Про внесення змін до Плану роботи Держфінпослуг на 2010 рік
Держфінпослуг; Розпорядження від 26.03.2010289
Документ vr289486-10, поточна редакція — Прийняття від 26.03.2010

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
26.03.2010 N 289

Про внесення змін до Плану роботи
Держфінпослуг на 2010 рік

Відповідно до підпункту 10 пункту 10 Положення про Державну
комісію з регулювання ринків фінансових послуг України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого
2010 року N 157 ( 157-2010-п ), статті 7 Закону України "Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 ) та враховуючи пропозиції членів Комісії і
керівників самостійних структурних підрозділів щодо внесення змін
до Плану роботи Держфінпослуг на 2010 рік, Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг України
П О С Т А Н О В И Л А:
1. Внести зміни до Плану роботи Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України на 2010 рік,
затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 15.12.2009 N 955
( vr955486-09 ) (зі змінами та доповненнями), згідно з додатком.
2. Директорам департаментів, керівникам інших структурних
підрозділів забезпечити виконання планових завдань у встановлені
терміни.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
першого заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.
Голова Комісії В.Волга
Протокол засідання Комісії
від 26 березня 2010 р. N 549

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
26.03.2010 N 289

ЗМІНИ ДО ПЛАНУ
роботи Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України на 2010 рік,
затвердженого розпорядженням Держфінпослуг
від 15.12.2009 N 955
( vr955486-09 )

