Щодо затвердження Положення про комітети Ради суддів України
Рада суддів України; Рішення, Положення, Склад колегіального органу від 05.09.201419
Документ vr019414-14, поточна редакція — Редакція від 03.12.2015, підстава - vr005414-15, vr008414-15

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

05.09.2014  № 19

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Ради суддів
№ 5 від 03.12.2015
№ 8 від 03.12.2015}

Заслухавши та обговоривши інформацію члена Ради суддів України Б. Моніча про проект Положення про комітети Ради суддів України, відповідно до статті 113, частини п'ятої статті 127 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого рішенням X позачергового з'їзду суддів України 16 вересня 2010 року, у редакції, затвердженій рішенням XII позачергового з'їзду суддів 20 червня 2014 року, Рада суддів України ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про комітети Ради суддів України.

{Діяльність робочої групи припинено згідно з Рішенням Ради суддів № 8 від 03.12.2015}

2. З метою подальшого удосконалення правового регулювання діяльності комітетів Ради суддів України та подальшого удосконалення Положення про комітети Ради суддів України створити робочу групу у складі:


Моніча
Богдана Сильвестровича

-

члена Ради суддів України, судді Житомирського апеляційного адміністративного суду;


Багрія
Тараса Ярославовича

-

члена Ради суддів України, судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області;


Бутенка
Вадима Олексійовича

-

члена Ради суддів України, судді Фастівського міськрайонного суду Київської області;


Масенка
Дениса Євгеновича

-

члена Ради суддів України, судді апеляційного суду Луганської області;


Присяжнюка
Олега Богдановича

-

члена Ради суддів України, судді апеляційного суду міста Києва.

3. Доручити робочій групі поінформували Раду суддів України про результати своєї роботи на черговому засіданні Ради суддів України.

Голова Ради суддів України

В.М. Сімоненко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Ради суддів України
05.09.2014 № 19

ПОЛОЖЕННЯ
про комітети Ради суддів України

Преамбула

Це Положення визначає організацію і порядок діяльності комітетів Ради суддів України (далі, якщо не вказано інше, - Комітетів) на реалізацію повноважень Ради суддів України (далі, якщо не вказано інше, - Ради), наданих Конституцією України, Законом України "Про судоустрій і статус суддів" та іншими нормативно-правовими актами.

Положення регулює порядок утворення Комітетів, обрання голів Комітетів та їх членів, визначає права голів та членів Комітету, порядок припинення їх повноважень.

У документі закріплені процедури підготовки, розгляду та прийняття актів Комітетом з метою розгляду питань, що належать до повноважень Ради суддів України.

{Абзац третій преамбули із змінами, внесеними згідно з Рішенням Ради суддів № 5 від 03.12.2015}

Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Формування складу Комітетів та їх повноваження

1.1. Для попереднього вивчення питань, вирішення яких віднесене до повноважень Ради, опрацювання необхідних матеріалів, підготовки проектів рішень утворюються Комітети.

1.2. Перелік, кількісний та персональний склад Комітетів визначається з урахуванням характеру та обсягу питань, розгляд яких належить до компетенції Ради, а персональний, крім того, - з урахуванням потреб забезпечення ефективної роботи Ради та, при можливості, побажань членів Ради.

1.3. З цих питань Рада приймає рішення, яким утворює відповідні Комітети, призначає їх голів, визначає персональний склад.

1.4. Для забезпечення більш ефективної роботи Рада може приймати рішення про ліквідацію Комітетів, зміну їх кількісного та персонального складу.

1.5. Комітети у своїй діяльності є підзвітними Раді суддів України.

Стаття 2. Розмежування повноважень голови Ради, заступника голови Ради, секретаря Ради, голів Комітетів та їх членів

{Назва статті 2 в редакції Рішення Ради суддів № 5 від 03.12.2015}

2.1. Голова Ради:

2.1.1. Визначає предмети відання Комітетів Ради за пропозиціями їх голів.

