Про внесення змін до Регламенту Вищої ради юстиції
Вища рада юстиції; Рішення від 27.10.20163022/0/15-16
Документ vr022423-16, поточна редакція — Прийняття від 27.10.2016

ВИЩА РАДА ЮСТИЦІЇ

РІШЕННЯ

27.10.2016  № 3022/0/15-16

Про внесення змін до Регламенту Вищої ради юстиції

Вища рада юстиції, заслухавши інформацію члена Вищої ради юстиції Беляневича В.Е. про необхідність внесення змін до Регламенту Вищої ради юстиції, ВСТАНОВИЛА:

рішенням Вищої ради юстиції від 30 липня 2015 року № 355/0/15-15 затверджено Регламент Вищої ради юстиції, положеннями якого регулюються процедурні питання її діяльності.

Підпункт 1 пункту 16-1 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України встановлює, що з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" до утворення Вищої ради правосуддя її повноваження здійснює Вища рада юстиції.

Відповідно до статті 55 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя. Порядок відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації затверджується Вищою радою правосуддя за поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, погодженим з Державною судовою адміністрацією України.

При виконанні Вищою радою юстиції зазначених повноважень, передбачених Законом України "Про судоустрій і статус суддів", виникла необхідність врегулювати процедурні питання здійснення Вищою радою юстиції цих повноважень.

Враховуючи викладене і керуючись статтями 2, 27 Закону України "Про Вищу раду юстиції", пунктом 65 Регламенту Вищої ради юстиції, Вища рада юстиції ВИРІШИЛА:

1. Прийняти за основу проект змін до Регламенту Вищої ради юстиції (згідно з додатком).

2. Звернутись до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з пропозицією направити до Вищої ради юстиції на затвердження проект Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, погоджений із Державною судовою адміністрацією України.

Голова Вищої ради юстиції

І.М. БенедисюкДодаток
до рішення Вищої ради юстиції
27.10.2016  № 3022/0/15-16

ЗМІНИ
до Регламенту Вищої ради юстиції

Доповнити пунктами 49-2.1-49-2.12 такого змісту:

Відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя

49-2.1. Подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя (далі - подання ВККСУ) розподіляються згідно з пунктом 59 цього Регламенту між усіма членами Вищої ради юстиції.

Подання ВККСУ має бути розглянуто протягом 30 днів з дня надходження подання до Ради.

49-2.2. Отримавши подання ВККСУ, член Ради здійснює підготовку його до розгляду. Під час підготовки до розгляду член Ради здійснює перевірку з метою встановлення:

1) наявності встановлених законом підстав для відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя (далі - відрядження судді);

2) додержання порядку прийняття рішення про відрядження судді, зокрема наявність згоди судді на відрядження до зазначеного суду та на зазначений строк, та чи було вільним волевиявлення судді;

3) погодження Державною судовою адміністрацією України фінансування встановлених законодавством видатків на відрядження судді;

4) якщо відрядження судді пов'язане з надмірним рівнем судового навантаження - обґрунтованості рішення про відрядження за показниками зменшення рівня навантаження в суді, до якого суддю відряджено, та з урахуванням зміни рівня навантаження у суді, з якого суддя відряджається, після відрядження судді.

Здійснюючи перевірку, член Ради ознайомлюється з суддівським досьє, а також має право:

- отримувати матеріали від Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які дають змогу перевірити дотримання передбаченого порядку прийняття рішення та встановлених законом підстав відрядження судді;

- робити запити до будь-яких підприємств, установ та організацій з метою перевірки відповідної інформації.

За результатами перевірки член Ради складає висновок, який має містити пропозицію про відрядження судді або відмову у відрядженні.

Перевірка має бути проведена протягом десяти днів з дня передачі матеріалів члену Ради.

Висновок члена Ради за результатами перевірки має бути наданий для ознайомлення членам Ради не пізніше ніж за три дні до розгляду питання на засіданні Ради.

Питання про розгляд подання ВККСУ про відрядження судді має бути включено до проекту порядку денного засідання Ради, а проект порядку денного засідання Ради має бути розміщений на веб-сайті Ради не пізніше ніж за два дні до дати проведення засідання Ради.

