Про внесення змін до Регламенту Вищої ради правосуддя
Вища рада правосуддя; Рішення від 01.02.2018295/0/15-18
Документ vr295910-18, поточна редакція — Прийняття від 01.02.2018

ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ

РІШЕННЯ

01.02.2018  № 295/0/15-18

Про внесення змін до Регламенту Вищої ради правосуддя

Згідно із частиною другою статті 2 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" Вища рада правосуддя затверджує регламент Вищої ради правосуддя, положення якого регулюють процедурні питання здійснення нею повноважень.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 52/0/15-17 затверджено Регламент Вищої ради правосуддя (далі - Регламент).

Зміни чи доповнення до Регламенту затверджуються у порядку, визначеному пунктами 24.1 - 24.3 Регламенту (пункт 24.6 Регламенту).

Для здійснення розподілу справ у Вищій раді правосуддя, її органах відповідно до частини першої статті 32 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" діє автоматизована система розподілу справ (визначення члена Вищої ради правосуддя - доповідача).

За приписами частини першої статті 42 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" дисциплінарне провадження розпочинається за скаргою щодо дисциплінарного проступку судді (дисциплінарна скарга), поданою відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", або за ініціативою Дисциплінарної палати чи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у випадках, визначених законом.

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 42 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" дисциплінарне провадження включає попереднє вивчення та перевірку дисциплінарної скарги.

Членом Дисциплінарної палати, визначеним для попередньої перевірки відповідної дисциплінарної скарги (доповідачем), здійснюється попередня перевірка такої скарги в порядку статті 43 Закону України "Про Вищу раду правосуддя".

З метою врегулювання процедурних питань, які виникають під час здійснення попередньої перевірки відповідної дисциплінарної скарги членом Дисциплінарної палати, визначеним для попередньої перевірки такої дисциплінарної скарги (доповідачем), виникла необхідність внесення до Регламенту відповідних змін.

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 131 Конституції України та пункту 9 частини першої статті 3 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" до повноважень Вищої ради правосуддя віднесено вжиття заходів щодо забезпечення авторитету правосуддя та незалежності суддів.

Главою 23 Регламенту визначено порядок і процедуру розгляду Вищою радою правосуддя таких питань.

Значна кількість повідомлень, які надходять до Вищої ради правосуддя від суддів, судів, органів та установ системи правосуддя відповідно до частини четвертої статті 48 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", містять відомості, які не можуть бути підставою для вжиття Вищою радою правосуддя заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя, передбачених статтею 73 Закону України "Про Вищу раду правосуддя".

З огляду на зазначене виникла необхідність внесення змін до Регламенту в частині розгляду Вищою радою правосуддя питань стосовно вжиття заходів щодо забезпечення авторитету правосуддя та незалежності суддів.

Згідно із частиною першою статті 31 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" Вища рада правосуддя, її органи, член Вищої ради правосуддя для здійснення своїх повноважень мають право витребовувати та одержувати на їх запит необхідну інформацію та документи від:

1) суддів, судів, органів суддівського самоврядування, інших органів та установ у системі правосуддя;

2) органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб;

3) юридичних осіб.

Відповідно до частини третьої цієї статті Закону особа, яка отримала запит Вищої ради правосуддя, її органу або члена Вищої ради правосуддя, зобов'язана протягом десяти календарних днів з дня його отримання надати необхідну інформацію та/або відповідні документи (їх копії).

Невиконання законних вимог Вищої ради правосуддя, її органів або члена Вищої ради правосуддя щодо надання інформації або документів, або надання завідомо неправдивої інформації на їх запит мають наслідком відповідальність, встановлену законом (частина дев'ята статті 31 Закону).

Статтею 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - Кодекс) встановлено адміністративну відповідальність за невиконання законних вимог Вищої ради правосуддя, її органу або члена Вищої ради правосуддя щодо надання інформації, судової справи (її копії), розгляд якої закінчено, надання завідомо недостовірної інформації, а так само недодержання встановлених законом строків надання інформації, судової справи (її копії), розгляд якої закінчено, Вищій раді правосуддя, її органу або члену Вищої ради правосуддя, а також за ненадання або несвоєчасне надання відповіді на подання Вищої ради правосуддя про виявлення та притягнення до відповідальності осіб, якими вчинено дії або допущено бездіяльність, що порушують гарантії незалежності суддів або підривають авторитет правосуддя.

