Про внесення змін до Регламенту Ради суддів України
Рада суддів України; Рішення від 07.08.201583
Документ vr083414-15, поточна редакція — Прийняття від 07.08.2015

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

07.08.2015  № 83

Заслухавши та обговоривши інформацію в. о. голови Ради суддів України Т. Чумаченко про внесення змін до Регламенту Ради суддів України, затвердженого рішенням Ради суддів України від 5 лютого 2015 року № 2, з метою приведення окремих його положень у відповідність до законодавства України, відповідно до частини п'ятої статті 131 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з'їздом суддів 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Регламенту Ради суддів України, затвердженого рішенням Ради суддів України від 5 лютого 2015 року № 2, що додаються.

2. Доручити Державній судовій адміністрації України розмістити це рішення на офіційному веб-порталі "Судова влада України".

В.о. голови
Ради суддів України


Т.А. ЧумаченкоДодаток
до рішення Ради суддів України
07.08.2015  № 83

ЗМІНИ
до Регламенту Ради суддів України, затвердженого рішенням Ради суддів України від 5 лютого 2015 року № 2

1. У пункті 1.2 розділу I цифри "123, 126, 127" замінити цифрами "127, 130, 131".

2. У підпункті 2.1.3 пункту 2.1 розділу II:

в абзаці першому слова "з'їздами суддів" замінити словами "з'їздами суддів України", слова "з'їзду суддів" замінити словами "з'їзду суддів України";

в абзаці другому слова "з'їзд суддів" замінити словами "з'їзд суддів України".

3. У підпункті 2.2.2 пункту 2.2 розділу II слово "таємним" замінити словом "відкритим".

4. У підпункті 2.2.3 пункту 2.2 розділу II цифри "127" замінити цифрами "131".

5. Розділ VII викласти в такій редакції:

"Розділ VII. Порядок розгляду питань щодо обрання на посади Голови ДСА України, заступників Голови ДСА України та звільнення з цих посад

7.1. Порядок обрання на посади Голови ДСА України та заступників Голови ДСА України

7.1.1. Відповідно до статей 131, 150 Закону Рада обирає Голову ДСА України та його заступників.

Заступники Голови ДСА України обираються Радою за поданням Голови ДСА України.

7.1.2. Головою, заступником Голови ДСА України може бути обраний громадянин України, який має вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом не менше п'яти років та володіє державною мовою.

7.1.3. Кандидат на посаду Голови ДСА України, заступника Голови ДСА України подає до Ради такі документи:

1) заяву претендента на зайняття посади, написану власноруч;

2) згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

2-1) заява про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади" та/або довідка про результати перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади";

3) особову картку (форма П-2ДС) встановленого зразка та 1 фотографію розміром 3 х 4 см;

4) копію документа про вищу освіту;

5) копію документа, який посвідчує особу;

6) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру згідно із Законом України "Про запобігання корупції";

7) копію трудової книжки;

8) довідку про стан здоров'я із висновком щодо його придатності до роботи на посаді, пов'язаній із виконанням функцій держави;

9) подання Голови ДСА України щодо обрання заступників Голови ДСА України.

Додатково може бути подана також інформація про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

7.1.4. Питання щодо обрання на посади Голови ДСА України і заступників Голови ДСА України включається до порядку денного засідання Ради в порядку, визначеному цим Регламентом.

Питання стосовно обрання на посади Голови ДСА України, заступників Голови ДСА України або про звільнення їх з посад на засіданні Ради доповідає голова Ради або особа, яка головує на засіданні Ради.

7.1.5. Члени Ради мають право не пізніше, ніж за 10 днів до засідання Ради, на якому буде розглянуто питання щодо обрання Голови, заступника Голови ДСА України, ознайомитись з документами, які характеризують кандидатів на ці посади.

7.1.6. Кандидатам на відповідну посаду надається право виступити і відповісти на запитання членів Ради.

7.1.7. Після виступу кандидата та відповідей на всі поставлені питання кандидатура на посаду Голови ДСА України чи його заступника виноситься на обговорення та голосування.

7.1.8. Кандидатура на посаду Голови ДСА України чи його заступника вважається обраною, якщо за неї проголосувало більшість членів Ради, які беруть участь у засіданні.

7.2. Порядок звільнення з посади Голови ДСА України та заступника Голови ДСА України

7.2.1. Відповідно до статей 131, 150 Закону Рада звільняє з посад Голову ДСА України та його заступників.

Заступники Голови ДСА України звільняються з посад Радою за поданням Голови ДСА України.

7.2.2. Звільнення Голови ДСА України, його заступників з посади здійснюється Радою за таких підстав:

1) подання заяви про звільнення з ініціативи працівника;

2) досягнення граничного віку перебування на державній службі;

3) неналежне виконання посадових обов'язків, установлених для відповідної посади;

4) набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого працівника притягнуто до відповідальності за корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції";

5) інші підстави, передбачені Кодексом законів про працю України, Законом України "Про державну службу".

7.2.3. Питання щодо звільнення з посади Голови ДСА України, заступників Голови ДСА України включається до порядку денного засідання Ради в порядку, визначеному цим Регламентом.

Питання стосовно звільнення з посади Голови ДСА України, заступників Голови ДСА України на засіданні Ради доповідає голова Ради або особа, яка головує на засіданні Ради.

7.2.4. У разі внесення на засідання Ради питання про звільнення з посади Голови ДСА України голова Ради або особа, що головує на засіданні Ради, доповідає: ким ініційовано питання щодо звільнення Голови ДСА України; причини неможливості перебування Голови ДСА України на займаній посаді; наявність заяв та матеріалів, що стали підставою для внесення на засідання Ради такого подання.

У разі внесення пропозицій про звільнення з посади заступника Голови ДСА України у поданні Голови ДСА України мають бути обґрунтовані причини неможливості перебування заступника на займаній посаді. До подання, за наявності, додаються: заява особи про звільнення з посади за її ініціативою; пояснення особи, яка звільняється за порушення трудової дисципліни; матеріали службового розслідування; інші матеріали, що стали підставою для внесення такого подання".

{Текст взято з сайту Судової влади України http://www.court.gov.ua}вгору