Питання підвищення кваліфікації адвокатів України
Рада адвокатів України; Рішення від 26.02.201667
Документ vr067871-16, поточна редакція — Прийняття від 26.02.2016

НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
РАДА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

26.02.2016  № 67

Питання підвищення кваліфікації адвокатів України

Рада адвокатів України, розглянувши та обговоривши запропоновані зміни та доповнення до Порядку підвищення кваліфікації адвокатів, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 16 лютого 2013 року № 85 (зі змінами, затвердженими рішенням Ради адвокатів України від 27 вересня 2013 року № 219), врахувавши ситуацію, яка склалася у зв'язку з невиконанням адвокатами обов'язку підвищення своєї кваліфікації протягом трирічного періоду оцінювання, передбаченого пунктом 13 Порядку, що сплив 31 січня 2016 року, керуючись статтею 55 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", Розділом II Положення про Раду адвокатів України, ВИРІШИЛА:

1. Внести та затвердити зміни до Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України, що додаються.

2. Встановити, що адвокати, які протягом звітного трирічного періоду не набрали встановленої кількості залікових балів (30 балів, з яких не менше 10 балів за кожен рік трирічного періоду оцінювання) та не отримали свідоцтво про підвищення кваліфікації, виконують у встановленому порядку свій обов'язок щодо підвищення кваліфікації та подають відповідні картки облікових балів у термін до 01 червня поточного року.

3. Доручити Вищій школі адвокатури Національної асоціації адвокатів України додатково розробити для адвокатів, зазначених у пункті 2 цього рішення, програми спеціальних курсів для підвищення кваліфікації.

4. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити ради адвокатів та кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури регіонів, а також довести до відома адвокатів України шляхом оприлюднення його на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України.

Голова
Ради адвокатів України


Л.П. Ізовітова

Секретар
Ради адвокатів України


П.М. ГречківськийДодаток 1
до рішення Ради адвокатів України
26.02.2016  № 67

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України (затверджений рішенням Ради адвокатів України від 16 лютого 2013 року № 85, із змінами, затвердженими рішенням Ради адвокатів України від 27 вересня 2013 року № 219)

1. Пункт 1 Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України (надалі - Порядок) доповнити новим абзацом наступного змісту:

"На адвокатів, право на заняття адвокатською діяльністю яких зупинено, обов'язок щодо підвищення кваліфікації не поширюється. У випадку поновлення адвокатської діяльності, право на заняття якою було зупинено на рік і більше, адвокат проходить спеціальні курси підвищення кваліфікації за програмою та у порядку, розробленими Вищою школою адвокатури НААУ. Адвокат проходить зазначені курси протягом шести місяців з моменту поновлення права на заняття адвокатською діяльністю.";

2. Пункт 2 Порядку після слів "... та практиці його..." доповнити словом "... тлумачення...";

3. Пункт 4 Порядку після слів "..., радами адвокатів регіонів, ..." доповнити словами "... Вищою школою адвокатури НААУ, ...", а після слів "ВКДКА" розділовий знак "," замінити сполучником "та";

4. Пункт 5 Порядку викласти у новій редакції наступного змісту:

"5. Національна асоціація адвокатів України та Вища школа адвокатури НААУ: - організовують та проводять заходи з підвищення кваліфікації адвокатів на всеукраїнському та регіональному рівнях, а також в інших формах (онлайн конференції, дистанційні курси, вебінари тощо); - здійснюють іншу діяльність, пов'язану з організацією та проведенням заходів з підвищення кваліфікації адвокатами; - видають методичні та інформаційні посібники з питань підвищення кваліфікації адвокатів.";

5. Пункт 6 Порядку після слів "Ради адвокатів регіону: ..." доповнити новим підпунктом наступного змісту:

"- організовують та проводять заходи з підвищення кваліфікації на регіональному рівні (не менше одного заходу на рік та загальною тривалістю не менше п'яти годин);";

6. У підпункті 3 пункту 6 Порядку (підпункт 2 - стара редакція) слова "... Додаток 1 до цього Порядку." взяти у дужки;

