Про тематичний план науково-дослідних робіт Науково-дослідного економічного інституту на 2011 рік
Мінекономрозвитку України; Наказ, Форма типового документа, Акт [...] від 02.12.2011289
Документ va289731-11, поточна редакція — Прийняття від 02.12.2011

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.12.2011 N 289

Про тематичний план
науково-дослідних робіт
Науково-дослідного економічного інституту
на 2011 рік

Н А К А З У Ю:
1. Визначити відповідальними за використання результатів
науково-дослідних робіт (далі - НДР), виконаних за тематичним
планом Науково-дослідного економічного інституту на 2011 рік,
затвердженим наказом Мінекономіки від 07.04.2011 N 329
( v0329731-11 ), департаменти Мінекономрозвитку згідно з
додатком 1. Директорам департаментів здійснити приймання наукової та
науково-технічної продукції, отриманої за результатами НДР,
відповідно до вимог замовлень, укладених на виконання
вищевказаного наказу ( v0329731-11 ) (форму акта приймання-здачі
наукової та науково-технічної продукції наведено у додатку 2).
2. Затвердити доповнення до тематичного плану
науково-дослідних робіт Науково-дослідного економічного інституту
на 2011 рік ( v0329731-11 ), що включають три НДР на загальну суму
538,5 тис. гривень, що додаються. Директорам департаментів, відповідальним за використання
результатів НДР, включених до доповнень, разом з Науково-дослідним
економічним інститутом у тижневий термін забезпечити оформлення
замовлень на виконання НДР (додаток 3).
3. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та
звітності забезпечити фінансування тематичного плану
Науково-дослідного економічного інституту на 2011 рік
( v0329731-11 ) з урахуванням доповнень, затверджених цим наказом,
відповідно до кошторису, помісячного плану асигнувань на 2011 рік
та виділених коштів із державного бюджету за бюджетною програмою
КПКВК 1201070 "Прикладні наукові та науково-технічні розробки,
виконання робіт за державними цільовими програмами і державним
замовленням, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у
сфері економіки і торгівлі" на загальну суму 6426,5 тис. гривень.
4. Департаменту реформування публічної адміністрації
здійснювати контроль за виконанням науково-дослідних робіт,
зазначених у тематичному плані Науково-дослідного економічного
інституту на 2011 рік ( v0329731-11 ) з урахуванням доповнень.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України -
керівник апарату В.П.Павленко

Додаток 1
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
02.12.2011 N 289

ВІДПОВІДАЛЬНІ
за використання результатів
науково-дослідних робіт, виконаних
за тематичним планом Науково-дослідного
економічного інституту на 2011 рік,
затвердженим наказом Мінекономіки
від 07.04.2011 N 329
( v0329731-11 )

