Документ vg323558-05, поточна редакція — Редакція від 24.05.2005, підстава - v3552203-05

            МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ 
ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
28.04.2005

ГАЛУЗЕВА УГОДА
на 2005-2006 роки
між Міністерством палива та енергетики України
та Профспілкою працівників атомної енергетики
та промисловості України
( Щодо пропозицій та зауважень додатково див. Лист Міністерства
праці та соціальної політики
N 3552/0/14-05/015-12 ( v3552203-05 ) від 24.05.2005 )
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Міністерство палива та енергетики України (далі -
Міністерство), з однієї сторони, та Профспілка працівників атомної
енергетики і промисловості України (далі - Профспілка), з другої
сторони, уклали Галузеву угоду (далі - Угода) на підставі Закону
України "Про колективні договори і угоди" ( 3356-12 ) та положень
Генеральної угоди. Галузева угода - це нормативний документ, яким встановлюється
основні норми, принципи та взаємні зобов'язання сторін стосовно
регулювання на галузевому рівні соціально-економічних та трудових
відносин у галузі згідно із законодавством, додаткові
соціально-економічні гарантії та трудові пільги. Вона укладена з
метою посилення соціального захисту працівників галузі і включає
зобов'язання Сторін, які спрямовані на створення умов для
підвищення ефективності роботи Підприємств, реалізації на цій
основі професійних, трудових і соціально-економічних гарантій
трудящих і трудових колективів.
1.2. Угода поширюється на всіх працівників, прийнятих на
умовах найму на підприємства, в організації та установи /надалі -
Підприємства/, які входять до сфери управління Мінпаливенерго, та
на працівників профспілкових органів і підвідомчих їм організацій
в частині пільг і гарантій, визначених Угодою, а також оплати
праці робітників та службовців за загальними наскрізними
професіями (посадами). Положення Угоди діють безпосередньо і
поширюються на всіх суб'єктів, які перебувають у сфері дії кожної
із Сторін, які підписали цю Угоду.
1.3. Норми, положення та умови (далі Норми) Галузевої угоди
діють безпосередньо і є обов'язковими для сторін та для
застосування під час ведення колективних переговорів на
виробничому рівні як мінімальні гарантії
1.4. Договори та угоди, укладені колективно або
індивідуально, не можуть погіршувати становище працівників у
порівнянні з цією Угодою.
1.5 Угода набуває чинності від дати її підписання
представниками сторін і діє до укладення нової або перегляду цієї
Угоди. У випадку ліквідації однієї із сторін Угода втрачає
чинність із дня створення ліквідаційної комісії. Представникам
власника і Профспілки на підприємствах пропонується укласти
колективні договори або внести до діючих відповідні зміни та
доповнення з урахуванням умов цієї Угоди.
1.6. Сторони за взаємною згодою можуть вносити зміни та
доповнення до цієї Угоди. Пропозиції однієї із сторін є
обов'язковими для розгляду другою стороною. Вони розглядаються
спільно Сторонами у термін до одного місяця від дня отримання їх
іншою стороною, крім випадків передбачених чинним законодавством.
1.7. Роз'яснення щодо застосування Угоди не можуть суперечити
чинному законодавству та положенням цієї Угоди, надаються
Сторонами спільно за підписом керівників Сторін.
1.8. Міністерство у 10-денний строк від дня погодження з
Профспілкою усіх умов проекту Угоди готує її для підписання, після
чого подає її на реєстрацію і в 20-денний строк від дня реєстрації
надсилає Угоду на Підприємства представнику власника та ЦК
профспілки. Представник власника на Підприємстві зобов'язаний
направити копію цієї Угоди відповідному комітету профспілки в
тижневий термін від дня її отримання.
1.9. Керівники Підприємств за участю відповідного комітету
профспілки зобов'язані довести до відома працівникам Підприємств
зміст Угоди в 10-денний термін після отримання її від
Міністерства.
1.10. Сторони сприяють Підприємствам у проведенні колективних
переговорів та своєчасному укладенню колективних договорів. Сторони вживають необхідні заходи щодо укладання колективних
договорів на Підприємствах.
1.11. Сторони зобов'язані вступати в переговори стосовно
укладання нової Угоди не пізніше, ніж за два місяці до закінчення
строку дії цієї угоди.
1.12. Міністерство (представник власника) та Профспілка
(профспілковий комітет) не мають права в односторонньому порядку
приймати рішення з питань, які погіршують умови, визначені цією
угодою, і такі рішення вважаються недійсними.
1.13. Копії укладених на Підприємствах колективних договорів,
або змін та доповнень до них, у 10-денний термін надсилаються до
ЦК профспілки
1.14. Підприємства двічі на рік звітують Міністерству та
Профспілці про виконання цієї Угоди у визначені сторонами терміни
та за встановленою формою.

