Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.037-99
МОЗ України, Голов.державн.санітарний лікар; Постанова, Норми від 01.12.199937
Документ va037282-99, поточна редакція — Прийняття від 01.12.1999

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 37 від 01.12.99
м.Київ

Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та
інфразвуку ДСН 3.3.6.037-99

1. Призначення та галузь застосування
1.1. Санітарні норми поширюються на шум, інфра- та
ультразвук, що передаються через повітря (газове середовище),
рідке чи тверде середовище і впливають на людину в процесі
трудової діяльності. 1.2. Санітарні норми встановлюють: - класифікацію виробничих акустичних коливань; - методи гігієнічної оцінки виробничого шуму, ультразвуку та
інфразвуку; - параметри, які нормуються, та їх допустимі величини; - вимоги до вимірювань на робочих місцях. 1.3. Санітарні норми є обов'язковими для всіх міністерств,
відомств, підприємств, установ, незалежно від відомчої
приналежності та форм власності, громадян, які проектують,
виготовляють та експлуатують обладнання, механізми і інструменти,
які є джерелами шуму, ультразвуку та інфразвуку; які розробляють
та впроваджують заходи щодо зниження шкідливого впливу акустичних
коливань на працюючих; які виконують державний санітарний нагляд
за умовами праці. 1.4. Вимоги цих норм повинні бути враховані у
нормативно-технічних документах: стандартах, будівельних нормах,
технічних умовах, інструкціях, методичних вказівках та ін., які
регламентують конструктивні та експлуатаційні вимоги до машин,
устаткування, обладнання та інструменту, технологічних процесів і
регламентів, зарубіжних виробів, що є джерелами шуму, ультра- та
інфразвуку у виробничих умовах. 1.5. Галузеві (відомчі) документи повинні бути приведені у
відповідність до положень даних норм. Відповідальність за
виконання даних норм покладається на керівників підприємств,
установ, організацій незалежно від форм власності. 1.6. З введенням в дію цих санітарних правил втрачають силу:
Санитарные нормы шума на рабочих мостах N 3223-85, Санитарные
нормы и правила при работе с оборудованием, создающим ультразвук,
передаваемый контактным путем на руки работающих N 2282-80,
Санитарные нормы и правила при работе на промышленных
ультразвуковых установках N 1733-77, Гигиенические нормы
ультразвука на рабочих местах N 2274-80, Санитарные нормы по
ограничению шума на подвижном составе железнодорожного транспорта
N 877-71, Санитарные нормы и правила по ограничению вибрации и
шума на рабочих местах тракторов, сельскохозяйственных,
мелиоративных, строительно-дорожных машинах и грузового
автотранспорта N 1102-73, Санитарные правила по гигиене труда
водителей N 4616-88 (у частині допустимих рівнів шуму), Санитарные
нормы шума на морских судах N 2498-81 (у частині допустимих рівнів
шуму на робочих місцях), Дополнения к санитарным нормам шума на
морских судах N 2498-81 для производственно-технологических
помещений и рабочих мест на промысловых палубах морских судов
флота рыбной промышленности N 4143-86, Санитарные нормы в
помещениях судов речного флота N 1404-76 ( v1404400-76 ) (у
частині допустимих рівнів шуму на робочих місцях), Методические
указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на
рабочих местах N 1844-78.
2. Класифікація виробничих акустичних коливань
2.1. Класифікація шумів
2.1.1. За характером спектра шуми слід поділяти на: - широкосмугові, з безперервним спектром шириною більш ніж
одна октава; - вузькосмужні або тональні, в спектрі яких є виражені
дискретні тони. Тональний характер шуму встановлюється
вимірюванням випромінювання у третинооктавних смугах частот по
перевищенню рівня шуму в одній смузі над сусідніми не менш ніж на
10 дБ. 2.1.2. За часовими характеристиками шуми слід поділяти на: - постійні, рівень шуму яких за повний робочий день при
роботі технологічного обладнання змінюється не більш ніж на 5 дБА
при вимірюваннях на часовій характеристиці "повільно" шумоміра по
шкалі "А"; - непостійні, рівень шуму яких за повний робочий день при
роботі технологічного обладнання змінюється більш ніж на 5 дБА при
вимірюваннях за часовою характеристикою "повільно" шумоміра по
шкалі "А". 2.1.3. Непостійні шуми поділяються на: - мінливі, рівень яких безперервно змінюється у часі; - переривчасті, рівень шуму яких змінюється ступінчасто на 5
дБА і більше при вимірюваннях на часовій характеристиці "повільно"
шумоміра по шкалі "А", при цьому довжина інтервалів, під час яких
рівень залишається сталим, становить 1 с і більше; - імпульсні, які складаються з одного або декількох звукових
сигналів, кожен з яких довжиною менше 1 с, при цьому, рівні шуму у
дБ(А1) і дБ(А), виміряні на часових характеристиках "імпульс" та
"повільно" шумоміра, відрізняються не менш ніж на 7 дБ.
2.2. Класифікація ультразвуку
2.2.1. За способом передачі від джерела до людини ультразвук
поділяють на: - повітряний, що передається через повітряне середовище; - контактний, що передається на руки працюючої людини через
тверде чи рідке середовище. 2.2.2. За спектром ультразвук поділяють на: - низькочастотний, коливання якого передаються людині
повітряним та контактним шляхом (від 1,2х10 в ступ.4 до 1,0х10 в
ступ.5 Гц); - високочастотний, коливання якого передаються людині тільки
контактним шляхом (від 1,0х10 в ступ.5 до 1,0х10 в ступ.9 Гц).
2.3. Класифікація інфразвуку
2.3.1. За часовими характеристиками інфразвук поділяють на: - постійний, рівень звукового тиску якого по шкалі "Лінійна"
на характеристиці "повільно" змінюється не більш ніж на 10 дБ за 1
хв. спостереження; - непостійний, рівень звукового тиску якого по шкалі
"Лінійна" на характеристиці "повільно" змінюється більш ніж на 10
дБ за 1 хв. спостереження.
