Документ va024203-98, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 29.12.2004, підстава - v0336203-04

        МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
Д О В І Д Н И К
16.02.1998 N 24

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України
16.02.1998 N 24
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
праці та соціальної політики
N 336 ( v0336203-04 ) від 29.12.2004 )
ДОВІДНИК
кваліфікаційних характеристик
професій працівників
(друге видання)
Розділ 1
Професії керівників, професіоналів, фахівців
та технічних службовців, які є загальними
для всіх видів економічної діяльності
(До другого видання включені кваліфікаційні характеристики професій Референт керівника підприємства (установи, організації) (затверджена Мінпраці 15 квітня 1999 р. ( n0020203-99 ), Фахівець із стандартизації та сертифікації (затверджена Мінпраці 10 грудня 1999 р. ( n0002203-99 ), Асистент референта керівника підприємства (установи, організації) (затверджена Мінпраці 14 лютого 2000 р. ( n0014203-00 ), Конторський службовець (бухгалтер) (затверджена Мінпраці 23 травня 2000 р. ( n0015203-00 ), Агент, Агент з нерухомості, Агент комерційний, Агент рекламний, Агент торговельний, Аудитор, Брокер, Дилер, Економіст, Інженер, Комівояжер, Технік, Технікпрограміст, Хронометражист (затверджені Мінпраці 12 грудня 2000 р.). Внесені певні зміни до кваліфікаційної характеристики професії Інженер з охорони праці (наказ Мінпраці від 26 лютого 1999 р. N 19 ( v0019203-99 )
( Із змінами, внесеними згідно з Документом
Мінпраці та соцполітики
( n0001203-01 ) від 28.12.2001 )
( Розділ 2 див. в ( v0024203-98 )
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ДОВІДНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРОФЕСІЙ ПРАЦІВНИКІВ
1. Довідник кваліфікаційних характеристик професій
працівників (далі - Довідник) є систематизований за видами
економічної діяльності збірник описів професій, які наведені в
Класифікаторі професій (ДК 003-95) ( v0257217-95 ). Довідник містить показники та ознаки, які зближують його з
методологічної, методичної та нормативно-практичної сторін з
національними виданнями такого спрямування інших країн, а також
враховує рекомендації виконавчих органів Міжнародної організації
праці і Співдружності незалежних держав.
2. Довідник складається з випусків і розділів випусків, які
згруповані за основними видами економічної діяльності, виробництва
та робіт. Кожен випуск або розділ випуску містить обов'язкові частини,
співвідносні з розділами класифікації професій за Класифікатором
професій ( v0257217-95 ), а саме: "Керівники", "Професіонали",
"Фахівці", "Технічні службовці", "Робітники". Зміст випуску або
розділу випуску складається зі "Вступу", "Кваліфікаційних
характеристик", вміщених в абетковій послідовності з порядковими
номерами, а також допоміжних покажчиків переліків професій з
діапазонами розрядів.
3. Кваліфікаційна характеристика професії працівника має такі
розділи: "Завдання та обов'язки", "Повинен знати", "Кваліфікаційні
вимоги", "Спеціалізація", "Приклади робіт".
3.1. Розділ "Завдання та обов'язки" подає опис робіт,
властивих для даної професії. Для визначення професійних завдань
та обов'язків застосовані посилання на галузь необхідних знань,
устаткування, машини, інструмент, сировину, матеріали, деталі,
продукцію та послуги.
3.2. Розділ "Повинен знати" містить описи знань, умінь,
навичок, методів і прийомів безпечного виконання робіт, засвоєння
і застосування яких є обов'язковим. У цілому галузі знань і
способи реалізації робіт тісно пов'язуються з напрямами необхідної
для цього освіти, практичною підготовкою у вигляді професійної
спеціалізації відповідно до досягнень науки, техніки, технологій,
організації праці на виробництві чи у сфері послуг.
3.3. У розділі "Кваліфікаційні вимоги" визначений рівень
спеціальної підготовки працівника, який необхідний для виконання
покладених на нього обов'язків, і вимоги до стажу роботи. Для професійної групи "Керівники" встановлені три типи вимог,
обов'язкових для керівників первинних підрозділів, керівників
структурних підрозділів вищого рівня, керівників підприємств,
установ, організацій. Для професійної групи "Професіонали" використовуються два
типи вимог - для 4-х і 5-ти рівнів професійного групування.
Різниця між ними полягає в тому, щоб раціонально використати
грунтовно підготовлених працівників з освітньо-кваліфікаційними
рівнями "спеціаліст" і "магістр". Саме для цього завпроваджені 4 і
5 рівнів кваліфікаційних категорій. Даний тип кваліфікаційних
вимог стосується розробників у складі груп наукових
співробітників, а також професіоналів із різних галузей науки і
практики, які зайняті на складних і відповідальних роботах. Для професійної групи "Фахівці" (техніки) діють три рівні
кваліфікаційних категорій. Професійна група "Технічні службовці" включає професії, що
вимагають повної загальної середньої та професійно-технічної
освіти або повної загальної середньої освіти та курсового
професійно-технічного навчання, курсового чи індивідуального
навчання на виробництві, у сфері послуг. Професійна група "Робітники" містить вимоги до виконавців
щодо складності виконуваних робіт та необхідних знань.
Кваліфікаційні характеристики вищих розрядів не повторюють вимоги
кваліфікаційних характеристик нижчих розрядів.
3.4. Розділ "Спеціалізація" подає дані про похідні назви
професій, характеристики робіт, галузеву віднесеність, а також
посилання на товари, послуги, устаткування, механізми та
інструменти, які вказують на особливості застосування професії.
3.5. У розділі "Приклади робіт" наводяться назви робіт і
пов'язаних з ними машин і устаткування, безпечних та нешкідливих
умов виконання зазначених робіт, засобів оснащення технологічних
процесів. Розділ "Приклади робіт" розробляється для розрізнення складу
і переліків робіт за кваліфікаційними розрядами (категоріями) або
у випадках, коли зміст розділу "Завдання та обов'язки" викладений
у скороченому чи загальному варіанті.
