Про внесення змін до Регламенту Вищої ради юстиції
Вища рада юстиції; Рішення від 20.10.20163017/0/15-16
Документ vr017423-16, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.01.2017, підстава - vr52_910-17

ВИЩА РАДА ЮСТИЦІЇ

РІШЕННЯ

20.10.2016  № 3017/0/15-16

{Рішення втратило чинність на підставі Рішення Вищої ради правосуддя № 52/0/15-17 від 24.01.2017}

Про внесення змін до Регламенту Вищої ради юстиції

Вища рада юстиції, заслухавши інформацію членів Вищої ради юстиції Беляневича В.Е., Маловацького О.В., Мамонтової І.Ю. про необхідність внесення змін до Регламенту Вищої ради юстиції, ВСТАНОВИЛА:

рішенням Вищої ради юстиції від 30 липня 2015 року № 355/0/15-15 затверджено Регламент Вищої ради юстиції, положеннями якого регулюються процедурні питання її діяльності.

Підпункт 1 пункту 16-1 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України встановлює, що з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" до утворення Вищої ради правосуддя її повноваження здійснює Вища рада юстиції.

Беручи до уваги те, що норми Конституції України є нормами прямої дії (частина друга статті 8 Конституції) з метою безперервного виконання Вищою радою юстиції конституційних повноважень та повноважень, передбачених Законом України "Про судоустрій і статус суддів", виникла необхідність врегулювати процедурні питання здійснення вказаних повноважень Вищою радою юстиції до ухвалення Верховною Радою України Закону України "Про Вищу раду правосуддя".

Враховуючи викладене і керуючись статтями 2, 27 Закону України "Про Вищу раду юстиції", пунктом 65 Регламенту Вищої ради юстиції, Вища рада юстиції ВИРІШИЛА:

внести зміни до Регламенту Вищої ради юстиції (згідно з додатком).

Голова Вищої ради юстиції

І.М. БенедисюкДодаток
до рішення Вищої ради юстиції
20.10.2016  № 3017/0/15-16

Доповнити Регламент Вищої ради юстиції:

1. Пунктами 46-1.1 - 46-1.17 такого змісту:

Участь у формуванні суддівського корпусу

46-1.1. До утворення Вищої ради правосуддя Вища рада юстиції розглядає питання про внесення подання про призначення суддів на посади відповідно до рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі - рекомендація ВККСУ) про призначення кандидата на посаду судді з урахуванням положень Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" від 2 червня 2016 року № 1401-VIII та Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 2 червня 2016 року № 1402-VIII.

46-1.2. Рада розглядає рекомендацію ВККСУ про призначення кандидата на посаду судді на засіданні разом з висновком члена Вищої ради юстиції.

46-1.3. До рекомендації ВККСУ обов'язково додається особова справа (досьє) кандидата на посаду судді.

46-1.4. Попередній розгляд рекомендації ВККСУ здійснює член Вищої ради юстиції (доповідач), визначений у порядку автоматизованого розподілу згідно з пунктом 59 цього Регламенту незалежно від того, до якої секції входить такий член Ради, у строк не більше одного місяця із дня отримання рекомендації та особової справи (досьє) кандидата на посаду судді.

46-1.5. З метою встановлення обставин, визначених пунктом 46-1.12 цього Регламенту, доповідач має право витребувати у встановленому статтею 25 Закону України "Про Вищу раду юстиції" порядку необхідну інформацію та документи.

46-1.6. За результатами попереднього розгляду доповідач складає висновок щодо можливості прийняття Радою рішення про внесення подання Президентові України про призначення судді на посаду, який повинен містити обґрунтування щодо наявності чи відсутності підстав, передбачених частиною дев'ятнадцятою статті 79 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", та доповідає цей висновок на засіданні Вищої ради юстиції.

46-1.7. Кандидат на посаду судді, стосовно якого до проекту порядку денного засідання Ради включено питання щодо розгляду рекомендації ВККСУ, запрошується на засідання Ради в порядку, передбаченому пунктом 36 цього Регламенту. Неявка кандидата на посаду судді на засідання, незалежно від причин, не перешкоджає розгляду рекомендації ВККСУ за його відсутності.

