Про забезпечення розвитку вітчизняної науки
Комітети Верховної Ради, НАН України; Рішення від 01.11.2006295
Документ vr295450-06, поточна редакція — Прийняття від 01.11.2006

                                                          
КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
НАУКИ І ОСВІТИ
ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
01.11.2006 N 295

Про забезпечення розвитку
вітчизняної науки

Заслухавши доповіді президента Національної академії наук
України академіка НАН України Б.Є.Патона й голови Комітету
Верховної Ради України з питань науки і освіти К.С.Самойлик,
Президія Національної академії наук України та Комітет Верховної
Ради України з питань науки і освіти за участю Міжфракційного
об'єднання народних депутатів України "За науку України"
відзначають, що наука у суспільстві виконує важливу функцію і є
визначальним елементом соціально-економічного розвитку держави. В Україні в основному збережено вітчизняний науково-технічний
потенціал. Набули розвитку сучасні напрями досліджень, необхідні
для забезпечення інтелектуальної незалежності країни, розвитку
державності, національної культури. Разом з тим проголошений різними урядами України курс на
інноваційний розвиток здебільшого не підкріплювався ефективними
заходами і мав декларативний характер. Як наслідок, недотримання
норм законодавства та відсутність дієвої системи управління
науковою і науково-технічною сферою унеможливили її використання в
інтересах інноваційного розвитку суспільства. На сучасному етапі вкрай необхідно створити умови для
активного включення вітчизняної науки в розбудову держави та
вирішення актуальних питань соціально-економічного розвитку
України. Вітчизняна наука спроможна це зробити, проте її реальний
внесок значно збільшиться за умов здійснення державою ефективної й
цілеспрямованої інноваційної політики, а також ліквідації
численних організаційних і фінансових обмежень, що стримують
ініціативу наукових установ. Важливі заходи щодо забезпечення розвитку наукової,
науково-технічної та інноваційної сфер передбачені постановою
Верховної Ради України від 16.06.04 N 1786-IV ( 1786-15 ) "Про
дотримання законодавства щодо розвитку науково-технічного
потенціалу та інноваційної діяльності та Указом Президента України
від 11.07.06 N 606/2006 ( 606/2006 ) "Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 6 квітня 2006 року "Про
стан науково-технологічної сфери та заходи щодо забезпечення
інноваційного розвитку України". Водночас наука України має активніше адаптуватися до нових
умов господарювання, оперативно спрямовувати свій потенціал на
вирішення найбільш гострих і актуальних питань державного
будівництва, знаходити нові організаційні форми, використовувати
внутрішні можливості для практичної реалізації результатів
наукових досліджень та сприяти інноваційному розвитку держави. Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти та
Президія Національної академії наук України У Х В А Л И Л И:
I. Схвалити висловлені у доповідях та в обговоренні оцінки
стану, завдань та перспектив розвитку наукової, науково-технічної
та інноваційної сфер в Україні. Визнати першорядними для справи піднесення науково-технічного
потенціалу країни, забезпечення виходу України на шляхи
інтенсивного інноваційного розвитку питання подальшого
вдосконалення законодавчого і нормативно-правового забезпечення
науково-технічної та інноваційної діяльності й належного виконання
прийнятих законодавчих актів у цій сфері.
II. Відповідним підкомітетам Комітету Верховної Ради України
з питань науки і освіти:
1. Посилити контрольні функції щодо дотримання у повному
обсязі норм законів України у сфері наукової, науково-технічної та
інноваційної діяльності. З цією метою в першому півріччі 2007 р. заслухати інформацію
про виконання Законів України "Про наукову і науково-технічну
діяльність" ( 1977-12 ), "Про інноваційну діяльність" ( 40-15 ),
"Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні"
( 433-15 ) та постанови Верховної Ради України "Про дотримання
законодавства щодо розвитку науково-технічного потенціалу та
інноваційної діяльності" від 16 червня 2004 р. N 1786-IV
( 1786-15 ).
2. Ініціювати внесення змін до законодавчих та нормативних
документів стосовно створення системи стратегічного прогнозування
та визначення пріоритетів науково-технічного та інноваційного
розвитку, посилення експертних функцій Національної академії наук
та галузевих академій наук України.
3. Внести зміни до статті 15 Закону України "Про наукову
і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) з метою формування
ефективного механізму координації Міжвідомчою радою з координації
фундаментальних досліджень та Національною академією наук України
фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних та
соціогуманітарних наук.
4. З метою подальшого вдосконалення системи підтримки
наукових досліджень молодих учених ініціювати прийняття постанов
Верховної Ради України щодо започаткування іменних стипендій та
премій Верховної Ради України для талановитих молодих учених.
5. При розгляді проекту Закону України "Про Державний бюджет
України на 2007 рік" підтримати норму щодо надання дозволу
Національній академії наук України закуповувати без застосування
процедури тендера у безпосередніх виробників імпортне наукове
обладнання для виконання пріоритетних фундаментальних досліджень і
прикладних розробок за переліком, що затверджується Президією
Національної академії наук України, звільнивши від сплати ввізного
мита та податку на додану вартість операції із закупівлі цього
обладнання.
6. Внести зміни до Закону України "Про спеціальний режим
інноваційної діяльності технологічних парків" ( 991-14 ),
передбачивши при цьому визначення чіткого механізму державної
реєстрації технологічних парків та їх проектів і необхідність
перереєстрації раніше затверджених інвестиційних та інноваційних
проектів.
7. Сприяти прискоренню розгляду проектів законів
щодо використання об'єктів права інтелектуальної власності,