4. Довідник є нормативним документом обов'язковим у питаннях
управління персоналом на підприємствах, в установах і організаціях
усіх форм власносгі та видів економічної діяльності. Довідник призначений для таких цілей: а) розроблення стратегії і програм соціально-економічиого розвитку суспільства з урахуванням змін у
професійно-кваліфікаційному складі і структурі зайнятих
працівників, реалізації державної політики зайнятості населення; б) планування професійних перетворень у характеристиках
робочої сили; в) якісного аналізування стану попиту на професійно
підготовлену робочу силу; г) визначення особливостей ринків праці; ґ) ведення документації про укладення трудового договору
(прийняття на роботу), професійне просування, переведення на іншу
роботу, відсторонення від роботи, припинення і розірвання
трудового договору; д) кваліфікаційних випробувань з метою оцінювання повноти,
відповідності змісту та якості виконання робіт працівником певної
професії відповідного розряду (категорії) з урахуванням вимог
охорони праці; е) визнання кваліфікаційного статусу працівника; є) розподілу робіт за складністю, відповідальністю і стажем
праці, необхідною освітою і професійною підготовкою працівників; ж) організації і ведення виробничих процесів; з) застосування в навчальній, нормативно-технічній,
технологічній та сертифікаційній документації, процесах
розроблення і впровадження продукції у виробництво; и) присвоення і підвищення кваліфікаційних розрядів
(категорій) за професісю відповідно до оволодіння особою певним
обсягом знань та робіт у закладі освіти або на виробництві чи у
сфері послуг за результатами кваліфікаційної атестації; і) організації навчально-виховного процесу в закладах освіти,
які готують працівників за професіями відповідних
освітньо-кваліфікаційних рівнів; ї) переписів, наукових досліджень, обстежень, опитувань,
анкетувань тощо, які стосуються або включають питання професійно
підготовленої робочої сили, а також для статистичних узагальнень; к) порівняння назв, змісту і поширеності робіт за професією і
кваліфікацією цього Довідника й аналогічних довідників інших країн
для практичних професійних завдань.
5. Довідник застосовуєься як базовий елемент організації
оплати праці разом із тарифними сітками (схемами посадових
окладів), тарифними розрядами, тарифннми ставками та коефіцієнтами
(міжкваліфікаційнми співвідношеннями), які утворюють тарифну
систему оплати праці. Тарифікаційні процедури встановлюються і
регулюються законодавством України, і генеральною, галузевими,
регіональними угодами, колективними і трудовими договорами.
6. Згідно з вимогами чинного законодавства України і на
основі Довідника роботодавець розроблює та затверджує посадові
інструкції для керівників, професіоналів та фахівців, ураховуючи
конкретні завдання та обов'язки, функції, права, відповідальність
працівників цих груп та особливості штатного розпису підприємства,
установи, організації. Для технічних службовців і робітників у
разі необхідності розроблюються робочі інструкції. Під час розроблення посадових (робочих) інструкцій
забезпечується єдиний підхід до викладу змісту, структури
розділів, побудови і послідовності їх розташування. Інструкції
повинні містити повний перелік завдань та обов'язків, повноважень,
відповідальності, в тому числі з охорони праці, безпечного ведення
робіт та екологічної безпеки, в разі потреби мати необхідні
пояснення, а всі терміни - чіткі визначення. Періодичне уточнення змісту посадових (робочих) інструкцій
працівників повинне забезпечити раціональний розподіл та необхідну
кооперацію їх праці під час виконання нових завдань та обов'язків.
7. Посадові інструкції складаються з розділів: "Загальні
положення", "Завдання та обов'язки", "Права", "Відповідальність",
"Повинен знати", "Кваліфікаційні вимоги" та "Взаємовідносини
(зв'язки) за професією, посадою". У робочих інструкціях розділи
"Загальні положення", "Взаємовідносини (зв'язки) за професією"
можуть бути відсутні.
7.1. У розділі "Загальні положення" наводяться дані про
сутність, особливості і мету робіт, порядок укладення та
припинення трудового договору, класифікаційні критерії,
визначальні ознаки спеціальності й спеціалізації, додаткові
відомості про посаду, професію або роботи працівника тощо.
7.2. Розділ "Завдання та обов'язки" розкриває зміст робіт,
які мас виконувати працівник. У робочій інструкції цей розділ
повинен містити характеристики робочого місця.
7.3. У розділі "Права" визначаються і наводяться делеговані
працівникові правові засоби, за допомогою яких забезпечується
виконання покладених на нього завдань та обов'язків.
7.4. Розділ "Відповідальність" містить показники особистої
відповідальності за виконання робіт, а також переліки результатів,
яких необхідно досягти працівникові в процесі професійної
діяльності за вказаною посадою, професією або роботою.
7.5. У розділі "Повинен знати" подаються додаткові порівняно
з кваліфікаційною характеристикою вимоги до знань, умінь,
майстерності працівника, викликані реальними умовами виробництва,
особливостями устаткування, матеріалів, інструментів, що
використовуються для виконання робіт.
7.6. Розділ "Кваліфікаційні вимоги" містить норми, які
стосуються рівнів освіти, кваліфікації, досвіду, спеціалізації,
достатніх для повного і якісного виконання робіт за посадою або на
робочому місці.
7.7. Розділ "Взаємовідносини (зв'язки) за професією, посадою"
розкриває взаємовідносини та зв'язки з іншими працівниками в
підрозділі і за його межами, умови заміщення в разі відсутності
тощо.
8. У зв'язку і тим, що окремі кваліфікаційні характеристики
працівників містять тільки основні або типові завдання та
обов'язки, роботодавець може доповнювати посадові (робочі)
інструкції роботами, які входять до складу статутів, регламентів,
технологічних карт, інструкцій та інших нормативних документів,
установлених адміністрацією за погодженням з профспілковим або
іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.
9. Поряд з роботами, що внесені до складу відповідного
розділу кваліфікаційних характеристик професій.
9.1. усі працівники повинні: а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому
місці; б) додержувати норм технологічного процесу; в) виконувати правила щодо здійснення діяльності, спрямованої
на зміни або визначення стану предметів виробництва, технічне
обслуговування чи ремонт засобів технологічного оснащення; г) забезпечувати працездатний стан і показники надійності
виробничої або функціональної системи за параметрами якості
продукції (послуг), продуктивності, матеріальних і вартісних
витрат на виготовлення продукції (надання послуг); ґ) застосовувати способи і прийоми попередження відмов
технологічних систем і виникнення браку: д) сприяти ефективній діяльності виробничих і функціональних
систем вищих рівнів (дільниці, відділу, іншого підрозділу,
підприємства, установи, організації в цілому); е) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону
праці і навколишнього середовища, правила безпечного поводження з
устаткуванням, машинами, механізмами, користуватися засобами
колективного та індивідуального захисту; є) додержувати норм, методів і прийомів безпечного ведення
робіт; ж) виконувати заходи для поліпшення умов праці, передбачені
трудовим та колективним договорами і правилами внутрішнього
трудового розпорядку; з) використовувати в разі необхідності засоби попередження і
усунення природних і непередбачених виробничих негативних явищ
(пожежі, аварії, повені тощо);
9.2. усі керівники повинні: а) розробляти директивні та керівні матеріали, створювати
можливості для майбутнього розвитку; б) впроваджувати нормативні та інструктивні матеріали,
забезпечувати умови для удосконалення організації виконання робіт
і управління підрозділами; в) відповідати за налагодження ефективних виробничих
(службових) взаємовідносин і зв'язків між працівниками; г) стежити за додержанням вимог посадових (робочих)
інструкцій; ґ) аналізувати стан виконання планів, організації робіт,
виконавської майстерності працівників, задоволення вимог
замовників та технологічні, ринкові, фінансові досягнення чи
прорахунки; д) відповідати за порівняльні показники для визначення
відповідності планових завдань виконаним роботам; е) удосконалювати форми винагородження та заохочення
працівників відповідно до їх професійних та ділових якостей,
складностей та умов праці, результатів господарської діяльності
підприємств, установ, організацій; є) застосовувати методи оцінювання результатів управлінських
рішень (стратегічне планування, визначення цілей і пріоритетів,
раціональне використання ресурсів виробництва тощо); ж) накопичувати інформацію від замовників, постачальників та
партнерів з метою поліпшення якості робіт; з) забезпечувати проектування і впровадження всіх видів
професійних виконавських процесів (робіт), постійно дбати про їх
оцінювання та поліпшення: и) відповідати за формування на виробництві, у сфері послуг
освітнього та кваліфікаційного рівнів, необхідних для успішного
виконання працівниками робіт: і) постійно впроваджувати заходи щодо навчання та розвитку.