46-1.8. Кандидатура на посаду судді розглядається на засіданні Ради після доповіді члена Вищої ради юстиції. Кожен член Вищої ради юстиції має право ставити запитання кандидату на посаду судді.

46-1.9. За результатами розгляду рекомендації ВККСУ Рада ухвалює рішення щодо внесення подання Президентові України про призначення на посаду судді або про відмову у внесенні такого подання.

46-1.10. Рішення щодо кандидата на посаду судді приймається на засіданні Вищої ради юстиції відкритим голосуванням у нарадчій кімнаті.

46-1.11. Рішення про внесення подання Президентові України про призначення на посаду судді вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 14 членів Вищої ради юстиції. Якщо рішення не набрало необхідної кількості голосів, вважається, що прийнято рішення про відмову у внесенні подання Президентові України про призначення на посаду судді.

46-1.12. Вища рада юстиції може відмовити у внесенні Президентові України подання про призначення на посаду судді виключно з таких підстав:

1) наявність обґрунтованого сумніву щодо відповідності кандидата критерію доброчесності чи професійної етики або інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв'язку з таким призначенням;

2) порушення визначеного законом порядку призначення на посаду судді.

Підстави, зазначені у цьому пункті, Вища рада юстиції встановлює, керуючись власною оцінкою обставин, пов'язаних із кандидатом на посаду судді, та його особистих якостей.

46-1.13. У разі встановлення обставин, вказаних у пункті 46-1.12 цього Регламенту, Рада приймає вмотивоване рішення про відмову у внесенні подання про призначення кандидата на посаду судді. У разі встановлення порушення, передбаченого підпунктом 2 пункту 46-1.12 цього Регламенту, Рада також визначає дії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, необхідні для усунення наслідків цих порушень.

46-1.14. Рішення Ради оголошується публічно, безпосередньо після його винесення та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Вищої ради юстиції не пізніше наступного дня після його прийняття. На вимогу кандидата йому надається копія рішення Ради, винесеного щодо нього, не пізніше як через сім днів з дня його оголошення.

46 -1.15. Рішення Ради викладається у письмовій формі, підписується Головою Ради. Рішення Ради про відмову у внесенні подання про призначення судді на посаду підписується усіма членами Ради, які брали участь у його ухваленні.

46-1.16. Кандидат на посаду судді має право відкликати свою заяву про призначення на посаду судді до моменту прийняття Радою рішення щодо його призначення на посаду судді безпосередньо на засіданні Ради або направивши заяву, підпис кандидата на якій засвідчено нотаріусом. У разі відкликання кандидатом заяви про призначення на посаду судді Рада приймає рішення про залишення рекомендації ВККСУ без розгляду та повертає рекомендацію й особову справу (досьє) до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

46-1.17. У разі, якщо кандидат на посаду судді відкликав свою заяву про призначення на посаду судді до моменту видання указу Президентом України, однак після ухвалення рішення Радою, раніше ухвалене рішення Вищої ради юстиції вважається таким, що вичерпало свою дію, і Рада приймає рішення, яким рекомендація ВККСУ залишається без розгляду та разом з особовою справою (досьє) повертається до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

2. Пунктами 49-1.1-49-1.10 такого змісту:

Особливості розгляду матеріалів та рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про обрання суддів безстроково, направлених Верховною Радою України відповідно до пункту 30 розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів"

49-1.1. Матеріали та рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про обрання суддів безстроково, щодо яких на день набрання чинності Законом України "Про судоустрій і статус суддів" від 2 червня 2016 року № 1402-VIII Верховною Радою України рішення не прийнято, які надходять з Верховної Ради України, розподіляються згідно з пунктом 59 цього Регламенту між усіма членами Вищої ради юстиції незалежно від їх входження до секцій Ради.

