Документ vr232486-10, поточна редакція — Редакція від 24.03.2011, підстава - vr151486-11

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
04.03.2010 N 232

Про деякі питання публікації офіційних
відомостей про діяльність Держфінпослуг
та інформації про небанківські
фінансові установи
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг
N 127 ( vr127486-11 ) від 10.03.2011 N 151 ( vr151486-11 ) від 24.03.2011 }
{ У тексті розпорядження слова "відділу зв'язків з громадськістю
та протоколу" і "управлінню правового забезпечення" замінено
відповідно словами "відділу зв'язків з державними органами,
громадськістю та протоколу департаменту
організаційно-аналітичного, документального та кадрового
забезпечення" та "департаменту юридичного забезпечення" згідно
з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг N 151 ( vr151486-11 ) від 24.03.2011 }

З метою реалізації положень Концепції захисту прав споживачів
фінансових послуг, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 3 вересня 2009 року N 1026-р ( 1026-2009-р ), щодо
покращення поінформованості споживачів фінансових послуг про
діяльність Держфінпослуг, підвищення прозорості діяльності
небанківських фінансових установ, полегшення доступу споживачів до
об'єктивної та неупередженої інформації про фінансові установи та
запобігання зловживанням з боку учасників ринку небанківських
фінансових послуг Державна комісія з регулювання ринків фінансових
послуг П О С Т А Н О В И Л А:
1. З метою оприлюднення офіційних документів і оперативного
надання інформації про діяльність Держфінпослуг, відповідно до
статті 22 Закону України "Про порядок висвітлення діяльності
органів державної влади та органів місцевого самоврядування в
Україні засобами масової інформації" ( 539/97-ВР ) та
розпорядження Держфінпослуг від 4 лютого 2010 року N 105
( vr105486-10 ) "Про висвітлення діяльності Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України" визначити
періодичний друкований бюлетень "Відомості Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України" офіційним друкованим
виданням Держфінпослуг. { Пункт 1 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг N 127 ( vr127486-11 ) від 10.03.2011 }
2. Доручити Державному підприємству "Український інститут
розвитку ринків фінансових послуг" виконувати функції редакції
періодичного друкованого бюлетеня "Відомості Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України. { Розпорядження доповнено новим пунктом 2 згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 127
( vr127486-11 ) від 10.03.2011 }
3. Заборонити Державному підприємству "Український інститут
розвитку ринків фінансових послуг" передавати функції редакції
періодичного друкованого бюлетеня "Відомості Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України" іншим особам. { Розпорядження доповнено новим пунктом 3 згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 127
( vr127486-11 ) від 10.03.2011 }
4. Відділу зв'язків з державними органами, громадськістю та
протоколу департаменту організаційно-аналітичного, документального
та кадрового забезпечення та департаменту юридичного забезпечення
при укладенні договорів про постійне співробітництво з
періодичними виданнями, які відповідають умовам, визначеним у
розпорядженні Держфінпослуг від 4 лютого 2010 року N 105
( vr105486-10 ) "Про висвітлення діяльності Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України", передбачити
зобов'язання редакцій друкованих засобів масової інформації
публікувати офіційні матеріали Держфінпослуг та інформацію
учасників фінансових ринків, яка підлягає обов'язковому
оприлюдненню відповідно до законодавства та нормативно-правових
актів Держфінпослуг (додаток 1).
5. З метою доступу споживачів фінансових послуг до інформації
про стан фінансових установ та інших відомостей про їх діяльність,
консолідації даних про небанківські фінансові установи у доступних
для споживачів засобах масової інформації рекомендувати учасникам
ринку небанківських фінансових установ розміщувати інформацію, яка
підлягає оприлюдненню відповідно до чинних нормативно-правових
актів, в офіційному друкованому виданні Держфінпослуг та інших
виданнях, які відповідають умовам, визначеним у пункті 3
розпорядження Держфінпослуг від 04.02.2010 N 105 ( vr105486-10 )
"Про висвітлення діяльності Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України. { Пункт 5 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг N 151 ( vr151486-11 ) від 24.03.2011 }
6. Директорам департаментів Держфінпослуг забезпечити
своєчасне надання відділу зв'язків з державними органами,
громадськістю та протоколу департаменту
організаційно-аналітичного, документального та кадрового
забезпечення інформації, яка підлягає оприлюдненню відповідно до
розділу I додатка 1 до цього розпорядження.
7. Вважати такими, що втратили чинність, розпорядження
Держфінпослуг від 27 січня 2004 року N 26 ( v0026486-04 ) "Про
укладення договорів, спрямованих на постійне оперативне
висвітлення діяльності Держфінпослуг", розпорядження від 12 квітня
2005 року N 3891 ( v3891486-05 ) "Про результати співробітництва з
виданнями, прирівняними до офіційних видань Держфінпослуг, за
2004 рік та внесення змін до переліку цих видань" та розпорядження
від 15 січня 2009 року N 3 ( v0003486-09 ) "Про внесення зміни до
розпорядження Держфінпослуг від 27 січня 2004 N 26".
8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишити за
Головою Комісії.
Голова Комісії В.Суслов
Протокол засідання Комісії
від 4 березня 2010 р. N 546

Додаток 1
до розпорядження Державної
комісії з регулювання
ринків фінансових послуг
України
04.03.2010 N 232

МАТЕРІАЛИ,
що відповідно до чинного законодавства
та нормативно-правових актів Держфінпослуг
підлягають обов'язковому оприлюдненню

I. Інформація, що оприлюднюється Держфінпослуг
------------------------------------------------------------------ | Підстава для оприлюднення | Зміст оприлюднення | |--------------------------------+-------------------------------| |Закон України від 20 грудня |Стаття 9. Припинення діяльності| |2001 року N 2908-III |кредитної спілки | |( 2908-14 ) "Про кредитні |(...) | |спілки" |Комісія поміщає у відповідних | | |засобах масової інформації, в | | |яких публікуються дані про | | |державну реєстрацію кредитної | | |спілки, що припиняє діяльність,| | |повідомлення про припинення | | |діяльності такої спілки та про | | |порядок і строк заявлення вимог| | |її кредиторами. Цей строк не | | |може бути меншим двох місяців з| | |моменту публікації повідомлення| | |про припинення діяльності | | |кредитної спілки. | | |(...) | |--------------------------------+-------------------------------| |Закон України від 12 липня |Стаття 33. Звітність | |2001 року N 2664-III |1. Уповноважений орган | |( 2664-14 ) "Про фінансові |зобов'язаний з урахуванням | |послуги та державне регулювання |вимог законодавства про захист | |ринків фінансових послуг" |державної та професійної | | |таємниць оприлюднювати в | | |офіційних засобах масової | | |інформації основні положення | | |свого щорічного звіту. | |--------------------------------+-------------------------------| |Закон України від 9 липня |Стаття 28. Анулювання ліцензії | |2003 року N 1057-IV |на провадження діяльності з | |( 1057-15 ) "Про недержавне |адміністрування пенсійних | |пенсійне забезпечення" |фондів | | |(...) | | |2. Рішення про анулювання | | |ліцензії на провадження | | |діяльності з адміністрування | | |пенсійних фондів надається | | |письмово Державною комісією з | | |регулювання ринків фінансових | | |послуг України усім пенсійним | | |фондам, з якими адміністратором| | |укладено договори про | | |адміністрування пенсійного | | |фонду, протягом одного робочого| | |дня з дати прийняття такого | | |рішення та підлягає | | |обов'язковому оприлюдненню у | | |порядку, встановленому | | |Державною комісією з | | |регулювання ринків фінансових | | |послуг України. | | |(...) | | |Стаття 67. Органи, що | | |здійснюють державний нагляд та | | |контроль у сфері недержавного | | |пенсійного забезпечення | | |(...) | | |6. Органи, які здійснюють | | |державний нагляд та контроль за| | |діяльністю у сфері недержавного| | |пенсійного забезпечення, | | |зобов'язані: | | |(...) | | |оприлюднювати перелік юридичних| | |осіб, які провадять діяльність | | |у сфері недержавного пенсійного| | |забезпечення; | | |(...) | |--------------------------------+-------------------------------| |Закон