Про затвердження Регламенту Вищої ради юстиції
Вища рада юстиції; Рішення, Регламент, Форма типового документа від 30.07.2015355/0/15-15
Документ vr355423-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.01.2017, підстава - vr52_910-17

ВИЩА РАДА ЮСТИЦІЇ

РІШЕННЯ

30.07.2015  № 355/0/15-15

{Рішення втратило чинність на підставі Рішення Вищої ради правосуддя № 52/0/15-17 від 24.01.2017}

Про затвердження Регламенту Вищої ради юстиції

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Вищої ради юстиції
№ 697/0/15-15 від 24.09.2015
№ 867/0/15-15 від 17.11.2015
№ 1179/0/15-16 від 09.06.2016
№ 3017/0/15-16 від 20.10.2016
№ 3022/0/15-16 від 27.10.2016
№ 3032/0/15-16 від 28.11.2016}

Вища рада юстиції, розглянувши питання про затвердження Регламенту Вищої ради юстиції, ВСТАНОВИЛА:

Відповідно до Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд" внесено зміни до Закону України "Про Вищу раду юстиції", зокрема: статтю 2 доповнено частиною другою, згідно з якою Вища рада юстиції затверджує свій регламент, положеннями якого регулюються процедурні питання здійснення нею передбачених Конституцією України та цим Законом повноважень.

Чинний Регламент Вищої ради юстиції визначає повноваження, організацію і порядок діяльності Вищої ради юстиції, як це було передбачено статтею 2 Закону України "Про Вищу раду юстиції" до внесення змін Законом України "Про забезпечення права на справедливий суд".

З метою приведення положень Регламенту Вищої ради юстиції у відповідність до норм законодавства, а також керуючись статтями 2, 27 Закону України "Про Вищу раду юстиції", Вища рада юстиції ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Регламент Вищої ради юстиції, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Вищої ради юстиції від 04 жовтня 2010 № 791/0/15-10; від 31 травня 2011 року № 381/0/15-11; від 18 жовтня 2011 року № 795/0/15-11; від 01 листопада 2011 року № 798/0/15-11; від 14 грудня 2011 року № 900/0/15-11; від 07 лютого 2012 року № 224/0/15-12; від 17 вересня 2013 року № 934/0/15-13; від 22 жовтня 2013 року № 1145/0/15-13.

Голова Вищої ради юстиції

І.М. БенедисюкЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Вищої ради юстиції
30.07.2015  № 355/0/15-15

РЕГЛАМЕНТ
Вищої ради юстиції

Цей Регламент розроблено відповідно до Закону України "Про Вищу раду юстиції України".

Обрання Голови Ради та його заступника

1. Для голосування під час виборів Голови Ради та його заступника використовується бюлетень за формою, визначеною у Додатку.

2. Кандидатури на посаду Голови Ради та його заступника пропонуються членами Ради або вносяться шляхом самовисування. Кандидат вправі заявити самовідвід, який приймається Радою без голосування.

3. Всі члени Ради мають право взяти участь в обговоренні кандидатур.

4. Список запропонованих осіб затверджується відкритим голосуванням.

5. Рада більшістю голосів членів Ради від присутніх обирає лічильну комісію у складі трьох членів Ради. До складу лічильної комісії не може входити член Ради, який головує на засіданні або балотується. Якщо сформувати лічильну комісію з дотриманням цього правила неможливо, лічильна комісія обирається у складі п'яти осіб.

6. Член Ради може запропонувати лише одну кандидатуру до складу лічильної комісії.

7. Голосування по кандидатурах до складу лічильної комісії проводиться в порядку їх висування шляхом відкритого голосування. Підрахунок голосів при обранні лічильної комісії здійснюється головуючим.

8. Лічильна комісія зі свого складу відкритим голосуванням обирає голову і секретаря комісії, про що складає протокол, який затверджує Рада.

9. Лічильна комісія забезпечує виготовлення бюлетенів для таємного голосування. На зворотній стороні бюлетенів головуючий на засіданні Ради та члени лічильної комісії ставлять підписи, які посвідчуються печаткою Ради. Бюлетень без підписів головуючого, членів лічильної комісії та відбитку печатки є недійсним.

10. Для організації та проведення виборів Голови Ради лічильна комісія вносить до бюлетенів для таємного голосування в алфавітному порядку прізвища, імена та по батькові кандидатів на посаду Голови Ради.

11. Члени Ради засвідчують одержання бюлетенів своїми підписами в окремому списку. Бюлетені, що виявилися зайвими, вважаються недійсними, на них члени лічильної комісії вчиняють напис "Погашено" і ставлять свої підписи.

12. Перед початком голосування члени лічильної комісії надають для огляду членам Ради скриньку для голосування, яку опечатують у присутності членів Ради і розміщують на видному місці у приміщенні, де відбувається засідання Ради.

13. При голосуванні член Ради проставляє проти прізвища кандидата, за якого він голосує, або у графі "Не підтримую жодного кандидата" позначку плюс ("+") або іншу. Бюлетень, в якому проставлено дві чи більше позначки або не проставлено жодної позначки, є недійсним.

14. Після проведення таємного голосування лічильна комісія перевіряє дійсність бюлетенів, підраховує голоси, подані за кожну кандидатуру, складає протокол результатів голосування, який підписують голова та члени лічильної комісії.

15. Протокол оголошується головою лічильної комісії на засіданні Ради, на якому проводилося голосування по виборах Голови Ради. У разі виявлення у протоколі арифметичних, технічних помилок або описок Рада доручає лічильній комісії виправити такі помилки чи описки на цьому ж засіданні.

16. Якщо до бюлетеня було внесено більше двох кандидатур і жоден із кандидатів на посаду Голови Ради не набрав необхідної кількості голосів, проводиться повторне голосування по тих кандидатурах, які одержали найбільшу кількість голосів.

17. Якщо до бюлетеня було внесено прізвище двох кандидатів і в результаті голосування жоден з них не набрав необхідної кількості голосів, до бюлетеня для повторного голосування вноситься прізвище кандидата, який набрав найбільше голосів.

18. У разі, коли при голосуванні за одну кандидатуру або при повторному голосуванні жоден кандидат не набере необхідної кількості голосів, проводяться нові вибори у порядку, передбаченому вище пунктами 1 - 17. До бюлетеня можуть вноситися прізвища і тих кандидатів, які балотувалися на посаду Голови Ради на попередніх виборах.

19. Якщо в результаті проведення кількох нових виборів жодна із запропонованих кандидатур не набере необхідної кількості голосів, за рішенням Ради до бюлетеня для таємного голосування може бути внесене прізвище кандидата, який за протоколами лічильної комісії набрав найбільшу кількість голосів на попередніх виборах. Саме по цій кандидатурі проводиться голосування.

20. Бюлетені для таємного голосування, протоколи лічильної комісії лічильна комісія надає головуючому при розгляді цього питання, який опечатує їх у присутності всіх членів Ради. Бюлетені для таємного голосування, протоколи лічильної комісії долучаються до протоколу засідання Ради.

Засідання секцій та Ради

21. Відповідний структурний підрозділ секретаріату не пізніше як за 5 днів до дня проведення засідання повідомляє членів Ради про дату його проведення і надсилає їм проект порядку денного, визначений секретарем секції (Головою Ради), а також в електронній формі інформаційні матеріали з питань, винесених на розгляд.

22. Член Ради має право подати пропозиції про включення до проекту порядку денного засідань додаткових питань.

23. Член Ради зобов'язаний у разі неможливості прибуття на засідання повідомити про неявку.