3. Акустичні параметри, що нормуються
3.1. Параметри шуму, що нормуються
3.1.1. Параметри постійного шуму на робочих місцях, що
нормуються, є рівнями звукових тисків у октавних смугах з
середньогеометричними частотами 31,5; 63; 125; 500; 1000; 2000;
4000; 8000 Гц в децибелах, які визначаються за формулою:
|_ = 20 Lg P/Po (1)
де: P - середньоквадратичне значення звукового тиску у кожній
октавній смузі, Па; P o - вихідне значення звукового тиску у повітрі, що дорівнює
2 х 10 в ступ. -5 Па. 3.1.2. При орієнтовній гігієнічній оцінці параметрів
постійного широкосмужного шуму на робочих місцях, що нормуються,
дозволяється застосовувати рівень шуму в дБА, виміряний по шкалі
"А" часової характеристики "повільно" шумоміра та визначений за
формулою:
|_A = 20 Lg PA /Po (2)
де: P A - ефективне значення звукового тиску з урахуванням
корекції "А" шумоміра, Па. 3.1.3. Середній рівень звуку або октавних рівнів звукового
тиску визначається згідно з додатком 1. 3.1.4. Параметрами непостійного шуму (що коливається в часі
та переривається) на робочих місцях, які нормуються, є
інтегральний рівень - еквівалентний (по енергії) та максимальний
рівень шуму у дБА. Для імпульсного шуму нормованим параметром є еквівалентний
рівень шуму у дБАекв. та максимальний рівень шуму - у дБА1. Еквівалентний рівень - це рівень постійного шуму, дія якого
відповідає дії фактичного шуму із змінними рівнями за той же час,
виміряного по шкалі "А" шумоміра. Еквівалентний рівень
визначається відповідно до додатків 2 та 3. 3.1.5. Допускається для характеристики виробничого шуму на
робочих місцях застосовувати дозу шуму або відносну дозу шуму.
Метод розрахунку дози наведено у додатку 4.
3.2. Параметри інфразвуку, що нормуються.
3.2.1. Параметри постійного інфразвуку на робочих місцях, що
нормуються, є рівнями звукового тиску у октавних смугах частот з
середньогеометричними частотами 2; 4; 8; 16 Гц у децибелах. 3.2.2. Для непостійного інфразвуку параметром, що нормується,
є загальний еквівалентний рівень звукового тиску по шкалі
"Лінійна" шумоміра у дБлін. Еквівалентний рівень визначають
відповідно до додатків 2 та 3. 3.2.3. Для орієнтовної оцінки постійного інфразвуку
допускається використовувати рівні звукового тиску по шкалі
"Лінійна" та "А" шумоміра. а) |_лін. - |_ < = 10 дБ, інфразвук практично відсутній; б) 10 дБ/|_лін. - |_ /< = 20 дБ, інфразвук не виразний; в) |_лін. - |_ > 20 дБ, виразний інфразвук.
3.3. Параметри ультразвуку, що нормуються
3.3.1. Параметрами ультразвуку, що нормуються, утворюваного
коливаннями повітряного середовища у робочій зоні, є рівні
звукового тиску в дБ у третинооктавних смугах з
середньогеометричними частотами 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5;
40,0; 63,0; 80,0; 100,0 кГц. 3.3.2. Параметром ультразвуку, що нормується і передається
контактним шляхом, є пікове значення віброшвидкості (м/с) у
частотному діапазоні від 0,1 МГц до 10 МГц, або його логарифмічний
рівень у дБ, який визначається за формулою:
Lv = 20 lg V/Vo (3)
де: V -пікове значення віброшвидкості, м/с; V o - опорне значення віброшвидкості, що дорівнює 5х10 м/с.
Для ультразвуку при контактній передачі допускається
застосовувати як параметр, що нормується, інтенсивність у ватах на
квадратний сантиметр (Вт/кв. см).
4. Методи вимірювання шуму, інфразвуку та ультразвуку
4.1. Вимірювання шуму проводиться на постійних робочих місцях
у приміщеннях, на території підприємств, на промислових спорудах
та машинах (в кабінах, на пультах управління і т.п.). 4.1.1. Результати вимірювань повинні характеризувати шумовий
вплив за час робочої зміни (робочого дня). 4.1.2. Встановлюється така тривалість вимірювання
непостійного шуму: - для переривчастого шуму, за час повного робочого циклу з
урахуванням сумарної тривалості перерв з рівнем фонового шуму; - для шуму, що коливається у часі, допускається загальна
тривалість вимірювання - 30 хвилин безперервно або вимірювання
складається з трьох циклів, по 10 хв. кожний; - для імпульсного шуму тривалість вимірювання - 30 хвилин. 4.1.3. Вимірювання шуму в октавних смугах або рівня шуму
проводиться за допомогою шумоміра, який відповідає діючим вимогам
Держстандарту України і має посвідчення про перевірку. Вимірювання еквівалентних рівнів шуму слід проводити
інтегруючими шумомірами та шумоінтеграторами. Допускається використовувати індивідуальні дозиметри шуму з
параметром еквівалентності q = 3 - число децибел, що додаються до
рівня шуму, при зменшенні часу його дії у 2 рази для збереження
тієї ж дози шуму. Прилади повинні бути перевірені в органах Держстандарту. 4.1.4. До та після вимірювань проводять акустичну або
електричну калібровку вимірювальних приладів. Різниця в калібровці
не повинна перевищувати 1 дБ. 4.1.5. При проведенні вимірювань мікрофон слід розташовувати
на висоті 1,5 м над рівнем підлоги чи робочого майданчика (якщо
робота виконується стоячи) чи на висоті і відстані 15 см від вуха
людини, на яку діє шум (якщо робота виконується сидячи чи лежачи).