України від 7 березня |Стаття 15. Посередницька | |1996 року N 85/96-ВР |діяльність у сфері страхування | |( 85/96-ВР ) "Про страхування" |(...) | | |Страхові та/або перестрахові | | |брокери-нерезиденти зобов'язані| | |письмово повідомити | | |Уповноваженому органу за | | |встановленою ним формою про | | |намір здійснювати діяльність на| | |території України. | | |Уповноважений орган оприлюднює | | |в триденний термін зазначену | | |інформацію на своїй офіційній | | |веб-сторінці в Інтернеті та в | | |друкованих засобах масової | | |інформації. | |--------------------------------+-------------------------------| |Указ Президента України від |(...) | |3 березня 2006 року |4. Державній комісії з | |N 185 ( 185/2006 ) "Про заходи |регулювання ринків фінансових | |щодо вдосконалення державного |послуг України один раз на | |регулювання у сфері будівництва |півроку публікувати в засобах | |житла та стабілізації ситуації |масової інформації перелік | |на первинному ринку житла" |фінансових установ, що одержали| | |ліцензію на провадження | | |діяльності із залучення коштів | | |фізичних осіб для фінансування | | |об'єктів будівництва та/або | | |здійснення операцій з | | |нерухомістю. | | |(...) | |--------------------------------+-------------------------------| |Положення про реєстрацію |Розділ 7. Контроль за | |страхових та перестрахових |діяльністю страхових та | |брокерів і ведення державного |перестрахових брокерів | |реєстру страхових та |(...) | |перестрахових брокерів, |7.9. Держфінпослуг щорічно | |затверджене розпорядженням |публікує список страхових та | |Державної комісії з регулювання |перестрахових брокерів, які | |ринків фінансових послуг України|провадять свою діяльність на | |від 28 травня 2004 року N 736 |території України та інформація| |( z0801-04 ) |про яких унесена до Реєстру, у | | |засобах масової інформації і | | |постійно оновлює на офіційному | | |Web-сайті Держфінпослуг. | | |7.10. Держфінпослуг публікує у | | |засобах масової інформації | | |інформацію про прийняті | | |розпорядження щодо виключення з| | |Реєстру страхових та | | |перестрахових брокерів. | |--------------------------------+-------------------------------| |Положення про реєстр |6. Порядок користування | |саморегулівних організацій |інформацією з Реєстру | |фінансових установ, затверджене |(...) | |розпорядженням Державної комісії|6.3. Держфінпослуг публікує у | |з регулювання ринків фінансових |друкованих засобах масової | |послуг України від 26 липня |інформації повідомлення про | |2005 року N 4380 ( z0885-05 ) |включені до Реєстру СРО. | |--------------------------------+-------------------------------| |Положення про делегування |Глава 3. Порядок прийняття | |Державною комісією з регулювання|Держфінпослуг рішення про | |ринків фінансових послуг України|делегування відповідних | |окремих повноважень одній із |повноважень Асоціації | |всеукраїнських асоціацій |(...) | |кредитних спілок, затверджене |3.2. Рішення про повноваження, | |розпорядженням Державної комісії|що можуть бути делеговані | |з регулювання ринків фінансових |Асоціації, та умови делегування| |послуг України від 3 жовтня |окремих повноважень доводяться | |2006 року N 6280 ( z1186-06 ) |до відома учасників ринку через| | |офіційний сайт Держфінпослуг та| | |друковані засоби масової | | |інформації, перелік яких | | |визначено Держфінпослуг. | | |(...) | |--------------------------------+-------------------------------| |Положення про делегування |III. Порядок прийняття | |Державною комісією з регулювання|Держфінпослуг рішення про | |ринків фінансових послуг України|делегування Об'єднанню окремих | |окремих повноважень об'єднанню |повноважень | |страховиків, затверджене |(...) | |розпорядженням Державної комісії|2. Рішення про повноваження, що| |з регулювання ринків фінансових |можуть бути делеговані | |послуг України від 21 серпня |Об'єднанню, та умови | |2008 року N 1000 ( z1063-08 ) |делегування окремих повноважень| | |доводяться до відома учасників | | |ринку фінансових послуг через | | |офіційний веб-сайт | | |Держфінпослуг та друковані | | |засоби масової інформації. | | |(...) | |--------------------------------+-------------------------------| |Положення про делегування |III. Порядок прийняття | |саморегулівній організації |Держфінпослуг рішення про | |адміністраторів недержавних |делегування відповідних | |пенсійних фондів окремих |повноважень саморегулівній | |повноважень, затверджене |організації | |розпорядженням Державної комісії|(...) | |з регулювання ринків фінансових |2. Рішення про повноваження, що| |послуг України від 12 квітня |можуть бути делеговані | |2007 року N 7153 ( z0609-07 ) |саморегулівній організації, та | | |умови делегування окремих | | |повноважень доводяться до | | |відома учасників ринку | | |фінансових послуг через | | |офіційний веб-сайт | | |Держфінпослуг та друковані | | |засоби масової інформації. | | |(...) | |--------------------------------+-------------------------------| |Положення про порядок |1. Загальні положення | |сертифікації осіб на право |(...) | |здійснення тимчасової |1.8. Перелік осіб, яким видано | |адміністрації фінансових |Сертифікати, оприлюднюється на | |установ, затверджене |офіційному веб-сайті | |розпорядженням Державної комісії|Держфінпослуг. | |з регулювання ринків фінансових |(...) | |послуг України від 27 травня | | |2005 року N 4081 ( z0654-05 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Ліцензійні умови провадження |Розділ 9. Анулювання ліцензії | |діяльності з адміністрування |(...) | |недержавних пенсійних фондів, |9.5. Рішення про анулювання | |затверджені розпорядженням |ліцензії на провадження | |Державної комісії з регулювання |діяльності з адміністрування | |ринків фінансових послуг України|пенсійних фондів надається | |від 13 листопада 2003 року N 118|письмово Держфінпослуг усім | |( z0025-04 ) |радам пенсійних фондів, з якими| | |адміністратором укладено | | |договори про адміністрування | | |пенсійного фонду, протягом | | |одного робочого дня з дати | | |прийняття такого рішення та | | |підлягає обов'язковому | | |оприлюдненню. | | |Рішення про анулювання ліцензії| | |оприлюднюється протягом одного | | |робочого дня з дати прийняття | | |такого рішення на веб-сайті | | |Держфінпослуг та протягом п'яти| | |робочих днів - у друкованих | | |засобах масової інформації, | | |визначених Держфінпослуг. | | |(...) | |--------------------------------+-------------------------------| |Ліцензійні умови здійснення |8. Анулювання ліцензії | |переказу коштів небанківськими |(...) | |фінансовими установами, |8.10. Рішення про анулювання | |затверджені розпорядженням |ліцензії оприлюднюється | |Державної комісії з регулювання |протягом трьох робочих днів з | |ринків фінансових послуг України|дати прийняття такого рішення | |від 23 березня 2006 року N 5523 |на веб-сайті Держфінпослуг та | |( z0419-06 ) |протягом семи робочих днів - у | | |друкованих засобах масової | | |інформації. | |--------------------------------+-------------------------------| |Ліцензійні умови провадження |8. Анулювання ліцензії | |діяльності з надання фінансових |(...) | |кредитів за рахунок залучених |8.9. Рішення про анулювання | |коштів кредитними установами, |ліцензії оприлюднюється | |затверджені розпорядженням |протягом трьох робочих днів з | |Державної комісії з регулювання |дати прийняття такого рішення | |ринків фінансових послуг України|на веб-сайті Держфінпослуг та | |від 18 жовтня 2005 року N 4802 |протягом семи робочих днів - у | |( z1459-05 ) |друкованих засобах масової | | |інформації. | | |(...) | |--------------------------------+-------------------------------| |Положення про оприлюднення |I. Загальні положення | |інформації про діяльність |(...) | |недержавного пенсійного фонду, |2. Оприлюднення інформації про | |затверджене розпорядженням |діяльність пенсійного фонду | |Державної комісії з регулювання |здійснюється Адміністратором | |ринків фінансових послуг України|фонду один раз на квартал за | |від 16 грудня 2004 року N 3100 |звітний квартал (за I, II, III | |( z1672-04 ) |та IV квартали) та наростаючим | | |підсумком з початку діяльності | | |на кінець останнього дня | | |звітного кварталу шляхом | | |подання такої інформації до | | |Державної комісії з регулювання| | |ринків фінансових послуг | | |України для її