Документ vr071871-16, поточна редакція — Прийняття від 26.02.2016

НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
РАДА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

26.02.2016  № 71

Про затвердження Положення про Комітет законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності

Рада адвокатів України, розглянувши та обговоривши запропонований проект Положення про Комітет законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності, відповідно до рішення Ради адвокатів України від 27 вересня 2013 року № 231, керуючись статтею 55 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", Положенням про Раду адвокатів України, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про Комітет законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності, що додається.

2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити ради адвокатів та кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури регіонів, а також розмістити на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України.

Голова
Ради адвокатів України


Л.П. Ізовітова

Секретар
Ради адвокатів України


П.М. ГречківськийЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення
Ради адвокатів України
26.02.2016  № 71

ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності

1. Загальні положення

1.1. Комітет законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності (надалі - Комітет) є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України (надалі - НААУ) рішенням Ради адвокатів України.

1.2. Комітет створюється з метою участі у вдосконаленні законодавства України про адвокатуру та адвокатську діяльність та суміжних нормативно-правових актів, створення сприятливих умов для розвитку правової діяльності, вдосконалення діючої і формованої нормативно-правової бази, що має сприяти адекватному впливу законодавства на відносини в адвокатурі України та державі в цілому.

1.3. Комітет підзвітний Раді адвокатів України (надалі - РАУ) та підзвітний і підконтрольний Голові НААУ, РАУ.

1.4. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" та іншими нормативно-правовими актами, рішеннями з'їзду адвокатів України, рішеннями РАУ, актами Голови НААУ, РАУ та цим Положенням.

1.5. Положення про Комітет затверджується рішенням РАУ.

1.6. Комітет використовує символіку НААУ, її бланки.

1.7. Комітет діє на принципах законності, гласності, добровільності, рівноправності.

1.8. Діяльність Комітету поширюється на всю територію України.

1.9. Діяльність членів Комітету здійснюється на громадських засадах.

1.10. Комітет взаємодіє з Радою адвокатів України, з органами державної влади та місцевого самоврядування, діяльність яких пов'язана з предметами відання Комітету, зокрема з представниками Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України, Вищої ради юстиції, Державної судової адміністрації України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Центральної виборчої комісії, Міністерства юстиції України, інших міністерств, Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, Вищою ревізійною комісією адвокатури, органами державної влади, правоохоронними органами, Комітетами Верховної Ради, зокрема з Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, міжнародними організаціями і представництвами Ради Європи, Європейського Союзу, правозахисними організаціями України та інших держав, громадськими організаціями, об'єднаннями, юридичними та фізичними особами.

1.11. Перевірка діяльності Комітету проводиться за розпорядження Голови НААУ, РАУ.

2. Основні завдання Комітету:

2.1. Організовує взаємодію між адвокатами, юристами і державними структурами для вироблення позиції по теоретичним і практичним питанням у сфері законотворення та інших процесів, пов'язаних із розбудовою правової держави, впровадження правових реформ.

2.2. Відстежує хід законотворчого процесу і прийняття регуляторних рішень суб'єктів права законодавчої ініціативи, які прямо чи опосередковано пов'язані з адвокатурою та адвокатською діяльністю.

2.3. Виступає від імені Національної асоціації адвокатів України з ініціативами в галузі правової діяльності.

2.4. Вивчає, аналізує, систематизує, рекомендує і впроваджує досвід адвокатів, юристів для винесення пропозицій на обговорення Ради адвокатів України щодо вдосконалення вітчизняного законодавства з урахуванням світового досвіду.

2.5. Готує пропозиції до проектів законів та законодавчих актів Верховної Ради України, органів законодавчої та виконавчої влади.

2.6. Бере участь в дослідницьких проектах, а також здійснює самостійні дослідження в сфері правових питань для подальшого вдосконалення законодавства України.

3. Функції Комітету:

3.1. Моніторинг та аналіз діючого вітчизняного та світового законодавства, стану, тенденцій.

3.2. Аналіз соціально-економічних наслідків прийнятих рішень у внутрішній і зовнішній економічній політиці держави.

3.3. Аналіз виконання судових рішень і рішень інших органів влади щодо проектів законів про внесення змін до Конституції України та інших нормативно-правових актів.

3.4. Підготовка пропозицій щодо організації та участі в роботі конференцій, семінарів, круглих столів з метою обговорення законопроектів.

