Документ vr281295-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 29.04.2015, підстава - v0581295-15

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
18.02.2009 N 281
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної
ради України з питань телебачення і радіомовлення
N 581 ( v0581295-15 ) від 29.04.2015 }
Про затвердження нової редакції
Регламенту Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ради
України з питань телебачення і радіомовлення
N 867 ( v0867295-12 ) від 06.06.2012 }

Розглянувши нову редакцію Регламенту Національної ради
України з питань телебачення і радіомовлення, відповідно до статті
23 Закону України "Про Національну раду України з питань
телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ) Національна рада
В И Р І Ш И Л А:
Затвердити нову редакцію Регламенту Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення (додається).
Голова Національної ради В.Шевченко
В.о. відповідального секретаря Ю.Плаксюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної ради
України з питань телебачення
і радіомовлення
18.02.2009 N 281

РЕГЛАМЕНТ
Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення

(нова редакція)
(Відповідно до нової редакції Закону України "Про Національну
раду України з питань телебачення і радіомовлення" N 2461-IV
( 2461-15 ) від 03.03.2005 р., Закону України "Про телебачення і
радіомовлення" N 3317-IV ( 3317-15 ) від 12.01.2006 р.)
I. Загальні положення
Регламент Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення (далі - Регламент), який встановлює порядок
організації та внутрішньої роботи Національної ради, розроблено та
прийнято відповідно до статті 23 Закону України "Про Національну
раду України з питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ).
II. Основи діяльності національної ради
1. Правові засади Правові засади діяльності Національної ради, її статус,
компетенція, повноваження, функції та порядок їх здійснення
визначаються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України
"Про Національну раду України з питань телебачення і
радіомовлення" ( 538/97-ВР ), "Про телебачення і радіомовлення"
( 3759-12 ) та іншими нормативно-правовими актами.
2. Звітність Національної ради
2.1. Звітність Національної ради визначена Законом України
"Про Національну раду України з питань телебачення і
радіомовлення" ( 538/97-ВР ).
2.2. До 1 листопада поточного року голова Національної ради
подає проект рішення щодо створення робочої групи для підготовки
проекту звіту Національної ради.
2.3. До 15 листопада Національна рада затверджує структуру
звіту.
3. Взаємодія з громадськістю Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
інформує громадськість про свою діяльність, обговорює з
громадськими організаціями, телерадіоорганізаціями
нормативно-правові акти, що мають важливе значення для роботи
галузі.
III. Організація діяльності національної ради
1. Повноваження Національної ради Повноваження Національної ради регламентуються Законом
України "Про Національну раду України з питань телебачення і
радіомовлення" ( 538/97-ВР ), ч. 2 ст. 2, ч. 2 ст. 3 та ч. 3 ст. 4
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ).
2. Здійснення повноважень голови Національної ради
2.1. Голова Національної ради організовує діяльність,
здійснює загальне керівництво Національною радою та несе
відповідальність за повне і якісне виконання покладених на неї
повноважень і функцій.
2.2. Голова Національної ради діє в межах повноважень,
визначених законодавством України, а також: - скликає позачергові засідання Національної ради на вимогу
Верховної Ради України, Президента України, за власною ініціативою
або на вимогу не менше трьох членів Національної ради; - видає письмові накази і розпорядження та дає доручення, які
не суперечать законодавству України та рішенням Національної ради; - представляє Україну в міжнародних організаціях з питань,
які стосуються телебачення і радіомовлення; - укладає угоди з фізичними та юридичними особами для
забезпечення діяльності Національної ради; - визначає розпорядок і розклад роботи Національної ради та
її апарату; - видає накази про призначення і звільнення працівників
апарату Національної ради, здійснює інші повноваження, що
стосуються проходження ними державної служби; - визначає порядок використання приміщень, споруд,
обладнання, а також територій, що знаходяться у віданні
Національної ради; - видає накази про відрядження членів Національної ради,
працівників апарату Національної ради та підписує відповідні
документи.
3. Здійснення повноважень першого заступника голови,
заступника голови та відповідального секретаря Національної ради Перший заступник, заступник голови та відповідальний секретар
Національної ради в межах своїх повноважень: - розглядають конкретні питання основних напрямків діяльності
Національної ради, згідно з обов'язками, визначеними Національною
радою; - організовують роботу з підготовки матеріалів для розгляду
питань на засіданні Національної ради; - дають розпорядження та доручення керівнику апарату,
керівникам структурних підрозділів у межах своїх повноважень,
визначених законодавчими та нормативними актами України, рішеннями
Національної ради та цим Регламентом; - відповідають за організацію взаємодії Національної ради з
Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів
України; - за погодженням з головою Національної ради беруть участь у
роботі органів, створених Верховною Радою України, Президентом
України, Кабінетом Міністрів України, а також у засіданнях
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Ради
Міністрів Автономної Республіки Крим, у роботі обласних, Київської
та Севастопольської міських держадміністрацій та органів
самоврядування; - беруть участь у розробці проекту кошторису витрат
Національної ради України; - здійснюють інші повноваження та функції, які визначаються
Національною радою.
