Про внесення змін до Положення про Секретаріат Аудиторської палати України
Аудиторська палата; Рішення, Положення від 26.03.2015309/6
Документ vr309230-15, поточна редакція — Прийняття від 26.03.2015

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

26.03.2015  № 309/6

Про внесення змін до Положення про Секретаріат Аудиторської палати України

Керуючись Законом України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р. № 3125-XII (зі змінами й доповненнями), Статутом Аудиторської палати України та Регламентом Аудиторської палати України, з метою організаційного забезпечення роботи Аудиторська палата України ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Положення про Секретаріат Аудиторської палати України, затвердженого рішенням Аудиторської палати України від 25.03.2010 р. № 212/5, виклавши його в новій редакції, яка додається.

2. Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити оприлюднення цього рішення.

Голова АПУ

І.І. Нестеренко


Додаток
до рішення Аудиторської палати України
26.03.2015 № 309/6

ПОЛОЖЕННЯ
про Секретаріат Аудиторської палати України

1. Загальні положення

1.1. Положення про Секретаріат Аудиторської палати України (далі - Положення) розроблене відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність», Статуту Аудиторської палати України та Регламенту Аудиторської палати України (далі - АПУ).

1.2. Положення визначає правовий статус, основні завдання, структуру, повноваження, організацію роботи та склад Секретаріату АПУ (далі - Секретаріат).

2. Правовий статус Секретаріату

2.1. Секретаріат є структурним підрозділом АПУ, створеним для ведення поточних справ АПУ, підпорядковується Голові АПУ та підзвітний АПУ, виконує організаційну, правову, інформаційно-довідкову та матеріально-технічну роботу із забезпечення діяльності АПУ, її профільних комісій, структурних підрозділів, інших дорадчих органів та членів АПУ під час виконання ними своїх повноважень, визначених Законом України «Про аудиторську діяльність», Статутом Аудиторської палати України та Регламентом Аудиторської палати України.

2.2. Секретаріат у своїй роботі керується Конституцією і законами України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими в порядку, встановленому законодавством України, Статутом АПУ, Регламентом АПУ, цим Положенням, іншими нормативними актами та рішеннями АПУ, розпорядженнями та дорученнями Голови АПУ.

2.3. АПУ здійснює контроль за діяльністю Секретаріату АПУ, а також виконання ним своїх функцій відповідно до цього Положення. Поточний контроль за діяльністю Секретаріату АПУ виконує Голова АПУ.

2.4. Керівництво Секретаріатом та організацію його роботи здійснює Завідувач Секретаріату. Питання господарського та фінансового забезпечення діяльності АПУ попередньо узгоджуються з Головою АПУ.

2.5. Положення про Секретаріат, штатний розпис працівників, кошторис надходжень і витрат АПУ затверджується рішенням АПУ.

2.6. Службові обов’язки працівників АПУ визначаються Правилами внутрішнього трудового розпорядку та посадовими інструкціями. Посадові інструкції працівників АПУ погоджуються завідувачем Секретаріату та затверджуються Головою АПУ.

2.7. Для виконання покладених на АПУ функцій до виконання окремих робіт і завдань Секретаріату можуть залучатися відповідні спеціалісти в межах затвердженого АПУ кошторису надходжень і витрат АПУ.

3. Основні завдання Секретаріату

3.1. Основними завданнями Секретаріату є:

3.1.1. створення належних умов для роботи АПУ, її профільних комісій, структурних підрозділів, інших дорадчих органів АПУ та членів АПУ під час виконання ними своїх повноважень;

3.1.2. організаційне забезпечення сертифікації аудиторів та ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів;

3.1.3. забезпечення єдиної системи діловодства в АПУ та належної роботи з документами, облік і контроль за їх проходженням та виконанням;

3.1.4. ведення планової, облікової та фінансово-економічної роботи, забезпечення обчислення та своєчасної сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) та додержання податкового законодавства;

3.1.5. фінансове, матеріально-технічне та господарсько-побутове забезпечення діяльності АПУ, а також ефективне використання і збереження майна, коштів та інших матеріальних цінностей АПУ;

3.1.6. інформування громадськості про діяльність АПУ;

3.1.7. виконання рішень та доручень АПУ, Голови АПУ.

