Документ vr055414-15, поточна редакція — Прийняття від 05.06.2015

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

05.06.2015  № 55

Про внесення зміни до Положення про автоматизовану систему документообігу суду

Заслухавши та обговоривши інформацію члена Ради суддів України - голови Комітету адміністрування та організаційного забезпечення діяльності суду Алейнікова Г.І. стосовно додаткових пропозиції, наданих Верховним Судом України, Вищим господарським судом України, Вищим адміністративним судом України, Державною судовою адміністрацією України та державним підприємством "Інформаційні судові системи" щодо внесення змін до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, в редакції, затвердженій Радою суддів України від 2 квітня 2015 року № 25, відповідно до статей 15, 124, частини п'ятої статті 131 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, що додаються.

2. Доручити Державній судовій адміністрації України розмістити на офіційному веб-порталі судової влади України та направити судам загальної юрисдикції для використання в роботі нову редакцію Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

Голова Ради суддів України

В.М. СімоненкоДодаток
до рішення Ради суддів України
05.06.2015  № 55

ПОГОДЖЕНО
Наказ Державної судової
адміністрації України
05.06.2015  № 76

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Ради суддів України
05.06.2015  № 55

ЗМІНИ
до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30

Із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Ради суддів України
від 24 грудня 2010 року № 33,
від 21 січня 2011 року № 4,
від 24 червня 2011 року № 28,
від 23 грудня 2011 року № 70,
від 25 травня 2012 року № 26,
від 26 жовтня 2012 року № 60,
від 21 грудня 2012 року № 85,
від 25 січня 2013 року № 2,
від 6 листопада 2014 року № 51,
від 4 грудня 2014 року № 67,
від 12 березня 2015 року № 17,
від 2 квітня 2015 року № 25

1. У підпункті 1.2.1 пункту 1.2 абзац восьмий виключити.

2. У підпункті 1.2.1 пункту 1.2 у десятому абзаці після слів "кримінальних провадженнях" доповнити словом "(справах)".

3. У розділі II абзац п'ятнадцятий викласти в новій редакції:

"підготовку та автоматичне формування статистичних даних, узагальнюючих, аналітичних показників, отриманих на підставі внесеної до автоматизованої системи інформації;".

4. У підпункті 2.1.3 пункту 2.1 слова "та тягне за собою дисциплінарну відповідальність" виключити.

5. Підпункт 2.2.1 пункту 2.2 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Реєстрація клопотань щодо негласних слідчих (розшукових) дій в автоматизованій системі здійснюється у встановленому чинним законодавством порядку без розкриття відомостей про особу, стосовно якої заплановано проведення негласної слідчої (розшукової) дії, та виду цієї слідчої дії.".

6. Підпункт 2.2.6 пункту 2.2 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Вихідні номери документів Верховного Суду України автоматично формуються Єдиною автоматизованою системою діловодства Верховного Суду України в порядку, встановленому Інструкцією з діловодства Верховного Суду України.".

7. У підпункті 2.3.2 пункту 2.3 у другому абзаці слова "одразу після" замінити словами "під час".

8. У підпункті 2.3.12 пункту 2.3 абзац п'ятий викласти в новій редакції:

"повернення до суду вищої інстанції судової справи, в якій судові рішення скасовувались з передачею судової справи на новий розгляд до суду нижчої інстанції (крім справ, у яких наявні обставини, що виключають повторну участь суддів у розгляді справи, в тому числі перегляд справи за нововиявленими обставинами та ін.);".

9. Підпункт 2.3.15 пункту 2.3 викласти в новій редакції:

"2.3.15. Збори суддів відповідного суду мають право зменшити навантаження щодо розгляду справ на суддів, які обіймають адміністративні посади в суді або виконують інші обов'язки, не пов'язані із здійсненням правосуддя (секретаря судової палати, секретаря Пленуму, вченого секретаря НКР та судді, визначеного доповідачем щодо проекту постанови Пленуму або довідки про вивчення чи узагальнення судової практики, а також є членами Ради суддів України або здійснюють науково-викладацьку діяльність у Національній школі суддів України), але не більше ніж на шістдесят відсотків порівняно з навантаженням інших суддів.".

10. Підпункт 2.3.18 пункту 2.3 виключити.

11. Підпункт 2.3.20 пункту 2.3 викласти в новій редакції:

"2.3.20. Автоматизований розподіл судових справ між суддями (колегіями суддів) здійснюється з урахуванням спеціалізації суддів, у тому числі спеціалізації зі здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх.

