Документ vr106871-16, поточна редакція — Прийняття від 23.04.2016

НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

РАДА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

23.04.2016  № 106

Про внесення та затвердження змін до Положення про Комітет по міжнародним зв'язкам та Положення про представництво Національної асоціації адвокатів України за кордоном

Рада адвокатів України, розглянувши та обговоривши запропоновану Комітетом по міжнародним зв'язкам НААУ пропозицію щодо внесення змін до Положення про Комітет по міжнародним зв'язкам, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 26 лютого 2016 року № 70, та Положення про представництво Національної асоціації адвокатів України за кордоном, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 26 лютого 2016 року № 69, у зв'язку з необхідністю приведення назви Комітету по міжнародним зв'язкам у відповідність до правил українського правопису, врахувавши думку членів Ради адвокатів України, відповідно до рішення Ради адвокатів України від 27 вересня 2013 року № 225, керуючись статтею 55 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", Розділом II Положення про Раду адвокатів України, ВИРІШИЛА:

1. Назву Комітету по міжнародним зв'язкам змінити на "Комітет з міжнародних зв'язків".

2. Внести та затвердити зміну, зазначену у пункті 1 цього рішення, до текстів Положення про Комітет по міжнародним зв'язкам, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 26 лютого 2016 року № 70, та Положення про представництво Національної асоціації адвокатів України за кордоном, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 26 лютого 2016 року № 69.

3. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити Комітет з міжнародних зв'язків.

4. Секретаріату Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України привести у відповідність інформацію про Комітет з міжнародних зв'язків у відповідній рубриці на офіційному веб-сайті НААУ.

Голова
Ради адвокатів України


Л.П. Ізовітова

Секретар
Ради адвокатів України


П.М. ГречківськийЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Ради адвокатів України
26.02.2016  № 70
із змінами, внесеними рішенням
Ради адвокатів України
23.04.2016  № 106

ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет з міжнародних зв'язків

1. Загальні положення

Комітет з міжнародних зв'язків (надалі - Комітет) є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України (надалі - НААУ).

(із змінами, внесеними рішенням РАУ
від 23.04.2016 № 106)

Комітет підзвітний Раді адвокатів України (надалі - РАУ) та підзвітний і підконтрольний Голові НААУ, РАУ.

Комітет у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" та іншими нормативно-правовими актами, рішеннями З'їзду адвокатів України, рішеннями РАУ, актами Голови НААУ, РАУ та цим Положенням.

Основними завданнями Комітету є розвиток і підтримання міжнародних зв'язків між НААУ та національними асоціаціями адвокатів (юристів) в інших країнах, іншими іноземними та міжнародними організаціями, в тому числі на території України, а також представництвами НААУ в міжнародних асоціаціях адвокатів (юристів).

Комітет здійснює координацію діяльності представництв НААУ за кордоном.

Комітет у своїй діяльності використовує також найменування англійською мовою - International Relations Committee.

2. Мета, завдання та права Комітету

Метою створення Комітету є налагодження, розвиток та підтримання відносин між НААУ та національними асоціаціями адвокатів (юристів) в інших країнах, міжнародними асоціаціями адвокатів (юристів) та іншими іноземними і міжнародними організаціями, в тому числі на території України.

Для досягнення своєї мети Комітет:

• надає рекомендації щодо встановлення зв'язків із національними асоціаціями адвокатів (юристів) в інших країнах, міжнародними асоціаціями адвокатів (юристів) та іншими іноземними і міжнародними організаціями, в тому числі на території України;

• готує необхідні документи для оформлення відносин між НААУ та національними асоціаціями адвокатів (юристів) в інших країнах, міжнародними асоціаціями адвокатів (юристів) та іншими іноземними і міжнародними організаціями, в тому числі на території України;

• здійснює організаційне забезпечення з метою прийняття НААУ до міжнародних об'єднань адвокатів/юристів;

• підтримує ділові відносини з національними асоціаціями адвокатів (юристів) в інших країнах, міжнародними асоціаціями адвокатів (юристів) та іншими іноземними і міжнародними організаціями, в тому числі на території України;

• надає пропозиції Голові НААУ, РАУ щодо доцільності участі представників НААУ у міжнародних заходах;

• надає пропозиції Голові НААУ, РАУ щодо призначення представників НААУ в міжнародних асоціаціях адвокатів (юристів);

• на підставі співбесіди надає пропозиції Голові НААУ, РАУ щодо призначення директорів представництв НААУ за кордоном;

• надає пропозиції щодо проведення НААУ спільних заходів за участю представників національних асоціацій адвокатів (юристів) інших країн, міжнародних асоціацій адвокатів (юристів) та інших іноземних і міжнародних організацій, в тому числі на території України;

• розглядає звернення в межах своїх повноважень;

• співпрацює з національними асоціаціями адвокатів (юристів) в інших країнах, міжнародними асоціаціями адвокатів (юристів) та іншими іноземними і міжнародними організаціями, в тому числі на території України, які можуть надавати технічну або матеріальну допомогу з метою розвитку адвокатури України;

• співпрацює з іншими комітетами та установами, утвореними при НААУ, РАУ, а також з органами адвокатського самоврядування;

• здійснює іншу діяльність в межах повноважень, визначених цим Положенням.

