Класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019:2010
Держспоживстандарт України; Наказ, Класифікатор, Покажчик від 11.10.2010457
Документ va457609-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.10.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ
Наказ Держспоживстандарту
України
11.10.2010 N 457
( v0457609-10 )
НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ
КЛАСИФІКАТОР НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ДК 019:2010

Чинний від 01.01.2011
ВСТУП
Національний класифікатор ДК 019:2010 "Класифікатор
надзвичайних ситуацій" (КНС) - один зі складників комплексу
національних класифікаторів. У класифікаторі зазначено впорядковані назви сучасних
надзвичайних ситуацій (НС), які можуть виникнути в Україні, та
їхні коди. У класифікаторі наведено перелік НС, визначених у відповідних
нормативно-правових актах і згрупованих за ознаками належності до
відповідних типів НС (виявлені та можливі), які можуть виникнути
на окремій території України чи об'єкті в різних галузях
національного господарства країни. Додаток А (Абетковий покажчик НС) і додаток Б
(Бібліографія) - довідкові. Ведення ДК 019:2010 здійснює Всеукраїнський науково-дослідний
інститут цивільного захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру МНС України.
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Національний класифікатор "Класифікатор надзвичайних
ситуацій" (КНС) застосовують для збирання адміністративних даних
та організації взаємодії органів центральної виконавчої влади,
відомств, організацій, підприємств під час вирішування питань,
пов'язаних із надзвичайними ситуаціями (НС). Класифікатор можна використовувати для машинного обробляння
статистичної інформації в автоматизованих системах і забезпечення
інформаційної сумісності задач органів різних рівнів керування.
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цьому класифікаторі є посилання на такі нормативні
документи: ДСТУ 1.10:2005 Національна стандартизація. Правила
розроблення, побудови, викладання, оформлення, ведення
національних класифікаторів ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення
основних понять ДСТУ 3041-95 Система стандартів у галузі охорони
навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів.
Гідросфера. Використання і охорона води. Терміни та визначення ДСТУ 3513-97 Метеорологія. Терміни та визначення основних
понять ДСТУ 3517-97 Гідрологія суші. Терміни та визначення основних
понять ДСТУ 3891-99 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та
визначення основних понять ДСТУ 3994-2000 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Надзвичайні
ситуації природні. Чинники фізичного походження. Терміни та
визначення ДСТУ 4933:2008 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Техногенні
надзвичайні ситуації. Терміни та визначення основних понять.
3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
У цьому класифікаторі використано терміни, визначені в
ДСТУ 1.10, ДСТУ 2272, ДСТУ 3041, ДСТУ 3513, ДСТУ 3517, ДСТУ 3891,
ДСТУ 3994, ДСТУ 4933, а також наведені нижче терміни та визначення
позначених ними понять.
3.1 надзвичайна ситуація; НС Порушення нормальних умов життя та діяльності людей на
окремій території чи об'єкті на ній або на водному об'єкті,
спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом чи іншою
небезпечною подією, зокрема епідемією, епізоотією, епіфітотією,
пожежею, що призвело (може призвести) до виникнення великої
кількості постраждалих, загрози життю та здоров'ю людей, їх
загибелі, значних матеріальних утрат, а також до неможливості
проживання населення на території чи об'єкті, ведення там
господарської діяльності.
Примітка 1. Епізоотія - широке вибухоподібне розповсюдження
заразної хвороби тварин, що значно перевищує звичайний рівень
захворюваності на цю хворобу на даній території. У разі епізоотії
можлива реквізиція майна в населення, задля суспільної потреби.
Примітка 2. Епіфітотія - вибухоподібне розповсюдження
заразної хвороби рослин, що значно перевищує звичайний рівень
захворюваності на цю хворобу на даній території. Аналог епізоотії
у тварин та епідемії у людей
3.2 класифікація надзвичайних ситуацій Визначений на державному рівні порядок поділу надзвичайних
ситуацій на класи і підкласи залежно від їхнього характеру
3.3 аварія Небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила
ураження, травмування та/чи загибель людей або створює на об'єкті
чи окремій території загрозу життю та здоров'ю людей і призводить
до руйнування будівель, споруд, устатковання і транспортних
засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи завдає
шкоди довкіллю.
4 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТІВ КЛАСИФІКАЦІЇ
Об'єкти класифікації в КНС - надзвичайні ситуації (НС). Класифікації підлягають НС (виявлені й можливі), а також ті,
що можуть виникнути на об'єкті в різних галузях національного
господарства чи на окремій території України. Класифікаційна ознака НС - технічна чи інша характеристика
події, що її визначають установленим порядком і яка дає змогу
віднести подію до надзвичайної ситуації. Надзвичайні ситуації класифікують за характером походження,
ступенем поширення, розміром людських втрат і матеріальних
збитків. Залежно від характеру походження подій, що можуть зумовити
виникнення надзвичайних ситуацій на території України, визначають
такі види надзвичайних ситуацій: - техногенного характеру; - природного характеру; - соціального характеру; - воєнного характеру. Надзвичайна ситуація техногенного характеру - порушення
нормальних умов життя та діяльності людей на окремій території чи
об'єкті на ній або на водному об'єкті унаслідок транспортної
аварії (катастрофи), пожежі, вибуху, аварії з викиданням (загрозою
викидання) небезпечних хімічних, радіоактивних і біологічно
небезпечних речовин, раптового руйнування споруд; аварії в
електроенергетичних системах, системах життєзабезпечення, системах
телекомунікацій, на очисних спорудах, у системах нафтогазового
промислового комплексу, гідродинамічних аварій тощо. Надзвичайна ситуація природного характеру - порушення
нормальних умов життя та діяльності людей на окремій території чи
об'єкті на ній або на водному об'єкті, пов'язане з небезпечним
геофізичним, геологічним, метеорологічним або гідрологічним
явищем, деградацією ґрунтів чи надр, пожежею у природних
екологічних системах, зміною стану повітряного басейну,
інфекційною захворюваністю та отруєнням людей, інфекційним
захворюванням свійських тварин, масовою загибеллю диких тварин,
ураженням сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками
тощо. Надзвичайна ситуація соціального характеру - порушення
нормальних умов життя та діяльності людей на окремій території чи
об'єкті на ній або на водному об'єкті, спричинене протиправними
діями терористичного і антиконституційного спрямування, або
пов'язане із зникненням (викраденням) зброї та небезпечних
речовин, нещасними випадками з людьми тощо. Надзвичайна ситуація воєнного характеру - порушення
нормальних умов життя та діяльності людей на окремій території чи
об'єкті на ній або на водному об'єкті, спричинене застосуванням
звичайної зброї або зброї масового ураження, під час якого
виникають вторинні чинники ураження населення, що її визначають в
окремих нормативних документах. У цьому класифікаторі НС воєнного
характеру не подано в подробицях, а лише зазначено на найвищому
рівні деталізації з кодом 40000. Залежно від обсягів заподіяних надзвичайною ситуацією
наслідків, кількості постраждалих і загиблих, обсягів технічних і
матеріальних ресурсів, необхідних для ліквідації її наслідків,
визначають такі рівні надзвичайних ситуацій: - державний; - регіональний; - місцевий; - об'єктовий. За структурою класифікатор складається з трьох рівнів
класифікації: клас, підклас, група. Метод класифікації - ієрархічний, послідовний, п'ятизначний. Позиція класифікатора має блок ідентифікації та блок назви
класифікаційного угруповання. Кодування НС на нижчому класифікаційному рівні (група)
виконано за фасетною схемою, у якій фасети також структуровані. Це
забезпечує усталеність структури класифікатора в процесі його
ведення, оскільки оперативні зміни об'єктів класифікації
відбуваються на цьому рівні. Структура коду класифікатора має 5 розрядів і відповідає
такій схемі:
x xx xx
- -- --
| | | | | | група | | ------------ | | підклас | -------------------- | клас ---------------------------
Приклад
10000 НС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ
10100 НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ ЧИ КАТАСТРОФ НА ТРАНСПОРТІ (за
винятком пожеж і вибухів)
10110 НС унаслідок аварії на транспорті з викиданням
(загрозою викидання) небезпечних і шкідливих
(забруднювальних) речовин
10111 НС унаслідок аварії на транспорті з викиданням
(загрозою викидання) БНР

5 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ
У розділі 6 "Класифікація надзвичайних ситуацій" використано
такі познаки та скорочення: БНР - біологічно небезпечна речовина ГДК - гранично-допустима концентрація НХР - небезпечна хімічна речовина РР - радіоактивна речовина.