----------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва | Підстава | Назва | Обсяг | Департамент, | |з/п| науково-дослідної |для замовлення науково-| кінцевої науково- |видатків на | відповідальний | | | роботи | дослідної роботи | технічної продукції | 2011 рік |за використання | | | | | науково-дослідної | (тис. | результатів | | | | | роботи | гривень) | | |---+-----------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Комплексна тема: | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | |Наукове |Програма економічних |методичне |у межах |департаменти, | | |супроводження |реформ на |забезпечення |коштів, |визначені | | |формування та |2010-2014 роки "Заможне|формування та |передбачених|пунктами 1.1-1.8| | |реалізації |суспільство, |реалізації державної |за підтемами| | | |державної |конкурентоспроможна |економічної політики |1.1-1.8 | | | |економічної |економіка, ефективна |зведені аналітичні | | | | |політики |держава" |матеріали про хід | | | | | |( n0004100-10 ) |реалізації реформ в | | | | | | |економічній і | | | | | | |соціальній сфері та | | | | | | |обґрунтування | | | | | | |необхідності | | | | | | |вдосконалення | | | | | | |економічної політики | | | | | | |держави (в частині | | | | | | |пріоритетних | | | | | | |напрямів, заходів, | | | | | | |інструментів) | | | | | | |пропозиції щодо | | | | | | |вдосконалення | | | | | | |механізмів реалізації| | | | | | |державної економічної| | | | | | |політики | | | | | | |комплекс науково- | | | | | | |аналітичних | | | | | | |матеріалів та | | | | | | |висновків за | | | | | | |результатами | | | | | | |моніторингу процесів | | | | | | |реалізації основних | | | | | | |напрямів державної | | | | | | |економічної політики | | | |---+-------------------+-----------------------+---------------------+------------+----------------| |1.1|Визначення та |Закони України "Про |наукові матеріали, що| 300,0 |департамент | | |наукове |державні цільові |містять обґрунтування| |макроекономічної| | |обґрунтування |програми" ( 1621-15 ), |переліку стратегічних| |політики, | | |пріоритетів |"Про інвестиційну |пріоритетів розвитку | |стратегічного | | |розвитку економіки |діяльність" ( 1560-12 )|економіки України | |планування та | | |України на |постанова Кабінету |визначення ефективних| |прогнозування | | |середньо- і |Міністрів України |механізмів реалізації| |(інд. 30) | | |довгострокову |від 18.07.2007 N 950 |пріоритетів | | | | |перспективу |( 950-2007-п ) "Про | | | | | | |затвердження Регламенту| | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України" | | | | | | |Програма економічних | | | | | | |реформ на | | | | | | |2010-2014 роки "Заможне| | | | | | |суспільство, | | | | | | |конкурентоспроможна | | | | | | |економіка, ефективна | | | | | | |держава" | | | | | | |( n0004100-10 ) | | | | |---+-------------------+-----------------------+---------------------+------------+----------------| |1.2|Науково-методичне |Закон України "Про |пропозиції щодо | 270,0 | - " - | | |забезпечення |державне прогнозування |розроблення | | | | |розроблення проекту|та розроблення програм |концептуальних засад | | | | |Державної програми |економічного і |Програми економічного| | | | |економічного і |соціального розвитку |і соціального | | | | |соціального |України" ( 1602-14 ) |розвитку України на | | | | |розвитку України на|постанова Кабінету |2012 та три наступних| | | | |2012 рік |Міністрів України |роки з урахуванням | | | | | |від 26.04.2003 N 621 |принципово відмінних | | | | | |( 621-2003-п ) "Про |сценарних умов та | | | | | |розроблення прогнозних |ресурсного | | | | | |і програмних документів|забезпечення | | | | | |економічного і |науково-методичні | | | | | |соціального розвитку та|рекомендації щодо | | | | | |складання проекту |підготовки проекту | | | | | |державного бюджету" |Державної програми | | | | | |Програма економічних |економічного і | | | | | |реформ на |соціального розвитку | | | | | |2010-2014 роки "Заможне|України | | | | | |суспільство, |науково-методичні | | | | | |конкурентоспроможна |рекомендації щодо | | | | | |економіка, ефективна |підготовки балансів | | | | | |держава" |виробництва і | | | | | |( n0004100-10 ) |споживання основних | | | | | | |видів продукції | | | |---+-------------------+-----------------------+---------------------+------------+----------------| |1.3|Розроблення |Закон України "Про |науково-аналітичні | 330,0 |департамент | | |пропозицій щодо |інвестиційну |матеріали з | |інвестиційно- | | |формування |діяльність" ( 1560-12 )|розрахунками щодо | |інноваційної | | |державної |Програма економічних |структурних зрушень | |політики та | | |інвестиційної |реформ на |та потреб економіки | |розвитку | | |політики та |2010-2014 роки "Заможне|України в | |державно- | | |механізму її |суспільство, |інвестиційних | |приватного | | |реалізації |конкурентоспроможна |ресурсах (відповідно | |партнерства | | |відповідно до |економіка, ефективна |до визначених | |(інд. 39) | | |визначених |держава" |пріоритетів) | | | | |пріоритетів |( n0004100-10 ) | | | | |---+-------------------+-----------------------+---------------------+------------+----------------| |1.4|Розроблення |розпорядження Кабінету |науково-методичні | 250,0 |департамент | | |балансів трудових |Міністрів України |рекомендації щодо | |макроекономічної| | |ресурсів та робочих|від 22.07.2009 N 851-р |підвищення рівня | |політики, | | |місць на середньо- |( 851-2009-р ) "Про |збалансованості | |стратегічного | | |та довгострокову |схвалення Концепції |трудових ресурсів та | |планування та | | |перспективу |Загальнодержавної |робочих місць з метою| |прогнозування | | |відповідно до |цільової соціальної |досягнення | |(інд. 30) | | |визначених |програми збереження і |стратегічних | | | | |стратегічних |розвитку трудового |пріоритетів розвитку | | | | |пріоритетів |потенціалу України на |економіки | | | | | |період до 2017 року" | | | | |---+-------------------+-----------------------+---------------------+------------+----------------| |1.5|Визначення |Указ Президента України|аналітичні матеріали | 250,0 |департамент | | |механізмів |від 10.12.2010 |щодо визначення | |фінансової | | |фінансово-кредитної|N 1119/2010 |механізмів фінансово-| |політики | | |підтримки економіки|( 1119/2010 ) "Про |кредитної підтримки | |(інд. 31) | | | |рішення Ради |економіки та | | | | | |національної безпеки і |особливостей і | | | | | |оборони України |пріоритетних напрямів| | | | | |від 17 листопада |їх реалізації | | | | | |2010 року "Про виклики | | | | | | |та загрози національній| | | | | | |безпеці України | | | | | | |у 2011 році" Положення | | | | | | |про Міністерство | | | | | | |( 634/2011 ) | | | | |---+-------------------+-----------------------+---------------------+------------+----------------| |1.6|Науково-методичне |Закони України "Про |система показників, | 260,0 |департамент | | |забезпечення |державну підтримку |за допомогою яких | |державної | | |розроблення |малого підприємництва" |має здійснюватися | |регуляторної | | |стратегії розвитку |( 2063-14 ) та "Про |комплексний аналіз | |політики та | | |підприємництва з |Національну програму |стану підприємництва | |розвитку | | |урахуванням |сприяння розвитку |та формуватися | |підприємництва | | |пріоритетів |малого підприємництва в|державна програма | |(інд. 36) | | |розвитку економіки |Україні" ( 2157-14 ) |його розвитку | | | | | | |науково-аналітичні та| | | | | | |методичні матеріали | | | | | | |щодо проведення | | | | | | |моніторингу | | | | | | |вітчизняного | | | | | | |підприємництва | | | | | | |методичні | | | | | | |рекомендації щодо | | | | | | |вдосконалення | | | | | | |механізмів державної | | | | | | |фінансової підтримки | | | | | | |суб'єктів малого | | | | | | |підприємництва | | | |---+-------------------+-----------------------+---------------------+------------+----------------| |1.7|Обґрунтування |Закони України "Про |науково-аналітичні | 348,0 |департамент | | |механізму |державне прогнозування |матеріали щодо | |макроекономічної| | |передбачення |та розроблення програм |системи показників | |політики, | | |кризових ситуацій |економічного і |(індикаторів), за | |стратегічного | | |та розроблення |соціального розвитку |допомогою яких має | |планування та | | |антикризових |України" ( 1602-14 ) та|здійснюватись | |прогнозування | | |заходів державної |"Про основи |моніторинг та | |(інд. 30) | | |економічної |національної безпеки |оцінювання ризиків | | | | |політики України |України" ( 964-15 ) |виникнення кризових | | | | | |постанова Кабінету |ситуацій, а також | | | | | |Міністрів України |визначення порогових | | | | | |від 26.04.2003 N 621 |значень цих | | | | | |( 621-2003-п ) "Про |показників | | | | | |розроблення прогнозних |прогнозно-аналітичні | | | | | |і програмних документів|матеріали з | | | | | |економічного і |визначенням | | | | | |соціального розвитку та|імовірності | | | | | |складання проекту |виникнення зовнішніх | | | | | |державного бюджету" |та внутрішніх | | | | | |Програма економічних |кризових ситуацій у | | | | | |реформ на |коротко- та | | | | | |2010-2014 роки "Заможне|середньостроковій | | | | | |суспільство, |перспективі з | | | | | |конкурентоспроможна |урахуванням | | | | | |економіка, ефективна |визначених | | | | | |держава" |пріоритетів | | | | | |( n0004100-10 ) | | | | |---+-------------------+-----------------------+---------------------+------------+----------------| |1.8|Розроблення |Бюджетний кодекс |наукові рекомендації | 300,0 |департамент | | |науково-методичних |України (частина друга |щодо вдосконалення | |реформування | | |рекомендацій щодо |статті 21, |національної системи | |публічної | | |впровадження у |частина п'ята |документів державного| |адміністрації | | |практику роботи |статті 22) ( 2456-17 ) |стратегічного | |(інд. 25) | | |центральних органів|доручення Кабінету |планування з | |департамент | | |виконавчої влади |Міністрів України |урахуванням включення| |макроекономічної| | |стратегічного |від 26.08.2010 |до неї планів | |політики, | | |планування, |N 47770/2/1-10 до Плану|діяльності головних | |стратегічного | | |орієнтованого на |організації підготовки |розпорядників | |планування та | | |результат |проектів актів, |бюджетних коштів на | |прогнозування | | | |необхідних для |плановий та два | |(інд. 30) | | | |реалізації Бюджетного |бюджетні періоди, що | | | | | |кодексу України |настають за плановим | | | | | |(пункт 17) |методичні | | | | | | |рекомендації щодо | | | | | | |визначення системи | | | | | | |показників | | | | | | |результативності | | | | | | |виконання планів | | | | | | |діяльності | | | | | | |центральних органів | | | | | | |виконавчої влади - | | | | | | |головних | | | | | | |розпорядників | | | | | | |бюджетних коштів (за | | | | | | |бюджетними | | | | | | |призначеннями, | | | | | | |визначеними законом | | | | | | |про Державний бюджет | | | | | | |України на | | | | | | |відповідний бюджетний| | | | | | |період) | | | |---+-------------------+-----------------------+---------------------+------------+----------------| | 2 |Розроблення |постанови Кабінету |методичні | 290,0 |департамент | | |методичних |Міністрів України |рекомендації щодо | |реформування | | |рекомендацій щодо |від 17.07.2009 N 737 |створення системи | |публічної | | |створення системи |( 737-2009-п ) "Про |моніторингу та | |адміністрації | | |моніторингу та |заходи щодо |аналізу організації | |(інд. 25) | | |аналізу організації|упорядкування |та якості надання | | | | |та якості надання |державних, у тому числі|адміністративних | | | | |адміністративних |адміністративних |послуг центральними | | | | |послуг центральними|послуг", від 11.10.2010|та місцевими органами| | | | |та місцевими |N 915 ( 915-2010-п ) |виконавчої влади | | | | |органами виконавчої|"Деякі питання надання | | | | | |влади |адміністративних | | | | | | |послуг" та | | | | | | |від 27.05.2009 N 532 | | | | | | |( 532-2009-п ) "Про | | | | | | |затвердження Положення | | | | | | |про Реєстр | | | | | | |адміністративних | | | | | | |послуг" | | | | | | |розпорядження Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |від 15.02.2006 N 90-р | | | | | | |( 90-2006-р ) "Про | | | | | | |схвалення Концепції | | | | | | |розвитку системи | | | | | | |надання | | | | | | |адміністративних послуг| | | | | | |органами виконавчої | | | | | | |влади" | | | | |---+-------------------+-----------------------+---------------------+------------+----------------| | 3 |Розроблення моделі |Закон України "Про |модельний апарат | 320,0 |департамент | | |макроекономічного |державне