Мікрофон повинен бути зорієнтований у напрямку максимального рівня
шуму та віддалений не менш ніж на 0,5 м від оператора, який
проводить вимірювання. 4.1.6. При швидкості руху повітря більш ніж 1 м/с на місці,
де проводяться виміри, мікрофон захищений протиповітряним
пристроєм. 4.1.7. При проведенні вимірювань октавних рівнів звукового
тиску перемикач частотної характеристики пристрою встановлюють в
положенні "фільтр". Октавні рівні звукового тиску вимірюють у
смугах з середньогеометричними частотами 31,5 - 8000 Гц. При проведенні вимірювань рівнів звуку та еквівалентних
рівнів звуку, дБА, дБАекв. перемикач частотної характеристики
пристрою встановлюють у положенні "А" чи "Аекв". 4.1.8. При проведенні вимірювань рівнів шуму та октавних
рівнів звукового тиску постійного шуму перемикач часової
характеристики пристрою встановлюють в положення "повільно".
Значення рівнів приймають за середніми показниками при коливанні
стрілки пристрою. 4.1.9. Значення рівнів шуму та октавних рівнів звукового
тиску зчитують зі шкали пристрою з точністю до 1 дБА, дБ. 4.1.10. Вимірювання рівнів шуму та октавних рівнів звукового
тиску постійного шуму повинні бути проведені у кожній точці не
менше трьох разів. 4.1.11. При проведенні вимірювань еквівалентних рівнів шуму,
що коливаються в часі, для визначення еквівалентного (за енергією)
рівня шуму перемикач часової характеристики пристрою встановлюють
в положенні "повільно". Значення рівнів шуму приймають за
показниками стрілки пристрою у момент відліку. 4.1.12. При проведенні вимірювань максимальних рівнів
імпульсного шуму перемикач часової характеристики пристрою
встановлюють в положенні "імпульс". Значення рівнів приймають за
максимальним показником пристрою. 4.1.13. Інтервали відліку рівнів шуму, що коливається в часі,
при вимірюваннях еквівалентного рівня тривалістю 30 хвилин
становлять 5 - 6 с при загальній кількості відліків 360. 4.1.14. Для наочного графічного зображення розподілу рівнів
шуму у виробничих приміщеннях рекомендується складати карти шуму.
4.2. Вимірювання інфразвуку проводять на постійних робочих
місцях (біля органів керування машин, пультів, в кабінах і т. п.),
або в робочих зонах обслуговування при роботі обладнання у
характерному режимі. В кабінах самохідних та транспортно-технологічних машин
вимірювання проводять при відчинених та зачинених вікнах, при
цьому, мікрофон розміщують на відстані 15 см від вуха працюючого. 4.2.1. Вимірювання інфразвуку проводиться шумомірами 1 класу
з частотною характеристикою від 1 Гц і октавними або
третинооктавними фільтрами, а мікрофон повинен мати нижньочастотну
межу 2 - 3 Гц. Дозволяється використання магнітографа з частотною
характеристикою не менш ніж 2 Гц. 4.2.2. Для постійного інфразвуку вимірюють рівні звукового
тиску у дБлін. та рівні шуму дБА, а також спектр у октавних смугах
з відліком показників за середнім положенням стрілки
шумовимірювача на характеристиці "повільно", або проводять
магнітний запис інфразвуку, а для непостійного - визначають їх
відповідні еквівалентні рівні. Для непостійного інфразвуку у вигляді піків, що повторюються,
або імпульсів проводять додатково відлік за характеристикою
"швидко" шумоміра по максимуму показника. 4.2.3. Час спостереження при вимірюванні октавних рівнів
звукового тиску повинен відповідати величинам, вказаним у таблиці
1.
Таблиця 1
Мінімальний та рекомендований час вимірювання при
частотному аналізі інфразвуку
------------------------------------------------------------------ | Час |Помилка| Час вимірювання (с) в октавних полосах| | вимірювання | оцінки| середньогеометричних частот, Гц | | |рівнів,|---------------------------------------| | | дБ | 2 | 4 | 8 | 16 | |----------------+-------+---------+----------+---------+--------| |Мінімальний | +3 | 30 | 15 | 8 | 4 | |----------------+-------+---------+----------+---------+--------| |Рекомендований | +1 | 300 | 150 | 80 | 40 | ------------------------------------------------------------------
4.3. Вимірювання ультразвуку у повітряному середовищі
проводиться згідно з пунктом 4.1.6 на відстані 0,5 м від контуру
устаткування та не менш ніж 2 м від оточуючих поверхонь.
Вимірювання потрібно проводити не менш ніж у 4 контрольних точках
по контуру устаткування; при цьому, відстань між точками
вимірювання не повинна перевищувати 1 м.
4.4. Вимірювання ультразвуку, який поширюється контактним
шляхом, проводиться шляхом визначення пікового значення
віброшвидкості на поверхнях, призначених для контакту з руками
оператора. 4.4.1. Вимірювання повинно проводитися інтерферометром у
точці максимального випромінювання. Рекомендований вимірювальний
тракт повинен складатися з датчика з чутливістю, яка дозволяє
реєструвати ультразвукові коливання з рівнем коливальної швидкості
на поверхні не нижче 80 дБ, лазерного інтерферометра, схеми
обробки сигналів, яка включає фільтри низької та високої частоти,
мілівольтметра ВЗ-40, підсилювача частоти диференціального ланцюга
та імпульсного мілівольтметра ВЧ-12. 4.4.2. Вимірювання рівнів ультразвуку слід проводити не менше
трьох разів у кожній октавній смузі у кожній точці. При вимірюванні непостійних рівнів звукового тиску відліки
проводять при максимальних значеннях.
5. Нормативи виробничого шуму, ультразвуку та
інфразвуку
5.1. Допустимі рівні звукового тиску у октавних смугах
частот, еквівалентні рівні звуку на робочих місцях наведені у
таблиці 2.