4. Структура Секретаріату

4.1. Структура Секретаріату затверджується рішенням АПУ за поданням Голови АПУ.

4.2. Структура Секретаріату має забезпечувати виконання покладених на Секретаріат основних функцій та завдань і складається з наступних підрозділів:

4.2.1. керівництво Секретаріатом;

4.2.2. підрозділ організаційно-інформаційного забезпечення роботи АПУ, комісій АПУ;

4.2.3. підрозділ правового забезпечення роботи АПУ;

4.2.4. підрозділ забезпечення ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів;

4.2.5. підрозділ організаційного забезпечення роботи Комісії АПУ з сертифікації та освіти аудиторів;

4.2.6. підрозділ прийому і аналітичного опрацювання звітів аудиторських фірм та аудиторів;

4.2.7. підрозділ обліково-фінансового забезпечення (бухгалтерія);

4.2.8. підрозділ матеріально-технічного і господарського забезпечення.

4.3. Штатний розпис Секретаріату формується відповідно до структури Секретаріату.

5. Основні функції  Секретаріату

5.1. Відповідно до основних завдань, визначених цим Положенням, Секретаріат:

5.1.1. здійснює довідково-інформаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи АПУ, її профільних комісій, структурних підрозділів, інших дорадчих органів АПУ, створює належні умови та сприяє ефективному виконанню членами АПУ покладених на них повноважень;

5.1.2. забезпечує відповідно до Регламенту АПУ організаційну підготовку і проведення засідань АПУ, її профільних комісій та інших дорадчих органів АПУ, веде протоколи засідань АПУ та її профільних комісій;

5.1.3. забезпечує ведення єдиної системи діловодства в АПУ та збереження документів АПУ, її профільних комісій та структурних підрозділів;

5.1.4. обліковує та контролює проходження документів, додержання єдиного порядку обліку, збереження, обробки та виконання документів, що належать до сфери діяльності АПУ;

5.1.5. здійснює поточний контроль за виконанням прийнятих рішень АПУ та надає Голові АПУ інформацію про стан виконання рішень АПУ;

5.1.6. бере участь у підготовці та висвітленні матеріалів про діяльність АПУ, оприлюднює рішення та акти АПУ і висвітлює актуальні питання діяльності АПУ на офіційному веб-сайті АПУ в мережі Інтернет та у офіційному фаховому виданні АПУ - журналі «Аудитор України» у встановленому АПУ порядку.

5.2. Секретаріат здійснює організаційні заходи по створенню необхідних умов та забезпечення дотримання вимог Положення про сертифікацію аудиторів та Порядку сертифікації аудиторів банків, здійснює прийом документів від центрів щодо результатів контрольного тестування за підсумками удосконалення професійних знань аудиторів та забезпечує дотримання вимог Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів.

5.3. Секретаріат забезпечує дотримання вимог затвердженого АПУ Порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, несе відповідальність за збереження даних Реєстру, підтримання його в робочому стані та за достовірність оприлюднених даних Реєстру на офіційному веб-сайті АПУ в мережі Інтернет та у офіційному фаховому виданні АПУ - журналі «Аудитор України».

5.4. Повноваження Секретаріату щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності АПУ:

5.4.1. відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» забезпечує ведення бухгалтерського обліку, складання та подання в установлені терміни фінансової звітності;

5.4.2. забезпечує достовірність бухгалтерського обліку та фінансової звітності, своєчасну виплату заробітної плати та розрахунки з бюджетом по передбаченим платежам;

5.4.3. здійснює постійний контроль за повнотою сплати по статтях кошторису за надані послуги;

5.4.4. забезпечує режим економії та ефективне використання майна та коштів АПУ.

6. Керівництво Секретаріату

6.1. Секретаріат очолює Завідувач Секретаріату, який призначається та звільняється з посади рішенням АПУ за поданням Голови АПУ.