розміщення на | | |офіційному веб-сайті | | |Держфінпослуг. Розміщення | | |інформації на офіційному веб- | | |сайті Держфінпослуг | | |здійснюється на безоплатній | | |основі. | | |(...) | | |III. Засоби поширення | | |інформації про діяльність | | |пенсійного фонду | | |1. Засобами поширення | | |інформації про діяльність | | |пенсійного фонду є: | | |1.1. Офіційний веб-сайт | | |Держфінпослуг. | | |Інформація про діяльність | | |пенсійного фонду оприлюднюється| | |на офіційному веб-сайті | | |Держфінпослуг шляхом розміщення| | |звітних даних згідно з | | |розділом II цього Положення | | |( z1672-04 ), | | |що містяться у звітності з | | |недержавного пенсійного | | |забезпечення, яка подається | | |Адміністраторами фондів до | | |Держфінпослуг відповідно до | | |вимог Положення про подання | | |адміністратором недержавного | | |пенсійного фонду звітності з | | |недержавного пенсійного | | |забезпечення, затвердженого | | |розпорядженням Державної | | |комісії з регулювання ринків | | |фінансових послуг України від | | |22.06.2004 N 1100 ( z0898-04 ),| | |зареєстрованого в Міністерстві | | |юстиції України 19.07.2004 за | | |N 898/9497. | | |Інформація про діяльність | | |пенсійного фонду розміщується | | |Держфінпослуг на її офіційному | | |веб-сайті не пізніше ніж через | | |60 календарних днів з дня | | |закінчення останнього звітного | | |кварталу. | |--------------------------------+-------------------------------| |Порядок ведення реєстру |Розділ I. Загальні положення | |аудиторів, які можуть проводити |(...) | |аудиторські перевірки фінансових|1.7. Перелік аудиторів, які | |установ, затверджений |внесені до Реєстру, | |розпорядженням Державної комісії|публікується Держфінпослуг у | |з регулювання ринків фінансових |кінці кожного року в засобах | |послуг України від 19 лютого |масової інформації, а також | |2004 року N 86 ( z0489-04 ) (у |регулярно оновлюється на веб- | |редакції розпорядження Державної|сайті Держфінпослуг. | |комісії з регулювання ринків |(...) | |фінансових послуг України від |Розділ VII. Виключення аудитора| |24 червня 2005 року N 4239) |з Реєстру | |( z0768-05 ) |(...) | | |7.7. Розпорядження | | |Держфінпослуг про виключення | | |аудитора з Реєстру підлягає | | |опублікуванню в засобах масової| | |інформації та/або на офіційному| | |веб-сайті Держфінпослуг. | |--------------------------------+-------------------------------| |Порядок та вимоги щодо |3. Контроль за дотриманням | |здійснення посередницької |вимог цих Порядку та вимог | |діяльності на території України |(...) | |з укладання договорів |2. Інформація, зазначена в | |страхування зі страховиками- |пункті 7 глави 2 цих Порядку | |нерезидентами, затверджений |та вимог ( z1288-07 ), | |розпорядженням Державної комісії|розміщується Держфінпослуг на | |з регулювання ринків фінансових |власному офіційному веб-сайті в| |послуг України від 25 жовтня |мережі Інтернет за формою та в | |2007 року N 8170 ( z1288-07 ) |строки, визначені наказом | | |Голови Держфінпослуг. | |--------------------------------+-------------------------------| |Вимоги до порядку укладання |3. Контроль за дотриманням цих | |договорів із страховиками- |Вимог | |нерезидентами, затверджені |(...) | |розпорядженням Державної комісії|2. Інформацію щодо підписаних | |з регулювання ринків фінансових |меморандумів (укладених угод) | |послуг України від 1 листопада |про обмін інформацією з | |2007 року N 8197 ( z1294-07 ) |уповноваженими органами із | | |здійснення нагляду за | | |страховими компаніями країн - | | |членів Світової організації | | |торгівлі Держфінпослуг розміщує| | |на власному офіційному веб- | | |сайті в мережі Інтернет за | | |формою та в строки, визначені | | |наказом Голови Держфінпослуг. | | |(...) | ------------------------------------------------------------------
II. Інформація, що оприлюднюється учасниками
ринків фінансових послуг
------------------------------------------------------------------ | Підстава для оприлюднення | Зміст оприлюднення | |--------------------------------+-------------------------------| |Закон України від 20 грудня |Стаття 8. Державна реєстрація | |2001 року N 2908-III ( 2908-14 )|та ліцензування окремих видів | |"Про кредитні спілки" |діяльності кредитної спілки | | |3. (...) | | |Кредитна спілка розміщує у | | |відповідних засобах масової | | |інформації, визначених | | |уповноваженим органом, дані про| | |її державну реєстрацію. | | |(...) | | |Стаття 14. Загальні збори | | |членів кредитної спілки | | |3. (...) | | |Повідомлення про скликання | | |чергових загальних зборів | | |повинне бути опубліковане не | | |пізніше ніж за 30 календарних | | |днів до скликання зборів у | | |відповідних засобах масової | | |інформації, в яких публікуються| | |дані про державну реєстрацію | | |кредитної спілки. | | |(...) | |--------------------------------+-------------------------------| |Закон України від 7 березня |Стаття 34. Публікація | |1996 року N 85/96-ВР |страховиками річних балансів | |( 85/96-ВР ) "Про страхування" |Страховики публікують свій | | |річний баланс за формою і в | | |порядку, встановленими | | |Уповноваженим органом. | | |(...) | |--------------------------------+-------------------------------| |Закон України від 16 липня |Стаття 14. Подання та | |1999 року N 996-XIV ( 996-14 ) |оприлюднення фінансової | |"Про бухгалтерський облік та |звітності | |фінансову звітність в Україні" |(...) | | |4. Відкриті акціонерні | | |товариства, підприємства - | | |емітенти облігацій, банки, | | |довірчі товариства, валютні та | | |фондові біржі, інвестиційні | | |фонди, інвестиційні компанії, | | |кредитні спілки, недержавні | | |пенсійні фонди, страхові | | |компанії та інші фінансові | | |установи зобов'язані не пізніше| | |1 червня наступного за звітним | | |року оприлюднювати річну | | |фінансову звітність та | | |консолідовану звітність шляхом | | |публікації у періодичних | | |виданнях або розповсюдження її | | |у вигляді окремих друкованих | | |видань. | | |5. У разі ліквідації | | |підприємства ліквідаційна | | |комісія складає ліквідаційний | | |баланс та у випадках, | | |передбачених законами, | | |публікує його протягом 45 днів.| | |(...) | |--------------------------------+-------------------------------| |Закон України від 9 липня |Стаття 5. Аудиторські перевірки| |2003 року N 1057-IV ( 1057-15 ) |у сфері недержавного пенсійного| |"Про недержавне пенсійне |забезпечення | |забезпечення" |1. Планові аудиторські | | |перевірки діяльності пенсійних | | |фондів, адміністраторів, | | |компаній з управління | | |активами, зберігачів, страхових| | |організацій та банків, що | | |надають послуги у сфері | | |недержавного пенсійного | | |забезпечення, проводяться не | | |рідше ніж один раз на рік за | | |рахунок юридичних осіб, що | | |перевіряються. Результати | | |аудиторських перевірок | | |підлягають опублікуванню в | | |порядку, визначеному цим | | |Законом. | | |(...) | | |Стаття 14. Повноваження ради | | |пенсійного фонду | | |1. Рада фонду провадить свою | | |діяльність у порядку, | | |визначеному статутом | | |пенсійного фонду, та відповідно| | |до вимог цього Закону, зокрема:| | |(...) | | |затверджує інформацію про | | |фінансовий стан пенсійного | | |фонду, яка підлягає | | |оприлюдненню в порядку, | | |встановленому цим Законом, та | | |розглядає аудиторський | | |висновок; | | |(...) | | |Стаття 53. Оприлюднення | | |інформації та реклама у сфері | | |недержавного пенсійного | | |забезпечення | | |1. Недержавні пенсійні фонди, | | |страхові організації та | | |банківські установи, які | | |надають послуги з недержавного | | |пенсійного забезпечення, | | |інформують громадськість про | | |здійснювану ними діяльність з | | |недержавного пенсійного | | |забезпечення шляхом | | |оприлюднення інформації. | | |Інформація, що оприлюднюється | | |недержавним пенсійним фондом, | | |обов'язково повинна містити | | |дані про зміни чистої вартості | | |активів пенсійного фонду та | | |чистої вартості одиниці | | |пенсійних внесків цього фонду. | | |2. Оприлюднення інформації | | |здійснюється шляхом | | |опублікування її у порядку, | | |встановленому Державною | | |комісією з регулювання ринків | | |фінансових послуг України, в | | |друкованих та електронних | | |засобах масової інформації. | | |Інформація, що підлягає | | |оприлюдненню відповідно до | | |цього Закону, не є | | |конфіденційною. | | |(...) | |--------------------------------+-------------------------------| |Положення про Державний реєстр |Розділ 7. Видача дубліката | |фінансових установ, затверджене |Свідоцтва | |розпорядженням Державної комісії|(...) | |з регулювання ринків фінансових |2. У разі втрати Свідоцтва | |послуг України від 28 серпня |заявник зобов'язаний звернутися| |2003 року N 41 ( z0797-03 ) |до Держфінпослуг та подати: | | |(...) | | |- інформацію про опублікування | | |оголошення про втрату Свідоцтва| | |в засобах масової інформації та| | |примірник/копію такої | | |публікації. | | |(...) | | |Розділ 8. Виключення інформації| | |про фінансову установу з | | |Реєстру та анулювання Свідоцтва| | |(...) | | |2. У разі подання заяви про | | |виключення інформації про | | |фінансову установу з Реєстру | | |(додаток 9) та анулювання | | |Свідоцтва заявник повинен | | |додати до заяви: | | |- примірник/копію | | |опублікованого в засобах | | |масової інформації повідомлення| | |про прийняття відповідним | | |органом управління фінансової | | |установи рішення про подання | | |заяви про виключення інформації| | |про фінансову установу з | | |Реєстру; | | |(...) | |--------------------------------+-------------------------------| |Порядок ведення реєстру |Розділ VI. Видача дубліката | |аудиторів, які можуть проводити |Свідоцтва | |аудиторські перевірки фінансових|(...) | |установ, затверджений |6.2. У разі втрати Свідоцтва | |розпорядженням Державної комісії|заявник зобов'язаний звернутися| |з регулювання ринків фінансових |до Держфінпослуг та надати: | |послуг України від 19 лютого |(...) | |2004 року N 86 |б) інформацію про публікацію | |( z0489-04 ) (у редакції |оголошення про втрату Свідоцтва| |розпорядження Державної комісії |у відповідних засобах масової | |з регулювання ринків фінансових |інформації. | |послуг України від 24 червня |(...) | |2005 року N 4239) ( z0768-05 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Положення про видачу |5. Видача дубліката дозволу | |небанківській фінансовій |(...) | |установі - управителю дозволу на|5.2. У разі втрати або | |право прийняття на себе |пошкодження бланка дозволу | |комерційних ризиків при |управитель подає до | |створенні фонду фінансування |Держфінпослуг такі документи: | |будівництва виду Б та/або |(...) | |дозволу на право здійснення |інформацію про публікацію | |емісії сертифікатів фонду |оголошення у відповідних | |операцій з нерухомістю, |засобах масової інформації (у | |затверджене розпорядженням |разі втрати). | |Державної комісії з регулювання |(...) | |ринків фінансових послуг України| | |від 29 липня 2004 року N 1866 | | |( z1084-04 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Положення про видачу |5. Видача дубліката дозволу | |небанківським фінансовим |(...) | |установам дозволу на здійснення |5.2. У разі втрати або | |емісії іпотечних сертифікатів, |пошкодження бланка дозволу | |затверджене розпорядженням |заявник подає до Держфінпослуг | |Державної комісії з регулювання |такі документи: | |ринків фінансових послуг України|(...) | |від 27 травня 2005 року |- інформацію про публікацію | |N 4084 ( z0691-05 ) |оголошення у відповідних | | |засобах масової інформації (у | | |разі втрати). | | |(...) | |--------------------------------+-------------------------------| |Ліцензійні умови здійснення |6. Видача дубліката ліцензії | |переказу коштів небанківськими |(...) | |фінансовими установами, |6.2. У разі втрати або | |затверджені розпорядженням |пошкодження ліцензії ліцензіат | |Державної комісії з регулювання |подає до Держфінпослуг такі | |ринків фінансових послуг України|документи: | |від 23 березня 2006 року |(...) | |N 5523 ( z0419-06 ) |б) примірник оголошення в | | |друкованих засобах масової | | |інформації про втрату ліцензії | | |(у разі втрати ліцензії); | | |(...) | |--------------------------------+-------------------------------| |Ліцензійні провадження |Розділ 2. Документи, які | |діяльності кредитних спілок з |подаються для отримання | |надання фінансових послуг |ліцензії, порядок їх подання та| |(заголовок в редакції |розгляду | |розпорядження Державної комісії |(...) | |з регулювання ринків фінансових |10) засвідчені відбитком | |послуг України від 16 травня |печатки та підписом керівника | |2005 року N 4039) ( z0606-05 ), |кредитної спілки копії | |затверджені розпорядженням |документів, що підтверджують | |Державної комісії з регулювання |проведення останніх загальних | |ринків фінансових послуг України|зборів, а саме: копія | |від 2 грудня 2003 року N 146 |публікації повідомлення про | |( z1225-03 ) |скликання загальних зборів у | | |відповідних засобах масової | | |інформації; примірник | | |запрошення на загальні збори та| | |інших документів, що | | |надсилалися листом (вручалися) | | |кожному члену кредитної спілки;| | |копія протоколу загальних | | |зборів та реєстр осіб, які | | |брали участь у цих зборах. | | |Кредитні спілки, які на дату | | |подання заяви проводили тільки | | |установчі збори, подають | | |засвідчені відбитком печатки та| | |підписом керівника кредитної | | |спілки копії протоколу | | |установчих зборів та реєстру | | |осіб, які брали участь у цих | | |зборах; | | |(...) | |--------------------------------+-------------------------------| |Ліцензійні умови провадження |5. Переоформлення ліцензії | |обов'язкового страхування |(...) | |цивільно-правової |5.2. У разі виникнення підстав | |відповідальності власників |для переоформлення ліцензії | |наземних транспортних засобів, |страховик зобов'язаний не | |затверджені розпорядженням |пізніше десятого робочого дня з| |Державної комісії з регулювання |дати виникнення підстави для | |ринків фінансових послуг України|переоформлення ліцензії подати | |від 23 грудня 2004 року N 3178 |до Держфінпослуг заяву про | |( z1654-04 ) |переоформлення ліцензії | | |(додаток 5) разом із ліцензією,| | |що підлягає переоформленню, | | |засвідчені в установленому | | |порядку копії відповідних | | |документів, що засвідчують | | |зазначені зміни, та копію | | |повідомлення в засобах масової | | |інформації (за | | |місцезнаходженням страховика) | | |про зазначені зміни. | | |(...) | | |6. Видача дубліката ліцензії | | |(...) | | |6.2. У разі втрати ліцензії | | |страховик зобов'язаний | | |звернутися до Держфінпослуг та | | |подати: | | |(...) | | |6.2.2. інформацію про | | |публікацію оголошення в засобах| | |масової інформації про втрату | | |чи пошкодження ліцензії; | | |(...) | | |7. Зупинення дії та анулювання | | |ліцензії | | |(...) | | |7.5. У разі анулювання ліцензії| | |за заявою страховика (додаток | | |7) до неї необхідно додати: | | |(...) | | |7.5.2. Копію повідомлення в | | |засобах масової інформації про | | |прийняття рішення про звернення| | |до Держфінпослуг щодо | | |анулювання ліцензії. | | |(...) | |--------------------------------+-------------------------------| |Ліцензійні умови провадження |Розділ 2. Вимоги до провадження| |страхової діяльності, |страхової діяльності | |затверджені розпорядженням |(...) | |Державної комісії з регулювання |2.21. Страховик зобов'язаний | |ринків фінансових послуг України|проводити аудиторську перевірку| |від 28 серпня 2003 року N 40 |та оприлюднювати публічну | |( z0805-03 ) |бухгалтерську звітність | | |відповідно до вимог статті 34 | | |Закону України "Про | | |страхування" ( 85/96-ВР ) та | | |інших нормативно-правових | | |актів. | | |(...) | | |Розділ 7. Видача дубліката | | |ліцензії | | |(...) | | |7.2. У разі втрати ліцензії | | |страховик зобов'язаний | | |звернутися до Держфінпослуг та | | |подати: | | |(...) | | |- інформацію про публікацію | | |оголошення у засобах масової | | |інформації про втрату чи | | |пошкодження ліцензії; | | |(...) | | |Розділ 8. Анулювання ліцензії | | |(...) | | |8.2. У разі анулювання ліцензії| | |за заявою страховика | | |(додаток 10) | | |до неї необхідно додати: | | |- копію повідомлення в | | |засобах масової інформації про | | |прийняття рішення про звернення| | |до Держфінпослуг щодо | | |анулювання ліцензії; | | |(...) | |--------------------------------+-------------------------------| |Ліцензійні умови провадження |7. Видача дубліката ліцензії | |діяльності з надання фінансових |(...) | |кредитів за рахунок залучених |7.2. У разі втрати або | |коштів кредитними установами, |пошкодження ліцензії ліцензіат | |затверджені розпорядженням |подає до