24. Особи, які бажають бути присутніми на засіданнях, допускаються до зали до початку засідання за наявності вільних місць.

25. У призначений час головуючий на засіданні, перевіривши наявність кворуму, відкриває засідання і оголошує проект порядку денного, який має бути затверджений більшістю присутніх на засіданні членів Ради (секції).

Головуючий на засіданні ставить на обговорення усі пропозиції, які вносять на засіданні члени Ради, в порядку їх надходження.

26. Перед початком засідання відповідний структурний підрозділ встановлює особу кожного запрошеного.

27. Якщо запрошена особа не з'явилась на засідання секції чи Ради, секція за результатами обговорення визначається щодо можливості розгляду питання за відсутності цієї особи, а Рада приймає відповідну протокольну ухвалу.

28. Розгляд питання порядку денного починається з доповіді члена Ради. Доповідач викладає підстави прийняття матеріалів до розгляду, досліджені обставини, висновок відповідної секції (на засіданні Ради, якщо питання розглядалося секцією) і відповідає на запитання членів Ради.

29. Після доповіді члена Ради можливість надати пояснення має особа, стосовно якої вирішується питання, та інші запрошені. До них можуть бути поставлені запитання.

30. У разі розгляду питання за відсутності запрошеної особи на засіданні, оголошуються її письмові пояснення (за наявності).

31. Коли отриманої на засіданні інформації недостатньо для прийняття рішення, розгляд питання за рішенням секції чи Ради може бути відкладений до з'ясування обставин або отримання додаткової інформації.

32. У разі, якщо згідно з законом рішення повинно бути прийняте шляхом таємного голосування і закон не вимагає проведення такого голосування за допомогою бюлетенів, таємне голосування може проводитися за допомогою електронної системи.

Особливості проведення засідань секцій Ради

33. Засідання секції призначаються по мірі необхідності Головою Ради або секретарем секції.

34. За письмовим розпорядженням Голови Ради до участі у засіданні секції з правом голосу може залучатися член Ради, який входить до складу іншої секції.

{Пункт 34 в редакції Рішення Вищої ради юстиції № 1179/0/15-16 від 09.06.2016}

35. Головує на засіданні секції секретар секції, а за його відсутності - один із членів секції, визначений більшістю від присутніх на засіданні секції.

35-1. Засідання секції відбуваються у приміщенні, визначеному розпорядженням Голови Ради.

Засідання секції проводяться шляхом розгляду питань порядку денного та прийняття висновку без участі осіб, щодо яких розглядається відповідне питання, та заінтересованих осіб, якщо рішенням секції не визначено інший порядок проведення засідання.

Висновки секції Вищої ради юстиції приймаються більшістю членів Вищої ради юстиції, які взяли участь у засіданні. Член Ради не має права утримуватися від голосування.

Член Ради, який здійснював перевірку даних про наявність підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, не бере участі у голосуванні при прийнятті висновку.

Висновок секції підписується секретарем секції, а за його відсутності - головуючим на засіданні секції.

Порядок денний та результати засідання секції оприлюднюються на офіційному веб-сайті Вищої ради юстиції.

{Регламент доповнено пунктом 35-1 згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 1179/0/15-16 від 09.06.2016}

Особливості проведення засідань Ради

36. Відповідний структурний підрозділ секретаріату завчасно запрошує на засідання осіб, якщо їх право участі передбачене законом. Запрошення особи на засідання здійснюється шляхом публікації повідомлення на сайті Вищої ради юстиції, а також направлення повідомлення поштою та/або іншими способами на відомі адреси проживання та роботи особи.

{Пункт 36 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 697/0/15-15 від 24.09.2015}

37. На засідання можуть запрошуватися інші особи.

38. Розгляд відповідного питання може бути відкладений також у разі повторної неявки запрошених осіб з поважних причин.

39. Засідання Ради веде Голова Ради, за його відсутності - заступник, а за відсутності Голови та заступника - один із членів, обраний членами Ради.

40. Засідання Ради призначається Головою Ради або скликається більшістю від конституційного складу Ради.

41. Голова Ради визначає доповідачів з кожного питання. Доповідач готує проект рішення з питань порядку денного з наведенням мотивів рішення.

42. Якщо інше не встановлене законом, прийняття Радою рішень відбувається шляхом відкритого голосування у приміщенні (нарадчій кімнаті), бути присутніми у якому іншим особам забороняється. Член Ради не вправі утриматися при голосуванні. Член Ради зобов'язаний взяти участь у голосуванні, крім випадків, встановлених законом.

43. Аудіозапис (за наявності - відеозапис) засідань Ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ради, крім закритих засідань та частини засідань, яка проводиться в нарадчій кімнаті.

44. Засідання Ради, за винятком частини, що проводиться у нарадчій кімнаті, оформляється протоколом за підписом головуючого і технічного секретаря. Ведення протоколів забезпечує відповідний структурний підрозділ секретаріату.

45. Заступник Голови або інший член Ради за дорученням головуючого письмово фіксує результати голосування при прийнятті рішень Радою та надає їх за своїм підписом технічному секретарю для занесення до протоколу засідання.

46. У протоколі зазначаються:

- місце, дата проведення засідання;

- прізвища, імена, по батькові головуючого та всіх присутніх членів Ради;

- питання, включені до порядку денного засідання Ради;

- послідовність дій Ради;

- прізвища членів Ради, які виступали, суть внесених ними пропозицій;

- клопотання та пояснення запрошених осіб, які брали участь у засіданні;

- зміст резолютивної частини ухваленого Радою рішення та ухвал, прийнятих Радою, результати голосування.

Участь у формуванні суддівського корпусу

46-1.1. До утворення Вищої ради правосуддя Вища рада юстиції розглядає питання про внесення подання про призначення суддів на посади відповідно до рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі - рекомендація ВККСУ) про призначення кандидата на посаду судді з урахуванням положень Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" від 2 червня 2016 року № 1401-VIII та Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 2 червня 2016 року № 1402-VIII.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

46-1.2. Рада розглядає рекомендацію ВККСУ про призначення кандидата на посаду судді на засіданні разом з висновком члена Вищої ради юстиції.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

46-1.3. До рекомендації ВККСУ обов'язково додається особова справа (досьє) кандидата на посаду судді.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

46-1.4. Попередній розгляд рекомендації ВККСУ здійснює член Вищої ради юстиції (доповідач), визначений у порядку автоматизованого розподілу згідно з пунктом 59 цього Регламенту незалежно від того, до якої секції входить такий член Ради, у строк не більше одного місяця із дня отримання рекомендації та особової справи (досьє) кандидата на посаду судді.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

46-1.5. З метою встановлення обставин, визначених пунктом 46-1.12 цього Регламенту, доповідач має право витребувати у встановленому статтею 25 Закону України "Про Вищу раду юстиції" порядку необхідну інформацію та документи.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

46-1.6. За результатами попереднього розгляду доповідач складає висновок щодо можливості прийняття Радою рішення про внесення подання Президентові України про призначення судді на посаду, який повинен містити обґрунтування щодо наявності чи відсутності підстав, передбачених частиною дев'ятнадцятою статті 79 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", та доповідає цей висновок на засіданні Вищої ради юстиції.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

46-1.7. Кандидат на посаду судді, стосовно якого до проекту порядку денного засідання Ради включено питання щодо розгляду рекомендації ВККСУ, запрошується на засідання Ради в порядку, передбаченому пунктом 36 цього Регламенту. Неявка кандидата на посаду судді на засідання, незалежно від причин, не перешкоджає розгляду рекомендації ВККСУ за його відсутності.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