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ПИТАНЬ ОПЛАТИ ПРАЦІ
ТА ЗАХИСТУ ЇЇ ВИПЛАТИ
З метою забезпечення основних потреб працівників на рівні не
нижче встановлених законом державних соціальних стандартів і
державних соціальних гарантій, права працівників на своєчасне
отримання заробітної плати і її достатній рівень, захисту трудящих
у сфері їх доходів, а також використовуючи всі наявні засоби
впливу для ліквідації заборгованості із заробітної плати, у разі
її виникнення на Підприємствах, Сторони домовилися:
2.1. Керуючись законами України "Про оплату праці"
( 108/95-ВР ), "Про державні соціальні стандарти та державні
соціальні гарантії" ( 2017-14 ), "Про прожитковий мінімум"
( 966-14 ) умови оплати праці найманих працівників Підприємств
визначатимуться колективними договорами з дотриманням умов
Галузевої угоди ( додатками 1-17). У додатках наведені коефіцієнти співвідношень місячних
тарифних ставок, місячних та посадових окладів до мінімального
місячного посадового окладу працівника, який виконує
некваліфіковану роботу, а саме:
додаток 1. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних
тарифних ставок робітників галузі за кваліфікаційними розрядами та
за видами робіт і виробництв (нормальні умови праці) до
мінімального місячного посадового окладу працівника, який виконує
некваліфіковану роботу;
додаток 2. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних
тарифних ставок робітників, зайнятих на вантажно-розвантажувальних
роботах, до мінімального місячного посадового окладу працівника,
який виконує некваліфіковану роботу;
додаток 3. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних
посадових окладів робітників за загальними (наскрізними)
професіями до мінімального місячного посадового окладу працівника,
який виконує некваліфіковану роботу;
додаток 4. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних
посадових окладів службовців до мінімального місячного посадового
окладу робітника, який виконує некваліфіковану роботу;
додаток 5. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних
посадових окладів керівників, професіоналів та фахівців
Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" до
мінімального місячного посадового окладу працівника, який виконує
некваліфіковану роботу;
додаток 6. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних
посадових окладів керівників, професіоналів та фахівців
науково-дослідних, проектних, конструкторських, вишукувальних
установ та організацій до мінімального місячного посадового окладу
працівника, який виконує некваліфіковану роботу;
додаток 7. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних
посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних
службовців комбінатів і самостійних рудоуправлінь до мінімального
місячного посадового окладу працівника, який виконує
некваліфіковану роботу;
додаток 8. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних
посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних
службовців підприємств гідрометалургійних та хімічних виробництв
до мінімального місячного посадового окладу працівника, який
виконує некваліфіковану роботу (крім "Східного
гірничо-збагачувального комбінату");
додаток 9. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних
посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних
службовців будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних
організацій до мінімального місячного посадового окладу
працівника, який виконує некваліфіковану роботу;
додаток 10. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних
посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних
службовців підприємств матеріально-технічного постачання до
мінімального місячного посадового окладу працівника, який виконує
некваліфіковану роботу;
додаток 11. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних
посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних
службовців автогосподарств промислових підприємств до мінімального
місячного посадового окладу працівника, який виконує
некваліфіковану роботу;
додаток 12. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних
тарифних ставок водіїв 3-го класу, зайнятих на перевезенні
вантажів загального призначення в автогосподарствах промислових
підприємств та організацій (за семигодинним робочим днем) до
мінімального місячного посадового окладу працівника, який виконує
некваліфіковану роботу;
додаток 13. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних
посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних
службовців залізничних цехів до мінімального місячного посадового
окладу працівника, який виконує некваліфіковану роботу;
додаток 14. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних
тарифних ставок робітників локомотивних бригад залізничних цехів
до мінімального місячного посадового окладу працівника, який
виконує некваліфіковану роботу;
додаток 15. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних
посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних
службовців навчальних комбінатів (пунктів) промислових підприємств
і будівельно-монтажних організацій і учбових закладів
професійно-технічної освіти, що готують кадри працівників для
промислових підприємств основної діяльності та
будівельно-монтажних організацій, до мінімального місячного
посадового окладу працівника, який виконує некваліфіковану роботу;
додаток 16. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних
посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних
службовців навчально-тренувальних центрів до мінімального
місячного посадового окладу працівника, який виконує
некваліфіковану роботу;
додаток 17. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних
посадових окладів працівників воєнізованої та пожежної охорони до
мінімального місячного посадового окладу працівника, який виконує
некваліфіковану роботу.
Надбавки та доплати, які мають міжгалузевий характер, до
тарифних ставок і посадових окладів працівників Підприємств
встановлюються згідно з додатком 18.
2.2. На підставі ст. 15 Закону України "Про оплату праці"
( 108/95-ВР ) форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки,
тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та
розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших
заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат визначаються
Підприємствами у колективному договорі. Розміри тарифних ставок та
посадових окладів, надбавок і доплат, не можуть бути меншими за
вирахувані, виходячи з розмірів, наведених у додатках 1-18 до цієї
Угоди.
2.3. Для працівників, що виконують роботи, не властиві
основній діяльності галузі (підгалузі), умови оплати праці
визначаються у колективних договорах з урахуванням норм і
гарантій, передбачених Галузевими угодами тих галузей, до яких ці
роботи відносяться за характером виробництв, але з урахуванням
пункту 2.5 цієї Угоди. 2.4.1. На підприємствах визначаються зменшені на 20 відсотків
норми виробітку для молодих робітників, прийнятих на роботу після
закінчення загальноосвітніх шкіл та профтехучилищ, на строк до
трьох місяців. 2.4.2. Оплату робочого часу за вимушені простої не з вини
працівника проводити із розрахунку не нижче 2/3 його тарифної
ставки (місячного окладу), що є мінімальною гарантією.
Рекомендувати Підприємствам у колективних договорах передбачати
більш високі гарантії в межах фінансових можливостей. 2.4.3. Перегляд та введення норм виробітку, зміну умов оплати
праці на підприємстві в бік їх погіршення здійснюються власником
або уповноваженим ним органом (представником власника) з
обов'язковим офіційним погодженням із профспілковим комітетом не
пізніше, ніж за два місяці до їх введення. 2.4.4. Оплату праці в надурочний час проводити у подвійному
розмірі. 2.4.5. У період зміни умов оплати праці працівникам, яких
попереджено про звільнення на підставі пункту 1 ст.40 КЗпП України
( 322-08 ), встановлюються такі ж тарифні ставки (оклади), як і
для інших працівників Підприємства.
2.5. .Місячна заробітна плата працівників у яких вона є
основним джерелом існування, не може бути нижчою прожиткового
мінімуму згідно ст. 17 Закону України "Про державні соціальні
стандарти та державні соціальні гарантії" ( 2017-14 ). Цією Угодою встановлена: мінімальна місячна тарифна ставка (оклад) для працівників,
які виконують некваліфіковану, малокваліфіковану або допоміжну
роботу (гардеробник, кур'єр, прибиральник службових приміщень,
швейцар, сторож тощо) у розмірі: 100% прожиткового мінімуму на працездатну особу - для
підприємств атомної енергетики; 120% мінімальної заробітної плати, визначеної чинним
законодавством, - для інших Підприємств. Підприємствам, у складі яких є підрозділи непромислової
сфери, самостійно визначати умови оплати праці працівників цих
підрозділів, виходячи з мінімуму для робітника 1 розряду у розмірі
120% мінімальної заробітної плати, визначеної чинним
законодавством.
2.6. Міністерство надаватиме Профспілці інформацію з питань
оплати праці.
2.7. При визначенні на Підприємствах тарифних сіток, ставок і
посадових окладів Підприємства зобов'язані враховувати визначені
цією Угодою співвідношення та зберігати галузеву диференціацію в
оплаті праці. Формування тарифної сітки та схем посадових окладів
повинно здійснюватися на Підприємствах пропорційно, та провадитися
на основі тарифної ставки робітника першого розряду і
міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних
ставок (посадових окладів), що встановлюються у розмірах, не
нижчих ніж визначені цією Угодою. Співвідношення
міжкваліфікаційних (міжпосадових) коефіцієнтів, які визначені цією
Угодою є обов'язковими для Підприємств при формуванні схем
посадових місячних окладів. При цьому, на підприємствах можуть використовуватися варіанти
побудови зазначених схем, наприклад: а) "послідовна", коли нижня межа схеми посадового окладу
наступної, за кваліфікаційним рівнем, посади працівника
починається з максимальної межі схеми посадового окладу
попереднього працівника, який за посадою на одну категорією нижче; б) "перехресна", коли нижня межа схеми посадового окладу
наступної, за кваліфікаційним рівнем, посади працівника
знаходиться в межах, що не вище середньої величини схеми
посадового окладу попереднього працівника, який за посадою на одну
категорією нижче.
2.8. Роботодавці зобов'язані передбачити у колективних
договорах заходи щодо забезпечення щорічного підвищення рівня
середньої заробітної плати не менше ніж на 25 відсотків та
випереджаюче зростання темпів реальної заробітної плати порівняно
з темпами зростання реального валового внутрішнього продукту. Фонд оплати праці Підприємства визначається на умовах та в
розмірах, визначених колективним договором з урахуванням вимог
цієї Угоди В період дії цієї Угоди Підприємства постійно упорядковують
діючі норми і нормативи праці, системи матеріального заохочення
тощо з метою підвищення долі тарифних ставок (окладів) і відрядних
розцінок в середньомісячній заробітній платі. Підвищення частки тарифів у середньомісячній заробітній платі
на Підприємствах здійснювати також за рахунок зменшення інших
складових заробітної плати в межах коштів, затверджених на оплату
праці.
2.9. У разі, якщо Підприємства, які входять до сфери
управління Міністерства, виконують роботи або надають послуги
іншим Підприємствам галузі (за умови, що виробництво продукції
(послуг) здійснюється на території підприємства-замовника або
робітники підприємства-виконавця перебувають там понад 80%
робочого часу), при узгодженні з замовником цін на продукцію
(послуги), у розрахунок беруться ціни, які діють на Підприємстві
замовника, а також згідно з колективним договором, тарифні ставки
(посадові оклади) аналогічних професій та посад, доплати та
надбавки, передбачені додатком 18 до цієї Угоди, за роботу у
вихідні та святкові дні, надурочний та у нічний час, розмір
поточної премії, винагороди та доплати за вислугу років та
лікувально-профілактичного харчування, відповідно до діючих на
Підприємствах положень.
2.10. Питання формування, розподілу і використання коштів на
споживання, забезпечення своєчасної виплати заробітної плати
вирішуються на Підприємствах спільно з профспілковими комітетами.
Профспілкові комітети беруть участь у формуванні, розподілі і
використанні прибутку Підприємства.
2.11. Забезпечувати на Підприємствах гласність внутрішніх
положень про оплату праці, у тому числі про преміювання, доплати,
заохочувальні виплати тощо, як обов'язкових додатків до
колективних договорів.
2.12. Міністерство здійснюватиме розробки з проблем
організації та нормування праці, посилить вплив на ці складові
політики оплати праці та інформуватиме про це Профспілку.
2.13. Питання оплати праці та матеріального забезпечення
працівників галузі вирішується спільно суб'єктами організації
оплати праці. Примітка. Визначення суб'єктів організації оплати праці
наведено в ст. 5 Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ).
2.14. Сторони визначили, що одноразова винагорода за вислугу
років здійснюється у розмірі, що не перевищує 3,6 місячної
тарифної ставки (посадового окладу) на рік, відповідно до
положень, що діють на Підприємствах.
2.15. Сторони зобов'язують Підприємства не допускати
заборгованість із заробітної плати. Сторони установили, що у разі виникнення на підприємстві (в
установі, організації) заборгованості із заробітної плати терміном
понад один місяць: 2.15.1. Міністерство за участю Профспілки вживатиме
ефективних заходів до її ліквідації в межах своєї компетенції; 2.15.2. Керівники Підприємств зобов'язані: 2.15.2.1 Щомісяця надавати працівникам витяги з розрахункової
відомості (особового рахунка) по заробітній платі працівника з
даними про дату утворення і розміри заборгованості та розміри
нарахованої компенсації за затримку виплати заробітної; 2.15.2.2. Передбачити у колективних договорах заходи щодо
збільшення частки працівників, які отримують заробітну плату вище
прожиткового мінімуму, не менш як на 10 відсоткових пунктів
щороку.
2.16. Міністерство за участю Профспілки сприятиме збереженню
працівникам зупинених енергоблоків, а також працівникам об'єкта
"Укриття" умов оплати праці в розмірі не нижчому від середньої
заробітної плати працівників відповідних професій та посад на
діючих атомних електростанціях України із збереженням пільг,
передбачених законами України. "ДП НАЕК "Енергоатом" щомісяця надавати ДСП "ЧАЕС" відомості
про середню заробітну плату працівників діючих АЕС по категоріям
персоналу"
2.17. Сторони завчасно вживатимуть заходи щодо реалізації
Програми соціального захисту працівників Чорнобильської АЕС та
жителів м. Славутича у зв'язку із зняттям з експлуатації станції.
2.18. Сторони забезпечать контроль за дотриманням
законодавства про оплату праці та норм Генеральної та цієї Угоди.
При виявленні фактів порушення законодавства про оплату праці одна
із сторін інформуватиме іншу сторону. Виявлені Сторонами факти
порушень чинного законодавства керівники підприємств зобов'язані
усунути і повідомити Сторони цієї Угоди.
2.19. Сторони домагатимуться своєчасної виплати заробітної
плати працівникам Підприємств незалежно від джерел її
фінансування. Сторони зобов'язують Підприємства забезпечити
дотримання чинного законодавства щодо індексації грошових доходів
працівників та компенсації втрати частини заробітної плати у
зв'язку з порушенням термінів її виплати.
2.20. При прийнятті Міністерством рішення про ліквідацію
Підприємств, Міністерство забезпечуватиме дотримання гарантій з
виплати заборгованої заробітної плати та визначатиме джерела
фінансування у разі недостатності коштів боржника та відсутності
правонаступника.
2.21. Сторони домовилися дотримуватися норм чинного
законодавства щодо розірвання контрактів з керівниками
Підприємств, де сума заборгованості із заробітної плати, грошового
забезпечення протягом наступного місяця не зменшується.
Сторони домовились, що:
2.22. Міністерство за участю Профспілки забезпечить
ефективний контроль за дотриманням законодавства про оплату праці,
про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії в
межах компетенції сторін.
2.23. Мінпаливенерго за участю Профспілки вживатимуть заходи
щодо першочергової виплати заробітної плати та інших соціальних
виплат (в тому числі при ліквідації або банкрутстві суб'єкта
підприємництва).
2.24. Міністерство вноситиме пропозиції щодо передбачення в
проекті Державного бюджету необхідних коштів на повернення боргів
із заробітної плати працівникам Підприємств (структурних
підрозділів Підприємств), що фінансуються з бюджету, які
виготовили продукцію та виконали роботи на замовлення держави, з
віднесенням цих сум до внутрішнього боргу держави, з щомісячною
виплатою, узгодженою з Профспілкою.
2.25. При зміні розмірів мінімальних гарантій в оплаті праці,
визначених чинним законодавством, для роботодавців не може бути
підставою для перегляду в бік збільшення завдань (норм виробітку)
на годину праці.
2.26. Суб'єкти господарювання не надаватимуть у період до
погашення заборгованості із заробітної плати своїм працівникам
позик без погодження з профспілковим комітетом крім випадків,
передбачених колективним договором.
2.27. Сторони зобов'язують Підприємства: - наближувати заробітну плату працівників
соціально-культурної сфери до рівнів, визначених законодавством з
питань відповідних галузей; - спрямовувати кошти підприємств та організацій, що
вивільняються в результаті зменшення податкового навантаження на
цілі, визначені спільним рішення сторін соціального партнерства на
виробничому рівні: - надавати Профспілці інформацію щодо працівників, яким
встановлено тарифну ставку (оклад, посадовий оклад) нижчу ніж
передбачену цією угодою; - на засадах соціального партнерства обговорити питання щодо
включення до колективних договорів зобов'язань по створенню
спільних представницьких комісій з метою усунення причин
виникнення боргів із заробітної плати, а також складенню
щомісячних графіків погашення заборгованості із заробітної плати
та забезпеченню контролю за їх виконанням.
2.28. Профспілка зобов'язується: - сприяти підвищенню рівню життя членів профспілки, зростання
їх доходів, викоріненню бідності серед працюючих; - здійснювати громадський контроль за створенням на
підприємствах умов та режимів роботи, що дозволяють забезпечувати
оплату праці вищу за встановлений розмір прожиткового мінімуму.
3. РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ
3.1. Режим роботи (графіки роботи), тривалість робочого часу
та відпочинку працівників Підприємств визначаються колективними
договорами. Правила внутрішнього трудового розпорядку є
невід'ємною частиною колективного договору.
Сторони домовились:
3.2. Час, який витрачають гірники на отримання наряду,
переодягнення, на отримання наряду-допуску, на приймання зміни,
пересування до місця роботи та назад, миття в лазні, прирівнюється
до робочого та оплачується із розрахунку тарифної ставки (окладу).
Тривалість робочого часу на зазначені операції встановлюється
адміністрацією за погодженням з профспілковим комітетом і не може
перевищувати 1,5 години. Підприємства атомної енергетики мають право самостійно
вирішувати питання оплати часу прийому-здачі зміни оперативним
персоналом, визначивши їх у колективному договорі.
3.3. Залучення працівників до надурочних робіт здійснюється
згідно з чинним законодавством України. Прохання працівника про
звільнення його від надурочних робіт по можливості має
задовольнятися.
3.4. При знаходженні житлового масиву на відстані понад 3 км
від підприємства та відсутності міського, приміського та іншого
транспорту доставка працівників на роботу і з роботи
забезпечується Підприємством. Порядок та умови забезпечення
доставки працівників визначається колективним договором.
3.5. Питання про надання працівникам додаткових відпусток
вирішуються в межах чинного законодавства. Відпустка працівникам з
ненормованим робочим днем надається на умовах, визначених
колективними договорами з урахуванням Орієнтовного переліку робіт,
професій і посад працівників суб'єктів атомної енергетики та
промисловості, яким надається щорічна відпустка за ненормований
робочий день (додаток 19).
3.6. Міністерство спільно з Профспілкою за поданням
Підприємств вноситиме пропозиції щодо змін та доповнень до
постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.97 N 1290
( 1290-97-п ) "Про затвердження списків виробництв, робіт, цехів,
професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на
щорічні додаткові відпустки та роботу із шкідливими і важкими
умовами праці та за особливий характер праці".
3.7. Питання про можливість встановлення 38-годинного
робочого тижня для працюючих жінок, які мають дітей шкільного та
дошкільного віку, вирішується роботодавцями та профспілковими
комітетами Підприємств шляхом переговорів при укладенні
колективних договорів.
3.8. Порядок встановлення за згодою між працівником і
власником режиму роботи на умовах неповного робочого дня або
неповного робочого тижня визначається колективними договорами
3.9. Міністерство за участю керівників Підприємств та
представників Профспілки та профспілкових комітетів Підприємств
аналізуватиме виконання в галузі Конвенції МОП N 158 ( 993_005 )
про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця.
3.10. Міністерство та Профспілка: 3.10.1. Аналізуватимуть використання праці дітей та підлітків
у галузі. 3.10.2. Зобов'язують керівників Підприємств передбачати у
колективному договорі умови надання додаткових відпусток згідно
чинного законодавства. 3.10.3. Рекомендувати сторонам соціального партнерства на
виробничому рівні створити комісії по трудових спорах на
Підприємствах з кількістю працюючих 15 осіб і більше та сприяти
підвищенню ефективності розгляду ними трудових спорів. 3.10.4. Організовують щорічно з метою забезпечення належного
рівня правової підготовки сторін колективних договорів і угод,
здійснення ефективного контролю за додержанням законодавства про
працю для представників власників і Профспілки навчання протягом
3 - 5 днів із збереженням заробітної плати за місцем роботи.
3.11. Сторони домовилися, що працівники Підприємств не несуть
дисциплінарну відповідальність (у т.ч. відносно переведення
працівника на роботу, не передбачену трудовим договором) за
статутами (положеннями) та іншими нормативно-правовими актами
органів колишнього Союзу РСР, які суперечать чинному
законодавству.
3.12. На виробництвах, де за умовами роботи перерву неможливо
установити, працівнику повинна бути надана можливість для
харчування впродовж зміни. Перелік таких виробництв та робіт,
порядок та місце харчування встановлюється роботодавцем за
погодженням з профспілковим комітетом Підприємства
3.13. Особи, які отримали повідомлення про звільнення згідно
п. 1 ст. 40 КЗпП України ( 322-08 ) мають право на отримання
вільного від роботи певного часу для пошуку нового місця роботи із
збереженням оплати, визначеної колективним договором, але не менше
двох годин на тиждень.
3.14. Підприємства при укладенні колективного договору
розраховують норму тривалості робочого часу на рік таким чином,
щоб вона не перевищувала норми, які розраховані та визначені
відповідно до законодавства, а також не передбачала можливість
додаткового установлення робочого дня працівникові поза межами
нормального графіку змінності у вихідний для нього день
3.15. Міністерство зобов'язується: за участю Профспілки
проаналізувати і за необхідності подати Мінпраці пропозиції щодо
проекту Типового положення "Про робочий час і час відпочинку" для
працівників, перевтома яких може створювати загрозу здоров'ю
працівників та оточуючих".
4. ОХОРОНА ПРАЦІ І ЗДОРОВ'Я
З питань охорони праці 4.1. Міністерство зобов'язується: 4.1.1. Здійснювати свої повноваження в галузі охорони праці
відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ),
вживати заходи щодо виконання Галузевої програми поліпшення стану
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. 4.1.2. Спільно з Профспілкою вносити пропозиції до Кабінету
Міністрів України з питань пенсійного забезпечення працівників
галузі, надання додаткових відпусток і скорочення робочого часу
залежно від характеру виробництва. 4.1.3. За участю представників Профспілки щороку розглядати
питання про стан охорони праці на виробництві, виробничого
травматизму та професійної захворюваності, вживати відповідних
заходів щодо його поліпшення. 4.1.4. Здійснювати оперативно-методичне керівництво роботою з
охорони праці та пожежної безпеки на підприємствах. 4.1.5. Здійснювати облік та аналіз причин нещасних випадків,
професійних захворювань, розробляти заходи для їх упередження та
забезпечувати контроль за їх виконанням. 4.1.6. Сприяти запровадженню страхування працівників
відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ), а
також інших видів загальнообов'язкового державного соціального
страхування для окремих категорій працівників атомної енергетики
та промисловості. 4.1.7. Контролювати підготовку Підприємств до роботи в
осінньо-зимовий період. 4.1.8. За необхідності організувати навчання фахівців з
охорони праці на факультеті підвищення кваліфікації при
Національному технічному університеті України "Київський
політехнічний інститут". 4.1.9. При укладанні контрактів з керівниками підприємств
вносити пункти про їх відповідальність за стан охорони праці на
підприємствах 4.1.10. Сприяти запровадженню у виробництво досягнень науки і
техніки, прогресивних технологій, сучасних засобів колективного та
індивідуального захисту працівників, пожежегасіння. 4.1.11. На основі аналізу виробничого травматизму, а також за
поданням профспілкових органів заслуховувати на колегії
Міністерства (із залученням представників Профспілки) керівників
підприємств, на яких сталися смертельні, групові нещасні випадки,
або не виконуються заходи щодо поліпшення умов і безпеки праці. 4.1.12. Здійснювати контроль за виконанням на підприємствах
законодавчих, міжгалузевих та галузевих нормативно-правових актів
з охорони праці та пожежної безпеки. 4.1.13. Надавати, за необхідності, Профспілці документи,
інформацію і роз'яснення, обліково-звітну документацію з
виробничого травматизму, професійних захворювань. 4.1.14. Організувати продовження роботи щодо перегляду чи
розробки галузевих нормативно-правових актів з питань охорони
праці, у тому числі і галузевих норм безоплатного забезпечення
спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального
захисту. Розробити за участю Профспілки нормативи щодо забезпечення
працівників лікувально-профілактичним харчуванням; молоком або
іншими рівноцінними харчовими продуктами, мийними та
знешкоджувальними засобами, газованою солоною водою.
4.1.15. Вирішувати питання щодо: - виконання Державної програми навчання та підвищення знань
працівників, населення з питань охорони праці, у разі її
затвердження; - ліквідації заборгованості з виплати одноразової допомоги та
відшкодування шкоди відповідно до Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ).
4.2. Атомпрофспілка зобов'язується: 4.2.1. Здійснювати громадський контроль за дотриманням
роботодавцем законодавчих та інших нормативно-правових актів з
охорони праці, за створенням на підприємствах і в організаціях
безпечних і нешкідливих умов праці, належних побутових умов на
виробництві для працівників, забезпеченням їх засобами
колективного та індивідуального захисту, спецодягом та
спецвзуттям. 4.2.2. За результатами перевірок та виявленні порушень
роботодавцем чинного законодавства з охорони праці або цієї Угоди
вносити подання до керівників Підприємств, Міністерства, а за
необхідності, інших органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування про усунення цих порушень. У разі відмови усунути
ці порушення або недосягнення згоди у зазначений термін -
звертатися до прокуратури або оскаржувати неправомірні дії або
бездіяльність посадових осіб у суді.
4.2.3. Брати участь в: оцінці умов праці на робочих місцях та давати висновки згідно
із ст. 6 Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), а також у
разі вирішення інших конфліктів, якщо вони будуть виникати через
умови праці; розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та
аварій на виробництві; прийнятті в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих
об'єктів та об'єктів соцкультпобуту; проведенні навчання профактиву з питань охорони праці, участі
у нарадах, семінарах; комплексних перевірках стану охорони праці, що проводяться
Міністерством, компаніями, підприємствами; складанні актів про нещасний випадок і внесенні змін до його
змісту, якщо будуть виникати конфлікти з цього питання між
потерпілим та власником; роботі комісій з перевірки знань з охорони праці.
4.3. Міністерство та Атомпрофспілка зобов'язують керівників
підприємств спільно з профспілковими комітетами: 4.3.1. Забезпечити на підприємствах розроблення та виконання
програм (заходів) поліпшення умов і безпеки праці та внести в
колективні договори відповідні доповнення з урахуванням положень
цієї Угоди. 4.3.2. Створювати працівникам здорові і безпечні умови праці,
застосовувати необхідні заходи з профілактики виробничого
травматизму та професійної захворюваності. 4.3.3. Розробляти та впроваджувати заходи з механізації та
автоматизації важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними
умовами праці. 4.3.4. Надавати профспілковим комітетам необхідну звітну
інформацію та інші матеріали з охорони праці. 4.3.5. Забезпечувати керівникам Атомпрофспілки та апарату її
Центрального комітету можливість безперешкодного входу на
підприємства, в установи, організації, де працюють члени
профспілки, відвідування та огляду їх місць роботи, а на
підприємства, які мають ядерні установки - за умови оформлення
допуску згідно з чинним законодавством. 4.3.6. Розглядати за необхідності стан охорони праці на
підприємствах галузі за участю представників профспілки
(уповноважених трудового колективу). 4.3.7. Забезпечити працюючих усіма видами державного
соціального страхування у порядку та в розмірах, передбачених
чинним законодавством. 4.3.8. Не чинити перешкоду виборним органам профспілки
здійснювати громадський контроль за виконанням роботодавцем
законодавства про працю та охорону праці, за забезпеченням на
Підприємстві безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої
санітарії, правильним застосуванням установлених умов оплати
праці, а також виконувати вимоги цих виборних профспілкових
органів по усуненню виявлених недоліків. 4.3.9. Інформувати керівництво Атомпрофспілки про випадки із
смертельним наслідком, групові та аварії. 4.3.10. Вжити заходів щодо своєчасного проведення атестації
робочих місць за умовами праці працівників, зайнятих у шкідливих і
важких умовах праці, для встановлення їх права на пільги і
компенсації, а також для розроблення заходів щодо поліпшення умов
праці та оздоровлення працівників.
4.4. Сторони рекомендують передбачити в колективних договорах
на Підприємствах: 4.4.1. Заохочення працівників підприємств за активну участь
та ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення безпеки і
поліпшення умов праці. 4.4.2. Навчання та методичне керівництво уповноважених
трудового колективу з питань охорони праці. 4.4.3. Надання громадським інспекторам з охорони праці
(представникам комітетів профспілки з охорони праці) вільний від
основної роботи час для виконання ними громадських обов'язків з
питань охорони праці на термін, передбачений колективним
договором, із збереженням за ними середнього заробітку, але не
менше 4 годин на тиждень. 4.4.4. Розмір витрат на охорону праці відповідно до Закону
України "Про охорону праці" ( 2694-12 ). 4.4.5. Порядок надання працівникам лікувально-профілактичного
харчування (у тому числі щодо працівників, відряджених у зону
відчуження) з дотриманням чинного законодавства.
З питань медичного забезпечення:
4.5. Сторони сприяють: 4.5.1 Організації якісного медичного обслуговування
працівників підприємств і організацій, у тому числі шляхом
укладання двосторонніх угод з лікувальними закладами про надання
додаткових послуг за рахунок коштів підприємств та організацій;
4.5.2. Вивченню причин втрат працездатності та виходу на
інвалідність внаслідок виробничого травматизму, переопромінювання,
впливу інших шкідливих чинників на організм персоналу АЕС,
уранодобувних та уранопереробних підприємств і прирівняних до них
професій. 4.5.3. Розробці заходів щодо зниження втрат працездатності та
первинного виходу на інвалідність. 4.5.4. Вивченню стану здоров'я учасників ліквідації
Чорнобильської катастрофи, що працюють на об'єктах атомної
енергетики та промисловості, та здійсненню розрахунків ризиків
стохастичних (вибіркових) ефектів. Створенню реєстру (бази даних)
потерпілих від Чорнобильської катастрофи. 4.5.5. Вивченню ефективності медичної реабілітації
працівників АЕС в профілакторіях та розробці рекомендацій з
діяльності профілакторіїв атомних електростанцій в комплексі
оздоровчих заходів галузі. 4.5.6. Відкриттю на базі санаторіїв "Горный", "Прикарпаття",
"Червона калина" реабілітаційних відділень для реабілітації
персоналу АЕС, працівників уранодобувної і уранопереробної
промисловості, апарату Міністерства та Профспілки.
4.6. Сторони домовились: 4.6.1. Сприяти функціонуванню та розвитку спеціалізованих
медико-санітарних частин та СЕС, що обслуговують суб'єкти
господарювання атомної енергетики та промисловості. 4.6.2. Розробити рекомендації щодо взаємовідносин підприємств
з медико-санітарними закладами, які обслуговують підприємства
атомної енергетики та промисловості, з метою додаткового медичного
забезпечення працівників. 4.6.3. Розробити та затвердити механізм взаємовідносин
підприємств з медико-санітарними закладами, які обслуговують
підприємства атомної енергетики та промисловості, з метою
додаткового медичного забезпечення працівників
4.7. Підприємства зобов'язані відраховувати своїм
профспілковим організаціям кошти на культурно-масову,
фізкультурно-оздоровчу роботу, роботу з дітьми та навчання
профспілкових кадрів в порядку та в розмірах, передбачених чинним
законодавством, колективним договором та цією Угодою, але не менше
ніж 0,3 відсотка від фонду оплати праці згідно із Законом України
"Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
( 1045-14 ). Організаційні ланки профспілки сприяють забезпеченню
фінансування відповідних заходів галузевого рівня.
4.8. З метою підвищення рівня правової підготовки сторін
колективних договорів і Угоди та ефективного контролю за їх
виконанням Сторони домовилися щорічно проводити для представників
Підприємств і Профспілки навчання з питань охорони праці протягом
2-4 днів із збереженням заробітної плати за місцем основної
роботи.
5. ГАРАНТІЇ, СОЦІАЛЬНІ ПІЛЬГИ ТА КОМПЕНСАЦІЇ
5.1. Сторони домовились: 5.1.1. Підприємство може надавати одноразову допомогу
працівнику при виході на пенсію (за віком або за вислугою років) у
розмірах, встановлених колективним договором диференційних від
стажу роботи на Підприємстві, а також щомісяця виплачувати пенсії
(повністю або частково) за рахунок коштів Підприємств. 5.1.2. Працівникам підприємства можуть встановлюватися за
колективним договором додаткові компенсаційні виплати (матеріальна
допомога), крім передбачених законодавством (за рахунок прибутку,
що залишається у розпорядженні Підприємства). 5.1.3. При направленні працівника за його згодою на
сільськогосподарські роботи, на роботу в оздоровчі табори, а також
при супроводженні дітей в ці табори за працівником зберігається
середній заробіток. 5.1.4. Рекомендувати керівникам Підприємств і профспілковим
комітетам встановлювати понад передбачені державою соціальні
пільги, гарантії та компенсації, в тому числі щомісячні надбавки
до державних пенсій, оплачувані (частково оплачувані) відпустки у
випадках: особистого шлюбу, народження дітей, шлюбу дітей, смерті
подружжя або близьких родичів за рахунок прибутку, що залишається
у розпорядженні Підприємства, на умовах, визначених колективними
договорами. 5.1.5. Підприємства можуть надавати працівникам
атомно-енергетичного комплексу грошову компенсацію за споживану
електричну та теплову енергію на підставі колективного договору. 5.1.6. Рекомендувати передбачати при укладанні колективних
договорів зобов'язання щодо соціального захисту ветеранів праці та
людей похилого віку. 5.1.7. Не допускати створення заборгованості із всіх
соціальних виплат і допоміг. 5.1.8. При внесенні пропозицій до змін до Законів України
"Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного
забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 791а-12 ) та
"Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) не допускати
звуження обсягів існуючих державних соціальних пільг, рівнів
компенсацій, доплат і допомоги, передбачених законодавством, рівня
пенсійного забезпечення, ефективності заходів із збереженням
здоров'я постраждалого населення та розглянути можливість їх
підвищення. 5.1.9. Здійснити заходи щодо сприяння гарантованому
забезпеченню молоді першим робочим місцем, стимулювання створення
роботодавцями додаткових робочих місць для молоді.
5.2. Міністерство за участю Профспілки (відповідних комітетів
профспілки) вживатиме заходів щодо посилення державної підтримки
об'єктів соціально-культурної сфери (клубів, будинків і палаців
культури, масових бібліотек, спортивних споруд, дитячих
позашкільних та оздоровчих закладів /у частині будівництва,
капітального та поточного ремонтів, експлуатації будівель, споруд
та їх обладнання/), що знаходяться на балансі Підприємств,
відповідного фінансування на утримання зазначених об'єктів від
своїх власників. Міністерство та Профспілка рекомендують Підприємствам
вирішувати питання фінансування витрат на утримання об'єктів
соціально-культурної сфери на умовах, визначених колективним
договором.
5.3 Міністерство сприятиме функціонуванню здравниць "Горный"
(м. Ялта) і "Прикарпаття" (м. Трускавець) та оздоровленню в них
працівників галузі.
5.4. Міністерство за погодженням з Профспілкою передбачатиме
у бюджетних запитах фінансування на здійснення соціальних заходів
згідно з чинним законодавством.
5.5. При реалізації Державної програми відпочинку та
оздоровлення дітей на період до 2008 року, затверджену постановою
Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. N 33 ( 33-2003-п )
Міністерство сприятиме посиленню державної підтримки дитячих
оздоровчих закладів, які є в галузі.
6. СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА,
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ
6.1. Сторони домовились: 6.1.1. Спільно вживати заходи щодо розвитку виробництва,
збереження та створення нових робочих місць. 6.1.2. Рекомендувати роботодавцям та профспілковим комітетам
Підприємств розробляти і запроваджувати заходи, що упереджують
запобіганню на Підприємствах масовим звільненням працюючих понад
5 відсотків чисельності працівників протягом календарного року. У разі виникнення об'єктивних причин, через які неминучі
звільнення працівників з ініціативи власника, проводити їх лише за
умови попереднього (не пізніше ніж за 3 місяці) письмового
повідомлення відповідного профоргану про причини і обсяги
скорочень, терміни вивільнення, спеціальності та кваліфікації
працівників, що підлягають скороченню, та проведення спільних
консультацій щодо заходів, спрямованих на сприяння
працевлаштуванню працівників, що вивільняються. Якщо обсяг звільнення складає 5 відсотків від загальної
чисельності працівників, про це повідомляються Міністерство та
Профспілка. Роботодавцю і профкому використовувати тримісячний період для
проведення переговорів, обміну інформацією і іншої роботи,
спрямованої на зниження рівня скорочення працівників, виконання
заходів щодо забезпечення зайнятості. 6.1.3. Відповідно до пункту 1.2.18 Генеральної угоди
підвищення кваліфікації працівників Підприємства повинно
здійснюватися не рідше ніж один раз на 5 років. 6.1.4. Зобов'язати Підприємства визначати у колективних
договорах обсяги професійного навчання працівників та загальні
витрати коштів на ці цілі відповідно до потреб виробництва та
вимог актів законодавства у цій сфері.
6.2. Міністерство спільно з Профспілкою вживатимуть заходів
до керівників підприємств, які порушили чинне законодавство щодо
впровадження контрактної форми трудового договору (договору на
визначений термін).
6.3. Міністерство і представники власника на підприємствах
вживатимуть заходи щодо удосконалення шляхів та механізмів
здійснення політики зайнятості в галузі і соціального захисту
працівників, які вивільнятимуться.
6.4. За участю Профспілки Міністерство готуватиме пропозиції
до Кабінету Міністрів України про врегулювання проблеми часткового
безробіття і соціального захисту частково безробітних (у т.ч. щодо
визначення джерел фінансування).
6.5. Міністерство та Профспілка здійснюватимуть контроль за
дотриманням на підприємствах вимог статті 113 КЗпП України
( 322-08 ) щодо визнання простоїв не з вини працівника і
відповідної оплати за ці простої та законності і обґрунтованості
надання роботодавцями відпусток без збереження заробітної плати.
6.6. Міністерство проводитиме роботу на подальше
удосконалення галузевої мережі навчальних закладів (для
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів)
відповідно до структурних змін та перспектив розвитку
атомно-енергетичного комплексу.
6.7. Міністерство не допускатиме прийняття рішень про
ліквідацію, реорганізацію, реструктуризацію Підприємства, а також
перепрофілювання, передачу іншому власнику Підприємств
атомно-промислового комплексу, які відносяться до сфери управління
Міністерства, без погодження з ЦК профспілки.
6.8. Міністерство сприятиме працевлаштуванню
висококваліфікованих працівників ЧАЕС, вивільнюваних у зв'язку з
її закриттям на інших підприємствах галузі або АЕС з урахуванням
професійної підготовки та кваліфікації або з необхідною
професійною перепідготовкою.
6.9. Міністерство розглядатиме можливість працевлаштування
висококваліфікованих працівників, які звільняються відповідно до
пункту 1 статті 40 КЗпП України ( 322-08 ), на Підприємствах
галузі, а разом із зацікавленими органами виконавчої влади - на
підприємствах інших галузей економіки. Міністерство
відпрацьовуватиме за участю Профспілки необхідні проекти
документів із зазначеного питання.
6.10. Міністерство та Профспілка на засадах соціального
партнерства розглядатимуть питання забезпечення зайнятості та
прийматимуть відповідні рішення, пов'язані з вивільненням
працівників згідно з чинним законодавством.
6.11. Сторона власника зобов'язує роботодавця при вирішенні
питання щодо використання праці іноземців проводити відповідні
консультації з виборним профспілковим органом.
6.12. Сторони зобов'язують роботодавців гарантувати робоче
місце кожному випускнику навчального закладу, який навчається за
направленням підприємства, що відноситься до сфери управління
Міністерства.
6.13. Міністерство зобов'язується: не допускати зменшення чисельності працівників, зайнятих на
Підприємствах атомної енергетики та промисловості; вживати заходів, спрямованих на модернізацію підприємств
галузі, їх інноваційний та інвестиційний розвиток, впровадження
високотехнологічних наукомістких виробництв; спільно з Атомпрофспілкою вносити пропозиції з питань
реформування податкового законодавства з метою захисту та
забезпечення розвитку Підприємств галузі; включати представників Атомпрофспілки до галузевих комісій з
питань контролю за виконанням узгоджених сторонами планів
реструктуризації, корпоратизації Підприємств.
6.14. Сторони зобов'язують Підприємства атомної промисловості
розробити і здійснити заходи щодо підвищення ефективності роботи
підприємств, розвитку їх виробництв, зниження собівартості їх
товарної продукції для забезпечення: стабілізації економічно-фінансового стану, поповнення їх
обігових коштів; підтримки створення спільних міждержавних підприємств; збільшення витрат на заробітну плату при перегляді тарифних
ставок і посадових окладів; відповідно до пункту 1.2.17 Генеральної угоди визначати у
колективних договорах обсяги професійного навчання працівників та
загальні витрати коштів на ці цілі відповідно до потреб
виробництва та вимог актів законодавства у цій сфері.
7. ЖИТЛОВО-ПОБУТОВІ ГАРАНТІЇ
7.1. Підприємства атомно-промислового комплексу, які входять
до сфери управління Міністерства, забезпечують будівництво житла,
надають допомогу працівникам в будівництві кооперативних квартир,
індивідуальних будинків, позики молодим сім'ям та вирішують інші
житлово-побутові проблеми на умовах, передбачених чинним
законодавством та колективним договором. Міністерство та Профспілка зобов'язують роботодавців разом з
профспілковими комітетами відповідно до колективного договору
визначати конкретний розмір коштів, що будуть спрямовані на
будівництво, реконструкцію та утримання житла, умови надання
грошової позики, а також здійснювати облік громадян, які
потребують поліпшення житлових умов, та спільно брати участь у
розподілі житла.
7.2. Міністерство залучатиме Профспілку до вирішення питань
ціноутворення.
8. МІНІСТЕРСТВО ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ
8.1. У порядку співробітництва надавати Профспілці відповідну
інформацію в терміни передбачені Законом України "Про професійні
спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ).
8.2. Проекти законів і нормативних актів щодо
соціально-економічних і трудових інтересів працівників галузі
опрацьовувати разом з Профспілкою.
8.3. З метою залучення та закріплення на виробництві молодих
працівників рекомендувати сторонам колективного договору
Підприємства включати до колективного договору зобов'язання щодо
соціально-економічного захисту молоді.
8.4. Організувати розробку: Кваліфікаційних довідників, робіт та професій; Довідника посад керівників, професіоналів та фахівців; переліку виробництв, робіт, професій, посад і показників,
зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових
умовах.
8.5. Залучати представників профспілкових органів до
комплексних перевірок з питань, що стосуються соціально-трудових
відносин та колективно-договірного регулювання взаємовідносин.
Рішення щодо проведення цих перевірок на Підприємствах галузі
направляти до ЦК профспілки.
8.6. В межах своєї компетенції впливати на забезпеченість
фінансовими коштами господарської діяльності Підприємств, а також
за участю Профспілки сприятиме їх функціонуванню та розвитку.
8.7. За необхідністю приймати участь у розгляді
індивідуальних і колективних трудових спорів.
8.8. Спільно з Профспілкою рекомендувати сторонам соціального
партнерства виробничого рівня включати до колективного договору
окремі положення щодо зміцнення фінансової політики сторін в межах
чинного законодавства.
9. ПРОФСПІЛКА ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ
9.1. На період дії цієї Угоди та за умови виконання її
положень сторонами, дотримання чинного законодавства з питань
соціально-трудових відносин і виконання колективних договорів,
профспілкові комітети утримуються від організації та проведення
страйків.
9.2. Брати участь у розробці та реалізації програм з
соціально-економічних питань, культурно-мистецького та
фізкультурно-оздоровчого спрямування, сприяти діяльності
колективів Підприємств щодо зміцнення трудової дисципліни та
підвищення ефективності виробництва.
9.3. У порядку співробітництва надавати Міністерству
інформацію, необхідну для організації вирішення питань галузі.
9.4. Сприяти дотриманню чинного законодавства на
Підприємствах, роз'яснювати діючі нормативні акти та надавати
безкоштовно членам профспілки консультативну допомогу.
9.5. На підставі чинного законодавства і відповідно до цієї
Угоди захищати правові, економічні, соціальні та професійні
інтереси працівників галузі.
9.6. Представляти інтереси членів профспілки при розгляді
індивідуальних і колективних трудових спорів.
9.7. Здійснювати комплекс заходів щодо соціального захисту
працівників відповідно до Закону України "Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи" ( 796-12 ).
9.8. Здійснювати громадський контроль за додержанням
законодавства про працю.
9.9. Здійснювати профілактичний контроль за дотриманням
правил і норм охорони праці та навколишнього середовища при
будівництві, реконструкції і технічному переозброєнні об'єктів
виробничого призначення.
9.10. Вживати заходів щодо організації відпочинку та
оздоровлення трудящих, їх сімей в межах чинного законодавства та
фінансових можливостей, а також сприяти удосконаленню ефективності
їх лікування
9.11. Сприяти цільовому фінансуванню витрат на утримання
санаторіїв - профілакторіїв за рахунок коштів соціального
страхування.
9.12. Здійснювати контроль за дотриманням на підприємствах
безпечних і нешкідливих умов праці, належного виробничого побуту
для працівників та забезпечення їх необхідним спецодягом,
спецвзуттям та іншими засобами колективного та індивідуального
захисту.
9.13. Забезпечувати участь представників профспілки у
розслідуванні кожного нещасного випадку на виробництві та у
розробці заходів щодо їх запобігання, а також протидіяти
необґрунтованому звинуваченню потерпілих.
9.14. Надавати консультації та безоплатну правову допомогу
працівникам і сім'ям загиблих щодо своєчасного і повного
відшкодування власником шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом
або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним
трудових обов'язків, а також виплат одноразової допомоги
відповідно до ст. 9 Закону України "Про охорону праці"
( 2694-12 ).
9.15. Вносити пропозиції до вищих органів влади про
удосконалення чинного законодавства та необхідності прийняття
нормативних документів з соціально-економічних та трудових питань.
9.16. Спільно з виконавчими органами державної влади та
роботодавцями забезпечувати організацію заходів культурного та
фізкультурно-оздоровчого спрямування (у т.ч. новорічних).
9.17. Реалізовувати права Атомпрофспілки в порядку,
передбаченому Законом України "Про професійні спілки, їх права та
гарантії діяльності" ( 1045-14 ).
9.18. Проводити зльоти спілки молоді Профспілки, молодіжні
конкурси професійного майстерства на Підприємствах, спартакіади
трудових колективів, змагання з окремих масових видів спорту.
9.19. Здійснювати громадський контроль за працевлаштуванням
молоді, створенням для неї належних умов для адаптації в трудових
колективах, підвищення кваліфікації та професійної майстерності,
задоволення їх культурно-освітніх, оздоровчих та житлово-побутових
потреб.
10. ГАРАНТІЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
10.1. Права Профспілки визначаються законами України (у т.ч.
Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії
діяльності" ( 1045-14 ), Генеральною угодою ( n0262697-04 ),
Статутом "Атомпрофспілки", колективними договорами Підприємств і
цією Угодою.
10.2. Взаємовідносини Міністерство і Профспілка будують на
підставі чинного законодавства, Концепції соціального партнерства
та цієї Угоди.
10.3. Міністерство доручає керівникам підприємств
(роботодавцям): 10.3.1. Забезпечити соціальне партнерство; 10.3.2. Брати участь у заходах профспілки; 10.3.3. Не перешкоджати здійсненню прав виборних
профспілкових органів; 10.3.4. Сприяти вивченню та підвищенню рівня знань
профспілкових кадрів з питань правового та соціального захисту
працівників; 10.3.5. Забезпечити умови виконання профспілковими кадрами
громадських обов'язків з наданням вільного часу і збереженням
заробітної плати; 10.3.6. Передбачати в колективних договорах для профспілкових
кадрів: умови збереження на період навчання місця роботи та
середнього заробітку; збереження соціальних пільг та заохочень за рахунок
Підприємства, які встановлені для інших працівників. 10.3.7. Надавати відповідну інформацію організаційній ланці
профспілки у порядку та терміни передбачені чинним законодавством. 10.3.8. Забезпечити розповсюдження колективних договорів
підприємств та організацій на головних спеціалістів ЦК
Атомпрофспілки, робочі місця яких розташовані на цих підприємствах
та в організаціях.
10.4. Роботодавці зобов'язані: 10.4.1. Забезпечити організацію безготівкової системи збору
членських профспілкових внесків централізовано через бухгалтерію
Підприємства (при наявності письмових заяв членів Профспілки) з
безоплатним перерахуванням зібраних внесків на розрахунковий
рахунок профспілки відповідно до укладеного колективного договору
чи окремої угоди в терміни, визначені цим договором. 10.4.2. Забезпечити погашення заборгованості по профспілкових
внесках з виплаченої заробітної плати.
10.5. Сторони домовились: 10.5.1. На принципах соціального партнерства проводити
зустрічі, консультації і інформувати Профспілку про плани і
напрямки розвитку галузі, запрошувати представників Профспілки на
наради Міністерства (засідання Колегії, економічної ради тощо) з
питань щодо трудових і соціально-економічних інтересів трудящих
галузі. 10.5.2. Своєчасно інформувати одна одну про призначення або
звільнення з посад керівників Підприємств та голів комітетів
профспілки Підприємств. 10.5.3. Спірні питання, що виникають під час реалізації цієї
Угоди, розв'язувати шляхом проведення попередніх консультацій та
переговорів.
10.6. Профспілкові комітети беруть участь у напрацюванні
розділів Статутів Підприємств, а також змін до них з соціальних
питань, питань самоуправління та трудових відносин.
10.7. Забезпечення представникам профспілки права
використання на Підприємстві засобів інформації, друкованих
видань, розмножувальної техніки та іншої оргтехніки для викладення
профспілкової позиції здійснюється на умовах, визначених
колективним договором Підприємства.
11. КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТОРІН ТА КОНТРОЛЬ
ЗА ВИКОНАННЯМ УГОДИ
11.1. Сторони домовились: 11.1.1. Міністерство вноситиме до Кабінету Міністрів України
пропозиції про зміни та доповнення до чинного законодавства, а
також прийматиме власні рішення з усіх соціально-трудових
відносин, які є предметом цієї Угоди, лише після попереднього
погодження з Профспілкою з урахуванням вимог, передбачених
Генеральною угодою на 2004-2005 роки ( n0262697-04 ). Профспілка розглядає розроблені Міністерством проекти
нормативно-правових актів щодо змін і доповнень до чинного
законодавства з питань соціально-трудових відносин і до
обумовленого Міністерством терміну надсилає письмове повідомлення
про рішення профспілкової сторони. Відповідно до Заключних положень Генеральної угоди без
проведення соціального діалогу внесення законопроектів до Кабінету
Міністрів України та нормативно-правових актів, які зачіпають
соціально-економічні та трудові інтереси працівників не
допускається. 11.1.2. З метою аналізу та контролю за виконанням цієї Угоди
Міністерство надаватиме Профспілці на безоплатній основі
статистичну та іншу інформацію з питань, які охоплюються цією
Угодою, зокрема, щодо надходжень коштів з енергоринку, оплати та
охорони праці, реалізації політики зайнятості, соціальної
політики. 11.1.3. Контроль за виконанням цієї угоди здійснюється
безпосередньо Сторонами, що її уклали, чи уповноваженими ними
представниками у порядку, який визначається Сторонами Угоди
самостійно. Кожна із сторін щоквартально аналізує хід виконання Угоди і в
разі невиконання окремих пунктів, здійснює додаткові заходи щодо
їх реалізації. Інформація про виконання Угоди надається Стороною
переговорного процесу керівнику Підприємства (профспілковому
комітету Підприємства) не рідше двох разів на рік після розгляду
цього питання президією ЦК "Атомпрофспілки".
11.2. Кожна із Сторін визначає персонально відповідальних
осіб за виконання положень Угоди на підставі наказу або
розпорядження, який (яке) надсилається іншій Стороні у двотижневий
термін після підписання Угоди.
11.3. Сторони спільно підводять підсумки виконання Угоди не
рідше, ніж один раз на рік, вивчають причини невиконання окремих
положень, подають керівникам сторін відповідні пропозиції.
11.4. За порушення чи невиконання положень Угоди представники
Сторін несуть відповідальність згідно з чинним законодавством
11.5. Сторони домовилися дотримуватися спільно визначених
термінів "за погодженням" та "за участю" під час розроблення
проектів законів та нормативно-правових актів: "За погодженням" - Сторона розробник зазначених документів
повинна надати підготовлений ним проект для розгляду іншій Стороні
перед його поданням органу, який цей документ приймає. Після
розгляду проект документа візується представником Сторони. У разі
наявності зауважень до проекту, вони додаються у письмовій формі.
Сторона розробник повинна розглянути ці зауваження і у разі їх
відхилення внести разом з проектом документа до органу, який цей
документ приймає. "За участю" - Сторона розробник зазначених документів залучає
представників іншої Сторони до підготовки проекту документа під
час його розроблення (шляхом включення до складу робочих груп,
авторських колективів тощо). Після підготовки документа він
погоджується у зазначеному порядку.
11.6. Сторони домовились розмістити на офіційних
веб-сторінках Сторін зареєстровану Галузеву угоду.
11.7. Сторони зобов'язують Підприємства надавати первинній
профспілковій організації інформацію щодо відомостей про юридичну
особу, ідентичну інформацію, яку юридична особа щороку подає
державному реєстратору.
11.8. Угоду підписано у двох примірниках, які зберігаються у
кожної із Сторін, і мають однакову юридичну силу.
Від Міністерства палива
та енергетики України
Міністр І.Плачков
28.04.2005 N 01/33-0323
Від Профспілки працівників атомної
енергетики та промисловості України
Голова В.Матов
28.04.2005 N 01-12-185
ЗАРЕЄСТРОВАНО
Міністерством праці
та соціальної політики
України М.Пасько
23.05.2005 N 46
із зауваженнями та пропозиціями до п.п. 1.5, 1.13, 1.14, 3.8,
3.14, 3.15, до додатків 18, 19

