1160-15 ) регуляторні
органи затверджують плани діяльності з підготовки ними проектів
регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше
15 грудня поточного року, якщо інше не встановлено законом. Якщо
регуляторний орган готує або розглядає проект регуляторного акта,
який не внесений до затвердженого цим регуляторним органом плану
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, цей орган
повинен внести відповідні зміни до плану не пізніше десяти робочих
днів з дня початку підготовки цього проекту або з дня внесення
проекту на розгляд до цього регуляторного органу, але не пізніше
дня оприлюднення цього проекту. Пропонуємо розробнику внести
проект постанови до зазначеного плану діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів. Враховуючи зазначене, керуючись частиною п'ятою статті 21
Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності" ( 1160-15 ), Державний комітет України з
питань регуляторної політики та підприємництва В И Р І Ш И В:
відмовити в погодженні проекту постанови Кабінету Міністрів
України "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України
від 4 липня 2001 р. N 756 і від 20 травня 2009 р. N 477".
Голова М.Бродськийвгору