Держфінпослуг такі | |Державної комісії з регулювання |документи: | |ринків фінансових послуг України|(...) | |від 18 жовтня 2005 року |б) примірник оголошення в | |N 4802 ( z1459-05 ) |друкованих засобах масової | | |інформації про втрату ліцензії | | |(у разі втрати ліцензії); | | |(...) | |--------------------------------+-------------------------------| |Положення про оприлюднення |Розділ I. Загальні положення | |страховиками інформації щодо |(...) | |договорів страхування, укладених|2. Оприлюднення інформації щодо| |у системі недержавного |договорів страхування, | |пенсійного забезпечення, |укладених у системі | |затверджене розпорядженням |недержавного пенсійного | |Державної комісії з регулювання |забезпечення, здійснюється | |ринків фінансових послуг України|страховиком один раз на рік у | |від 15 лютого 2007 року N 6817 |термін до 1 червня року, | |( z0179-07 ) |наступного за звітним, разом з | | |річною фінансовою звітністю, | | |яка підлягає оприлюдненню | | |згідно з Порядком складання | | |звітних даних страховиків, | | |затвердженим розпорядженням | | |Державної комісії з регулювання| | |ринків фінансових послуг | | |України (далі - Держфінпослуг) | | |від 03.02.2004 N 39 | | |( z0517-04 ), зареєстрованим у | | |Міністерстві юстиції України | | |23.04.2004 за N 517/9116 (у | | |редакції розпорядження | | |Держфінпослуг від 15.09.2005 | | |N 4619 ( z1153-05 ), | | |зареєстрованого у Міністерстві | | |юстиції України 05.10.2005 за | | |N 1153/11433) (далі - Порядок).| | |(...) | | |Розділ III. Порядок | | |оприлюднення інформації щодо | | |договорів страхування, | | |укладених у системі | | |недержавного пенсійного | | |забезпечення | | |1. Оприлюднення інформації щодо| | |договорів страхування, | | |укладених у системі | | |недержавного пенсійного | | |забезпечення, здійснюється | | |страховиком шляхом її | | |опублікування в періодичних | | |виданнях або розповсюдження у | | |вигляді окремих друкованих | | |видань разом з річною | | |фінансовою звітністю, яка | | |підлягає оприлюдненню згідно з | | |Порядком ( z0517-04 ). | | |2. Страховик також розміщує | | |інформацію щодо договорів | | |страхування, укладених у | | |системі недержавного пенсійного| | |забезпечення, на власному Web- | | |сайті (за його наявності). | | |3. Копія оприлюдненої | | |інформації щодо договорів | | |страхування, укладених у | | |системі недержавного пенсійного| | |забезпечення, яка була | | |оприлюднена в періодичних | | |виданнях або розповсюджена у | | |вигляді окремих друкованих | | |видань, подається страховиком | | |до Держфінпослуг разом з копією| | |оприлюдненої річної фінансової | | |звітності та супровідним листом| | |у термін до 1 липня року, | | |наступного за звітним. | |--------------------------------+-------------------------------| |Положення про особливості |2. Загальні вимоги щодо | |забезпечення правонаступництва |забезпечення правонаступництва | |за укладеними договорами |за укладеними договорами | |страхування у разі реорганізації|страхування | |страховиків, затверджене |(...) | |розпорядженням Державної комісії|2.6. Учасники реорганізації | |з регулювання ринків фінансових |зобов'язані не пізніше | |послуг України від 4 червня |20 робочих днів після прийняття| |2004 року N 913 ( z0776-04 ) |рішень про реорганізацію вищими| | |органами всіх страховиків, що | | |реорганізовуються, повідомити | | |про реорганізацію | | |страхувальників шляхом | | |публікації повідомлення в | | |друкованих засобах масової | | |інформації. | | |(...) | |--------------------------------+-------------------------------| |Положення про надання послуг з |5. Переоформлення, видача | |фінансового лізингу юридичними |дубліката Довідки та її | |особами - суб'єктами |анулювання | |господарювання, які за своїм |5.4. Видача дубліката Довідки | |правовим статусом не є |здійснюється на підставі: | |фінансовими установами, |(...) | |затверджене розпорядженням |5.4.3. Документа, що | |Державної комісії з регулювання |підтверджує публікацію | |ринків фінансових послуг України|повідомлення про втрату Довідки| |від 22 січня 2004 року N 21 |у друкованих засобах масової | |( z0492-04 ) (у редакції |інформації (якщо підставою є | |розпорядження Державної комісії |втрата Довідки). | |з регулювання ринків фінансових |(...) | |послуг України від 24 червня | | |2005 року N 4241) ( z0761-05 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Положення про внесення |6. Видача дубліката та | |інформації щодо фінансових |анулювання додатка до Свідоцтва| |компаній до Державного реєстру |(...) | |фінансових установ та |6.2. У разі втрати або | |встановлення вимог до облікової |пошкодження додатка до | |та реєструючої системи |Свідоцтва фінансова компанія | |фінансових компаній, затверджене|подає до Держфінпослуг такі | |розпорядженням Державної комісії|документи: | |з регулювання ринків фінансових |(...) | |послуг України від |б) примірник оголошення в | |5 грудня 2003 року N 152 |друкованих засобах масової | |( z1252-03 ) |інформації про втрату додатка | | |до Свідоцтва; | | |(...) | |--------------------------------+-------------------------------| |Положення про реєстр |4. Переоформлення Свідоцтва та | |саморегулівних організацій |видача дубліката Свідоцтва | |фінансових установ, затверджене |4.6. У разі втрати Свідоцтва | |розпорядженням Державної комісії|заявник має звернутися до | |з регулювання ринків фінансових |Держфінпослуг та подати такі | |послуг України від 26 липня |документи: | |2005 року N 4380 ( z0885-05 ) |(...) | | |інформацію про публікацію | | |оголошення про втрату Свідоцтва| | |у друкованих засобах масової | | |інформації. | |--------------------------------+-------------------------------| |Положення про оприлюднення |I. Загальні положення | |інформації про діяльність |(...) | |недержавного пенсійного фонду, |3. Адміністратор фонду, що | |затверджене розпорядженням |здійснює адміністрування | |Державної комісії з регулювання |декількох пенсійних фондів, | |ринків фінансових послуг України|зобов'язаний оприлюднювати | |від 16 грудня 2004 року N 3100 |інформацію про діяльність | |( z1672-04 ) |пенсійного фонду окремо щодо | | |кожного пенсійного фонду. | | |(...) | | |III. Засоби поширення | | |інформації про діяльність | | |пенсійного фонду | | |1. Засобами поширення | | |інформації про діяльність | | |пенсійного фонду є: | | |(...) | | |1.2. Друковані засоби масової | | |інформації визначені | | |Держфінпослуг з урахуванням | | |пункту 2 розділу I цього | | |Положення ( z1672-04 ). | | |Інформація про діяльність | | |пенсійного фонду за звітний рік| | |оприлюднюється шляхом її | | |опублікування в одному з | | |друкованих засобів масової | | |інформації, перелік яких | | |визначено Держфінпослуг, не | | |пізніше 1 червня року, | | |наступного за звітним. | | |Опублікуванню підлягають: | | |інформаційний проспект | | |недержавного пенсійного фонду | | |(додаток 1); | | |відомості про об'єкти | | |інвестування активів | | |недержавного пенсійного фонду | | |та зміни чистої вартості | | |активів і чистої вартості | | |одиниці пенсійних внесків | | |(додаток 2); | | |інформація про фінансовий стан | | |пенсійного фонду відповідно до | | |Положення (стандарту) | | |бухгалтерського обліку 2 | | |"Баланс", затвердженого наказом| | |Міністерства фінансів України | | |від 31.03.99 N 87 ( z0396-99 ),| | |зареєстрованого в Міністерстві | | |юстиції України 21.06.99 за | | |N 396/3689, | | |Положення (стандарту) | | |бухгалтерського обліку 3 "Звіт | | |про фінансові результати", | | |затвердженого наказом | | |Міністерства фінансів України | | |від 31.03.99 N 87 ( z0397-99 ),| | |зареєстрованого в Міністерстві | | |юстиції України 21.06.99 за | | |N 397/3690; | | |висновок аудитора (аудиторської| | |фірми) за результатами | | |аудиторської перевірки | | |пенсійного фонду. | | |Інформація про діяльність | | |пенсійного фонду за звітний | | |рік, що опубліковується в | | |друкованих засобах масової | | |інформації, повинна відповідати| | |інформації, що міститься в | | |даних річної звітності про | | |діяльність пенсійного фонду, | | |яка подається до Держфінпослуг | | |відповідно до вимог Положення | | |про подання адміністратором | | |недержавного пенсійного фонду | | |звітності з недержавного | | |пенсійного забезпечення, | | |затвердженого розпорядженням | | |Державної комісії з регулювання| | |ринків фінансових