прогнозування |прогнозування | |макроекономічної| | |прогнозування на |і розроблення програм |основних | |політики, | | |довгостроковий |економічного і |макроекономічних | |стратегічного | | |період |соціального розвитку |показників на | |планування та | | | |України" ( 1602-14 ) |довгостроковий період| |прогнозування | | | |постанова Кабінету |з представленням його| |(інд. 30) | | | |Міністрів України |детального опису | | | | | |від 26.04.2003 N 621 |результати | | | | | |( 621-2003-п ) "Про |експериментального | | | | | |розроблення прогнозно- |варіантного | | | | | |програмних документів |розрахунку | | | | | |економічного і |макроекономічних | | | | | |соціального розвитку та|показників до | | | | | |складання проекту |2030 року на основі | | | | | |державного бюджету" |розробленого | | | | | | |модельного апарату | | | | | | |пропозиції щодо | | | | | | |вдосконалення | | | | | | |довгострокової | | | | | | |економічної політики | | | | | | |за різними сценаріями| | | | | | |розвитку економіки | | | | | | |України (прогнозно- | | | | | | |аналітична записка) | | | |---+-------------------+-----------------------+---------------------+------------+----------------| | 4 |Розроблення моделі |Закони України "Про |модель прогнозування | 320,0 | - " - | | |оцінювання впливу |державне прогнозування |інфляції на | | | | |бюджетної та |і розроблення програм |середньостроковий | | | | |грошово-кредитної |економічного і |період з урахуванням | | | | |політики на |соціального розвитку |впливу бюджетної та | | | | |інфляційні процеси |України" ( 1602-14 ) та|грошово-кредитної | | | | |в умовах переходу |"Про внесення змін до |політики | | | | |до режиму, що |деяких законодавчих |пропозиції щодо | | | | |базується на |актів України щодо |спільного плану | | | | |ціновій |діяльності |(середньострокової | | | | |стабільності |Національного банку |програми) Уряду та | | | | | |України" ( 2478-17 ) |Національного банку | | | | | |постанова Кабінету |України з поетапного | | | | | |Міністрів України |переходу до режиму, | | | | | |від 26.04.2003 N 621 |що базується на | | | | | |( 621-2003-п ) "Про |ціновій стабільності | | | | | |розроблення прогнозно- |прогнозно-аналітична | | | | | |програмних документів |записка з | | | | | |економічного і |результатами | | | | | |соціального розвитку та|експериментального | | | | | |складання проекту |розрахунку показників| | | | | |державного бюджету" |інфляції на основі | | | | | | |розробленої моделі (з| | | | | | |урахуванням | | | | | | |пропозицій до | | | | | | |спільного плану) | | | |---+-------------------+-----------------------+---------------------+------------+----------------| | 5 |Розроблення |Закон України "Про |методичні | 320,0 |департамент | | |методичних підходів|державне прогнозування |рекомендації щодо | |фінансової | | |до оцінки впливу |і розроблення програм |визначення впливу | |політики | | |податкової політики|економічного і |податкової політики | |(інд. 31) | | |на економічний |соціального розвитку |держави у розрізі | | | | |розвиток України |України" ( 1602-14 ) |окремих видів | | | | | |Положення про |платежів до бюджету | | | | | |Міністерство |на економічний та | | | | | |( 634/2011 ) |соціальний розвиток | | | | | | |України | | | |---+-------------------+-----------------------+---------------------+------------+----------------| | 6 |Розроблення |Бюджетний кодекс |аналітичні матеріали | 300,0 | - " - | | |організаційно- |України (стаття 38) |та методологічні | | | | |економічного |( 2456-17 ) |рекомендації щодо | | | | |механізму |постанова Кабінету |організаційно- | | | | |формування балансу |Міністрів України |економічного | | | | |фінансових активів |від 28.06.95 N 471 |механізму формування | | | | |і зобов'язань та |( 471-95-п ) "Про |балансу фінансових | | | | |прогнозування його |організацію складання |активів і зобов'язань| | | | |основних параметрів|балансу фінансових |в рамках підготовки | | | | |на 2011 - 2012 роки|ресурсів України" |зведеного балансу | | | | | | |фінансових ресурсів | | | | | | |держави | | | |---+-------------------+-----------------------+---------------------+------------+----------------| | 7 |Розроблення |Закон України "Про |науково-методичні | 260,0 |департамент | | |пропозицій з |управління об'єктами |матеріали щодо | |відносин | | |підвищення |державної власності" |концептуальних засад | |власності | | |ефективності |( 185-16 ) |управління державними| |(інд. 32) | | |формування та |Програма економічних |підприємствами та | | | | |реалізації |реформ на |корпоративними | | | | |економічної |2010-2014 роки "Заможне|правами держави | | | | |політики у сфері |суспільство, |пропозиції щодо | | | | |управління |конкурентоспроможна |нормативно-правового | | | | |державним сектором |економіка, ефективна |врегулювання процесу | | | | |економіки |держава" |управління державним | | | | | |( n0004100-10 ) |сектором економіки | | | |---+-------------------+-----------------------+---------------------+------------+----------------| | 8 |Наукове |Закон України "Про |науково-аналітичні | 260,0 | - " - | | |супроводження |управління об'єктами |матеріали щодо | | | | |моніторингу |державної власності" |оцінювання | | | | |ефективності |( 185-16 ) |ефективності | | | | |управління |постанова Кабінету |управління об'єктами | | | | |об'єктами державної|Міністрів України |державної власності | | | | |власності та |від 19.06.2007 N 832 |України за підсумками| | | | |пропозиції щодо |( 832-2007-п ) "Про |2010 року та першого | | | | |підвищення |затвердження Порядку |півріччя 2011 року | | | | |ефективності |здійснення контролю за |пропозиції з | | | | |використання та |виконанням функцій з |удосконалення системи| | | | |збереження |управління об'єктами |управління об'єктами | | | | |державного майна |державної власності та |державної власності | | | | | |критеріїв визначення |на засадах підвищення| | | | | |ефективності управління|ефективності | | | | | |об'єктами державної |використання та | | | | | |власності" |збереження державного| | | | | |Програма економічних |майна | | | | | |реформ на | | | | | | |2010-2014 роки "Заможне| | | | | | |суспільство, | | | | | | |конкурентоспроможна | | | | | | |економіка, ефективна | | | | | | |держава" | | | | | | |( n0004100-10 ) | | | | |---+-------------------+-----------------------+---------------------+------------+----------------| | 9 |Обґрунтування |Програма економічних |проект плану заходів | 320,0 |департамент | | |стратегічних |реформ на |щодо забезпечення | |розвитку | | |пріоритетів |2010-2014 роки "Заможне|позитивних зрушень у | |реального | | |розвитку реального |суспільство, |структурі реального | |сектору | | |сектору економіки у|конкурентоспроможна |сектору економіки у | |економіки | | |напрямі підвищення |економіка, ефективна |напрямі підвищення | |(інд. 37) | | |технологічного |держава" |технологічного рівня | | | | |рівня виробництва |( n0004100-10 ) |виробництва та | | | | | |Генеральна угода про |збільшення частки | | | | | |регулювання основних |переробної | | | | | |принципів і норм |промисловості, | | | | | |реалізації соціально- |орієнтованої на | | | | | |економічної політики і |задоволення потреб | | | | | |трудових відносин в |внутрішнього ринку | | | | | |Україні на | | | | | | |2010-2012 роки | | | | | | |від 09.11.2010 | | | | | | |( n0006120-10 ) та план| | | | | | |заходів щодо її | | | | | | |реалізації доручення | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України від 17.02.2011 | | | | | | |N 7578/1/1-11 щодо | | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |"Про стимулювання | | | | | | |розвитку високих | | | | | | |технологій в Україні" | | | | |---+-------------------+-----------------------+---------------------+------------+----------------| |10 |Розроблення |Указ Президента України|методичні | 250,0 | - " - | | |напрямів підвищення|від 27.12.2005 |рекомендації щодо | | | | |енергетичної |N 1863/2005 |визначення потреб у | | | | |безпеки України на |( 1863/2005 ) "Про |паливно-енергетичних | | | | |основі |рішення Ради |ресурсах та джерел їх| | | | |енергетичного |національної безпеки і |покриття у | | | | |балансу держави |оборони України |натуральному та | | | | | |від 9 грудня 2005 року |вартісному вимірі на | | | | | |"Про стан енергетичної |визначений період з | | | | | |безпеки України та |метою оптимізації | | | | | |основні засади |системи балансів | | | | | |державної політики у |паливно-енергетичних | | | | | |сфері її забезпечення" |ресурсів | | | | | |розпорядження Кабінету |наукові пропозиції | | | | | |Міністрів України |щодо підвищення | | | | | |від 30.10.2008 N 1376-р|енергетичної безпеки | | | | | |( 1376-2008-р ) "Про |України | | | | | |затвердження плану | | | | | | |заходів з реалізації | | | | | | |Концепції формування | | | | | | |енергетичного балансу" | | | | |---+-------------------+-----------------------+---------------------+------------+----------------| |11 |Розроблення моделі |Закон України "Про |удосконалені | 300,0 |департамент | | |формування |інвестиційну |методичні | |інвестиційно- | | |управлінських |діяльність" ( 1560-12 )|рекомендації з | |інноваційної | | |рішень у галузі |розпорядження Кабінету |оцінювання | |політики та | | |інвестиційної |Міністрів України |інвестиційної | |розвитку | | |політики держави |від 18.12.2003 N 779 |привабливості галузей| |державно- | | |відповідно до |( 779-2003-р ) "Деякі |національної | |приватного | | |визначених |питання оцінювання |економіки та | |партнерства | | |пріоритетів |роботи центральних і |розроблення заходів | |(інд. 39) | | | |місцевих органів |державної політики | | | | | |виконавчої влади щодо |щодо її підвищення | | | | | |залучення інвестицій, |відповідно до | | | | | |здійснення заходів з |визначених | | | | | |поліпшення |пріоритетів | | | | | |інвестиційного клімату,| | | | | | |проведення моніторингу | | | | | | |умов інвестиційної | | | | | | |діяльності та стану | | | | | | |роботи із зверненнями | | | | | | |інвесторів" | | | | | | |Програма економічних | | | | | | |реформ на | | | | | | |2010-2014 роки "Заможне| | | | | | |суспільство, | | | | | | |конкурентоспроможна | | | | | | |економіка, ефективна | | | | | | |держава" | | | | | | |( n0004100-10 ) | | | | |---+-------------------+-----------------------+---------------------+------------+----------------| |12 |Наукові |Програма економічних |науково-аналітичні | 340,0 | - " - | | |рекомендації з |реформ на |матеріали з | | | | |формування та |2010-2014 роки "Заможне|узагальненням | | | | |реалізації |суспільство, |ретроспективних | | | | |державної політики |конкурентоспроможна |тенденцій розвитку | | | | |України щодо |економіка, ефективна |СЕЗ і ТПР в Україні | | | | |розбудови СЕЗ і ТПР|держава" |та визначенням | | | | | |( n0004100-10 ) |доцільності | | | | | |наказ Мінекономіки |застосування у | | | | | |від 03.12.2010 N 1540 |подальшому цих | | | | | |( v1540665-10 ) "Про |інструментів | | | | | |затвердження плану |наукові рекомендації | | | | | |діяльності з підготовки|щодо напрямів, цілей,| | | | | |проектів регуляторних |етапів розвитку та | | | | | |актів у сфері |інструментів | | | | | |господарської |регулювання СЕЗ і ТПР| | | | | |діяльності на 2011 рік"|та визначення їх ролі| | | | | | |в економічному та | | | | | | |соціальному розвитку | | | | | | |регіонів | | | |---+-------------------+-----------------------+---------------------+------------+----------------| |13 |Удосконалення |Указ Президента України|удосконалені | 300,0 |департамент | | |методики оцінки |від 10.12.2010 |методичні | |співробітництва | | |наслідків для |N 1119/2010 |рекомендації з | |з СОТ та з | | |галузей економіки |( 1119/2010 ) |оцінювання наслідків | |питань | | |України створення |"Про рішення Ради |для галузей економіки| |торговельного | | |зон вільної |національної безпеки і |України створення зон| |захисту | | |торгівлі з окремими|оборони України |вільної торгівлі | |(інд. 44) | | |країнами |від 17 листопада |науково-аналітичні | | | | | |2010 року "Про виклики |матеріали щодо | | | | | |та загрози національній|фінансово-економічної| | | | | |безпеці України |оцінки перспектив | | | | | |у 2011 році" |створення зон вільної| | | | | | |торгівлі з окремими | | | | | | |країнами | | | |---+-------------------+-----------------------+---------------------+------------+----------------| | |УСЬОГО | | | 5888,0 | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор
департаменту реформування
публічної адміністрації Є.Л.Сторожук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
02.12.2011 N 289