6 КЛАСИФІКАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
------------------------------------------------------------------ | Код | Назва | |-----+----------------------------------------------------------| |10000|НС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ | |-----+----------------------------------------------------------| |10100|НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ ЧИ КАТАСТРОФ НА ТРАНСПОРТІ (за | | |винятком пожеж і вибухів) | |-----+----------------------------------------------------------| |10110|НС унаслідок аварій на транспорті з викиданням (загрозою | | |викидання) небезпечних і шкідливих (забруднювальних) | | |речовин | |-----+----------------------------------------------------------| |10111|НС унаслідок аварії на транспорті з викиданням (загрозою | | |викидання) БНР | |-----+----------------------------------------------------------| |10112|НС унаслідок аварії на транспорті з викиданням (загрозою | | |викидання) РР | |-----+----------------------------------------------------------| |10113|НС унаслідок аварії на транспорті з викиданням (загрозою | | |викидання) НХР | |-----+----------------------------------------------------------| |10114|НС унаслідок аварії на транспорті з загрозою розливання | | |паливно-мастильних матеріалів | |-----+----------------------------------------------------------| |10120|НС унаслідок аварії на транспорті, у яку потрапив | | |державний чи громадський діяч | |-----+----------------------------------------------------------| |10130|НС унаслідок аварії на залізничному транспорті з тяжкими | | |наслідками (катастрофи) | |-----+----------------------------------------------------------| |10131|НС унаслідок аварії в метрополітені | |-----+----------------------------------------------------------| |10140|НС унаслідок аварій на водному транспорті | |-----+----------------------------------------------------------| |10141|НС унаслідок аварії на вантажному судні | |-----+----------------------------------------------------------| |10142|НС унаслідок аварії нафтоналивного судна з загрозою | | |розливання паливно-мастильних матеріалів | |-----+----------------------------------------------------------| |10143|НС унаслідок аварії на судні для перевезення хімічних | | |речовин | |-----+----------------------------------------------------------| |10144|НС унаслідок аварії пасажирського судна | |-----+----------------------------------------------------------| |10145|НС унаслідок аварії на судні рибної промисловості | |-----+----------------------------------------------------------| |10150|НС унаслідок авіаційних аварій і катастроф | |-----+----------------------------------------------------------| |10151|НС унаслідок авіаційної аварії чи катастрофи в аеропорту | | |або у населеному пункті | |-----+----------------------------------------------------------| |10152|НС унаслідок авіаційної аварії чи катастрофи поза | | |аеропортом або населеним пунктом | |-----+----------------------------------------------------------| |10160|НС унаслідок аварій автомобільного транспорту | |-----+----------------------------------------------------------| |10161|НС унаслідок аварії автомобільного транспорту на шляхах | | |загального користування | |-----+----------------------------------------------------------| |10162|НС унаслідок аварії автомобільного транспорту на мосту, у | | |тунелі, на залізничному переїзді | |-----+----------------------------------------------------------| |10170|НС унаслідок аварій на трубопроводах | |-----+----------------------------------------------------------| |10171|НС унаслідок аварії на магістральному газопроводі | |-----+----------------------------------------------------------| |10172|НС унаслідок аварії на нафтопроводі або продуктопроводі | |-----+----------------------------------------------------------| |10180|НС унаслідок аварій на міському транспорті | |-----+----------------------------------------------------------| |10181|НС унаслідок аварії на міському електротранспорті | |-----+----------------------------------------------------------| |10182|НС унаслідок аварії на міському пасажирському транспорті, | | |іншому | |-----+----------------------------------------------------------| |10200|НС УНАСЛІДОК ПОЖЕЖ, ВИБУХІВ | |-----+----------------------------------------------------------| |10210|НС унаслідок пожеж, вибухів у будівлях і спорудах | |-----+----------------------------------------------------------| |10211|НС унаслідок пожежі, вибуху у споруді, на комунікації або | | |технологічному устаткованні промислового об'єкта | |-----+----------------------------------------------------------| |10212|НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді | | |нежитлової призначеності | |-----+----------------------------------------------------------| |10213|НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді житлової| | |призначеності | |-----+----------------------------------------------------------| |10220|НС унаслідок пожежі, вибуху на об'єкті розвідування, | | |видобування, переробляння, транспортування чи зберігання | | |легкозаймистих, горючих, а також вибухових речовин | |-----+----------------------------------------------------------| |10230|НС унаслідок пожеж, вибухів на транспорті | |-----+----------------------------------------------------------| |10231|НС унаслідок пожежі, вибуху на залізниці | |-----+----------------------------------------------------------| |10232|НС унаслідок пожежі, вибуху на водному транспорті | |-----+----------------------------------------------------------| |10233|НС унаслідок пожежі, вибуху на повітряному транспорті | |-----+----------------------------------------------------------| |10234|НС унаслідок пожежі, вибуху на інших видах транспорту | |-----+----------------------------------------------------------| |10240|НС унаслідок пожежі, вибуху у шахті, підземних і гірничих | | |виробках | |-----+----------------------------------------------------------| |10250|НС унаслідок пожежі, вибуху на радіаційно, хімічно або | | |біологічно небезпечному об'єкті без виливання (викидання) | | |небезпечних речовин | |-----+----------------------------------------------------------| |10260|НС унаслідок пожежі, вибуху на арсеналі, складі | | |боєприпасів або іншому об'єкті військової призначеності | |-----+----------------------------------------------------------| |10270|НС унаслідок пожежі, вибуху (можливості вибуху) виявлених | | |вибухонебезпечних предметів (застарілих боєприпасів) | |-----+----------------------------------------------------------| |10300|НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ З ВИКИДАННЯМ (ЗАГРОЗОЮ ВИКИДАННЯ) НХР,| | |КОРИСНИХ КОПАЛИН НА ІНШИХ ОБ'ЄКТАХ (ОКРІМ АВАРІЙ НА | | |ТРАНСПОРТІ) | |-----+----------------------------------------------------------| |10310|НС унаслідок аварії з викиданням (загрозою викидання), | | |утворенням і розповсюдженням НХР під час їх виробляння, | | |переробляння чи зберігання (захоронення) | |-----+----------------------------------------------------------| |10320|НС унаслідок аварії з викиданням (загрозою викидання) БНР | | |на підприємстві промисловості або в науково-дослідній | | |установі | |-----+----------------------------------------------------------| |10330|НС унаслідок аварії з викиданням корисних копалин, порід, | | |гірничого удару у підземних виробках шахти | |-----+----------------------------------------------------------| |10400|НС УНАСЛІДОК НАЯВНОСТІ У НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ | | |ШКІДЛИВИХ (ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ) І РАДІОАКТИВНИХ РЕЧОВИН ПОНАД | | |ГДК | |-----+----------------------------------------------------------| |10410|НС унаслідок наявності в ґрунті шкідливих | | |(забруднювальних) речовин понад ГДК | |-----+----------------------------------------------------------| |10420|НС унаслідок наявності в повітрі шкідливих | | |(забруднювальних) речовин понад ГДК | |-----+----------------------------------------------------------| |10421|НС унаслідок наявності в атмосферному повітрі шкідливих | | |(забруднювальних) речовин понад ГДК | |-----+----------------------------------------------------------| |10422|НС унаслідок наявності в повітрі підземних і гірничих | | |виробок шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК | |-----+----------------------------------------------------------| |10423|НС унаслідок наявності в повітрі підземних і гірничих | | |виробок РР понад ГДК | |-----+----------------------------------------------------------| |10430|НС унаслідок наявності у воді шкідливих (забруднювальних) | | |речовин понад ГДК | |-----+----------------------------------------------------------| |10431|НС унаслідок наявності в поверхневих водах шкідливих | | |(забруднювальних) речовин понад ГДК | |-----+----------------------------------------------------------| |10432|НС унаслідок наявності