46-1.8. Кандидатура на посаду судді розглядається на засіданні Ради після доповіді члена Вищої ради юстиції. Кожен член Вищої ради юстиції має право ставити запитання кандидату на посаду судді.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

46-1.9. За результатами розгляду рекомендації ВККСУ Рада ухвалює рішення щодо внесення подання Президентові України про призначення на посаду судді або про відмову у внесенні такого подання.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

46-1.10. Рішення щодо кандидата на посаду судді приймається на засіданні Вищої ради юстиції відкритим голосуванням у нарадчій кімнаті.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

46-1.11. Рішення про внесення подання Президентові України про призначення на посаду судді вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 14 членів Вищої ради юстиції. Якщо рішення не набрало необхідної кількості голосів, вважається, що прийнято рішення про відмову у внесенні подання Президентові України про призначення на посаду судді.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

46-1.12. Вища рада юстиції може відмовити у внесенні Президентові України подання про призначення на посаду судді виключно з таких підстав:

1) наявність обґрунтованого сумніву щодо відповідності кандидата критерію доброчесності чи професійної етики або інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв'язку з таким призначенням;

2) порушення визначеного законом порядку призначення на посаду судді.

Підстави, зазначені у цьому пункті, Вища рада юстиції встановлює, керуючись власною оцінкою обставин, пов'язаних із кандидатом на посаду судді, та його особистих якостей.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

46-1.13. У разі встановлення обставин, вказаних у пункті 46-1.12 цього Регламенту, Рада приймає вмотивоване рішення про відмову у внесенні подання про призначення кандидата на посаду судді. У разі встановлення порушення, передбаченого підпунктом 2 пункту 46-1.12 цього Регламенту, Рада також визначає дії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, необхідні для усунення наслідків цих порушень.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

46-1.14. Рішення Ради оголошується публічно, безпосередньо після його винесення та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Вищої ради юстиції не пізніше наступного дня після його прийняття. На вимогу кандидата йому надається копія рішення Ради, винесеного щодо нього, не пізніше як через сім днів з дня його оголошення.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

46 -1.15. Рішення Ради викладається у письмовій формі, підписується Головою Ради. Рішення Ради про відмову у внесенні подання про призначення судді на посаду підписується усіма членами Ради, які брали участь у його ухваленні.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

46-1.16. Кандидат на посаду судді має право відкликати свою заяву про призначення на посаду судді до моменту прийняття Радою рішення щодо його призначення на посаду судді безпосередньо на засіданні Ради або направивши заяву, підпис кандидата на якій засвідчено нотаріусом. У разі відкликання кандидатом заяви про призначення на посаду судді Рада приймає рішення про залишення рекомендації ВККСУ без розгляду та повертає рекомендацію й особову справу (досьє) до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

46-1.17. У разі, якщо кандидат на посаду судді відкликав свою заяву про призначення на посаду судді до моменту видання указу Президентом України, однак після ухвалення рішення Радою, раніше ухвалене рішення Вищої ради юстиції вважається таким, що вичерпало свою дію, і Рада приймає рішення, яким рекомендація ВККСУ залишається без розгляду та разом з особовою справою (досьє) повертається до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

Підготовка та оформлення актів Ради, секцій, видача їх копій

47. Проекти актів Ради і секцій готують і візують члени Ради, призначені доповідачами з відповідного питання.

48. Копія рішення Ради надсилається чи вручається особі, прав і обов'язків якої воно стосується, у строк, встановлений законом.

49. Якщо рішення у дисциплінарній справі передбачає відсторонення судді від здійснення правосуддя, копія рішення негайно надсилається до відповідного суду, у т. ч. засобами електронного зв'язку.

49-1. Рада може своєю ухвалою виправити допущені у прийнятому нею акті описки, арифметичні помилки.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 867/0/15-15 від 17.11.2015}

Особливості розгляду матеріалів та рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про обрання суддів безстроково, направлених Верховною Радою України відповідно до пункту 30 розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів"

49-1.1. Матеріали та рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про обрання суддів безстроково, щодо яких на день набрання чинності Законом України "Про судоустрій і статус суддів" від 2 червня 2016 року № 1402-VIII Верховною Радою України рішення не прийнято, які надходять з Верховної Ради України, розподіляються згідно з пунктом 59 цього Регламенту між усіма членами Вищої ради юстиції незалежно від їх входження до секцій Ради.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

49-1.2. Отримавши рекомендацію ВККСУ про обрання судді безстроково, член Ради здійснює підготовку її до розгляду. Під час підготовки до розгляду член Ради здійснює перевірку з метою встановлення:

1) додержання визначеного законом порядку призначення на посаду судді;

2) відповідності судді критерію професійної етики або інших обставин, які можуть вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв'язку з таким призначенням.

Здійснюючи перевірку, член Ради ознайомлюється з суддівським досьє, а також має право:

- отримувати матеріали від Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які дають змогу перевірити дотримання передбаченого порядку призначення на посаду судді, відповідність судді критерію професійної етики, а також інформацію про інші обставини, які можуть вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв'язку з таким призначенням;

- робити запити до будь-яких підприємств, установ та організацій з метою перевірки відповідної інформації.

За результатами перевірки член Ради складає висновок, який має містити пропозицію про призначення судді або відмову у призначенні.

Перевірка має бути проведена протягом одного місяця з дня передачі матеріалів члену Ради.

Висновок члена Ради за результатами перевірки має бути наданий для ознайомлення членам Ради не пізніше ніж за три дні до розгляду питання на засіданні Ради.

Питання про розгляд рекомендації ВККСУ про обрання судді безстроково має бути включено до проекту порядку денного засідання Ради, а проект порядку денного засідання Ради має бути розміщений на веб-сайті Ради не пізніше ніж за п'ять днів до дати проведення засідання Ради.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

49-1.3. Висновок члена Ради розглядається Радою без попереднього розгляду секцією з питань призначення суддів на посади та звільнення їх з посад.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

49-1.4. На засідання Ради запрошується суддя в порядку, встановленому цим Регламентом. Участь судді в засіданні є обов'язковою.

У разі неможливості з поважних причин взяти участь у засіданні Ради суддя, рекомендація ВККСУ стосовно якого розглядається, зобов'язаний повідомити Раду про причини неявки. Повторна неявка цього судді на засідання є підставою для розгляду рекомендації ВККСУ за його відсутності.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

49-1.5. Обговорення на засіданні Ради питання про обрання на посаду судді безстроково починається з оголошення членом Ради - доповідачем висновку про результати перевірки матеріалів рекомендації ВККСУ про обрання судді безстроково.

Кожен член Ради має право ставити запитання судді.

Суддя має право надати пояснення з питань, що виникли в ході засідання, або ж відмовитися від пояснень.

У разі необхідності додаткового вивчення матеріалів та рекомендації ВККСУ про обрання судді безстроково її розгляд може бути відкладено із зазначенням дати у протоколі засідання.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

49-1.6. За результатами розгляду рекомендації ВККСУ про обрання судді безстроково після обговорення, під час якого кожен член Ради може висловлювати власну думку та заперечення, Рада приймає рішення про призначення судді шляхом відкритого голосування в нарадчій кімнаті.

Якщо рішення про призначення судді на посаду не набрало необхідної кількості голосів членів Ради, вважається, що Радою ухвалено рішення про відмову у призначенні судді на посаду.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

49-1.7. Рада може відмовити у призначенні судді на посаду виключно з таких підстав:

1) наявність обґрунтованого сумніву щодо відповідності судді критерію доброчесності чи професійної етики або інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв'язку з таким призначенням. Підстави, вказані у цьому пункті, Рада визначає, керуючись власною оцінкою обставин, пов'язаних із суддею, та його особистих якостей;

2) порушення визначеного законом порядку призначення судді на посаду.