Додаток 1
до Галузевої угоди
між Міністерством палива
та енергетики України
і Профспілкою працівників
атомної енергетики
та промисловості України
28.04.2005 N 01/33-0323
1.1. Мінімальні коефіцієнти міжкваліфікаційних співвідношень
місячних тарифних ставок робітників галузі за кваліфікаційними
розрядами та видами робіт і виробництв (нормальні умови праці) до
посадового окладу працівника, який виконує некваліфіковану роботу
------------------------------------------------------------------ | | Група кваліфікації | | |--------------------------------------------| | | I | II | III | IV | V | VI |VII | |-------------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----| |Для робітників, |1,183|1,296 |1,451 |1,606 |1,803|2,042|2,239| |зайнятих на | | | | | | | | |експлуатації | | | | | | | | |устаткування | | | | | | | | |атомних станцій | | | | | | | | |(атомних | | | | | | | | |електростанцій, | | | | | | | | |атомних тепло- | | | | | | | | |електростанцій, | | | | | | | | |атомних станцій | | | | | | | | |теплопостачання) | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
1.2. Для робітників окремих професій, зайнятих на
експлуатації (обслуговуванні) найбільш складного енергетичного
устаткування
------------------------------------------------------------------ | Найменування | Параметри устаткування | Коефіцієнти | | професій | | | |-------------------+------------------------------+-------------| |Електромонтер з |Підстанції змінного струму |2,239 | |обслуговування |напругою 750 кВ і вище та | | |підстанцій |підстанції постійного струму | | | |напругою понад 800 кВ | | |-------------------+------------------------------+-------------| |Електромонтер з |Електроустаткування напругою |2,239 | |випробувань та |750 кВ і вище, силові | | |вимірювань |трансформатори, вимикачі та | | | |трансформатори струму напругою| | | |вище 220 кВ | | |-------------------+------------------------------+-------------| |Машиніст блочного |Турбіни конденсаційні |2,310 | |щита керування |потужністю від 230 до 800 тис.| | |агрегатами |кВт і турбіни теплофікаційні -| | |(парогенератор- |понад 500 тис. кВт | | |турбіна) | | | |-------------------+------------------------------+-------------| |Старший машиніст |Турбіни конденсаційні |2,310 | |турбінного |потужністю понад 800 тис. кВт | | |відділення атомної |і турбіни теплофікаційні - | | |електростанції |від 1000 до 500 тис. кВт | | | |------------------------------+-------------| | |турбіни конденсаційні |2,493 | | |потужністю більше 800 тис. кВт| | | |та турбіни теплофікаційні - | | | |більше 500 тис. кВт | | ------------------------------------------------------------------
1.3. Для робітників, зайнятих на ремонті устаткування атомних
станцій, на верстатних роботах та роботах у спеціалізованих цехах
------------------------------------------------------------------ | | Розряди | | |-------------------------------------| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |-------------------------------------| | | Коефіцієнти | |--------------------------+-------------------------------------| |1. На роботах з | | | | | | | |реконструкції, ремонту | | | | | | | |та налагодження | | | | | | | |устаткування і | | | | | | | |технологічних систем | | | | | | | |енергоблоків атомних | | | | | | | |електростанцій, атомних | | | | | | | |теплоелектромереж, | | | | | | | |атомних станцій | | | | | | | |теплопостачання | | | | | | | |--------------------------+-----+------+-----+-----+------+-----| |для робітників з |1,267|1,423 |1,606|1,803|2,000 |2,197| |відрядною оплатою праці: | | | | | | | |--------------------------+-----+------+-----+-----+------+-----| |для робітників з |1,183|1,338 |1,493|1,690|1,845 |2,070| |погодинною оплатою праці: | | | | | | | |--------------------------+-----+------+-----+-----+------+-----| |2. На верстатних роботах | | | | | | | |з обробки металу та інших | | | | | | | |матеріалів різанням на | | | | | | | |металообробних | | | | | | | |верстатах; на роботах у | | | | | | | |виробничих цехах та у | | | | | | | |підрозділах, | | | | | | | |безпосередньо зайнятих | | | | | | | |реконструкцією, ремонтом і| | | | | | | |налагодженням основного | | | | | | | |технологічного, | | | | | | | |електроенергетичного | | | | | | | |експериментального та | | | | | | | |наукового устаткування, | | | | | | | |електронно-обчислювальної | | | | | | | |техніки, контрольно- | | | | | | | |обчислювальної техніки, | | | | | | | |контрольно-вимірювальних | | | | | | | |приладів та засобів | | | | | | | |автоматики енергоблоків | | | | | | | |атомних станцій | | | | | | | |--------------------------+-----+------+-----+-----+------+-----| |для робітників з |1,423|1,606 |1,775|2,000|2,299 |2,465| |відрядною оплатою | | | | | | | |праці: | | | | | | | |--------------------------+-----+------+-----+-----+------+-----| |для робітників з |1,310|1,493 |1,662|1,887|2,070 |2,310| |погодинною оплатою | | | | | | | |праці: | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
--------------- Примітка: Тарифні ставки, передбачені пунктом 2, можуть
застосовуватися для розрахунку розмірів оплати праці
слюсарів-ремонтників, слюсарів-електриків з ремонту
електроустаткування, електромеханіків з ремонту і обслуговування
лічильно-обчислювальних машин; слюсарів з контрольно-вимірювальних
приладів та автоматики; налагоджувальників верстатів і
маніпуляторів з програмним керуванням; налагоджувальників
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики; електромонтерів з
ремонту та обслуговування електроустаткування; дефектоскопістів;
електромонтерів диспетчерського устаткування та телеавтоматики;
вогнетривщиків; електромонтерів лінійних споруд телефонного
зв'язку та радіофікації; ізолювальників з термоізоляції;
ізолювальників-плівочників; електромонтерів з ремонту апаратури,
релейного захисту й автоматики; електромонтерів з ремонту
повітряних ліній електропередачі; електромонтерів з ремонту та
монтажу кабельних ліній; електрослюсарів з РОА і ЗВЕ;
електрослюсарів з ремонту устаткування розподільчих пристроїв;
електрослюсарів з ремонту електричних машин; електрослюсарів з
ремонту електроустаткування електростанцій; електрозварників
ручного зварювання; газозварників; газорізальників;
електрогазозварників.
1.4. Для робітників інших підприємств (заводів) та
організацій, окрім робітників, зайнятих видобуванням та переробкою
уранової руди, в металургійній промисловості та будівництві
------------------------------------------------------------------ | | Розряди | | |-----------------------------------------------| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |-----------------------------------------------| | | Коефіціенти | |----------------+-----------------------------------------------| |1. На верстатних| | | | | | | | | |роботах з | | | | | | | | | |обробки металу | | | | | | | | | |та інших | | | | | | | | | |матеріалів | | | | | | | | | |різанням на | | | | | | | | | |металообробних | | | | | | | | | |верстатах: | | | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |для робітників |1,183|1,296|1,423|1,606|1,775|2,000|2,239|2,465| |з відрядною | | | | | | | | | |оплатою праці; | | | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |для робітників |1,113|1,197|1,310|1,493|1,662|1,887|2,070|2,310| |з погодинною | | | | | | | | | |оплатою праці | | | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |2. Слюсарі- | | | | | | | | | |інструментальни-| | | | | | | | | |ки і верстатники| | | | | | | | | |широкого | | | | | | | | | |профілю, | | | | | | | | | |зайняті на | | | | | | | | | |універсальному | | | | | | | | | |устаткуванні | | | | | | | | | |інструментальних| | | | | | | | | |та інших цехів | | | | | | | | | |підготовки | | | | | | | | | |виробництва при | | | | | | | | | |виготовленні | | | | | | | | | |особливо точних,| | | | | | | | | |відповідальних | | | | | | | | | |та складних: | | | | | | | | | |пресформ, | | | | | | | | | |штампів, | | | | | | | | | |пристроїв, | | | | | | | | | |інструменту, | | | | | | | | | |приладів і | | | | | | | | | |устаткування; | | | | | | | | | |верстатники на | | | | | | | | | |унікальному | | | | | | | | | |устаткуванні, | | | | | | | | | |зайняті | | | | | | | | | |виготовленням | | | | | | | | | |особливо | | | | | | | | | |складної | | | | | | | | | |продукції; | | | | | | | | | |слюсарі-ремонт- | | | | | | | | | |ники, електро- | | | | | | | | | |монтери та | | | | | | | | | |налагоджувальни-| | | | | | | | | |ки, зайняті | | | | | | | | | |ремонтом, нала- | | | | | | | | | |годжуванням та | | | | | | | | | |обслуговуванням | | | | | | | | | |особливо | | | | | | | | | |складного, | | | | | | | | | |унікального | | | | | | | | | |устаткування | | | | | | | | | |(окрім | | | | | | | | | |устаткування | | | | | | | | | |атомних станцій)| | | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |для робітників |1.296|1.394|1.549|1.761|1.972|2.239|2.465|2.704| |з відрядною | | | | | | | | | |оплатою праці; | | | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |для робітників |1.197|1.310|1.451|1.620|1.845|2.113|2.268|2.507| |з погодинною | | | | | | | | | |оплатою праці | | | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |3. На інших | | | | | | | | | |роботах: | | | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |- для |1,070|1,155|1,268|1,451|1,606|1,817|2,028|2,225| |відрядників | | | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |- для |1,000|1,070|1,183|1,338|1,493|1,690|1,845|2,070| |почасовиків | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
1.4.1. Для робітників зайнятих видобуванням та переробкою
уранової руди, в металургійній промисловості та будівництві (з
урахуванням умов праці)
------------------------------------------------------------------ | | Розряди | | |-----------------------------------------------| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |-----------------------------------------------| | | Коефіцієнти | |----------------+-----------------------------------------------| |1. На | | | | | | | | | |верстатних | | | | | | | | | |роботах з | | | | | | | | | |обробки металу | | | | | | | | | |та інших | | | | | | | | | |матеріалів | | | | | | | | | |різанням на | | | | | | | | | |металообробних | | | | | | | | | |верстатах: | | | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |для робітників |1,133|1,212|1,303|1,436|1,552|1,715|1,885|2,048| |з відрядною | | | | | | | | | |оплатою праці; | | | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |для робітників |1,079|1,139|1,224|1,352|1,473|1,686|1,764|1,939| |з погодинною | | | | | | | | | |оплатою праці | | | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |2. Слюсарі- | | | | | | | | | |інструментальни-| | | | | | | | | |ки і верстатники| | | | | | | | | |широкого профі- | | | | | | | | | |лю, зайняті на | | | | | | | | | |універсальному | | | | | | | | | |устаткуванні | | | | | | | | | |інструментальних| | | | | | | | | |та інших цехів | | | | | | | | | |підготовки | | | | | | | | | |виробництва при | | | | | | | | | |виготовленні | | | | | | | | | |особливо точних,| | | | | | | | | |відповідальних | | | | | | | | | |та складних: | | | | | | | | | |пресформ, штам- | | | | | | | | | |пів, пристроїв, | | | | | | | | | |інструменту, | | | | | | | | | |приладів і | | | | | | | | | |устаткування; | | | | | | | | | |верстатники на | | | | | | | | | |унікальному | | | | | | | | | |устаткуванні, | | | | | | | | | |зайняті | | | | | | | | | |виготовленням | | | | | | | | | |особливо | | | | | | | | | |складної | | | | | | | | | |продукції; | | | | | | | | | |слюсарі-ремонт- | | | | | | | | | |ники, електро- | | | | | | | | | |монтери та нала-| | | | | | | | | |годжувальники, | | | | | | | | | |зайняті ремон- | | | | | | | | | |том, налагод- | | | | | | | | | |жуванням та | | | | | | | | | |обслуговуванням | | | | | | | | | |особливо | | | | | | | | | |складного, | | | | | | | | | |унікального | | | | | | | | | |устаткування | | | | | | | | | |(окрім | | | | | | | | | |устаткування | | | | | | | | | |атомних | | | | | | | | | |станцій) | | | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |- для робітників|1,158|1,230|1,333|1,455|1,600|1,752|1,933|2,085| |з відрядною | | | | | | | | | |оплатою праці; | | | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |- для робітників|1,103|1,176|1,261|1,382|1,521|1,685|1,836|1,994| |з погодинною | | | | | | | | | |оплатою праці | | | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |3. На інших | | | | | | | | | |роботах: | | | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |для відрядників |1,048|1,109|1,194|1,321|1,436|1,582|1,733|1,879| |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |для погодинників|1,010|1,048|1,113|1,242|1,352|1,491|1,606|1,764| ------------------------------------------------------------------
1.5. Для робітників, зайнятих у будівництві, на
ремонтно-будівельних (будівельно-монтажних) роботах і в підсобних
виробництвах
------------------------------------------------------------------ | | Розряди | | |----------------------------------------| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----------------------+------+------+------+------+------+-----| |На будівельно- |1,028 |1,113 |1,225 |1,380 |1,577 |1,845| |монтажних і ремонтно- | | | | | | | |будівельних роботах | | | | | | | |-----------------------+------+------+------+------+------+-----| |На верхолазних роботах |1,268 |1,380 |1,535 |1,704 |1,958 |2,268| |і роботах з прохідки | | | | | | | |гірничих схилів | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
1.5.1. Для робітників, зайнятих у будівництві, на
ремонтно-будівельних (будівельно-монтажних) роботах і в підсобних
виробництвах підприємств атомної промисловості, які здійснюють
видобування та переробку уранової руди
------------------------------------------------------------------ | | Розряди | | |----------------------------------------| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----------------------+------+------+------+------+------+-----| |На будівельно- |1,010 |1,061 |1,133 |1,242 |1,388 |1,570| |монтажних і ремонтно- | | | | | | | |будівельних роботах | | | | | | | |-----------------------+------+------+------+------+------+-----| |На верхолазних роботах |1,152 |1,236 |1,345 |1,467 |1,648 |1,861| |і роботах з прохідки | | | | | | | |гірничих схилів | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
--------------- Примітка. Для оплати праці робітників VI розряду окремих професій,
зайнятих керуванням потужними і особливо складними будівельними
машинами та механізмами, їх ремонтом і обслуговуванням,
застосовуються місячні тарифні ставки, наведені в переліку, що
додається.
1.6 . Для робітників підрозділів (на підземних роботах при
6-годинному робочому дні, а на решті робіт - при 7-годинному
робочому дні) з урахуванням умов праці
------------------------------------------------------------------ | | Розряди | | |-----------------------------------------------| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |1.На роботах на | | | | | | | | | |поверхні | | | | | | | | | |рудників і шахт:| | | | | | | | | |для робітників | | | | | | | | | |з відрядною | | | | | | | | | |оплатою праці; |1,158|1,230|1,333|1,455|1,600|1,752|1,933|2,085| | | | | | | | | | | |для робітників | | | | | | | | | |з погодинною | | | | | | | | | |оплатою праці |1,103|1,176|1,261|1,382|1,521|1,685|1,836|1,994| |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |2. На відкритих | | | | | | | | | |гірничих, гірни-| | | | | | | | | |чо-капітальних і| | | | | | | | | |геолого-розвіду-| | | | | | | | | |вальних роботах | | | | | | | | | |для робітників з| | | | | | | | | |відрядною | | | | | | | | | |оплатою праці; |1,310|1,423|1,577|1,761|1,972|2,239|2,465|2,704| |для робітників | | | | | | | | | |з погодинною | | | | | | | | | |оплатою праці |1,273|1,345|1,467|1,612|1,752|1,945|2,145|2,327| |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |3. На підземних | | | | | | | | | |гірничих, гір- | | | | | | | | | |ничо-капітальних| | | | | | | | | |і геолого- | | | | | | | | | |розвідувальних | | | | | | | | | |роботах для | | | | | | | | | |робітників з | | | | | | | | | |відрядною | | | | | | | | | |оплатою праці; |1,527|1,648|1,800|1,994|2,182|2,430|2,679|2,915| |для робітників | | | | | | | | | |з погодинною | | | | | | | | | |оплатою праці |1,412|1,521|1,661|1,824|2,000|2,242|2,461|2,697| ------------------------------------------------------------------
1.7. Мінімальні коефіцієнти міжкваліфікаційних співвідношень
тарифних ставок робітників підприємств атомної промисловості
------------------------------------------------------------------ | | РОЗРЯДИ | | |-----------------------------------------| | | I | II |III | IV | V | VI | VII |VIII| | |-----------------------------------------| | | Коефіцієнти | |----------------------+-----------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |----------------------+----+-----+----+----+----+----+-----+----| |1. Вантажно-розванта- | | | | | | | | | |жувальні роботи, дере-| | | | | | | | | |вообробка, складські, | | | | | | | | | |заготівельні, | | | | | | | | | |художньо-оформлювальні| | | | | | | | | |роботи, виробництво | | | | | | | | | |будівельних матеріалів| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- для робітників з | | | | | | | | | |відрядною оплатою |1,07|1,16 |1,27|1,45|1,61|1,82|2,03 |2,23| |-для робітників з | | | | | | | | | |погодинною оплатою |1,04|1,12 |1,23|1,4 |1,55|1,76|1,96 |2,15| |----------------------+----+-----+----+----+----+----+-----+----| |2. Ремонт і обслугову-| | | | | | | | | |вання електромеханіч- | | | | | | | | | |ного устаткування, | | | | | | | | | |контрольно-вимірю- | | | | | | | | | |вальних приладів і | | | | | | | | | |автоматики, ремонт | | | | | | | | | |санітарно-технічного і| | | | | | | | | |компресорно-холодиль- | | | | | | | | | |ного устаткування, | | | | | | | | | |переробка виробничих | | | | | | | | | |відходів, експлуатація| | | | | | | | | |вантажнопідйомних | | | | | | | | | |машин і механізмів, | | | | | | | | | |слюсарні і слюсарно- | | | | | | | | | |збиральні роботи, | | | | | | | | | |механічна обробка | | | | | | | | | |металів і інших | | | | | | | | | |матеріалів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- для робітників з | | | | | | | | | |відрядною оплатою |1,18|1,27 |1,4 |1,6 |1,77|1,99|2,23 |2,45| |- для робітників з | | | | | | | | | |погодинною оплатою |1,13|1,22 |1,35|1,54|1,69|1,91|2,12 |2,35| |----------------------+----+-----+----+----+----+----+-----+----| |3. Електрогазозварю- | | | | | | | | | |вальні роботи, ремонт | | | | | | | | | |обмотки та ізоляції | | | | | | | | | |електроустаткування, | | | | | | | | | |просочувальні роботи, | | | | | | | | | |ремонт і експлуатація | | | | | | | | | |високовольтного | | | | | | | | | |устаткування, модельні| | | | | | | | | |роботи, хімзахист | | | | | | | | | |металів і устаткуван- | | | | | | | | | |ня, лабораторні | | | | | | | | | |роботи, ковальсько- | | | | | | | | | |пресові і термічні | | | | | | | | | |роботи, фасоно-ливарні| | | | | | | | | |роботи, металопокриття| | | | | | | | | |і фарбування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- для робітників з | | | | | | | | | |відрядною оплатою |1,31|1,4 |1,57|1,77|1,97|2,18|2,45 |2,69| |- для робітників з | | | | | | | | | |погодинною оплатою |1,23|1,32 |1,43|1,64|1,82|2,08|2,28 |2,52| |----------------------+----+-----+----+----+----+----+-----+----| |4. Виробництво метале-| | | | | | | | | |вого гафнія і цирко- | | | | | | | | | |нію, їхніх солей і | | | | | | | | | |інших хімічних сполук | | | | | | | | | |на їхній основі | | | | | | | | | |(експлуатація і | | | | | | | | | |ремонт) оброблення | | | | | | | | | |різанням гафнія і | | | | | | | | | |цирконію | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- для робітників з | | | | | | | | | |відрядною оплатою |1,44|1,58 |1,72|1,94|2,17|2,44|2,7 |3,00| |- для робітників з | | | | | | | | | |погодинною оплатою |1,35|1,45 |1,59|1,82|2,03|2,28|2,53 |2,8 | |----------------------+----+-----+----+----+----+----+-----+----| |5. Науково-дослідні і | | | | | | | | | |лабораторні роботи, | | | | | | | | | |зв'язані з експлуата- | | | | | | | | | |цією, ремонтом і | | | | | | | | | |налагодженням приладів| | | | | | | | | |радіаційного і | | | | | | | | | |рентгенівського | | | | | | | | | |випромінювання | | | | | | | | | |- для робітників з | | | | | | | | | |погодинною оплатою |1,49|1,58 |1,77|2,0 |2,22|2,52|2,81 |3,07| ------------------------------------------------------------------