нормальної життєдіяльності працівників, створення добробуту,
мотивації їх до досягнення високих економічних результатів; ї) створювати необхідні умови для успішного ведення робіт,
особливо для виготовлення нових виробів (надання нових послуг),
поширення їх на товарні ринки (ринки послуг), установлення
партнерських відносин з постачальниками, споживачами та
конкурентами; й) удосконалювати соціальні відносини на підприємстві, в
установі, організації, запроваджувати високу культуру людських
стосунків; к) застосовувати світовий досвід і передову вітчизняну
практику організації виробництва (робіт).
10. Працівники повинні знати і застосовувати на практиці
знання про: а) кращий досвід роботи за професією на підприємствах, в
установах, організаціях даної та суміжних галузей, конкуруючих
фірм в інших країнах; б) економічні досягнення, необхідні для успішного виконання
професійних завдань і обов'язків; в) прнзначення, порядок становлення і перегляду норм праці,
тарифних ставок, посадових окладів, розцінок; г) виробничі (експлуатаційні) інструкції, інструкції з
охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового
розпорядку; ґ) норми ділової поведінки та етики професійних відносин; д) основні положення і порядок підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників; е) застосування Кодексу законів про працю України ( 322-08 )
та інших законодавчих актів, що регулюють професійну зайнятість
громадян.
11. Працівники, робота яких пов'язана з авіаційним,
автомобільним, морським, річковим, залізничним транспортом,
виконанням підривних робіт, зберіганням і застосуванням вибухових
матеріалів та отруйних речовин, обслуговуванням
підйомно-транспортного устаткування, котельних установок, апаратів
і посудин, що працюють під тиском, або зайняті на інших роботах,
для яких діючими правилами та інструкціями встановлені особливі
вимоги виконання, в тому числі безпечного ведення робіт,
запобігання аварійності, виробничого травматизму та професійним
захворюванням, повинні знати і додержувати нормативних актів про
охорону праці, виробничих (експлуатаційних) інструкцій,
технологічних регламентів, а також мати відповідний документ, що
засвідчує завершену та успішну спеціальну підготовку до виконання
цих робіт та своєчасну перевірку знань з охорони праці.
12. Атестація працівників, які виконують інспекційні,
контрольні, наглядові, приймальні та подібні роботи, провадиться в
терміни, що не обов'язково збігаються з підвищенням їх
кваліфікаційного рівня. Процедури і терміни атестації
розроблюються, встановлюються і впроваджуються органами,
уповноваженими законодавством України на проведення атестаційних
випробувань.
13. Працівники, безпосередньо зайняті керуванням і
обслуговуванням машин та устаткування - оператори, машиністи,
апаратники, електромонтери та подібних професій, - повинні мати
професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного
усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а
також для участі в їх ремонті.
14. Випускники професійно-технічних та вищих закладів освіти
можуть претендувати на зайняття відповідних робіт за професіями,
освітньо-кваліфікаційними рівнями і розрядами (категоріями). Для
цього вони повинні мати документи про освіту державного зразка та
про присвоєння кваліфікаційного розряду (категорії).
15. Кваліфікаційні розряди (категорії) підвищуються
насамперед тим працівникам, які успішно виконують професійні чи
посадові завдання та обов'язки, норми праці, творчо і сумлінно
ставляться до службових доручень і вимог інструкцій. Присвоєння і
підвищення кваліфікаційних розрядів (категорій) працівникам
здійснюють комісії з проведення кваліфікаційної атестації.
16. Роботодавець може, виходячи з негативних результатів
кваліфікаційної атестації або випробувань, запропонувати
працівникові роботи нижчого кваліфікаційного розряду (категорії).
У разі виявленої невідповідності працівника займаній посаді або
виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації
роботодавець може розірвати з працівником трудовий договір.
17. За грубе порушення технологічної дисципліни та інші
серйозні порушення, які спричинили погіршення якості продукції або
робіт, працівникові може бути знижена кваліфікація на один розряд
(категорію). Поновлення розряду (категорії) провадиться не раніше
ніж через три місяці після зниження в тому ж порядку, як і
підвищення розряду (категорії).
18. Особи, які не мають професійної освіти або стажу роботи,
що встановлені кваліфікаційними вимогами, але мають достатній
практичний досвід і якісно та в повному обсязі виконують доручені
роботи, у виняткових випадках можуть бути зараховані (призначені)
на відповідні роботи (посади).
19. У необхідних випадках відповідність робіт певному
кваліфікаційному розряду (категорії) визначається з використанням
тих робіт, які наведені в робочих інструкціях, технологічних
картах, регламентах та інших нормативних документах, розроблених
стосовно умов і специфіки конкретного виробництва (сфери
діяльності).
20. Нові роботи оцінюються зіставно-реєстраційним методом і
відносяться до аналогів, описаних у споріднених кваліфікаційних
характеристиках.
21. У межах систем сертифікації продукції (робіт) працівники
повинні проходити цільове професійне навчання. Після його
завершення, успішного складання екзаменів, кваліфікаційної
атестації та одержання сертифікатів вони можуть бути допущені до
виконання вказаних робіт.
22. Роботодавець організує систематичне навчання працівників
з питань охорони праці.
23. Прийняття на робогу за професіями "старший працівник" або
"бригадир" здійснюється в тому випадку, коли працівник має
спеціальну підготовку з управління виробничими групами і високий
кваліфікаційний рівень.
