Документ vr241312-02, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 16.09.2005, підстава - z0988-05

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
N 241 від 02.08.2002
м. Київ
( Рішення скасовано на підставі Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 386 ( z0988-05 ) від 30.06.2005 )
Про схвалення Положення
про порядок проведення конкурсу на кращу регулярну інформацію
відкритих акціонерних товариств
та підприємств-емітентів облігацій
( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 304 ( vr304312-04 ) від 14.07.2004 )

З метою підвищення рівня якості підготовки та подання
регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та
підприємствами-емітентами облігацій (надалі - інформація) та
сприяння розкриття інформації про їх фінансовогосподарську
діяльність для залучення інвестицій, формування позитивного
інвестиційного іміджу, запобігання розповсюдження недостовірної
інформації, захисту прав інвесторів Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Схвалити Положення про порядок проведення конкурсу на
кращу регулярну інформацію відкритих акціонерних товариств та
підприємств-емітентів облігацій.
2. Управлінню організаційного забезпечення Комісії
(Піскун Н.С.) опублікувати це рішення відповідно чинного
законодавства.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії В. Івченка.
Голова Комісії О.Мозговий

Протокол засідання Комісії
02 серпня 2002 року N 15
СХВАЛЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів та
фондового ринку
02 серпня 2002 р. N 241
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення конкурсу на кращу регулярну інформацію
відкритих акціонерних товариств та підприємств-емітентів облігацій
Це Положення розроблене відповідно до Законів України "Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ), "Про цінні папери і фондову біржу" ( 1201-12 ),
"Про господарські товариства" ( 1576-12 ), "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) та рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 3
( z0063-00 ) від 17 січня 2000 р. зі змінами та доповненнями.
( Преамбула із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 304 ( vr304312-04 )
від 14.07.2004 )
Розділ 1. Загальні засади
1.1. Це Положення визначає порядок та терміни проведення
конкурсу на кращу регулярну інформацію відкритих акціонерних
товариств та підприємств-емітентів облігацій.
Розділ 2. Учасники конкурсу
2.1. У конкурсі можуть брати участь відкриті акціонерні
товариства та підприємства-емітенти облігацій, інформації яких
відповідають вимогам "Положення про надання регулярної інформації
відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами
облігацій" в редакції рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 17.01.2000 N 3 ( z0063-00 ) зі змінами та
доповненнями. ( Пункт 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 304 ( vr304312-04 ) від 14.07.2004 )
Розділ 3. Конкурсна комісія
3.1. З метою проведення конкурсу створюється конкурсна
комісія (надалі комісія) у кількості 7 осіб. Голова комісії та її
секретар затверджуються на засіданні комісії.
3.2. До складу комісії входять представники:
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Фонду державного майна України (за згодою); Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України; Переможець конкурсу у минулому році (за згодою); Української міжбанківської валютної біржі (за згодою).
3.3. Зміни до складу комісії вносяться та затверджуються
згідно з розпорядженням голови. Керує та головує на засіданнях
голова комісії.
3.4. Голова комісії має вирішальний голос, якщо інформації
надані на розгляд до комісії набрали однакову кількість балів.
3.5. Організовує роботу комісії секретар, який у межах своєї
компетенції забезпечує скликання засідання комісії, організовує
підготовку до розгляду матеріалів, складає протокол засідання.
Розділ 4. Порядок проведення конкурсу
4.1. Конкурс проводиться у три етапи.
4.1.1. На першому етапі передбачається попередній аналіз та
визначення інформацій, які подадуться на розгляд комісії.
4.1.1.1. Територіальним управлінням ДКЦПФР необхідно, при
прийняті інформації, проаналізувати згідно з критеріями оцінки
інформації, визначити ті що будуть брати участь у конкурсі та
вказати за якою номінацією (п. 5.1. цього положення). Кількість
інформацій що подається на розгляд комісії повинна складати 0,5 %
від загальної кількості поданих інформацій. За дозволом комісії
може бути надана можливість збільшити кількість поданих
інформацій.
4.1.1.2. Управлінню звітності учасників ринку цінних паперів
необхідно проаналізувати згідно з критеріями оцінки інформації,
які згідно з п. 1.2. Положення "Про надання регулярної інформації
відкритими акціонерними товариствами та підприємствами -
емітентами облігацій" ( z0431-98 ) надаються до центрального
апарату ДКЦПФР, визначити інформації, які будуть брати участь у
конкурсі та вказати за якою номінацією (п. 5.1. цього положення).
4.1.1.3. Перелік інформацій, запропонованих на участь у