ПЕРЕЛІК
окремих професій робітників VI розряду,
зайнятих керуванням потужними та особливо
складними машинами і механізмами, їх ремонтом
та обслуговуванням, яким встановлюється місячна
тарифна ставка

------------------------------------------------------------------ | Назва професій |Коефі-| | |ціенти| |---------------------------------------------------------+------| | 1 | 2 | |---------------------------------------------------------+------| |1. Водій навантажувачів будівельних фронтальних | | |одноковшових (колісних та гусеничних) потужністю: | | |від 200 до 350 к.с. |1,958 | |від 360 до 500 к.с. |2,085 | |500 к.с. і більше |2,239 | |---------------------------------------------------------+------| |2. Машиністи автогрейдерів потужністю: | | |від 200 до 240 к.с. |2,085 | |240 к.с. і більше |2,239 | |---------------------------------------------------------+------| |3. Машиністи автовишок та автогідропідіймача з висотою | | |підйомника | | |35 м і більше |2,085 | |---------------------------------------------------------+------| |4. Машиністи автобетононасосів продуктивністю: | | |60-180 куб. м/год |1,958 | |понад 180 куб м/год |2,085 | |---------------------------------------------------------+------| |5. Машиністи бетоноукладачів, що входять до комплексу | | |машин типу ДС-100 та ДС-110; |2,239 | |продуктивністю понад 180 куб м/год |2,423 | |---------------------------------------------------------+------| |6. Машиністи бульдозерів потужністю: |2,085 | |283-384 к.с. |2,239 | |385 к.с. і більше |2,423 | |з дистанційним управлінням для підводних робіт | | |---------------------------------------------------------+------| |7. Машиністи бурових установок СВШ-160, БТС-7, СВШ-200, |2,239 | |УВШ-532, УВШ-507, 2ВК-ДЕ, ВСТЄ-60С з потужністю двигуна: |2,423 | |100-180 к.с. для пристрою буронабивних паль діаметром від| | |400 до 1200 м |2,239 | |180 к.с. і більше, для пристрою буронабивних паль | | |діаметром понад 1200 м 400 до 1200 м |2,239 | |---------------------------------------------------------+------| |9. Машиністи землесосних плавучих несамохідних снарядів | | |продуктивністю по грунту: | | |500-1000 куб.м/год |1,958 | |1000 куб м/год і більше |2,085 | |---------------------------------------------------------+------| |10. Машиністи кранів: | | |---------------------------------------------------------+------| |10.1. Баштових пересувних з висотою підйому до 50 м і | | |вантажопідйомністю: | | |від 25 до 50 т понад 50 т |2,085 | |понад 50 т |2,239 | |з висотою підйомника 60 м і більше вантажопідйомністю: | | |10-25 т |2,085 | |26-50 т |2,239 | |понад 50 т |2,423 | |---------------------------------------------------------+------| |10.2. Баштових приставних з висотою підйому понад 100 м |2,239 | |---------------------------------------------------------+------| |10.3. Гусеничних вантажопідйомністю: | | |40-60 т |1,958 | |від 60 до 100 т |2,085 | |100-160 т |2,239 | |понад 160 т |2,423 | |---------------------------------------------------------+------| |10.4. Залізничних самохідних вантажопідйомністю: | | |80 т і більше (типу ГЕК-Ф80, ГЕНК-130, КДК-1000/1) |2,239 | |---------------------------------------------------------+------| |10.5. Кабельних вантажопідйомністю понад 20 т з прольотом| | |від 500 м |2,239 | |---------------------------------------------------------+------| |10.6. Козлових вантажопідйомністю: | | |20-40 т |1,958 | |понад 40 |2,085 | |---------------------------------------------------------+------| |10.7. Мостових вантажопідйомністю: | | |40-60 т |1,958 | |60-100 т |2,085 | |понад 100 т |2,239 | |---------------------------------------------------------+------| |10.8. На спецшасі автомобільного типу | | |вантажопідйомністю: | | |від 20 до 40 т |1,958 | |від 40 до 60 т |2,085 | |від 60 до 100 т |2,239 | |понад 100 т |2,423 | |---------------------------------------------------------+------| |10.9. Плавучих самохідних вантажопідйомністю: | | |від 20 до 50 т |2,085 | |понад 50 т |2,239 | |---------------------------------------------------------+------| |10.10. Пневмоколісних (включаючи короткобазові) | | |вантажопідйомністю: | | |від 25 до 63 |1,958 | |від 63 до 100 т (виключно) |0,085 | |від 100 до 160 т (виключно) |2,239 | |160 т і більше |2,423 | |---------------------------------------------------------+------| |10.11. Портально-стрілових вантажопідйомністю понад 25 т |2,085 | |---------------------------------------------------------+------| |10.12. Полярних (колового переміщення) |2,423 | |---------------------------------------------------------+------| |10.13. Спеціальних вантажопідйомністю 60 т і більше для | | |монтажу гідротехнічних бетонованих естакад |2,085 | |---------------------------------------------------------+------| |10.14. Спеціальних вантажопідйомністю 100 т і більше | | |(типу СКГ, СКУ) для блочного монтажу промислових споруд |2,423 | |---------------------------------------------------------+------| |11. Машиністи компресорних установок вантажопідйомністю | | |70 куб м/хв |2,239 | |---------------------------------------------------------+------| |12. Машиністи копрів (самохідних копрових установок) |2,085 | |---------------------------------------------------------+------| |13. Машиністи машин для ізоляції газонафтопродуктів при | | |очищенні та нанесенні підсиленої ізоляції трубопроводів | | |діаметром: | | |800-1200 мм (виключно) |1,958 | |1200 мм і більше |2,085 | |---------------------------------------------------------+------| |14. Машиністи профілювальників землерийно-фрезерних | | |потужністю 170 к.с. і більше для швидкісного будування | | |автомобільних доріг, що входять в комплекс машин типу | | |ДС-100 та ДС-110 |2,239 | |---------------------------------------------------------+------| |15. Машиністи скреперів самохідних потужністю: | | |від 160 до 360 к.с |2,085 | |від 375 до 720 к.с |2,239 | |від 850 к.с і більше |2,423 | |---------------------------------------------------------+------| |16. Машиністи трубоукладачів потужністю: | | |від 200 до 300 к.с (виключно) |2,085 | |300 к.с і більше |2,239 | |---------------------------------------------------------+------| |17.Машиністи установок пересувних автоматизованих | | |безперервної дії для виготовлення бетонних сумішей | | |продуктивністю 120 куб. м/год |2,0858| |для виготовлення грунтових сумішей у притрасових кар'єрах| | |продуктивністю 80 куб. М/год і більше |1,958 | |---------------------------------------------------------+------| |18. Машиністи установок для продавлювання та | | |горизонтального буріння грунту при прокладанні | | |трубопроводів діаметром понад 100 м |2,085 | |---------------------------------------------------------+------| |19. Машиністи екскаваторів: | | |---------------------------------------------------------+------| |19.1. Роторних траншейних потужністю: | | |200-250 к.с (виключно) |2,085 | |250-300 к.с (виключно) |2,239 | |300 к.с і більше |2,423 | |---------------------------------------------------------+------| |19.2. Одноковшових з місткістю ковша: | | |1,25 - 4 куб.м (виключно) |1,958 | |4-10 куб.м (виключно) |2,239 | |10 куб.м і більше |2,423 | |---------------------------------------------------------+------| |19.3. Планувальник (типу УСД-110, УПС на шасі автомобіля)|2,239 | |---------------------------------------------------------+------| |19.4. Для риття траншей при влаштуванні споруд методом |2,085 | |"стіна в грунті" глибиною: |2,239 | |20-40 м (виключно) | | |40 м і більше | | |---------------------------------------------------------+------| |20. Машиністи електростанцій пересувних потужністю | | |1000 кВт, що входять до комплексу машин типу "Північ" |2,423 | |---------------------------------------------------------+------| |21. Трактористи на колісних та гусеничних тракторах |1,958 | |потужністю: |2,085 | |300-500 к.с (виключно) | | |500 к.с і більше | | |---------------------------------------------------------+------| |22. Електрослюсарі будівельні з ремонту устаткування | | |комплекса машин і механізмів типу "Північ" для елек- | | |трокомпактного зварювання діаметром понад 1000 м |2,423 | |---------------------------------------------------------+------| |Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних | | |машинах, що входять до комплексу машин типу "Північ" |2,423 | |---------------------------------------------------------+------| |24. Машиніст змішувача асфальтобетону продуктивністю | | |100 т/год і більше |2,239 | |---------------------------------------------------------+------| |25. Слюсар будівельний |2,239 | |---------------------------------------------------------+------| |26. Налагоджувальник будівельних машин |2,423 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Галузевої угоди
між Міністерством палива
та енергетики України
і Профспілкою працівників
атомної енергетики
та промисловості України
28.04.2005 N 01/33-0323
2. Мінімальні коефіцієнти міжкваліфікаційних співвідношень
місячних тарифних ставок робітників, які зайняті на
вантажно-розвантажувальних роботах, до посадового окладу
працівника, який виконує некваліфіковану роботу
------------------------------------------------------------------ | Види робіт і виробництв |Кое- | | |фіці-| | |енти | |----------------------------------------------------------+-----| |Робітники, зайняті на вантажно-розвантажувальних роботах: | | |----------------------------------------------------------+-----| |при навантажуванні (розвантажуванні) в гарячому стані | | |металу, агломерату і шлаку; при навантажуванні | | |(розвантажуванні) руди, пеку, вугілля, вугільного брикету,| | |креозоту, подової і анодної маси, азбесту, негашеного | | |вапна, мінеральної вати, цементу; при навантажуванні | | |(розвантажуванні) в судна шкідливих для здоров'я вантажів,| | |вантажів, що змерзлися, і вантажів з вагою одного місця | | |понад 50 кг |1,690| |----------------------------------------------------------+-----| |при навантажуванні (розвантажуванні) в залізничні вагони, | | |автомобілі та інший рухомий склад шкідливих для здоров'я | | |вантажів, вантажів, що змерзлися, і вантажів з вагою | | |одного місця понад 50 кг, при навантажуванні | | |(розвантажуванні) в судна інших вантажів |1,507| |----------------------------------------------------------+-----| |при навантажуванні (розвантажуванні) у залізничні вагони, | | |автомобілі та інший рухомий склад інших вантажів на | | |внутрішньоскладській переробці вантажів |1,352| |----------------------------------------------------------+-----| |при навантажуванні (розвантажуванні) в гарячому стані | | |металу, агломерату і шлаку; при навантажуванні | | |(розвантажуванні) руди, пеку, вугілля, вугільного брикету,| | |креозоту, подової і анодної маси, азбесту, цементу, інших | | |шкідливих для здоров'я вантажів з вагою одного місця понад| | |50 кг |1,887| |----------------------------------------------------------+-----| |при навантажуванні (розвантажуванні) інших вантажів |1,690| ------------------------------------------------------------------
2.1.Мінімальні коефіцієнти міжкваліфікаційних співвідношень
місячних тарифних ставок робітників підприємств атомної
промисловості, які зайняті на вантажно-розвантажувальних роботах,
до окладу працівника, який виконує некваліфіковану роботу
------------------------------------------------------------------ | Види робіт і виробництв |Кое- | | |фіці-| | |єнти | |----------------------------------------------------------+-----| |Робітники, зайняті на вантажно-розвантажувальних роботах: | | |----------------------------------------------------------+-----| |при навантажуванні (розвантажуванні) в гарячому стані | | |металу, агломерату і шлаку; при навантажуванні | | |(розвантажуванні) руди, пеку, вугілля, вугільного | | |брикету, креозоту, подової і анодної маси, азбесту, | | |негашеного вапна, мінеральної вати, цементу; при | | |навантажуванні (розвантажуванні) в судна шкідливих для | | |здоров'я вантажів, вантажів, що зверзлися, і вантажів з | | |вагою одного місця понад 50 кг |1,495| |----------------------------------------------------------+-----| |при навантажуванні (розвантажуванні) в залізничні вагони, | | |автомобілі та інший рухомий склад шкідливих для здоров'я | | |вантажів, вантажів, що зверзлися, і вантажів з вагою | | |одного місця понад 50 кг, при навантажуванні | | |(розвантажуванні) в судна інших вантажів |1,364| |----------------------------------------------------------+-----| |при навантажуванні (розвантажуванні) у залізничні вагони, | | |автомобілі та інший рухомий склад інших вантажів на | | |внутрішньоскладській переробці вантажів |1,253| |----------------------------------------------------------+-----| |при навантажуванні (розвантажуванні) в гарячому стані | | |металу, агломерату і шлаку; при навантажуванні | | |(розвантажуванні) руди, пеку, вугілля, вугільного | | |брикету, креозоту, подової і анодної маси, азбесту, | | |цементу. інших шкідливих для здоров'я вантажів з вагою | | |одного місця понад 50 кг |1,612| |----------------------------------------------------------+-----| |при навантажуванні (розвантажуванні) інших вантажів |1,495| |----------------------------------------------------------+-----| |Механізатор (докер-механізатор) комплексної бригади на | | |вантажно-розвантажувальних роботах: | | |з відрядною оплатою праці |1,423| |з погодинною оплатою праці |1,310| ------------------------------------------------------------------
1. Оплата праці вантажників за час виконання підсобних,
допоміжних, господарських робіт, пов'язаних із
вантажно-розвантажувальними роботами (прибирання підкранових,
залізничних колій, вантажних складів, територій вантажних дільниць
та інші), часу переходу і переїзду на інші дільниці, а також часу
простою не з вини робітників здійснюється з розрахунку коефіцієнта
1,352
2. Оплата праці робітників, зайнятих на навантаженні і
розвантаженні унікального устаткування і розрядних вантажів,
здійснюється за збільшеним коефіцієнтом 1,15.

Додаток 3
до Галузевої угоди
між Міністерством палива
та енергетики України
і Профспілкою працівників
атомної енергетики
та промисловості України
28.04.2005 N 01/33-0323
3. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних окладів
працівників загальних (наскрізних) професій до окладу працівника,
який виконує некваліфіковану роботу
------------------------------------------------------------------ | Найменування професій |Кое- | | |фіці-| | |єнти | |----------------------------------------------------------+-----| |Робітник з обслуговування лазні; черговий біля | | |ескалатора; манікюрниця; пломбувальник вагонів та | | |контейнерів; натирач підлоги, маркувальник |1,113| |----------------------------------------------------------+-----| |Гардеробник; кубівник; кур'єр; сатураторник; прибиральник | | |службових приміщень; швейцар, сторож, покоївка, тощо |1,000| |----------------------------------------------------------+-----| |Вагар; водій автотранспортного засобу; кастелянка; | | |контролер водопровідного господарства; конюх; наглядач | | |гідротехнічних споруд; підсобний (транспортний) робітник; | | |садівник; світлокопіювальник; прибиральник територій; | | |прибиральник виробничих приміщень |1,113| |----------------------------------------------------------+-----| |Опалювач; ліфтер; |1,000| |----------------------------------------------------------+-----| |Водій електро- та автовізка; водій самохідних механізмів; | | |дезінфектор; єгер;; контролер газового господарства; | | |об'їжджувач; палітурник документів; приймальник | | |сільськогосподарських продуктів і сировини; роздавальник | | |нафтопродуктів |1,197| |----------------------------------------------------------+-----| |Комірник: | | |I розряду |1,197| |II розряду |1,270| |----------------------------------------------------------+-----| |Машиніст із прання та ремонту спецодягу |1,197| |----------------------------------------------------------+-----| |Водій транспортно-прибиральної машини; лісник: оператор |1,310| |автоматичного газового захисту; собаківник | | |----------------------------------------------------------+-----| |Касир квитковий; прийомоздавальник вантажу та багажу; |1,310| |приймальник замовлень, здавач експортних лісоматеріалів | | |----------------------------------------------------------+-----| |Водій аеросаней; оператор електронно-обчислювальних та |1,606| |обчислювальних машин; робітник з благоустрою | | |----------------------------------------------------------+-----| |Оператор копіювальних та розмножувальних машин | | |II розряду |1,197| |III розряду |1,606| ------------------------------------------------------------------
--------------- Примітка.
1. Конкретні розміри місячних окладів робітникам
встановлюються залежно від їх кваліфікації, складності робіт, які
виконуються, та умов праці, а також з урахуванням напруженості
нормованих завдань, норм обслуговування та нормативів чисельності.
2. Мінімальні місячні оклади возіям при вивезенні нечистот та
твердих осадів з вигрібних ям встановлюються у розмірі 1,310
розрахункових коефіцієнтів; возіям при вивезенні нечистот та
твердих осадів з вигрібних ям при очищенні їх самим возієм - у
розмірі 1,606 розрахункових коефіцієнта.
3. Приймальнику замовлень при самостійному визначенні
дефектів і обсягів ремонтних робіт місячний оклад підвищується на
10%

Додаток 4
до Галузевої угоди
між Міністерством палива
та енергетики України
і Профспілкою працівників
атомної енергетики
та промисловості України
28.04.2005 N 01/33-0323
4. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних посадових
окладів службовців до посадового окладу працівника, який виконує
некваліфіковану роботу
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Кое- | | |фіці-| | |єнти | |----------------------------------------------------------+-----| |Керівники груп: рахівників, обліку кадрів, в режимних і | | |секретних відділах; завідувачі: технічної бібліотеки | | |(старший бібліотекар, старший бібліограф), технічного | | |архіву, креслярсько-копіювального бюро, фотолабораторії, | | |бази; провідник із супроводження вантажів |1,803| |----------------------------------------------------------+-----| |Старші: інспектор, кодувальник, завідувачі: спецсховища, | | |центрального складу, канцелярії радіовузла; начальники: | | |військово-облікового столу, телефонної станції, | | |бібліограф, бібліотекар |1,606| |----------------------------------------------------------+-----| |Товарознавець: | | |1 категорії |1,507| |2 категорії |1,394| |без категорії |1,197| |----------------------------------------------------------+-----| |Інспектор; стенографістка I категорії; завідувачі: | | |машинописного бюро, архіву, складу, господарства; | | |диспетчер |1,507| |----------------------------------------------------------+-----| |Секретар дирекції самостійного підприємства; | | |секретар-стенографістка; старші: касир, рахівник, | | |інкасатор, архіваріус, статистик, таксувальник, друкарка | | |I категорії, стенографістка II категорії, комендант |1,394| |----------------------------------------------------------+-----| |Друкарка II категорії, касир, рахівник, інкасатор, | | |старший табельник, діловод, кресляр, секретар-друкарка, | | |калькулятор, архіваріус, оператор диспетчерської служби, | | |статистик, таксувальник, коректор, агент з постачання |1,296| |----------------------------------------------------------+-----| |Обліковець, нарядник, табельник, експедитор, експедитор | | |з перевезення вантажів, копіювальник, фельд'єгер |1,197| ------------------------------------------------------------------