49-1.2. Отримавши рекомендацію ВККСУ про обрання судді безстроково, член Ради здійснює підготовку її до розгляду. Під час підготовки до розгляду член Ради здійснює перевірку з метою встановлення:

1) додержання визначеного законом порядку призначення на посаду судді;

2) відповідності судді критерію професійної етики або інших обставин, які можуть вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв'язку з таким призначенням.

Здійснюючи перевірку, член Ради ознайомлюється з суддівським досьє, а також має право:

- отримувати матеріали від Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які дають змогу перевірити дотримання передбаченого порядку призначення на посаду судді, відповідність судді критерію професійної етики, а також інформацію про інші обставини, які можуть вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв'язку з таким призначенням;

- робити запити до будь-яких підприємств, установ та організацій з метою перевірки відповідної інформації.

За результатами перевірки член Ради складає висновок, який має містити пропозицію про призначення судді або відмову у призначенні.

Перевірка має бути проведена протягом одного місяця з дня передачі матеріалів члену Ради.

Висновок члена Ради за результатами перевірки має бути наданий для ознайомлення членам Ради не пізніше ніж за три дні до розгляду питання на засіданні Ради.

Питання про розгляд рекомендації ВККСУ про обрання судді безстроково має бути включено до проекту порядку денного засідання Ради, а проект порядку денного засідання Ради має бути розміщений на веб-сайті Ради не пізніше ніж за п'ять днів до дати проведення засідання Ради.

49-1.3. Висновок члена Ради розглядається Радою без попереднього розгляду секцією з питань призначення суддів на посади та звільнення їх з посад.

49-1.4. На засідання Ради запрошується суддя в порядку, встановленому цим Регламентом. Участь судді в засіданні є обов'язковою.

У разі неможливості з поважних причин взяти участь у засіданні Ради суддя, рекомендація ВККСУ стосовно якого розглядається, зобов'язаний повідомити Раду про причини неявки. Повторна неявка цього судді на засідання є підставою для розгляду рекомендації ВККСУ за його відсутності.

49-1.5. Обговорення на засіданні Ради питання про обрання на посаду судді безстроково починається з оголошення членом Ради - доповідачем висновку про результати перевірки матеріалів рекомендації ВККСУ про обрання судді безстроково.

Кожен член Ради має право ставити запитання судді.

Суддя має право надати пояснення з питань, що виникли в ході засідання, або ж відмовитися від пояснень.

У разі необхідності додаткового вивчення матеріалів та рекомендації ВККСУ про обрання судді безстроково її розгляд може бути відкладено із зазначенням дати у протоколі засідання.

49-1.6. За результатами розгляду рекомендації ВККСУ про обрання судді безстроково після обговорення, під час якого кожен член Ради може висловлювати власну думку та заперечення, Рада приймає рішення про призначення судді шляхом відкритого голосування в нарадчій кімнаті.

Якщо рішення про призначення судді на посаду не набрало необхідної кількості голосів членів Ради, вважається, що Радою ухвалено рішення про відмову у призначенні судді на посаду.

49-1.7. Рада може відмовити у призначенні судді на посаду виключно з таких підстав:

1) наявність обґрунтованого сумніву щодо відповідності судді критерію доброчесності чи професійної етики або інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв'язку з таким призначенням. Підстави, вказані у цьому пункті, Рада визначає, керуючись власною оцінкою обставин, пов'язаних із суддею, та його особистих якостей;

2) порушення визначеного законом порядку призначення судді на посаду.

Резолютивна частина рішення, а також результат голосування оголошується на засіданні негайно після виходу з нарадчої кімнати.

Рішення Ради викладається у письмовій формі, підписується Головою Ради. Рішення Ради про відмову у призначенні судді на посаду підписується усіма членами Ради, які брали участь у прийнятті рішення.

Рішення про призначення судді на посаду має містити прізвище, ім'я, по батькові судді та назву суду, до якого його призначено. Викладення мотивів ухвалення рішення про призначення судді не вимагається. В одному рішенні Ради може бути зазначено про призначення кількох суддів до одного або різних судів.