7. У останньому абзаці пункту 6 Порядку слова "... ради адвокатів регіонів." замінити словами "... Вища школа адвокатури НААУ.";

8. Виключити підпункт 3 пункту 7 Порядку наступного змісту: "- створює Центр підвищення кваліфікації адвокатів при Національній асоціації адвокатів України (Центр підвищення кваліфікації адвокатів НААУ);";

9. У пункті 9 Порядку після слів "Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури..." розділовий знак "," замінити сполучником "та";

10. Підпункт 1 пункту 9 Порядку перед словом "проводять..." доповнити словами "організовують та...";

11. Підпункт 2 пункту 9 Порядку після слів "... Ради адвокатів України, ..." доповнити словами "Вищої школи адвокатури НААУ, ...";

12. Підпункт 1 пункту 10 Порядку викласти у новій редакції наступного змісту:

"- навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації адвокатів Вищої школи адвокатури НААУ, а також у вищих навчальних закладах III та IV рівня акредитації, які мають відповідні ліцензії Міністерства освіти і науки України та сертифікат про акредитацію цих програм, виданий Експертною радою з питань акредитації та сертифікації НААУ, форма якого встановлена в Додатку 2 до цього Порядку;";

13. Підпункт 2 пункту 10 Порядку викласти у новій редакції наступного змісту:

"- участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових, науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, тренінгах, програмах тощо, які організуються та проводяться за погодження Експертної ради з питань акредитації та сертифікації чи за участі НААУ, Ради адвокатів України, рад адвокатів регіону, Вищої школи адвокатури НААУ, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури в Україні та за кордоном;";

14. Виключити підпункт 4 пункту 10 Порядку наступного змісту: "- участь у конференціях, семінарах, круглих столах, тренінгах та інших заходах, що організовуються або проводяться Координаційним центром з надання правової допомоги або центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги згідно програм, які акредитовані Експертною радою з питань акредитації та сертифікації НААУ, а експерти-доповідачі мають відповідні сертифікати про допуск до організації та/або проведення заходів підвищення кваліфікації адвокатів;";

15. Підпункт 4 пункту 10 Порядку (підпункт 5 - стара редакція) викласти у новій редакції наступного змісту:

"- навчання у Школах адвокатської майстерності (у разі їх створення Вищою школою адвокатури НААУ у регіонах, де кількість адвокатів за даними ЄРАУ не перевищує трьох тисяч осіб) та центрах підвищення кваліфікації при Вищій школі адвокатури НААУ, а експерти-доповідачі мають відповідні сертифікати про допуск до організації та/або проведення заходів підвищення кваліфікації адвокатів;";

16. У абзаці 2 підпункту "б" пункту 11 Порядку після слів "..., потребують..." виключити слово "... додаткової...";

17. Пункт 12 Порядку викласти у новій редакції наступного змісту:

"12. Юридичні та фізичні особи, які організовують та/або проводять заходи з підвищення кваліфікації адвокатів на постійній основі (два і більше заходів на рік), отримують сертифікат (свідоцтво) про допуск до організації та/або проведення заходів підвищення кваліфікації адвокатів Експертної ради з питань акредитації та сертифікації НААУ за формою, встановленою в Додатку 5 до цього Порядку.

Не потребують отримання сертифікату про допуск до організації та/або проведення заходів з підвищення кваліфікації адвокатів (акредитацію заходу) Національна асоціація адвокатів України, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, Вища школа адвокатури НААУ, ради адвокатів регіону, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури регіону, центри підвищення кваліфікації, засновниками яких є Вища школа адвокатури НААУ.

Незалежно від організатора заходу з підвищення кваліфікації адвокатів, усі доповідачі/лектори/тренери/експерти, які виступають на ньому, повинні бути попередньо сертифіковані Експертною радою НААУ.