в питній воді шкідливих | | |(забруднювальних) речовин понад ГДК | |-----+----------------------------------------------------------| |10433|НС унаслідок наявності в підземних водах шкідливих | | |(забруднювальних) речовин понад ГДК | |-----+----------------------------------------------------------| |10434|НС унаслідок наявності в підземних водах РР понад ГДК | |-----+----------------------------------------------------------| |10500|НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ З ВИКИДАННЯМ (ЗАГРОЗОЮ ВИКИДАННЯ) РР | | |(крім аварій на транспорті) | |-----+----------------------------------------------------------| |10510|НС унаслідок аварії з викиданням (загрозою викидання) РР | | |на атомній станції, атомній енергетичній установці | | |виробничої або дослідної призначеності | |-----+----------------------------------------------------------| |10520|НС унаслідок аварії з викиданням (загрозою викидання) РР | | |на підприємстві ядерно-паливного циклу (крім атомних | | |електростанцій) | |-----+----------------------------------------------------------| |10530|НС унаслідок аварії з джерелом іонізувального | | |(іонізуючого) випромінювання (охоплюючи ядерно-паливний | | |цикл) | |-----+----------------------------------------------------------| |10540|НС унаслідок аварії з радіоактивними відходами, що їх не | | |виробляють атомні станції | |-----+----------------------------------------------------------| |10550|НС унаслідок аварії з радіоактивним джерелом | | |іонізувального (іонізуючого) випромінювання або РР (на | | |підприємстві) | |-----+----------------------------------------------------------| |10560|НС унаслідок ядерної чи радіаційної аварії за межами | | |України із загрозою забруднення її території | |-----+----------------------------------------------------------| |10600|НС УНАСЛІДОК РАПТОВОГО РУЙНУВАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД | |-----+----------------------------------------------------------| |10610|НС унаслідок руйнування елементів транспортних комунікацій| |-----+----------------------------------------------------------| |10620|НС унаслідок руйнування будівлі чи споруди виробничої | | |призначеності | |-----+----------------------------------------------------------| |10630|НС унаслідок руйнування будівлі чи споруди нежитлової | | |призначеності | |-----+----------------------------------------------------------| |10640|НС унаслідок руйнування будівлі чи споруди житлової | | |призначеності | |-----+----------------------------------------------------------| |10650|НС унаслідок руйнування підземних споруд систем | | |життєзабезпечення | |-----+----------------------------------------------------------| |10660|НС унаслідок руйнування підземних споруд шахти, підземних | | |і гірничих виробок | |-----+----------------------------------------------------------| |10700|НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМАХ | |-----+----------------------------------------------------------| |10710|НС унаслідок аварій (радіаційних) на атомних | | |електростанціях | |-----+----------------------------------------------------------| |10711|НС унаслідок події на атомній електричній станції | |-----+----------------------------------------------------------| |10720|НС унаслідок аварії на гідроелектростанції | |-----+----------------------------------------------------------| |10730|НС унаслідок аварії на теплоелектростанції | |-----+----------------------------------------------------------| |10740|НС унаслідок аварії на автономній електроенергетичній | | |станції | |-----+----------------------------------------------------------| |10750|НС унаслідок аварії на інших електроенергетичних станціях | |-----+----------------------------------------------------------| |10760|НС унаслідок аварії в електричних мережах | |-----+----------------------------------------------------------| |10770|НС унаслідок втрати стійкості або розділення об'єднаної | | |енергосистеми України на складові частини | |-----+----------------------------------------------------------| |10800|НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ У СИСТЕМАХ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | |-----+----------------------------------------------------------| |10810|НС унаслідок аварії в каналізаційній системі із скиданням | | |забруднювальних речовин | |-----+----------------------------------------------------------| |10820|НС унаслідок аварії в теплових мережах (системах гарячого | | |водопостачання) холодної пори року | |-----+----------------------------------------------------------| |10830|НС унаслідок аварії в системах забезпечення населення | | |питною водою | |-----+----------------------------------------------------------| |10840|НС унаслідок аварії на газопроводі систем газопостачання | | |та газифікації | |-----+----------------------------------------------------------| |10900|НС УНАСЛІДОК АВАРІЇ СИСТЕМ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ | |-----+----------------------------------------------------------| |11000|НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ НА ОЧИСНИХ СПОРУДАХ | |-----+----------------------------------------------------------| |11010|НС унаслідок аварії на очисних спорудах стічних вод із | | |скиданням забруднювальних речовин | |-----+----------------------------------------------------------| |11020|НС унаслідок аварії на установці газоочищення джерел | | |забруднення атмосфери з викиданням забруднювальних речовин| | |в атмосферу | |-----+----------------------------------------------------------| |11100|НС УНАСЛІДОК ГІДРОДИНАМІЧНИХ АВАРІЙ | |-----+----------------------------------------------------------| |11110|НС унаслідок прориву греблі (дамби, шлюзу тощо) з | | |утворенням хвилі прориву та катастрофічного затоплення | |-----+----------------------------------------------------------| |11120|НС унаслідок прориву греблі (дамби, шлюзу тощо) з | | |утворенням проривної повені | |-----+----------------------------------------------------------| |11130|НС унаслідок аварійного спрацювання водосховища | | |гідроелектростанції у зв'язку із загрозою прориву | | |гідроспоруди | |-----+----------------------------------------------------------| |11200|НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ У СИСТЕМАХ НАФТОГАЗОВОГО ПРОМИСЛОВОГО | | |КОМПЛЕКСУ | |-----+----------------------------------------------------------| |11210|НС унаслідок аварії на буровій установці з виникненням | | |відкритих нафтового та/чи газового фонтанів | |-----+----------------------------------------------------------| |11220|НС унаслідок аварії на свердловині із виникненням | | |газонафтоводовиявлень | |-----+----------------------------------------------------------| |11230|НС унаслідок аварії на робочій свердловині з виникненням | | |відкритих нафтового та/чи газового фонтанів | |-----+----------------------------------------------------------| |11240|НС унаслідок аварії на законсервованій свердловині з | | |виникненням відкритих нафтового та/чи газового фонтанів | |-----+----------------------------------------------------------| |11250|НС унаслідок аварії на нафтобазі чи нафтосховищі | |-----+----------------------------------------------------------| |20000|НС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ | |-----+----------------------------------------------------------| |20100|ГЕОФІЗИЧНІ НС | |-----+----------------------------------------------------------| |20110|НС, пов'язана з землетрусом | |-----+----------------------------------------------------------| |20200|ГЕОЛОГІЧНІ НС | |-----+----------------------------------------------------------| |20210|НС, пов'язана з виверженням грязьового вулкана | |-----+----------------------------------------------------------| |20220|НС, пов'язана зі зсувом | |-----+----------------------------------------------------------| |20230|НС, пов'язана з обвалом або осипом | |-----+----------------------------------------------------------| |20240|НС, пов'язана з осіданням (проваллям) земної поверхні | |-----+----------------------------------------------------------| |20250|НС, пов'язана з карстовими провалами | |-----+----------------------------------------------------------| |20260|НС, пов'язана з підвищенням рівня ґрунтових вод | | |(підтопленням) | |-----+----------------------------------------------------------| |20300|МЕТЕОРОЛОГІЧНІ НС | |-----+----------------------------------------------------------| |20310|Метеорологічні НС, пов'язані з атмосферними опадами | |-----+----------------------------------------------------------| |20311|НС, пов'язана з сильною зливою (кількість опадів 30 мм і | | |більше, тривалістю 1 година і менше) | |-----+----------------------------------------------------------| |20312|НС, пов'язана з крупним градом (діаметром 20 мм і більше) | |-----+----------------------------------------------------------| |20313|НС, пов'язана з