У разі відмови у призначенні судді на посаду Рада ухвалює вмотивоване рішення, яке може бути оскаржено у порядку, встановленому процесуальним законом.

49-1.8. Повний текст рішення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Вищої ради юстиції не пізніше ніж на сьомий день із дня його ухвалення. У цей самий строк копія рішення вручається судді особисто під розписку, а також передається до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для приєднання до суддівського досьє та ведення обліку даних про кількість посад суддів у судах, у тому числі вакантних. Разом з копією рішення Вищій кваліфікаційній комісії суддів України повертаються матеріали щодо призначення судді.

Копія рішення направляється до суду, в якому суддя обіймає посаду.

49-1.9. У разі, якщо від судді надійшла заява про відкликання заяви про його обрання безстроково, Рада приймає рішення про залишення без розгляду заяви судді про обрання безстроково.

49-1.10. Якщо Рада прийняла рішення про відмову у призначенні судді на посаду або про залишення без розгляду заяви судді про його обрання безстроково, повноваження судді припиняються із закінченням строку, на який його було призначено, на підставі підпункту 2 пункту 16-1 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України.

3. Пунктами 58-1.1 - 58-1.18 такого змісту:

Надання згоди на затримання судді, утримання його під вартою чи арештом

58-1.1. Рада надає згоду на:

- затримання судді за підозрою у вчиненні ним діяння, за яке встановлена кримінальна чи адміністративна відповідальність;

- утримання судді під вартою чи арештом у зв'язку із підозрою у вчиненні ним діяння, за яке встановлена кримінальна відповідальність.

58-1.2. Без згоди Вищої ради юстиції суддю не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку суду, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

58-1.3. Подання про надання згоди на затримання судді, якому у встановленому законом порядку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, утримання його під вартою чи арештом (далі - подання) вноситься на розгляд Ради Генеральним прокурором або його заступником. Щодо кожного виду заходу подається окреме подання.

Подання повинно бути вмотивованим, містити конкретні факти і докази, що підтверджують обґрунтовану підозру у вчиненні суддею суспільно небезпечного діяння, визначеного Кримінальним кодексом України, чітке обґрунтування необхідності такого затримання, утримання або арешту.

До подання додаються копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи подання.

58-1.4. Подання розподіляється згідно з пунктом 59 цього Регламенту між всіма членами Вищої ради юстиції.

У день реєстрації в автоматизованій системі розподілу справ (далі - АСРС) подання передається на перевірку члену Вищої ради юстиції, визначеному АСРС. Подання щодо різних видів заходів, подані стосовно одного й того самого судді та в межах одного і того самого кримінального провадження, розподіляються члену Ради, визначеному автоматизованою системою для перевірки першого такого подання.

58-1.5. Подання, що не відповідає вимогам закону, Рада повертає Генеральному прокурору або його заступнику, про що постановляється ухвала. Зазначена ухвала разом із поданням та доданими до нього матеріалами надсилається Генеральному прокурору або його заступнику. Копія подання залишається у Раді. Ухвала про повернення подання оскарженню не підлягає. Повернення подання не перешкоджає повторному зверненню з таким поданням до Ради в загальному порядку після усунення недоліків.

58-1.6. Організаційні заходи, пов'язані з розглядом питання про затримання судді, утримання його під вартою чи арештом, здійснюються відповідним структурним підрозділом секретаріату Ради, визначеним розпорядженням Голови Ради.

58-1.7. Член Ради, визначений АСРС, не пізніше наступного дня після отримання ним подання шляхом подачі службової записки інформує відповідний структурний підрозділ секретаріату Ради про результати перевірки подання на відповідність вимогам закону.

58-1.8. Питання про затримання судді, утримання його під вартою чи арештом на підставі подання Генерального прокурора або його заступника вноситься до порядку денного засідання Ради на підставі інформації, яка подається Голові відповідним структурним підрозділом секретаріату Ради.

