Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
РАДА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

26.02.2016  № 7

Про затвердження роз'яснення щодо обчислення стажу роботи помічником адвоката для звільнення від проходження стажування

Рада адвокатів України, керуючись статтею 55 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", Положенням про Раду адвокатів України, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити роз'яснення щодо обчислення стажу роботи помічником адвоката для звільнення від проходження стажування, що додається.

2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити ради адвокатів та кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури регіонів, а також оприлюднити його на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України.

Голова
Ради адвокатів України


Л.П. Ізовітова

Секретар
Ради адвокатів України


П.М. ГречківськийДодаток 1
до рішення Ради адвокатів України
26.02.2016  № 7

Щодо обчислення стажу роботи помічником адвоката для звільнення від проходження стажування

Рада адвокатів України, розглянувши звернення Голови КДКА Харківської області Глухачевої Л.Я. від 09 лютого 2016 року № 0205/16 та заяву громадянина Тимофеєва А.В. від 04 лютого 2016 року про надання роз'яснення щодо обчислення стажу роботи помічником адвоката, що дає право на звільнення від проходження стажування, роз'яснює наступне.

Відповідно до частини першої статті 6 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

Відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" від проходження стажування звільняються особи, які на день звернення із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту мають стаж роботи помічника адвоката не менше одного року за останні два роки.

Адвокат може мати помічників з числа осіб, які мають повну вищу юридичну освіту. Помічники адвоката працюють на підставі трудового договору (контракту), укладеного з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об'єднанням, з додержанням вимог цього Закону і законодавства про працю (частина перша статті 16 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність").

Згідно зі статтею 21 Кодексу законів про працю України трудовий договір - це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Приписами статті 48 Кодексу законів про працю України визначено, що трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника.

У свою чергу, засади організації, правовий статус та умови діяльності особи, яка займає посаду помічника адвоката, умови і порядок використання адвокатами при здійсненні своєї професійної діяльності праці помічників визначає та регламентує Положення про помічника адвоката, затверджене рішенням Ради адвокатів України від 25 вересня 2015 року № 113 (далі - Положення).

Так, пункт 1.3.3 Положення встановлює, що помічники адвоката працюють на підставі трудового договору (контракту), укладеного з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об'єднанням, з додержанням вимог Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" і законодавства України про працю.

Згідно з пунктом 3.2 Положення адвокат, адвокатське бюро чи адвокатське об'єднання, які уклали трудовий договір з помічником адвоката (заявник), звертаються із заявою до ради адвокатів регіону про видачу посвідчення помічника адвоката та внесення відомостей про помічника адвоката до ЄРАУ.

Відповідно до пункту 3.1 Положення рада адвокатів регіону вносить дані про помічника адвоката до ЄРАУ у відповідності до Порядку ведення ЄРАУ, затвердженого Радою адвокатів України, та в 30-тиденний строк із дня надходження заяви про внесення даних про помічника адвоката до ЄРАУ видає посвідчення помічника адвоката, яке згідно з пунктами 4.7 та 4.12 Положення підтверджує його особу та повноваження.

Приписами пункту 8.4 Положення встановлено, що до стажу роботи помічником адвоката, що дає право на звільнення від проходження стажування, враховується стаж роботи помічником адвоката, якщо помічник працював на умовах повного робочого тижня, а роботодавцем за таку особу до державного бюджету України сплачувався єдиний соціальний внесок у встановленому законом порядку та розмірі.

Цим же пунктом Положення визначено, що не зараховується як стаж роботи помічника адвоката, необхідний для звільнення від проходження стажування, робота особи на посаді помічника адвоката за сумісництвом та на умовах цивільно-правових договорів.

Отже, ні Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", ні Положення про помічника адвоката, ні інші норми не вказують, що підставою для обчислення стажу роботи помічника адвоката є наявність посвідчення помічника адвоката, а відповідно і не встановлюють, що перебіг початку обчислення стажу роботи розпочинається з дати видачі посвідчення чи дати внесення даних про помічника адвоката до ЄРАУ.

Разом з тим слід враховувати пункт 4.12 Положення, згідно з яким особа, яка не має посвідчення помічника адвоката встановленого зразка та дані про яку не внесено до Єдиного реєстру адвокатів України, не має статусу помічника адвоката та права виконувати пов'язані з цим статусом дії.

Враховуючи вищенаведене, обчислення стажу роботи помічником адвоката для звільнення від проходження стажування, здійснюється відповідно до приписів законодавства України про працю, починаючи з дати початку роботи, визначеної трудовим договором (наказом про прийняття на роботу) між помічником та адвокатом (адвокатським бюро чи об'єднанням), при умові дотримання вимог Положення про помічника адвоката та Порядку ведення ЄРАУ щодо строків подання до відповідної РАР установлених документів про помічника адвоката).

{Текст взято з сайту Національної асоціації адвокатів України http://www.unba.org.ua}