Резолютивна частина рішення, а також результат голосування оголошується на засіданні негайно після виходу з нарадчої кімнати.

Рішення Ради викладається у письмовій формі, підписується Головою Ради. Рішення Ради про відмову у призначенні судді на посаду підписується усіма членами Ради, які брали участь у прийнятті рішення.

Рішення про призначення судді на посаду має містити прізвище, ім'я, по батькові судді та назву суду, до якого його призначено. Викладення мотивів ухвалення рішення про призначення судді не вимагається. В одному рішенні Ради може бути зазначено про призначення кількох суддів до одного або різних судів.

У разі відмови у призначенні судді на посаду Рада ухвалює вмотивоване рішення, яке може бути оскаржено у порядку, встановленому процесуальним законом.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

49-1.8. Повний текст рішення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Вищої ради юстиції не пізніше ніж на сьомий день із дня його ухвалення. У цей самий строк копія рішення вручається судді особисто під розписку, а також передається до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для приєднання до суддівського досьє та ведення обліку даних про кількість посад суддів у судах, у тому числі вакантних. Разом з копією рішення Вищій кваліфікаційній комісії суддів України повертаються матеріали щодо призначення судді.

Копія рішення направляється до суду, в якому суддя обіймає посаду.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

49-1.9. У разі, якщо від судді надійшла заява про відкликання заяви про його обрання безстроково, Рада приймає рішення про залишення без розгляду заяви судді про обрання безстроково.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

49-1.10. Якщо Рада прийняла рішення про відмову у призначенні судді на посаду або про залишення без розгляду заяви судді про його обрання безстроково, повноваження судді припиняються із закінченням строку, на який його було призначено, на підставі підпункту 2 пункту 16-1 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

Відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя

49-2.1. Подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя (далі - подання ВККСУ) розподіляються згідно з пунктом 59 цього Регламенту між усіма членами Вищої ради юстиції.

Подання ВККСУ має бути розглянуто протягом 30 днів з дня надходження подання до Ради.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3022/0/15-16 від 27.10.2016}

49-2.2. Отримавши подання ВККСУ, член Ради здійснює підготовку його до розгляду. Під час підготовки до розгляду член Ради здійснює перевірку з метою встановлення:

1) наявності встановлених законом підстав для відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя (далі - відрядження судді);

2) додержання порядку прийняття рішення про відрядження судді, зокрема наявність згоди судді на відрядження до зазначеного суду та на зазначений строк, та чи було вільним волевиявлення судді;

3) погодження Державною судовою адміністрацією України фінансування встановлених законодавством видатків на відрядження судді;

4) якщо відрядження судді пов'язане з надмірним рівнем судового навантаження - обґрунтованості рішення про відрядження за показниками зменшення рівня навантаження в суді, до якого суддю відряджено, та з урахуванням зміни рівня навантаження у суді, з якого суддя відряджається, після відрядження судді.

Здійснюючи перевірку, член Ради ознайомлюється з суддівським досьє, а також має право:

- отримувати матеріали від Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які дають змогу перевірити дотримання передбаченого порядку прийняття рішення та встановлених законом підстав відрядження судді;

- робити запити до будь-яких підприємств, установ та організацій з метою перевірки відповідної інформації.

За результатами перевірки член Ради складає висновок, який має містити пропозицію про відрядження судді або відмову у відрядженні.

Перевірка має бути проведена протягом десяти днів з дня передачі матеріалів члену Ради.

Висновок члена Ради за результатами перевірки має бути наданий для ознайомлення членам Ради не пізніше ніж за три дні до розгляду питання на засіданні Ради.

Питання про розгляд подання ВККСУ про відрядження судді має бути включено до проекту порядку денного засідання Ради, а проект порядку денного засідання Ради має бути розміщений на веб-сайті Ради не пізніше ніж за два дні до дати проведення засідання Ради.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3022/0/15-16 від 27.10.2016}

49-2.3. Висновок члена Ради та матеріали подання ВККС розглядаються Радою без попереднього розгляду секцією з питань призначення суддів на посади та звільнення їх з посад.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3022/0/15-16 від 27.10.2016}

49-2.4. Про розгляд подання ВККСУ на засіданні Ради суддя повідомляється в порядку, встановленому цим Регламентом. Участь судді в засіданні не є обов'язковою, його неявка в засідання Ради не перешкоджає розгляду питання за його відсутності.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3022/0/15-16 від 27.10.2016}

49-2.5. Обговорення на засіданні Ради питання про відрядження судді починається з оголошення членом Ради - доповідачем висновку про результати перевірки матеріалів подання ВККСУ.

Суддя, якщо він прибув на засідання Ради, має право надати пояснення з питань, що виникли в ході засідання. Кожен член Ради має право ставити запитання судді.

У разі необхідності додаткового вивчення матеріалів та подання ВККСУ його розгляд може бути відкладено із зазначенням дати у протоколі засідання.

Суддя має право відмовитись від відрядження, відкликавши свою згоду на відрядження, до моменту ухвалення Радою рішення.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3022/0/15-16 від 27.10.2016}

49-2.6. За результатами розгляду подання ВККСУ після обговорення, під час якого кожен член Ради може висловлювати власну думку та заперечення, Рада ухвалює рішення про відрядження судді шляхом відкритого голосування в нарадчій кімнаті.

Якщо рішення про відрядження судді не набрало необхідної кількості голосів членів Ради, вважається, що Радою ухвалено рішення про відмову у відрядженні судді.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3022/0/15-16 від 27.10.2016}

49-2.7. Рада може відмовити у відрядженні судді з таких підстав:

1) відсутність згоди судді на відрядження;

2) порушення визначеного порядку прийняття рішення щодо надання висновку про відрядження судді;

3) відсутність погодження Державною судовою адміністрацією України фінансування встановлених законодавством видатків на відрядження судді;

4) надмірне навантаження в суді, з якого відряджається суддя;

5) виникнення конфлікту інтересів у разі такого переведення.

Резолютивна частина рішення Ради, а також результат голосування оголошується на засіданні негайно після виходу з нарадчої кімнати.

Рішення Ради викладається у письмовій формі, підписується Головою Ради.

Рішення про відрядження судді має містити:

- прізвище, ім'я, по батькові судді;

- назву суду, в якому суддя здійснює правосуддя;

- назву суду, до якого суддю відряджено;

- строк, на який суддю відряджено (обчислюється в місяцях);

- дату, з якої починається обчислення строку відрядження;

- доручення Державній судовій адміністрації забезпечити фінансування видатків на відрядження судді.

Викладення мотивів ухвалення рішення про відрядження судді не вимагається.

У разі відмови у відрядженні судді Рада ухвалює вмотивоване рішення.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3022/0/15-16 від 27.10.2016}

49-2.8. Повний текст рішення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ради не пізніше ніж на сьомий день із дня його ухвалення. У цей самий строк копія рішення вручається судді особисто під розписку, а також передається до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для приєднання до суддівського досьє та ведення обліку даних про кількість посад суддів у судах, у тому числі вакантних, та Державній судовій адміністрації України для вжиття організаційних заходів, пов'язаних із виконанням рішення про відрядження судді.