58-1.9. Подання розглядається Вищою радою юстиції на засіданні не пізніше ніж через п'ять днів з дня його отримання. Подання щодо різних видів заходів стосовно одного і того самого судді та в межах одного і того самого кримінального провадження розглядаються Радою в одному засіданні.

58-1.10. Повідомлення про дату, час і місце розгляду подання про надання згоди на затримання судді, утримання його під вартою чи арештом направляється судді, стосовно якого подано подання, Генеральному прокурору або його заступнику, голові суду, в якому суддя обіймає посаду, та невідкладно розміщується на офіційному веб-сайті Ради.

Суддя вважається належним чином повідомленим, якщо повідомлення направлено на адресу його місця проживання чи перебування або на адресу суду, в якому такий суддя обіймає посаду.

58-1.11. Неявка судді, його представника, Генерального прокурора, його заступника на засідання Ради незалежно від причин не перешкоджає розгляду подання.

58-1.12. Засідання Ради з питання надання згоди на затримання судді, утримання його під вартою чи арештом відбувається відкрито, якщо Радою не прийнято рішення про проведення закритого засідання. Розгляд подання починається з короткого викладу головуючим на засіданні Ради наведеного у поданні обґрунтування необхідності такого затримання (утримання).

58-1.13. Після короткого викладу наведеного у поданні обґрунтування необхідності затримання судді, утримання його під вартою чи арештом, у разі явки на засідання Ради, надається слово Генеральному прокурору, його заступнику. Слово для пояснень також надається судді, щодо якого внесено подання, або його представнику. Суддя має право відмовитися від надання пояснень або надати письмові пояснення, які у разі його відсутності підлягають обов'язковому оголошенню.

58-1.14. Під час розгляду подання про надання згоди на затримання судді, утримання його під вартою чи арештом Рада має право за клопотанням особи, яка бере участь у засіданні, або з власної ініціативи заслухати будь-яку особу чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання, яке розглядається.

Вирішуючи питання про надання згоди на затримання судді, утримання його під вартою чи арештом, Рада на підставі наданих матеріалів зобов'язана оцінити в сукупності всі обставини та врахувати вимоги положень Кримінального процесуального кодексу України.

58-1.15. За результатами розгляду подання Вища рада юстиції ухвалює рішення про надання згоди на затримання судді, утримання його під вартою чи арештом або про відмову у задоволенні подання.

Рішення Ради ухвалюється у нарадчій кімнаті відкритим голосуванням більшістю членів Ради, які беруть участь у засіданні Ради.

Рішення щодо надання згоди на затримання судді, утримання його під вартою чи арештом оголошується присутнім на засіданні та негайно вручається Генеральному прокурору, його заступнику. Копія рішення також вручається судді, якщо він присутній на засіданні Ради, та направляється голові суду, в якому суддя займає штатну суддівську посаду, і Державній судовій адміністрації України. У разі відсутності вказаних осіб під час оголошення рішення таке рішення негайно направляється до Генеральної прокуратури та суду, в якому суддя обіймає посаду.

Текст рішення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ради не пізніше ніж на сьомий день із дня його ухвалення.

58-1.16. До прийняття Радою рішення по суті подання Генеральний прокурор або його заступник мають право відкликати внесене подання. У такому разі Рада постановляє ухвалу про повернення подання без розгляду. Ухвала про повернення подання оскарженню не підлягає.

58-1.17. Повторне звернення Генерального прокурора або його заступника із поданням про надання згоди на затримання судді, утримання його під вартою чи арештом стосовно одного й того самого судді в межах одного й того самого кримінального провадження, якщо Радою вже прийнято рішення про відмову в задоволенні такого подання, не допускається, крім випадків скасування попереднього рішення Ради судом або виникнення нових обставин, які підтверджують необхідність затримання судді, утримання його під вартою чи арештом.

У разі надходження подання із порушенням зазначених вище вимог таке подання повертається без розгляду в порядку, визначеному пунктом 58-1.5 цього Регламенту.