5.2. Допустимі рівні звукового тиску в октавних смугах
частот, рівні шуму та еквівалентні рівні шуму на робочих місцях
для тонального та імпульсного шуму слід приймати на 5 дБ менше за
значення, що вказані у таблиці 2. 5.3. Для шуму, утворюваного у приміщенні установками
кондиціонування повітря, вентиляції та повітряного опалення,
допустимі рівні звукового тиску в октавних смугах частот, рівні
шуму та еквівалентні рівні звукового тиску на робочих місцях
встановлюються на 5 дБ менше ніж фактичні рівні шуму у приміщенні,
якщо останні не перевищують значень таблиці 2. Поправка для
тонального та імпульсного шуму, при цьому, не враховується. 5.4. Максимальний рівень шуму, що коливається в часі та
переривається, не повинен перевищувати 110 дБА. Максимальний
рівень для імпульсного шуму не повинен перевищувати 125 дБА. 5.5. При розробці відомчих нормативів допустимі рівні шуму
для окремих видів трудової діяльності повинні встановлюватися з
урахуванням важкості та напруженості праці згідно з таблицею 3.
Таблиця 3 ------------------------------------------------------------------ | Класи, умови та |Допустима | Шкідлива та небезпечна важкість | | характер праці |важкість | праці | | | |----------------------------------| | | |1 ступінь |2 ступінь |3 ступінь | | |---------------------------------------------| | | Рівень шуму, дБА | |------------------+---------------------------------------------| |Допустима | 80 | до 80 | 75 | до 75 | |напруженість | | | | | |------------------+----------+-----------+-----------+----------| |Шкідливість та | | | | | |небезпечність | | | | | |напруженості | | | | | |------------------+----------+-----------+-----------+----------| |1 ступінь | 70 | до 70 | 65 | до 65 | |------------------+----------+-----------+-----------+----------| |2 ступінь | 60 | до 60 | - | - | |------------------+----------+-----------+-----------+----------| |3 ступінь | 50 | до 50 | - | - | ------------------------------------------------------------------
5.6. Допустимий рівень ультразвукового тиску в
третинооктавних смугах з середньогеометричними частотами 12,5; 16;
25; 31,5 - 100 та вище кГц на робочих місцях від ультразвукових
установок наведено у таблиці 4.
Таблиця 4 ------------------------------------------------------------------ |Середньогеометричні | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 31,5 -| |частоти третинооктавних | | | | | | |смуг, кГц | | | | | | |--------------------------+-------+------+------+------+--------| |Допустимі рівні тиску, дБ | 80 | 90 | 100 | 105 | 110 | ------------------------------------------------------------------
Допустимий рівень ультразвукових тисків в октавних смугах з
середньогеометричними частотами 16; 31,5; 63 та вище кГц наведено
у таблиці 5.
Таблиця 5 ------------------------------------------------------------------ |Середньогеометричні | 16 | 31,5 | 63 та вище| |частота октавних смуг, кГц | | | | |-------------------------------+---------+----------+-----------| |Допустимі рівні тиску, дБ | 88 | 106 | 110 | ------------------------------------------------------------------
5.7. Максимальна величина ультразвуку у зонах, призначених
для контакту рук оператора з робочими органами приладів та
устаткування, протягом 8-годинного робочого дня не повинна
перевищувати значень, вказаних у таблиці 6.
Таблиця 6 ------------------------------------------------------------------ | Параметр, що нормується | Допустима величина | |----------------------------------+-----------------------------| |Віброшвидкість | 1,6 х 10 в ступ. -2 м/с | |----------------------------------+-----------------------------| |Логарифмічний рівень | 110 дБ | |віброшвидкості | | |----------------------------------+-----------------------------| |Інтенсивність | 0,1 Вт/см | ------------------------------------------------------------------
5.8. Характеристиками інфразвуку на робочих місцях, що
нормуються, є рівні звукового тиску в октавних смугах частот з
середньогеометричними частотами: 2; 4; 8; 16 Гц в дБ. Допустимі
рівні наведені у таблиці 7.
Таблиця 7 ------------------------------------------------------------------ |Допустимі рівні звукового тиску у дБ в октавних|Загальний рівень| | смугах з середньогеометричними частотами, Гц |звукового тиску,| | | дБлін. | |-----------------------------------------------+----------------| | 2 | 4 | 8 | 16 | | |----------+------------+------------+----------+----------------| | 105 | 105 | 105 | 105 | 110 | ------------------------------------------------------------------
Додаток 1
Визначення середнього рівня шуму або октавних рівнів
звукового тиску
Середній рівень шуму |_Асер. дБА та середні октавні рівні звукового тиску |_сер. дБ обчислюють за допомогою таблиці Д.1.1.
Таблиця Д.1.1. --------------------------------------------------------------------------------------------- |Різниця двох | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 |20 | |рівнів, що | | | | | | | | | | | | | | |додаються, | | | | | | | | | | | | | | |дБА або дБ | | | | | | | | | | | | | | |--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----| |Додаток до |3,0 |2,5 |2,0 |1,8 |1,5 |1,2 |1,0 |0,8 |0,6 |0,5 |0,4 |0,2 | 0 | |більш високого| | | | | | | | | | | | | | |рівня, дБ | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------
Додавання рівнів за таблицею проводять у такому порядку: 1) обчислюють різницю рівнів, що додаються; 2) визначають додаток до більш високого рівня відповідно до
таблиці; 3) додають додаток до більш високого рівня; 4) аналогічні дії проводять з одержаною сумою та третім
рівнем і т.д. Від одержаної суми "n" віднімають 10 lg n, одержуючи
середній рівень. Якщо різниця між найбільшим та найменшим виміряними рівнями
не перевищує 5 дБ, то середнє значення |_Асер. |_сер. дорівнює середньому арифметичному значенню всіх виміряних рівнів.
Додаток 2
Обчислення еквівалентного рівня переривчастого шуму
Обчислення еквівалентного рівня шуму, дБА (рівня звукового
тиску, дБ) проводиться у такій послідовності.
1. Визначають поправки |_Ai, дБА, |_i, дБ до значень виміряних рівнів шуму |_Ai, або октавних рівнів звукового тиску |_i в залежності від тривалості ступенів шуму відповідно до таблиці Д.2.1.