За допомогою автоматичного розподілу визначається також запасний суддя та слідчий суддя.

Автоматизований розподіл клопотань про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії здійснюється між слідчими суддями, визначеними статтею 247 КПК України.

Відмова судді від отримання розподіленої в установленому порядку судової справи не допускається.".

12. У підпункті 2.3.29 пункту 2.3 у третьому абзаці після слів "які надійшли до суду" виключити слова "першої інстанції".

13. У підпункті 2.3.34 пункту 2.3 абзац перший викласти в новій редакції:

"У випадках зміни складу колегії суддів у зв'язку з вибуттям судді зі складу постійної колегії суддів або з припиненням повноважень судді, заміна судді, який вибув, здійснюється автоматизованою системою в порядку, зазначеному в підпункті 2.3.23 пункту 2.3 цього Положення. Особливості застосування даного пункту можуть бути передбачені зборами суддів.".

14. Абзац одинадцятий підпункту 2.3.44 пункту 2.3 викласти у новій редакції:

"судові справи про адміністративні правопорушення щодо особи, яка вчинила кілька адміністративних правопорушень, якщо ці справи надійшли в один день;";

15. Підпункт 2.3.47 пункту 2.3 викласти в новій редакції:

"2.3.47. У разі відсутності раніше визначеного в судовій справі головуючого судді (судді-доповідача) у випадках, передбачених підпунктами 2.3.44 - 2.3.46 пункту 2.3 цього Положення, такі судові справи та матеріали підлягають автоматизованому розподілу за рішенням зборів суддів, якщо відсутність головуючого судді (судді-доповідача) призведе до неможливості розгляду цих справ та матеріалів у строки, встановлені чинним законодавством.".

16. У підпункті 2.3.49 пункту 2.3 слово "(суддів)" замінити словами "(судді-доповідача або всього складу суду, якщо судова справа розглядається колегією суддів) з метою заміни судді або суддів, що вибули".

17. У підпункті 2.3.50 пункту 2.3 абзац четвертий виключити.

18. У підпункті 2.3.50 пункту 2.3 в абзаці третьому після слів "головуючого судді" доповнити словами "(судді-доповідача)".

19. У підпункті 2.3.50 пункту 2.3 в абзаці п'ятому після слів "головуючим суддею" доповнити словами "(суддею-доповідачем)".

20. У підпункті 2.3.51 пункту 2.3 цифри "2.3.45" замінити цифрами "2.3.43".

21. У підпункту 2.3.52 пункту 2.3 слова "відвід, самовідвід судді" виключити.

22. Підпункт 2.3.52 доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі задоволення заяви про відвід (самовідвід) повторний автоматизований розподіл справ або ж заміна судді (суддів) у випадках, передбачених пунктом 2.3.49 цього Положення, здійснюється на підставі вмотивованого рішення про відвід (самовідвід) судді (суддів)."

23. Підпункт 2.3.57 пункту 2.3 викласти в новій редакції:

"2.3.57. У разі настання обставин, зазначених у підпункті 2.3.55 пункту 2.3 цього Положення, розподіл судових справ, які за законом мають розглядатися невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (судові справи, пов'язані з виборчим процесом, судові справи про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання, вирішення питання застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, клопотання слідчого, прокурора про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, клопотання про надання дозволу на обшук чи огляд житла тощо) здійснюється в порядку, визначеному Засадами використання автоматизованої системи документообігу суду.".

24. У підпункті 2.9.1 пункту 2.9 абзац п'ятий виключити.

25. Пункт 4.1 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Абзац другий підпункту 2.2.1 пункту 2.2 та абзац третій підпункту 2.3.20 пункту 2.3 ввести в дію з 1 липня 2015 року.".

26. Пункт 4.4 викласти в новій редакції:

"4.4. Голові ДСА України:

до 1 січня 2016 року забезпечити виконання положень абзацу третього підпункту 2.2.6 пункту 2.2 та пункту 2.7 цього Положення;

до 1 квітня 2016 року забезпечити виконання положень пункту 2.11 цього Положення;

до 1 листопада 2015 року забезпечити виконання положень підпункту 2.6.1 пункту 2.6 в частині застосування спеціалізації народних засідателів.".

27. У пункті 4.5 слово "липня" замінити словом "листопада".

{Текст взято з сайту "Судова влада України" http://court.gov.ua}вгору