24. У разі виконання працівником робіт, віднесених до різних
професій, трудовий договір укладається за згодою сторін з
професії, яка визнана основною. Основною вважається професія з
найбільшим обсягом виконуваних робіт порівняно з іншими
професіями.
25. Похідні професії, назви яких утворені за допомогою
додаткових ознак типу "заступник", "старший", "змінний",
"районний", "дільничний" тощо, мають такі ж кваліфікаційні
характеристики, що і базові професії.
26. У всіх записах про виконувані роботи слід застосовувати
повну назву професії відповідно до цього Довідника і
кваліфікаційний розряд (категорію), наприклад:
"Інженер-проектувальник (планування міст) 1 категорії",
"Слюсар-інструментальник 7 розряду", "Лаборант електромеханічних
випробувань і вимірювань 5 розряду" тощо.
27. У разі необхідності органи виконавчої влади, професійні
спілки, об'єднання, асоціації роботодавців, наукові товариства,
підприємства, установи, організації можуть подавати міністерствами
(відомствами) - розробниками відповідних випусків обгрунтовані
проекти змін і доповнень до цього Довідника.
28. Пропозиції щодо змін і доповнень подаються в разі: а) систематизації груп професій відповідно до нових явищ на
світових, національних, регіональних і галузевих ринках праці; б) одержання результатів наукових досліджень, впровадження
технологічних нововведень, появи нових професій і робіт або їх
ознак і параметрів, усунення застарілих, маловживаних і невживаних
робіт, а також застосування новітнього або досконалішого
устаткування, машин, матеріалів, інструментів, виробництва нових
видів продукції тощо; в) розширення і поглиблення змісту робіт (завдань і
обов'язків), збільшення, зменшення або раціоналізації їх
кількості; г) уточнення переліків прикладів робіт; ґ) удосконалення кваліфікаційних вимог; д) зміни освітніх і кваліфікаційних рівнів; е) реєстрації додаткових відомостей, даних, показників.
застосовуваних у кваліфікаційних характеристиках, професій; є) удосконалення розробки кваліфікаційних характеристик
професій та описів робіт, ж) зміни назв професій і робіт; з) уточнення професійної термінології тощо.
29. Міністерство праці та соціальної політики України у
встановленому порядку і визначені строки розглядає проекти змін та
доповнень і приймає відповідні рішення щодо їх узгодження або
затвердження, які є обов'язковими для учасників національного
ринку праці до виходу нового видання цього Довідника.
ВИПУСК 1
"Професії працівників, які є загальними для
всіх видів економічної діяльності"
РОЗДІЛ I
"Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних
службовців, які є загальними для всіх видів економічної
діяльності"
ВСТУП
Цей розділ є результатом перегляду розділу 1 "Общеотраслевые
квалификационные характеристики должностей работников, занятых на
предприятиях, в обьединениях (на комбинатах) производственных
отраслей народного хозяйства" Квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих (М.: Экономика,
1989) з урахуванням змін і доповнень до змісту характеристик, які
виникли під впливом впровадження досягнень науки, техніки,
технології, організації виробництва та праці. У розділі враховані
нові вимоги щодо розроблення кваліфікаційних характеристик і
одночасно збережені наступність, традиції застосування та
особливості їх побудови. До розділу включені кваліфікаційні характеристики професій
керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, які
не е специфічними для конкретного виду економічної діяльності або
виробництва. До другого видання включені кваліфікаційні характеристики
професій Референт керівника підприємства (установи, організації)
(затверджена Мінпраці 15 квітня 1999 р.), Фахівець із
стандартизації та сертифікації (затверджена Мінпраці 10 грудня
1999 р.), Асистент референта керівника підприємства (установи,
організації) (затверджена Мінпраці 14 лютого 2000 р.), Конторський
службовець (бухгалтер) (затверджена Мінпраці 23 травня 2000 р.),
Агент, Агент з нерухомості, Агент комерційний, Агент рекламний,
Агент торговельний, Аудитор, Брокер, Дилер, Економіст, Інженер,
Комівояжер, Технік, Технікпрограміст, Хронометражист (затверджені
Мінпраці 12 грудня 2000 р.). Внесені певні зміни до
кваліфікаційної характеристики професії Інженер з охорони праці
(наказ Мінпраці від 26 лютого 1999 р. N 19). Крім завдань, обов'язків, знань та досвіду, які передбачені
кваліфікаційними характеристиками, усі працівники повинні знати,
виконувати та додержувати норм охорони праці, безпечного ведення
робіт, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку. Працівник може бути тимчасово або постійно визначений
роботодавцем або іншою службовою особою старшим професіоналом
(фахівцем, технічним службовцем, робітником) як керівником
первинної виробничої групи у складі структурного підрозділу. Таке
визначення здійснюється за умови, якщо працівник має найвищий
рівень кваліфікації у групі і підготовку (досвід) з управління
персоналом. Кваліфікаційні характеристики використовуються як нормативні
документи для цілей, визначених пунктами 4, 5 та 6 "Загальних
положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників", які вміщені в цьому випуску. Внесення змін і доповнень та інші нормативні вимоги щодо
застосування кваліфікаційних характеристик викладені у згаданих
"Загальних положеннях".
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КЕРІВНИКИ
1. ДИРЕКТОР (ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР,
НАЧАЛЬНИК, ІНШИЙ КЕРІВНИК) ОБ'ЄДНАННЯ
ПІДПРИЄМСТВ, ПІДПРИЄМСТВА
Завдання та обов'язки. Визначає, формулює, планує, здійснює і
координує всі види діяльності підприємства. Визначає напрями
розвитку підприємства у формуванні фінансової, цінової,
кредитно-банківської, податкової та страхової політики, соціальної
та зовнішньо-економічної діяльності. Організує роботу та ефективну
взаємодію виробничих одиниць, цехів та інших структурних
підрозділів підприємства, направляє їх діяльність на досягнення
високих темпів розвитку й удосконалення виробництва та продукції,
забезпечує відповідність кращим світовим зразкам з метою
задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах
продукції, підвищення продуктивності праці, ефективності
виробництва та якості продукції на основі широкого запровадження
нової техніки і прогресивної технології, організації праці,
виробництва й управління, удосконалення господарського механізму.