{Підпункт 2.1.1 пункту 2.1 статті 2 в редакції Рішення Ради суддів № 5 від 03.12.2015}

2.1.2. Визначає основний Комітет та Комітети-співвиконавці у випадку, якщо порушене питання стосується повноважень різних Комітетів.

{Пункт 2.1 статті 2 доповнено новим підпунктом 2.1.2 згідно з Рішенням Ради суддів № 5 від 03.12.2015}

2.1.3. Координує діяльність Комітетів та членів Ради з виконання доручень та підготовки матеріалів на засідання Ради, забезпечує ознайомлення членів Ради з актами Комітетів за результатами розгляду тих чи інших матеріалів.

{Підпункт 2.1.3 пункту 2.1 статті 2 в редакції Рішення Ради суддів № 5 від 03.12.2015}

2.1.4. Покладає виконання обов'язків голови Комітету на іншого члена Комітету у разі настання обставин, що унеможливлюють виконання обов'язків головою Комітету.

2.1.5. Здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством та Положенням про Раду.

2.2. Заступник голови Ради, відповідно до визначених головою Ради обов'язків, бере участь в організації роботи Комітетів Ради.

2.3. Секретар Ради організовує ведення діловодства, пов'язаного з роботою Комітетів.

2.4. Голова Комітету:

2.4.1. Вносить голові Ради пропозиції щодо предметів відання Комітету.

{Підпункт 2.4.1 пункту 2.4 статті 2 в редакції Рішення Ради суддів № 5 від 03.12.2015}

2.4.2. Організовує роботу відповідного Комітету та головує на його засіданнях.

2.4.3. Доручає члену Комітету здійснити розгляд матеріалів, що надійшли до Ради і відносяться до предметів відання Комітету, та подати результати цього розгляду на засідання Комітету.

{Підпункт 2.4.3 пункту 2.4 статті 2 в редакції Рішення Ради суддів № 5 від 03.12.2015}

2.4.4. Звітує перед Радою про результати діяльності Комітету.

{Підпункт 2.4. пункту 2.4 статті 2 в редакції Рішення Ради суддів № 5 від 03.12.2015}

2.4.5. Координує діяльність Комітету з іншими Комітетами, в тому числі у питаннях, розгляд яких доручено декільком Комітетам.

2.4.6. Сприяє членам Комітету у виконанні доручень Ради та здійсненні їх повноважень.

2.4.7. Підписує акти Комітету та здійснює необхідне листування.

2.4.8. Забезпечує підготовку розглянутих Комітетом матеріалів до засідання Ради.

{Підпункт 2.4.8 пункту 2.4 статті 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Ради суддів № 5 від 03.12.2015}

2.4.9. Доручає члену Комітету представити акти Комітету на засіданні Ради.

{Пункт 2.4 доповнено новим підпунктом 2.4.9  гідно з Рішенням Ради суддів № 5 від 03.12.2015}

2.4.10. Вирішує інші питання організації діяльності Комітету.

2.5. У разі настання обставин, що унеможливлюють виконання обов'язків головою Комітету його обов'язки виконує інший член Комітету за розпорядженням голови Ради.

2.6. Член Комітету:

2.6.1. Бере участь у роботі Комітетів Ради.

2.6.2. За дорученням голови Комітету здійснює попередній розгляд відповідних матеріалів та доповідає про результати цього розгляду на засіданні Комітету.

{Підпункт 2.6.2 пункту 2.6 статті 2 в редакції Рішення Ради суддів № 5 від 03.12.2015}

{Підпункт 2.6.3 пункту 2.6 статті 2 виключено на підставі Рішення Ради суддів № 5 від 03.12.2015}

2.6.3. Проводить необхідні підготовчі дії з питань, розгляд яких йому доручено, в тому числі здійснює необхідне листування.

{Підпункт 2.6.3 пункту 2.6 статті 2 в редакції Рішення Ради суддів № 5 від 03.12.2015}

2.6.4. За наслідками розгляду відповідних матеріалів готує акти Комітету.