ДОПОВНЕННЯ
до тематичного плану науково-дослідних робіт
Науково-дослідного економічного інституту
на 2011 рік
( v0329731-11 )

----------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва | Підстава | Назва | Обсяг | Департамент, | |з/п| науково-дослідної |для замовлення науково-| кінцевої науково- |видатків на | відповідальний | | | роботи | дослідної роботи | технічної продукції | 2011 рік |за використання | | | | | науково-дослідної | (тис. | результатів | | | | | роботи | гривень) | | |---+-------------------+-----------------------+---------------------+------------+----------------| | 1 |Розроблення системи|Закон України "Про |методичні та | 178,5 |департамент | | |аналізу поточної |основи національної |практичні засади | |макроекономічної| | |ситуації на |безпеки України" |формування та | |політики, | | |світових ринках і |( 964-15 ) |введення в практику | |стратегічного | | |діагностики |Закон України "Про |роботи | |планування та | | |потенційних загроз |державне прогнозування |Мінекономрозвитку | |прогнозування | | |для вітчизняної |та розроблення програм |інформаційно- | |(інд. 30) | | |економіки |економічного і |аналітичної системи | | | | | |соціального розвитку |постійного аналізу | | | | | |України" ( 1602-14 ) |ситуації на світових | | | | | |витяг з протоколу N 52 |ринках та оцінки | | | | | |засідання Кабінету |ризиків для | | | | | |Міністрів України |вітчизняної економіки| | | | | |від 27.08.2011 щодо |інформаційне | | | | | |аналізу ситуації на |забезпечення | | | | | |світових фінансових |(індикатори, перелік | | | | | |ринках, передбачення |країн, джерела | | | | | |кризових явищ та оцінки|інформації, | | | | | |ризиків (пункт 14) |технологія аналізу і | | | | | | |прогнозування | | | | | | |кризових явищ, формат| | | | | | |вихідних документів) | | | | | | |підготовки щомісячних| | | | | | |і щоквартальних | | | | | | |аналітичних | | | | | | |документів щодо | | | | | | |аналізу стану | | | | | | |світових ринків і | | | | | | |потенційних ризиків | | | | | | |для вітчизняної | | | | | | |економіки | | | |---+-------------------+-----------------------+---------------------+------------+----------------| | 2 |Аналіз напрямів |Програма економічних |аналітичні матеріали | 180,0 |департамент | | |заміщення |реформ на |щодо виробництва та | |розвитку | | |традиційних |2010-2014 роки "Заможне|споживання | |реального | | |енергетичних |суспільство, |енергетичних | |сектору | | |ресурсів |конкурентоспроможна |ресурсів, у тому | |економіки | | |відновлюваними |економіка, ефективна |числі відновлюваних | |(інд. 37) | | |видами енергії як |держава" |наукові рекомендації | | | | |складових |( n0004100-10 ) |щодо напрямів | | | | |енергетичного |Указ Президента України|використання | | | | |балансу регіонів та|від 10.12.2010 |відновлюваних джерел | | | | |України в цілому |N 1119/2010 |енергії як складових | | | | | |( 1119/2010 ) |енергетичного балансу| | | | | |"Про рішення Ради |регіонів та України в| | | | | |національної безпеки і |цілому | | | | | |оборони України | | | | | | |від 17 листопада | | | | | | |2010 року "Про виклики | | | | | | |та загрози національній| | | | | | |безпеці України | | | | | | |у 2011 році" | | | | | | |розпорядження Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |від 11.03.2011 N 203-р | | | | | | |( 203-2011-р ) "Про | | | | | | |звітний та прогнозний | | | | | | |енергетичні баланси" | | | | |---+-------------------+-----------------------+---------------------+------------+----------------| | 3 |Розроблення |Програма економічних |науково-аналітичні | 180,0 |департамент | | |рекомендацій зі |реформ на |матеріали щодо | |інвестиційно- | | |створення в Україні|2010-2014 роки "Заможне|ефективних форм | |інноваційної | | |системи державно- |суспільство, |організації державно-| |політики та | | |приватного |конкурентоспроможна |приватного | |розвитку | | |партнерства в |економіка, ефективна |партнерства в | |державно- | | |інноваційній та |держава" |інноваційній та | |приватного | | |науково-технічній |( n0004100-10 ) |науково-технічній | |партнерства | | |діяльності на |Закон України "Про |діяльності (на основі| |(інд. 39) | | |основі використання|державно-приватне |узагальнення | | | | |зарубіжного досвіду|партнерство" |зарубіжного досвіду | | | | | |( 2404-17 ) |та його адаптації до | | | | | |постанова Кабінету |умов України) | | | | | |Міністрів України | | | | | | |від 02.02.2011 N 389 | | | | | | |( 389-2011-п ) "Про | | | | | | |затвердження Програми | | | | | | |розвитку інвестиційної | | | | | | |та інноваційної | | | | | | |діяльності в Україні" | | | | | | |постанова Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |від 11.04.2011 N 384 | | | | | | |( 384-2011-п ) "Деякі | | | | | | |питання організації | | | | | | |здійснення | | | | | | |державно-приватного | | | | | | |партнерства" | | | | | | |розпорядження Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |від 29.06.2011 N 625 | | | | | | |( 625-2011-р ) "Про | | | | | | |затвердження плану | | | | | | |заходів з виконання | | | | | | |Річної національної | | | | | | |програми | | | | | | |співробітництва | | | | | | |Україна - НАТО | | | | | | |на 2011 рік" | | | | |---+-------------------+-----------------------+---------------------+------------+----------------| | |УСЬОГО | | | 538,5 | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор
департаменту реформування
публічної адміністрації Є.Л.Сторожук