З метою віднесення заходу професійного спрямування до заходів з підвищення кваліфікації адвокатів, визначених цим Порядком, його організатори (крім організаторів, зазначених в абзаці другому цього пункту) не пізніше як за місяць до його проведення звертаються до Експертної ради з питань акредитації та сертифікації НААУ для отримання відповідної акредитації заходу. Таке звернення має містити:

- найменування організатора заходу;

- дату, місце проведення заходу, із визначеною кількістю місць для слухачів;

- програму заходу із зазначенням його теми (тем) та тривалості;

- перелік доповідачів/лекторів/тренерів/експертів заходу, які пройшли сертифікацію Експертною радою з питань акредитації та сертифікації НААУ.

У разі якщо доповідачі/лектори/тренери/експерти заходу не були попередньо сертифіковані Експертною радою НААУ, до звернення організатора заходу про його акредитацію також надається перелік зазначених осіб, а також їхні заяви на ім'я Голови Експертної ради НААУ про їх сертифікацію в якості експерта за темою (темами), з якою (якими) вони планують виступити на заході. До заяви додається резюме відповідної особи (із зазначенням П. І. Б., контактних даних, адреси для листування, даних про освіту, вчене звання та науковий ступінь (за наявності), професійний досвід, в т. ч. поточну посаду чи вид діяльності, список публікацій (за наявності) з відповідними посиланнями на онлайн джерела або з наданням відповідних фотокопій, якщо вони були опубліковані в друкованих виданнях, дані про досвід викладання в вищих навчальних закладах або участь у наукових та/або практичних заходах, зокрема, з теми, яка пропонується до сертифікації, та інші дані, які підтверджують високу кваліфікацію пропонованого експерта, наявність у нього теоретичних та практичних знань, умінь та навичок із пропонованої для сертифікації теми), а також розширені тези або презентація лекції за відповідною темою (темами);

- дані щодо оплатної участі адвокатів у заході з підвищення кваліфікації.

Національна асоціація адвокатів України реєструє звернення та направляє його до Експертної ради з питань акредитації та сертифікації НААУ для прийняття рішення.

Експертна рада з питань акредитації та сертифікації НААУ при прийнятті рішення про акредитацію заходу з підвищення кваліфікації адвокатів, за участь у якому адвокати мають сплачувати кошти, може прийняти рішення про його акредитацію за умови встановлення організатором відсотку участі у цьому заході адвокатів на безкоштовній основі (не менше 10 %).

За результатами участі адвоката у заході з підвищення кваліфікації адвокатів організатором заходу йому видається відповідний сертифікат за формою, встановленою в Додатку 6 до цього Порядку.";

18. Абзац 4 пункту 14 Порядку перед словом "періоду" (у двох місцях) доповнити словом "трирічного";

19. Абзац 6 пункту 14 Порядку після слів "... поважних причин, ..." доповнити словами ", за відповідною заявою адвоката та...";

20. Пункт 16 Порядку після слів ", Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури," доповнити словами "... Вищої школи адвокатури НААУ...";

21. Пункт 17 Порядку викласти у новій редакції наступного змісту:

"17. Адвокати, які не виконують обов'язку щодо підвищення свого професійного рівня, а саме постійного вдосконалення своїх знань і професійної майстерності, не виконують вимог цього Порядку, можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством про адвокатуру та адвокатську діяльність, за невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов'язків.";

22. Виключити пункт 2 Розділу "Перехідні положення" Порядку.

23. Додаток 3 до Порядку "Діяльність, що зараховується як підвищення кваліфікації адвокатів" вважати Додатком 1 та викласти у новій редакції наступного змісту:


Додаток 1
до Порядку підвищення кваліфікації
адвокатів України

ДІЯЛЬНІСТЬ,
що зараховується як підвищення кваліфікації адвокатів

Діяльність, що зараховується як підвищення кваліфікації адвокатів

Кількість залікових балів

1.

Навчання за акредитованими професійними програмами підвищення кваліфікації адвокатів у вищих навчальних закладах III та IV рівня державної акредитації (в тому числі програмами дистанційного навчання).

1 академічна година - 1 бал, але не більше 24 балів

2.

Викладання за акредитованими професійними програмами підвищення кваліфікації адвокатів у вищих навчальних закладах III та IV рівня акредитації (у тому числі програмами дистанційного навчання).

1 академічна година - 1 бал

3.

Участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових, науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, майстер-класах, тренінгах, дистанційних курсах, вебінарах, інших онлайн заходах тощо, які організовуються та проводяться за участі Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України, рад адвокатів регіону, Вищої школи адвокатури НААУ, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.

1 година - 1 бал

4.

Участь в акредитованих Експертною радою НААУ міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових, науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, майстер-класах, тренінгах, дистанційних курсах, вебінарах, інших онлайн заходах тощо, які організовуються та проводяться вищими навчальними закладами, регіональними, загальнодержавними та міжнародними спілками, асоціаціями адвокатів, громадськими організаціями юристів, державними та міжнародними організаціями в Україні та за кордоном.

1 година - 1 бал

5.

Участь у конференціях, семінарах, круглих столах, тренінгах та інших заходах, що організовуються або проводяться Координаційним центром з надання правової допомоги або центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги, та які були акредитовані Експертною радою НААУ.

1 година - 1 бал

6.

Виступ з доповіддю, презентацією або науковим повідомленням на міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, майстер-класах, тренінгах, онлайн заходах тощо, які організовуються та проводяться за участі Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України, рад адвокатів регіону, Вищої школи адвокатури НААУ, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, Координаційного центру з надання правової допомоги або центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги вищими навчальними закладами, регіональними, загальнодержавними та міжнародними спілками та асоціаціями адвокатів, іншими громадськими організаціями юристів, державними та міжнародними організаціями в Україні та за кордоном.

5 балів за доповідь

7

Навчання в Школах адвокатської майстерності та центрах підвищення кваліфікації при Вищій школі адвокатури НААУ.

1 академічна година - 2 бали

8

Викладання в Школах адвокатської майстерності та центрах підвищення кваліфікації при радах адвокатів регіону в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

1 академічна година - 3 бали

9.

Публікації наукових або науково-практичних статей у друкованих і електронних наукових та науково-практичних фахових виданнях (газетах, журналах та інших періодичних виданнях) в Україні та за кордоном.

1 сторінка друкованого видання (або 3000 знаків без пробілів іншого, ніж сторінка, формату) - 1 бал

11.

Видання монографій, підручників, посібників з правової тематики (в тому числі у співавторстві).

1 видання - 10 балів

12

Здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі права при здійсненні адвокатської діяльності.

30 балів

13

Здобуття наукового ступеня доктора наук в галузі права (або доктора права в разі отримання ступеня за кордоном) при здійсненні адвокатської діяльності.

45 балів

14.

Навчання за акредитованими Експертною радою НААУ професійними програмами у вищих навчальних закладах III та IV рівня акредитації (у тому числі програмами дистанційного навчання), з отриманням відповідного свідоцтва вищого навчального закладу, участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових, науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, майстер-класах, тренінгах, онлайн заходах тощо, у галузях, суміжних з адвокатською діяльністю.

1 академічна година - 1 бал

15.

Самостійне навчання (самоосвіта).

1 година - 1 бал, але не більше 2 балів на рік

16.

Підписка на профільне юридичне видання (електронне або друковане).

1 бал - за кожне видання, але не більше 2 балів на рік

24. Додаток 1 до Порядку "Свідоцтво про підвищення кваліфікації адвокатом" вважати Додатком 3.

25. Додаток 7 до Порядку "Картка обліку залікових балів" вважати Додатком 4 та у шапці третьої колонки таблиці доповнити словами "... інша форма підвищення кваліфікації";

26. У Додатку 5 до Порядку виключити речення наступного змісту: "Рівень сертифікації другий, перший (потрібне підкреслити).";

27. Додаток 6 до Порядку викласти у новій редакції наступного змісту:


Додаток 6

Національна асоціація адвокатів України / Вища школа адвокатури НААУ / ВКДКА /
Рада адвокатів регіону / Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія регіону /
громадське об'єднання, інший організатор

Серія*

СЕРТИФІКАТ
про участь у заході підвищення кваліфікації адвокатами

НААУ / Вища школа адвокатури НААУ / ВКДКА / Рада адвокатів регіону / Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія регіону / громадське об'єднання, інший організатор _______________________ засвідчує, що адвокат (прізвище, ім'я, по батькові), свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю (№ ___, дата видачі, орган, що видав) взяв(ла) участь у заході (назва заходу, тема заходу).