4. Здійснення повноважень членів Національної ради Члени Національної ради згідно з повноваженнями, наданими
чинним законодавством України: - беруть участь у практичному виконанні повноважень та
функцій, покладених на Національну раду згідно з обов'язками,
визначеними рішеннями Національної ради; - вносять пропозиції щодо формування порядку денного
засідання Національної ради, які обговорюються з приводу включення
до порядку денного засідань Національної ради на узгоджувальних
нарадах членів Національної ради; - здійснюють організацію підготовки питань для їх розгляду на
засіданні Національної ради разом з апаратом; - беруть участь у засіданнях Національної ради; - доповідають на засіданні Національної ради питання порядку
денного, які ними готуються; - працюють в комісіях, тимчасових робочих групах, що
створюються Національною радою; - виконують окремі доручення Національної ради; - забезпечують та контролюють виконання рішень Національної
ради.
5. Функціонування апарату Національної ради в умовах
дострокового припинення повноважень Національної ради
5.1. У разі дострокового припинення повноважень Національної
ради до призначення її нового складу і обрання голови безпосереднє
керівництво апаратом Національної ради покладається на керівника
апарату. Йому надається право: - підпису кадрових інформаційно-довідкового змісту,
фінансових та банківських документів; - видавати накази і розпорядження (щодо організації та
порядку роботи апарату); - давати доручення керівникам структурних підрозділів.
5.2. Апарат Національної ради забезпечує здійснення
наглядових та регуляторних повноважень відповідно до чинного
законодавства (закони України "Про Національну раду України з
питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ), "Про
телебачення і радіомовлення") ( 3759-12 ); готує
інформаційно-аналітичні матеріали щодо стану справ у галузі для
розгляду членами Національної ради. Дострокове припинення повноважень Національної ради не
припиняє функціонування апарату Національної ради та виконання
наглядових і регуляторних повноважень Національної ради.
6. Документування діяльності Для забезпечення документування діяльності Національної ради
використовуються печатка з її найменуванням та зображенням
Державного Герба України, інші печатки, штампи і бланки,
виготовлені за зразком, затвердженим головою Національної ради.
Порядок використання зазначених печаток, штампів і бланків
встановлює голова Національної ради.
7. Планування роботи
7.1. Робота Національної ради здійснюється відповідно до
планів основних заходів Національної ради.
7.2. Плани повинні передбачати практичні заходи щодо
виконання завдань, повноважень і функцій, покладених на
Національну раду законами України "Про Національну раду України з
питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ), "Про
телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ) і іншими законодавчими
актами, а також щодо виконання власних рішень.
7.3. Плани Основних заходів Національної ради на півріччя
розробляються та затверджуються рішенням Національної ради за 15
днів до початку наступного півріччя: - контроль за виконанням планів покладається на
відповідального секретаря Національної ради; - оригінали планів зберігаються в загальному відділі.
7.4. При необхідності за дорученням голови, його заступників
або відповідального секретаря чи керівника апарату можуть
готуватися робочі та тематичні плани на забезпечення виконання
плану основних заходів.
8. Забезпечення діяльності Національної ради
8.1. Для правового, наукового, інформаційного,
організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення
діяльності Національної ради відповідно до статті 12 Закону
України "Про Національну раду України з питань телебачення і
радіомовлення" ( 538/97-ВР ) створюється апарат Національної ради,
що діє на підставі Положення про апарат Національної ради і
положень про структурні підрозділи, які затверджує Національна
рада, та посадових інструкцій, які затверджує голова Національної
ради.
8.2. Права і службові обов'язки помічника-консультанта члена
Національної ради, порядок їх прийняття і звільнення з роботи
визначаються положенням про помічника-консультанта члена
Національної ради, затвердженого Національною радою.
8.3. Робота апарату Національної ради організовується і
проводиться відповідно до планів основних заходів Національної
ради, інших рішень Національної ради.