58-1.18. Рішення Ради про надання згоди на затримання судді, утримання його під вартою чи арештом може бути оскаржене в строк та в порядку, передбачені законодавством.

4. Пунктами 58-2.1 - 58-2.22 такого змісту:

Тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності

58-2.1. Суддю може бути тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності за рішенням Ради.

58-2.2. Повідомлення про рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності розміщується на офіційному веб-сайті Ради.

58-2.3. Організаційні заходи, пов'язані з розглядом питання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності, здійснюються відповідним структурним підрозділом секретаріату Ради, визначеним розпорядженням Голови Ради.

58-2.4. Клопотання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності (далі - клопотання) подається до ВРЮ стосовно судді, який є підозрюваним, обвинувачуваним (підсудним), на будь-якій стадії кримінального провадження.

58-2.5. До Ради з клопотанням звертається Генеральний прокурор або його заступник. Клопотання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності повинно бути вмотивованим та відповідати вимогам частини другої статті 155 Кримінального процесуального кодексу України, а саме містити:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) виклад обставин, що дають підстави підозрювати, обвинувачувати суддю у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на обставини;

4) назву суду, в якому суддя обіймає посаду;

5) виклад обставин, що дають підстави вважати, що перебування на посаді судді сприяло вчиненню кримінального правопорушення;

6) виклад обставин, що дають підстави вважати, що суддя, перебуваючи на посаді, знищить чи підробить речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином;

7) перелік свідків, яких прокурор вважає за необхідне допитати під час розгляду клопотання.

До клопотання додаються копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, та документи, які підтверджують надання судді копій клопотання та матеріалів, що обґрунтовують клопотання.

58-2.6. Клопотання, подане без дотримання визначених законом вимог, повертається Радою Генеральному прокурору або його заступнику в порядку, визначеному пунктом 58-1.5 цього Регламенту.

Копія клопотання залишається у Вищій раді юстиції. Ухвала про повернення клопотання оскарженню не підлягає. Повернення клопотання не перешкоджає повторному зверненню з ним до Ради в загальному порядку після усунення недоліків.

58-2.7. Клопотання розподіляється згідно з пунктом 59 цього Регламенту між всіма членами Вищої ради юстиції.

Член Ради, визначений доповідачем, не пізніше наступного дня після отримання ним клопотання шляхом подання службової записки інформує відповідний структурний підрозділ секретаріату Ради про результати перевірки клопотання на відповідність вимогам закону.

58-2.8. Питання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя на підставі клопотання Генерального прокурора або його заступника вноситься до порядку денного засідання Ради на підставі інформації, яка подається Голові відповідним структурним підрозділом секретаріату Ради.

58-2.9. Клопотання розглядається Радою на засіданні невідкладно, але не пізніше ніж через сім днів з дня надходження клопотання.

58-2.10. Повідомлення про дату, час і місце розгляду відповідного клопотання направляється судді, стосовно якого подано клопотання, Генеральному прокурору або його заступнику, голові суду, в якому суддя обіймає посаду, не пізніше ніж за п'ять днів до засідання. Також зазначена інформація оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ради.

58-2.11. Неявка на засідання Вищої ради юстиції судді, його представника, Генерального прокурора або його заступника, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце засідання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Суддя вважається належним чином повідомленим, якщо повідомлення направлено на адресу його місця проживання чи перебування або на адресу суду, в якому такий суддя обіймає посаду.

58-2.12. Засідання Ради з питання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя відбувається відкрито, якщо Радою не прийнято рішення про проведення закритого засідання. Розгляд клопотання починається з короткого викладу членом Ради, який визначений доповідачем, наведеного у клопотанні обґрунтування такого тимчасового відсторонення.

58-2.13. Після короткого викладу наведеного у клопотанні обґрунтування тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя, у разі явки на засідання Ради, слово надається Генеральному прокурору або його заступнику, судді, щодо якого внесене клопотання (його представнику), для надання пояснень. Суддя має право відмовитися від надання пояснень або надати письмові пояснення, які у разі його відсутності підлягають обов'язковому оголошенню.