Додаток 5
до Галузевої угоди
між Міністерством палива
та енергетики України
і Профспілкою працівників
атомної енергетики
та промисловості України
28.04.2005 N 01/33-0323
5. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних посадових
окладів керівників, професіоналів та фахівців апарату управління
Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" до
посадового окладу працівника, який виконує некваліфіковану роботу
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Кое- | | |фіці-| | |єнти | |----------------------------------------------------------+-----| | 1 | 2 | |----------------------------------------------------------+-----| |Президент компанії |кон- | | |тракт| |----------------------------------------------------------+-----| |Віце-президент |7,958| |----------------------------------------------------------+-----| |Виконавчий директор |7,155| |----------------------------------------------------------+-----| |Заступник президента компанії з питань управління, | | |секретар компанії, головний бухгалтер |5,000| |----------------------------------------------------------+-----| |Директор департаменту, керуючий справами |3,521| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники відділів: виробничого; ремонтів тепломеханіч- | | |ного устаткування; технічного обслуговування і ремонту | | |електроустаткування та АСУ ТП; охорони праці та проти- | | |пожежної безпеки; ядерної безпеки і надійності; | | |аварійного реагування; експлуатаційного досвіду; | | |експлуатаційних режимів та ВХР; надійності та ресурсу | | |устаткування; неруйнівного контролю, зварювання та | | |діагностики; зв'язку та засобів диспетчерського | | |керування; технічного; модернізації; поводження з ВЯП, | | |РВ та зняття з експлуатації; АСУ ТП, метрології та | | |електроустаткування; сертифікації і кваліфікації | | |устаткування; фізики реактора та паливовикористання; | | |нагляду за ядерною безпекою; нагляду за технічною | | |безпекою; нагляду за радіаційною безпекою та екологією |3,197| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники відділів: конструкторсько- технологічного; | | |інформаційного забезпечення, обчислювальної техніки; | | |якості; удосконалення управління |3,113| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальник відділу дирекції з проектів |2,592| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники відділів: виконавчої дирекції з економіки та | | |фінансів; виконавчої дирекції з комерційних питань; | | |організації праці та заробітної плати |3,000| ------------------------------------------------------------------
5.2. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних посадових
окладів керівників, професіоналів та фахівців атомних
електростанцій Національної атомної енергогенеруючої компанії
"Енергоатом" до посадового окладу працівника, який виконує
некваліфіковану роботу
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Кое- | | |фіці-| | |єнти | |----------------------------------------------------------+-----| | 1 | 2 | |----------------------------------------------------------+-----| |Генеральний директор АЕС |5,000| |----------------------------------------------------------+-----| |Головний інженер АЕС |5,000| |----------------------------------------------------------+-----| |Заступник генерального директора, директора АЕС; головний | | |бухгалтер, головний фахівець |3,507| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники відділів: виробничо-технічного; з підготовки | | |та проведення ремонту; охорони праці; | | |науково-дослідного; ядерної безпеки і надійності, | | |начальник режимно-секретного управління (самостійного | | |відділу) |3,197| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальник конструкторського відділу; начальник | | |інформаційно-обчислювального центру (відділу АСУ) |3,113| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальник, головний інженер управління капітального | | |будівництва |3,197| |----------------------------------------------------------+-----| |Головний бухгалтер управління капітального будівництва; | | |начальник відділу управління капітального будівництва |2,606| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальник дільниці з комплектації, складування та збері- | | |гання обладнання і матеріалів управління капітального | | |будівництва |2,606| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальник сектору: у відділі управління капітального | | |будівництва, інформаційно-обчислювального центру | | |(відділу АСУ) |2,310| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники відділів: капітального будівництва (технічного | | |переоснащення), обладнання, планово-економічного, | | |організації праці та заробітної плати, | | |матеріально-технічного постачання |3,000| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники відділів: юридичного, договірного, кадрів, | | |соціального розвитку, охорони навколишнього середовища, | | |зовнішніх зв'язків і інформації |2,606| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальник відділу у складі управління (сектору, | | |підвідділу у складі самостійного відділу): з режиму | | |секретності, організації захисту секретної інформації, | | |другого відділу |2,507| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальник штабу цивільної оборони |2,113| |----------------------------------------------------------+-----| |Старші інспектори: з експлуатації, з охорони праці |2,310| |----------------------------------------------------------+-----| |Провідні інженери: конструктор, технолог, математик, | | |програміст, електронік |2,310| |----------------------------------------------------------+-----| |Інженери: конструктор, технолог, математик, програміст, | | |електронік: | | |1 категорії |2,197| |2 категорії |2,113| |3 категорії |2,000| |----------------------------------------------------------+-----| |Інженери: конструктор, технолог, електронік, математик, | | |художник-конструктор (дизайнер) |1,915| |----------------------------------------------------------+-----| |Провідні: інженери інших спеціальностей, економіст, | | |бухгалтер, бухгалтер - ревізор, фахівець з режиму | | |секретності, організації захисту секретної інформації |2,197| |----------------------------------------------------------+-----| |Інженери інших спеціальностей, економіст, бухгалтер, | | |бухгалтер-ревізор, юрисконсульт, психолог, соціолог, | | |фізіолог, художник, фахівець з режиму секретності, | | |організації захисту секретної інформації: | | |1 категорії |2,113| |2 категорії |2,000| |----------------------------------------------------------+-----| |Інженери усіх спеціальностей, економіст, бухгалтер, | | |бухгалтер-ревізор, юрисконсульт, диспетчер, психолог, | | |соціолог, фізіолог, художник |1,803| |----------------------------------------------------------+-----| |Техніки усіх спеціальностей: | | |1 категорії |1,507| |2 категорії |1,394| |----------------------------------------------------------+-----| |Техніки усіх спеціальностей |1,197| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники цехів (основного виробництва): реакторного; |3,507| |турбінного; реакторно-турбінного; централізованого | | |ремонту устаткування; налагодження та випробування | | |устаткування; електричного; теплової автоматики та | | |вимірювань; хімічного | | |----------------------------------------------------------+-----| |Начальник цеху вентиляції та кондиціювання повітря |3,155| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальник цеху дезактивації |3,113| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники цехів: ремонтно-будівельного, теплопостачання | | |та підземних комунікацій |2,803| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальник гідротехнічного цеху |2,507| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальник зміни станції |3,197| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальник зміни черги станції |3,000| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники змін цехів: реакторного, турбінного, | | |реакторно-турбінного, електричного, теплової автоматики | | |та вимірювань, хімічного; начальник зміни відділу охорони | | |праці |2,606| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники змін цехів: теплопостачання та підземних |2,465| |комунікацій, вентиляції та кондиціювання повітря | | |----------------------------------------------------------+-----| |Провідний інженер з експлуатації цехів: реакторного, | | |турбінного, реакторно-турбінного, електричного, теплової | | |автоматики та вимірювань |2,606| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальник зміни інформаційно-обчислювального центру | | |(відділу АСУ) |2,310| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники дільниць, виконавці ремонтних робіт атомних | | |станцій і підприємств з ремонту та налагодження | | |енергетичного устаткування: | | |1 групи |2,507| |2 групи |2,507| |3 групи |2,394| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники лабораторій: теплофізичної, | | |експериментально-фізичної, водно-радіохімічної, металів, | | |метрології |2,803| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальник цехової виробничої лабораторії |2,394| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальник навчально-тренувального пункту |2,606| |----------------------------------------------------------+-----| |Інструктор навчально-тренувального пункту |2,394| |----------------------------------------------------------+-----| |Старший майстер виробничої дільниці: | | |1 групи |2,310| |2 групи |2,197| |3 групи |2,113| |----------------------------------------------------------+-----| |Майстер виробничої дільниці: | | |1 групи |2,197| |2 групи |2,113| |3 групи |2,000| |----------------------------------------------------------+-----| |Провідний інженер: з керування турбіною, реактором |2,507| |----------------------------------------------------------+-----| |Провідний інженер з керування блоком |2,592| |----------------------------------------------------------+-----| |Інженери цехів: реакторного, турбінного, | | |реакторно-турбінного, електричного, теплової автоматики | | |та вимірювань, централізованого ремонту устаткування, | | |налагодження та випробування устаткування, хімічного; | | |інженери відділів: охорони праці, науково-дослідного, | | |ядерної безпеки і надійності; станційних лабораторій: | | |1 категорії |2,197| |2 категорії |2,113| |3 категорії |2,000| ------------------------------------------------------------------
--------------- Примітка.
1. Посадові оклади заступникам встановлюються на 10-30
відсотків менше від посадового окладу відповідного керівника
(начальника).
2. У разі перевищення затвердженних для АЕС показників
(сумарної теплової потужності реакторних установок) не менш, ніж у
два рази, посадові оклади працівників, наведених у першому розділі
додатка, збільшуються на 15% згідно з переліком, що наводиться
нижче: генеральний директор; технічний директор, головний інженер; начальник управління; головний бухгалтер; начальник науково-технічного центру; головний фахівець; начальник служби; начальник зміни АЕС; начальник штабу цивільної оборони; начальники цехів: теплової автоматики та вимірювань;
дезактивації; хімічного; електричного; гідротехнічних споруд;
засобів диспетчерсько-технологічного управління;
ремонтно-будівельного; теплопостачання та підземних комунікацій; начальники відділів: автоматизованих систем керування та
інформатики; юридичного; ядерної безпеки; технічного контролю;
радіаційної безпеки; соціального розвитку; охорони праці;
планово-економічного; підготовки та проведення ремонтів;
організації праці та заробітної плати; начальники лабораторій: металів; водно-радіохімічної;
теплофізичної; експериментально-фізичної; цехової виробничої; заступники усіх вищезазначених керівників; радник генерального директора; помічник генерального директора.
3. Для окремих посад працівників дирекції НАЕК
"Енергоатом", наведених у додатку 5, розмір мінімального місячного
посадового окладу може підвищуватись на 10-20 відсотків.
5.3. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних посадових
окладів керівників, професіоналів, фахівців виробничих об'єднань,
підприємств та організацій, які виконують роботи з ремонту,
реконструкції та налагодження устаткування на атомних
електростанціях, до посадового окладу працівника, який виконує
некваліфіковану роботу
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Кое- | | |фіці-| | |єнти | |----------------------------------------------------------+-----| | 1 | 2 | |----------------------------------------------------------+-----| |Директор |3,803| |----------------------------------------------------------+-----| |Головний інженер |3,803| |----------------------------------------------------------+-----| |Заступник директора, головний бухгалтер |3,465| |----------------------------------------------------------+-----| |Головні: конструктор, технолог, економіст |3,310| |----------------------------------------------------------+-----| |Головні: механік, енергетик, металург, зварник, метролог, | | |електрик, технологи за видами діяльності; начальники | | |відділів: технічного (при відсутності самостійних відділів| | |головного конструктора і головного технолога); | | |виробничого; виробничо-технічного (при відсутності | | |самостійних відділів технічного і виробничого); | | |енергомеханічного (при відсутності самостійних відділів | | |головного механіка і головного енергетика); виробничо- | | |диспетчерського; планово-виробничого (при відсутності | | |самостійних виробничо-диспетчерського і планово- | | |економічного відділів); запасних частин; помічник | | |головного інженера з техніки безпеки;начальник виробництва|3,000| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники відділів: науково-дослідного; автоматизованих | | |систем проектування і управління; технологічного і | | |технічного; головного конструктора, головного технолога |2,915| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальник центральної заводської (виробничої) лабораторії |2,606| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники лабораторій у складі центральної заводської | | |(виробничої) лабораторії |2,310| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники відділів: автоматизації і механізації виробни- | | |чих процесів, інструментального, технічного (гарантійного)| | |обслуговування виробленої продукції, проектного, стандар- | | |тизації, охорони праці, дозиметричного контролю та | | |радіаційної безпеки, режимно-секретного |2,803| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники відділів: планово-економічного, організації | | |праці і заробітної плати, наукової організації праці та | | |керування виробництвом, організації систем і процесів | | |управління з обчислювальним центром, цін і нормування, | | |кошторисно-договірного, фінансового, | | |матеріально-технічного постачання, зовнішньої | | |кооперації, капітального будівництва (технічного | | |переоснащення), устаткування |2,803| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники самостійних бюро: конструкторського, технічного| | |(технологічного), виробничого, планово-виробничого (при | | |відсутності самостійних відділів головного конструктора, | | |головного технолога, технічного, виробничо-технічного, | | |виробничо-диспетчерського, планово-виробничого, | | |виробничого) |2,606| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники самостійних бюро (якщо структурою управління не| | |передбачені відповідні відділи) |2,507| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники відділів: юридичного; кадрів; соціального роз- | | |витку; охорони навколишнього середовища; патентної та | | |винахідницької роботи; науково-технічної інформації; збуту| | |начальник лабораторії соціології та психофізіології праці |2,507| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники відділів: другого; з режиму секретності; з | | |організації захисту секретної інформації |2,310| |----------------------------------------------------------+-----| |Головний бухгалтер відділу капітального будівництва | | |(технічного переоснащення) |2,507| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальник штабу цивільної оборони |2,000| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники бюро (секторів), керівники груп у відділах: | | |головного конструктора, головного технолога, головного | | |механіка, головного енергетика |2,507| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники бюро (секторів, лабораторій, керівники груп) в | | |інших відділах, в центральній заводській (виробничій) | | |лабораторії; завідувач цехової бухгалтерії |2,310| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники інших відділів |2,000| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальник цеху: | | |1 групи |3,197| |2 групи |2,803| |3 групи |2,704| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальник виробництва ремонтних та налагоджувальних робіт | | |на атомних станціях; начальник аварійно-технічного центру |3,197| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальник дільниці, виконавець робіт з ремонту та | | |налагодження енергетичного устаткування: | | |1 групи |2,507| |2 групи |2,507| |3 групи |2,394| |----------------------------------------------------------+-----| |Механік, енергетик цеху: | | |1 групи |2,394| |2 групи |2,310| |3 групи |2,113| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники змін з налагодження, випробувань та пуску | | |енергоблоків |3,000| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники змін з налагодження , випробувань та пуску | | |устаткування цехів: реакторного, реакторно-турбінного, | | |турбінного, електричного, теплової автоматики та | | |вимірювань, хімічного |2,606| |----------------------------------------------------------+-----| |Інженери цехів: з ремонту та налагодження | | |електроенергетичного устаткування атомної | | |станції; реакторного; реакторно-турбінного; турбінного; | | |електричного; теплової автоматики та вимірювань; | | |хімічного; інженери з охорони праці центральної | | |заводської (виробничої) лабораторії, цехів: | | |1 категорії |2,197| |2 категорії |2,113| |3 категорії |2,000| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники цехової виробничої лабораторії |2,310| |----------------------------------------------------------+-----| |Старші: майстер, контрольний майстер дільниці, майстер з | | |ремонту, налагодження, перевірки та пуску устаткування | | |атомних станцій: | | |1 групи |2,310| |2 групи |2,197| |3 групи |2,113| |----------------------------------------------------------+-----| |Майстер, контрольний майстер дільниці, майстер з ремонту, | | |налагодження, перевірки та пуску устаткування атомних | | |станцій: | | |1 групи |2,197| |2 групи |2,113| |3 групи |2,000| ------------------------------------------------------------------
--------------- Примітка.
1. Підприємство з ремонту та налагодження устаткування
атомних станцій створюється за умови виконання ремонтних і
налагоджувальних робіт не менш ніж на двох атомних станціях.
2. Посада начальника з виробництва ремонтних та
налагоджувальних робіт запроваджується у складі підприємств при
виконанні на атомних станціях робіт не менш ніж двома дільницями з
ремонту та налагоджування енергетичного устаткування.
3. До першої групи з оплати праці належать цехи з ремонту та
налагодження на електростанціях і підприємствах теплових і
електричних мереж устаткування реакторів, котлоагрегатів, турбін,
генераторів, трансформаторів, дизелів та допоміжного устаткування,
пристроїв релейного захисту і автоматики, засобів теплової
автоматики і вимірювань; зварювальних робіт; робототехніки і
спецзв'язку; спеціальних інженерних робіт, виводення енергоблоків
з експлуатації. До другої групи з оплати праці належать цехи з виробництва
обмурувальних та котлоочисних робіт, теплоізоляційних та
антикорозійних покриттів, ремонту димових труб і градирень,
виготовлення і ремонту інструменту і оснащення, заводського
ремонту устаткування електростанцій, підприємств теплових і
електричних мереж, ремонту власного устаткування, ремонту та
налагодження устаткування теплопостачання і підземних комунікацій,
дезактивації. До третьої групи з оплати праці належать цехи з ремонту
будівель і споруд електростанцій, підстанцій, ремонтно-будівельних
робіт на підприємстві та інші допоміжні цехи.
4. Посадові оклади заступників встановлюються на 10-30
відсотків менше від посадового окладу відповідного керівника
(начальника).
5. Місячні посадові оклади спеціалістів, посади яких не
увійшли до II частини, встановлюються згідно з першою частиною
цього додатку. Розміри місячних посадових окладів керівників і фахівців
структурних підрозділів, що не увійшли до цього додатка,
встановлюються керівником підприємства з урахуванням характеру
виконуваних робіт та рівня кваліфікації відносно рівня оплати
праці аналогічних категорій працівників, передбачених цим
додатком.