9. Звітність представників Національної ради в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
9.1. Представники Національної ради відповідно до п. 11
статті 11 Закону України "Про Національну раду України з питань
телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ) подають щорічні звіти
про свою роботу до 20 грудня поточного року.
9.2. Порядок розгляду і затвердження звітів представників
розробляється департаментом контрольно-аналітичної роботи і
затверджується Національною радою.
9.3. Протягом двох тижнів після затвердження їх Національною
радою звіти оприлюднюються на відповідній території, у порядку, що
не суперечить законодавству.
IV. Підготовка та проведення
засідань національної ради
1. Організація засідання Національної ради
1.1. Питання, що належать до повноважень Національної ради,
розглядаються на його засіданнях.
1.2. Організацію підготовки засідань Національної ради
здійснюють голова та члени Національної ради із залученням
працівників апарату.
1.3. Засідання Національної ради проводяться щотижня у
відповідності до плану роботи Національної ради, за винятком
періоду планових відпусток членів Національної ради, а також за
пропозиціями голови Національної ради, відповідального секретаря
та у разі звернення трьох членів Національної ради.
1.4. Рішення про перенесення дати чи часу засідання
приймаються до засідання: особами зазначеними у п. 1.3, а у день
засідання більшістю голосів присутніх на засіданні членів
Національної ради.
1.5. Позачергові засідання можуть проводитися на вимогу не
менше трьох членів Національної ради або голови Національної ради.
2. Порядок денний
2.1. Проект порядку денного формується на підставі
матеріалів, які надають структурні підрозділи згідно з переліком
питань, що виносяться на узгоджувальну нараду Національної ради.
2.2. Матеріали (на паперових і електронних носіях) та перелік
питань до засідання Національної ради надаються до організаційного
відділу за чотирнадцять, але не пізніше, ніж за шість календарних
днів до дня засідання, крім питань, визначених керівництвом
Національної ради як невідкладні, які виносяться на узгоджувальну
нараду одразу після ухвалення такого рішення.
2.3. За чотирнадцять, але не пізніше, ніж за шість
календарних днів до чергового засідання начальник управління
організаційного забезпечення Національної ради надає проект
порядку денного та матеріали відповідальному секретарю для
перевірки готовності їх до узгоджувальної наради, для формування
та візування.
2.4. Після візування проекту порядку денного відповідальний
секретар підписує листи-запрошення повноважним представникам
відповідних ліцензіатів за тринадцять, але не пізніше, ніж за
шість календарних днів, і вони з реєстром розсилки передаються для
відправки до загального відділу.
2.5. Сформований та завізований відповідальним секретарем та
головою Національної ради проект порядку денного та матеріали до
нього виносяться на узгоджувальну нараду для погодження щодо
включення до порядку денного засідання Національної ради.
2.6. Проект порядку денного засідання Національної ради з
урахуванням пропозицій членів Національної ради підписується
відповідальним секретарем та головою Національної ради після
узгоджувальної наради.
2.7. Відповідальність за своєчасну і якісну підготовку
матеріалів на засідання Національної ради покладається на членів
Національної ради, які готували питання, що внесені до порядку
денного.
2.8. Матеріали, що надійшли пізніше встановленого терміну,
підлягають реєстрації в організаційному відділі без включення до
проекту порядку денного чергового засідання Національної ради.
3. Оприлюднення проекту порядку денного Узгоджений проект порядку денного доводиться організаційним
відділом до керівників структурних підрозділів та розміщується
відділом зв'язків із засобами масової інформації на веб-сайті
напередодні засідання не пізніше 17 години.