3.5. Залучення вітчизняних наукових і ділових кіл до роботи з проблем, зокрема, із недодержанням вимог законодавчої техніки у процесі законотворення.

3.6. Узагальнення матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів, вироблення консолідованих позицій правових кіл з актуальних проблем чинного законодавства.

3.7. Оцінка відповідності, підготовка пропозицій і рекомендацій для Ради адвокатів України.

3.8. Підготовка в межах компетенції пропозицій до рішень з'їздів адвокатів України, актів Ради адвокатів України, Голови РАУ, НААУ.

3.9. За дорученням Голови РАУ, НААУ розгляд звернень в межах своїх повноважень.

3.10. Здійснення іншої діяльності в межах повноважень, визначених цим Положенням.

4. Права Комітету

4.1. Комітет з метою виконання покладених на нього завдань має право:

- досягати свої мети та виконувати визначені цим Положенням завдання у формах, що не заборонені Конституцією України, законодавчими актами України, Правилами адвокатської етики, цим Положенням, а також положеннями, регламентами та іншими внутрішніми документами РАУ, НААУ;

- взаємодіяти з органами державної влади та місцевого самоврядування, діяльність яких пов'язана з предметами відання Комітету, зокрема: представниками Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України, Вищої ради юстиції, Державної судової адміністрації України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Центральної виборчої комісії, Міністерства юстиції України, інших міністерств,, органами державної влади, правоохоронними органами, Комітетами Верховної Ради, зокрема, з Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, міжнародними організаціями і представництвами Ради Європи, Європейського Союзу, правозахисними організаціями України та інших держав, громадськими організаціями, об'єднаннями, юридичними та фізичними особами;

- взаємодіяти з органами адвокатського самоврядування, комітетами Національної асоціації адвокатів України, з метою досягнення своїх завдань та цілей у сфері законотворчої діяльності;

- отримувати у встановленому порядку від РАУ, інших органів адвокатського самоврядування, членів НААУ, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, необхідну для здійснення своїх повноважень у сфері законотворчої діяльності з питань адвокатської діяльності;

- брати участь в організації та проведенні конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;

- запрошувати на свої засідання науковців, експертів, спеціалістів, суддів, працівників суду, прокуратури, правоохоронних та інших державних органів, органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, представників органів адвокатського самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);

- надавати Голові НААУ, РАУ пропозиції та рекомендації з питань, віднесених до повноважень Комітету;

- утворювати, у разі потреби, для виконання покладених на нього завдань, постійні або тимчасові робочі групи;

- одержувати консультативну, методичну та іншу допомогу, необхідну для виконання основних завдань Комітету;

- надавати Голові НААУ, РАУ висновки, пропозиції, рекомендації, звернення, зауваження, проекти законів, що регулюють адвокатську діяльність;

- взаємодіяти із засобами масової інформації для висвітлення роботи Комітету;

- вносити на розгляд РАУ, НААУ пропозиції щодо вдосконалення діяльності Комітету;

- брати участь у заходах РАУ, НААУ.

5. Структура Комітету

5.1. Комітет складається з Голови Комітету та членів Комітету - адвокатів, представників рад адвокатів регіонів, які здійснюють свою діяльність на громадських засадах, а також інших осіб, визначених Головою НААУ, РАУ.

5.2. Комітет очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Голова НААУ, РАУ. Персональний склад Комітету затверджується Головою НААУ. Строк повноважень Голови Комітету становить п'ять років. Голова Комітету може бути достроково відкликаний з посади розпорядженням Голови НААУ за невиконання покладених цим Положенням обов'язків та/або порушення Правил адвокатської етики.

5.3. Голова Комітету має двох заступників, які обираються із числа членів Комітету строком на п'ять років.

5.4. Розподіл повноважень заступників Голови Комітету визначаються Головою Комітету.

5.5. Структуру Комітету складають профільні секції, які формуються на засіданні Комітету та затверджуються Головою НААУ, РАУ.

5.6. Робота секцій організовується Координатором секції та координується Головою Комітету.

5.7. Координатор секції:

- приймає участь у роботі Комітету;

- подає проекти законів відповідного напрямку, пропозиції, рекомендації, звернення, зауваження;

- здійснює керівництво роботи секції.