дуже сильним снігопадом (кількість опадів | | |20 мм і більше, тривалістю 12 годин і менше) | |-----+----------------------------------------------------------| |20314|НС, пов'язана з дуже сильним дощем (дощ і мокрий сніг) | | |(кількість опадів 50 мм і більше, тривалістю 12 годин і | | |менше; для гірських районів 30 мм і більше, тривалістю | | |12 годин і менше) | |-----+----------------------------------------------------------| |20320|Метеорологічні НС температурні | |-----+----------------------------------------------------------| |20321|НС, пов'язана з дуже сильним морозом (температура повітря | | |мінус 30 град.C і нижче) | |-----+----------------------------------------------------------| |20322|НС, пов'язана з дуже сильною спекою (температура повітря | | |35 град.C і вище) | |-----+----------------------------------------------------------| |20323|НС, пов'язана з масовим засиханням та загибеллю посівів і | | |створених 1 - 3-річних лісових культур, унаслідок засухи | |-----+----------------------------------------------------------| |20324|НС, пов'язана з масовим пошкодженням і загибеллю посівів, | | |незібраним урожаєм, унаслідок заморозків | |-----+----------------------------------------------------------| |20330|Метеорологічні НС, інші | |-----+----------------------------------------------------------| |20331|НС, пов'язана з сильним вітром (швидкістю 25 м/с і | | |більше), охоплюючи шквали та смерчі | |-----+----------------------------------------------------------| |20332|НС, пов'язана з сильною пиловою бурею (за швидкості вітру | | |15 м/с і більше, тривалістю 12 годин і більше) | |-----+----------------------------------------------------------| |20333|НС, пов'язана з сильним налипанням снігу (шар мокрого | | |замерзлого снігу на деревах, стовбурах, дротах | | |електромереж тощо діаметром 35 мм і більше) | |-----+----------------------------------------------------------| |20334|НС, пов'язана з сильною ожеледдю (шар льоду на деревах, | | |дротах електромереж тощо діаметром 20 мм і більше) | |-----+----------------------------------------------------------| |20335|НС, пов'язана зі сніговими заметами (повне припинення руху| | |транспорту на шляхах) | |-----+----------------------------------------------------------| |20336|НС, пов'язана з сильною хуртовиною (за швидкості вітру | | |15 м/с і більше, тривалістю 12 годин і більше) | |-----+----------------------------------------------------------| |20337|НС, пов'язана з сильним туманом (видимість менше 100 м, | | |тривалістю 12 годин і більше) | |-----+----------------------------------------------------------| |20400|ГІДРОЛОГІЧНІ МОРСЬКІ НС | |-----+----------------------------------------------------------| |20410|НС, пов'язана з сильним (високим) хвилюванням моря та на | | |водосховищі | |-----+----------------------------------------------------------| |20420|НС, пов'язана з високим або низьким рівнем моря | |-----+----------------------------------------------------------| |20430|НС, пов'язана з раннім льодоставом або припаєм | |-----+----------------------------------------------------------| |20440|НС, пов'язана з загрозливим обледенінням суден | |-----+----------------------------------------------------------| |20500|ГІДРОЛОГІЧНІ НС ПОВЕРХНЕВИХ ВОД | |-----+----------------------------------------------------------| |20510|НС, пов'язана з високим рівнем води (водопілля, паводки) | |-----+----------------------------------------------------------| |20520|НС, пов'язана з маловоддям/посухою (маловоддя) | |-----+----------------------------------------------------------| |20530|НС, пов'язана з заторами, зажорами | |-----+----------------------------------------------------------| |20540|НС, пов'язана з селем | |-----+----------------------------------------------------------| |20550|НС, пов'язана зі сходом снігової лавини | |-----+----------------------------------------------------------| |20560|НС, пов'язана з низьким рівнем води | |-----+----------------------------------------------------------| |20570|НС, пов'язана з раннім льодоставом та появою льоду на | | |судноплавних водоймах і річках | |-----+----------------------------------------------------------| |20580|НС, пов'язана з інтенсивним льодоходом | |-----+----------------------------------------------------------| |20590|НС, пов'язана з затопленням | |-----+----------------------------------------------------------| |20600|НС, ПОВ'ЯЗАНІ З ПОЖЕЖАМИ В ПРИРОДНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ | |-----+----------------------------------------------------------| |20610|НС, пов'язана з лісовою пожежею | |-----+----------------------------------------------------------| |20620|НС, пов'язана з пожежею степовою | |-----+----------------------------------------------------------| |20630|НС, пов'язана з пожежею польовою (на сільськогосподарських| | |угіддях) | |-----+----------------------------------------------------------| |20640|НС, пов'язана з пожежею на торфовищі | |-----+----------------------------------------------------------| |20700|МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ НС | |-----+----------------------------------------------------------| |20710|НС, пов'язані з інфекційним захворюванням людей | |-----+----------------------------------------------------------| |20711|НС, пов'язана з екзотичним та особливо небезпечним | | |інфекційним захворюванням людей (окремі випадки) | |-----+----------------------------------------------------------| |20712|НС, пов'язана з небезпечною інфекційною хворобою (групові | | |випадки) | |-----+----------------------------------------------------------| |20713|НС, пов'язана з епідемічним спалахом небезпечних | | |інфекційних хвороб | |-----+----------------------------------------------------------| |20714|НС, пов'язана з епідемією | |-----+----------------------------------------------------------| |20715|Пандемія | |-----+----------------------------------------------------------| |20716|НС, пов'язана з інфекційним захворюванням людей | | |невизначеної етіології | |-----+----------------------------------------------------------| |20720|НС, пов'язані з отруєнням людей | |-----+----------------------------------------------------------| |20721|НС, пов'язана з отруєнням людей у результаті споживання | | |неякісних продуктів харчування | |-----+----------------------------------------------------------| |20722|НС, пов'язана з отруєнням людей у результаті споживання | | |неякісної питної води | |-----+----------------------------------------------------------| |20723|НС, пов'язана з отруєнням людей токсичними або іншими | | |речовинами (окремі випадки) | |-----+----------------------------------------------------------| |20724|НС, пов'язана з отруєнням людей токсичними або іншими | | |речовинами (групові випадки) | |-----+----------------------------------------------------------| |20725|НС, пов'язана з отруєнням людей токсичними або іншими | | |небезпечними речовинами (масові випадки) | |-----+----------------------------------------------------------| |20730|НС, пов'язані з інфекційними захворюваннями | | |сільськогосподарських тварин | |-----+----------------------------------------------------------| |20731|НС, пов'язана з окремим випадком екзотичного та особливо | | |небезпечного інфекційного захворювання | | |сільськогосподарських тварин | |-----+----------------------------------------------------------| |20732|НС, пов'язана з ензоотією | |-----+----------------------------------------------------------| |20733|НС, пов'язана з епізоотією | |-----+----------------------------------------------------------| |20734|Панзоотія | |-----+----------------------------------------------------------| |20735|НС, пов'язана з інфекційним захворюванням | | |сільськогосподарських тварин невизначеної етіології | |-----+----------------------------------------------------------| |20736|НС, пов'язана з інфекційним захворюванням риб невизначеної| | |етіології | |-----+----------------------------------------------------------| |20740|НС, пов'язана з масовим отруєнням сільськогосподарських | | |тварин | |-----+----------------------------------------------------------| |20750|НС, пов'язана з масовою загибеллю диких тварин | |-----+----------------------------------------------------------| |20760|НС, пов'язана з ураженням сільськогосподарських рослин | | |хворобами та шкідниками | |-----+----------------------------------------------------------| |20761|Панфітотія | |-----+----------------------------------------------------------| |20762|НС, пов'язана з прогресивною епіфітотією | |-----+----------------------------------------------------------| |20763|НС, пов'язана з хворобою сільськогосподарських рослин | | |невизначеної етіології | |-----+----------------------------------------------------------| |20764|НС, пов'язана з масовим розповсюдженням шкідників | | |сільськогосподарських рослин | |-----+----------------------------------------------------------| |30000|НС СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ | |-----+----------------------------------------------------------| |30100|ЗБРОЙНІ НАПАДИ, ЗАХОПЛЕННЯ Й УТРИМУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ | | |ДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ (НАЙВАЖЛИВІШИХ І ВАЖЛИВИХ ДЕРЖАВНИХ | | |ОБ'ЄКТІВ) АБО РЕАЛЬНА ЗАГРОЗА ЗДІЙСНЕННЯ ТАКИХ АКЦІЙ | |-----+----------------------------------------------------------| |30110|Збройний напад, захоплення й утримування органу державної | | |влади або реальна загроза здійснення такої акції | |-----+----------------------------------------------------------| |30120|Збройний напад, захоплення й утримування дипломатичної чи | | |консульської установи або реальна загроза здійснення такої| | |акції | |-----+----------------------------------------------------------| |30130|Збройний напад, захоплення й утримування установи | | |правоохоронних органів або реальна загроза здійснення | | |такої акції | |-----+----------------------------------------------------------| |30140|Збройний напад, захоплення й утримування телерадіоцентру | | |чи вузла зв'язку або реальна загроза здійснення такої | | |акції | |-----+----------------------------------------------------------| |30150|Збройний напад, захоплення й утримування органу | | |військового управління, військової частини, військового | | |навчального закладу, установи та організації Збройних Сил | | |України або реальна загроза здійснення такої акції | |-----+----------------------------------------------------------| |30160|Збройний напад, захоплення й утримування державного | | |закладу або реальна загроза здійснення такої акції | |-----+----------------------------------------------------------| |30170|Збройний напад, захоплення й утримування об'єкта атомної | | |енергетики, хімічної промисловості та об'єкта, на якому | | |виробляють чи зберігають біологічно небезпечні речовини, | | |або реальна загроза здійснення такої акції | |-----+----------------------------------------------------------| |30200|ПОСЯГАННЯ НА ЖИТТЯ ДЕРЖАВНОГО ЧИ ГРОМАДСЬКОГО ДІЯЧА | |-----+----------------------------------------------------------| |30300|НАПАД, ЗАМАХ НА ЖИТТЯ ЧЛЕНІВ ЕКІПАЖУ ПОВІТРЯНОГО АБО | | |МОРСЬКОГО (РІЧКОВОГО) СУДНА, ВИКРАДЕННЯ (СПРОБА | | |ВИКРАДЕННЯ), ЗНИЩЕННЯ (СПРОБА ЗНИЩЕННЯ) ТАКОГО СУДНА, | | |ЗАХОПЛЕННЯ ЗАРУЧНИКІВ З-ПОМІЖ ЧЛЕНІВ ЕКІПАЖУ ЧИ ПАСАЖИРІВ | |-----+----------------------------------------------------------| |30400|УСТАНОВЛЕННЯ ВИБУХОВОГО ПРИСТРОЮ У БАГАТОЛЮДНОМУ МІСЦІ, | | |УСТАНОВІ (ОРГАНІЗАЦІЇ, ПІДПРИЄМСТВІ), ЖИТЛОВОМУ СЕКТОРІ, | | |ТРАНСПОРТ! | |-----+----------------------------------------------------------| |30500|НС, ПОВ'ЯЗАНІ ЗІ ЗНИКНЕННЯМ ЧИ ВИКРАДЕННЯМ ЗБРОЇ ТА | | |НЕБЕЗПЕЧНИХ РЕЧОВИН З ОБ'ЄКТІВ ЇХ ЗБЕРІГАННЯ, | | |ВИКОРИСТАННЯ, ПЕРЕРОБЛЯННЯ АБО ПІД ЧАС ТРАНСПОРТУВАННЯ | |-----+----------------------------------------------------------| |30510|НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням технічних | | |одиниць вогнепальної зброї з об'єкта зберігання, | | |використання, переробляння або під час транспортування | |-----+----------------------------------------------------------| |30520|НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням боєприпасів з | | |об'єкта зберігання, використання, переробляння або під час| | |транспортування | |-----+----------------------------------------------------------| |30530|НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням бронетехніки з | | |об'єкта зберігання, використання, переробляння або під час| | |транспортування | |-----+----------------------------------------------------------| |30540|НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням артозброєння з | | |об'єкта зберігання, використання, переробляння або під час| | |транспортування | |-----+----------------------------------------------------------| |30550|НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням вибухових | | |матеріалів з об'єкта зберігання, використання, | | |переробляння або під час транспортування | |-----+----------------------------------------------------------| |30560|НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням РР (приладів | | |або устатковання, з використанням РР) з об'єкта | | |зберігання, використання, переробляння та під час | | |транспортування | |-----+----------------------------------------------------------| |30570|НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням небезпечних | | |хімічних речовин (приладів або устатковання, де їх | | |використовують) з об'єкта зберігання, використання, | | |переробляння або під час транспортування | |-----+----------------------------------------------------------| |30580|НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням наркотичних | | |речовин, препаратів і наркотичної сировини з об'єкта | | |зберігання, використання, переробляння або під час | | |транспортування | |-----+----------------------------------------------------------| |30600|НС, ПОВ'ЯЗАНІ З НЕЩАСНИМИ ВИПАДКАМИ З ЛЮДЬМИ | |-----+----------------------------------------------------------| |30610|НС, пов'язана з нещасним випадком під час виконання | | |трудових обов'язків | |-----+----------------------------------------------------------| |30620|НС, пов'язана з нещасним випадком у лісних, гірських | | |масивах, печерах та інших важкодоступних місцях | |-----+----------------------------------------------------------| |30630|НС, пов'язана з нещасним випадком з людьми на воді | |-----+----------------------------------------------------------| |30640|НС унаслідок відриву прибережного льоду з людьми | |-----+----------------------------------------------------------| |30650|НС, пов'язана з викраденням людей | |-----+----------------------------------------------------------| |30660|НС, пов'язана з захопленням заручників | |-----+----------------------------------------------------------| |30670|НС, пов'язана зі зникненням людей | |-----+----------------------------------------------------------| |30680|НС, пов'язана з нещасним випадком, іншим | |-----+----------------------------------------------------------| |40000|НС ВОЄННОГО ХАРАКТЕРУ | ------------------------------------------------------------------

ДОДАТОК А
(довідковий)

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК

------------------------------------------------------------------ | Назва | Код | |----------------------------------------------------------+-----| |ГЕОЛОГІЧНІ НС |20200| |----------------------------------------------------------+-----| |ГЕОФІЗИЧНІ НС |20100| |----------------------------------------------------------+-----| |ГІДРОЛОГІЧНІ МОРСЬКІ НС |20400| |----------------------------------------------------------+-----| |ГІДРОЛОГІЧНІ НС ПОВЕРХНЕВИХ ВОД |20500| |----------------------------------------------------------+-----| |Збройний напад, захоплення й утримування державного |30160| |закладу або реальна загроза здійснення такої акції | | |----------------------------------------------------------+-----| |Збройний напад, захоплення й утримування дипломатичної чи |30120| |консульської установи або реальна загроза здійснення такої| | |акції | | |----------------------------------------------------------+-----| |Збройний напад, захоплення й утримування об'єкта атомної |30170| |енергетики, хімічної промисловості та об'єкта, на якому | | |виробляють чи зберігають біологічно небезпечні речовини, | | |або реальна загроза здійснення такої акції | | |----------------------------------------------------------+-----| |Збройний напад, захоплення й утримування органу |30150| |військового управління, військової частини, військового | | |навчального закладу, установи та організації Збройних Сил | | |України або реальна загроза здійснення такої акції | | |----------------------------------------------------------+-----| |Збройний напад, захоплення й утримування органу державної |30110| |влади або реальна загроза здійснення такої акції | | |----------------------------------------------------------+-----| |Збройний напад, захоплення й утримування телерадіоцентру |30140| |чи вузла зв'язку або реальна загроза здійснення такої | | |акції | | |----------------------------------------------------------+-----| |Збройний напад, захоплення й утримування установи |30130| |правоохоронних органів або реальна загроза здійснення | | |такої акції | | |----------------------------------------------------------+-----| |ЗБРОЙНІ НАПАДИ, ЗАХОПЛЕННЯ Й УТРИМУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ |30100| |ДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ (НАЙВАЖЛИВІШИХ І ВАЖЛИВИХ ДЕРЖАВНИХ | | |ОБ'ЄКТІВ) АБО РЕАЛЬНА ЗАГРОЗА ЗДІЙСНЕННЯ ТАКИХ АКЦІЙ | | |----------------------------------------------------------+-----| |МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ НС |20700| |----------------------------------------------------------+-----| |МЕТЕОРОЛОГІЧНІ НС |20300| |----------------------------------------------------------+-----| |Метеорологічні НС, інші |20330| |----------------------------------------------------------+-----| |Метеорологічні НС температурні |20320| |----------------------------------------------------------+-----| |Метеорологічні НС, пов'язані з атмосферними опадами |20310| |----------------------------------------------------------+-----| |НАПАД, ЗАМАХ НА ЖИТТЯ ЧЛЕНІВ ЕКІПАЖУ ПОВІТРЯНОГО АБО |30300| |МОРСЬКОГО (РІЧКОВОГО) СУДНА, ВИКРАДЕННЯ (СПРОБА | | |ВИКРАДЕННЯ), ЗНИЩЕННЯ (СПРОБА ЗНИЩЕННЯ) ТАКОГО СУДНА, | | |ЗАХОПЛЕННЯ ЗАРУЧНИКІВ З-ПОМІЖ ЧЛЕНІВ ЕКІПАЖУ ЧИ ПАСАЖИРІВ | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок аварії автомобільного транспорту на мосту, у |10162| |тунелі, на залізничному переїзді | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок аварії автомобільного транспорту на шляхах |10161| |загального користування | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок аварії в електричних мережах |10760| |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок аварії в метрополітені |10131| |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок аварії з викиданням (загрозою викидання) БНР |10320| |на підприємстві промисловості або в науково-дослідній | | |установі | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок аварії з викиданням (загрозою викидання) РР |10510| |на атомній станції, атомній енергетичній установці | | |виробничої або дослідної призначеності | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок аварії з викиданням (загрозою викидання) РР |10520| |на підприємстві ядерно-паливного циклу (крім атомних | | |електростанцій) | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок аварії з викиданням (загрозою викидання), |10310| |утворенням і розповсюдженням НХР під час їх виробляння, | | |переробляння чи зберігання (захоронення) | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок аварії з викиданням корисних копалин, порід, |10330| |гірничого удару у підземних виробках шахти | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок аварії з джерелом іонізувального |10530| |(іонізуючого) випромінювання (охоплюючи ядерно-паливний | | |цикл) | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок аварії з радіоактивними відходами, що їх не |10540| |виробляють атомні станції | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок аварії з радіоактивним джерелом |10550| |іонізувального (іонізуючого) випромінювання або РР (на | | |підприємстві) | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок аварії на автономній електроенергетичній |10740| |станції | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок аварії на буровій установці з виникненням |11210| |відкритих нафтового та/або газового фонтанів | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок аварії на вантажному судні |10141| |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок аварії на газопроводі систем газопостачання |10840| |та газифікації | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок аварії на гідроелектростанції |10720| |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок аварії на робочій свердловині з виникненням |11230| |відкритих нафтового та/або газового фонтанів | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок аварії на законсервованій свердловині з |11240| |виникненням відкритих нафтового та/або газового фонтанів | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок аварії на залізничному транспорті з тяжкими |10130| |наслідками (катастрофи) | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок аварії на інших електроенергетичних станціях |10750| |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок аварії на магістральному газопроводі |10171| |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок аварії на міському електротранспорті |10181| |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок аварії на міському пасажирському транспорті, |10182| |іншому | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок аварії на нафтобазі чи нафтосховищі |11250| |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок аварії на нафтопроводі або продуктопроводі |10172| |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок аварії на очисних спорудах стічних вод зі |11010| |скиданням забруднювальних речовин | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок аварії на свердловині із виникненням |11220| |газонафтоводовиявлень | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок аварії на судні для перевезення хімічних |10143| |речовин | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок аварії на судні рибної промисловості |10145| |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок аварії на теплоелектростанції |10730| |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок аварії на транспорті з викиданням (загрозою |10111| |викидання) БНР | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок аварії на транспорті з викиданням (загрозою |10112| |викидання) РР | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок аварії на транспорті з викиданням (загрозою |10113| |викидання) НХР | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок аварії на транспорті з загрозою розливання |10114| |паливно-мастильних матеріалів | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок аварії на транспорті, в яку потрапив |10120| |державний чи громадський діяч | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок аварії на установці газоочищення джерел |11020| |забруднення атмосфери з викиданням забруднювальних речовин| | |в атмосферу | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок аварії нафтоналивного судна з загрозою |10142| |розливання паливно-мастильних матеріалів | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок аварії пасажирського судна |10144| |----------------------------------------------------------+-----| |НС УНАСЛІДОК АВАРІЇ СИСТЕМ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ |10900| |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок аварії в каналізаційній системі зі скиданням |10810| |забруднювальних речовин | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок аварії в системах забезпечення населення |10830| |питною водою | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок аварії у теплових мережах (системах гарячого |10820| |водопостачання) холодної пори року | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок аварій (радіаційних) на атомних |10710| |електростанціях | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок аварій автомобільного транспорту |10160| |----------------------------------------------------------+-----| |НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМАХ |10700| |----------------------------------------------------------+-----| |НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ У СИСТЕМАХ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ |10800| |----------------------------------------------------------+-----| |НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ З ВИКИДАННЯМ (ЗАГРОЗОЮ ВИКИДАННЯ) НХР,|10300| |КОРИСНИХ КОПАЛИН НА ІНШИХ ОБ'ЄКТАХ (ОКРІМ АВАРІЙ НА | | |ТРАНСПОРТІ) | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ З ВИКИДАННЯМ (ЗАГРОЗОЮ ВИКИДАННЯ) РР |10500| |(крім аварій на транспорті) | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок аварій на водному транспорті |10140| |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок аварій на міському транспорті |10180| |----------------------------------------------------------+-----| |НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ НА ОЧИСНИХ СПОРУДАХ |11000| |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок аварій на транспорті з викиданням (загрозою |10110| |викидання) небезпечних і шкідливих (забруднювальних) | | |речовин | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок аварій на трубопроводах |10170| |----------------------------------------------------------+-----| |НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ У СИСТЕМАХ НАФТОГАЗОВОГО ПРОМИСЛОВОГО |11200| |КОМПЛЕКСУ | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ ЧИ КАТАСТРОФ НА ТРАНСПОРТІ (за |10100| |винятком пожеж і вибухів) | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок аварійного спрацювання водосховища |11130| |гідроелектростанції у зв'язку із загрозою прориву | | |гідроспоруди | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок авіаційних аварій і катастроф |10150| |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок авіаційної аварії чи катастрофи в аеропорту |10151| |або у населеному пункті | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок авіаційної аварії чи катастрофи поза |10152| |аеропортом або населеним пунктом | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок відриву прибережного льоду з людьми |30640| |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок втрати усталеності або