Таблиця Д.2.1 -------------------------------------------------------------------------------------- |Тривалість |480 |420 |360 |300 |240 |150 |120 | 60 | 30 | 15 | 6 | |ступенів | | | | | | | | | | | | |переривчастого | | | | | | | | | | | | |шуму, хв./ | | | | | | | | | | | | |---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------| |/ % за зміну |100 | 88 | 75 | 65 | 50 | 38 | 25 | 12 | 6 | 3 | 1 | |---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------| |Поправка | 0 |0,6 |1,2 |2,0 |3,0 |4,2 |6,0 |9,0 |12,0 |15,1 |19,1 | ||_дБА, |_дБ | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------
2. Обчислюють різницю |_Ai - |_Ai, |_i - |_i для кожного ступеню шуму.
3. Додають енергетично одержані рівні шуму кожного ступеня за
таблицею Д.1.1. Ця сума і є еквівалентним рівнем переривчастого шуму.
Приклад розрахунку еквівалентного рівня переривчастого шуму:
Умова: |_1A = 110 дБА протягом 30 хв. |_2A = 98 дБА протягом 130 хв. |_3A = 75 дБА протягом 320 хв.
За таблицею Д.2.1 визначаємо |_ A для кожного найближчого значення рівня.
|_1A = 12,0 дБА |_2A = 6,0 дБА |_3A = 2,0 дБА

Визначаємо величини |_Ai - |_Ai для кожного рівня.
110 дБА - 12,0 дБА = 98,0 дБА
98 дБА - 6,0 дБА = 92,0 дБА
75 дБА - 2,0 дБА = 73,0 дБА
Визначаємо енергетичну суму рівнів за таблицею Д.1.1.
98 дБА - 92,0 дБА = 6,0 дБА
При різниці рівнів 6,0 дБА додаток |_A = 1 дБА, яку додаємо до більшого рівня:
98,0 дБА + 1 дБА = 99,0 дБА
Визначаємо різницю між сумою двох перших рівнів та третім
рівнем:
99,0 дБА - 73,0 дБА = 26,0 дБА
При різниці рівнів 26,0 дБА додаток |_A = 0, який додаємо до більшого рівня:
99,0 дБА + 0 = 99,0 дБА
Еквівалентний рівень - 99 дБА.
Додаток 3
Обчислення еквівалентного рівня шуму,
який коливається у часі
Обчислення проводиться у такій послідовності.
1. Діапазон рівнів шуму, які вимірюються, поділяють на
наступні інтервали: від 38 до 42; від 43 до 47; від 48 до 52; від
53 до 57; від 58 до 62; від 63 до 67; від 68 до 72; від 73 до 77;
від 78 до 82; від 83 до 87; від 88 до 92; від 93 до 97; від 98 до
102; від 103 до 107; від 108 до 112; від 113 до 117; від 118 до
122 дБА. 2. Вимірювані рівні шуму розподіляють по інтервалах,
підраховують число відліків рівнів шуму у кожному інтервалі. Результати відліків заносяться у графи 2 та 3 таблиці Д.3.1. 3. За таблицею Д.3.2 визначають часткові індекси в залежності
від інтервалу та числа відліків у даному інтервалі рівнів шуму.
Одержані значення записують у графу 4 табл. Д.3.1. 4. Записані у графу 4 часткові індекси додають, а результат
записують у графу 5 табл. Д.3.1. 5. Еквівалентний рівень шуму |_Аекв. = 30 + |_Ai, де |_Ai - поправка, дБА, яка визначається за таблицею Д.3.3 в залежності від величини сумарного індексу.
Таблиця Д.3.1
Шум, що коливається у часі (тривалість вимірювання 30 хв.)
------------------------------------------------------------------ | Інтервали | Показники |Число відліків|Часткові|Сумарний| |рівнів звуку, | відліків рівнів| рівнів шуму в|індекси | індекс | | дБ |шуму в інтервалі| інтервалі | | | |--------------+----------------+--------------+--------+--------| |від 38 до 42 | | | | | |--------------+----------------+--------------+--------+--------| |від 43 до 47 | | | | | |--------------+----------------+--------------+--------+--------| |від 48 до 52 | | | | | |--------------+----------------+--------------+--------+--------| |від 53 до 57 | | | | | |--------------+----------------+--------------+--------+--------| |від 58 до 62 | | | | | |--------------+----------------+--------------+--------+--------| |від 63 до 67 | | | | | |--------------+----------------+--------------+--------+--------| |від 68 до 72 | | | | | |--------------+----------------+--------------+--------+--------| |від 73 до 77 | | | | | |--------------+----------------+--------------+--------+--------| |від 78 до 82 | | | | | |--------------+----------------+--------------+--------+--------| |від 83 до 87 | | | | | |--------------+----------------+--------------+--------+--------| |від 88 до 92 | | | | | |--------------+----------------+--------------+--------+--------| |від 93 до 97 | | | | | |--------------+----------------+--------------+--------+--------| |від 98 до 102 | | | | | |--------------+----------------+--------------+--------+--------| |від 103 до 107| | | | | |--------------+----------------+--------------+--------+--------| |від 108 до 112| | | | | |--------------+----------------+--------------+--------+--------| |від 113 до 117| | | | | |--------------+----------------+--------------+--------+--------| |від 118 до 122| | | | | |--------------+----------------+--------------+--------+--------| | | д|_Aекв. = | | дБА | | | | |_Aекв. = | | дБА | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця Д.3.2 --------------------------------------------------------------------------------- | Число | Інтервали рівнів шуму, дБА | | відліків|---------------------------------------------------------------------| | рівнів | | | | | | | | | | | | шуму в |----+----+-----+-----+------+------+-------+-------+--------+--------| |інтервалі|Від |Від | Від | Від | Від | Від |Від 68 |Від 73 | Від 78 | Від 83 | | | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 |до 72 |до 77 | до 82 | до 87 | | | до | до | до | до | до | до | | | | | | |---------------------------------------------------------------------| | | Часткові індекси | |---------+---------------------------------------------------------------------| | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 