Копія рішення направляється до суду, в якому суддя обіймає посаду, та до суду, до якого суддю відряджено.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3022/0/15-16 від 27.10.2016}

49-2.9. Рішення Ради є підставою для оформлення Державною судовою адміністрацією (або її територіальним відділенням) документів на відрядження судді відповідно до вимог законодавства.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3022/0/15-16 від 27.10.2016}

49-2.10. У разі, якщо від судді надійшла заява про відкликання його згоди на відрядження, Рада приймає рішення про залишення без розгляду подання ВККСУ про відрядження судді.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3022/0/15-16 від 27.10.2016}

49-2.11. Якщо суддя протягом п'яти днів з дня отримання рішення Ради без поважних причин не прибув до суду, до якого його відряджено, Рада може за поданням ВККСУ скасувати рішення про відрядження.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3022/0/15-16 від 27.10.2016}

49-2.12. Відрядження судді може бути достроково припинено рішенням Ради за поданням ВККСУ, яке має містити мотиви дострокового припинення відрядження судді.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3022/0/15-16 від 27.10.2016}

49-2.13. Рішенням Ради за поданням ВККСУ строк відрядження судді може бути продовжено в межах загального річного строку.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3022/0/15-16 від 27.10.2016}

Особливості розгляду питань, пов'язаних із звільненням суддів з посад

50. Підготовка до розгляду Радою питань, пов'язаних із звільненням суддів з посади з підстав, передбачених пунктом 5 частини п'ятої статті 126 Конституції України, здійснюється дисциплінарною секцією Ради, якщо інше не встановлено цим Регламентом. Підготовка до розгляду Радою питань про звільнення судді відповідно до Закону України "Про очищення влади" здійснюється членами секції з питань призначення суддів на посади та звільнення їх з посад. Підготовка до розгляду Радою питань про звільнення судді з посади на підставі рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України здійснюється членами секції з питань призначення суддів на посади та звільнення їх з посад.

{Пункт 50 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 697/0/15-15 від 24.09.2015}

Звільнення суддів відповідно до пункту 4 частини шостої статті 126 Конституції України

50-1.1. Заяви про звільнення суддів за власним бажанням та про відставку, рішення щодо внесення подань про звільнення за якими були прийняті Радою до 30 вересня 2016 року, однак не розглянуті Верховною Радою України, Вища рада юстиції розглядає на засіданні Ради у спрощеному порядку без розгляду секцією на підставі частини другої статті 8 Конституції України.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3032/0/15-16 від 28.11.2016}

50-1.2. Суддя, стосовно якого до проекту порядку денного засідання Ради включено питання про звільнення, запрошується на засідання Ради шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Вищої ради юстиції.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3032/0/15-16 від 28.11.2016}

50-1.3. За результатами розгляду пропозицій щодо заяв суддів про звільнення з підстав, передбачених пунктом 4 частини шостої статті 126 Конституції України, Вища рада юстиції ухвалює рішення відкритим голосуванням у нарадчій кімнаті. Рішення щодо заяви судді про звільнення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів від конституційного складу Вищої ради юстиції. Якщо пропозиція не набрала необхідної кількості голосів, вважається, що прийнято рішення про відмову у задоволенні заяви.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3032/0/15-16 від 28.11.2016}

50-1.4. Рада залишає без розгляду заяву судді про звільнення, якщо на момент її розгляду суддю звільнено, його повноваження припинені.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3032/0/15-16 від 28.11.2016}

50-1.5. До ухвалення Радою рішення про звільнення судді з підстав, передбачених пунктом 4 частини шостої статті 126 Конституції України, особа, яка звернулася з відповідною заявою, може її відкликати. У такому випадку Рада ухвалює рішення про залишення без розгляду вказаної заяви. Рішення про залишення без розгляду заяви не позбавляє заявника права повторно звернутися до Ради із заявою про звільнення з посади судді з підстав, передбачених пунктом 4 частини шостої статті 126 Конституції України.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3032/0/15-16 від 28.11.2016}

50-1.6. Після прийняття Радою рішення про звільнення судді з посади відповідний структурний підрозділ секретаріату Ради невідкладно направляє його копію до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та до суду, в якому суддя здійснював правосуддя. Отримання судом рішення Вищої ради юстиції про звільнення судді є підставою для припинення трудових відносин з таким суддею.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3032/0/15-16 від 28.11.2016}

50-1.7. У разі надходження до Ради заяви судді про звільнення у відставку та повідомлення про досягнення суддею 65 років Рада розглядає можливість звільнення судді у відставку до припинення повноважень судді.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3032/0/15-16 від 28.11.2016}

50-1.8. Розгляд заяви про звільнення судді з підстав, передбачених пунктом 4 частини шостої статті 126 Конституції України, може бути зупинено або відкладено, якщо на розгляді Ради перебуває питання про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3032/0/15-16 від 28.11.2016}

51. У разі відкликання суддею заяви про звільнення з посади з підстав, передбачених пунктом 9 частини п'ятої статті 126 Конституції України, заява залишається без розгляду.

52. Скарга на рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо рекомендації внести подання про звільнення судді з посади з підстав порушення присяги готується до розгляду разом з висновком про направлення вказаної рекомендації. Питання про звільнення судді розглядається у разі, якщо за наслідками розгляду скарги рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України залишене без змін.

53. Якщо на момент розгляду питання про звільнення судді Радою внесене подання про звільнення судді з інших підстав, розгляд питання по суті зупиняється до прийняття рішення за внесеним поданням.

54. У випадку, якщо на момент розгляду питання про звільнення судді Радою суддя звільнений з посади або його повноваження припинені, заява (висновок, подання) залишається без розгляду.

55. Підготовка до розгляду питання про звільнення судді з посади доручається члену Ради, на розгляді якого вже перебуває питання про звільнення судді з посади з інших підстав (з дотриманням компетенції секцій).

Особливості розгляду питань, пов'язаних із притягненням суддів до дисциплінарної відповідальності

56. Дисциплінарні провадження (дисциплінарні справи) щодо судді (суддів) за необхідності можуть об'єднуватися (роз'єднуватися). Член Ради, який розглядає питання щодо судді, зобов'язаний перевірити, чи не перебувають на розгляді Ради інші матеріали щодо цього ж судді. При розгляді питання на засіданні Ради мають бути розглянуті всі матеріали щодо цього судді, які перебувають на розгляді Ради.

57. Якщо на момент розгляду питання про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності суддя звільнений з посади або його повноваження припинені, Рада припиняє дисциплінарне провадження (дисциплінарну справу).

58. Про повернення без розгляду заяви (скарги) з підстав, встановлених законом, членом Вищої ради юстиції, який здійснював перевірку, постановляється ухвала Вищої ради юстиції. Ухвала про повернення повинна містити: найменування акта Вищої ради юстиції підстави для повернення з посиланням на норми законодавства, висновок про прийняте рішення - повернення скарги (заяви) без розгляду, прізвище, ім'я та по-батькові члена Вищої ради юстиції, який здійснював перевірку скарги (заяви) на прийнятність. Зазначена ухвала разом зі скаргою (зверненням) та доданими до неї матеріалами надсилається заявнику. Копія скарги (звернення) залишається у Вищій раді юстиції.

Якщо скарга (звернення) є анонімним та/або не містить адреси заявника, ухвала про повернення разом зі скаргою (зверненням) залишається у Вищій раді юстиції.

Якщо скарга (заява) містить декілька вимог, частина з яких є неприйнятною, постановляється ухвала про повернення скарги (звернення) щодо частини вимог. При цьому заявнику надсилається тільки ухвала про повернення, а сама скарга (заява) з доданими до неї документами залишається в матеріалах дисциплінарного провадження.