6.2. Завідувач Секретаріату підпорядковується Голові АПУ.

6.3. Голова АПУ здійснює контроль за діяльністю Секретаріату, а також виконання Завідувачем Секретаріату своїх функцій відповідно до цього Положення.

6.4. Завідувач Секретаріату:

6.4.1. організовує роботу Секретаріату, здійснює загальне керівництво Секретаріатом, забезпечує своєчасне і якісне виконання покладених на Секретаріат Статутом АПУ, Регламентом АПУ та цим Положенням завдань, функцій та обов’язків, дотримання працівниками Секретаріату трудової дисципліни;

6.4.2. несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього обов’язків, за ефективне використання майна та коштів АПУ і створення належних умов для виконання членами АПУ покладених на них повноважень;

6.4.3. до першого листопада кожного року надає Голові АПУ та членам АПУ проект кошторису надходжень і витрат АПУ на наступний рік та до першого квітня року, наступного за звітним, доповідає на засіданні АПУ про виконання кошторису надходжень і витрат АПУ за звітний рік;

6.4.4. щокварталу на засіданнях АПУ, яке проводиться в місяці, що настає за звітним кварталом, звітує про стан виконання кошторису надходжень і витрат АПУ та вносить, у разі необхідності, пропозиції про зміни до нього;

6.4.5. забезпечує контроль за виконанням рішень АПУ;

6.4.6. розробляє посадові інструкції для працівників Секретаріату та надає їх на затвердження Голові АПУ;

6.4.7. подає Голові АПУ пропозиції про призначення на посади та звільнення з посад працівників Секретаріату;

6.4.8. подає Голові АПУ пропозиції щодо заохочення працівників Секретаріату чи притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

6.4.9. видає накази з питань, що належать до його компетенції відповідно до Регламенту АПУ та цього Положення;

6.4.10. засвідчує копії актів АПУ, витяги з протоколів засідань АПУ, її профільних комісій тощо;

6.4.11. забезпечує оприлюднення рішень АПУ;

6.4.12. інформує Голову АПУ про діяльність Секретаріату та вносить на розгляд Голови АПУ пропозиції з питань удосконалення роботи Секретаріату;

6.4.13. надає Голові АПУ пропозиції щодо залучення в установленому порядку до виконання окремих робіт і завдань відповідних спеціалістів, у тому числі на договірній основі;

6.4.14. виконує за рішенням АПУ та дорученням Голови АПУ інші завдання в межах своїх повноважень.

6.5. Завідувач Секретаріату:

6.5.1. без доручення діє від імені АПУ в межах своїх обов'язків, визначених чинним законодавством України, Статутом АПУ та Регламентом АПУ, цим Положенням та іншими локальними нормативними актами АПУ, у тому числі укладає господарські договори та інші угоди, необхідні для забезпечення діяльності АПУ, представляє АПУ у відносинах з юридичними та фізичними особами з питань забезпечення діяльності та виконання рішень АПУ, в тому числі в судах;

6.5.2. підписує платіжні, розрахункові та інші документи, фінансову, податкову та статистичну звітність;

6.5.3. підписує разом з Головою АПУ сертифікати та свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів;

6.5.4. забезпечує здійснення необхідних господарських операцій в межах затвердженого АПУ кошторису витрат;

6.5.5. укладає та припиняє дію трудових договорів з працівниками Секретаріату згідно із затвердженим штатним розписом;

6.5.6. направляє за своїм підписом листи в межах компетенції Секретаріату.

6.6. Завідувач Секретаріату повинен знати Конституцію України; Закон України «Про аудиторську діяльність» та інші акти законодавства, що стосуються діяльності АПУ; нормативні акти АПУ; основи економіки, фінансів, ринку праці, трудового законодавства; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

6.7. Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду Завідувача Секретаріату АПУ: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи на посадах юридичного або економічного профілю не менше десяти років; наявність сертифікату аудитора.

{Текст взято з сайту Аудиторської палати України http://www.apu.com.ua}вгору