Направляє діяльність персоналу на досягнення високих економічних
та фінансових результатів. Забезпечує виконання підприємством
програми оновлення продукції, планів капітального будівництва,
обов'язків перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками
і банками. Організує виробничо-господарську діяльність
підприємства на основі застосування методів обгрунтованого
планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат,
широкого розповсюдження передового досвіду, а також максимальної
мобілізації резервів виробництва шляхом досягнення високих
техніко-економічних показників, підвищення технічного рівня та
якості продукції, раціонального й економного витрачання всіх видів
ресурсів. Вживає заходів щодо забезпечення підприємства
кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду
працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці,
додержання вимог законодавства про охорону навколишнього
середовища. Здійснює заходи з соціального розвитку колективу
підприємства, забезпечує розроблення, укладання і виконання
колективного договору; проводить роботу щодо зміцнення трудової і
виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і
трудової активності працівників. Забезпечує сполучення економічних
і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних
стимулів підвищення ефективності виробництва, а також підсилення
відповідальності кожного працівника за доручену йому справу.
Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання
окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим
особам: заступникам директора, керівникам виробничих підрозділів,
функціональних підрозділів підприємства. Забезпечує додержання
законності, активне використання правових засобів удосконалення
управління, зміцнення договірної дисципліни та обліку,
господарського розрахунку. Здійснює заходи щодо соціального
захисту колективу підприємства, забезпечення і збереження
зайнятості працівників. Повинен знати: закони, постанови, укази, розпоряджеиня,
рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і
місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності
підприємства; профіль, спеціалізацію й особливості структури
підприємства; перспективи, вітчизняні і світові тенденції
технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку
галузі і підприємства; можливості ефективного використання
виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх
реструктуризації або заміни; порядок розроблення і затвердження
планів та програм виробничо-господарської діяльності; сучасні
методи господарювання та управління; порядок укладання і виконання
господарських договорів; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки і
технології відповідно до галузі виробництва і досвід завоювання
позицій на світових і регіональних ринках продукції; економіку,
організацію виробництва, праці та управління; напрями та принципи
розвитку менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності,
податкової справи; етику ділового спілкування та ведення
переговорів. Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі
управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня не
менше 5 років.
2. ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР
Завдання та обов'язки. Забезпечує ведення бухгалтерського
обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених
Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" ( 996-14 ), з урахуванням особливостей діяльності
підприємства і технології оброблення облікових даних. Організує
контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх
господарських операцій. Вимагає від підрозділів, служб та
працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення
та подання до обліку первинних документів. Вживає всіх необхідних
заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному
виправленню записів у первинних документах і регістрах
бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів,
регістрів і звітності протягом встановленого терміну. Забезпечує
складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової
звітності підприємства, підписання її та подання в установлені
строки користувачам. Здійснює заходи щодо надання повної,
правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан,
результати діяльності та рух коштів підприємства. Бере участь у
підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які
передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня
у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та
інструкціями. За погодженням з власником (керівником) підприємства
забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених
законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами
відповідно до договірних зобов'язань. Здійснює контроль за
веденням касових операцій, раціональним та ефективним
використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. Бере
участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві,
оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням
втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства.
Забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях,
представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах.
Організує роботу з підготовки пропозицій для власника (керівника)
підприємства щодо: визначення облікової політики підприємства, внесення змін до
обраної облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з
урахуванням діяльності підприємства і технології оброблення
облікових даних; розроблення системи і форм внутрішньогосподарського
(управлінського) обліку та правил документообороту, додаткової
системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і
контролю господарських операцій; визначення прав працівників на підписання первинних і
зведених облікових документів; вибору оптимальної структури бухгалтерької служби та
чисельності її працівників, підвищення професійного рівня
бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами; поліпшення системи інформаційного забезпечення управління та
шляхів проходження обробленої інформації до виконавців; впровадження автоматизованої системи оброблення даних
бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності
підприємства чи вдосконалення діючої; забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного
використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів,
залучення кредитів та їх погашення; виділення на окремий баланс філій, представництв, відділень
та інших відокремлених підрозділів підприємства та включення їх
показників до фінансової звітності підприємства. Керує працівниками бухгалтерського обліку підприємства та
розподіляє між ними посадові завдання та обов'язки. Знайомить цих
працівників з нормативно-методичними документами та інформаційними
матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також зі змінами в
чинному законодавстві. Повинен знати: закони України, Укази Президента України,
постанови, розпорядження, рішення Кабінету Міністрів України,
Національного банку України, Державної податкової адміністрації
України з питань правових засад регулювання господарської
діяльності підприємства, положення (стандарти) бухгалтерського
обліку та інші нормативно-правові акти Міністерства фінансів
України щодо порядку ведення бухгалтерського обліку та складання
фінансової звітності, а також методичні документи міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих
особливостей застосування положень (стандартів) бухгалтерського
обліку; основи технології виробництва продукції, порядок
оформлення операцій і організацію документообороту за розділами
обліку, форми і порядок розрахунків, порядок приймання,
зарахування на баланс, зберігання і витрат коштів,
товарно-матеріальних та інших цінностей; правила проведення
інвентаризацій активів та зобов'язань; економіку, організацію
виробництва, праці і управління; податкову справу, основи
цивільного права; трудове, фінансове, господарське законодавства.
Кваліфікаційні вимоги. Головний бухгалтер. Начальник (завідувач) відділу
(управління) бухгалтерського обліку: повна вища освіта
відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст).
Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж бухгалтерської
роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не
менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. Завідувач сектора (бюро) у відділі (управлінні)
бухгалтерського обліку: повна вища освіта відповідного напрямку
підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж бухгалтерської роботи для
магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. ________________
Примітка. Кваліфікаційна характеристика професії керівника
Головний бухгалтер поширюється на інші професії керівників
підрозділів бухгалтерського обліку підприємств, установ та
організацій: Начальник управління, Начальник відділу
(самостійного), Начальник відділу (у складі управління), Начальник
бюро, Начальник сектора, Завідувач відділу (бюро), Завідувач
сектора.
Посадові інструкції повинні враховувати конкретні особливості
професійної діяльності працівників указаних професій. ( Пункт 2 підррозділу в редакції Документа Мінпраці та соцполітики
( n0001203-01 ) від 28.12.2001 )
3. ГОЛОВНИЙ ДИСПЕТЧЕР
Завдання та обов'язки. Організує оперативно-виробниче
планування і диспетчерування роботи підприємства. Визначає,
формулює, планує, здійснює і координує роботу щодо забезпечення
ритмічного випуску продукції, виконання виробничих програм,
договірних зобов'язань відповідно до календарних графіків і
змінно-добових завдань. Вживає заходів, які направлені на
максимальне використання виробничих потужностей підприємства,
сприяє раціональному завантаженню устаткування, підвищенню
коефіцієнта змінності, створенню умов для ефективної роботи
виробничих підрозділів. Здійснює регулярний оперативний контроль
за процесом виробництва та інших видів діяльності підприємства,
вживає заходів щодо запобігання та усунення порушень виробничого
процесу, залучає до усунення цих порушень служби підприємства.