{Підпункт 2.6.4 пункту 2.6 статті 2 в редакції Рішення Ради суддів № 5 від 03.12.2015}

2.6.5. За дорученням голови Комітету доповідає на засіданні Ради про рішення Комітету з питань, що розглядаються.

{Підпункт 2.6.5 пункту 2.6 статті 2 в редакції Рішення Ради суддів № 5 від 03.12.2015}

2.6.6. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

Стаття 3. Права та обов'язки членів Комітету

3.1. Члени Ради беруть участь у роботі Комітетів Ради суддів України без відриву від своєї основної діяльності.

3.2. Кожен член Комітету має право:

3.2.1. Брати участь у роботі Комітету, підготовці та проведенні його засідань, формуванні порядку денного, обговоренні питань і у процесі прийняття рішень.

{Підпункт 3.2.1. пункту 3.2 статті 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Ради суддів № 5 від 03.12.2015}

3.2.3. Вносити свої пропозиції з усіх питань, що належать до предметів відання Комітету, в тому числі й тих, розгляд яких йому безпосередньо не доручено.

3.2.4. Висловлювати власну думку з питань, що розглядаються на засіданнях Комітету, бути залученим до підготовки актів Комітету.

{Підпункт 3.2.4 пункту 3.2 статті 3 в редакції Рішення Ради суддів № 5 від 03.12.2015}

3.2.5. Брати участь у просвітницьких заходах: організації та проведенні навчальних програм, підготовці текстів публікацій, роз'яснювальних матеріалів з питань, що відносяться до повноважень Комітету.

3.2.6. Використовувати експертні висновки з питань, що відносяться до повноважень Комітету, та звертатися за їх отриманням.

3.3. Кожен член Комітету зобов'язаний:

3.3.1. Працювати у Комітеті чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати покладені на нього завдання.

{Підпункт 3.3.1 пункту 3.3 статті 3 в редакції Рішення Ради суддів № 5 від 03.12.2015}

3.3.2. При здійсненні своїх повноважень дотримуватися встановлених правил та процедур роботи Комітету.

{Підпункт 3.3.2 пункту 3.3 статті 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Ради суддів № 5 від 03.12.2015}

3.3.3. Завчасно повідомляти про неможливість бути присутнім на засіданні Комітету, надаючи при цьому свої пропозиції з питань, що виносяться на розгляд.

{Підункт 3.3.3 пункту 3.3 статті 3 в редакції Рішення Ради суддів № 5 від 03.12.2015}

3.3.4. Забезпечувати достовірність, об'єктивність, оперативність при розгляді доручених йому питань.

3.3.5. Повідомляти голову Комітету про наявний або потенційний конфлікт інтересів з метою забезпечення неупередженості.

{Підункт 3.3.5 пункту 3.3 статті 3 в редакції Рішення Ради суддів № 5 від 03.12.2015}

3.3.6. У своїй діяльності дотримуватися правил конфіденційності та не розголошувати інформацію безпідставно.

{Підункт 3.3.6 пункту 3.3 статті 3 в редакції Рішення Ради суддів № 5 від 03.12.2015}

3.3.7. Забезпечувати цілісність та послідовність практики Комітету в підготовці висновків.

3.3.8. Демонструвати повагу, толерантність та стриманість у стосунках з колегами.

Розділ II. Організація та порядок проведення засідань Комітетів

{Назва розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Ради суддів № 5 від 03.12.2015}

Стаття 4. Основні положення

4.1. Основною формою роботи Комітетів є засідання, дати проведення яких та проекти порядків денних визначає голова Комітету.

4.2. Всі матеріали, які перебувають на розгляді Ради або надходять на її розгляд, спочатку розглядаються на засіданні Комітету, до предметів відання якого належить порушене питання.

У разі, якщо питання потребує негайного вирішення, Комітет повинен вжити заходів до невідкладного його розгляду та прийняття відповідного акта Комітету.