----------------------------------------------------------------------------------- |N з/п | Найменування завдань | Підстава (мета, | Відповідальні | Термін | | | (робіт, заходів, | обґрунтування) | за підготовку | виконання | | | питань) | | | (місяць) | |---------------------------------------------------------------------------------| | 1. Зміни, що стосуються внесення нових завдань до Плану ( vr955486-09 ) | |---------------------------------------------------------------------------------| | Погодження проектів законів України | |---------------------------------------------------------------------------------| | 1. |Про внесення змін до |На виконання Указу|Департамент |квітень | | |статті 3 Закону |Президента України|стандартів | | | |України "Про податок |від 10.11.2009 |регулювання та | | | |на додану вартість" |N 912 ( 912/2009 )|нагляду за | | | |( 168/97-ВР ) (щодо |"Про заходи щодо |фінансовими | | | |уточнення операцій, |вдосконалення |установами | | | |які не є об'єктом |інвестиційної | | | | |оподаткування) |діяльності в | | | | | |Україні" та | | | | | |доручення Першого | | | | | |віце-прем'єр- | | | | | |міністра | | | | | |від 10.03.2010 | | | | | |N 10963/1/1-10 | | | | | |щодо уточнення | | | | | |операцій | | | | | |оподаткування | | | | | |адміністраторів | | | | | |недержавних | | | | | |пенсійних фондів | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | 2. |Про внесення змін до |На виконання Указу|Департамент |липень | | |Закону України "Про |Президента України|стандартів | | | |страхування" |від 18.09.2007 |регулювання та | | | |( 85/96-ВР ) (щодо |N 890 ( 890/2007 )|нагляду за | | | |сільськогосподарських |"Про деякі заходи |фінансовими | | | |ризиків) |щодо розвитку |установами | | | | |ринку зерна" | | | | | |та пункту 2 | | | | | |Орієнтовного плану| | | | | |реалізації | | | | | |спільних дій Угоди| | | | | |про співпрацю між | | | | | |Держфінпослуг та | | | | | |Міжнародною | | | | | |фінансовою | | | | | |корпорацією | | | | | |від 02.09.2008 | | | |---------------------------------------------------------------------------------| | Погодження проектів актів Кабінету Міністрів України | |---------------------------------------------------------------------------------| | 3. |Постанова "Про |З метою |Департамент |березень | | |визнання такою, що |забезпечення |реєстрації, | | | |втратила чинність |реалізації Закону |ліцензування | | | |постанови Кабінету |України "Про |та дозвільних | | | |Міністрів України від |внесення змін до |процедур | | | |11 липня 2002 року |деяких законів | | | | |N 1000" |України щодо | | | | | |вдосконалення | | | | | |механізмів | | | | | |державного | | | | | |регулювання ринку | | | | | |сільськогосподар- | | | | | |ської продукції" | | | | | |( 1447-17 ) | | | |------+--------------------------------------------------------------------------| | | Інші питання для розгляду на засіданнях Комісії | |------+--------------------------------------------------------------------------| | 4. |Про погодження |Ініціативне, з |Департамент |квітень | | |пропозицій до проекту |метою вдосконален-|стандартів | | | |Податкового кодексу |ня |регулювання та | | | |щодо оподаткування |оподаткування |нагляду за | | | |страхової діяльності |страхової |фінансовими | | | | |діяльності та |установами | | | | |забезпечення | | | | | |переходу | | | | | |страховиків на | | | | | |загальну систему | | | | | |оподаткування | | | |---------------------------------------------------------------------------------| | 2. Зміни, що стосуються перенесення терміну виконання та викладення завдання в | | новій редакції | |---------------------------------------------------------------------------------| | Погодження проектів законів України | |---------------------------------------------------------------------------------| | 5. |Про внесення змін до |У зв'язку з |Департамент |Перенесення | | |статті 2 Закону |набранням |стандартів |терміну | | |України "Про |чинності Закону |регулювання та |виконання з | | |страхування" |України "Про |нагляду за |березня на | | |( 85/96-ВР ) |акціонерні |фінансовими |квітень | | | |товариства" |установами | | | | |( 514-17 ) | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | 6. |Про внесення змін до |Ініціативне, з |Департамент |Перенесення | | |деяких законів |метою оптимізації |стандартів |терміну | | |України щодо |переліку видів |регулювання та |виконання з | | |обов'язкових видів |обов'язкових |нагляду за |березня на | | |страхування |страхування |фінансовими |липень | | | | |установами | | |---------------------------------------------------------------------------------| | Прийняття нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків | | фінансових послуг України | |---------------------------------------------------------------------------------| | 7. |Про затвердження |Ініціативне, |Департамент |Перенесення | | |Положення про порядок |з метою підвищення|стандартів |терміну | | |визначення вартості |достовірності |регулювання та |виконання з | | |акцій, що знаходяться |фінансової |нагляду за |березня на | | |на балансі |інформації, що |фінансовими |квітень | | |страховиків |подається |установами | | | |Нова назва: |страховиками | | | | |Про затвердження | | | | | |Положення про порядок | | | | | |визначення вартості | | | | | |цінних паперів, що | | | | | |приймаються для | | | | | |представлення | | | | | |страхових резервів | | | | |------+------------------------+------------------+----------------+-------------| | 8. |Про затвердження |Відповідно до |Управління |Перенесення | | |Порядку застосування |статті 244-16 |правового |терміну | | |адміністративних |Кодексу про |забезпечення |виконання з | | |стягнень Державною |адміністративні |Інспекційний |березня на | | |комісією з |правопорушення |департамент |квітень | | |регулювання ринків |( 80731-10, | | | | |фінансових послуг | 80732-10 ) та | | | | |України |пункту 10 | | | | | |статті 28 Закону | | | | | |України "Про | | | | | |фінансові послуги | | | | | |та державне | | | | | |регулювання ринків| | | | | |фінансових послуг"| | | | | |( 2664-14 ) | | | |---------------------------------------------------------------------------------| | 3. Виключення завдань з Плану ( vr955486-09 ) | |---------------------------------------------------------------------------------| | Забезпечення супроводження проектів законів України, внесених Кабінетом | | Міністрів України до Верховної Ради України (назва проекту закону, | | N та дата реєстрації) | |---------------------------------------------------------------------------------| | 9. |Про внесення змін до | - " - |Департамент | - " - | | |Закону України "Про | |стандартів | | | |страхування" | |регулювання та | | | |( 85/96-ВР ) (щодо | |нагляду за | | | |сільськогосподарських | |фінансовими | | | |ризиків) (N 3248 від | |установами | | | |03.10.2008, прийнято | |Департамент | | | |за основу в першому | |реєстрації, | | | |читанні 19.05.2009) | |ліцензування | | | | | |та дозвільних | | | | | |процедур | | | | | |Управління | | | | | |правового | | | | | |забезпечення | | |---------------------------------------------------------------------------------| | Погодження проектів законів України | |---------------------------------------------------------------------------------| | 10. |Про внесення змін до |Пункт 7.2 |Департамент |березень | | |Закону України "Про |статті 7 Закону |стандартів | | | |оподаткування |України "Про |регулювання та | | | |прибутку підприємств" |оподаткування |нагляду за | | | |( 334/94-ВР ) (щодо |прибутку |фінансовими | | | |оподаткування |підприємств" |установами | | | |страхової |( 334/94-ВР ). | | | | |діяльності) |З метою | | | | | |забезпечення | | | | | |переходу | | | | | |страховиків на | | | | | |загальну систему | | | | | |оподаткування | | | |---------------------------------------------------------------------------------| | Прийняття нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків | | фінансових послуг України | |---------------------------------------------------------------------------------| | 11. |Розпорядження "Про |З метою |Департамент |березень | | |затвердження Методики |встановлення |стандартів | | | |формування |маржі |регулювання та | | | |гарантійного фонду |платоспромож- |нагляду за | | | |страховиків" |ності |фінансовими | | | | | |установами | | | | | |Департамент | | | | | |пруденційного | | | | | |нагляду | | | | | |Управління | | | | | |європейської та | | | | | |євроатлантичної | | | | | |інтеграції і | | | | | |управління | | | | | |проектами | | -----------------------------------------------------------------------------------
Перший заступник Голови А.Литвинвгору