5.8. Член Комітету за власним бажанням може брати участь у роботі однієї або декількох секцій. У разі необхідності, Голова Комітету може прийняти рішення про тимчасову або постійну участь члена секції в роботі декількох секцій.

5.9. Голова та члени секції звітують про виконану роботу Комітету, Голові НААУ, РАУ.

5.10. Організаційно-технічне забезпечення функціонування Комітету забезпечує Секретаріат НААУ, РАУ.

5.11. Члени Комітету мають посвідчення, зразок якого затверджується Головою НААУ, РАУ.

5.12. Членство в Комітеті припиняється:

- у разі смерті адвоката-члена Комітету;

- у разі зупинення/припинення права адвоката-члена Комітету на заняття адвокатською діяльністю;

- у разі подання членом Комітету відповідної заяви;

- на підставі розпорядження Голови НААУ, РА за поданням Голови Комітету, у разі систематичної відсутності члена на засіданнях Комітету (відповідної секції), без поважних причин або через невиконання ним взятих на себе зобов'язань.

6. Голова Комітету:

6.1. Здійснює організацію і загальну координацію роботи Комітету.

6.2. Взаємодіє з органами адвокатського самоврядування, правоохоронними органам та іншими органами державної влади, міжнародними організаціями, установами та організаціями незалежно від форм власності, а також громадянами.

6.3. Має право надавати до органів адвокатського самоврядування пропозиції та зауваження, в межах повноважень Комітету.

6.4. Має право надсилати до органів адвокатського самоврядування, правоохоронних органів, інших державних органів і установ, незалежно від форм власності, звернення, які стосуються діяльності Комітету.

6.5. Скликає засідання Комітету з питань його діяльності, головує на засіданнях Комітету.

6.6. Має право брати участь у засіданнях Ради адвокатів України.

6.7. За дорученням Голови НААУ, РАУ відповідає на звернення громадян, підприємств, установ, що надходять до Комітету.

6.8. Здійснює прийом представників організацій, установ, підприємств незалежно від форм власності з питань діяльності Комітету.

6.9. Звітує про роботу Комітету перед Комітетом, Головою НААУ, РАУ.

6.10. Має інші права та повноваження, що випливають із даного Положення та завдань Комітету.

7. Заступники голови Комітету:

7.1. Координують роботу Комітету, у випадку його відсутності з поважних причин, відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

7.2. Організовують скликання засідання Комітету, у випадку відсутності з поважних причин Голови Комітету (за його дорученням).

7.3. Вносять пропозиції до порядку денного засідань Комітету.

7.4. Головують на засіданні Комітету, у випадку відсутності з поважних причин Голови Комітету (за його дорученням).

7.5. Подають пропозиції Голові Комітету щодо організації роботи Комітету.

7.6. Мають інші права та повноваження, які випливають із даного Положення, згідно з розподілом функціональних обов'язків заступників Голови Комітету та виходячи із завдань Комітету.

8. Організація роботи Комітету

8.1. Формою роботи Комітету є його засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу в два місяці.

8.2. Координує діяльність Комітету, головує на його засіданнях та скликає і організовує їх підготовку Голова Комітету.

8.3. Голова Комітету не пізніше ніж за 10 днів здійснює за допомогою електронної пошти та/або поштового відправлення інформування членів Комітету про дату, час та місце проведення засідання, а також ознайомлює їх з питаннями, що пропонуються до порядку денного засідання Комітету.

8.4. Засідання Комітету є правомочним, якщо на ньому присутні більше як половина його членів. Члени Комітету беруть участь у його засіданнях особисто.

8.5. За розпорядженням Голови Комітету засідання можуть проводитися дистанційно, у режимі онлайн-конференції / електронного голосування.

8.6. За запрошенням Голови Комітету у засіданнях Комітету можуть брати участь члени НААУ, інші особи.

8.7. З кожного питання порядку денного Комітет більшістю від присутніх на засіданні приймає рекомендації або пропозиції, що вносяться на розгляд Голови НААУ, РАУ.

8.8. За результатами засідання складається протокол, який підписується Головою Комітету.

9. Припинення діяльності Комітету

9.1. Припинення діяльності Комітету відбувається у разі прийняття відповідного рішення Головою НААУ, РАУ.

{Текст взято з сайту Національної асоціації адвокатів України http://unba.org.ua}вгору