4. Порядок підготовки та оформлення матеріалів до засідань
Національної ради
4.1. Проекти рішень, що виносяться на розгляд Національної
ради членами Національної ради, приймаються, реєструються,
розміщуються в локальній внутрішній мережі у відповідному модулі
"База даних проектів рішень" або в окремих випадках тиражуються
організаційним відділом та передаються помічникам-консультантам
для формування папки на засідання Національної ради. 4.1.1. Проект рішення, поданий на розгляд Національної ради,
крім його назви, на титульному аркуші повинен містити штамп з
реєстраційним номером та датою внесення проекту рішення до
організаційного відділу, а також у кінці тексту рішення інформацію
про: - дату, прізвище і підпис члена Національної ради та підпис
керівника структурного підрозділу апарату, відповідального за
підготовку цього проекту; - дату, прізвище і підпис керівника апарату або його
заступника, начальника юридичного управління, директорів
департаментів або керівників основних структурних підрозділів, які
брали участь у підготовці проекту рішення (не більше п'яти
підписів); - доповідач визначається відповідно до розподілу
функціональних повноважень членів Національної ради; 4.1.2. До проекту рішення додаються: - з питань державної реєстрації як суб'єкта інформаційної
діяльності: відповідна доповідна записка, в якій міститься
інформація про власників (учасників) організації, дата реєстрації
та основні види діяльності, передбачені довідкою управління
статистики; - з питань визначення переможця конкурсного відбору:
інформація ліцензійно-реєстраційного департаменту про реєстрацію
ТРО як суб'єкта інформаційної діяльності (за умови реєстрації) та
інформація про претендентів конкурсу, інформація департаменту
контрольно-аналітичної роботи про попередню діяльність ліцензіата,
включаючи результати перевірок, відомості про санкції Національної
ради. Ці, остаточно опрацьовані для розгляду на засіданні,
матеріали підрозділи Національної ради подають до організаційного
відділу. На вимогу члена Національної ради надається для розгляду
ліцензійна справа телерадіоорганізації, яка подала заяву на
конкурс. - з питань переоформлення ліцензії: доповідна записка, яка
містить інформацію щодо підстав для переоформлення; - з питань продовження строку дії ліцензії: доповідна записка
ліцензійного департаменту та інформація департаменту
контрольно-аналітичної роботи про попередню діяльність ліцензіата,
включаючи результати перевірок, відомості про санкції Національної
ради; - з питань застосування санкцій до телерадіоорганізацій:
доповідна записка департаменту контрольно-аналітичної роботи про
причини перевірки, попередні санкції, результати перевірки, копія
письмових пояснень керівництва компанії, копія акта перевірки
телерадіоорганізації, копія ліцензії, а також інші матеріали, які
стосуються зафіксованих ознак порушення законодавства України та
умов ліцензії; - з питань унормування діяльності телерадіоорганізацій:
доповідна записка, в якій зазначається мета, завдання та основні
положення проекту рішення, обґрунтування необхідності його
прийняття; - наявність рішень Національної ради, які стосуються
внесеного проекту і передували йому (якщо такі рішення були).
4.2. Оригінали проектів рішень з матеріалами, передбаченими
пп. 4.1.1 і 4.1.2, передаються до протокольного відділу після
візування проекту порядку денного відповідальним секретарем.
4.3. Питання, включені до проекту порядку денного засідання
Національної ради та відповідні проекти рішень, можуть бути
відкликані за згодою Національної ради.
4.4. У разі виявлення неточностей або описок у проекті
рішення керівник відповідного підрозділу доопрацьовує його та
подає організаційному відділу.
4.5. Структурні підрозділи, відповідальні за підготовку
проектів рішень, які потребують доопрацювання, надають додаткові
матеріали до проекту рішення або, в разі необхідності, готують
новий проект рішення. Після доопрацювання ці питання вносяться до проекту порядку
денного засідання Національної ради в установленому цим
Регламентом порядку.
4.6. Контроль за підготовкою до розгляду проектів рішень
Національної ради, їх проходженням в апараті та своєчасним
поданням на розгляд Національної ради, дотриманням термінів
виконання завдань, визначених рішеннями Національної ради,
доручень, що даються на засіданнях Національної ради, розпоряджень
і доручень голови Національної ради здійснює керівник апарату
Національної ради.
5. Поширення матеріалів
5.1. Проекти рішень Національної ради та матеріали, які
передували їх підготовці, є внутрішніми документами і передаються
членам Національної ради безпосередньо або через
помічника-консультанта та керівнику апарату.
5.2. Уповноважені представники телерадіоорганізацій можуть
ознайомитися з проектом рішення напередодні засідання.
6. Порядок проведення засідань Національної ради
6.1. Засідання Національної ради веде голова Національної
ради, а в разі його відсутності перший заступник голови або
заступник голови.
6.2. Члени Національної ради беруть участь в засіданнях
особисто. Відсутність члена Національної ради на засіданні
допускається тільки з поважних причин. Член Національної ради,
який не може взяти участь у засіданні, повинен повідомити про це
голову або особу, що його заміщає.
6.3. Посадові особи апарату, які можуть бути присутніми на
засіданнях Національної ради, визначаються відповідальним
секретарем.
6.4. На початку засідання головуючий на засіданні відкриває
його голосуванням і оголошує порядок денний. Розгляд питань
затверджується і відбувається в тій послідовності, в якій їх
включено до порядку денного.
6.5. Голова повідомляє членам Національної ради про осіб,
присутніх на засіданні за офіційними запрошеннями і за окремим
викликом.