Координує роботу підрозділів підприємства, виробничого транспорту
і складів, проводить диспетчерські наради. Контролює
забезпеченість цехів і дільниць необхідною сировиною,
конструкціями, комплектуючими виробами, устаткуванням, а також
транспортом і вантажно-розвантажувальними засобами. Керує
проведенням нормативно-планових розрахунків для визначення
розмірів партій запуску, термінів подавання і норм запасів у
виробництві. Здійснює систематичний контроль за наявністю запасів
на рівні встановлених нормативів у цехах та на дільницях,
безперебійним просуванням виробів у виробничому потоці, виконанням
графіків здавання готової продукції або закінчених робіт (послуг).
Забезпечує своєчасне отримання та передачу необхідної
оперативно-планової та диспетчерської документації для здійснення
оперативного контролю за процесом виробництва. Здійснює методичне
керівництво диспетчерськими службами виробничих підрозділів.
Вивчає передовий вітчизняний і світовий досвід організації
оперативного управління виробництвом, бере участь у розробленні і
реалізації заходів щодо удосконалення оперативного планування,
диспетчерування, обліку і контролю за процесом виробництва,
впровадження технічних засобів оперативного управління
виробництвом. Керує підведенням підсумків роботи та оцінкою
діяльності підрозділів підприємства щодо виконання планів і
графіків випуску продукції. Бере участь у роботі з удосконалення
спеціалізації і кооперування виробництва, підвищення його
ефективності. Забезпечує оперативний облік випуску продукції і
виконаних робіт, підготовку встановлених звітів. Керує роботою
диспетчерів та інших працівників диспетчерської служби, контролює
ведення ними диспетчерських журналів та технічної документації. Повинен знати: постанови, розпорядження, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з організації оперативного
управління виробництвом; профіль, спеціалізацію та особливості
структури підприємства, перспективи його розвитку; основи
технології виробництва продукції; організацію виробництва в галузі
і на підприємстві; номенклатуру продукції, види виконуваних робіт
і послуг; виробничі потужності, технічні характеристики,
конструктивні особливості і режими роботи устаткування
підприємства, правила його експлуатації; порядок і методи
виробничого планування, спеціалізацію і територіальне розташування
підрозділів підприємства, виробничі зв'язки між ними; системи і
методи обліку процесу і результатів виробництва; положення,
інструкції та інші керівні матеріали з розроблення і оформлення
технічної документації; організацію роботи виробничих складів,
транспортних, вантажно-розвантажувальних робіт на підприємстві;
стандарти і технічні умови на поставку продукції; передовий
вітчизняний і світовий досвід оперативного управління
виробництвом; економіку, організацію праці та управління; трудове
законодавство. Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі
управління. Стаж роботи за професією диспетчера або керівника з
оперативного управління виробництвом: для магістра - не менше 2
років, спеціаліста - не менше 3 років; у тому числі не менше 1
року на даному підприємстві.
4. ГОЛОВНИЙ ЕКОНОМІСТ
Завдання та обов'язки. Керує науково-економічним та
організаційно-економічним забезпеченням діяльності підприємства.
Розробляє та організує впровадження заходів щодо підвищення
продуктивності, ефективності та рентабельності виробництва, якості
продукції, зниження собівартості, забезпечення зростання
продуктивності праці, досягнення ефективних результатів за умов
раціоналізації витрат матеріальних, трудових і фінансових
ресурсів. Координує діяльність економічних підрозділів
підприємства щодо складання перспективних планів роботи в умовах
конкуренції згідно з укладеними господарськими договорами,
розробки поточних планів з необхідними обгрунтуваннями і
розрахунками, організаційно-технічних заходів з удосконалення
господарського механізму, економічної діяльності, виявлення і
використання резервів виробництва. Сприяє підвищенню
обгрунтованості економічних розрахунків, установленню планових
показників на основі прогресивних техніко-економічних нормативів
матеріальних і трудових витрат з урахуванням досягнень науки і
техніки, організації виробництва та праці. Проводить роботу з
удосконалення планування економічних показників діяльності
підрозділів підприємства. досягнення високого рівня їх
обгрунтованості, створення і поліпшення нормативної бази
планування, норм витрат товарно-матеріальних цінностей, обігових
коштів і використання виробничих потужностей. Організує розробку
методичних матеріалів з техніко-економічного планування роботи
виробничих підрозділів підприємства, розрахунків економічної
ефективності капітальних вкладень, необхідності впровадження
раціоналізаторських пропозицій та винаходів, пової техніки і
технології. Здійснює методичне керівництво і організацію роботи з
упровадження, вдосконалення та підвищення ролі економічних методів
управління, розширення сфери дії внутрішньогосподарського
розрахунку. Забезпечує суворе додержання режиму економії
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів на всіх напрямах
господарської діяльності підприємства. Бере участь у роботі щодо
удосконалення організації виробництва, готує пропозиції,
спрямовані на підвищення продуктивності праці та ефективності
виробництва, зміцнення господарської самостійності підприємства та
економічної відповідальності працівників. Організує розроблення
раціональних форм первинної планової, облікової та звітної
документації, яка застосовується на підприємстві, а також бере
участь у впровадженні автоматизованих систем управління та
обчислювальної техніки для проведення економічних розрахунків у
галузі планування, обліку й аналізу господарської діяльності.
Організує проведення комплексного економічного аналізу і оцінки
наслідків виробничо-господарської діяльності підприємства та його
підрозділів, розроблення заходів щодо використання
внутрішньогосподарських резервів, проведення атестації та
раціоналізації робочих місць. Керує економічними дослідженнями, що
проводяться на підприємстві, укладає договори про творче
співробітництво з науково-дослідними установами та вищими
навчальними закладами, організує розроблення методів економічної
оцінки заходів, спрямованих на розвиток техніки, вдосконалення
організації виробництва, а також пропозицій щодо практичного
використання результатів наукових досліджень у галузі економіки.
Здійснює заходи щодо впровадження в практику досягнень економічної
науки. Сприяє розвитку громадської економічної роботи на
підприємстві, подає методичну допомогу творчим громадським
об'єднанням працюючих, які здійснюють економічний аналіз та пошук
резервів виробництва, залучає їх до вирішення питань, пов'язаних з
розвитком економіки підприємства. Організує проведення економічних
розрахунків та аналізу ефективності впровадження нової техніки і
технології, а також нових видів продукції під час їх створення і
освоєння. Керує проведенням порівняльного аналізу показників
роботи підприємства та інших підприємств, упровадженням передового
досвіду економічної роботи. Бере участь у розробленні та
впровадженні заходів з поліпшення економічних показників роботи
підприємства (щодо обсягу виробництва, підвищення продуктивності
праці, зниження собівартості продукції, збільшення прибутку тощо),
в реалізації прогресивних форм і методів економічної роботи. Керує
роботою з підвищення рівня економічних знань працівників.