Додаток 6
до Галузевої угоди
між Міністерством палива
та енергетики України
і Профспілкою працівників
атомної енергетики
та промисловості України
28.04.2005 N 01/33-0323
6. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних посадових
окладів керівників, професіоналів, фахівців науково-дослідних,
проектних, конструкторських, вишукувальних установ та організацій
до окладу працівника, який виконує некваліфіковану роботу
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Кое- | | |фіці- | | |єнти | |---------------------------------------------------------+------| | 1 | 2 | |---------------------------------------------------------+------| |Директор (начальник) |кон- | | |тракт | |---------------------------------------------------------+------| |Заступник директора (начальника) з наукової роботи, | | |заступник директора, головний інженер, |4,000 | |---------------------------------------------------------+------| |Директор (начальник)науково-дослідного підрозділу ,до | | |складу якого входять науково-дослідні відділи з | | |лабораторіями |3,704 | |---------------------------------------------------------+------| |Начальник, головний інженер БКП |3,704 | |---------------------------------------------------------+------| |Начальники самостійних відділів: конструкторського, | | |технологічного; головний інженер (конструктор, технолог, | | |архітектор) проекту |3,507 | |---------------------------------------------------------+------| |Начальники самостійних відділів: дослідного, | | |розрахункового, експериментального, проектного, | | |пошукового, технічного, режимно-секретного; | | |архітектурно-планувальної майстерні; самостійних | | |науково-дослідної та ін. лабораторій |3,197 | |---------------------------------------------------------+------| |Учений секретар |3,000 | |---------------------------------------------------------+------| |Начальники: лабораторій, конструкторських, дослідних, | | |розрахункових, технологічних і експериментальних | | |відділів, які входять до складу науково-дослідних | | |підрозділів |3,000 | |---------------------------------------------------------+------| |Керівник конструкторської бригади |2,915 | |---------------------------------------------------------+------| |Начальник, головний інженер пошукової експедиції; |2,915 | |начальники: науково-дослідної станції, обчислювального | | |(інформаційно-обчислювального) центру | | |---------------------------------------------------------+------| |Начальники: бюро (груп), лабораторій, секторів, головні | | |фахівці, які входять до складу конструкторського, | | |технологічного, дослідного, розрахункового, | | |експериментального, проектного, пошукового та інших | | |основних відділів, науково-дослідної лабораторії |2,915 | |---------------------------------------------------------+------| |Головний фахівець інституту по якості | | |виробничо-технічного відділу. |2,915 | |---------------------------------------------------------+------| |Начальник партії (геодезичної, геологічної та ін.) |2,507 | |---------------------------------------------------------+------| |Начальник пошукового загону |2,310 | |---------------------------------------------------------+------| |Начальник і головний інженер виробництва |3,197 | |---------------------------------------------------------+------| |Головні: механік, енергетик, металург, метролог, | | |бухгалтер та інші головні фахівці; начальники відділів: | | |енергомеханічного (при відсутності самостійних відділів | | |головного механіка і головного енергетика); | | |виробничо-диспетчерського; планово-виробничого; | | |виробничо-технічного; технічного контролю |3,000 | |---------------------------------------------------------+------| |Начальники відділів (лабораторій,), які забезпечують | | |роботу тематичних підрозділів, |2,310 | |---------------------------------------------------------+------| |Начальники відділів або самостійних бюро: обчислювального| | |(інформаційно-обчислювального) центру, зовнішньої | | |кооперації, соціального розвитку, юридичного, технічної | | |документації, технічного навчання; начальники: полігона | | |випробувального центру; штабу цивільної оборони |2,507 | |---------------------------------------------------------+------| |Начальники бюро (груп,) в інших підрозділах; сектору, |2,394 | |підвідділу з режиму секретності, організації захисту | | |секретної інформації | | |---------------------------------------------------------+------| |Начальники інших підрозділів |2,113 | |---------------------------------------------------------+------| |Провідні інженери: конструктор, технолог, проектувальник,| | |провідні: архітектор, художник-конструктор (дизайнер), | | |електронік, математик, програміст; старший науковий | | |співробітник |2,704 | |---------------------------------------------------------+------| |Інженери: конструктор, технолог, проектувальник, геолог, | | |геодезист, геофізик, гідролог, гідрогеолог, архітектор, | | |художник-конструктор(дизайнер); електронік, математик, | | |програміст, молодший науковий співробітник |1,915 | |---------------------------------------------------------+------| |Інженери: конструктор, технолог, проектувальник; | | |архітектор, художник-конструктор (дизайнер); геолог, | | |геодезист, геофізик, гідролог, гідрогеолог: | | |I категорії |2,507 | |II категорії |2,310 | |III категорії |2,113 | |---------------------------------------------------------+------| |Провідні: інженери інших спеціальностей, економіст, |2,507 | |бухгалтер, бухгалтер-ревізор, фахівець з режиму | | |секретності, організації захисту секретної інформації, | | |інші провідні фахівці, наукові співробітники | | |---------------------------------------------------------+------| |Інженери інших спеціальностей , економіст, бухгалтер, | | |бухгалтер-ревізор, перекладач, юрисконсульт, фахівець з | | |режиму секретності, організації захисту секретної | | |інформації та інші фахівці: | | |I категорії |2,310 | |II категорії |2,113 | |---------------------------------------------------------+------| |Інженери інших спеціальностей, економіст, бухгалтер, |1,803 | |перекладач, юрисконсульт та інші фахівці; | | |стажист-дослідник; | | |---------------------------------------------------------+------| |Старший лаборант (з вищою освітою) |1,704 | |---------------------------------------------------------+------| |Техніки: конструктор, технолог, геолог, геофізик, | | |гідрогеолог, гідролог, геодезист: | | |I категорії |1,704 | |II категорії |1,606 | |---------------------------------------------------------+------| |Техніки усіх спеціальностей : | | |I категорії |1,606 | |II категорії |1,507 | |---------------------------------------------------------+------| |Техніки усіх спеціальностей, кресляр-конструктор, | | |лаборант |1,310 | ------------------------------------------------------------------
--------------- Примітка. Розміри посадових окладів заступників керівника і заступників
головного інженера наукової організації, заступників керівників
структурних підрозділів та головних фахівців встановлюються на
10-30 відсотків, а помічника керівника наукової організації - на
30-40 відсотків менше від посадового окладу відповідного
керівника.
6а. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних посадових
окладів керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців
та робітників науково-дослідних, проектних, конструкторських,
вишукувальних установ та організацій атомної промисловості
(УкрНДПРІпромтехнології) до окладу працівника, який виконує
некваліфіковану роботу
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Кое- | | |фіці-| | |єнти | |----------------------------------------------------------+-----| |Директор (начальник) |конт-| | |ракт | |----------------------------------------------------------+-----| |Заступник директора (начальника) з наукової роботи, | | |заступник директора, головний інженер |4,000| |----------------------------------------------------------+-----| |Заступник директора (начальника) з охорони праці |3,800| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники самостійних відділів: конструкторського, | | |технологічного; головний інженер (конструктор, технолог, | | |архітектор) проекту |3,507| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники самостійних відділів: дослідного, | | |розрахункового, експериментального, проектного, | | |пошукового, технічного, режимно-секретного; | | |архітектурно-планувальної майстерні; самостійних | | |науково-дослідної та ін. лабораторій |3,197| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники: лабораторій, конструкторських, дослідних, | | |розрахункових, технологічних і експериментальних відділів,| | |які входять до складу науково-дослідних підрозділів |3,000| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники: бюро (груп), лабораторій, секторів, головні | | |фахівці, які входять до складу конструкторського, | | |технологічного, дослідного, розрахункового, | | |експериментального, проектного, пошукового та інших | | |основних відділів, науково-дослідної лабораторії |2,915| |----------------------------------------------------------+-----| |Головний фахівець інституту з якості виробничо-технічного | | |відділу. |2,800| |----------------------------------------------------------+-----| |Учений секретар |2,700| |----------------------------------------------------------+-----| |Головні: механік, енергетик, металург, метролог, | | |бухгалтер та інші головні фахівці; начальники відділів: | | |енергомеханічного (при відсутності самостійних відділів | | |головного механіка і головного енергетика); | | |виробничо-диспетчерського; планово-виробничого; | | |виробничо-технічного; технічного контролю |3,000| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники відділів (лабораторій, бюро), які забезпечують | | |роботу тематичних підрозділів; майстер з ремонту | | |транспорту |2,310| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники інших підрозділів (керівники груп МТП, обліку | | |кадрів) |1,850| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники бюро (груп, служб) в інших підрозділах; | | |сектору, підвідділу з режиму секретності, організації | | |захисту секретної інформації |1,831| |----------------------------------------------------------+-----| |Провідні інженери: конструктор, технолог, проектувальник, | | |провідні, архітектор, художник-конструктор (дизайнер), | | |електронік, математик, програміст; старший науковий | | |співробітник |2,420| |----------------------------------------------------------+-----| |Інженери: конструктор, технолог, проектувальник, | | |архітектор, художник-конструктор (дизайнер); електронік, | | |математик, програміст, молодший науковий співробітник |1,480| |----------------------------------------------------------+-----| |Інженери: конструктор, технолог, проектувальник; | | |архітектор, художник-конструктор (дизайнер): | | |I категорії |1,840| |II категорії |1,677| |III категорії |1,644| |----------------------------------------------------------+-----| |Провідні: інженери інших спеціальностей, економіст, | | |бухгалтер, бухгалтер-ревізор, фахівець з режиму | | |секретності, організації захисту секретної інформації, | | |інші провідні фахівці, наукові співробітники |2,100| |----------------------------------------------------------+-----| |Інженери інших спеціальностей , економіст, бухгалтер, | | |бухгалтер-ревізор, перекладач, юрисконсульт, фахівець з | | |режиму секретності, організації захисту секретної | | |інформації та інші фахівці: | | |I категорії |1,677| |II категорії |1,644| |----------------------------------------------------------+-----| |Інженери інших спеціальностей, економіст, бухгалтер, | | |перекладач, юрисконсульт, та інші спеціалісти; | | |стажист-дослідник; товарознавець, бібліотекар НТБ |1,450| |----------------------------------------------------------+-----| |Старший лаборант (з вищою освітою) |1,400| |----------------------------------------------------------+-----| |Техніки усіх спеціальностей : | | |I категорії |1,137| |II категорії |1,125| |----------------------------------------------------------+-----| |Техніки всіх спеціальностей, кресляр-конструктор, лаборант|1,120| |----------------------------------------------------------+-----| |Водій аеросаней; оператор комп'ютерного набору; робітник з| | |благоустрою; старший комірник |1,350| |----------------------------------------------------------+-----| |Машиніст із прання та ремонту спецодягу; оператор |1,080| |копіювальних та розмножувальних машин | | |----------------------------------------------------------+-----| |Водій електро- та автовізка; водій самохідних механізмів; | | |дезінфектор; єгер; комірник; контролер газового | | |господарства; об'їжджувач; палітурник документів; | | |приймальник сільськогосподарських продуктів і сировини; | | |роздавальник нафтопродуктів |1,050| |----------------------------------------------------------+-----| |Гардеробник; кубівник; кур'єр; сатураторник; прибиральник | | |службових приміщень; швейцар; сторож; покоївка |1,000| |----------------------------------------------------------+-----| |Керівники груп: рахівників, в режимних і секретних | | |відділах; завідувачі: технічної бібліотеки (старший | | |бібліотекар, старший бібліограф), технічного архіву, | | |креслярсько-копіювального бюро, фотолабораторії, бази; | | |провідник із супроводження вантажів |1,470| |----------------------------------------------------------+-----| |Інспектор, стенографістка I категорії; завідувачі: | | |машинописного бюро, архіву, складу, господарства, | | |диспетчер |1,449| |----------------------------------------------------------+-----| |Секретар дирекції самостійного підприємства; | | |секретар-стенографістка; старші: касир, рахівник, | | |інкасатор, архіваріус, статистик, таксувальник, друкарка | | |I категорії, стенографістка II категорії, комендант |1,394| |----------------------------------------------------------+-----| |Друкарка II категорії, касир, рахівник, інкасатор, старший| | |табельник, діловод, кресляр, секретар-друкарка, | | |калькулятор, архіваріус, оператор диспетчерської служби, | | |статистик, таксувальник, коректор, агент з постачання |1,296| |----------------------------------------------------------+-----| |Старші: інспектор, кодувальник, завідувачі: спеціального | | |сховища, центрального складу, канцелярії; начальники: | | |телефонної станції, радіовузла, бібліограф, бібліотекар |1,287| |----------------------------------------------------------+-----| |Товарознавець: | | |1 категорії |1,200| |2 категорії |1,137| |без категорії |1,125| |----------------------------------------------------------+-----| |Обліковець, нарядник, табельник, експедитор, експедитор з | | |перевезень вантажів, копіювальник, фельд'єгер |1,125| ------------------------------------------------------------------
--------------- Примітка. Розміри посадових окладів заступників керівника і заступників
головного інженера наукової організації, заступників керівників
структурних підрозділів та головних фахівців встановлюються на
10-30 відсотків, а помічника керівника наукової організації - на
30-40 відсотків менше від посадового окладу відповідного
керівника, крім перших керівників. Конкретні розміри місячних окладів робітникам встановлюються
залежно від їх кваліфікації, складності робіт, які виконуються, та
умов праці, а також з урахуванням напруженості нормованих завдань,
норм обслуговування та нормативів чисельності.

Додаток 7
до Галузевої угоди
між Міністерством палива
та енергетики України
і Профспілкою працівників
атомної енергетики
та промисловості України
28.04.2005 N 01/33-0323
7.1. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних посадових
окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних
службовців комбінатів і комбінатів і самостійних рудоуправлінь до
посадового окладу працівника, який виконує некваліфіковану роботу
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Кое- | | |фіці-| | |єнти | |----------------------------------------------------------+-----| | 1 | 2 | |----------------------------------------------------------+-----| |Директор |конт-| | |ракт | |----------------------------------------------------------+-----| |Головний інженер |5,507| |----------------------------------------------------------+-----| |Головні: механік, енергетик, приладист, технолог, геолог, | | |геофізик, гідрогеолог; начальники відділів: гірничого, | | |виробничо-технічного, конструкторського, капітального | | |будівництва |3,803| |----------------------------------------------------------+-----| |Головний маркшейдер |3,507| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники: відділу наукової організації праці і керування| | |виробництвом, центральної науково-дослідної лабораторії |3,507| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники відділів: виробничого, технічного, проектного, | | |обладнання, транспортного, охорони навколишнього | | |середовища, режимно-секретного; помічник головного | | |інженера з охорони праці, навколишнього середовища; | | |начальник районної гірничо-технічної інспекції; головний | | |інженер відділу капітального будівництва; начальник | | |центральної лабораторії |3,000| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники відділів: планово-економічного, організації | | |праці і заробітної плати, матеріально-технічного | | |постачання, фінансів, кадрів; помічник директора; | | |начальник інформаційно-обчислювального центру |3,000| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальник відділу технічного контролю |2,704| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники лабораторій (відділів) у складі центральної |2,704| |науково-дослідної лабораторії і центральної лабораторії; | | |начальник нормативно-дослідної станції | | |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники самостійних бюро (якщо структурою управління не|2,606| |передбачені вказані вище відділи) | | |----------------------------------------------------------+-----| |Начальник відділу інформаційно-обчислювального центру, |2,606| |начальник інформаційно-обчислювальної станції | | |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники відділів: підготовки кадрів, соціального |2,606| |розвитку, збуту, секретного; начальник сектору, підвідділу| | |з режиму секретності, організації захисту секретної | | |інформації; начальник штабу цивільної оборони | | |----------------------------------------------------------+-----| |Начальник відділу підсобного сільського господарства |2,310| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники інших відділів, центральної |2,113| |матеріально-технічної бази, окремої лабораторії | | |рудоуправління | | |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники бюро (керівники груп), інспекції котлонагляду |2,310| |----------------------------------------------------------+-----| |Провідні інженери: гірничий, гірничий механік, гірничий |2,310| |енергетик, електронік, геолог, геофізик, гідрогеолог, | | |технолог, з буровибухових (бурових,вибухових) робіт, з | | |гірничого транспорту, з організації і нормування праці | | |----------------------------------------------------------+-----| |Інженери: гірничий, гірничий механік, гірничий енергетик, | | |електронік, геолог, геофізик, гідрогеолог, технолог, з | | |буровибухових (бурових, вибухових) робіт, гірничого | | |транспорту, з організації і нормування праці: | | |1 категорії |2,197| |2 категорії |2,113| |----------------------------------------------------------+-----| |Інженери: гірничий, гірничий механік, гірничий енергетик, | | |електронік, геолог, геофізик, гідрогеолог, технолог, | | |геотехнолог, з буровибухових (бурових, вибухових) робіт, | | |гірничого транспорту, з організації і нормування праці |2,000| |----------------------------------------------------------+-----| |Провідні: інженери інших спеціальностей, економіст, | | |бухгалтер, бухгалтер-ревізор, фахівець з режиму | | |секретності, організації захисту секретної інформації |2,197| |----------------------------------------------------------+-----| |Інженери інших спеціальностей, економіст, бухгалтер, | | |бухгалтер-ревізор, юрисконсульт, психолог, соціолог, | | |фізіолог, художник, археограф, архівіст, фахівець з режиму| | |секретності, організації захисту секретної інформації: | | |1 категорії |2,113| |2 категорії |2,000| |----------------------------------------------------------+-----| |Інженери усіх спеціальностей, економіст, бухгалтер, | | |бухгалтер-ревізор, юрисконсульт, психолог, | | |соціолог-фізіолог, художник, археограф, архівіст, | | |диспетчер |1,803| |----------------------------------------------------------+-----| |Старший диспетчер, начальник газорятувальної станції |1,775| |----------------------------------------------------------+-----| |Інструктор газорятувальної станції |2,000| |----------------------------------------------------------+-----| |Техніки усіх спеціальностей: | | |1 категорії |1,507| |2 категорії |1,394| |----------------------------------------------------------+-----| |Техніки усіх спеціальностей |1,310| ------------------------------------------------------------------
--------------- Примітка.
1. Посадові оклади заступників встановлюються на 10-30% нижче
від посадових окладів відповідних керівників.
2. Посадові оклади працівників рудоуправлінь, які входять до
складу комбінатів, установлюються на 5-10% нижче від окладів,
зазначених у таблиці.
3. Посадові оклади працівників лабораторій, зайнятих на
роботах з особливо шкідливими умовами праці, підвищуються на 10%,
а зайнятих на роботах із спеціальними умовами праці - на 15%. При
цьому оклади цих працівників не повинні перевищувати оклади,
встановлені керівникам, спеціалістам і службовцям відповідних
посад заводоуправлінь, цехів і дільниць.
7.2. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних посадових
окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних
службовців рудників, що здійснюють розкривні, відкриті гірничі
роботи і роботи з підземного вилужування, до посадового окладу
робітника, який виконує некваліфіковану роботу
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Коефіцієнти | | | (по групах | | | підприємств) | |----------------------------------------------+-----------------| | | I | II | III | |----------------------------------------------+-----+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----------------------------------------------+-----+-----+-----| |Директор |4,197|4,000|3,803| |----------------------------------------------+-----+-----+-----| |Головний інженер самостійного рудника, який | | | | |входить до складу комбінату |4,197|4,000|3,803| |----------------------------------------------+-----+-----+-----| |Начальник, головний інженер рудника, який | | | | |входить до складу рудоуправління |4,000|3,803|3,606| |----------------------------------------------+-----+-----+-----| |Головні: механік, енергетик самостійного | | | | |рудника у складі комбінату |2,915|2,704|2,606| |----------------------------------------------+-----+-----+-----| |Головні: механік, енергетик, геолог, | | | | |технолог, гідрогеолог, геофізик, маркшейдер |2,704|2,606|2,507| |----------------------------------------------+-----+-----+-----| |Начальники дільниць: добувної, розкривної, | | | | |змішаної, буровибухових (бурових, вибухових) | | | | |робіт; геотехно-логічної; переробки розчинів: | | | | |1 групи |2,704|2,704|2,704| |2 групи |2,507|2,507|2,507| |----------------------------------------------+-----+-----+-----| |Начальники інших дільниць |2,394|2,394|2,394| |----------------------------------------------+-----+-----+-----| |Дільничі: механік, енергетик, електромеханік, | | | | |маркшейдер, геолог, геофізик, гірничий | | | | |нормувальник, начальник компресорної станції |2,197|2,197|2,197| |----------------------------------------------+-----+-----+-----| |Гірничі майстри дільниць: добувної, | | | | |розкривної, змішаної, буровибухових (бурових, | | | | |вибухових робіт), майстри дільниць: | | | | |геотехнологічної, переробки розчинів: |2,394|2,394|2,394| |1 групи |2,310|2,310|2,310| |2 групи |2,310|2,310|2,310| |----------------------------------------------+-----+-----+-----| |Майстри інших дільниць |2,197|2,197|2,197| |----------------------------------------------+-----+-----+-----| |Начальник бюро (керівник групи) |2,507|2,507|2,507| |----------------------------------------------+-----+-----+-----| |Провідні інженери: гірничий, гірничий | | | | |механік, гірничий енергетик, електронік, | | | | |геолог, гідрогеолог, геофізик, технолог, | | | | |геотехнолог, з організації і нормування | | | | |праці, старший гірничий диспетчер |2,394|2,394|2,394| |----------------------------------------------+-----+-----+-----| |Інженери: гірничий, гірничий механік, | | | | |гірничий енергетик, електронік, геолог, | | | | |гідрогеолог, геофізик, технолог, з | | | | |організації і нормування праці: | | | | |1 категорії |2,310|2,310|2,310| |2 категорії |2,197|2,197|2,197| |----------------------------------------------+-----+-----+-----| |Інженери: гірничий, гірничий механік, | | | | |гірничий енергетик, електронік, геолог, | | | | |гідрогеолог, геофізик, технолог, з | | | | |організації і нормування праці |2,113|2,113|2,113| |----------------------------------------------+-----+-----+-----| |Гірничий диспетчер |2,310|2,310|2,310| |----------------------------------------------+-----+-----+-----| |Провідні: інженери інших спеціальностей, | | | | |економіст, бухгалтер, бухгалтер-ревізор |2,197|2,197|2,197| |----------------------------------------------+-----+-----+-----| |Інженери інших спеціальностей, економіст, | | | | |бухгалтер, бухгалтер-ревізор: | | | | |1 категорії |2,113|2,113|2,113| |2 категорії |2,000|2,000|2,000| |----------------------------------------------+-----+-----+-----| |Інженери всіх спеціальностей, економіст, | | | | |бухгалтер, бухгалтер-ревізор |1,803|1,803|1,803| |----------------------------------------------+-----+-----+-----| |Помічник директора (начальника) рудника з | | | | |господарських питань |2,113|2,113|2,113| |----------------------------------------------+-----+-----+-----| |Завідувач базового складу вибухових | | | | |матеріалів |1,915|1,915|1,915| |----------------------------------------------+-----+-----+-----| |Завідувач складу вибухових матеріалів |1,803|1,803|1,803| |----------------------------------------------+-----+-----+-----| |Техніки усіх спеціальностей: | | | | |1 категорії |1,507|1,507|1,507| |2 категорії |1,394|1,394|1,394| |----------------------------------------------+-----+-----+-----| |Техніки усіх спеціальностей |1,310|1,310|1,310| ------------------------------------------------------------------
--------------- Примітка. Посадові оклади заступників встановлюються на 10-30% нижче
від посадових окладів відповідних керівників, а помічників
майстрів - на 10-20% нижче від посадових окладів майстрів.
7.3. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних посадових
окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних
службовців заводів, що входять до складу комбінатів, до посадового
окладу працівника, який виконує некваліфіковану роботу
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Коефіцієнти | | | (по групах | | | підприємств) | | |-----------------| | | II | III | IV | |----------------------------------------------+-----+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----------------------------------------------+-----+-----+-----| |Директор, головний інженер |3,803|3,310|3,113| |----------------------------------------------+-----+-----+-----| |Головні: конструктор, технолог, механік, | | | | |енергетик, приладист; начальники відділів: | | | | |технічного, виробничо-диспетчерського, | | | | |технічного контролю; начальники: зміни, | | | | |лабораторії |2,803|2,606|2,507| |----------------------------------------------+-----+-----+-----| |Начальники: відділу охорони праці, | | | | |дозиметричного контролю; режимно-секретного; | | | | |помічник начальника зміни |2,507|2,394|2,310| |----------------------------------------------+-----+-----+-----| |Начальники бюро: конструкторського, | | | | |технологічного |2,50 |2,394|2,310| |----------------------------------------------+-----+-----+-----| |Начальники бюро (керівники груп) |2,310|2,197|2,197| |----------------------------------------------+-----+-----+-----| |Помічник директора з господарських питань |2,113|- |- | |----------------------------------------------+-----+-----+-----| |Начальник штабу цивільної оборони |1,606|1,507|1,507| |----------------------------------------------+-----+-----+-----| |Інженери: конструктор, технолог, електронік, | | | | |програміст; математик, художник-конструктор | | | | |(дизайнер): | | | | |1 категорії |2,310|2,197|2,197| |2 категорії |2,197|2,113|2,113| |3 категорії |2,000|2,000|2,000| |----------------------------------------------+-----+-----+-----| |Інженер з організації та нормування праці: | | | | |1 категорії |2,197|2,197|2,197| |2 категорії |2,113|2,113|2,113| |----------------------------------------------+-----+-----+-----| |Інженери: конструктор, технолог, електронік, | | | | |програміст, з організації і нормування праці; | | | | |математик, художник-конструктор (дизайнер) |2,000|1,195|1,915| |----------------------------------------------+-----+-----+-----| |Інженери інших спеціальностей, економіст, | | | | |бухгалтер, бухгалтер-ревізор, фахівець з | | | | |режиму секретності, організації захисту | | | | |секретної інформації, художник: | | | | |1 категорії |2,197|2,197|2,197| |2 категорії |2,113|2,113|2,113| |----------------------------------------------+-----+-----+-----| |Інженери усіх спеціальностей, економіст, | | | | |бухгалтер, бухгалтер-ревізор, художник |2,000|1,803|1,803| |----------------------------------------------+-----+-----+-----| |Старший диспетчер |2,197|2,113|2,113| |----------------------------------------------+-----+-----+-----| |Диспетчер |2,000|1,803|1,803| |----------------------------------------------+-----+-----+-----| |Техніки усіх спеціальностей: | | | | |1 категорії |1,606|1,507|1,507| |2 категорії |1,507|1,394|1,394| |----------------------------------------------+-----+-----+-----| |Техніки усіх спеціальностей |1,394|1,310|1,197| ------------------------------------------------------------------
--------------- Примітка. Посадові оклади заступників встановлюються на 10-30% нижче
від посадових окладів відповідних керівників.
7.4. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних посадових
окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних
службовців цехів і дільниць до посадового окладу працівника, який
виконує некваліфіковану роботу
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Коефіцієнти (по групах| | | цехів і дільниць) | | |-----------------------| | | II | III | IV | V | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |Начальник цеху |3,197|3,113|2,803|2,704| |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |Технолог цеху - заступник начальника | | | | | |цеху |3,000|2,915|2,704|2,606| |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |Начальники: відділів, дільниць; | | | | | |механік, енергетик, приладист цеху, | | | | | |електромеханік (при відсутності | | | | | |механіка і енергетика цеху) |2,704|2,507|2,507|2,394| |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |Начальники: бюро, груп, ремонтних | | | | | |майстерень, змін, цехових лабораторій; | | | | | |механік, енергетик, електромеханік | | | | | |(при відсутності механіка і енергетика) | | | | | |відділення, дільниці |2,507|2,394|2,310|2,310| |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |Старші: майстер, контрольний майстер |2,394|2,310|2,197|2,197| |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |Майстер, контрольний майстер |2,310|2,197|2,113|2,113| |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |Інженери, конструктор, технолог: | | | | | |1 категорії |2,394|2,310|2,197|2,197| |2 категорії |2,310|2,197|2,113|2,113| |3 категорії |2,197|2,113|2,000|2,000| |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |Інженер з організації і нормування | | | | | |праці: | | | | | |1 категорії |2,394|2,310|2,197|2,197| |2 категорії |2,310|2,197|2,113|2,113| |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |Інженери: конструктор, технолог, з | | | | | |організації і нормування праці |2,113|2,000|1,915|1,915| |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |Інженери інших спеціальностей, | | | | | |економіст, бухгалтер, | | | | | |бухгалтер-ревізор, | | | | | |1 категорії |2,310|2,197|2,113|2,113| |2 категорії |2,197|2,113|2,000|2,000| |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |Старший диспетчер, помічник начальника | | | | | |цеху з господарських питань |2,310|2,197|2,113|2,113| |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |Диспетчер |2,113|2,000|1,803|1,803| |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |Техніки усіх спеціальностей: | | | | | |1 категорії |1,704|1,606|1,507|1,507| |2 категорії |1,606|1,507|1,394|1,394| |----------------------------------------+-----+-----+-----+-----| |Техніки усіх спеціальностей |1,394|1,310|1,197|1,197| ------------------------------------------------------------------
--------------- Примітка. Посадові оклади заступників установлюються на 10-30% нижче
від посадових окладів відповідних керівників.
Додаток 8
до Галузевої угоди
між Міністерством палива
та енергетики України
і Профспілкою працівників
атомної енергетики
та промисловості України
28.04.2005 N 01/33-0323
8. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних посадових
окладів керівників, професіоналів, фахівців гідрометалургійних та
хімічних виробництв до окладу працівника, який виконує
некваліфіковану роботу (крім Східного гірничо-збагачувального
комбінату)
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Кое- | | |фіці-| | |єнти | |----------------------------------------------------------+-----| | 1 | 2 | |----------------------------------------------------------+-----| |Директор |конт-| | |ракт | |----------------------------------------------------------+-----| |Головний інженер |5,000| |----------------------------------------------------------+-----| |Заступники директора, головного інженера, головний | | |бухгалтер |3,803| |----------------------------------------------------------+-----| |Головні: механік, енергетик, металург, приладист, | | |метролог; помічник директора; начальники відділів: | | |технічного (при відсутності самостійних відділів головного| | |конструктора і головного технолога), виробничо-технічного | | |(при відсутності самостійних відділів технічного і | | |виробничого), енергетичного(при відсутності самостійних | | |відділів головного механіка і головного енергетика), | | |виробничо-диспетчерського, планово-виробничого (при | | |відсутності самостійних виробничо-диспетчерського і | | |планово-економічного відділів) |3,507| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальник і головний інженер відділу капітального | | |будівництва, начальники відділів: технологічного, | | |технічного; головного конструктора, головного технолога, | | |систем автоматизованого проектування, автоматизованої | | |системи керування технологічними процесами |3,197| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники: центральної заводської лабораторії, виробничої| | |лабораторії , інформаційно-обчислювального центру, | | |науково-дослідної лабораторії |3,000| |----------------------------------------------------------+-----| |Головний диспетчер |3,197| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники відділів: автоматизації і механізації | | |виробничих процесів; проектного; устаткування; кооперації | | |і комплектації; КВПіА; охорони праці; охорони | | |навколишнього середовища; метрології; стандартизації; | | |патентно-ліцензійного; винахідницької і | | |раціоналізаторської роботи; режимно-секретного; |3,000| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники відділів: планово-економічного, організації | | |праці та заробітної плати, матеріально-технічного | | |постачання, фінансового, кадрів, зовнішньоекономічних | | |зв'язків та комерції, маркетингу та договірних робіт; | | |галузевої нормативно-дослідної станції |3,000| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники самостійних бюро: конструкторського, | | |технологічного (при відсутності самостійних відділів | | |головного конструктора, головного технолога) |2,704| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники самостійних бюро (коли структурою управління не| | |передбачені вищевказані відділи) |2,606| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники відділів: юридичного, підготовки кадрів, | | |соціального розвитку, збуту, організації захисту секретної| | |інформації, секретного; інформаційно-обчислювального | | |центру |2,606| |----------------------------------------------------------+-----| |Головний бухгалтер відділу капітального будівництва, | | |начальники лабораторій у центральних і галузевих | | |лабораторіях; начальники: лабораторій при відділах; | | |складського господарства підприємства |2,606| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальник штабу цивільної оборони |2,606| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники бюро (керівники груп) у відділах: головного | | |конструктора, головного технолога; організації праці та | | |заробітної плати |2,606| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники бюро (керівники груп): в інших відділах, | | |центральній заводській лабораторії, центральній | | |науково-дослідній лабораторії, галузевій | | |нормативно-дослідній станції |2,610| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники інших відділів |2,113| |----------------------------------------------------------+-----| |Провідні інженери: конструктор, технолог, з організації та| | |нормування праці |2,310| |----------------------------------------------------------+-----| |Інженери: конструктор, технолог, електронік, програміст, | | |математик: | | |I категорії |2,197| |II категорії |2,113| |III категорії |2,000| |Інженер |1,915| |----------------------------------------------------------+-----| |Інженер з організації та нормування праці: | | |I категорії |2,197| |II категорії |2,113| |Інженер |1,915| |----------------------------------------------------------+-----| |Провідні: інженери інших спеціальностей, економіст, | | |бухгалтер, бухгалтер-ревізор, фахівець з режиму | | |секретності, організації захисту секретної інформації |2,197| |----------------------------------------------------------+-----| |Інженери інших спеціальностей, економіст, бухгалтер, | | |бухгалтер-ревізор, юрисконсульт, архівіст, фахівець з | | |режиму секретності, організації захисту секретної | | |інформації: | | |I категорії |2,113| |II категорії |2,000| |----------------------------------------------------------+-----| |Інженери усіх спеціальностей, економіст, бухгалтер, | | |бухгалтер-ревізор, юрисконсульт, архівіст, диспетчер |1,803| |----------------------------------------------------------+-----| |Старший диспетчер |2,113| |----------------------------------------------------------+-----| |Техніки усіх спеціальностей: | | |I категорії |1,507| |II категорії |1,394| |----------------------------------------------------------+-----| |Техніки усіх спеціальностей |1,197| ------------------------------------------------------------------
--------------- Примітка. Посадові оклади працівників лабораторій, зайнятих на роботах
з особливо шкідливими умовами праці, підвищуються на 10%, а
зайнятих на роботах зі спеціальними умовами праці - на 15%, при
цьому оклади цих працівників не повинні перевищувати оклади,
встановлені для працівників відповідних посад у цехах.
8.2. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних посадових
окладів керівників, професіоналів, фахівців цехів до окладу
працівника, який виконує некваліфіковану роботу
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Кое- | | |фіці-| | |єнти | |----------------------------------------------------------+-----| | 1 | 2 | |----------------------------------------------------------+-----| |Начальник цеху |2,704| |----------------------------------------------------------+-----| |Заступник начальника цеху, технолог цеху |2,606| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники: відділень, служб, відділів, дільниць; механік,| | |енергетик, приладист, електромеханік (при відсутності | | |механіка і енергетика) цеху |2,394| |----------------------------------------------------------+-----| |Начальники: бюро, депо, станцій, груп, ремонтних | | |майстерень, змін, цехових лабораторій; механіки, | | |енергетики, електромеханіки (при відсутності механіків і | | |енергетиків) відділень, дільниць; |2,310| |----------------------------------------------------------+-----| |Старші: майстер, контрольний майстер |2,197| |----------------------------------------------------------+-----| |Майстер, контрольний майстер |2,113| |----------------------------------------------------------+-----| |Інженери, конструктори, технологи: | | |I категорії |2,197| |II категорії |2,113| |III категорії |2,000| |----------------------------------------------------------+-----| |Інженер з організації та нормування праці: | | |I категорії |2,197| |II категорії |2,113| |----------------------------------------------------------+-----| |Інженери: конструктор, технолог, з організації та | | |нормування праці |1,915| |----------------------------------------------------------+-----| |Інженери інших спеціальностей, економіст, | | |бухгалтер-ревізор, художник: | | |I категорії |2,113| |II категорії |2,000| |----------------------------------------------------------+-----| |Інженери інших спеціальностей, економіст, | | |бухгалтер-ревізор, художник |1,915| |----------------------------------------------------------+-----| |Старший диспетчер, |2,113| |----------------------------------------------------------+-----| |Диспетчер |1,803| |----------------------------------------------------------+-----| |Техніки усіх спеціальностей: | | |I категорії |1,507| |II категорії |1,394| |----------------------------------------------------------+-----| |Техніки усіх спеціальностей |1,197| ------------------------------------------------------------------
--------------- Примітка. Посадові оклади заступників встановлюються на
10-30% нижче від посадових окладів відповідних керівників.