Відповідно до пункту 9-2 частини першої статті 255 Кодексу голова, заступник голови Вищої ради правосуддя є особами, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення на підставі статті 188-32 цього Кодексу.

Вимоги до змісту протоколу про адміністративне правопорушення встановлені статтею 256 Кодексу.

Отже, вбачається необхідність закріпити у Регламенті порядок складання Головою Вищої ради правосуддя, заступником Голови Вищої ради правосуддя протоколів про адміністративні правопорушення.

З огляду на зазначене, заслухавши заступника Голови Вищої ради правосуддя Беляневича Вадима Едуардовича, керуючись статтею 131 Конституції України, статтями 3, 34 Закону України "Про Вищу раду правосуддя", статтею 188-32, пунктом 9-2 частини першої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, Вища рада правосуддя ВИРІШИЛА:

затвердити Зміни до Регламенту Вищої ради правосуддя, що додаються.

Голова
Вищої ради правосуддя


І.М. БенедисюкЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Вищої ради правосуддя
01.02.2018 № 295/0/15-18

ЗМІНИ
до Регламенту Вищої ради правосуддя

1. Пункт 12.2 глави 12 Регламенту Вищої ради правосуддя доповнити абзацом другим - третім такого змісту:

"Член Дисциплінарної палати, який здійснює попереднє вивчення дисциплінарної скарги, може ініціювати здійснення повторного автоматизованого розподілу дисциплінарної скарги у разі його здійснення з порушенням вимог Положення про автоматизовану систему розподілу справ (визначення члена Вищої ради правосуддя - доповідача).

Член Дисциплінарної палати, який здійснює попереднє вивчення дисциплінарної скарги, може ініціювати здійснення автоматизованого розподілу дисциплінарної скарги в частині дій судді (суддів), що здійснювали правосуддя у різних судових справах.".

2. Пункт 12.5 глави 12 Регламенту Вищої ради правосуддя доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі залишення без розгляду дисциплінарної скарги, повторний автоматизований розподіл якої було здійснено на підставі абзацу четвертого пункту 2.6 розділу II Положення про автоматизовану систему розподілу справ (визначення члена Вищої ради правосуддя - доповідача), копія скарги поверненню не підлягає, про що зазначається в ухвалі.".

3. Пункт 23.5 глави 23 Регламенту Вищої ради правосуддя доповнити абзацами другим-четвертим такого змісту:

"Висновок члена Ради про відсутність підстав для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя з власної ініціативи Ради, за зверненням судді, судів, органів та установ системи правосуддя затверджується рішенням Ради.

Одним рішенням Ради можуть затверджуватися декілька таких висновків членів Ради за доповіддю Голови Ради.

Копія висновку члена Ради про відсутність підстав для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя разом із витягом з рішення Ради про його затвердження надсилається судді.".

4. Доповнити розділ II "Особлива частина" Регламенту Вищої ради правосуддя главою такого змісту:

"Глава 23-1. Порядок складання Головою Вищої ради правосуддя, заступником Голови Вищої ради правосуддя протоколів про адміністративні правопорушення

23-1.1. Протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), складають Голова Ради, заступник Голови Ради (далі - особа, яка складає протокол) у приміщенні Вищої ради правосуддя.

Заступник Голови Ради складає протокол про адміністративне правопорушення (далі - протокол) за дорученням Голови Ради та в разі виконання обов'язків Голови Ради.

У разі вчинення особою кількох адміністративних правопорушень протокол складається щодо кожного з них.

Якщо правопорушення вчинено кількома особами, протокол складається щодо кожної особи окремо.

Складення протоколу та надіслання його до суду здійснюються з урахуванням вимог статті 38 КУпАП, відповідно до якої стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через три місяці з дня його виявлення.

23-1.2. Протокол складається за результатами перевірки повідомлення Ради, її органів, члена Ради щодо вжиття заходів для притягнення осіб, винних у невиконанні законних вимог цих суб'єктів щодо надання інформації, судової справи (її копії), розгляд якої закінчено, наданні завідомо недостовірної інформації, а так само недодержанні встановлених законом строків надання інформації, судової справи (її копії), розгляд якої закінчено або розгляд якої не закінчено, у разі подання дисциплінарної скарги з підстав, передбачених пунктом 2 частини першої статті 106 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"; ненаданні або несвоєчасному наданні відповіді на подання Ради про виявлення та притягнення до відповідальності осіб, якими вчинено дії або допущено бездіяльність, що порушують гарантії незалежності суддів або підривають авторитет правосуддя.

До повідомлення долучаються документи, що підтверджують викладені в ньому обставини та вказують на час вчинення адміністративного правопорушення.

23-1.3. Під час перевірки особа, яка складає протокол, пропонує особі, стосовно якої складається протокол, надати пояснення та підтвердні документи, необхідні для його складення.

23-1.4. Особа, стосовно якої складається протокол, запрошується до Ради для складання та підписання протоколу. Запрошення обов'язково містить інформацію про дату, час та місце складення протоколу і підписується особою, яка складає протокол.

Запрошення надсилається особі, стосовно якої складається протокол, рекомендованим листом. Явка такої особи обов'язкова.

23-1.5. Особі, стосовно якої складається протокол, роз'яснюються права та обов'язки, передбачені статтею 63 Конституції України і статтею 268 КУпАП, про що робиться відповідна відмітка у протоколі. Про ознайомлення із зазначеним особа, стосовно якої складається протокол, ставить у протоколі свій підпис, а у разі відмови такої особи від підписання протоколу в ньому зазначається про це.

23-1.6. Протокол оформлюється згідно з формою, наведеною у додатку 2, його зміст повинен відповідати вимогам, встановленим статтею 256 КУпАП.

Усі реквізити протоколу заповнюються розбірливим почерком державною мовою. Не допускаються закреслювання або виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, заповнення протоколу олівцем, а також внесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, яка склала протокол, та особою, стосовно якої він складений. У графах, які не заповнюються при складанні протоколу, проставляється прочерк.

У протоколі обов'язково зазначається стаття КУпАП, якою передбачено адміністративну відповідальність. При викладенні обставин правопорушення у протоколі вказуються місце та час його вчинення, суть правопорушення, які саме протиправні дії чи бездіяльність вчинила особа, стосовно якої складається протокол про адміністративне правопорушення, та які положення законодавства цим порушено.

23-1.7. Особа, стосовно якої складається протокол, має право робити зауваження і надавати пояснення щодо його змісту, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

У разі відмови особи, стосовно якої складається протокол, від його підписання про це зазначається у протоколі.

23-1.8. Протокол складається у двох примірниках, які підписуються особою, яка склала протокол, та особою, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Один примірник протоколу вручається під розписку особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

У разі якщо вказана особа, належним чином повідомлена про час і місце складання протоколу, не з'явилася для його складення, протокол складається за відсутності такої особи та не пізніше трьох робочих днів з дня його складення надсилається їй рекомендованим листом.

23-1.9. Другий примірник протоколу та додатки до нього особою, яка склала протокол, формуються у справу, яка має титульний лист та опис наявних документів. Така справа надсилається до суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення протягом трьох робочих днів після складення протоколу.

У супровідному листі висловлюється клопотання про надіслання до Ради копії судового рішення у справі.

23-1.10. Рішення про відмову у складенні протоколу приймається у разі, якщо:

- запит Ради, її органу або члена Ради щодо надання інформації, судової справи (її копії) не відповідає вимогам, встановленим Законом;

- відсутні подія і склад адміністративного правопорушення;

- закінчився строк, передбачений статтею 38 КУпАП.

У таких випадках Голова Ради, заступник Голови Ради складають висновок про відмову у складенні протоколу.

23-1.11. Голова Ради, заступник Голови Ради інформують Раду, її органи, члена Ради про результати перевірки, проведеної за їхніми повідомленнями.

Зміст рішення суду, ухваленого за результатами розгляду протоколу, після надходження його копії до Ради доводиться до відома суб'єкта надіслання повідомлення.

23-1.12. Копія справи, надісланої до суду, зберігається в секретаріаті Ради у порядку та строки, що визначені Інструкцією з діловодства у Вищій раді правосуддя. До цієї справи в подальшому додаються копії судових рішень у справі тощо.".

5. Доповнити Регламент Вищої ради правосуддя додатком такого змісту:"Додаток 2
до Регламенту Вищої ради правосуддя
(пункт 23-1.6)

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення

{Текст взято з сайту Вищої ради правосуддя http://vru.gov.ua}вгору