Контролює своєчасність подання звітів про результати економічної
діяльності у відповідні органи. Керує структурними підрозділами
підприємства, які виконують економічну роботу, сприяє
впровадженню економічно доцільних рішень з управління
виробництвом. Повинен знати: закони, постанови, укази, розпорядження,
рішення, інші нормативно-правові акти органів державної влади і
місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності
підприємства, керівні, методичні і нормативні матеріали з
організації економічної роооти на підприємствах; профіль,
спеціалізацію та особливості структури підприємства; перспективи
технічного та економічного роівптку галузі; виробничі потужності
підприємства; основи технології виробництва продукції; порядок
розроблення та затвердження програм і планів
впробничо-господарської діяльності; економічні методи управління і
керування підприємством; організацію, форми і методи планової
роботи на підприємстві; порядок розрахунку економічної
ефективності від упровадження нових видів продукції, техніки,
технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів; порядок
розроблення нормативів матеріальних, трудових і фінансових витрат;
порядок укладання та виконання господарських договорів; вітчизняні
та світові досягнення науки і техніки у відповідній галузі
виробництва та досвід передових підприємств з організації і
вдосконалення економічної роботи; економіку, організацію
виробництва, праці та управління; чинне господарське
законодавство. Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі
управління. Стаж економічної роботи за професіями керівників
нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не
менше 3 років.
5. ГОЛОВНИЙ ЕНЕРГЕТИК
Завдання та обов'язки. Керує науково-технічною та
технологічною підготовкою енергозабезпечення підприємства.
Організує технічно правильну експлуатацію і своєчасний ремонт
енергетичного та природоохоронного устаткування та енергосистем,
безперервне забезпечення виробництва електроенергією, парою,
газом, водою та іншими видами енергії, контроль за раціональними
витратами енергетичних ресурсів на підприємстві, послідовне
додержання режиму енергозбереження та економії. Керує плануванням
роботи енергетичної служби, розробленням графіків ремонту
енергетичного устаткування та енергомереж, планів виробництва та
споживання підприємством електроенергії, технологічного палива,
пари, газу, води, стиснутого повітря, норм витрат і режимів
споживання всіх видів енергії. Забезпечує підготовку заявок і
необхідних розрахунків до них на придбання енергетичного
устаткування, матеріалів, запасних частин, на відпускання
підприємству енергетичної та теплової енергії і приєднання
додаткової потужності до енергозабезпечуючих підприємств,
розроблення заходів щодо зниження норм витрат енергоресурсів,
упровадження нової техніки, яка забезпечує надійну, економну та
безпечну роботу енергоустановок, а також підвищення продуктивності
праці. Бере участь у розробленні планів перспективного розвитку
енергогосподарства, підвищення ефективності виробництва, у
підготовці пропозицій щодо реконструкції, технічного переоснащення
підприємства, впровадження засобів комплексної механізації та
автоматизації виробничих процесів, у розгляді проектів
реконструкції та модернізації систем енергозабезпечення
підприємства і його підрозділів, у підготовці технічних завдань на
проектування нових і реконструкцію діючих енергооб'єктів.
Розробляє плани впровадження теплоутилізаційних установок і
заходів щодо підвищення ефективності використання вторинних
енергетичних ресурсів. Забезпечує ведення технічного паспорту
енергетичного господарства підприємства. Бере участь в оформленні
актів на списування енергоустаткування підприємства, а також
документів на передачу іншим підприємствам і організаціям. Готує
висновки на розроблені проекти, бере участь у випробуваннях та
прийманні енергоустановок і мереж у промислову експлуатацію. Бере
участь у роботі комісій з приймання в експлуатацію заново
збудованих об'єктів та змонтованого устаткування. Забезпечує
проведення робіт щодо захисту підземних споруд і комунікацій,
організує перевірку засобів зв'язку, сигналізації, обліку,
контролю, захисту та автоматики, а також своєчасне пред'явлення
інспекції державного нагляду котлів і посудин, які працюють під
тиском. Організує розроблення заходів щодо підвищення ефективності
використання паливно-енергетичних ресурсів, надійної та
економічної роботи енергоустановок, запобігання аварій, створення
безпечних і сприятливих умов праці під час їх експлуатації.
Здійснює контроль за додержанням правил з охорони праці,
інструкцій з експлуатації енергоустановок і використання
енергоустаткування та мереж. Укладає договори зі
сторонніми організаціями щодо забезпечення підприємства
електроенергією, парою, водою на іншими видами енергії, контролює
їх виконання. Організує збереження, облік наявності та
використання енергоустаткування, що знаходиться на підприємстві, а
також облік і аналіз витрат електроенергії та палива,
техніко-економічних показників роботи енергогосподарства, аварій
та їх причин. Проводить роботу з обміну досвідом у галузі
експлуатації енергетичного устаткування, економії
паливно-енергетичних ресурсів, сприяє досягненню високих
показників експлуатації енергоустановок. Забезпечує впровадження
прогресивних форм організації праці на дільницях
енергогосподарства, атестації та раціоналізації робочих місць,
нових прогресивних методів ремонту й експлуатації
енергоустаткування. Готує висновки на раціоналізаторські
пропозиції та винаходи щодо удосконалення енергоустаткування та
енергозабезпечення, організує впровадження прийнятих пропозицій.
Керує працівниками відділу і підрозділами підприємства, які
здійснюють енергетичне обслуговування виробництва. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з організації енергетичного
обслуговування; профіль, спеціалізацію та особливості структури
підприємства, перспективи його розвитку; основи технології
виробництва продукції підприємства; особливості енергетичного
забезпечення виробництва в галузі та на підприємстві; систему
планово-запобіжного ремонту і раціональної експлуатації
устаткування; виробничі потужності, технічні характеристики,
конструктивні особливості та режими роботи енергетичного
устаткування, енергоспоживаючих установок, правила їх
експлуатації; енергозберігаючі технології; порядок і методи
планування роботи устаткування та проведення ремонтних робіт;
положення, інструкції та інші керівні матеріали з розроблення та
оформлення технічної документації; правила приймання і здавання
устаткування після монтування і ремонту; вимоги законодавства щодо
енергозабезпечення та енергозбереження, охорони навколишнього
середовища; вимоги організації праці під час експлуатації,
ремонтування і модернізації енергетичного устаткування; порядок
розроблення норм витрат паливно-енергетичних ресурсів; порядок
укладання договорів із сторонніми організаціями щодо забезпечення
підприємства електроенергією, парою, водою та іншими видами
енергії; передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі
енергетичного забезпечення; економіку, організацію виробництва,
праці та управління; трудове законодавство. Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі
управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня:
для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.