58-2.14. Під час розгляду клопотання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя Рада має право за клопотанням особи, яка бере участь у засіданні, або за власною ініціативою заслухати будь-яку особу чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про відсторонення судді від здійснення правосуддя.

Вирішуючи питання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя, Рада враховує:

- мотиви, наведені в клопотанні Генерального прокурора або його заступника;

- правову підставу для тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя;

- наслідки тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя.

58-2.15. За результатами розгляду клопотання Рада ухвалює рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності або про відмову у задоволенні клопотання про відсторонення. У рішенні Ради про тимчасове відсторонення зазначається строк відсторонення, який не може становити більше двох місяців. Копія рішення Ради не пізніше ніж через сім робочих днів з дня його ухвалення направляється Генеральному прокурору або його заступнику, судді, стосовно якого ухвалено рішення. У разі прийняття Радою рішення про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя копія рішення направляється також голові суду, в якому займає штатну суддівську посаду відсторонений від здійснення правосуддя суддя, та Державній судовій адміністрації України.

Рішення Ради ухвалюється у нарадчій кімнаті відкритим голосуванням більшістю членів Ради, які беруть участь у засіданні Ради.

58-2.16. Суддя відстороняється від здійснення правосуддя з дня ухвалення Радою рішення про його тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя на строк, зазначений у рішенні, який не може становити більше двох місяців.

58-2.17. З метою забезпечення виконання рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя та проведення пов'язаних із цим організаційних заходів у день прийняття рішення Радою забезпечується повідомлення голови суду, в якому займає штатну суддівську посаду відсторонений суддя, про прийняте рішення.

Повідомлення здійснюється шляхом використання офіційних засобів зв'язку: електронної пошти та/або факсу (телефаксу) відповідного суду, з допомогою Єдиної бази даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб'єктів владних повноважень та даних офіційного веб-порталу "Судова влада".

58-2.18. До моменту прийняття Радою рішення по суті клопотання Генеральний прокурор або його заступник мають право відкликати подане клопотання. У такому разі ВРЮ постановляє ухвалу про повернення такого клопотання без розгляду. Ухвала про повернення клопотання оскарженню не підлягає.

58 -2.19. Повторне звернення Генерального прокурора або його заступника із клопотанням про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності стосовно одного і того самого судді в межах одного і того самого кримінального провадження, якщо Радою вже прийнято рішення по суті цього питання, не допускається, крім випадків скасування попереднього рішення Ради судом.

У разі подання клопотання з порушенням зазначених вище вимог таке клопотання повертається без розгляду в порядку, визначеному пунктом 58 1.5 цього Регламенту.

58-2.20. Тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності припиняється у разі закінчення строку, на який було відсторонено суддю (або закінчення строку, на який було продовжено відсторонення судді), закриття кримінального провадження стосовно судді або ухвалення вироку суду без ухвалення Радою окремого рішення.

58-2.21. Рішення Ради про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності може бути оскаржене в строк та в порядку, передбачені законодавством.

58-2.22. Оскарження рішення Ради не зупиняє його виконання.

5. Пунктами 58-3.1-58-3.12 такого змісту:

Продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності

58-3.1. Рада продовжує строк тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя на підставі відповідного вмотивованого клопотання Генерального прокурора або його заступника про продовження цього строку. Продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності здійснюється на строк не більше двох місяців, а у разі, якщо обвинувальний акт передано до суду, - до закінчення судового провадження.

Повідомлення про рішення про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності розміщується на офіційному веб-сайті Ради.

58-3.2. Клопотання про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя подається не пізніше ніж за десять днів до закінчення строку, на який суддю було відсторонено, та повинно містити обґрунтування того, що обставини, які стали підставою для тимчасового відсторонення від здійснення правосуддя, продовжують існувати, та сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було застосовано тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя, іншими способами протягом дії попереднього рішення.

Клопотання розподіляється згідно з пунктом 59 цього Регламенту між всіма членами Вищої ради юстиції.