Якщо обставини, які дають підстави для висновку про неприйнятність, будуть встановлені після відкриття дисциплінарної справи, така скарга (заява) залишається без розгляду на підставі рішення Ради.

{Пункт 58 в редакції Рішення Вищої ради юстиції № 697/0/15-15 від 24.09.2015}

58-1. Член Ради своєю ухвалою може виправити допущені у прийнятій ним ухвалі описки, арифметичні помилки.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 867/0/15-15 від 17.11.2015}

Надання згоди на затримання судді, утримання його під вартою чи арештом

58-1.1. Рада надає згоду на:

- затримання судді за підозрою у вчиненні ним діяння, за яке встановлена кримінальна чи адміністративна відповідальність;

- утримання судді під вартою чи арештом у зв'язку із підозрою у вчиненні ним діяння, за яке встановлена кримінальна відповідальність.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58-1.2. Без згоди Вищої ради юстиції суддю не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку суду, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58-1.3. Подання про надання згоди на затримання судді, якому у встановленому законом порядку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, утримання його під вартою чи арештом (далі - подання) вноситься на розгляд Ради Генеральним прокурором або його заступником. Щодо кожного виду заходу подається окреме подання.

Подання повинно бути вмотивованим, містити конкретні факти і докази, що підтверджують обґрунтовану підозру у вчиненні суддею суспільно небезпечного діяння, визначеного Кримінальним кодексом України, чітке обґрунтування необхідності такого затримання, утримання або арешту.

До подання додаються копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи подання.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58-1.4. Подання розподіляється згідно з пунктом 59 цього Регламенту між всіма членами Вищої ради юстиції.

У день реєстрації в автоматизованій системі розподілу справ (далі - АСРС) подання передається на перевірку члену Вищої ради юстиції, визначеному АСРС. Подання щодо різних видів заходів, подані стосовно одного й того самого судді та в межах одного і того самого кримінального провадження, розподіляються члену Ради, визначеному автоматизованою системою для перевірки першого такого подання.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58-1.5. Подання, що не відповідає вимогам закону, Рада повертає Генеральному прокурору або його заступнику, про що постановляється ухвала. Зазначена ухвала разом із поданням та доданими до нього матеріалами надсилається Генеральному прокурору або його заступнику. Копія подання залишається у Раді. Ухвала про повернення подання оскарженню не підлягає. Повернення подання не перешкоджає повторному зверненню з таким поданням до Ради в загальному порядку після усунення недоліків.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58-1.6. Організаційні заходи, пов'язані з розглядом питання про затримання судді, утримання його під вартою чи арештом, здійснюються відповідним структурним підрозділом секретаріату Ради, визначеним розпорядженням Голови Ради.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58-1.7. Член Ради, визначений АСРС, не пізніше наступного дня після отримання ним подання шляхом подачі службової записки інформує відповідний структурний підрозділ секретаріату Ради про результати перевірки подання на відповідність вимогам закону.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58-1.8. Питання про затримання судді, утримання його під вартою чи арештом на підставі подання Генерального прокурора або його заступника вноситься до порядку денного засідання Ради на підставі інформації, яка подається Голові відповідним структурним підрозділом секретаріату Ради.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58-1.9. Подання розглядається Вищою радою юстиції на засіданні не пізніше ніж через п'ять днів з дня його отримання. Подання щодо різних видів заходів стосовно одного і того самого судді та в межах одного і того самого кримінального провадження розглядаються Радою в одному засіданні.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58-1.10. Повідомлення про дату, час і місце розгляду подання про надання згоди на затримання судді, утримання його під вартою чи арештом направляється судді, стосовно якого подано подання, Генеральному прокурору або його заступнику, голові суду, в якому суддя обіймає посаду, та невідкладно розміщується на офіційному веб-сайті Ради.

Суддя вважається належним чином повідомленим, якщо повідомлення направлено на адресу його місця проживання чи перебування або на адресу суду, в якому такий суддя обіймає посаду.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58-1.11. Неявка судді, його представника, Генерального прокурора, його заступника на засідання Ради незалежно від причин не перешкоджає розгляду подання.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58-1.12. Засідання Ради з питання надання згоди на затримання судді, утримання його під вартою чи арештом відбувається відкрито, якщо Радою не прийнято рішення про проведення закритого засідання. Розгляд подання починається з короткого викладу головуючим на засіданні Ради наведеного у поданні обґрунтування необхідності такого затримання (утримання).

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58-1.13. Після короткого викладу наведеного у поданні обґрунтування необхідності затримання судді, утримання його під вартою чи арештом, у разі явки на засідання Ради, надається слово Генеральному прокурору, його заступнику. Слово для пояснень також надається судді, щодо якого внесено подання, або його представнику. Суддя має право відмовитися від надання пояснень або надати письмові пояснення, які у разі його відсутності підлягають обов'язковому оголошенню.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58-1.14. Під час розгляду подання про надання згоди на затримання судді, утримання його під вартою чи арештом Рада має право за клопотанням особи, яка бере участь у засіданні, або з власної ініціативи заслухати будь-яку особу чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання, яке розглядається.

Вирішуючи питання про надання згоди на затримання судді, утримання його під вартою чи арештом, Рада на підставі наданих матеріалів зобов'язана оцінити в сукупності всі обставини та врахувати вимоги положень Кримінального процесуального кодексу України.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58-1.15. За результатами розгляду подання Вища рада юстиції ухвалює рішення про надання згоди на затримання судді, утримання його під вартою чи арештом або про відмову у задоволенні подання.

Рішення Ради ухвалюється у нарадчій кімнаті відкритим голосуванням більшістю членів Ради, які беруть участь у засіданні Ради.

Рішення щодо надання згоди на затримання судді, утримання його під вартою чи арештом оголошується присутнім на засіданні та негайно вручається Генеральному прокурору, його заступнику. Копія рішення також вручається судді, якщо він присутній на засіданні Ради, та направляється голові суду, в якому суддя займає штатну суддівську посаду, і Державній судовій адміністрації України. У разі відсутності вказаних осіб під час оголошення рішення таке рішення негайно направляється до Генеральної прокуратури та суду, в якому суддя обіймає посаду.

Текст рішення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ради не пізніше ніж на сьомий день із дня його ухвалення.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58-1.16. До прийняття Радою рішення по суті подання Генеральний прокурор або його заступник мають право відкликати внесене подання. У такому разі Рада постановляє ухвалу про повернення подання без розгляду. Ухвала про повернення подання оскарженню не підлягає.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58-1.17. Повторне звернення Генерального прокурора або його заступника із поданням про надання згоди на затримання судді, утримання його під вартою чи арештом стосовно одного й того самого судді в межах одного й того самого кримінального провадження, якщо Радою вже прийнято рішення про відмову в задоволенні такого подання, не допускається, крім випадків скасування попереднього рішення Ради судом або виникнення нових обставин, які підтверджують необхідність затримання судді, утримання його під вартою чи арештом.

У разі надходження подання із порушенням зазначених вище вимог таке подання повертається без розгляду в порядку, визначеному пунктом 58-1.5 цього Регламенту.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58-1.18. Рішення Ради про надання згоди на затримання судді, утримання його під вартою чи арештом може бути оскаржене в строк та в порядку, передбачені законодавством.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

Особливості розгляду заяв, що передані до Вищої ради юстиції відповідно до частини п'ятої статті 2 Закону України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні

58-2. Заяви, що передані до Вищої ради юстиції відповідно до частини п'ятої статті 2 Закону України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні", розглядаються відповідно до статті 32 Закону України "Про Вищу раду юстиції" з урахуванням таких особливостей.