Видано: "___" ____________ 20__ року.

Тривалість заходу ___________ година/години.

Підвищення кваліфікації адвокатів проведено на підставі рішення Експертної ради з питань акредитації та сертифікації № ___ від ____________ 20__ р. (про допуск юридичних чи фізичних осіб до проведення заходів підвищення кваліфікації адвокатами).

Голова / Директор / Керівник

(Прізвище та ініціали)

__________
* При виготовленні сертифікатів про підвищення кваліфікації, відповідно до регіону та суб'єкта, що їх замовляє, їм присвоюються наступні серії:
Національна асоціація адвокатів України, Рада адвокатів України - АА;
Вища школа адвокатури Національної асоціації адвокатів України - ВШ;
Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури України - ВК;
Рада адвокатів / КДКА АР Крим - АК;
Рада адвокатів / КДКА Вінницької області - ВН;
Рада адвокатів / КДКА Волинської області - ВЛ;
Рада адвокатів / КДКА Дніпропетровської області - ДП;
Рада адвокатів / КДКА Донецької області - ДН;
Рада адвокатів / КДКА Житомирської області - ЖТ;
Рада адвокатів / КДКА Закарпатської області - ЗР;
Рада адвокатів / КДКА Запорізької області - ЗП;
Рада адвокатів / КДКА Івано-Франківської області - ІФ;
Рада адвокатів / КДКА Кіровоградської області - КР;
Рада адвокатів / КДКА міста Києва - КВ;
Рада адвокатів / КДКА Київської області - КС;
Рада адвокатів / КДКА Луганської області - ЛГ;
Рада адвокатів / КДКА Львівської області - ЛВ;
Рада адвокатів / КДКА Миколаївської області - МК;
Рада адвокатів / КДКА Одеської області - ОД;
Рада адвокатів / КДКА Полтавської області - ПТ;
Рада адвокатів / КДКА Рівненської області - РН;
Рада адвокатів / КДКА міста Севастополь - СТ;
Рада адвокатів / КДКА Сумської області - СМ;
Рада адвокатів / КДКА Тернопільської області - ТР;
Рада адвокатів / КДКА Харківської області - ХВ;
Рада адвокатів / КДКА Херсонської області - ХС;
Рада адвокатів / КДКА Хмельницької області - ХМ;
Рада адвокатів / КДКА Черкаської області - ЧК;
Рада адвокатів / КДКА Чернівецької області - ЧЦ;
Рада адвокатів / КДКА Чернігівської області - ЧН;
Громадські об'єднання - ГО;
Інші організатори (в т. ч. державні та міжнародні організації) - ІО.

28. Додаток 4 до Порядку "Сертифікат про проходження навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації адвокатами" вважати Додатком 7 та викласти у новій редакції наступного змісту:


Додаток 7

Національна асоціація адвокатів України / Вища школа адвокатури НААУ / ВКДКА /
Рада адвокатів регіону / Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія регіону /
громадське об'єднання, інший організатор

Серія*

СЕРТИФІКАТ
про проходження навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації адвокатами

_________________________ (найменування вищого навчального закладу III-IV рівня акредитації, ліцензія Міністерства освіти і науки України від ____________ № ___) засвідчує, що адвокат (прізвище, ім'я, по батькові), свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю (№ ___, дата видачі, орган, що видав) пройшов навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації адвокатами "(назва програми)".

Видано: "___" ____________ 20__ року.

Тривалість заходу ___________ година/години.

Підвищення кваліфікації адвокатів проведено на підставі рішення Експертної ради з питань акредитації та сертифікації № ___ від ____________ 20__ р. (про акредитацію професійних програм підвищення кваліфікації адвокатами)

Голова/Керівник

(Прізвище та ініціали)

{Текст взято з сайту Національної асоціації адвокатів України http://www.unba.org.ua}вгору