Комітет з метою виконання покладених на нього завдань має право:

• брати участь в організації проведення міжнародних конференцій, семінарів, нарад та інших заходів, а також брати участь у таких заходах;

• залучати до своєї роботи працівників Секретаріату НААУ, РАУ, представників органів адвокатського самоврядування, представників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), у тому числі наукові інституції та дипломатичні представництва;

• надавати Голові НААУ, РАУ пропозиції з питань, віднесених до повноважень і компетенції Комітету;

• утворювати у разі потреби для виконання покладених на нього завдань постійні або тимчасові робочі групи;

• одержувати консультативну, методичну та іншу допомогу, необхідну для виконання основних завдань Комітету.

3. Структура Комітету

Комітет складається з Голови Комітету, заступника Голови Комітету, секретаря Комітету, членів Комітету, Заступника Голови НААУ, РАУ, який координує напрям міжнародної діяльності НААУ та директорів представництв НААУ за кордоном.

Комітет очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Голова НААУ, РАУ.

Заступника Голови Комітету призначає Голова НААУ, РАУ на підставі подання Голови Комітету.

Секретар Комітету обирається простою більшістю голосів членів Комітету шляхом відкритого голосування.

Члени Комітету затверджуються Головою НААУ, РАУ.

Заступник Голови НААУ, РАУ, який відповідно до Наказу про розподіл функціональних повноважень та обов'язків між заступниками Голови Ради адвокатів України координує напрям міжнародної діяльності НААУ, входить до складу Комітету за посадою.

Директори представництв НААУ за кордоном входять до складу Комітету за посадою без права голосу.

4. Голова Комітету

Голова Комітету:

• організовує роботу Комітету;

• скликає та організовує підготовку засідань Комітету, готує порядок денний та головує на засіданнях Комітету;

• підписує протокол засідання Комітету;

• звітує про діяльність Комітету перед РАУ та Головою НААУ, РАУ;

• представляє НААУ у зв'язках з національними асоціаціями адвокатів (юристів) в інших країнах, міжнародними асоціаціями адвокатів (юристів) та іншими іноземними та міжнародними організаціями;

• укладає на підставі письмового доручення Голови НААУ, РАУ від імені НААУ угоди про співробітництво з національними асоціаціями адвокатів (юристів) в інших країнах, міжнародними асоціаціями адвокатів (юристів) та іншими іноземними та міжнародними організаціями;

• забезпечує проведення щорічного аудиту міжнародної діяльності НААУ.

5. Секретар Комітету

Секретар Комітету:

• не пізніше ніж за 7 днів до засідання здійснює за допомогою електронної пошти та/або поштового відправлення інформування членів Комітету про дату, час та місце проведення засідання, а також ознайомлює їх з питаннями, що пропонуються до порядку денного засідання Комітету;

• складає та підписує протокол засідання Комітету;

• направляє підписаний протокол засідання до відома Секретаріату НААУ, РАУ;

• направляє доручення Голови та/або Комітету відповідним членам Комітету.

6. Організація роботи Комітету

Формою роботи Комітету є його засідання, які проводяться не рідше одного разу на місяць.

Координує діяльність Комітету, головує на його засіданнях, скликає та організовує їх підготовку Голова Комітету. У разі відсутності Голови Комітету або неможливості виконання ним своїх обов'язків, визначені повноваження виконує його заступник, або визначений Головою НААУ, РАУ член Комітету.

Члени Комітету беруть участь у його засіданнях особисто. За розпорядженням Голови Комітету засідання можуть проводитися дистанційно, у режимі он-лайн конференції/електронного голосування.

За запрошенням Голови Комітету у засіданнях Комітету можуть брати участь члени НААУ, інші особи.

За результатами засідання секретарем Комітету складається протокол, який підписується Головою Комітету та секретарем Комітету.

Рішення з питань порядку денного приймаються більшістю голосів від присутніх на засіданні членів Комітету.

Організаційне і матеріально-технічне забезпечення роботи Комітету та його засідань покладається на Секретаріат НААУ, РАУ.

Іноземні відрядження членів Комітету та участь у конференціях, які мають місце за кордоном, здійснюються за їх власний кошт.

Члени Комітету у своїй діяльності дотримуються Правил листування Комітету, які затверджуються рішенням Комітету.

Члени Комітету у своїй діяльності користуються виключно корпоративними поштовими скриньками @unba.org.ua.

Перевірка діяльності Комітету проводиться згідно з рішенням РАУ та в порядку, визначеному у ньому.