Додаток 9
до Галузевої угоди
між Міністерством палива
та енергетики України
і Профспілкою працівників
атомної енергетики
та промисловості України
28.04.2005 N 01/33-0323
9. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних посадових
окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних
спеціалістів будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних
організацій до посадового окладу працівника, який виконує
некваліфіковану роботу
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Коефі-| | |цієнти| |---------------------------------------------------------+------| | 1 | 2 | |---------------------------------------------------------+------| |I. Будівельно-монтажні трести та прирівняні до них | | |організації | | |---------------------------------------------------------+------| |Директор тресту та прирівняної до тресту організації |конт- | | |ракт | |---------------------------------------------------------+------| |Головний інженер тресту та прирівняної до тресту | | |організації |3,507 | |---------------------------------------------------------+------| |Начальники відділів: виробничого, технічного | | |(виробничо-технічного при відсутності самостійних | | |виробничого і технічного відділів), | | |виробничо-диспетчерського, підсобних виробництв, | | |підготовки виробництва, монтажного, дослідження | | |будівельних матеріалів та конструкцій, режимно- | | |секретного; головні: механік, енергетик, гідрогеолог, | | |геодезист, диспетчер, маркшейдер,економіст, начальник | | |відділу експлуатації та ремонту машин і механізмів | | |тресту механізації будівництва; начальники відділів: | | |конструкторського, комплектації домобудівельного | | |комбінату (на правах тресту) |2,507 | |---------------------------------------------------------+------| |Начальники відділів: планово-економічного, організації | | |праці та заробітної плати, кошторисно-договірного, | | |охорони праці, кадрів; начальники лабораторій: | | |будівельної (зварювальної), економічного аналізу, | | |наукової організації праці та керування виробництвом |2,197 | |---------------------------------------------------------+------| |Начальник інформаційно-обчислювального центру | | |(обчислювального центру) |3,113 | |---------------------------------------------------------+------| |Начальники відділів: капітального будівництва, | | |контрольно-ревізійного, фінансового, транспорту, | | |начальник відділу (контори) матеріально-технічного | | |постачання (при відсутності УВТК) |2,113 | |---------------------------------------------------------+------| |Начальник відділу інформаційно технічного центру | | |(обчислювального центру) |2,113 | |---------------------------------------------------------+------| |Начальник відділу соціального розвитку |2,197 | |---------------------------------------------------------+------| |Начальники відділів: секретного, юридичного; начальники | | |інспекцій: гірничої, котлонагляду та газового | | |господарства |2,113 | |---------------------------------------------------------+------| |Начальники бюро (керівники груп) у відділах: виробничому,| | |технічному (виробничо-технічному), | | |виробничо-диспетчерському, підготовки виробництва, | | |наукової організації праці та керування будівництвом; | | |начальник сектору підвідділу режиму секретності, | | |організації захисту секретної інформації |2,197 | |---------------------------------------------------------+------| |Начальник штабу цивільної оборони |1,915 | |---------------------------------------------------------+------| |2. Будівельно-монтажні управління (прирівняні до них | | |організації), управління виробничих підприємств та | | |управління виробничо-технологічної комплектації (УВТК) | | |---------------------------------------------------------+------| |Начальник |3,000 | |---------------------------------------------------------+------| |Головний інженер |3,000 | |---------------------------------------------------------+------| |Начальники і головні інженери управлінь: |2,507 | |енергопостачання, транспортного, малої механізації | | |---------------------------------------------------------+------| |Начальники відділів: виробничого, технічного | | |(виробничо-технічного при відсутності самостійних | | |виробничого і технічного відділів), | | |виробничо-диспетчерського, монтажного; головні: механік, | | |зварник, диспетчер, начальник відділу експлуатації та | | |ремонту машин і механізмів; начальник відділу | | |комплектації УВТК |2,197 | |---------------------------------------------------------+------| |Начальники відділів: планово-економічного, організації | | |праці і заробітної плати, кадрів, кошторисно-договірного,| | |охорони праці , матеріально-технічного постачання, | | |управління механізації та транспортного управління; | | |начальник відділу реалізації перевезень УВТК |2,197 | |---------------------------------------------------------+------| |3. Госпрозрахункові дільниці | | |---------------------------------------------------------+------| |Начальник, головний інженер |2,394 | |---------------------------------------------------------+------| |4. Нормативно дослідна станція | | |---------------------------------------------------------+------| |Начальник, головний інженер |2,197 | |---------------------------------------------------------+------| |Начальник відділу |2,000 | |---------------------------------------------------------+------| |5. Незалежно від групи організації | | |---------------------------------------------------------+------| |Начальник і головний інженер дільниці |2,606 | |---------------------------------------------------------+------| |Старший виконавець робіт |2,507 | |---------------------------------------------------------+------| |Начальник ремонтного цеху, виконавець робіт; начальники | | |дільниць: експлуатації і влаштування підкранових колій, | | |планово-попереджувального ремонту, перебазування | | |будівельних машин і механізмів управління (тресту) | | |механізації будівництва; старший геодезист, начальник | | |підсобного виробництва, начальник | | |виробничо-комплектувальної дільниці УВТК |2,394 | |---------------------------------------------------------+------| |Провідні інженери: конструктор, технолог, з організації | | |та нормування праці, архітектор |2,310 | |---------------------------------------------------------+------| |Інженери: конструктор, технолог, архітектор: | | |I категорії |2,197 | |II категорії |2,113 | |III категорії |2,000 | |---------------------------------------------------------+------| |Інженер з організації та нормування праці: | | |I категорії |2,197 | |II категорії |2,113 | |---------------------------------------------------------+------| |Провідні: інженери інших спеціальностей, економіст | | |бухгалтер, бухгалтер-ревізор, фахівець з режиму | | |секретності, організації захисту секретної інформації |2,197 | |---------------------------------------------------------+------| |Майстер, геодезист, механік дільниці; старші механіки | | |дільниць: експлуатації і влаштування підкранових колій, | | |планово-попереджувального ремонту, перебазування | | |будівельних машин і механізмів управління (тресту) | | |механізації будівництва; старший майстер дільниці цеху | | |УВТК |2,197 | |---------------------------------------------------------+------| |Інженери інших спеціальностей, економіст, бухгалтер, | | |бухгалтер-ревізор, юрисконсульт, психолог, соціолог, | | |фізіолог, фахівець з режиму секретності, з організації | | |захисту секретної інформації: | | |I категорії |2,113 | |II категорії |2,000 | |---------------------------------------------------------+------| |Інструктор передових методів праці |2,113 | |---------------------------------------------------------+------| |Механіки дільниць: експлуатації і влаштування підкранових| | |колій, планово-попереджувального ремонту, перебазування | | |будівельних машин і механізмів управління (тресту) | | |механізації будівництва; майстер і механік дільниці цеху | | |УВТК |2,000 | |---------------------------------------------------------+------| |Начальник негоспрозрахункової дільниці | | |вантажно-розвантажувальних робіт |1,915 | |---------------------------------------------------------+------| |Інженери всіх спеціальностей, економіст, бухгалтер, | | |бухгалтер-ревізор, юрисконсульт, психолог, соціолог, | | |фізіолог |1,803 | |---------------------------------------------------------+------| |Майстер дільниці вантажно-розвантажувальних робіт |1,606 | |---------------------------------------------------------+------| |Техніки всіх спеціальностей: | | |I категорії |1,507 | |II категорії |1,391 | |---------------------------------------------------------+------| |Техніки всіх спеціальностей |1,197 | |---------------------------------------------------------+------| |Майстер дільниці вантажно-розвантажувальних робіт |1,606 | |---------------------------------------------------------+------| |Техніки всіх спеціальностей: | | |I категорії |1,507 | |II категорії |1,391 | |---------------------------------------------------------+------| |Техніки всіх спеціальностей |1,197 | ------------------------------------------------------------------
--------------- Примітка.
1. Госпрозрахункові дільниці не створюються у складі
будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних управлінь та
прирівняних до них організацій.
2. Посадові оклади керівників, фахівців і службовців (у тому
числі військовослужбовців) за умови їх постійної зайнятості (не
менше 50% робочого часу) на виробництвах зі шкідливими умовами
праці підвищуються на 10%, а на виробництвах з особливо шкідливими
умовами праці і на підземних роботах - на 15%.

Додаток 10
до Галузевої угоди
між Міністерством палива
та енергетики України
і Профспілкою працівників
атомної енергетики
та промисловості України
28.04.2005 N 01/33-0323
10. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних посадових
окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних
службовців підприємств матеріально-технічного постачання до
посадового окладу працівника, який виконує некваліфіковану роботу
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Коефі-| | |цієнти| |---------------------------------------------------------+------| | 1 | 2 | |---------------------------------------------------------+------| |Директор |конт- | | |ракт | |---------------------------------------------------------+------| |Головний інженер |3,465 | |---------------------------------------------------------+------| |Головні фахівці |2,648 | |---------------------------------------------------------+------| |Начальники виробничих, товарних та функціональних | | |відділів |2,648 | |---------------------------------------------------------+------| |Начальники інших відділів, бюро, лабораторій |2,296 | |---------------------------------------------------------+------| |Начальник штабу цивільної оборони |1,915 | |---------------------------------------------------------+------| |Провідні фахівці |2,155 | |---------------------------------------------------------+------| |Фахівці: | | |1 категорії |2,042 | |2 категорії |1,803 | |---------------------------------------------------------+------| |Фахівці |1,549 | |---------------------------------------------------------+------| |Техніки: | | |1 категорії |1,549 | |2 категорії |1,451 | |---------------------------------------------------------+------| |Техніки |1,169 | |---------------------------------------------------------+------| |Начальники: цеху, відділення (пункту) прокату; завідувач | | |технічного обмінного пункту: | | |1 групи |2,648 | |2 групи |2,394 | |3 групи |2,296 | |---------------------------------------------------------+------| |Завідувач складу, майстер дільниці, механік: | | |1 групи |2,043 | |2 групи |1,803 | |3 групи |1,549 | ------------------------------------------------------------------
--------------- Примітка.
1. Посадові оклади заступників встановлюються на 10-30
відсотків менше від посадового окладу відповідного керівника
(начальника).
2. Посадові оклади старших товарознавців і товарознавців
встановлюються на рівні посадових окладів фахівців.

Додаток 11
до Галузевої угоди
між Міністерством палива
та енергетики України
і Профспілкою працівників
атомної енергетики
та промисловості України
28.04.2005 N 01/33-0323
11. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних посадових
окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних
службовців автогосподарств промислових підприємств до посадового
окладу працівника, який виконує некваліфіковану роботу
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Коефі- | | |цієнти | |--------------------------------------------------------+-------| | 1 | 2 | |--------------------------------------------------------+-------| |Начальник автомобільного господарства |конт- | | |ракт | |--------------------------------------------------------+-------| |Начальники відділів: експлуатації, технічного; головний |2,394 | |механік; начальник гаража; начальник центральної | | |ремонтної майстерні | | |--------------------------------------------------------+-------| |Начальники бюро: планово-економічного, організації праці|2,310 | |та заробітної плати, матеріально-технічного постачання; | | |начальники ремонтної майстерні і дільниць | | |--------------------------------------------------------+-------| |Начальники колон за наявності понад 100 автомобілів; |2,197 | |старший майстер | | |--------------------------------------------------------+-------| |Начальники колон при наявності від 75 до 100 |2,113 | |автомобілів; майстер | | |--------------------------------------------------------+-------| |Інженери інших спеціальностей, економіст, бухгалтер, | | |бухгалтер-ревізор: | | |I категорії |2,113 | |II категорії |2,000 | |--------------------------------------------------------+-------| |Інженери усіх спеціальностей, економіст, бухгалтер, | | |бухгалтер-ревізор |1,803 | |--------------------------------------------------------+-------| |Старший диспетчер |1,507 | |--------------------------------------------------------+-------| |Техніки усіх спеціальностей: | | |I категорії |1,507 | |II категорії |1,394 | |--------------------------------------------------------+-------| |Техніки усіх спеціальностей |1,197 | |--------------------------------------------------------+-------| |Диспетчер відділу експлуатації |1,394 | ------------------------------------------------------------------
--------------- Примітка. Посадові оклади заступників встановлюються на 10-30 відсотків
менше від посадового окладу відповідного керівника (начальника).

Додаток 12
до Галузевої угоди
між Міністерством палива
та енергетики України
і Профспілкою працівників
атомної енергетики
та промисловості України
28.04.2005 N 01/33-0323
12. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних тарифних
ставок водіїв автотранспортних засобів 3 класу, зайнятих на
перевезенні вантажів загального призначення в автогосподарствах
промислових підприємств та організацій атомної промисловості (при
7-годинному робочому дні), до окладу працівника, який виконує
некваліфіковану роботу
Для водіїв автотранспортних засобів - вантажні автомобілі
------------------------------------------------------------------ |Вантажопідйомність| Коефіцієнти | | автомобілів, т |---------------------------------------------| | | бортові | спеціалізовані |автомобілі для| | |автомобілі та| та спеціальні | перевезення | | | автомобілі | автомобілі: | цементу, | | | фургони | самоскиди, | отрутохіміка-| | | загального | цистерни, | тів, трупів, | | | призначення | рефрижератори, | безводного | | | |контейнеровози, | аміаку, | | | | пожежні, |аміачної води,| | | | технічної | гниючого | | | |допомоги, сніго-| сміття, | | | | очищувальні, |асенізаційних | | | | поливомийні, | вантажів | | | | підмітально- | | | | | збиральні, | | | | | автокрани, | | | | |автовантажувачі | | | | | та інші; | | | | |сідельні тягачі | | | | | з причепами | | |------------------+-------------+----------------+--------------| |До 0,5 |- |1,2 |1,245 | |------------------+-------------+----------------+--------------| |Від 0,5 до 1,5 |1,202 |1,245 |1,286 | |------------------+-------------+----------------+--------------| |Від 1,5 до 3,0 |1,245 |1,286 |1,346 | |------------------+-------------+----------------+--------------| |Від 3,0 до 5,0 |1,286 |1,346 |1,387 | |------------------+-------------+----------------+--------------| |Від 5,0 до 7,0 |1,346 |1,387 |1,458 | |------------------+-------------+----------------+--------------| |Від 7,0 до 10,0 |1,327 |1,458 |1,538 | |------------------+-------------+----------------+--------------| |Від 10,0 до 20,0 |1,458 |1,538 |1,670 | |------------------+-------------+----------------+--------------| |Від 20,0 до 40,0 |1,538 |1,670 |1,821 | |------------------+-------------+----------------+--------------| |Від 40,0 до 60,0 |1,67 |1,821 |- | |------------------+-------------+----------------+--------------| |Від 60,0 до 100,0 |- |1,983 |- | |------------------+-------------+----------------+--------------| |Від 100,0 до 140,0|- |2,226 |- | |------------------+-------------+----------------+--------------| |Понад 140,0 |- |2,489 |- | ------------------------------------------------------------------
Для водіїв автотранспортних засобів - легкові автомобілі (в
тому числі спеціальні)
------------------------------------------------------------------ | Клас автомобіля | Робочий об'єм |Коефіцієнти| | | двигуна, л | | |-------------------------------+--------------------+-----------| |Особливо малий і малий |до 1,8 |1,200 | |-------------------------------+--------------------+-----------| |Середній |понад 1,8 до 3,5 |1,245 | |-------------------------------+--------------------+-----------| |Великий |понад 3,5 |1,286 | ------------------------------------------------------------------
Для водіїв автотранспортних засобів - автомобілі швидкої
медичної допомоги і оперативні автомобілі з спеціальним звуковим
сигналом (типу "Сирена")
------------------------------------------------------------------ | Клас автомобіля |Робочий об'єм|Коефіцієнти| | | двигуна, л | | |--------------------------------------+-------------+-----------| |Особливо малий і малий |до 1,8 |1,346 | |--------------------------------------+-------------+-----------| |Середній (а також автобуси спеціальні |понад 1,8 |1,387 | |та швидкої медичної допомоги) |до 3,5 | | |--------------------------------------+-------------+-----------| |Великий (а також автобуси спеціальні |понад 3,5 |1,458 | |та швидкої медичної допомоги) | | | ------------------------------------------------------------------
Для водіїв автотранспортних засобів - автобуси (в тому числі
спеціальні)
------------------------------------------------------------------ | Клас автобуса | Габаритна довжина | Коефіцієнти | | | автобуса, м | | |-----------------+-------------------------+--------------------| |Особливо малий |до 5,0 |1,245 | |-----------------+-------------------------+--------------------| |Малий |понад 5,0 до 6,5 |1,296 | |-----------------+-------------------------+--------------------| | |понад 6,5:до 7,5 |1,427 | |-----------------+-------------------------+--------------------| |Середній |понад 7,5 до 9,5 |1,528 | |-----------------+-------------------------+--------------------| |Великий |понад 9,5 до 11,0 |1,660 | |-----------------+-------------------------+--------------------| | |понад 11,0 до 12,0 |1,740 | |-----------------+-------------------------+--------------------| | |понад 12,0 до 15,0 |1,811 | |-----------------+-------------------------+--------------------| | |понад 15,0 до 18,0 |1,892 | |-----------------+-------------------------+--------------------| | |понад 18,0 |1,963 | ------------------------------------------------------------------
Водії автотранспортних засобів - мотоцикли, моторолери -
1,155 Кондуктори автобусів: 1 клас - 1,127 розрахункових
коефіцієнта, 2 клас - 1,070 розрахункових коефіцієнта
--------------- Примітка.
1. Водіям автотранспортних засобів - вантажних та легкових
автомобілів, автобусів виплачується надбавка за класність у таких
розмірах: водіям 2 класу - 10%, водіям 1 класу - 25% встановленої
тарифної ставки за відпрацьований водієм час.
2. Начальник управління механізації і автоматизації
транспорту за погодженням з профспілковим комітетом може
встановлювати працівникам, які зайняті на перевезенні та інших
роботах з обслуговування населення і для яких за їх згодою
запроваджується робочий день з поділом зміни на частини (з
перервою в роботі більше 2 годин), доплату за відпрацьований в ці
дні час в розмірі 30% тарифної ставки (окладу) або відрядного
заробітку. Час внутрішньозмінної перерви в робочий час не
включається.
3. Керівники підприємств за погодженням з профспілковими
комітетами можуть встановлювати ненормований робочий день з
доплатою 25% місячної тарифної ставки за відпрацьований час водіям
автотранспортних засобів - легкових автомобілів.
4. У випадках, коли вантажні автомобілі мають прямувати без
вантажів, водіям, що забезпечили перевезення вантажів в попутному
напрямку, оформлене через організацію автотранспорту загального
користування, оплата за це перевезення здійснюється за відрядними
розцінками, збільшеними до 25%, а водіям, для яких встановлена
погодинна оплата праці, здійснюється доплата до погодинного
заробітку в розмірі, визначеному відповідно до виконаного обсягу
робіт, виходячи з відрядних розцінок, підвищених до 25%.
5. Місячні тарифні ставки водіїв, які працюють на автомобілях
з причепами, збільшуються на 20%.
6. Водіям автотранспортних засобів, які працюють за
погодинною оплатою праці, зайнятим централізованою доставкою своїм
ходом вантажних автомобілів із заводів-постачальників та
авторемонтних підприємств, при завантаженні їх вантажем (у тому
числі автомобілями) для перевезення у попутному напрямку
здійснюється доплата в розмірі до 25% тарифної ставки за час,
витрачений на доставку вантажів до місця призначення.
7. Начальник управління механізації і автоматизації
транспорту за погодженням з профспілковим комітетом може
запроваджувати ненормований робочий день з доплатою 25% місячної
тарифної ставки за відпрацьований час для водіїв легкових
автомобілів (крім автомобілів-таксі), пересувних криміналістичних
лабораторій, автомобілів швидкої допомоги, а також автомобілів
експедицій та розвідувальних партій в період їх роботи у польових
умовах.
8. Водіям автотранспортних засобів з ненормованим робочим
днем доплата за роботу у нічний час здійснюється на загальних
підставах.
9. Посадові оклади працівникам колон, що здійснюють
керівництво роботою автотранспорту безпосередньо у розрізах та
кар'єрах вугільної (сланцевої), металургійної, хімічної
промисловості та промисловості будівельних матеріалів,
підвищуються до 12%.