послуг | | |України від 22.06.2004 N 1100 | | |( z0898-04 ), зареєстрованого в| | |Міністерстві юстиції України | | |19.07.2004 за N 898/9497. | | |Інформація, що оприлюднена | | |шляхом опублікування в | | |друкованих засобах масової | | |інформації, подається до | | |Держфінпослуг Адміністратором | | |фонду у вигляді оригіналу | | |відповідних сторінок примірника| | |друкованого засобу масової | | |інформації, на яких було | | |розміщено інформацію, що | | |оприлюднювалась, та титульного | | |аркуша (першої сторінки) цього | | |видання або їх копії, завіреної| | |керівником Адміністратора | | |фонду, та супровідного листа за| | |підписом керівника | | |Адміністратора фонду протягом | | |20 календарних днів з дати | | |виходу відповідного номера | | |такого друкованого засобу | | |масової інформації. | | |2. Адміністратор фонду, крім | | |засобів поширення інформації, | | |установлених цим Положенням, | | |додатково може оприлюднювати | | |інформацію про діяльність | | |пенсійного фонду на веб-сайті | | |пенсійного фонду та/або | | |Адміністратора фонду (у разі | | |його наявності). | |--------------------------------+-------------------------------| |Порядок здійснення окремих дій, |2. Порядок здійснення дій при | |пов'язаних із припиненням |ліквідації недержавного | |недержавних пенсійних фондів, |пенсійного фонду | |затверджений розпорядженням |2.1. Рішення про ліквідацію | |Державної комісії з регулювання |пенсійного фонду підлягає | |ринків фінансових послуг України|обов'язковому оприлюдненню | |від 29 серпня 2006 року N 6154 |протягом 5 робочих днів після | |( z1058-06 ) |його прийняття в одному з | | |друкованих засобів масової | | |інформації, перелік яких | | |визначено Держфінпослуг. | | |(...) | | |3. Інформування Держфінпослуг | | |про припинення пенсійних фондів| | |шляхом приєднання або злиття | | |3.1. Рішення про припинення | | |пенсійних фондів шляхом | | |приєднання (злиття) пенсійного | | |фонду (фондів), що | | |припиняється, оприлюднюється у | | |п'ятиденний строк в одному з | | |друкованих засобів масової | | |інформації, перелік яких | | |визначено Держфінпослуг. | | |(...) | |--------------------------------+-------------------------------| |Положення про подання |Розділ VI. Оприлюднення | |адміністратором недержавного |звітності з недержавного | |пенсійного фонду звітності з |пенсійного забезпечення | |недержавного пенсійного |1. Адміністратор оприлюднює | |забезпечення, затверджене |інформацію з недержавного | |розпорядженням Державної комісії|пенсійного забезпечення у | |з регулювання ринків фінансових |порядку та згідно з вимогами до| |послуг України від 22 червня |складу інформації, яка підлягає| |2004 року N 1100 ( z0898-04 ) (у|оприлюдненню, встановленими | |редакції розпорядження Державної|Держфінпослуг. | |комісії з регулювання ринків |(...) | |фінансових послуг України від | | |27 лютого 2007 року N 6869) | | |( z0272-07 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Розпорядження Державної комісії |I. Загальні положення | |з регулювання ринків фінансових |(...) | |послуг України від 16 грудня |2. (...) | |2004 року N 3100 |Додатково Адміністратором фонду| |( z1672-04 ) "Про затвердження |оприлюднюється інформація про | |Положення про оприлюднення |результати діяльності | |інформації про діяльність |пенсійного фонду за рік шляхом | |недержавного пенсійного фонду" |опублікування такої інформації | | |в одному з друкованих засобів | | |масової інформації, перелік | | |яких визначено Держфінпослуг, з| | |дотриманням вимог поширення | | |інформації, установлених | | |розділом III цього Положення | | |( z1672-04 ). | | |(...) | |--------------------------------+-------------------------------| |Порядок складання звітних даних |2. Порядок складання форм | |страховиків, затверджений |звітних даних страховика | |розпорядженням Державної комісії|(...) | |з регулювання ринків фінансових |2.6. У термін до 1 червня року,| |послуг України від 3 лютого |наступного за звітним, | |2004 року N 39 |страховики оприлюднюють річну | |( z0517-04 ) |фінансову звітність та | | |консолідовану звітність шляхом | | |публікації в періодичних | | |виданнях або розповсюдження її | | |у вигляді окремих друкованих | | |видань. | | |(...) | |--------------------------------+-------------------------------| |Положення про реєстрацію |Розділ 5. Видача дубліката | |страхових та перестрахових |Свідоцтва | |брокерів і ведення державного |(...) | |реєстру страхових та |5.2. У разі втрати Свідоцтва | |перестрахових брокерів, |страховий (перестраховий) | |затверджене розпорядженням |брокер зобов'язаний повідомити | |Державної комісії з регулювання |про це Держфінпослуг та подати:| |ринків фінансових послуг України|(...) | |від 28 травня 2004 року N 736 |- інформацію про публікацію | |( z0801-04 ) |оголошення про втрату Свідоцтва| | |у друкованих засобах масової | | |інформації. | | |(...) | |--------------------------------+-------------------------------| |Положення про порядок |7. Видача дубліката Сертифіката| |сертифікації осіб на право |7.2. У разі втрати Сертифіката | |здійснення тимчасової |до Держфінпослуг подаються: | |адміністрації фінансових |(...) | |установ, затверджене |б) інформація про публікацію | |розпорядженням Державної комісії|оголошення про втрату | |з регулювання ринків фінансових |Сертифіката. | |послуг України від 27 травня |(...) | |2005 року N 4081 | | |( z0654-05 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Порядок складання та подання |2. Порядок подання звітності | |звітності ломбардами до |(...) | |Державної комісії з регулювання |2.6. До 1 липня року, | |ринків фінансових послуг |наступного за звітним, ломбард | |України, затверджений |подає до Держфінпослуг копію | |розпорядженням Державної комісії|оприлюдненої річної фінансової | |з регулювання ринків фінансових |звітності. Достовірність та | |послуг України від 4 листопада |повнота річної фінансової | |2004 року N 2740 ( z1482-04 ) |звітності має бути підтверджена| | |аудитором, інформація про якого| | |внесена до реєстру аудиторів, | | |що ведеться Держфінпослуг, та | | |який має право проводити | | |аудиторські перевірки | | |фінансових установ. | | |(...) | |--------------------------------+-------------------------------| |Положення про делегування |Глава 4. Обов'язки | |Державною комісією з регулювання|саморегулівної організації щодо| |ринків фінансових послуг України|виконання делегованих | |окремих повноважень одній із |повноважень | |всеукраїнських асоціацій |4.1. Саморегулівна організація | |кредитних спілок, затверджене |зобов'язана: | |розпорядженням Державної комісії|(...) | |з регулювання ринків фінансових |надавати до Держфінпослуг | |послуг України від 3 жовтня |затверджений вищим органом | |2006 року N 6280 ( z1186-06 ) |саморегулівної організації | | |річний звіт про її діяльність | | |та повний список членів цієї | | |організації на дату подання | | |звіту. Зазначена інформація | | |повинна оприлюднюватися на | | |Інтернет-сайті саморегулівної | | |організації; | | |забезпечувати оперативне та | | |повне висвітлення прийнятих | | |органами управління та контролю| | |саморегулівної організації | | |рішень у частині здійснення | | |делегованих Держфінпослуг | | |повноважень шляхом оприлюднення| | |таких рішень на її Інтернет- | | |сайті (якщо інформація про такі| | |рішення не є конфіденційною) | | |протягом 5 робочих днів з дати | | |їх прийняття; | | |(...) | |--------------------------------+-------------------------------| |Положення про делегування |IV. Обов'язки саморегулівної | |саморегулівній організації |організації щодо виконання | |адміністраторів недержавних |делегованих повноважень | |пенсійних фондів окремих |1. Саморегулівна організація | |повноважень, затверджене |зобов'язана: | |розпорядженням Державної комісії|(...) | |з регулювання ринків фінансових |забезпечувати оперативне та | |послуг України від 12 квітня |повне висвітлення прийнятих | |2007 року N 7153 ( z0609-07 ) |виконавчими і контролюючими | | |органами саморегулівної | | |організації рішень у частині | | |здійснення делегованих | | |Держфінпослуг повноважень | | |шляхом оприлюднення таких | | |рішень на її Інтернет-сайті | | |(якщо інформація про такі | | |рішення не є конфіденційною) | | |протягом 5 робочих днів з дати | | |їх прийняття; | | |(...) | | |2. Саморегулівна організація | | |щороку до 25-го