28 | 88 | 278 | 878 | |---------+----+----+-----+-----+------+------+-------+-------+--------+--------| | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 18 | 56 | 176 | 556 | 1760 | |---------+----+----+-----+-----+------+------+-------+-------+--------+--------| | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 26 | 83 | 284 | 833 | 2640 | |---------+----+----+-----+-----+------+------+-------+-------+--------+--------| | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 35 | 111 | 350 | 1110 | 3500 | |---------+----+----+-----+-----+------+------+-------+-------+--------+--------| | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 44 | 138 | 439 | 1380 | 4390 | |---------+----+----+-----+-----+------+------+-------+-------+--------+--------| | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | 52 | 166 | 527 | 1630 | 5270 | |---------+----+----+-----+-----+------+------+-------+-------+--------+--------| | 7 | 0 | 1 | 2 | 6 | 19 | 61 | 194 | 615 | 1940 | 6150 | |---------+----+----+-----+-----+------+------+-------+-------+--------+--------| | 8 | 0 | 1 | 2 | 7 | 22 | 70 | 222 | 703 | 2220 | 7030 | |---------+----+----+-----+-----+------+------+-------+-------+--------+--------| | 9 | 0 | 1 | 3 | 8 | 25 | 79 | 250 | 790 | 2500 | 7900 | |---------+----+----+-----+-----+------+------+-------+-------+--------+--------| | 10 | 0 | 1 | 3 | 9 | 28 | 88 | 278 | 880 | 2780 | 8800 | |---------+----+----+-----+-----+------+------+-------+-------+--------+--------| | 11 - 12 | 0 | 1 | 3 | 10 | 33 | 105 | 330 | 1050 | 3300 | 10500 | |---------+----+----+-----+-----+------+------+-------+-------+--------+--------| | 13 - 14 | 0 | 1 | 4 | 12 | 39 | 123 | 389 | 1230 | 3890 | 12300 | |---------+----+----+-----+-----+------+------+-------+-------+--------+--------| | 15 - 16 | 0 | 1 | 4 | 14 | 44 | 141 | 444 | 1410 | 4440 | 14100 | |---------+----+----+-----+-----+------+------+-------+-------+--------+--------| | 17 - 18 | 1 | 2 | 5 | 16 | 50 | 158 | 500 | 1580 | 5000 | 15800 | |---------+----+----+-----+-----+------+------+-------+-------+--------+--------| | 19 - 20 | 1 | 2 | 6 | 18 | 56 | 176 | 560 | 1760 | 5600 | 17600 | |---------+----+----+-----+-----+------+------+-------+-------+--------+--------| | 21 - 23 | 1 | 2 | 6 | 20 | 64 | 202 | 639 | 2020 | 6390 | 20200 | |---------+----+----+-----+-----+------+------+-------+-------+--------+--------| | 24 - 26 | 1 | 2 | 7 | 23 | 72 | 228 | 722 | 2280 | 7220 | 22800 | |---------+----+----+-----+-----+------+------+-------+-------+--------+--------| | 27 - 30 | 1 | 3 | 8 | 26 | 83 | 263 | 833 | 2630 | 8330 | 26300 | |---------+----+----+-----+-----+------+------+-------+-------+--------+--------| | 31 - 34 | 1 | 3 | 9 | 30 | 94 | 299 | 944 | 2990 | 9440 | 29900 | |---------+----+----+-----+-----+------+------+-------+-------+--------+--------| | 35 - 39 | 1 | 3 | 11 | 34 | 108 | 343 | 1080 | 3130 | 10800 | 34300 | |---------+----+----+-----+-----+------+------+-------+-------+--------+--------| | 40 - 44 | 1 | 4 | 12 | 39 | 122 | 387 | 1220 | 3870 | 12200 | 38700 | |---------+----+----+-----+-----+------+------+-------+-------+--------+--------| | 45 - 49 | 1 | 4 | 14 | 43 | 136 | 430 | 1360 | 4800 | 13600 | 48000 | |---------+----+----+-----+-----+------+------+-------+-------+--------+--------| | 50 - 56 | 2 | 5 | 16 | 49 | 156 | 492 | 1560 | 4920 | 15600 | 49200 | |---------+----+----+-----+-----+------+------+-------+-------+--------+--------| | 57 - 63 | 2 | 6 | 17 | 55 | 175 | 553 | 1750 | 5530 | 17500 | 55300 | |---------+----+----+-----+-----+------+------+-------+-------+--------+--------| | 64 - 70 | 2 | 6 | 19 | 61 | 191 | 615 | 1940 | 6150 | 19400 | 61500 | |---------+----+----+-----+-----+------+------+-------+-------+--------+--------| | 71 - 80 | 2 | 7 | 22 | 70 | 222 | 703 | 2220 | 7030 | 22200 | 70300 | |---------+----+----+-----+-----+------+------+-------+-------+--------+--------| | 81 - 90 | 3 | 8 | 25 | 79 | 250 | 790 | 2500 | 7900 | 25000 | 79000 | |---------+----+----+-----+-----+------+------+-------+-------+--------+--------| | 91 - 100| 3 | 9 | 28 | 88 | 278 | 878 | 2780 | 8780 | 27800 | 87800 | |---------+----+----+-----+-----+------+------+-------+-------+--------+--------| |101 - 115| 3 |10 | 32 |101 | 319 |1010 | 3190 |10100 | 31900 |101000 | |---------+----+----+-----+-----+------+------+-------+-------+--------+--------| |116 - 130| 4 |11 | 36 |114 | 361 |1140 | 3610 |11400 | 36100 |114000 | |---------+----+----+-----+-----+------+------+-------+-------+--------+--------| |131 - 150| 4 |13 | 42 |132 | 417 |1320 | 4170 |13200 | 41700 |132000 | |---------+----+----+-----+-----+------+------+-------+-------+--------+--------| |151 - 170| 5 |15 | 47 |149 | 472 |1490 | 4720 |14900 | 47200 |149000 | |---------+----+----+-----+-----+------+------+-------+-------+--------+--------| |171 - 190| 5 |17 | 53 |167 | 528 |1670 | 5280 |16700 | 52800 |167000 | |---------+----+----+-----+-----+------+------+-------+-------+--------+--------| |191 - 220| 6 |19 | 61 |193 | 611 |1930 | 6110 |19300 | 61100 |193000 | |---------+----+----+-----+-----+------+------+-------+-------+--------+--------| |221 - 250| 7 |22 | 69 |220 | 694 |2200 | 6940 |22000 | 69400 |220000 | |---------+----+----+-----+-----+------+------+-------+-------+--------+--------| |251 - 280| 8 |25 | 78 |246 | 778 |2460 | 7780 |24600 | 77800 |246000 | |---------+----+----+-----+-----+------+------+-------+-------+--------+--------| |281 - 320| 9 |28 | 89 |281 | 889 |2810 | 8890 |28100 | 88900 |281000 | |---------+----+----+-----+-----+------+------+-------+-------+--------+--------| |321 - 360|10 |32 |100 |316 |1000 |3160 |10000 |31600 |100000 |316000 | ---------------------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці Д.3.2