розділення об'єднаної |10770| |енергосистеми України на складові частини | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС УНАСЛІДОК ГІДРОДИНАМІЧНИХ АВАРІЙ |11100| |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок наявності в атмосферному повітрі шкідливих |10421| |(забруднювальних) речовин понад ГДК | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок наявності у воді шкідливих (забруднювальних) |10430| |речовин понад ГДК | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок наявності в ґрунті шкідливих |10410| |(забруднювальних) речовин понад ГДК | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС УНАСЛІДОК НАЯВНОСТІ У НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ |10400| |ШКІДЛИВИХ (ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ) І РАДІОАКТИВНИХ РЕЧОВИН ПОНАД | | |ГДК | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок наявності в питній воді шкідливих |10432| |(забруднювальних) речовин понад ГДК | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок наявності в підземних водах РР понад ГДК |10434| |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок наявності в підземних водах шкідливих |10433| |(забруднювальних) речовин понад ГДК | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок наявності в поверхневих водах шкідливих |10431| |(забруднювальних) речовин понад ГДК | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок наявності в повітрі підземних і гірничих |10423| |виробок РР понад ГДК | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок наявності в повітрі підземних і гірничих |10422| |виробок шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок наявності в повітрі шкідливих |10420| |(забруднювальних) речовин понад ГДК | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок події на атомній електричній станції |10711| |----------------------------------------------------------+-----| |НС УНАСЛІДОК ПОЖЕЖ, ВИБУХІВ |10200| |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок пожеж, вибухів на транспорті |10230| |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок пожеж, вибухів у будівлях і спорудах |10210| |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок пожежі, вибуху (можливості вибуху) виявлених |10270| |вибухонебезпечних предметів (застарілих боєприпасів) | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок пожежі, вибуху на арсеналі, складі |10260| |боєприпасів або іншому об'єкті військової призначеності | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок пожежі, вибуху на водному транспорті |10232| |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок пожежі, вибуху на залізниці |10231| |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок пожежі, вибуху на інших видах транспорту |10234| |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок пожежі, вибуху на об'єкті розвідування, |10220| |видобування, переробляння, транспортування чи зберігання | | |легкозаймистих, горючих, а також вибухових речовин | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок пожежі, вибуху на повітряному транспорті |10233| |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок пожежі, вибуху на радіаційно, хімічно чи |10250| |біологічно небезпечному об'єкті без виливання (викидання) | | |небезпечних речовин | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді житлової|10213| |призначеності | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді |10212| |нежитлової призначеності | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок пожежі, вибуху в споруді, на комунікації або |10211| |технологічному устаткованні промислового об'єкта | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок пожежі, вибуху у шахті, підземних і гірничих |10240| |виробках | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок прориву греблі (дамби, шлюзу тощо) з |11120| |утворенням проривної повені | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок прориву греблі (дамби, шлюзу тощо) з |11110| |утворенням хвилі прориву та катастрофічного затоплення | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС УНАСЛІДОК РАПТОВОГО РУЙНУВАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД |10600| |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок руйнування будівлі чи споруди виробничої |10620| |призначеності | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок руйнування будівлі чи споруди житлової |10640| |призначеності | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок руйнування будівлі чи споруди нежитлової |10630| |призначеності | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок руйнування елементів транспортних комунікацій|10610| |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок руйнування підземних споруд систем |10650| |життєзабезпечення | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок руйнування підземних споруд шахти, підземних |10660| |і гірничих виробок | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС унаслідок ядерної чи радіаційної аварії за межами |10560| |України із загрозою забруднення її території | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС ВОЄННОГО ХАРАКТЕРУ |40000| |----------------------------------------------------------+-----| |НС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ |20000| |----------------------------------------------------------+-----| |НС СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ |30000| |----------------------------------------------------------+-----| |НС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ |10000| |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з виверженням грязьового вулкану |20210| |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з викраденням людей |30650| |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з високим або низьким рівнем моря |20420| |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з високим рівнем води (водопілля, паводки) |20510| |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з дуже сильним дощем (дощ і мокрий сніг) |20314| |(кількість опадів 50 мм і більше, тривалістю 12 годин і | | |менше; для гірських районів 30 мм і більше, тривалістю | | |12 годин і менше) | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з дуже сильним морозом (температура повітря |20321| |мінус 30 град.C і нижче) | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з дуже сильним снігопадом (кількість опадів |20313| |20 мм і більше, тривалістю 12 годин і менше) | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з дуже сильною спекою (температура повітря |20322| |35 град.C і вище) | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з екзотичним та особливо небезпечним |20711| |інфекційним захворюванням людей (окремі випадки) | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з ензоотією |20732| |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з епідемією |20714| |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з епідемічним спалахом небезпечних |20713| |інфекційних хвороб | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з епізоотією |20733| |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з загрозливим обледенінням суден |20440| |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з затопленням |20590| |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з заторами, зажорами |20530| |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з захопленням заручників |30660| |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з землетрусом |20110| |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана зі зникненням людей |30670| |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням артозброєння з |30540| |об'єкта зберігання, використання, переробляння або під час| | |транспортування | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням боєприпасів з |30520| |об'єкта зберігання, використання, переробляння або під час| | |транспортування | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням бронетехніки з |30530| |об'єкта зберігання, використання, переробляння або під час| | |транспортування | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням вибухових |30550| |матеріалів з об'єкта зберігання, використання, | | |переробляння або під час транспортування | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням наркотичних |30580| |речовин, препаратів і наркотичної сировини з об'єкта | | |зберігання, використання, переробляння або під час | | |транспортування | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням небезпечних |30570| |хімічних речовин (приладів або устатковання, де їх | | |використовують) з об'єкта зберігання, використання, | | |переробляння або під час транспортування | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням РР (приладів |30560| |або устатковання, з використанням РР) з об'єкта | | |зберігання, використання, переробляння та під час | | |транспортування | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням технічних |30510| |одиниць вогнепальної зброї з об'єкта