При розгляді питань на засіданні Ради оголошується відповідний акт Комітету або повідомляються причини, з яких цей акт не отримано.

{Пункт 4.2 статті 4 в редакції Рішення Ради суддів № 5 від 03.12.2015}

4.3. Голова Комітету не пізніше як за 5 днів до дня проведення засідання Комітету повідомляє членам про дату його проведення і надсилає проект порядку денного. Також членам Комітету надсилаються інформаційні матеріали з питань, винесених на розгляд.

Засідання Комітету може бути скликано та проведено без дотримання цих вимог у разі потреби негайного розгляду питання.

{Пункт 4.3 статті 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Ради суддів № 5 від 03.12.2015}

4.4. Член Комітету має право подати письмово свої пропозиції про включення до порядку денного додаткових питань або виключення певних питань не пізніше як за 1 день до дня проведення засідання.

Пропозиції членів Комітету до порядку денного можуть вирішуватися на засіданні Комітету у разі потреби негайного розгляду питання.

4.5. Головує на засіданні голова Комітету або особа, яка виконує його обов'язки, забезпечуючи дотримання затвердженого порядку денного відповідно до вимог цього Положення.

4.6. Головуючий на засіданні, перевіривши наявність кворуму, відкриває засідання і оголошує проект порядку денного, який має бути затверджений більшістю присутніх на засіданні членів Комітету.

Перед початком розгляду питань порядку денного Комітет встановлює регламент виступів, зауважень, пропозицій, обговорень.

{Абзац другий пункту 4.6 статті 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Ради суддів № 5 від 03.12.2015}

Головуючий на засіданні ставить на обговорення усі пропозиції, які вносять на засіданні члени Комітету, в порядку їх надходження.

4.7. Формами звертання до головуючого та присутніх є слова: "Шановний головуючий", "Шановний голово Комітету". Допускається також звертання за прізвищем або за ім'ям та по батькові.

4.8. Розгляд питання порядку денного починається з доповіді члена Комітету, якому було доручено попередній розгляд відповідних матеріалів.

Доповідач викладає підстави прийняття матеріалів до розгляду, досліджені обставини, запропонований акт Комітету, результати розгляду пропозицій та зауважень, що надійшли при підготовці відповідного висновку, і відповідає на запитання.

{Пункт 4.8 статті 4 в редакції Рішення Ради суддів № 5 від 03.12.2015}

4.9. Після доповіді розпочинається обговорення запропонованого доповідачем акта Комітету. Члени Комітету мають право висловлювати свої пропозиції під час обговорення, вносити доповнення та зауваження до запропонованого доповідачем акта, подати альтернативний акт з порушеного питання.

{Пункт 4.9 статті 4 в редакції Рішення Ради суддів № 5 від 03.12.2015}

4.10. За наслідками обговорення питання комітет приймає відповідний акт.

Акт про внесення на розгляд Ради того чи іншого проекту рішення з питання, розглянутого Комітетом, є обов'язковим. Голова Ради зобов'язаний внести відповідне питання до попереднього порядку денного.

{Пункт 4.10 статті 4 в редакції Рішення Ради суддів № 5 від 03.12.2015}

4.11. У разі якщо Комітетом відхилено висновок, запропонований доповідачем і розгляд питання не відкладено, голова Комітету доручає члену/членам Комітету, які вносили альтернативні пропозиції, підготувати альтернативні висновки до засідання Ради з питання, що розглядалося.

У такому випадку на засідання Ради разом із відхиленим висновком Комітету виносяться всі запропоновані альтернативні висновки, і Рада приймає рішення з поставленого питання.

Стаття 5. Засідання Комітетів Ради

5.1. Засідання Комітетів проводяться з урахуванням обсягу матеріалів, які підлягають розгляду.

Засідання Комітету скликаються головою Комітету по мірі потреби, а також на обґрунтовану письмову пропозицію члена Комітету.

У разі не скликання засідання Комітету його головою, скликати Комітет на обґрунтовану письмову пропозицію члена Комітету має право голова Ради.