Додаток 13
до Галузевої угоди
між Міністерством палива
та енергетики України
і Профспілкою працівників
атомної енергетики
та промисловості України
28.04.2005 N 01/33-0323
13. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних посадових
окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних
службовців залізничних цехів до посадового окладу працівника, який
виконує некваліфіковану роботу
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Коефі- | | |цієнти | |--------------------------------------------------------+-------| | Начальник залізничного цеху |2,704 | |--------------------------------------------------------+-------| |Начальники служб: експлуатації (руху), електрифікації та| | |енергетичного господарства, рухомого складу (тяги), | | |колії, сигналізації і зв'язку; ревізор з безпеки руху |2,606 | |--------------------------------------------------------+-------| |Начальники депо: локомотивного, вагонного; начальники: | | |дистанцій колії, сигналізації і зв'язку, перевалочної | | |бази, дільниці |2,394 | |--------------------------------------------------------+-------| |Начальник станцій, старший майстер |2,113 | |--------------------------------------------------------+-------| |Начальники: вантажно-розвантажувальних бюро (контор), | | |пунктів технічного огляду вагонів, тягових підстанцій, | | |дистанцій контактної мережі; комерційний ревізор, | | |майстер, помічник начальника цеху з господарської | | |частини, старший диспетчер |2,113 | |--------------------------------------------------------+-------| |Інженери інших спеціальностей, економіст, бухгалтер, | | |бухгалтер-ревізор: | | |1 категорії |2,113 | |2 категорії |2,000 | |--------------------------------------------------------+-------| |Інженери усіх спеціальностей, економіст, бухгалтер, | | |бухгалтер-ревізор |1,803 | |--------------------------------------------------------+-------| |Диспетчер |1,803 | |--------------------------------------------------------+-------| |Черговий по станції, депо |1,507 | |--------------------------------------------------------+-------| |Техніки усіх спеціальностей: | | |1 категорії |1,507 | |2 категорії |1,394 | |--------------------------------------------------------+-------| |Чергові: роз'їзду, поста |1,394 | |--------------------------------------------------------+-------| |Техніки усіх спеціальностей |1,197 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 14
до Галузевої угоди
між Міністерством палива
та енергетики України
і Профспілкою працівників
атомної енергетики
та промисловості України
28.04.2005 N 01/33-0323
14. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних тарифних
ставок робітників локомотивних бригад залізничних цехів до окладу
працівника підприємств атомної промисловості, який виконує
некваліфіковану роботу
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Коефіцієнти | | |--------------------| | |Робітники |Робітники| | | з | з пого- | | |відрядною | динною | | | оплатою | оплатою | | | праці | праці | |-------------------------------------------+----------+---------| |Вантажний рух (передавальними та вивізними | | | |потягами і на підштовхуванні): | | | |машиністиів локомотивів |2,040 |1,939 | |помічники машиністів |1,606 |1,505 | |-------------------------------------------+----------+---------| |Маневрова робота на вирішальних ділянках | | | |виробництва та у напружених маневрових | | | |районах: | | | |машиністи локомотивів |1,939 |1,828 | |помічники машиністів |1,525 |1,444 | |-------------------------------------------+----------+---------| |Маневрова робота на інших дільницях і в | | | |решті маневрових районів: | | | |машиністи локомотивів |1,828 |1,737 | |помічники машиністів |1,444 |1,384 | ------------------------------------------------------------------
--------------- Примітка. Час прямування робочих локомотивних бригад від місця
постійної роботи до пункту, визначеного для приймання локомотива,
і час повернення до місця постійної роботи та після здавання
локомотива оплачується з урахуванням таких коефіцієнтів: машиністи локомотивів - 1,737 помічники машиністів - 1,384

Додаток 15
до Галузевої угоди
між Міністерством палива
та енергетики України
і Профспілкою працівників
атомної енергетики
та промисловості України
28.04.2005 N 01/33-0323
15. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних посадових
окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних
службовців навчальних комбінатів (пунктів) промислових підприємств
і будівельно-монтажних організацій і навчальних закладів
професіонально-технічної освіти, що готують кадри працівників для
промислових підприємств основної діяльності і будівельно-монтажних
організацій, до посадового окладу працівника, який виконує
некваліфіковану роботу
------------------------------------------------------------------ | | Коефіцієнти | |------------------------+---------------------------------------| | Найменування посад | понад |від 641|від 401|від 281|до 280 | | | 880 |до 880 |до 640 |до 400 |слуха- | | |слуха- |слуха- |слуха- |слуха- | чів | | | чів | чів | чів | чів | | |------------------------+-------+-------+-------+-------+-------| |Директор (начальник) |2,803 |2,704 |2,606 |2,507 |2,394 | |навчального комбінату, | | | | | | |профтехучилища | | | | | | |------------------------+-------+-------+-------+-------+-------| |Заступник директора | | | | | | |(начальника): з | | | | | | |навчально-виробничої | | | | | | |частини, з | | | | | | |навчально-виховної | | | | | | |роботи |2,704 |2,606 |2,507 |2,394 |2,310 | |------------------------+-------+-------+-------+-------+-------| |Старший майстер |2,310 |2,310 |2,310 |2,197 |2,197 | |------------------------+-------+-------+-------+-------+-------| |Майстер виробничого | | | | | | |навчання |2,113 |2,113 |2,113 |2,113 |2,113 | |------------------------+-------+-------+-------+-------+-------| |Помічник директора з | | | | | | |господарських питань |2,113 |2,113 |2,000 |1,915 |1,915 | |------------------------+-------+-------+-------+-------+-------| |Механік |1,803 |1,803 |1,803 |1,803 |1,803 | ------------------------------------------------------------------
--------------- Примітка.
1. Посадові оклади майстрів виробничого навчання з підготовки
робітників підземних професій підвищуються на 10%.

Додаток 16
до Галузевої угоди
між Міністерством палива
та енергетики України
і Профспілкою працівників
атомної енергетики
та промисловості України
28.04.2005 N 01/33-0323
16. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних посадових
окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних
службовців навчально-тренувальних центрів до посадового окладу
працівника, який виконує некваліфіковану роботу
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Коефі- | | |цієнти | |--------------------------------------------------------+-------| |Директор (начальник навчально-тренувального центру) |3,330 | |--------------------------------------------------------+-------| |Начальники відділів: виробничого навчання, розроблення і| | |модернізації тренажерів |2,915 | |--------------------------------------------------------+-------| |Начальники лабораторій |2,310 | |--------------------------------------------------------+-------| |Начальники бюро у відділах |2,310 | |--------------------------------------------------------+-------| |Інструктори: | | |1 категорії |2,915 | |2 категорії |2,606 | |--------------------------------------------------------+-------| |Начальник дільниці з ремонтно-експлуатаційного | | |обслуговування устаткування та технічних засобів | | |навчання |2,507 | |--------------------------------------------------------+-------| |Майстер з ремонту і обслуговування технічних засобів: | | |1 групи |2,197 | |2 групи |2,113 | ------------------------------------------------------------------
--------------- Примітка.
1. Посадові оклади заступників директора (начальника) і
заступників керівників структурних підрозділів
навчально-тренувальних центрів встановлюються на 10-30 відсотків
менше від посадового окладу відповідного керівника.

Додаток 17
до Галузевої угоди
між Міністерством палива
та енергетики України
і Профспілкою працівників
атомної енергетики
та промисловості України
28.04.2005 N 01/33-0323
17.1. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних посадових
окладів працівників воєнізованої та пожежної охорони до посадового
окладу робітника, який виконує некваліфіковану роботу
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Коефіцієнт за групами загонів, команд | | | (частин), ДП "Управління ВОХОР" | | |--------------------------------------| | | Для | I | II | III | Для | | |апарату ДП| | | |СхідГЗК | | |"Управлін-| | | | III | | |ня ВОХОР" | | | | | |-------------------------+----------+------+-----+-----+--------| |Начальник ДП "Управління |За | | | | | |ВОХОР" |контрактом| | | | | |-------------------------+----------+------+-----+-----+--------| |Заступник начальника ДП |3.875 | | | | | |"Управління ВОХОР", | | | | | | |головний бухгалтер | | | | | | |-------------------------+----------+------+-----+-----+--------| |Начальник загону | |3,310 |3,000|2,845|1,946 | |-------------------------+----------+------+-----+-----+--------| |Головний бухгалтер | |3,000 |2,930|2,549|1,730 | |загону, кущової | | | | | | |(об'єднаної) бухгалтерії | | | | | | |-------------------------+----------+------+-----+-----+--------| |Начальник команди | |2,394 |2,225|2,113|1,833 | |(частини) у складі | | | | | | |загону, | | | | | | |-------------------------+----------+------+-----+-----+--------| |Начальник команди | |2,239 |2,113|1,958|1,958 | |службового собаківництва | | | | | | |-------------------------+----------+------+-----+-----+--------| |Фахівці (*), економісти, | | | | | | |юрисконсульти, бух- | | | | | | |галтер (*), спеціалісти | | | | | | |по оформленню допусків до| | | | | | |особливих робіт: | | | | | | |Провідні |3,750 | | | | | |1 категорії |2,500 | | | | | |2 категорії |2,250 | | | | | |3 категорії |1,958 | | | | | |без категорії |1,648 | | | | | |-------------------------+----------+------+-----+-----+--------| |Інструктори з | | | | | | |протипожежної | | | | | | |профілактики, з | | | | | | |організації служби, | | | | | | |службового собаківництва:| | | | | | |I класу | |2,113 |2,113|2,113|1,833 | |II класу | |1,958 |1,958|1,958|1,676 | |-------------------------+----------+------+-----+-----+--------| |Начальники: групи | | | | | | |(варти), бюро перепусток,| | | | | | |командир відділення, | | | | | | |старший моторист | | | | | | |(механік-капітан) | | | | | | |патрульно-сторожового | | | | | | |катера, майстер (з | | | | | | |ремонту пожежних рукавів,| | | | | | |газо- димозахисної | | | | | | |служби, збройової | | | | | | |служби), диспетчер, | | | | | | |помічник начальника | | | | | | |загону з | | | | | | |матеріально-технічного | | | | | | |забезпечення, комірник(*)|2,113 |2,113 |2,113|2,113|2,113 | |-------------------------+----------+------+-----+-----+--------| |Черговий бюро перепусток,| | | | | | |контролер на | | | | | | |контрольно-перепускному | | | | | | |пункті, вожатий | | | | | | |(провідник) службових | | | | | | |собак, пожежник: | | | | | | |I класу |1,958 |1,958 |1,958|1,958|1,676 | |II класу | |1,648 |1,648|1,648|1,465 | |-------------------------+----------+------+-----+-----+--------| |Стрілець: | | | | | | |I класу | |1,803 |1,803|1,803|1,557 | |II класу | |1,507 |1,507|1,507|1,346 | ------------------------------------------------------------------
--------------- Примітка: (*) Усі зазначені посади відносяться до категорії персоналу
управління та обов'язково вводяться до штату ДП "Управління ВОХОР"
в межах 3,9 - 4,4% від чисельності персоналу охорони, що
приймається до складу ДП "Управління ВОХОР".
17.1.1. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних окладів
працівників воєнізованої та пожежної охорони до окладу робітника,
який виконує некваліфіковану роботу для Схід ГЗК.
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Коефіцієнт за групами | | |загонів, команд (частин) | | |-------------------------| | | I | II | III | |--------------------------------------+-------+-------+---------| |Начальник загону |3,310 |3,000 |1,946 | |--------------------------------------+-------+-------+---------| |Головний бухгалтер загону, кущової |3,000 |2,930 |1,730 | |(об'єднаної) бухгалтерії | | | | |--------------------------------------+-------+-------+---------| |Начальник окремої команди (частини) у |2,394 |2,225 |1,833 | |складі загону | | | | |--------------------------------------+-------+-------+---------| |Начальник команди службового |2,239 |2,113 |1,958 | |собаківництва | | | | |--------------------------------------+-------+-------+---------| |Інструктори: з протипожежної | | | | |профілактики, з організації служби, | | | | |службового собаківництва: | | | | |I класу |2,113 |2,113 |1,833 | |II класу |1,958 |1,958 |1,676 | |--------------------------------------+-------+-------+---------| |Начальники: групи (варти), бюро | | | | |перепусток, командир відділення, | | | | |капітан патрульно-сторожового катера, | | | | |майстер (з ремонту пожежних рукавів, | | | | |газодимозахисної служби, збройової | | | | |служби), диспетчер |2,113 |2,113 |1,811 | |--------------------------------------+-------+-------+---------| |Черговий бюро перепусток, контролер на| | | | |контрольно-перепускному пункті, | | | | |вожатий (провідник) службових собак, | | | | |пожежник: | | | | |I класу |1,958 |1,958 |1,676 | |II класу |1,648 |1,648 |1,465 | |--------------------------------------+-------+-------+---------| |Стрілець: | | | | |I класу |1,803 |1,803 |1,557 | |II класу |1,507 |1,507 |1,346 | ------------------------------------------------------------------
17.1.2. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних окладів
працівників сторожової охорони до окладу працівника, який виконує
некваліфіковану роботу для СхідГЗК
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Коефі- | | |цієнти | |-------------------------------------------------------+--------| |Начальник підрозділу охорони об'єкта |1,892 | |-------------------------------------------------------+--------| |Начальники: команди службового собаківництва, охорони | | |дільниці |1,676 | |-------------------------------------------------------+--------| |Інструктори службового собаківництва: | | |1 класу |1,753 | |2 класу |1,614 | |-------------------------------------------------------+--------| |Начальник бюро перепусток, черговий пульта керування |1,622 | |-------------------------------------------------------+--------| |Черговий бюро перепусток, контролер на | | |контрольно-перепускному пункті, вожатий (провідник) | | |службових собак |1,373 | |-------------------------------------------------------+--------| |Старший сторож: |1,507 | |-------------------------------------------------------+--------| |Сторож |1,197 | ------------------------------------------------------------------
17.1.3. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних
тарифних ставок робітників охорони до посадового окладу робітника,
який виконує некваліфіковану роботу
------------------------------------------------------------------ | | Розряди | | |-----------------------------------| | | I | II | III | IV | V | VI | |----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Монтаж, ремонт і технічне | | | | | | | |обслуговування засобів | | | | | | | |автоматики і зв'язку, | | | | | | | |засобів сигналізації та | | | | | | | |іншого устаткування | | | | | | | |----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |для робітників з відрядною |1,338|1,465|1,648|1,817|2,085|2,450| |оплатою праці | | | | | | | |----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |для робітників з погодинною |1,268|1,380|1,535|1,704|1,958|2,298| |оплатою праці | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
--------------- Примітки.
1. Посадові оклади заступників начальників загонів, команд
(частин) встановлюються на 10-15% нижче від посадових окладів
відповідних начальників.
2. Посадові оклади працівників відомчої воєнізованої охорони
I категорії та пожежних підрозділів, що входять до її складу, а
також працівників воєнізованої охорони окремих міністерств
(відомств), які були прирівняні за розміром оплати праці до
воєнізованої охорони І категорії, підвищуються на 10%.
3. Пожежникам, що працюють в ізолюючих апаратах,
встановлюється доплата до місячного посадового окладу, що
розраховується за коефіцієнтом 0,14.
4. У випадках, коли показники для віднесення підрозділів
охорони до груп з оплати праці керівного складу у загонах першої
групи перевищують встановлені не менш ніж у 2 рази, посадові
оклади начальників загонів та їх заступників підвищуються на 15%.

Додаток 18
до Галузевої угоди
між Міністерством палива
та енергетики України
і Профспілкою працівників
атомної енергетики
та промисловості України
28.04.2005 N 01/33-0323
18. Перелік доплат і надбавок, що мають міжгалузевий
характер, до тарифних ставок і посадових окладів працівників
об'єднань, підприємств і організацій
------------------------------------------------------------------ | Найменування доплат і | Розміри доплат і надбавок | | надбавок | | |---------------------------+------------------------------------| | 1 | 2 | |---------------------------+------------------------------------| | Доплати: | | |---------------------------+------------------------------------| |За суміщення професій |Доплати одному працівнику | |(посад) |максимальними розмірами не | | |обмежуються і визначаються наявністю| | |економії за тарифними ставками і | | |окладами суміщуваних посад | | |працівників | |---------------------------+------------------------------------| |За розширення зони |Доплати одному працівнику | |обслуговування або |максимальними розмірами не | |збільшення обсягу робіт |обмежуються і визначаються наявністю| | |економії за тарифними ставками і | | |окладами, які могли б виплачуватися | | |за умови додержання нормативної | | |чисельності працівників | |---------------------------+------------------------------------| |За виконання обов'язків |До 100 відсотків тарифної ставки | |тимчасово відсутнього |(посадового окладу) відсутнього | |працівника |працівника | |---------------------------+------------------------------------| |За роботу у важких і |За роботу у важких і шкідливих | |шкідливих, особливо важких |умовах - від 4, 8 та 12 відсотків, | |і особливо шкідливих умовах|за роботу в особливо важких і особ- | | |ливо шкідливих умовах від 16, 20 та | | |24 відсотків тарифної ставки | | |(посадового окладу) | |---------------------------+------------------------------------| |За інтенсивність праці |До 12 відсотків тарифної ставки | |робітників | | |---------------------------+------------------------------------| |За роботу у вечірній час з |20 відсотків годинної тарифної | |18 до 22 (при |ставки (посадового окладу) за кожну | |багатозмінному режимі |годину роботи в цей час | |роботи) | | |---------------------------+------------------------------------| |За роботу в нічний час |35-40 відсотків годинної тарифної | | |ставки (посадового окладу) за кожну | | |годину роботи в цей час | |---------------------------+------------------------------------| |На період освоєння нових |Підвищення відрядних розцінок до | |норм трудових затрат |20 відсотків, підвищення тарифних | | |ставок до 10 відсотків | |---------------------------+------------------------------------| |За керівництво бригадою |Доплати диференціюється залежно від | |(бригадиру не звільненому |кількості робітників у бригаді (до | |від основної роботи) |10, понад 10, понад 25 | | |осіб). | | |Конкретний розмір доплати | | |встановлюється колективним | | |договором, укладеним на | | |підприємстві. | | |Ланковим, якщо чисельність ланки | | |перевищує 5 осіб, встановлюється | | |доплата в розмірі до | | |50% відповідної доплати бригадиру | |---------------------------+------------------------------------| |Надбавки: | | |---------------------------+------------------------------------| |За високу професійну |Диференційовані надбавки до тарифних| |майстерність |ставок: | | |для робітників 3 розряду - 12% | | |для робітників 4 розряду - 16% | | |для робітників 5 розряду - 20% | | |для робітників 6 і більш високих | | |розрядів - 24% | |---------------------------+------------------------------------| |За класність водіям |водіям (машиністам) 2-го класу - 10 | |легкових і вантажних |відсотків, 1-го класу - 25 відсотків| |автомобілів, автобусів, |встановленої тарифної ставки за | |машиністам локомотивів та |відпрацьований водієм (машиністом) | |моторвагонного рухомого |часа | |складу | | |---------------------------+------------------------------------| |За високі досягнення в |До 50% посадового окладу | |праці | | |---------------------------+------------------------------------| |За виконання особливо |До 50% місячного посадового окладу | |важливої роботи на певний | | |термін | | |---------------------------+------------------------------------| |За науковий ступінь |Відповідно 15 і 20 відсотків | |кандидата або доктора наук |посадового окладу | |з відповідної спеціальності| | |---------------------------+------------------------------------| |За знання іноземної мови і |До 10% місячного посадового окладу | |використання її в роботі | | |керівникам, професіоналам і| | |фахівцям | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 19
до Галузевої угоди
між Міністерством палива
та енергетики України
і Профспілкою працівників
атомної енергетики
та промисловості України
28.04.2005 N 01/33-0323

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
Робіт, професій і посад працівників
компаній, підприємств та організацій
Мінпаливенерго України, яким надається
щорічна додаткова відпустка
за ненормований робочий день

1. Перші керівники, директори (начальники), помічники,
головні інженери та їх заступники.
2. Головні бухгалтери (старші бухгалтери на правах головних
бухгалтерів) та їх заступники, головні фахівці.
3. Начальники, завідувачі та їх заступники:
3.1. Електростанцій, виробництв, цехів, станцій, котелень,
майстерень. друкарень, радіовузлів, фотолабораторій, змін, служб,
районів, дільниць, відділів, бюро, секторів, енергоінспекцій,
електропідстанцій (груп електропідстанцій), автоколон, гаражів,
філіалів, домобудівних комбінатів, гірничих робіт, управлінь,
рудників, шахт, груп.
3.2. Експедицій партій, лабораторій, відділень, машин,
бригад, груп, кабінетів.
3.3. Сторожової охорони, штабів, частин, загонів, команд,
варти.
3.4. Навчально-курсових комбінатів і пунктів, підсобних
виробництв, баз, господарств, складів.
3.5. Канцелярій, експедицій, архівів, бібліотек, читальних
залів.
3.6. Готелів, гуртожитків, їдалень, буфетів, магазинів,
господарств, музеїв, відеотек.
4. Коменданти, вихователі гуртожитків.
5. Провідні: інженери, конструктори, економісти.
6. Старші:
6.1. Інженери і техніки усіх спеціальностей.
6.2. Виробники робіт, майстри, диспетчери.
6.3. Математики, економісти, художники, юрисконсульти.
6.4. Редактори, коректори, статистики, архіваріуси,
інструктори-методисти з виробничої гімнастики.
6.5. Наукові співробітники, геологи, гідрогеологи,
маркшейдери лаборанти.
6.6. Бухгалтери, товарознавці, інспектори, касири,
інкасатори, табельники, експедитори.
7. Інженери і техніки усіх спеціальностей.
8. Виробники робіт; майстри; нормувальники гірничі кар'єру,
рудника, шахти; диспетчери; інструктори виробничого навчання.
9. Художники, математики, механіки, енергетики, соціологи,
психологи, фізіологи, економісти, юрисконсульти, водолазні
фахівці.
10. Редактори усіх найменувань, коректори, перекладачі,
архіваріуси, кінооператори, кореспонденти, фотокореспонденти,
секретарі, інструктори-методисти з виробничої гімнастики.
11. Наукові співробітники, геологи, лаборанти,
креслярі-конструктори, рахівники, обліковці, копіювальники. 12. Бухгалтери, товарознавці, інспектори, касири, інкасатори,
оператори, паспортисти, табельники (при відсутності старшого
табельника), діловоди, адміністратори, секретарі-друкарки,
секретарі-стенографістки, шифрувальники.
13. Експедитори, агенти, водії легкових автомобілів.вгору