Додаток 2
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
02.12.2011 N 289
Виконавець Замовник
Науково-дослідний економічний Міністерство економічного
інститут розвитку і торгівлі України
Адреса: Адреса:
01103, Київ, 01008, Київ,
бульв. Дружби народів, 28 вул. М.Грушевського, 12/2
р/р 35215004000261 ГУ ДКУ р/р N 35215005004139
м. Києва Державна казначейська служба
МФО 820019 України
Код ЄДРПОУ 02736403 МФО 820172
Код ЄДРПОУ 37508596

АКТ N __________
від ___ ____________ 20__ р.
приймання-здачі наукової
та науково-технічної продукції за замовленням
N __________ від ___ ____________ 20__ р.

Тема НДР ___________________________________________________. Етап _______________________________________________________. Ми, що нижче підписалися, представник Виконавця в особі _____ ____________________________________, що діє на підставі ________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________, з однієї сторони, та представник Замовника
в особі _____________________________________, що діє на підставі
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
_________________________________, з іншої сторони, цим актом
засвідчуємо, що наукова та науково-технічна продукція відповідає
умовам замовлення.
Договірна ціна науково-дослідної роботи становить: (сума
цифрами та словами) гривень.
Вартість робіт ( ) етапу становить: (сума цифрами та словами)
гривень.
Належить до перерахування: (сума цифрами та словами) гривень.
Від Виконавця: Від Замовника:
Посада Посада
( Ініціали та прізвище) (Ініціали та прізвище) ___ ____________ 20__ р. ___ ____________ 20__ р.
М.П. М.П.
Керівник теми Директор департаменту-замовника
(Ініціали та прізвище) (Ініціали та прізвище) ___ ____________ 20__ р. ___ ____________ 20__ р.
Начальник управління-замовника
(Ініціали та прізвище) ___ ____________ 20__ р.
Начальник відділу-замовника
(Ініціали та прізвище) ___ ____________ 20__ р.
ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту
фінансування, бухгалтерського
обліку та звітності, головний
бухгалтер
(Ініціали та прізвище) ___ ____________ 20__ р.
Директор департаменту
реформування публічної
адміністрації
(Ініціали та прізвище) ___ ____________ 20__ р.
Директор
департаменту реформування
публічної адміністрації Є.Л.Сторожук

Додаток 3
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
02.12.2011 N 289
ЗАТВЕРДЖУЮ ПОГОДЖЕНО
Заступник Міністра економічного Директор Науково-дослідного
розвитку і торгівлі України - економічного інституту
керівник апарату
_________________ (Ініціали _______________ (Ініціали
(Підпис) та прізвище) (Підпис) та прізвище)
___ ____________ 20__ р. ___ ____________ 20__ р.
М.П. М.П.