6.6. Головуючий на засіданні Національної ради: - відкриває, веде, закриває засідання та оголошує перерви на
засіданнях Національної ради; - відкриває та закриває засідання Національної ради за згодою
простої більшості членів Національної ради, присутніх на
засіданні; - оголошує перехід до розгляду питань порядку денного та
організовує їх розгляд; - може об'єднати обговорення кількох пов'язаних між собою
питань порядку денного засідання, якщо з цього приводу не виникає
заперечень з боку членів Національної ради; - надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує
наступного промовця; - може доручити членам Національної ради або працівникам
апарату зачитувати документи, надавати пояснення та пропозиції
щодо обговорюваного питання; - створює рівні можливості членам Національної ради для
участі в обговоренні питань; - ставить питання на голосування, оголошує його результати; - забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на
засіданні; - робить повідомлення; - вживає заходів для підтримання порядку на засіданні; - має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах
на засіданні Національної ради; - здійснює інші повноваження, що випливають з цього
Регламенту; - якщо голова покидає засідання, він передає повноваження
головуючого на засіданні першому заступнику голови, а в разі його
відсутності - заступнику голови.
6.7. Член Національної ради з поважних причин може залишити
засідання. Ця обставина фіксується у протоколі засідання із
зазначенням, під час обговорення якого питання порядку денного це
відбулося. Подібна процедура здійснюється і у випадку, коли член
Національної ради з'являється на засідання в ході засідання.
6.8. Національна рада або її голова можуть запросити на
засідання Національної ради, на яких розглядаються питання, що
потребують додаткової висококваліфікованої допомоги, консультації
тощо, експертів та фахівців.
6.9. Реєстрацію запрошених учасників засідання Національної
ради забезпечує організаційний відділ.
6.10. Представники засобів масової інформації та громадських
організацій можуть бути присутніми на засіданнях Національної ради
за умови їх попередньої акредитації у відділі зв'язків із засобами
масової інформації та громадськістю.
6.11. Питання щодо проведення на засіданні кіно-, відео- і
фотозйомок, а також звукозапису вирішується Національною радою.
6.12. Особи, присутні на засіданнях Національної ради,
повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до
того, що відбувається на засіданні, і не порушувати порядок.
Порушника порядку головуючий може попросити покинути приміщення,
де відбувається засідання.
7. Організація розгляду питань на засіданнях Національної
ради
7.1. Обговорення питання на засіданні Національної ради
складається із: - доповіді члена Національної ради, відповідального за
підготовку питань порядку денного або відповідального працівника
апарату Національної ради, запитань доповідачу і відповідей на
них; - співдоповіді (в разі необхідності), запитань співдоповідачу
і відповідей на них; - виступів членів Національної ради; - внесення членами Національної ради пропозицій; - заключного слова доповідача, співдоповідача; - уточнення і оголошення головуючого на засіданні пропозицій,
які будуть виноситися на голосування, у порядку їх надходження в
процесі обговорювання питання.
7.2. Член Національної ради може під час засідання подати
письмово свою окрему думку щодо рішення, яке розглядається на
засіданні, для оголошення або безпосереднього внесення її в
протокол.
7.3. Після закінчення обговорення питання головуючий на
засіданні оголошує про перехід до голосування.
7.4. На голосування виносяться всі пропозиції.
7.5. Якщо дві або більше пропозицій, що стосуються одного і
того самого питання, виключають одна одну (є альтернативними),
Національна рада проводить голосування пропозицій у порядку їх
внесення.
7.6. Після закінчення голосування головуючий на засіданні
оголошує його остаточні результати і зачитує текст прийнятого
рішення.
8. Порядок надання слова на засіданнях Національної ради
8.1. Для організації конструктивного обговорення питань
порядку денного засідання Національна рада встановлює регламент
розгляду питань.
8.2. На засіданні Національної ради ніхто із запрошених не
може виступати без дозволу головуючого. Головуючий на засіданні
надає слово членам Національної ради у порядку черговості
надходження від них пропозицій щодо виступу. Член Національної
ради може відмовитися від свого виступу, або передати своє право
на виступ іншому члену Національної ради.
8.3. Запитання доповідачу і співдоповідачу ставляться усно.
Запитання формулюються коротко і чітко. Член Національної ради, що
поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також
оголосити, чи задоволений він відповіддю. Виступаючим, які беруть
участь у обговоренні доповіді, запитання не ставляться, за
винятком уточнюючих запитань від головуючого на засіданні.
8.4. Обговорення питання припиняється головуючим на
засіданні, за згодою членів Національної ради.