--------------------------------------------------------------------------------- | Число | Інтервали рівнів шуму, дБА | | відліків|---------------------------------------------------------------------| | рівнів | Від 88 | Від 93 | Від 98 | Від 103| Від 108| Від 113| Від 118 | | шуму в | до 92 | до 97 | до 102 | до 107 | до 112 | до 117 | до 122 | |інтервалі| | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------| | | Часткові індекси | |---------+---------------------------------------------------------------------| | 1 | 2780 | 86780 | 27800 | 87800 | 278000 | 878000 | 2780000 | |---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------| | 2 | 5560 | 17600 | 55600 | 176000 | 556000 | 1760000 | 5560000 | |---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------| | 3 | 8330 | 26400 | 83300 | 264000 | 833000 | 2640000 | 8330000 | |---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------| | 4 | 11100 | 35000 | 111000 | 350000 | 1110000 | 3500000 | 11100000 | |---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------| | 5 | 13800 | 43900 | 138000 | 439000 | 1380000 | 4390000 | 13800000 | |---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------| | 6 | 16600 | 52700 | 166000 | 527000 | 1660000 | 5270000 | 16600000 | |---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------| | 7 | 19400 | 61500 | 194000 | 615000 | 1940000 | 6150000 | 19400000 | |---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------| | 8 | 22200 | 70300 | 222000 | 703000 | 2220000 | 7030000 | 22200000 | |---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------| | 9 | 25000 | 79000 | 250000 | 790000 | 2500000 | 7900000 | 25000000 | |---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------| | 10 | 27800 | 88000 | 278000 | 880000 | 2780000 | 8800000 | 27800000 | |---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------| | 11 - 12 | 33000 | 105000 | 330000 | 1050000| 3300000 | 10500000| 33000000 | |---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------| | 13 - 14 | 38900 | 123000 | 389000 | 1230000| 3890000 | 12300000| 38900000 | |---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------| | 15 - 16 | 44400 | 141000 | 444000 | 1410000| 4440000 | 14100000| 44400000 | |---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------| | 17 - 18 | 50000 | 158000 | 500000 | 1580000| 5000000 | 15800000| 50000000 | |---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------| | 19 - 20 | 56000 | 176000 | 560000 | 1760000| 5600000 | 17600000| 56000000 | |---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------| | 21 - 23 | 63900 | 202000 | 639000 | 2020000| 6390000 | 20200000| 63900000 | |---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------| | 24 - 26 | 72200 | 228000 | 272000 | 2280000| 7220000 | 22800000| 72200000 | |---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------| | 27 - 30 | 83300 | 263000 | 833000 | 2630000| 8330000 | 26300000| 83300000 | |---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------| | 31 - 34 | 94400 | 299000 | 944000 | 2990000| 9440000 | 29900000| 94400000 | |---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------| | 35 - 39 | 108000 | 343000 | 1080000 | 3430000| 10800000| 34300000| 108000000| |---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------| | 40 - 44 | 122000 | 387000 | 1220000 | 3870000| 12200000| 38700000| 122000000| |---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------| | 45 - 49 | 136000 | 430000 | 1360000 | 4300000| 13600000| 43000000| 136000000| |---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------| | 50 - 56 | 156000 | 492000 | 1560000 | 4920000| 15600000| 49200000| 156000000| |---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------| | 57 - 63 | 175000 | 553000 | 1750000 | 5530000| 17500000| 55300000| 175000000| |---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------| | 64 - 70 | 194000 | 615000 | 1940000 | 6150000| 19400000| 61500000| 194000000| |---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------| | 71 - 80 | 222000 | 703000 | 2220000 | 7030000| 22200000| 70300000| 222000000| |---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------| | 81 - 90 | 250000 | 790000 | 2500000 | 7900000| 25000000| 79000000| 250000000| |---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------| | 91 - 100| 278000 | 878000 | 2780000 | 8780000| 27800000| 87800000| 278000000| |---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------| |101 - 115| 319000 |1010000 | 3190000 |10100000| 31900000|101000000| 319000000| |---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------| |116 - 130| 361000 |1140000 | 3610000 |11400000| 36100000|114000000| 361000000| |---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------| |131 - 150| 417000 |1320000 | 4170000 |13200000| 41700000|132000000| 417000000| |---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------| |151 - 170| 472000 |1490000 | 4720000 |14900000| 47200000|149000000| 472000000| |---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------| |171 - 190| 528000 |1670000 | 