конкурсі, надати на розгляд комісії до 1 вересня поточного року.
4.1.2. Другий етап конкурсу передбачає опрацювання інформації
членами комісії. Члени комісії повинні мати можливість для
ознайомлення з інформацією. Секретар комісії завчасно у робочому
порядку надає членам комісії інформацію, що надається до комісії
та методичні матеріали для оцінки інформації.
4.1.3. У третьому етапі комісія визначає переможців за
номінаціями та абсолютного переможця.
4.2. Засідання комісії є відкритими. У разі потреби отримання
додаткової інформації щодо учасника конкурсу, комісія має право
заслуховувати на своїх засіданнях учасників конкурсу.
4.3. Після засідання комісії складається протокол (два
примірники).
4.3.1. Протокол підписується всіма членами комісії, що взяли
участь у оцінці конкурсу.
Розділ 5. Умови конкурсу
5.1. Визначення кращих емітентів відбувається за такими
номінаціями: - за першу прийняту регулярну інформацію; - за підготовку кращої регулярної інформації серед фінансових
установ (банки, страхові, пенсійні фонди, інвестиційні компанії
тощо); - за підготовку кращої регулярної інформації серед
підприємств енергетичного комплексу; - за підготовку кращої регулярної інформації серед
промислових підприємств; - за підготовку кращої регулярної інформації серед
підприємств торгівлі; - за підготовку кращої регулярної інформації серед
підприємств агропромислового комплексу; - за підготовку кращої регулярної інформації серед невеликих
підприємств; - за підготовку кращої регулярної інформації серед
новостворених підприємств; - за підготовку кращої регулярної інформації, яка надається в
друкованому вигляді утримувачам іменних цінних паперів; - за краще розкриття інформації щодо рівня корпоративного
управління. ( Пункт 5.1 розділу 5 доповнено абзацом згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 304 ( vr304312-04 ) від 14.07.2004 )
5.1.1. Для відбору інформацій в категорії невеликих
підприємств можна використовувати один із таких критеріїв:
- статутний капітал (до 1 млн. грн.); - кількість акціонерів (до 1000); - кількість працюючих (до 100).
5.1.2. За кожною з номінацій визначається переможець, згідно
з порядком оцінювання регулярної інформації відкритими
акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій.
5.2. Рейтинг конкурсантів за кожною номінацією визначається
за сумарною кількістю балів, які будуть виставлені всіма членами
по кожній з інформацій у відповідній номінації.
5.3. Абсолютний переможець визначається за інтегральною
оцінкою, що включає результати учасника у всіх номінаціях (за
загальною сумою набраних балів за всіма критеріями разом).
Відповідно за кількістю набраних балів присуджуються також 1, 2, 3
місця. ( Пункт 5.3 розділу 5 в редакції Рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 304 ( vr304312-04 ) від
14.07.2004 )
5.4. Переможці конкурсу визначаються комісією до 1 грудня
поточного року.
5.5. За результатами оцінки інформацій відмітити рівень
культури та якості опрацювання територіальними управліннями цієї
інформації.
Розділ 6. Порядок оцінювання інформації
представленої на конкурс.
6.1. Загальна кількість балів, яка може бути нарахована
кожним з членів комісії за одну інформацію не може перевищувати
30 балів.
6.2. Підрахунок балів за усіма номінаціями, крім номінацій
за першу прийняту регулярну інформацію, за підготовку кращої
регулярної інформації, яка надається в друкованому вигляді
утримувачам іменних цінних паперів, та за краще розкриття
інформації щодо рівня корпоративного управління здійснюється за
допомогою таблиці 1 (Додаток 1) відповідно до визначених
критеріїв. ( Пункт 6.2 розділу 6 в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 304 ( vr304312-04 )
від 14.07.2004 )
6.3. Підрахунок балів у номінації за підготовку кращої
регулярної інформації, яка надається в друкованому вигляді
утримувачам іменних цінних паперів, здійснюється за допомогою
таблиці 2 (Додаток 1) відповідно до визначених критеріїв. ( Пункт
6.3 розділу 6 в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 304 ( vr304312-04 ) від 14.07.2004 )
6.4. Підрахунок балів у номінації за краще розкриття
інформації щодо рівня корпоративного управління здійснюється за
допомогою таблиці 3 (Додаток 1) відповідно до визначених
критеріїв. ( Розділ 6 доповнено пунктом 6.4 згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 304
( vr304312-04 ) від 14.07.2004 )
Розділ 7. Порядок проведення нагородження переможців конкурсу.
7.1. Проведення нагородження переможців конкурсу
організовується та відбувається за підтримкою Агентства з розвитку
інфраструктури фондового ринку України.
7.2. Проводити церемонію нагородження переможців конкурсу та
нагороджувати переможців можуть члени комісії та особи запрошені
комісією для нагородження.
Голова ради директорів
Агентства з розвитку інфраструктури
фондового ринку С.Прилипко
Додаток 1
до Положення про порядок
проведення конкурсу на краще
розкриття регулярної
інформації відкритими
акціонерними товариствами та
підприємствами-емітентами
облігацій