9. Дисципліна та етика поведінки на засіданні Національної
ради
9.1. Учасник засідання зобов'язаний дотримуватися загально
прийнятих норм поведінки. Якщо на засіданні будь-яка особа своєю
поведінкою заважає проведенню засідання Національної ради,
головуючий попереджає її персонально і закликає до порядку. Після
повторного попередження протягом засідання головуючий на засіданні
за згодою більшості членів Національної ради від їх фактичної
кількості може запропонувати цій особі залишити зал засідань.
9.2. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу,
висловлюється не з обговорюваного питання або виступає не з тих
підстав, через які йому надано слово, голова після двох
попереджень позбавляє його слова.
9.3. Якщо член Національної ради вважає, що промовець або
головуючий на засіданні неправильно тлумачить його слова, тексти
чи дії, він може звернутися до головуючого з проханням надати йому
слово для пояснень чи зауважень перед голосуванням. Якщо звернення
має принциповий характер, головуючий надає члену Національної ради
слово одразу або в кінці обговорення питання.
9.4. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у
проведенні засідання головуючий може оголосити перерву або
закриття засідання без голосування.
9.5. Після розгляду питання порядку денного або в кінці
засідання член Національної ради має право звертатися до голови із
зауваженнями і запитаннями щодо організації розгляду питань і
ведення засідання, при цьому член Національної ради може зажадати
відповіді на свої запитання і дати їм оцінку. Під час розгляду
питання порядку денного член Національної ради може вносити
будь-які пропозиції з зазначеного питання без обмежень.
10. Порядок ухвалення рішень Національної ради
10.1. Рішення Національної ради ухвалюються з питань,
внесених до порядку денного засідання Національної ради.
10.2. Рішення Національної ради ухвалюються на засіданні
після завершення процедури обговорення шляхом голосування членів
Національної ради.
10.3. Голосування здійснюються особисто членами Національної
ради.
10.4. Рішення Національної ради вважається прийнятим, якщо за
нього проголосувало не менше п'яти членів Національної ради.
Рішення Національної ради про переможця конкурсу, а також рішення
Національної ради про відмову у видачі ліцензії на мовлення при
проведенні конкурсу складається із вступної (дата, місце
проведення та предмет конкурсу), описової (суть питання,
узагальнена інформація щодо конкурсу), мотивувальної (аналіз
питання, оцінка, обґрунтування, відповідні норми законодавства і
правові підстави) та резолютивної (висновки) частини. { Пункт 10.4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
ради України з питань телебачення і радіомовлення N 867
( v0867295-12 ) від 06.06.2012 }
10.5. У разі необхідності члени Національної ради під час
ухвалення рішень, зокрема визначення переможця конкурсного
відбору, можуть використовувати бюлетень голосування члена
Національної ради, який заповнюється та підписується особисто
членом Національної ради. Лічильна комісія, яка складається із членів Національної
ради, після підрахунку голосів оголошує результати голосування.
10.6. Пропозиції або проекти рішення, які не отримали
необхідної більшості голосів, вважаються не ухваленими. У разі внесення пропозицій членів Національної ради щодо
повторного розгляду цього питання ухвалюється відповідне рішення.
Якщо рішення не ухвалено заявочні документи повертаються заявнику.
10.7. Національна рада може скасувати своє рішення з
дотриманням процедури, аналогічної процедурі ухвалення рішень.
10.8. Оригінал рішення засвідчує підписом особа,
відповідальна за підготовку питання на засідання (на звороті
аркуша).
10.9. У разі ухвалення рішення з урахуванням зауважень або
пропозицій членів Національної ради відповідні структурні
підрозділи апарату спільно з протокольним відділом надають
доопрацьований варіант рішення на підпис голові Національної ради
та відповідальному секретареві.
10.10. Внесення будь-яких змін або доповнень до прийнятих
Національною радою рішень чи додатків до них, не зафіксованих у
стенограмах засідань, не допускається.
10.11. Кожному рішенню Національної ради протокольний відділ
присвоює порядковий номер із зазначенням дати прийняття.
10.12. Рішення оформляються відповідно до частин 7, 8, 9
статті 24 Закону України "Про Національну раду України з питань
телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ).
11. Оприлюднення рішень та доведення їх до виконавців
11.1. Усі рішення розміщуються на веб-сайті Національної ради
в мережі Інтернет.
11.2. Рішення нормативно-правового характеру обов'язково
публікуються в офіційному виданні друкованого засобу масової
інформації Національної ради "Вісник Національної ради України з
питань телебачення і радіомовлення".
