Документ va094732-11, попередня редакція — Редакція від 21.06.2011, підстава - v0224732-11
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ
ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.04.2011 N 94

Про здійснення заходів з підготовки проведення
концесійного конкурсу ДП "Ровенькиантрацит"
і ДП "Свердловантрацит"
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
енергетики та вугільної промисловості
N 204 ( v0204732-11 ) від 10.06.2011
N 224 ( v0224732-11 ) від 21.06.2011 }

Керуючись Законом України "Про державно-приватне партнерство"
( 2404-17 ), Законом України "Про концесії" ( 997-14 ), постановою
Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. N 2293
( 2293-99-п ) "Про затвердження Переліку об'єктів права державної
власності, які можуть надаватися в концесію" (зі змінами),
постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2011 N 384
( 384-2011-п ) "Деякі питання організації здійснення
державно-приватного партнерства", з метою здійснення
інвентаризації та оцінки державного майна - цілісних майнових
комплексів державних підприємств "Ровенькиантрацит"
і "Свердловантрацит" та інших заходів для підготовки проведення
концесійного конкурсу зазначених підприємств Н А К А З У Ю:
1. Утворити робочу групу (далі - Робоча група) для здійснення
підготовчих заходів із проведення концесійного конкурсу щодо
Державного підприємства "Ровенькиантрацит" (далі - ДП
"Ровенькиантрацит") і Державного підприємства "Свердловантрацит"
(далі - ДП "Свердловантрацит") у складі згідно з додатком.
1.1. Надати Голові Робочої групи повноваження щодо залучення
до роботи у Робочій групі працівників Міненерговугілля України.
1.2. Надати Голові Робочої групи право погоджувати результати
інвентаризації державного майна - цілісних майнових комплексів
ДП "Ровенькиантрацит" і ДП "Свердловантрацит". { Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної
промисловості N 224 ( v0224732-11 ) від 21.06.2011 }
2. Формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться
за необхідності. Ухвалені рішення оформлюються протоколом,
що підписується членами Робочої групи, та затверджується Головою
Робочої групи. Рішення Робочої групи є обов'язковими для виконання
ДП "Ровенькиантрацит" і ДП "Свердловантрацит".
3. Робочій групі (Чех С.М.):
3.1. Розробити проект Положення про конкурсну комісію, надати
пропозиції щодо її кваліфікаційного складу в строк до 20 травня
2011 року.
3.2. Забезпечити здійснення ДП "Ровенькиантрацит"
і ДП "Свердловантрацит" аналізу ефективності здійснення
державно-приватного партнерства та надати на узгодження
Міністерству економічного розвитку і торгівлі України.
За результатами узгодження аналіз ефективності здійснення
державно-приватного партнерства передати конкурсній комісії для
використання при виконанні повноважень, передбачених чинним
законодавством України.
3.3. Забезпечити проведення інвентаризації державного майна -
цілісних майнових комплексів ДП "Ровенькиантрацит" і ДП
"Свердловантрацит" станом на 30.04.2011, розглянути її результати
на засіданні Робочої групи. { Підпункт 3.3 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства енергетики
та вугільної промисловості N 204 ( v0204732-11 ) від 10.06.2011 }
3.4. Забезпечити за результатами інвентаризації у порядку,
встановленому чинним законодавством України, здійснення
ДП "Ровенькиантрацит" і ДП "Свердловантрацит" розмежування
державного майна цілісних майнових комплексів
ДП "Ровенькиантрацит" і ДП "Свердловантрацит" та підготовку
переліків майна, що підлягає передачі у концесію, що може бути
викуплене концесіонером або передане концесіонеру на інших
правових підставах відповідно до норм чинного законодавства
України, розглянути сформовані переліки на засіданні Робочої
групи. { Пункт 3 доповнено підпунктом 3.4 згідно з Наказом Міністерства
енергетики та вугільної промисловості N 204 ( v0204732-11 ) від
10.06.2011 }
3.5. Звернутися до Фонду державного майна України з питання
проведення у порядку, встановленому чинним законодавством України,
процедури відбору суб'єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної експертної оцінки державного майна - цілісних майнових
комплексів ДП "Ровенькиантрацит" і ДП "Свердловантрацит".
3.6. Розглянути надані ДП "Ровенькиантрацит"
і ДП "Свердловантрацит" звіти про оцінку майна, рецензовані Фондом
державного майна України, та переліки майна, що надається
у концесію та може бути викуплено концесіонером на умовах,
установлених концесійним договором, та передати конкурсній комісії
для використання при виконанні повноважень, передбачених чинним
законодавством України.
4. Генеральним директорам ДП "Ровенькиантрацит"
(Богданов О.М.) і ДП "Свердловантрацит" (Коваль О.І.):
4.1. Провести інвентаризацію державного майна - цілісних
майнових комплексів державних підприємств "Ровенькиантрацит"
і "Свердловантрацит" (далі разом - підприємства) станом
на 30.04.2011.
4.2. Надати Робочій групі зведені акти інвентаризації
державного майна ДП "Ровенькиантрацит" і ДП "Свердловантрацит" в
термін до 30.05.2010 р. { Підпункт 4.2 пункту 4 в редакції Наказу Міністерства енергетики
та вугільної промисловості N 204 ( v0204732-11 ) від 10.06.2011 }
4.3. Здійснити підготовку аналізу ефективності здійснення
державно-приватного партнерства та надати Робочій групі.
4.4. Забезпечити здійснення аудиторської перевірки стану
бухгалтерського обліку та екологічного аудиту підприємств
у порядку, встановленому чинним законодавством України.
4.5. За результатами інвентаризації у порядку, встановленому
чинним законодавством України, здійснити розмежування державного
майна цілісних майнових комплексів ДП "Ровенькиантрацит"
і ДП "Свердловантрацит", підготувати та надати Робочій групі
переліки майна, що підлягає передачі у концесію, що може бути
викуплене концесіонером або передане концесіонеру на інших
правових підставах відповідно до норм чинного законодавства
України. { Пункт 4 доповнено підпунктом 4.5 згідно з Наказом Міністерства
енергетики та вугільної промисловості N 204 ( v0204732-11 ) від
10.06.2011 }
4.6. Забезпечити здійснення суб'єктом оціночної діяльності
незалежної оцінки основних засобів, необоротних матеріальних
активів, нематеріальних активів, об'єктів незавершеного
будівництва, оборотних матеріальних засобів (запасів) підприємства
та іншого майна підприємства відповідно до положень (національних
стандартів) оцінки майна, у порядку та на умовах, визначених
чинним законодавством.
4.7. Після проведення суб'єктом оціночної діяльності
незалежної оцінки державного майна надати звіт про оцінку майна на
рецензування Фонду державного майна України.
4.8. На підставі звітів про оцінку майна, рецензованих Фондом
державного майна України, та матеріалів інвентаризації підготувати
переліки майна, що надається у концесію та може бути викуплено
концесіонером на умовах, установлених концесійним договором,
та передати їх разом зі звітами про оцінку майна Робочій групі.
5. Відповідальність за надання достовірної та повної
інформації щодо господарсько-фінансової звітності
ДП "Ровенькиантрацит" і ДП "Свердловантрацит" несуть керівники
та головні бухгалтери цих підприємств.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр Ю.Бойко