лютого в | | |письмовій формі зобов'язана | | |подавати Держфінпослуг: | | |затверджений вищим органом | | |саморегулівної організації | | |річний звіт про її діяльність, | | |фінансову звітність | | |саморегулівної організації за | | |останній звітний період, | | |достовірність і повнота якої | | |підтверджена аудитором, | | |інформація про якого внесена | | |до реєстру аудиторів, які | | |можуть проводити аудиторські | | |перевірки фінансових установ, | | |та повний список членів цієї | | |організації на звітну дату. | | |Зазначена інформація повинна | | |оприлюднюватися на Інтернет- | | |сайті саморегулівної | | |організації; | | |(...) | |--------------------------------+-------------------------------| |Положення про делегування |IV. Повноваження та обов'язки | |Державною комісією з регулювання|саморегулівної організації щодо| |ринків фінансових послуг України|виконання делегованих | |окремих повноважень об'єднанню |повноважень | |страховиків, затверджене |(...) | |розпорядженням Державної комісії|2. Саморегулівна організація | |з регулювання ринків фінансових |зобов'язана: | |послуг України від 21 серпня |(...) | |2008 року N 1000 |забезпечувати оперативне та | |( z1063-08 ) |повне висвітлення прийнятих | | |виконавчими і контролюючими | | |органами саморегулівної | | |організації рішень у частині | | |здійснення делегованих | | |Держфінпослуг повноважень | | |шляхом оприлюднення таких | | |рішень на її Інтернет-сайті | | |(якщо інформація про такі | | |рішення не є конфіденційною) | | |протягом 5 робочих днів з дати | | |їх прийняття; | | |(...) | | |3. Саморегулівна організація | | |щороку до 25-го лютого в | | |письмовій формі зобов'язана | | |подавати Держфінпослуг: | | |затверджений вищим органом | | |саморегулівної організації | | |річний звіт про її діяльність, | | |фінансову звітність | | |саморегулівної організації за | | |останній звітний період та | | |повний список членів цього | | |Об'єднання на звітну дату. | | |Зазначена інформація повинна | | |оприлюднюватися на Інтернет- | | |сайті саморегулівної | | |організації; | | |(...) | |--------------------------------+-------------------------------| |Положення про Будівельний |2.2. Основні завдання Пулу: | |страховий пул, затверджене |(...) | |розпорядженням Державної комісії|збір, аналіз та опублікування | |з регулювання ринків фінансових |статистичних даних щодо | |послуг України від 9 липня |збитків, пов'язаних з | |2009 року N 542 |будівництвом. | |( z0768-09 ) |(...) | |--------------------------------+-------------------------------| |Методичні рекомендації щодо |I. Загальні положення | |розкриття інформації про |(...) | |діяльність страховиків, |1.3. Методичні рекомендації | |затверджені розпорядженням |застосовуються страховиками при| |Державної комісії з регулювання |розкритті інформації про їхню | |ринків фінансових послуг України|діяльність, зокрема шляхом | |від 13 вересня 2007 року N 8000 |розміщення такої інформації на | |( v8000486-07 ) (*) прим. |офіційній сторінці страховика в| | |мережі Інтернет (далі - | | |офіційний сайт страховика). | | |1.4. За бажанням страховика на | | |офіційній сторінці Державної | | |комісії з регулювання ринків | | |фінансових послуг України в | | |мережі Інтернет розміщується | | |посилання на адресу офіційного | | |сайту страховика, де розміщено | | |інформацію про його діяльність | | |відповідно до цих Методичних | | |рекомендацій, із зазначенням, в| | |якому обсязі вона розкрита (в | | |повному обсязі або частково), а| | |також застереженням про те, що | | |за недостовірність інформації | | |щодо показників діяльності, що | | |розкриваються на офіційному | | |сайті, відповідальність несе | | |страховик згідно з чинним | | |законодавством. | | |1.5. Рекомендується розміщувати| | |на офіційному сайті страховика | | |таку інформацію: | | |1) загальні відомості про | | |страховика; | | |2) оприлюднена згідно з | | |вимогами законодавства | | |фінансову звітність страховика | | |разом з аудиторським висновком;| | |3) річний звіт страховика; | | |4) показники діяльності | | |страховика, що визначаються на | | |підставі звітних даних, що | | |подаються до Держфінпослуг; | | |5) інформація про ринкову | | |поведінку страховика у його | | |взаємовідносинах із споживачами| | |страхових послуг. | | |(...) | | |III. Оприлюднена згідно з | | |вимогами законодавства | | |фінансова звітність страховика | | |разом з аудиторським висновком | | |(...) | | |3.1. Після оприлюднення у | | |встановленому законодавством | | |порядку річної фінансової та | | |консолідованої звітності, а | | |також річного звіту вони | | |розміщуються на офіційному | | |сайті страховика разом із | | |текстом аудиторського висновку | | |про підтвердження достовірності| | |та повноти такої звітності. До | | |1 липня року, наступного за | | |звітним, страховик повідомляє | | |Держфінпослуг адресу такого | | |розміщення. | | |(...) | | |V. Показники діяльності | | |страховика | | |(...) | | |5.1. На підставі проміжної та | | |річної звітності, що надається | | |страховиком до Держфінпослуг | | |відповідно до Порядку складання| | |звітних даних страховиків, | | |затвердженого розпорядженням | | |Держфінпослуг від 03.02.2004 | | |N 39 ( z0517-04 ), | | |зареєстрованого у Міністерстві | | |юстиції України 23.04.2004 за | | |N 517/9116 (із змінами та | | |доповненнями), при розкритті | | |показників діяльності на | | |офіційному сайті страховика | | |розміщуються такі дані: | | |(...) | | |Активи, статутний капітал, | | |обсяг сформованих страхових | | |резервів | | |(...) | | |Показники діяльності зі | | |страхування життя | | |(...) | | |Показники діяльності з видів | | |добровільного страхування | | |(...) | | |Показники діяльності з видів | | |обов'язкового страхування | | |(...) | | |VI. Інформація про ринкову | | |поведінку страховика у його | | |взаємовідносинах зі споживачами| | |послуг | | |6.1. Одночасно з розкриттям | | |інформації про показники своєї | | |діяльності страховик розміщує | | |на офіційному сайті страховика | | |інформацію про свою ринкову | | |поведінку у взаємозв'язках із | | |споживачами. | | |До складу такої інформації | | |входять дані щодо дотримання | | |страховиком Методичних | | |рекомендацій Держфінпослуг щодо| | |системи управління та розкриття| | |інформації фінансовими | | |установами, затверджених | | |розпорядженням Держфінпослуг | | |від 27.12.2005 N 5207 | | |( v5207486-05 ), в частині | | |розкриття інформації споживачам| | |фінансових послуг, у тому | | |числі: | | |1) характер та кількість скарг,| | |що надійшли протягом звітного | | |періоду, з них кількість | | |задоволених; | | |2) кількість поданих до суду | | |позовів споживачів протягом | | |звітного періоду та результати | | |їх вирішення. | | |6.2. До складу інформації про | | |ринкову поведінку страховика у | | |взаємозв'язках із споживачами, | | |що розкривається на його | | |офіційному сайті, входять також| | |дані щодо кількості страхових | | |випадків, за якими протягом | | |звітного періоду подано заяви | | |про здійснення страхових виплат| | |(відшкодувань), з них кількість| | |тих, за якими страховиком | | |прийнято рішення про здійснення| | |страхових виплат | | |(відшкодувань). | |--------------------------------+-------------------------------| |Методичні рекомендації щодо |III. Рекомендації щодо | |системи управління та розкриття |розкриття інформації | |інформації фінансовими |(...) | |установами, затверджені |2. Розкриття інформації у | |розпорядженням Державної комісії|фінансовій звітності | |з регулювання ринків фінансових |(...) | |послуг України від 27 грудня |2.8. У разі, якщо фінансова | |2005 року N 5207 |установа додатково розміщує | |( v5207486-05 ) (*) прим. |річну фінансову звітність та | | |консолідовану звітність на | | |сторінці в мережі Інтернет, | | |рекомендується до 1 липня | | |року, наступного за звітним, | | |надавати Держфінпослуг | | |посилання на адресу відповідної| | |сторінки в мережі Інтернет. | | |(...) | |--------------------------------+-------------------------------| |Методичні рекомендації щодо |2. Порядок проведення | |реорганізації кредитних спілок |реорганізації кредитних спілок | |шляхом приєднання, затверджені |(...) | |розпорядженням Державної комісії|2.3. Здійснення заходів до | |з регулювання ринків фінансових |передачі майна, прав та | |послуг України від |обов'язків кредитної спілки, що| |7 липня 2005 року N 4298 |приєднується, до кредитної | |( v4298486-05 ) (*) прим. |спілки - правонаступника, а | | |також погашення зобов'язань | | |перед кредиторами, державою, | | |Пенсійним фондом України та | | |фондами соціального страхування| | |2.3.1. Порядок забезпечення | | |правонаступництва за | | |договорами, укладеними | | |кредитною спілкою, що | | |приєднується | | |(...) | | |2.3.1.5. Ліквідаційній комісії | | |рекомендується повідомити всіх | | |членів кредитної спілки | | |рекомендованим листом або під | | |розписку про припинення | | |діяльності кредитної спілки як | | |юридичної особи внаслідок | | |реорганізації шляхом | | |приєднання, а також дати | | |публікацію в обласній газеті за| | |місцем державної реєстрації | | |кредитної спілки, що | | |приєднується (у випадку | | |приєднання кредитної спілки, | | |ознакою членства в якій є | | |проживання на території | | |області) чи в всеукраїнських | | |друкованих засобах масової | | |інформації (якщо приєднується | | |всеукраїнська кредитна спілка).