У разі потреби негайного розгляду питання засідання Комітету може бути проведено у режимі відеоконференції або шляхом опитування.

5.2. Засідання Комітету є правомочним (кворум), якщо на ньому присутні більше половини членів від його загального складу.

Якщо через відсутність кворуму неможливо провести засідання Комітету, за письмовим розпорядженням голови Ради до участі у засіданні цього Комітету тимчасово залучається член Ради, який входить до складу іншого Комітету, з правом голосу.

{Пункт 5.2 статті 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Ради суддів № 5 від 03.12.2015}

5.3. Головує на засіданні голова Комітету, а за його відсутності особа, яка виконує його обов'язки.

5.4. За результатами розгляду питань, внесених до порядку денного, Комітет приймає рішення.

5.5. Рішення Комітету приймається більшістю присутніх на засіданні членів Комітету.

{Пункт 5.6 статті 5 вилучено на підставі Рішенням Ради суддів № 5 від 03.12.2015}

Стаття 6. Особливості розгляду питань, що стосуються повноважень різних Комітетів

6.1. Всі спори щодо підвідомчості питання певному Комітету/Комітетам вирішуються головою Ради.

Член Комітету, якому доручено попередній розгляд матеріалів, протягом 3 робочих днів з дня отримання матеріалів може порушити перед головою Комітету питання про їх передачу на розгляд іншого Комітету або залучення до розгляду матеріалів іншого Комітету.

{Пункт 6.1 статті 6 доповнено другим абзацом згідно з Рішенням Ради суддів № 5 від 03.12.2015}

6.2. У випадку, якщо порушене питання стосується повноважень різних Комітетів, голова Ради визначає головний Комітет та Комітети-співвиконавці.

6.3. Голова головного Комітету при розгляді порушеного питання координує діяльність свого Комітету з іншими Комітетами. З цією метою він має право:

6.3.1. Доручити Комітетам-співвиконавцям розглянути порушене питання в межах, що стосуються предметів їх відання, та прийняти відповідне рішення.

6.3.2. Скликати спільне засідання Комітетів для прийняття рішення з порушеного питання.

6.4. Спільне засідання Комітетів проводиться за загальними правилами, встановленими цим Положенням, з такими особливостями:

6.4.1. Засідання Комітетів є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів від загального складу Комітетів, які приймають участь у спільному засіданні.

6.4.2. Головує на засіданні голова головного Комітету, а за його відсутності - особа, яка виконує його обов'язки.

Стаття 7. Підготовка та оформлення актів Комітетів

7.1. За результатами розгляду питань на засіданнях комітетів приймаються такі акти:

1) рішення - з організаційних питань;

2) висновок - документ, який містить стислий виклад розглянутих матеріалів та пропозицію щодо можливого прийняття рішення Радою (якщо висновком визнано за доцільне внести відповідне питання на розгляд Ради);

3) рекомендації - щодо контрольної діяльності комітетів; щодо осіб, які пропонуються для обрання, призначення Радою; щодо результатів слухань у комітетах.

{Пункт 7.1 статті 7 в редакції Рішення Ради суддів № 5 від 03.12.2015}

7.2. Проекти актів Комітету готують до розгляду члени Ради, які здійснювали попередній розгляд матеріалів.

Якщо інші члени Комітету мають альтернативні пропозиції щодо запропонованого доповідачем проекту акта, вони зобов'язані подати свій проект завчасно до проведення засідання Комітету.

{Пункт 7.2 статті 7 в редакції Рішення Ради суддів № 5 від 03.12.2015}

{Пункт 7.3 статті 7 вилучено на підставі Рішення Ради суддів № 5 від 03.12.2015}

7.3. Не пізніше 2 днів з дня проведення засідання голова Комітету або інший член Ради за його дорученням остаточно оформлює прийняті Комітетом акти.

Оформлені акти Комітету підписуються його головою.