7. Припинення діяльності Комітету

Комітет припиняє свою діяльність:

• у разі прийняття РАУ рішення про припинення діяльності Комітету;

• у разі припинення діяльності НААУ, РАУ;

• у випадках, передбачених законом.ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Ради адвокатів України
26.02.2016  № 69
із змінами, внесеними рішенням
Ради адвокатів України
23.04.2016  № 106

ПОЛОЖЕННЯ
про представництво Національної асоціації адвокатів України за кордоном

1. Загальні положення

Національна асоціація адвокатів України (далі - НААУ) є недержавною некомерційною неприбутковою професійною організацією, яка об'єднує всіх адвокатів України з метою забезпечення реалізації завдань адвокатського самоврядування.

Відповідно до законодавства України та Статуту недержавної некомерційної професійної організації "Національна асоціація адвокатів України", затвердженого Установчим з'їздом адвокатів України 17 листопада 2012 року (з наступними змінами), НААУ представляє адвокатуру України у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, організаціями, установами, підприємствами незалежно від форм власності, громадськими об'єднаннями та міжнародними організаціями.

Згідно із Статутом, НААУ веде активну міжнародну діяльність, у тому числі: взаємодіє з міжнародними та іноземними організаціями адвокатів, розробляє та реалізує програми обміну та стажування адвокатів за кордоном, засновує або вступає у міжнародні та всеукраїнські громадські організації, підтримує міжнародні зв'язки адвокатури України, взаємодіє з національними та іноземними громадськими організаціями та міжнародними неурядовими організаціями, здійснює співробітництво та підтримку правових громадських організацій в Україні та інше.

Задля вдосконалення роботи НААУ на міжнародній арені, діючим законодавством України, статутом НААУ та Положенням про Раду адвокатів України, затвердженим Установчим з'їздом адвокатів України від 17 листопада 2012 року (з наступними змінами), у системі НААУ можуть створюватися додаткові органи, у тому числі відокремлені іноземні підрозділи (відділення, філії, представництва).

2. Мета та завдання представництва НААУ за кордоном

Представництво НААУ за кордоном не є юридичною особою і здійснює самостійно діяльність в інтересах НААУ та в межах законодавства країни-перебування (реєстрації).

Рішення про створення та ліквідацію представництва НААУ за кордоном приймає Рада адвокатів України на підставі подання Комітету НААУ з міжнародних зв'язків.

(із змінами, внесеними рішенням РАУ
від 23.04.2016 № 106)

Для досягнення своєї мети, представництво НААУ за кордоном:

• здійснює безпосередньо представництво інтересів НААУ за кордоном у конкретній державі у стосунках із представниками іноземних органів адвокатського самоврядування, представниками іноземних державних органів, підприємств, установ, організацій, наукових закладів, а також із фізичними та юридичними особами;

• співпрацює з іноземними дипломатичними представництвами в країні - перебування (реєстрації) на підставі відповідної оформленої акредитації консульської установи та/або МЗС України;

• налагоджує та встановлює контакти із закордонними партнерами НААУ задля обміну досвідом між адвокатами, розвиває міжнародні зв'язки, обмін професійним досвідом, співробітництво з різними міжнародними організаціями, всебічно сприяє імплементації міжнародних норм і міжнародних стандартів адвокатської діяльності;

• заохочує іноземні органи адвокатського самоврядування, іноземні державні органи, підприємства, установи та організації для встановлення співробітництва із українською адвокатурою;

• популяризує діяльність НААУ за кордоном для створення позитивного іміджу українських адвокатів;

• організовує та проводить лекції, семінари, тренінги, конференції та інші інформаційно-освітні заходи;

• проводить роботу щодо залучення грантів та коштів іноземних благодійних фондів (організацій), які спрямовані на розвиток адвокатури України та підвищення професійного рівня українських адвокатів;

• підтримує та розвиває зв'язки із міжнародними організаціями, здійснює іншу міжнародну діяльність в межах завдань, визначених статутом НААУ, цим положенням, та Комітетом НААУ з міжнародних зв'язків.

(із змінами, внесеними рішенням РАУ
від 23.04.2016 № 106)

3. Структура та організація роботи представництва НААУ за кордоном

РАУ приймає рішення про створення кожного окремого представництва НААУ за кордоном.

Голова НААУ, РАУ призначає та звільняє директора представництва НААУ за кордоном та його заступників на підставі подання Комітету НААУ з міжнародних зв'язків.

(із змінами, внесеними рішенням РАУ
від 23.04.2016 № 106)

Директор представництва НААУ за кордоном за посадою є членом Комітету НААУ з міжнародних зв'язків без права голосу.

(із змінами, внесеними рішенням РАУ
від 23.04.2016 № 106)

Директор представництва НААУ за кордоном здійснює поточне керівництво, встановлює та організовую його структуру та є підзвітним НААУ, РАУ. Директор представництва НААУ за кордоном вирішує всі організаційні питання діяльності представництва.

Фінансування діяльності представництва НААУ за кордоном здійснюється за рахунок коштів спонсорів (фізичних та юридичних осіб), благодійних фондів (організацій) та ґрунтується на принципі самофінансування.

НААУ, РАУ не здійснює фінансування та не покриває витрати представництва НААУ за кордоном, пов'язані із його діяльністю.

{Текст взято з сайту Національної асоціації адвокатів України http://www.unba.org.ua}вгору