49-2.3. Висновок члена Ради та матеріали подання ВККС розглядаються Радою без попереднього розгляду секцією з питань призначення суддів на посади та звільнення їх з посад.

49-2.4. Про розгляд подання ВККСУ на засіданні Ради суддя повідомляється в порядку, встановленому цим Регламентом. Участь судді в засіданні не є обов'язковою, його неявка в засідання Ради не перешкоджає розгляду питання за його відсутності.

49-2.5. Обговорення на засіданні Ради питання про відрядження судді починається з оголошення членом Ради - доповідачем висновку про результати перевірки матеріалів подання ВККСУ.

Суддя, якщо він прибув на засідання Ради, має право надати пояснення з питань, що виникли в ході засідання. Кожен член Ради має право ставити запитання судді.

У разі необхідності додаткового вивчення матеріалів та подання ВККСУ його розгляд може бути відкладено із зазначенням дати у протоколі засідання.

Суддя має право відмовитись від відрядження, відкликавши свою згоду на відрядження, до моменту ухвалення Радою рішення.

49-2.6. За результатами розгляду подання ВККСУ після обговорення, під час якого кожен член Ради може висловлювати власну думку та заперечення, Рада ухвалює рішення про відрядження судді шляхом відкритого голосування в нарадчій кімнаті.

Якщо рішення про відрядження судді не набрало необхідної кількості голосів членів Ради, вважається, що Радою ухвалено рішення про відмову у відрядженні судді.

49-2.7. Рада може відмовити у відрядженні судді з таких підстав:

1) відсутність згоди судді на відрядження;

2) порушення визначеного порядку прийняття рішення щодо надання висновку про відрядження судді;

3) відсутність погодження Державною судовою адміністрацією України фінансування встановлених законодавством видатків на відрядження судді;

4) надмірне навантаження в суді, з якого відряджається суддя;

5) виникнення конфлікту інтересів у разі такого переведення.

Резолютивна частина рішення Ради, а також результат голосування оголошується на засіданні негайно після виходу з нарадчої кімнати.

Рішення Ради викладається у письмовій формі, підписується Головою Ради.

Рішення про відрядження судді має містити:

- прізвище, ім'я, по батькові судді;

- назву суду, в якому суддя здійснює правосуддя;

- назву суду, до якого суддю відряджено;

- строк, на який суддю відряджено (обчислюється в місяцях);

- дату, з якої починається обчислення строку відрядження;

- доручення Державній судовій адміністрації забезпечити фінансування видатків на відрядження судді.

Викладення мотивів ухвалення рішення про відрядження судді не вимагається.

У разі відмови у відрядженні судді Рада ухвалює вмотивоване рішення.

49-2.8. Повний текст рішення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ради не пізніше ніж на сьомий день із дня його ухвалення. У цей самий строк копія рішення вручається судді особисто під розписку, а також передається до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для приєднання до суддівського досьє та ведення обліку даних про кількість посад суддів у судах, у тому числі вакантних, та Державній судовій адміністрації України для вжиття організаційних заходів, пов'язаних із виконанням рішення про відрядження судді.

Копія рішення направляється до суду, в якому суддя обіймає посаду, та до суду, до якого суддю відряджено.

49-2.9. Рішення Ради є підставою для оформлення Державною судовою адміністрацією (або її територіальним відділенням) документів на відрядження судді відповідно до вимог законодавства.

49-2.10. У разі, якщо від судді надійшла заява про відкликання його згоди на відрядження, Рада приймає рішення про залишення без розгляду подання ВККСУ про відрядження судді.

49-2.11. Якщо суддя протягом п'яти днів з дня отримання рішення Ради без поважних причин не прибув до суду, до якого його відряджено, Рада може за поданням ВККСУ скасувати рішення про відрядження.

49-2.12. Відрядження судді може бути достроково припинено рішенням Ради за поданням ВККСУ, яке має містити мотиви дострокового припинення відрядження судді.

49-2.13. Рішенням Ради за поданням ВККСУ строк відрядження судді може бути продовжено в межах загального річного строку.

{Текст взято з сайту Вищої ради юстиції http://www.vru.gov.ua}вгору