зберігання, | | |використання, переробляння або під час транспортування | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана зі зсувом |20220| |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з інтенсивним льодоходом |20580| |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з інфекційним захворюванням людей |20716| |невизначеної етіології | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з інфекційним захворюванням риб невизначеної|20736| |етіології | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з інфекційним захворюванням |20735| |сільськогосподарських тварин невизначеної етіології | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з карстовими провалами |20250| |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з крупним градом (діаметром 20 мм і більше) |20312| |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з лісовою пожежею |20610| |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з маловоддям/посухою (маловоддя) |20520| |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з масовим засиханням та загибеллю посівів і |20323| |створених 1 - 3-річних лісових культур, унаслідок засухи | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з масовим отруєнням сільськогосподарських |20740| |тварин | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з масовим пошкодженням і загибеллю посівів, |20324| |незібраним урожаєм, унаслідок заморозків | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з масовим розповсюдженням шкідників |20764| |сільськогосподарських рослин | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з масовою загибеллю диких тварин |20750| |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з небезпечною інфекційною хворобою (групові |20712| |випадки) | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з нещасним випадком з людьми на воді |30630| |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з нещасним випадком, іншим |30680| |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з нещасним випадком під час виконання |30610| |трудових обов'язків | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з нещасним випадком у лісних, гірських |30620| |масивах, печерах та інших важкодоступних місцях | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з низьким рівнем води |20560| |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з обвалом або осипом |20230| |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з окремим випадком екзотичного та особливо |20731| |небезпечного інфекційного захворювання | | |сільськогосподарських тварин | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з осіданням (проваллям) земної поверхні |20240| |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з отруєнням людей токсичними або іншими |20725| |небезпечними речовинами (масові випадки) | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з отруєнням людей токсичними або іншими |20723| |речовинами (окремі випадки) | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з отруєнням людей токсичними або іншими |20724| |речовинами (групові випадки) | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з отруєнням людей у результаті споживання |20721| |неякісних продуктів харчування | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з отруєнням людей у результаті споживання |20722| |неякісної питної води | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з підвищенням рівня ґрунтових вод |20260| |(підтопленням) | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з пожежею на торфовищі |20640| |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з пожежею польовою (на сільськогосподарських|20630| |угіддях) | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з пожежею степовою |20620| |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з прогресивною епіфітотією |20762| |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з раннім льодоставом або припаєм |20430| |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з раннім льодоставом та появою льоду на |20570| |судноплавних водоймах і річках | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з селем |20540| |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з сильним (високим) хвилюванням моря та на |20410| |водосховищі | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з сильним вітром (швидкістю 25 м/с і |20331| |більше), охоплюючи шквали та смерчі | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з сильним налипанням снігу (шар мокрого |20333| |замерзлого снігу на деревах, стовбурах, дротах | | |електромереж тощо діаметром 35 мм і більше) | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з сильним туманом (видимість менше 100 м, |20337| |тривалістю 12 годин і більше) | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з сильною зливою (кількість опадів 30 мм і |20311| |більше, тривалістю 1 година й менше) | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з сильною ожеледдю (шар льоду на деревах, |20334| |дротах електромереж тощо діаметром 20 мм і більше) | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з сильною пиловою бурею (за швидкості вітру |20332| |15 м/с і більше, тривалістю 12 годин і більше) | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з сильною хуртовиною (за швидкості вітру 15 |20336| |м/с і більше, тривалістю 12 годин і більше) | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана зі сніговими заметами (повне припинення руху|20335| |транспорту на шляхах) | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з ураженням сільськогосподарських рослин |20760| |хворобами та шкідниками | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана з хворобою сільськогосподарських рослин |20763| |невизначеної етіології | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язана зі сходом снігової лавини |20550| |----------------------------------------------------------+-----| |НС, ПОВ'ЯЗАНІ ЗІ ЗНИКНЕННЯМ ЧИ ВИКРАДЕННЯМ ЗБРОЇ ТА |30500| |НЕБЕЗПЕЧНИХ РЕЧОВИН З ОБ'ЄКТІВ ЇХ ЗБЕРІГАННЯ, | | |ВИКОРИСТАННЯ, ПЕРЕРОБЛЯННЯ АБО ПІД ЧАС ТРАНСПОРТУВАННЯ | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язані з інфекційними захворюваннями людей |20710| |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язані з інфекційними захворюваннями |20730| |сільськогосподарських тварин | | |----------------------------------------------------------+-----| |НС, ПОВ'ЯЗАНІ З НЕЩАСНИМИ ВИПАДКАМИ З ЛЮДЬМИ |30600| |----------------------------------------------------------+-----| |НС, пов'язані з отруєнням людей |20720| |----------------------------------------------------------+-----| |НС, ПОВ'ЯЗАНІ З ПОЖЕЖАМИ В ПРИРОДНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ |20600| |----------------------------------------------------------+-----| |Пандемія |20715| |----------------------------------------------------------+-----| |Панзоотія |20734| |----------------------------------------------------------+-----| |Панфітотія |20761| |----------------------------------------------------------+-----| |ПОСЯГАННЯ НА ЖИТТЯ ДЕРЖАВНОГО ЧИ ГРОМАДСЬКОГО ДІЯЧА |30200| |----------------------------------------------------------+-----| |УСТАНОВЛЕННЯ ВИБУХОВОГО ПРИСТРОЮ У БАГАТОЛЮДНОМУ МІСЦІ, |30400| |УСТАНОВІ (ОРГАНІЗАЦІЇ, ПІДПРИЄМСТВІ), ЖИТЛОВОМУ СЕКТОРІ, | | |ТРАНСПОРТІ | | ------------------------------------------------------------------

ДОДАТОК Б
(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Закон України "Про захист населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру"
( 1809-14 ) від 08.06.2000 р.
2 Закон України "Про аварійно-рятувальні служби" ( 1281-14 )
від 14.12.99 р.
3 Закон України "Про надзвичайний стан" ( 2501-12 )
від 26.06.92 р.
4 Закон України "Про Цивільну оборону" ( 2974-12 )
від 03.02.93 р.
5 Закон України "Про правовий режим надзвичайного стану"
( 1550-14 ) від 16.03.2000 р.
6 Закон України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 )
від 17.12.93 р.
7 Закон України "Про правові засади цивільного захисту"
( 1859-15 ) від 24.06.2004 р.
8 Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р.
N 368 ( 368-2004-п ) "Про затвердження Порядку класифікації
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх
рівнями"
9 Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р.
N 956 ( 956-2002-п ) "Про ідентифікацію та декларування безпеки
об'єктів підвищеної небезпеки"
10 Постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 1998 р.
N 1099 ( 1099-98-п ) "Про порядок класифікації надзвичайних
ситуацій"
11 Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р.
N 1198 ( 1198-98-п ) "Про єдину державну систему запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного
характеру"
12 ДСТУ 1.2:2003 Національна стандартизація. Правила
розроблення національних нормативних документів
13 ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила
побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних
документів
14 ДСТУ 1.10:2005 Правила розроблення, побудови, викладення,
оформлення, ведення національних класифікаторіввгору