Додаток
до наказу Міненерговугілля
29.04.2011 N 94

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ
для здійснення підготовчих заходів із проведення
концесійного конкурсу щодо ДП "Ровенькиантрацит"
і ДП "Свердловантрацит"

Чех Сергій Михайлович - заступник Міністра, голова Робочої
групи; Фічов Володимир Вікторович - директор Департаменту майнових
відносин та управління корпоративними правами; Вівчаренко Олександр Васильович - директор Департаменту
вугільної промисловості; Пержинська Світлана Леонідівна - начальник Управління
бухгалтерського обліку і звітності; Марчук Любов Сергіївна - заступник директора Департаменту
юридичного забезпечення; Шафарук Галина Василівна - заступник директора департаменту -
начальник відділу управління державним майном Департаменту
майнових відносин та управління корпоративними правами; Грачова Ольга Миколаївна - заступник директора Департаменту
фінансово-економічної політики; Караваєв Леонід Васильович - заступник генерального директора
зі стратегічного розвитку ДП "Свердловантрацит" (за згодою); Богданов Руслан Кябірович - помічник генерального директора
з правових питань ДП "Ровенькиантрацит" (за згодою); Загородня Ірина Федорівна - головний спеціаліст Департаменту
майнових відносин та управління корпоративними правами.вгору