11.3. Протокольний відділ надає виконавцям рішення
Національної ради у вигляді офіційних копій не пізніше тижневого
строку після підписання документів.
12. Стенографічний запис
12.1. Засідання Національної ради стенографується.
Стенограму, яка є внутрішнім робочим документом, має
конфіденційний характер і використовується для складання
протоколу, веде протокольний відділ.
12.2. Стенограма засідання Національної ради повинна повністю
відтворювати хід обговорення питань, а також містити інформацію
про день, час, місце проведення засідання, порядок денний
засідання, прізвище голови засідання. У разі допущення в
стенограмі стилістичних неточностей, погрішностей тощо член
Національної ради може протягом тижня після засідання подати щодо
них зауваження на ім'я головуючого на засіданні. Рішення зі
спірних питань приймає головуючий на засіданні. Кожен аркуш
оригіналу стенограми підписується (із зазначенням прізвища та
дати) особою, яка відповідає за фіксування тексту, викладеного на
цьому аркуші.
12.3. Стенограма зберігається в установленому порядку разом з
матеріалами засідання.
13. Протокол
13.1. Ведення та оформлення протоколів забезпечує
протокольний відділ.
13.2. Оригінал протоколу засідання підписується працівником
протокольного відділу, відповідальним за його підготовку (кожна
сторінка тексту) та начальником протокольного відділу (документ в
цілому, на останньому аркуші).
13.3. У протоколах засідань Національної ради зазначаються: - номер протоколу, що відповідає порядковому номеру засідання
Національної ради; - дата, час і місце проведення засідання; - прізвища членів Національної ради, присутніх та відсутніх
на засіданні та під час розгляду відповідного питання; - прізвища присутніх працівників апарату Національної ради, а
також запрошених та інших осіб (відповідно до реєстрації); - прізвище головуючого на засіданні; - точне формулювання питання порядку денного; - прізвища членів Національної ради, працівників апарату
Національної ради та інших осіб, які виступили на засіданні
Національної ради під час розгляду відповідного питання (у порядку
черговості виступів); - проекти рішень та пропозиції, що виносилися на голосування; - результати голосувань і ухвалені рішення; - прізвища працівників протокольного відділу, які оформляли
протокол.
13.4. Протокольний відділ оформляє справу засідання, яка
включає: - протокол засідання; - рішення; - стенограму засідання; - проекти документів, що розглядалися на засіданні; - інші документи (матеріали), підготовлені у зв'язку з
розглядом питання на засіданні; - тексти розглянутих на засіданні документів у остаточній
редакції. Справи засідань Національної ради зберігаються в
протокольному відділі.
14. Протокольні доручення
14.1. Під час обговорення питання порядку денного члени
Національної ради можуть вносити пропозиції щодо надання
протокольного доручення керівнику апарату або керівникам
структурних підрозділів.
14.2. Головуючий на засіданні за погодженням членів
Національної ради надає протокольне доручення, визначає виконавця
та терміни його виконання.
14.3. Доручення, дані на засіданнях Національної ради,
доводяться організаційним відділом до виконавців у формі
контрольної картки доручень Національної ради, голови Національної
ради, зроблених на засіданні Національної ради, затвердженої
рішенням Національної ради від 2 жовтня 2002 р. N 808.
14.4. Контроль за виконанням протокольного доручення
покладається на організаційний відділ.
14.5. Доручення вважається виконаним у разі ухвалення рішення
чи зняття з контролю головою Національної ради або особою, що
виконує його обов'язки (або членом Національної ради, який
відповідає за напрямок роботи, відповідно до розподілу
функціональних повноважень, або ініціював протокольне доручення).
15. Закриті засідання
15.1. Для розгляду внутрішніх питань, питань, які містять
конфіденційну інформацію, що є власністю держави та питань,
визначених членами Національної ради, можуть проводитися закриті
засідання.
15.2. Відповідального за підготовку протоколу визначає
Національна рада.
15.3. На закритому засіданні мають право бути присутніми
тільки ті особи, присутність яких визначена Національною радою і є
необхідною для розгляду відповідного питання.
15.4. Національна рада наприкінці закритого засідання приймає
рішення щодо публікації, поширення матеріалів цього засідання.
V. Проведення узгоджувальних нарад членів
національної ради, службових нарад керівництва
національної ради та апаратних нарад
1. Розгляд питань на службових нарадах керівництва
Національної ради
1.1. Наради керівництва Національної ради а саме: голови,
першого заступника, заступника, відповідального секретаря
проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на місяць.