5280000 |16700000| 52800000|167000000| 528000000| |---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------| |191 - 220| 611000 |1930000 | 6110000 |19300000| 61100000|193000000| 611000000| |---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------| |221 - 250| 694000 |2200000 | 6940000 |22000000| 69400000|220000000| 694000000| |---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------| |251 - 280| 778000 |2460000 | 7780000 |24600000| 77800000|246000000| 778000000| |---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------| |281 - 320| 889000 |2810000 | 8890000 |28100000| 88900000|281000000| 889000000| |---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+----------| |321 - 360|1000000 |3160000 |10000000 |31600000|100000000|316000000|1000000000| ---------------------------------------------------------------------------------
Таблиця Д.3.3 --------------------------------------------------------------------- |Сумарний | |Сумарний | | Сумарний | | Сумарний | | | індекс |дБА | індекс |дБА | індекс |дБА | індекс |дБА | |---------+-----+---------+-----+----------+-----+------------+-----| | 6 | 8 | 794 | 29 | 100000 | 50 | 12500000 | 71 | |---------+-----+---------+-----+----------+-----+------------+-----| | 8 | 9 | 1000 | 30 | 125900 | 51 | 15850000 | 72 | |---------+-----+---------+-----+----------+-----+------------+-----| | 10 | 10 | 1259 | 34 | 158500 | 52 | 19950000 | 73 | |---------+-----+---------+-----+----------+-----+------------+-----| | 13 | 11 | 1585 | 32 | 199500 | 53 | 25120000 | 74 | |---------+-----+---------+-----+----------+-----+------------+-----| | 16 | 12 | 1995 | 33 | 251200 | 54 | 31620000 | 75 | |---------+-----+---------+-----+----------+-----+------------+-----| | 20 | 13 | 2512 | 34 | 316200 | 55 | 39810000 | 76 | |---------+-----+---------+-----+----------+-----+------------+-----| | 25 | 14 | 3162 | 35 | 398100 | 56 | 50120000 | 77 | |---------+-----+---------+-----+----------+-----+------------+-----| | 32 | 15 | 3981 | 36 | 501200 | 57 | 63100000 | 78 | |---------+-----+---------+-----+----------+-----+------------+-----| | 40 | 16 | 5012 | 37 | 631000 | 58 | 79430000 | 79 | |---------+-----+---------+-----+----------+-----+------------+-----| | 50 | 17 | 6310 | 38 | 794300 | 59 | 100000000 | 80 | |---------+-----+---------+-----+----------+-----+------------+-----| | 63 | 18 | 7943 | 39 | 1000000 | 60 | 125900000 | 81 | |---------+-----+---------+-----+----------+-----+------------+-----| | 79 | 19 | 10000 | 40 | 1259000 | 61 | 158500000 | 82 | |---------+-----+---------+-----+----------+-----+------------+-----| | 100 | 20 | 12590 | 41 | 1585000 | 62 | 199500000 | 83 | |---------+-----+---------+-----+----------+-----+------------+-----| | 126 | 21 | 15850 | 42 | 1995000 | 63 | 251200000 | 84 | |---------+-----+---------+-----+----------+-----+------------+-----| | 159 | 22 | 19950 | 43 | 2512000 | 64 | 310200000 | 85 | |---------+-----+---------+-----+----------+-----+------------+-----| | 200 | 23 | 25120 | 44 | 3162000 | 65 | 398100000 | 86 | |---------+-----+---------+-----+----------+-----+------------+-----| | 251 | 24 | 31620 | 45 | 3981000 | 66 | 501200000 | 87 | |---------+-----+---------+-----+----------+-----+------------+-----| | 316 | 25 | 39810 | 46 | 5012000 | 67 | 631000000 | 88 | |---------+-----+---------+-----+----------+-----+------------+-----| | 398 | 26 | 50120 | 47 | 6310000 | 68 | 794300000 | 89 | |---------+-----+---------+-----+----------+-----+------------+-----| | 501 | 27 | 63100 | 48 | 7943000 | 69 |1000000000 | 90 | |---------+-----+---------+-----+----------+-----+------------+-----| | 631 | 28 | 79430 | 49 |10000000 | 70 | | | ---------------------------------------------------------------------
Додаток 4
Методи розрахунку доз шуму
З фізичної точки зору, еквівалентний рівень та доза є
аналогами і можливий їх взаємний перерахунок, але у
фізіолого-гігієнічному відношенні ці два параметри відрізняються
принципово: еквівалентний рівень визначається по логарифмічній
шкалі у децибелах від порога сприйняття, а доза - у частках від
допустимої дози, яка є порогом шкідливого впливу, та оцінюється у
лінійних величинах. Еквівалентний рівень відображає середнє
значення рівня шуму за зміну, а доза характеризує сумарну енергію
шуму за зміну. При гігієнічній оцінці за допомогою дози одержане фактичне
значення порівнюємо з допустимим, а результат виражаємо у її
кратності. Для логарифмічних рівнів фактичне їх значення
порівнюємо з допустимим, а одержану різницю за таблицею Д.4.1
переводимо у рази.
Таблиця Д.4.1 ------------------------------------------------------------------------- |Різниця |0 | 1 | 2 |3 | 4 | 5 |6 |7 | 8 |9 |10 |15 | 20 | |рівнів, дБ | | | | | | | | | | | | | | |-----------+---+----+----+---+----+----+---+---+----+---+----+----+----| |Відношення |1 |1,3 |1,6 |2 |2,5 |3,2 |4 |5 |6,3 |8 |10 |32 |100 | |доз, раз | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------
Якщо числове значення отриманої різниці рівнів у таблиці
відсутнє, то по стрічці "Різниця рівнів" знаходимо значення. які у
сумі відповідають отриманій різниці. Відповідно на стрічці
"Відношення доз" знаходимо значення доз і їх перемножуємо.
Приклад: Отримана різниця рівнів 12 дБА. 12 дБА можна отримати додаванням 10 + 2; 9 + 3 і т.д. По стрічці "Різниця рівнів" знаходимо, що 10 дБА відповідає
дозам 10; 2 дБА - 1,6; 9 дБА - 8; 3дБА - 2. Отримані дози перемножуємо
10 х 1,6 = 16; 8 х 2 = 16.вгору