створених за рахунок коштів Державного бюджету.
8. Внести зміни до Закону України "Про державне регулювання
діяльності у сфері трансферу технологій" ( 143-16 ) у частині
зарахування до Державного бюджету України певного відсотка коштів,
одержаних від трансферу технологій, майнові права на які належать
державі.
9. Внести зміни до законів України "Про охорону прав на
винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 ), "Про охорону прав на
промислові зразки" ( 3688-12 ) в частині визначення розміру та
порядку виплати винагороди творцям об'єктів права інтелектуальної
власності.
10. Ініціювати внесення доповнень до статті 90 Бюджетного
кодексу України ( 2542-14 ) з метою надання можливості здійснювати
з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджету
міста Києва та бюджету міста Севастополя видатки на наукове
забезпечення вирішення актуальних проблем соціально-економічного
розвитку відповідних регіонів.
11. Підготувати та внести до робочої групи з підготовки
пропозицій по внесенню змін до Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ), що
створена Верховною Радою України, пропозиції щодо спрощення
процедури проведення тендерів для державних наукових організацій і
установ при здійсненні ними своєї статутної діяльності.
12. З метою збереження цілісності історико-культурного
середовища сприяти наданню охоронній зоні Музею народної
архітектури та побуту Національної академії наук України у
с. Пирогів заповідного статусу.
III. Вважати доцільним звернення Комітету Верховної Ради
України з питань науки і освіти до Кабінету Міністрів України з
наступними рекомендаціями:
1. При формуванні пропозицій до проектів Державного бюджету
України на 2007 р. та наступні роки дотримуватися норм чинних
законів та положень постанови Верховної Ради України від 16 червня
2004 р. N 1786-IV ( 1786-15 ) "Про дотримання законодавства
щодо розвитку науково-технічного потенціалу та інноваційної
діяльності". До 1 грудня 2006 р. надати Комітету Верховної Ради України
з питань науки і освіти інформацію щодо реалізації пункту 2
розділу III зазначеної постанови.
2. Організувати розроблення державної програми інтеграції
науки і освіти. Передбачити у проектах Державного бюджету України
на 2008 рік та наступні роки виділення необхідних коштів на її
реалізацію.
3. З метою підтримки молодих учених-докторів наук віком
до 35 років внести зміни до п. 30 Положення про порядок надання
пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким
громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 29.05.01 N 584 ( 584-2001-п ), щодо надання зазначеним
докторам наук максимального розміру пільг, передбачених цією
статтею, при погашенні сум зобов'язань за кредитом.
4. Виділяти кошти за бюджетною програмою "Будівництво житла
для вчених Національної академії наук України", передбачивши для
її виконання фінансування щорічно в обсязі не менше 50 млн.грн.
5. Вирішити питання щодо можливості вільного продажу певного
відсотка тиражу літератури, яка друкується Національною академією
наук та галузевими академіями наук України за державним
замовленням, із наступним поверненням частини одержаних коштів до
бюджету України або безпосереднім їх використанням виконавцями
державного замовлення на подальший випуск друкованої продукції.
6. Розробити та затвердити нормативний акт про забезпечення
інформаційних потреб сфер науки та освіти, який, зокрема,
враховував би особливості організації і фінансування закупівлі
наукової літератури, об'єктів наукової інформації на електронних
носіях, здійснення передплати на зарубіжні та вітчизняні
періодичні видання, електронні бази даних для наукових бібліотек.
7. Прискорити розробку на основі прогнозних досліджень та
подати до 1 грудня 2006 р. до Верховної Ради України проект Закону
про внесення змін до Закону України "Про пріоритетні напрями
розвитку науки і техніки".
8. Забезпечити постійне наукове супроводження та моніторинг
розвитку науки і техніки, реалізації національних пріоритетів з
науки і техніки, державних наукових і науково-технічних програм та
їх впливу на соціально-економічний розвиток України.
9. Розробити заходи щодо комплексної системи підготовки
фахівців у галузі управління наукової, науково-технічної та
інноваційної діяльності, у тому числі із створення нових
навчальних програм, спеціальностей та курсів перепідготовки,
стажування вітчизняних спеціалістів у провідних навчальних та
наукових закладах світу
IV. Секціям та відділенням Національної академії наук
України:
1. Активізувати діяльність з проведення прогнозних досліджень
з питань науково-технічного та інноваційного розвитку.
2. Започаткувати систематичне обговорення на засіданнях
Президії НАН України комплексних питань та програм розвитку
держави, забезпечити підготовку аналітичних доповідей і
науково-інформаційних матеріалів з актуальних проблем
економічного, суспільно-політичного, соціального,
науково-технічного, інноваційного, культурного розвитку для
органів державної влади та профільних комітетів Верховної Ради
України.
3. Взяти активну участь у підготовці проектів законодавчих,
нормативних актів та пропозицій, зазначених у п. II-III цього
рішення.
V. Секції суспільних та гуманітарних наук НАН України
протягом IV кв. 2006 р. - I кв. 2007 р. спільно з Академією
правових наук України та Інститутом законодавства Верховної Ради
України розробити концепцію вдосконалення наукового, методичного
та інформаційно-аналітичного забезпечення законотворчої і
нормотворчої діяльності вищих органів державної влади, зокрема
щодо розвитку наукової, науково-технічної та інноваційної
діяльності в Україні.
VI. Координаційній раді НАН України з питань інформатизації з
метою інформаційного забезпечення наукових досліджень та
інтеграції в світове наукове співтовариство активізувати роботу з
розвитку академічної комп'ютерної наукової мережі та створення на
її базі національної науково-освітньої інформаційної мережі.
Голова Комітету К.Самойлик
Президент НАН України Б.Патонвгору