{Пункт 7. 3 статті 7 в редакції Рішення Ради суддів № 5 від 03.12.2015}

7.4. Оформлення актів Комітетів

7.4.1. У рішеннях, висновках та рекомендаціях Комітетів зазначається питання, з якого вони прийняті, дата його розгляду.

7.4.2. Рішення, висновки та рекомендації Комітетів складаються із мотивувальної та резолютивної частин.

7.4.3. У мотивувальній частині рішень, висновків, рекомендацій зазначається:

1) найменування Комітету;

2) за чиїм дорученням або ініціативою було розглянуто питання;

3) суть відповідних матеріалів (звернення подання, повідомлення, скарги, пропозиції тощо);

4) наявність висновків державних органів, органів місцевого самоврядування, експертних висновків, висновків інших комітетів Ради тощо;

5) перелік інших документів, що вплинули на результати розгляду питання;

6) обґрунтування і мотиви прийнятого рішення, висновку, рекомендації.

7.4.4. Мотивувальна частина рішень може не містити відомостей, передбачених пп. 3 - 5 підпункту 7.5.3.

7.4.5. Резолютивна частина висновків, рекомендацій має містити:

1) позицію Комітету щодо не включення або включення до порядку денного засідання Ради відповідних матеріалів та щодо подальшого прийняття рішення Радою;

2) за результатами розгляду питання стосовно осіб, обрання, призначення, надання згоди на призначення чи звільнення з посад яких здійснюється Радою, - позицію комітету по кожній кандидатурі на цю посаду.

7.4.6. У рекомендаціях комітетів щодо здійснення контрольної функції зазначаються:

1) положення законодавчих актів України, які були порушені або неналежно виконані відповідним органом чи посадовою, службовою особою, із зазначенням фактів, які це підтверджують;

2) сформульована позитивна чи негативна оцінка роботи відповідного органу чи посадової, службової особи;

3) заходи, які необхідно здійснити для усунення виявлених комітетом порушень, пропозиції щодо притягнення винних осіб до відповідальності за зазначені порушення.

7.4.7. Резолютивна частина рішень має містити позицію Комітету щодо затвердження або відхилення відповідних висновків чи рекомендацій.

Якщо затверджені висновки або рекомендації передбачають включення питання до порядку денного Ради - рішення про включення питання до порядку денного.

Якщо затверджені висновки або рекомендації передбачають включення питання до порядку денного Ради - рішення щодо можливого розгляду матеріалів (надання відповіді, направлення висновку/рекомендації зацікавленим особам тощо).

{Пункт 7.4 статті 7 в редакції Рішення Ради суддів № 5 від 03.12.2015}

7.5. Член Комітету, який має окрему думку стосовно змісту акта, може викласти її письмово у строк, визначений пунктом 7.3 цього Положення. Окрема думка долучається до акта Комітету.

{Пункт 7.5 статті 7 в редакції Рішення Ради суддів № 5 від 03.12.2015}

7.6. Матеріали засідання Комітету, висновки, окремі думки членів Комітету після їх оформлення надсилаються секретарю Ради, де вони реєструються та зберігаються у відділі забезпечення діяльності Ради.

{Пункт 7.6 статті 7 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Ради суддів № 5 від 03.12.2015}

7.7. Копії рішень Комітету виготовляються і видаються на вимогу осіб, яких стосуються такі рішення, з дозволу голови Ради.

7.8. Відомості, що містяться у матеріалах, викладених у пропозиціях, зверненнях, скаргах, повідомленнях та отримані під час перевірки цих матеріалів є службовою інформацією Ради.

7.9. Доступ до таких матеріалів надається головою Ради на підставі письмової заяви відповідно до чинного законодавства.

{Пункт 7.9 статті 7 в редакції Рішення Ради суддів № 5 від 03.12.2015}

Прикінцеві та перехідні положення

1. Дане Положення набирає чинності з дня його затвердження Радою.

2. Предмети відання Комітетів визначаються головою Ради за пропозиціями голів Комітетів.

{Текст взято з сайту Судової влади України http://www.court.gov.ua}вгору