1.2. На нарадах керівництва розглядаються питання контролю і
перевірки виконання законів України, указів та розпоряджень
Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, державних
та галузевих програм, міжнародних угод, перспективних та поточних
питань у галузі організації телебачення і радіомовлення, власних
рішень та планів.
1.3. Порядок денний службових нарад формується помічником
голови на основі перспективних та поточних програм і планів,
законів України, актів Верховної Ради України, Президента України,
постанов Кабінету Міністрів України, а також наказів, розпоряджень
та доручень голови.
1.4. За умови тимчасового призупинення засідань Національної
ради через відсутність кворуму поточні питання роботи Національної
ради, які не потребують розгляду на засіданні Національної ради,
розглядаються на службових нарадах керівництва Національної ради.
1.5. У службових нарадах керівництва Національної ради в разі
потреби беруть участь працівники апарату Національної ради та
посадові особи, яких стосується обговорюване питання. Перелік цих
осіб визначається головою Національної ради чи іншим керівником,
який проводить нараду.
1.6. Про проведення службових нарад інформує членів
Національної ради помічник голови заздалегідь (не пізніше, ніж за
добу до їх проведення).
2. Проведення узгоджувальних нарад членів Національної ради
2.1. Узгоджувальні наради членів Національної ради
проводяться з метою формування проекту порядку денного чергового
засідання Національної ради, попереднього розгляду проектів рішень
з питань, що виносяться на засідання Національної ради, а також
розв'язання інших питань, що належать до компетенції Національної
ради (організація діяльності Національної ради, планування роботи
апарату Національної ради, розподіл обов'язків між членами
Національної ради тощо).
2.2. Рішення, які стосуються питань роботи апарату, прийняті
на нарадах членів Національної ради, мають для апарату
обов'язковий характер, усі інші - рекомендаційний. Узгоджені на
цих нарадах проекти рішень та розглянуті доповнення чи пропозиції
розглядаються на засіданнях Національної ради в пріоритетному
порядку.
2.3. Узгоджувальні наради членів Національної ради
проводяться щотижня в порядку та в дні і час, визначені головою
Національної ради, але як правило напередодні чергового засідання
Національної ради.
2.4. Головує на узгоджувальних нарадах членів Національної
ради голова Національної ради або його перший заступник, якщо
немає іншої домовленості з цього приводу. Регламент наради
пропонує головуючий на нараді.
3. Проведення апаратних нарад
3.1. Для оперативного розгляду планових та поточних питань,
контролю за виконанням доручень, що надійшли з вищих органів
державної влади, прийнятих власних рішень голова та/або
відповідальний секретар Національної ради щотижня проводить
апаратні наради з керівниками відповідних структурних підрозділів.
3.2. Керівники структурних підрозділів за потребою проводять
відповідні наради у своїх підрозділах.
3.3. Під час проведення апаратних нарад помічник голови або
помічник-консультант відповідального секретаря фіксує доручення. У
разі необхідності доручення оформляються окремими наказами,
розпорядженнями. Контроль за виконанням доручень голови здійснює
помічник голови та надає інформацію про виконання.
4. Інформування громадськості
4.1. Надання засобам масової інформації офіційних повідомлень
стосовно засідань Національної ради, заходів, що відбуваються у
Національній раді, і організацію прес-конференцій (брифінгів)
членів Національної ради забезпечує відділ зв'язків зі ЗМІ та
громадськістю. У разі необхідності готує прес-релізи. З метою інформування громадськості рішення та нормативні
акти, прийняті на засіданні Національної ради, оприлюднюються
шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Національної ради
України з питань телебачення і радіомовлення.
4.2. Документи та інформацію, що становлять внутрівідомчу
службову кореспонденцію (стенограми, доповідні записки, листування
між структурними підрозділами), надають членам Національної ради
за їх проханням, а також на офіційну вимогу Верховної Ради
України, Секретаріату Президента України, судових органів,
прокуратури, СБУ, МВС, податкової адміністрації.
VI. Громадські ради та робочі групи
1. Створення та порядок організації
1.1. Національна рада може створювати громадські ради,
тимчасові робочі групи, комісії, групи експертів та консультантів
із залученням вчених та фахівців (у тому числі з іноземних держав)
на договірній основі відповідно до виконання завдань, покладених
на неї.
1.2. Склад громадських рад, тимчасових робочих груп
затверджується Національною радою.
1.3. Організовують, планують та контролюють діяльність
тимчасових робочих груп члени Національної ради.
1.4. Порядок організації діяльності та виконання ними завдань
визначаються відповідними положеннями, які затверджуються
Національною радою.вгору