Заява, яка не відповідає вимогам Закону України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні", повертається заявнику без розгляду ухвалою Ради.

За заявою, яка не підлягає поверненню, членом Ради проводиться перевірка.

Якщо в процесі перевірки член Ради дійде висновку про відсутність підстав для звільнення судді за порушення присяги, проте вчинені суддею дії можуть мати наслідком дисциплінарну відповідальність, член Ради складає висновок з пропозицією про притягнення суддів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів до дисциплінарної відповідальності, а щодо інших суддів - про направлення матеріалів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

{Регламент доповнено згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 867/0/15-15 від 17.11.2015}

Тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності

58-2.1. Суддю може бути тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності за рішенням Ради.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58-2.2. Повідомлення про рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності розміщується на офіційному веб-сайті Ради.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58-2.3. Організаційні заходи, пов'язані з розглядом питання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності, здійснюються відповідним структурним підрозділом секретаріату Ради, визначеним розпорядженням Голови Ради.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58-2.4. Клопотання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності (далі - клопотання) подається до ВРЮ стосовно судді, який є підозрюваним, обвинувачуваним (підсудним), на будь-якій стадії кримінального провадження.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58-2.5. До Ради з клопотанням звертається Генеральний прокурор або його заступник. Клопотання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності повинно бути вмотивованим та відповідати вимогам частини другої статті 155 Кримінального процесуального кодексу України, а саме містити:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) виклад обставин, що дають підстави підозрювати, обвинувачувати суддю у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на обставини;

4) назву суду, в якому суддя обіймає посаду;

5) виклад обставин, що дають підстави вважати, що перебування на посаді судді сприяло вчиненню кримінального правопорушення;

6) виклад обставин, що дають підстави вважати, що суддя, перебуваючи на посаді, знищить чи підробить речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином;

7) перелік свідків, яких прокурор вважає за необхідне допитати під час розгляду клопотання.

До клопотання додаються копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, та документи, які підтверджують надання судді копій клопотання та матеріалів, що обґрунтовують клопотання.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58-2.6. Клопотання, подане без дотримання визначених законом вимог, повертається Радою Генеральному прокурору або його заступнику в порядку, визначеному пунктом 58-1.5 цього Регламенту.

Копія клопотання залишається у Вищій раді юстиції. Ухвала про повернення клопотання оскарженню не підлягає. Повернення клопотання не перешкоджає повторному зверненню з ним до Ради в загальному порядку після усунення недоліків.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58-2.7. Клопотання розподіляється згідно з пунктом 59 цього Регламенту між всіма членами Вищої ради юстиції.

Член Ради, визначений доповідачем, не пізніше наступного дня після отримання ним клопотання шляхом подання службової записки інформує відповідний структурний підрозділ секретаріату Ради про результати перевірки клопотання на відповідність вимогам закону.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58-2.8. Питання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя на підставі клопотання Генерального прокурора або його заступника вноситься до порядку денного засідання Ради на підставі інформації, яка подається Голові відповідним структурним підрозділом секретаріату Ради.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58-2.9. Клопотання розглядається Радою на засіданні невідкладно, але не пізніше ніж через сім днів з дня надходження клопотання.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58-2.10. Повідомлення про дату, час і місце розгляду відповідного клопотання направляється судді, стосовно якого подано клопотання, Генеральному прокурору або його заступнику, голові суду, в якому суддя обіймає посаду, не пізніше ніж за п'ять днів до засідання. Також зазначена інформація оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ради.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58-2.11. Неявка на засідання Вищої ради юстиції судді, його представника, Генерального прокурора або його заступника, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце засідання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Суддя вважається належним чином повідомленим, якщо повідомлення направлено на адресу його місця проживання чи перебування або на адресу суду, в якому такий суддя обіймає посаду.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58-2.12. Засідання Ради з питання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя відбувається відкрито, якщо Радою не прийнято рішення про проведення закритого засідання. Розгляд клопотання починається з короткого викладу членом Ради, який визначений доповідачем, наведеного у клопотанні обґрунтування такого тимчасового відсторонення.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58-2.13. Після короткого викладу наведеного у клопотанні обґрунтування тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя, у разі явки на засідання Ради, слово надається Генеральному прокурору або його заступнику, судді, щодо якого внесене клопотання (його представнику), для надання пояснень. Суддя має право відмовитися від надання пояснень або надати письмові пояснення, які у разі його відсутності підлягають обов'язковому оголошенню.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58-2.14. Під час розгляду клопотання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя Рада має право за клопотанням особи, яка бере участь у засіданні, або за власною ініціативою заслухати будь-яку особу чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про відсторонення судді від здійснення правосуддя.

Вирішуючи питання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя, Рада враховує:

- мотиви, наведені в клопотанні Генерального прокурора або його заступника;

- правову підставу для тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя;

- наслідки тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58-2.15. За результатами розгляду клопотання Рада ухвалює рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності або про відмову у задоволенні клопотання про відсторонення. У рішенні Ради про тимчасове відсторонення зазначається строк відсторонення, який не може становити більше двох місяців. Копія рішення Ради не пізніше ніж через сім робочих днів з дня його ухвалення направляється Генеральному прокурору або його заступнику, судді, стосовно якого ухвалено рішення. У разі прийняття Радою рішення про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя копія рішення направляється також голові суду, в якому займає штатну суддівську посаду відсторонений від здійснення правосуддя суддя, та Державній судовій адміністрації України.

Рішення Ради ухвалюється у нарадчій кімнаті відкритим голосуванням більшістю членів Ради, які беруть участь у засіданні Ради.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58-2.16. Суддя відстороняється від здійснення правосуддя з дня ухвалення Радою рішення про його тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя на строк, зазначений у рішенні, який не може становити більше двох місяців.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58-2.17. З метою забезпечення виконання рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя та проведення пов'язаних із цим організаційних заходів у день прийняття рішення Радою забезпечується повідомлення голови суду, в якому займає штатну суддівську посаду відсторонений суддя, про прийняте рішення.

Повідомлення здійснюється шляхом використання офіційних засобів зв'язку: електронної пошти та/або факсу (телефаксу) відповідного суду, з допомогою Єдиної бази даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб'єктів владних повноважень та даних офіційного веб-порталу "Судова влада".

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58-2.18. До моменту прийняття Радою рішення по суті клопотання Генеральний прокурор або його заступник мають право відкликати подане клопотання. У такому разі ВРЮ постановляє ухвалу про повернення такого клопотання без розгляду. Ухвала про повернення клопотання оскарженню не підлягає.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58 -2.19. Повторне звернення Генерального прокурора або його заступника із клопотанням про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності стосовно одного і того самого судді в межах одного і того самого кримінального провадження, якщо Радою вже прийнято рішення по суті цього питання, не допускається, крім випадків скасування попереднього рішення Ради судом.

У разі подання клопотання з порушенням зазначених вище вимог таке клопотання повертається без розгляду в порядку, визначеному пунктом 58 1.5 цього Регламенту.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58-2.20. Тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності припиняється у разі закінчення строку, на який було відсторонено суддю (або закінчення строку, на який було продовжено відсторонення судді), закриття кримінального провадження стосовно судді або ухвалення вироку суду без ухвалення Радою окремого рішення.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58-2.21. Рішення Ради про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності може бути оскаржене в строк та в порядку, передбачені законодавством.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58-2.22. Оскарження рішення Ради не зупиняє його виконання.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

Продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності

58-3.1. Рада продовжує строк тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя на підставі відповідного вмотивованого клопотання Генерального прокурора або його заступника про продовження цього строку. Продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності здійснюється на строк не більше двох місяців, а у разі, якщо обвинувальний акт передано до суду, - до закінчення судового провадження.