Таблиця 1. Оцінка інформацій за критеріями
та підведення загальної кількості балів
кожного з учасників конкурсу

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Перелік | Критерії оцінки інформації | Загальна | |конкурсантів|-------------------------------------------------------------------------------------| кількість | | (назва та |Повнота, доступність, зрозумілість та рівень розкриття |Наявність |Наявність | балів | | код за |інформації |"Інформації|приміток, | | | ЄДРПОУ) |------------------------------------------------------------|про стан |пояснень та | | | |"Основні |"Відомості |"Опис |"Інформація |"Інформація|корпоратив-|додатків, | | | |відомості |про цінні |бізнесу" |про майновий|про стан |ного |які | | | |про |папери | |стан та |корпоратив-|управління"|дозволяють | | | |емітента" |емітента" | |фінансово- |ного | |зрозуміти | | | | | | |господарську|управління"| |характерні | | | | | | |діяльність | | |риси | | | | | | |емітента"/ | | |загального | | | | | | |"Основні | | |стану та | | | | | | |показники | | |перспективи | | | | | | |фінансово- | | |розвитку | | | | | | |господарсь- | | |підприємства| | | | | | |кої | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | |емітента" | | | | | | |-----------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+------------+-----------| | |максимально|максимально|максимально|максимально |максимально|максимально|максимально |максимально| | | 3 бали | 5 балів | 8 балів | 5 балів | 4 бали | 2 бали | 3 бали | 30 балів | |------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+------------+-----------| |1. | | | | | | | | | |------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+------------+-----------| |2. | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Таблиця 2. Оцінка інформацій у номінації
"За підготовку кращої регулярної інформації, яка
надається в друкованому вигляді утримувачам іменних
цінних паперів" за критеріями та підведення
загальної кількості балів кожного
з учасників конкурсу

-------------------------------------------------------------------------------- | Перелік | Критерії оцінки інформації | Загальна | |конкурсантів|-----------------------------------------------------| кількість | | (назва та |Повнота |Доступність |Якість |Структурованість| балів | | код за |розкриття |та |дизайну та |та наглядність | | | ЄДРПОУ) |інформації |зрозумілість|поліграфії |представлення | | | |у |інформації, | |інформації | | | |друкованому|поданої | | | | | |вигляді |у звіті | | | | | |-----------+------------+-----------+----------------+-----------| | |максимально| максимально|максимально| максимально |максимально| | | 10 балів | 7 балів | 6 балів | 7 балів | 30 балів | |------------+-----------+------------+-----------+----------------+-----------| |1. | | | | | | |------------+-----------+------------+-----------+----------------+-----------| |2. | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------

Таблиця 3. Оцінка інформацій у номінації "За краще
розкриття інформації щодо рівня корпоративного
управління" за критеріями та підведення
загальної кількості балів кожного
з учасників конкурсу

-------------------------------------------------------------------------------- | Перелік | Критерії оцінки інформації | Загальна | |конкурсантів|-----------------------------------------------------| кількість | | (назва та | Повнота, доступність, зрозумілість |Якість | балів | | код за | та рівень розкриття інформації |розкриття | | | ЄДРПОУ) |--------------------------------------|інформації | | | |"Загальні |"Органи |"Залучення |щодо | | | |збори |управління"|інвестицій та |корпоративного| | | |акціонерів"| |вдосконалення |управління у | | | | | |практики |річному звіті | | | | | |корпоративного| | | | | | |управління" | | | | |-----------+-----------+--------------+--------------+-----------| | |максимально|максимально|максимально |максимально |максимально| | | 7 балів | 7 балів | 7 балів | 9 балів | 30 балів | |------------+-----------+-----------+--------------+--------------+-----------| |1. | | | | | | |------------+-----------+-----------+--------------+--------------+-----------| |2. | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- ( Додаток 1 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 304 ( vr304312-04 ) від 14.07.2004 )вгору