58-3.3. Клопотання про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності, подане без дотримання визначених законом вимог, повертається Радою Генеральному прокурору або його заступнику без розгляду в порядку, визначеному пунктом 58-1.5 цього Регламенту.

58 -3.4. Питання про внесення на розгляд Ради клопотання Генерального прокурора або його заступника про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя вирішується в порядку, визначеному пунктами 58-2.7 та 58-2.8 цього Регламенту.

58-3.5. Розгляд клопотання Генерального прокурора або його заступника про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя здійснюється Радою в порядку, передбаченому пунктами 58-2.9-58-2.15 цього Регламенту.

58-3.6. Клопотання про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності підлягає задоволенню, якщо:

1) обставини, які стали підставою для тимчасового відсторонення від здійснення правосуддя, продовжують існувати;

2) сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було застосовано тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя, іншими способами протягом дії попереднього рішення.

58-3.7. У разі ухвалення Вищою радою юстиції рішення про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності суддя відстороняється від посади з дня ухвалення Радою такого рішення на строк, зазначений у рішенні, який не може становити більше двох місяців.

58-3.8. Організаційні заходи для забезпечення виконання рішення про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя здійснюються відповідним структурним підрозділом секретаріату Ради у порядку, визначеному пунктом 58-2.17 цього Регламенту.

58-3.9. До моменту прийняття Радою рішення по суті клопотання Генеральний прокурор або його заступник мають право відкликати подане клопотання. У такому разі Рада постановляє ухвалу про повернення такого клопотання без розгляду. Ухвала про повернення клопотання оскарженню не підлягає.

58-3.10. Повторне звернення Генерального прокурора або його заступника із клопотанням про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності стосовно судді в межах одного кримінального провадження не допускається, крім випадків скасування попереднього рішення Ради судом.

У разі подання клопотання з порушенням зазначених вище вимог таке клопотання повертається без розгляду в порядку, визначеному пунктом 58 1.5 цього Регламенту.

58-3.11. Рішення Ради про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності може бути оскаржене в строк та в порядку, передбачені законодавством.

58 -3.12. Оскарження рішення Ради не зупиняє його виконання.

6. Пунктами 58-4.1 - 58-4.5 такого змісту:

Вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів

58-4.1. Повідомлення судді про втручання в його діяльність як судді щодо здійснення правосуддя (далі - повідомлення судді) розподіляються згідно з пунктом 59 цього Регламенту між всіма членами Вищої ради юстиції.

58-4.2. Отримавши повідомлення судді, член Ради здійснює підготовку його до розгляду шляхом проведення перевірки фактів, викладених у такому повідомленні.

Перевірка має бути проведена протягом одного місяця з дня передання повідомлення судді члену Ради.

За результатами перевірки член Ради складає висновок, який має бути наданий для ознайомлення членам Ради не пізніше ніж за три дні до розгляду питання на засіданні Ради.

58-4.3. Висновок члена Ради підлягає розгляду Радою, на засідання якої запрошується суддя - автор повідомлення. Неявка судді незалежно від причин не є перешкодою для розгляду питання по суті.

58-4.4. Обговорення на засіданні Ради питання щодо повідомлення судді починається з оголошення членом Ради - доповідачем висновку про результати перевірки.

58-4.5. За результатами розгляду питання стосовно повідомлення судді про втручання в його діяльність як судді щодо здійснення правосуддя Рада приймає рішення про вжиття заходів, які є необхідними для забезпечення незалежності судді, чи про відмову у вжитті таких заходів. Рішення приймається шляхом відкритого голосування в нарадчій кімнаті більшістю від конституційного складу Ради.

Резолютивна частина рішення, а також результат голосування оголошуються на засіданні негайно після виходу з нарадчої кімнати.

Рішення Ради викладається у письмовій формі та підписується Головою Ради.

Повний текст рішення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ради не пізніше ніж на сьомий день із дня його ухвалення.

{Текст взято з сайту Вищої ради юстиції http://www.vru.gov.ua}вгору