Повідомлення про рішення про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності розміщується на офіційному веб-сайті Ради.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58-3.2. Клопотання про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя подається не пізніше ніж за десять днів до закінчення строку, на який суддю було відсторонено, та повинно містити обґрунтування того, що обставини, які стали підставою для тимчасового відсторонення від здійснення правосуддя, продовжують існувати, та сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було застосовано тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя, іншими способами протягом дії попереднього рішення.

Клопотання розподіляється згідно з пунктом 59 цього Регламенту між всіма членами Вищої ради юстиції.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58-3.3. Клопотання про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності, подане без дотримання визначених законом вимог, повертається Радою Генеральному прокурору або його заступнику без розгляду в порядку, визначеному пунктом 58-1.5 цього Регламенту.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58 -3.4. Питання про внесення на розгляд Ради клопотання Генерального прокурора або його заступника про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя вирішується в порядку, визначеному пунктами 58-2.7 та 58-2.8 цього Регламенту.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58-3.5. Розгляд клопотання Генерального прокурора або його заступника про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя здійснюється Радою в порядку, передбаченому пунктами 58-2.9-58-2.15 цього Регламенту.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58-3.6. Клопотання про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності підлягає задоволенню, якщо:

1) обставини, які стали підставою для тимчасового відсторонення від здійснення правосуддя, продовжують існувати;

2) сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було застосовано тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя, іншими способами протягом дії попереднього рішення.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58-3.7. У разі ухвалення Вищою радою юстиції рішення про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності суддя відстороняється від посади з дня ухвалення Радою такого рішення на строк, зазначений у рішенні, який не може становити більше двох місяців.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58-3.8. Організаційні заходи для забезпечення виконання рішення про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя здійснюються відповідним структурним підрозділом секретаріату Ради у порядку, визначеному пунктом 58-2.17 цього Регламенту.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58-3.9. До моменту прийняття Радою рішення по суті клопотання Генеральний прокурор або його заступник мають право відкликати подане клопотання. У такому разі Рада постановляє ухвалу про повернення такого клопотання без розгляду. Ухвала про повернення клопотання оскарженню не підлягає.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58-3.10. Повторне звернення Генерального прокурора або його заступника із клопотанням про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності стосовно судді в межах одного кримінального провадження не допускається, крім випадків скасування попереднього рішення Ради судом.

У разі подання клопотання з порушенням зазначених вище вимог таке клопотання повертається без розгляду в порядку, визначеному пунктом 58 1.5 цього Регламенту.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58-3.11. Рішення Ради про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності може бути оскаржене в строк та в порядку, передбачені законодавством.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58 -3.12. Оскарження рішення Ради не зупиняє його виконання.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

Вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів

58-4.1. Повідомлення судді про втручання в його діяльність як судді щодо здійснення правосуддя (далі - повідомлення судді) розподіляються згідно з пунктом 59 цього Регламенту між всіма членами Вищої ради юстиції.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58-4.2. Отримавши повідомлення судді, член Ради здійснює підготовку його до розгляду шляхом проведення перевірки фактів, викладених у такому повідомленні.

Перевірка має бути проведена протягом одного місяця з дня передання повідомлення судді члену Ради.

За результатами перевірки член Ради складає висновок, який має бути наданий для ознайомлення членам Ради не пізніше ніж за три дні до розгляду питання на засіданні Ради.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58-4.3. Висновок члена Ради підлягає розгляду Радою, на засідання якої запрошується суддя - автор повідомлення. Неявка судді незалежно від причин не є перешкодою для розгляду питання по суті.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58-4.4. Обговорення на засіданні Ради питання щодо повідомлення судді починається з оголошення членом Ради - доповідачем висновку про результати перевірки.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

58-4.5. За результатами розгляду питання стосовно повідомлення судді про втручання в його діяльність як судді щодо здійснення правосуддя Рада приймає рішення про вжиття заходів, які є необхідними для забезпечення незалежності судді, чи про відмову у вжитті таких заходів. Рішення приймається шляхом відкритого голосування в нарадчій кімнаті більшістю від конституційного складу Ради.

Резолютивна частина рішення, а також результат голосування оголошуються на засіданні негайно після виходу з нарадчої кімнати.

Рішення Ради викладається у письмовій формі та підписується Головою Ради.

Повний текст рішення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ради не пізніше ніж на сьомий день із дня його ухвалення.

{Регламент доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Вищої ради юстиції № 3017/0/15-16 від 20.10.2016}

Організація діяльності Вищої ради юстиції

59. У Вищій раді юстиції здійснюється автоматизований розподіл матеріалів між членами згідно з Положенням про автоматизовану систему визначення члена Вищої ради юстиції при здійсненні ним повноважень відповідно до законів України. Звернення, адресовані члену Ради, які не підлягають автоматизованому розподілу, розглядаються Головою Ради або за його дорученням заступником Голови чи членом Ради в порядку, передбаченому Законом України "Про звернення громадян". Якщо звернення, адресоване члену Ради, стосується реалізації конституційних повноважень Ради, воно розглядається як звернення до Ради.

60. Матеріали мають бути розглянуті членом Ради протягом розумного строку. У разі нерозгляду матеріалів або неможливості розглянути матеріали протягом розумного строку розгляд матеріалів за рішенням Ради може бути доручений іншому члену Ради з дотриманням вимог пункту 59.

61. Член Ради, виконуючи повноваження, визначені законом, має право:

- залучати за згодою Голови Ради або його заступника працівників секретаріату Ради для підготовки питань, що виносяться на розгляд Ради та секції Ради;

- при виконанні повноважень у листуванні використовувати бланк члена Ради єдиного зразка.

62. З метою забезпечення повноважності Ради за три місяці до закінчення строку повноважень членів Ради, а у випадку, коли повноваження члена Ради припинені з інших підстав, - Рада негайно вживає заходів для своєчасного призначення до складу Ради нових членів.

63. За рішенням Ради до роботи секції, у тому числі шляхом доручення підготувати окреме питання, можуть тимчасово залучатися члени іншої секції.

64. У разі відсутності (через відпустку, хворобу, відрядження тощо) Голови та його заступника виконання обов'язків Голови, не пов'язаних із здійсненням конституційних функцій Ради, здійснює найстарший за віком член Ради.

Прикінцеві положення

65. Пропозиції члена Ради про внесення змін до Регламенту Ради з висновками та рекомендаціями структурних підрозділів секретаріату розглядаються на засіданні Ради упродовж місячного строку з дня їх надходження.

66. Текст Регламенту Ради розміщується на офіційному веб-сайті Ради.Додаток
до Регламенту Вищої ради юстиції
(пункт 1)

БЮЛЕТЕНЬ
для таємного голосування по виборах
__________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові:

Результати голосування: (поставити позначку "+" або будь-яку іншу позначку)

Не підтримую жодного кандидата

Поставте позначку "+" або будь-яку іншу напроти кандидатури, яку Ви підтримуєте, або напроти рядка "Не підтримую жодного кандидата".

[зворотна сторона бюлетеня]

Головуючий на засіданні Ради

__________________

Голова лічильної комісії

__________________

Члени лічильної комісії:

__________________


__________________


__________________

М. П.

{Текст взято з сайту Вищої ради юстиції http://www.vru.gov.ua}вгору