| | |У другому випадку | | |рекомендується давати | | |публікацію у газетах "Голос | | |України" та/або "Урядовий | | |кур'єр". | | |У повідомленні та публікації | | |рекомендується зазначити: | | |1) найменування, | | |місцезнаходження кредитної | | |спілки, що приєднується, її код| | |за Єдиним державним реєстром та| | |за Державним реєстром | | |фінансових установ; | | |2) найменування, | | |місцезнаходження кредитної | | |спілки - правонаступника, її | | |код за Єдиним державним | | |реєстром та за Державним | | |реєстром фінансових установ; | | |3) що до кредитної спілки - | | |правонаступника переходять | | |майно, а також всі права та | | |обов'язки за договорами у | | |сукупності; | | |4) що процес приєднання не | | |потребує додаткового оформлення| | |з кредитною спілкою - | | |правонаступником відносин за | | |укладеними з кредитною спілкою,| | |що приєднується, договорами, | | |оскільки правонаступник | | |зобов'язується виконувати | | |зобов'язання за всіма | | |договорами, укладеними | | |кредитною спілкою, що | | |приєднується. | | |(...) | | |2.3.3. Внесення до Єдиного | | |державного реєстру запису про | | |рішення загальних зборів | | |кредитної спілки щодо | | |припинення діяльності кредитної| | |спілки як юридичної особи | | |внаслідок реорганізації шляхом | | |приєднання | | |2.3.3.1. Для внесення до | | |Єдиного державного реєстру | | |запису про рішення щодо | | |припинення кредитної спілки, що| | |приєднується, як юридичної | | |особи призначена на загальних | | |зборах уповноважена особа подає| | |(надсилає рекомендованим листом| | |з описом вкладення) державному | | |реєстратору такі документи: | | |(...) | | |2) документ, що підтверджує | | |внесення плати (в розмірі трьох| | |неоподатковуваних мінімумів | | |доходів громадян) за публікацію| | |повідомлення про прийняття | | |загальними зборами кредитної | | |спілки, що приєднується, | | |рішення щодо припинення | | |кредитної спілки як юридичної | | |особи внаслідок реорганізації | | |шляхом приєднання у | | |спеціалізованому друкованому | | |засобі масової інформації; | | |(...) | | |2.4. Завершення ліквідації | | |кредитної спілки, що | | |приєднується | | |2.4.1. Виключення з Державного | | |реєстру фінансових установ | | |(...) | | |2.4.1.2. Після підписання | | |передавального акта, з метою | | |виключення кредитної спілки, що| | |приєднується, з Державного | | |реєстру фінансових установ та | | |ліквідації Свідоцтва | | |ліквідаційна комісія подає до | | |Держфінпослуг: | | |(...) | | |3) копію повідомлення в засобах| | |масової інформації про | | |прийняття рішення про | | |виключення з Державного реєстру| | |фінансових установ; | | |(...) | |--------------------------------+-------------------------------| |Методичні рекомендації з |6. Завершення ліквідації | |ліквідації кредитної спілки за |кредитної спілки | |рішенням загальних зборів її |(...) | |членів, затверджені |6.1.2. Після підписання | |розпорядженням Державної комісії|ліквідаційного балансу, з метою| |з регулювання ринків фінансових |виключення кредитної спілки з | |послуг України від 16 серпня |Державного реєстру фінансових | |2005 року N 4463 |установ та анулювання Свідоцтва| |( v4463486-05 ) (*) прим. |ліквідаційна комісія подає до | | |Держфінпослуг: | | |(...) | | |3) копію повідомлення в засобах| | |масової інформації про | | |прийняття рішення про | | |виключення з Державного реєстру| | |фінансових установ; | | |(...) | |--------------------------------+-------------------------------| |Методичні рекомендації щодо |2. Порядок скликання загальних | |скликання та проведення |зборів членів кредитної спілки | |загальних зборів членів |(...) | |кредитної спілки, затверджені |2.15. Повідомлення про | |розпорядженням Державної комісії|скликання загальних зборів | |з регулювання ринків фінансових |членів кредитної спілки повинне| |послуг України від 6 лютого |бути опубліковане не пізніше | |2007 року N 6776 |ніж за 30 календарних днів до | |( v6776486-07 ) (*) прим. |скликання зборів у порядку, | | |визначеному абзацом другим | | |частини 3 статті 14 Закону | | |України "Про кредитні спілки" | | |( 2908-14 ). | | |(...) | | |2.16. З метою поширення | | |інформації про проведення | | |загальних зборів членів | | |кредитної спілки | | |рекомендується: | | |кредитним спілкам, ознака | | |членства яких поширюється на | | |певну адміністративно- | | |територіальну одиницю, | | |розміщувати повідомлення про | | |скликання загальних зборів в | | |одному з друкованих засобів | | |масової інформації органів | | |виконавчої влади відповідних | | |територіальних підпорядкувань, | | |на територію яких поширюється | | |ознака членства таких кредитних| | |спілок; | | |(...) | |--------------------------------+-------------------------------| |Методичні рекомендації щодо |2. Припинення пенсійних фондів | |припинення недержавних пенсійних|шляхом приєднання | |фондів, затверджені |(...) | |розпорядженням Державної комісії|2.3. Рішення про припинення | |з регулювання ринків фінансових |оформлюється протоколом | |послуг України від |засідання загальних зборів | |27 червня 2006 року N 5944 |засновників або відповідним | |( v5944486-06 ) (*) прим. |документом уповноваженого | | |органу засновника пенсійного | | |фонду (фондів), що | | |припиняється, та оприлюднюється| | |в одному з друкованих засобів | | |масової інформації, прирівняних| | |до офіційних друкованих видань | | |Держфінпослуг. | | |(...) | | |2.10. Комісія з припинення | | |повідомляє про припинення | | |шляхом приєднання вкладників та| | |учасників фонду (фондів), | | |адміністратора, осіб, що | | |здійснюють управління активами,| | |зберігача шляхом публікації в | | |одному з друкованих засобів | | |масової інформації, прирівняних| | |до офіційних друкованих видань | | |Держфінпослуг. | | |(...) | | |3. Порядок припинення пенсійних| | |фондів шляхом злиття | | |(...) | | |3.8. Комісія з припинення | | |повідомляє про припинення | | |шляхом злиття вкладників та | | |учасників фонду, | | |адміністратора, осіб, що | | |здійснюють управління активами,| | |зберігача шляхом публікації в | | |одному з друкованих засобів | | |масової інформації, прирівняних| | |до офіційних друкованих видань | | |Держфінпослуг. | | |(...) | | |4. Порядок ліквідації | | |недержавного пенсійного фонду | | |(...) | | |4.5. Рішення оформлюється | | |протоколом засідання загальних | | |зборів засновників або рішенням| | |уповноваженого органу | | |одноосібного засновника та | | |оприлюднюється в одному з | | |друкованих засобів масової | | |інформації, прирівняних до | | |офіційних друкованих видань | | |Держфінпослуг. | | |(...) | | |4.11. Після затвердження плану | | |ліквідації Рада пенсійного | | |фонду повідомляє про ліквідацію| | |вкладників та учасників фонду, | | |адміністратора, осіб, що | | |здійснюють управління активами,| | |зберігача шляхом публікації в | | |одному з друкованих засобів | | |масової інформації, прирівняних| | |до офіційних друкованих видань | | |Держфінпослуг. | | |(...) | ------------------------------------------------------------------
Примітка. (*) прим. - інформація подається довідково.
Начальник відділу зв'язків з державними
органами, громадськістю та протоколу
департаменту організаційно-аналітичного,
документального та кадрового забезпечення О.Стесінавгору