ЗАМОВЛЕННЯ N ____
від ___ ____________ 20__ р.
на виконання науково-дослідної роботи
для Мінекономрозвитку

1. Тема ____________________________________________________.
2. Термін виконання: початок ________, закінчення __________.
3. Мета, актуальність та економічна доцільність
науково-дослідної роботи (далі - НДР): (наводиться стисла
характеристика та оцінка стану проблеми, на розв'язання якої
спрямована НДР. Визначається головна мета, завдання,
актуальність, обґрунтовується необхідність виконання та
економічна доцільність увпровадження результатів НДР).
4. Кошторисна вартість: усього(сума цифрами та словами)
тис. гривень.
5. Калькуляція кошторисної вартості:
------------------------------------------------------------------ | N | Статті витрат |тис. гривень| |з/п| | | ------------------------------------------------------------------ 1 Витрати на оплату праці
2 Відрахування на соціальні заходи
3 Матеріали
4 Витрати на службові відрядження
5 Спецустаткування для наукових
(експериментальних) робіт
6 Інші витрати
7 Витрати на роботи, які виконуються сторонніми
підприємствами, установами, організаціями
8 Накладні витрати
Кошторисна вартість НДР
6. Вимоги до виконання НДР.
6.1. За результатами НДР необхідно розробити: (наводиться
назва кінцевої науково-технічної продукції та перелік головних
результатів, які очікується отримати за виконаною НДР (очікуваних
наукових або науково-прикладних результатів).
6.2. Етапи НДР, склад робіт, терміни їх виконання:
------------------------------------------------------------------ | N |Назва етапу |Склад робіт|Термін виконання| Результат та | |з/п | | | | форма його | | | | | | подання | |----+------------+-----------+----------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
У календарному плані досліджень Замовник має право встановити
додаткові терміни контролю за виконанням робіт та запитати
проміжні результати роботи.
6.3. Перелік нормативних документів, згідно з якими повинні
бути виконані та оформлені результати НДР.
Виконання НДР здійснюється відповідно до: наказу Мінекономрозвитку від ____________ 20__ N ___; ДСТУ 3973-2000 "Система розроблення та поставлення продукції
на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт.
Загальні положення".
Указується перелік документів, на підставі яких проводиться
НДР та які необхідно використовувати під час проведення НДР.
Оформлення НДР. Звітна документація НДР передається Замовнику _______________ ________________________________.
Указуються вимоги до звітної документації (у якому вигляді, у
скількох примірниках, якою мовою тощо).
Замовлення та результати НДР підлягають обов'язковій
реєстрації та обліку в Українському інституті науково-технічної і
економічної інформації, що підтверджується реєстраційною,
обліковою та інформаційною картками, що надаються Виконавцем
Замовнику.
Виконавець розглядає отримані результати НДР на засіданні
вченої ради та надає Замовнику її рішення щодо наукової та
практичної цінності проведеного дослідження.
Звіт оформлюється відповідно до вимог ДСТУ 3008-95
"Документація. Звіти у сфері науки і техніки" від 01.01.96.
У разі потреби відповідно до специфіки НДР наводяться інші
нормативні документи.
7. Порядок приймання та здавання НДР.
7.1. Перелік наукової, технічної та іншої документації, що
підлягає оформленню та здачі після виконання окремих етапів або
НДР у цілому, визначається згідно з пунктом 6 замовлення та
передається Замовнику із супровідними документами Виконавця.
Зазначена документація разом з актом приймання-здачі наукової
та науково-технічної продукції у двох примірниках надається
Виконавцем Замовнику за 15 днів до встановленого терміну
закінчення окремого етапу або НДР в цілому.
7.2. Замовник протягом 10 днів з дня одержання акта
приймання-здачі та звітних документів, але не пізніше терміну
виконання етапу чи НДР у цілому, зобов'язаний надіслати
Виконавцеві підписаний акт приймання-здачі або мотивовану відмову
від приймання НДР.
7.3. У разі мотивованої відмови Замовника від приймання
результатів НДР сторонами складається двосторонній акт
доопрацювання з переліком необхідних доробок, зауважень і
термінів їх виконання.
Доопрацювання НДР здійснюється за рахунок Виконавця. Після
доопрацювання Виконавець подає повторний акт приймання-здачі та
доопрацьовану науково-технічну продукцію.
7.4. Замовлення в разі мотивованої відмови Замовника від
приймання НДР після доопрацювання вважається невиконаним,
повторний акт на доопрацювання НДР не складається.
8. Упровадження результатів НДР: (зазначаються шляхи
впровадження результатів НДР з обґрунтуванням відповідності
пріоритетам та завданням, покладеним на Міністерство
стратегічними та програмними документами, законами України,
актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів
України тощо).
Від Замовника: Від Виконавця:
Директор Керівник теми (відповідальний
департаменту-замовника виконавець)
(Ініціали та прізвище) (Ініціали та прізвище) ___ ____________ 20__ р. ___ ____________ 20__ р.
Начальник
управління-замовника
(Ініціали та прізвище) ___ ____________ 20__ р.

Начальник
відділу-замовника
(Ініціали та прізвище) ___ ____________ 20__ р.
ПОГОДЖЕНО: Головний бухгалтер
Директор департаменту (Ініціали та прізвище)
фінансування, бухгалтерського ___ ____________ 20__ р.
обліку та звітності, головний
бухгалтер
(Ініціали та прізвище) ___ ____________ 20__ р.
Директор департаменту
реформування публічної
адміністрації
(Ініціали та прізвище) ___ ____________ 20__ р.
Директор
департаменту реформування
публічної адміністрації Є.Л.Сторожуквгору