6. ГОЛОВНИЙ ЗВАРНИК
Завдання та обов'язки. Керує науково-технічною та
технологічною підготовкою виконання зварювальних робіт. Забезпечує
виготовлення і випуск високоякісної продукції, удосконалення
конструкцій виробів, їх технологічність, високу продуктивність
праці. Здійснює технічне керівництво підрозділами, які займаються
розробленням і впровадженням технологічних процесів зварювання і
засобів технологічного оснащення зварювальних робіт. Очолює
розроблення перспективних та річних планів технологічної
підготовки пропедення зварювальних робіт, графіків виконання
планово-запобіжного і капітального ремонту зварювального
устаткування, планування строків і обсягів робіт, витрат трудових
та матеріальних ресурсів. Вивчає та аналізує технологію та якість
виконання зварювальних робіт, умови роботи устаткування, організує
розроблення впровадження у виробництво прогресивних методів
зварювання, забезпечує скорочення трудових витрат, економію
матеріальних і енергетичних ресурсів під час виконання
зварювальних робіт, поліпшення їх якості. Контролює розроблення
необхідної технічної документації та забезпечення нею виробництва,
суворе додержання технологічних режимів зварювання, норм витрат
матеріалів, правил технічної експлуатації устаткування та
безпечного ведення робіт. Забезпечує складання заявок на
устаткування та матеріали, які необхідні для виконання
зварювальних робіт, організацію обліку зварювального устаткування,
його паспортизацію. Бере участь у розгляді питань реконструкції та
технічного переобладнання підприємства, вживає заходів щодо
впровадження нового зварювального устаткування, комплексної
механізації та автоматизації технологічних процесів, розроблення
планів підвищення ефективності виробництва. Керує роботою з
проектування та створення нових виробничих підрозділів, які
виконують зварювальні роботи, їх спеціалізації та завантаження
устаткування з врахуванням вимог організації праці і безпечного
ведення робіт, забезпечує своєчасне освоєння проектних
потужностей, підвищення коефіцієнта змінності роботи устаткування.
Організує розроблення та реалізацію планів, заходів щодо
впровадження прогресивної техніки і технології, поліпшення
використання технологічного устаткування та оснастки, виробничих
площ, підвищення якості та надійності зварних конструкцій.
Розглядає і готує відгуки та висновки на найбільш складні
раціоналізаторські пропозиції і винаходи щодо методів та
технології зварювання, організації зварювальних робіт і
удосконалення зварювального устаткування. Організує виконання
робіт, пов'язаних з підвищенням рівня спеціалізації та
кооперування виробництва, використанням резервів підвищення
продуктивності праці. Керує дослідницькими та експериментальними
роботами з удосконалення методів і технології виконання
зварювальних робіт. Бере участь у роботі з визначення потреби
підприємства у кваліфікованих зварниках, підготовки до проведення
їх атестації за встановленим порядком. Організує роботу з вивчення
і впровадження науково-технічних досягнень, передового
вітчизняного і світового досвіду з технологічної підготовки та
виконання зварювальних робіт. Координує діяльність підрозділів і
працівників підприємства, які здійснюють технологічну підготовку
виконання зварювальних робіт, Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з технологічної підготовки
проведення зварювальних робіт; профіль, спеціалізацію та
особливості структури підприємства, перспективи його розвитку;
основи технології виробництва продукції підприємства; організацію
зварювальних робіт у галузі та на підприємстві; виробничі
потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості та
режими роботи зварювального устаткування, правила його
експлуатації; порядок і методи планування технологічної підготовки
виробництва і виконання зварювальних робіт; методи і способи
зварювання; положення, інструкції та інші керівні матеріали з
розроблення та оформлення технічної та технологічної документації;
технічні вимоги до застосовуваних у процесах зварювання
матеріалів, норми їх витрат; організацію ремонту зварювального
устаткування; види дефектів зварювання та способи їх усунення;
методи проведення досліджень і розробок у галузі вдосконалення
технології та організації зварювальних робіт; стандарти і технічні
умови на зварювальні роботи, будівельні норми та правила;
передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі технології та
організації зварювальних робіт; економіку, організацію
виробництва, праці й управління; трудове законодавство. Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі
управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня:
для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.
7. ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР
Завдання та обов'язки. Визначає науково-технічну політику,
перспективи розвитку підприємства і шляхи реалізації комплексних
програм з усіх напрямів удосконалення, реструктуризації,
реконструкції і технічного переозброєння виробництва, його
спеціалізації та кооперування. Забезпечує постійне підвищення
рівня технічної підготовки виробництва, його ефективності,
скорочення матеріальних, фінансових і трудових витрат на
виробництво продукції, робіт (послуг), високу їх якість,
довговічність згідно з державними стандартами, технічними умовами
і вимогами конструювання, раціональне використання виробничих
фондів і всіх видів ресурсів. Керує розробленням перспективних
планів розвитку підприємства, реконструкції та модернізації,
заходів щодо запобігання шкідливого впливу виробництва на
навколишнє середовище, дбайливого використання природних ресурсів,
створення сприятливих і безпечних умов праці і високої культури
виробництва. Організує розроблення і виконання планів впровадження
нової техніки і технології, організаційно-технічних заходів,
науково-дослідних та експериментальних конструкторських робіт.
Забезпечує ефективність проектних рішень, своєчасну та якісну
підготовку виробництва, технічну експлуатацію, ремонт і
модернізацію устаткування, досягнення високого рівня якості
продукції в процесі її розробки і виробництва. На основі сучасних
досягнень науки і техніки, результатів патентних досліджень, а
також передового досвіду з урахуванням потреб економіки і
споживачів організує роботу з поліпшення асортименту,
удосконалення та оновлення вироблюваної продукції, виконуваних
робіт (послуг), створення принципово нових видів продукції,
техніки і технології, проектування і впровадження у виробництво
засобів комплексної механізації та автоматизації технологічних
процесів, контролю і випробувань високопродуктивного
спеціалізованого устаткування, розроблення нормативів
трудомісткості виробів і норм витрат матеріалів на їх
виготовлення, послідовного здійснення режиму економії. Здійснює
контроль за додержанням проектної, конструкторської і
технологічної дисципліни, правил та норм з охорони праці,
виробничої санітарії та пожежної безпеки, вимог органів державного
нагляду за охороною праці, природоохоронних, санітарних та інших
органів. Забезпечує своєчасну підготовку технічної документації
(креслень, специфікацій, технічних умов, технологічних карт).
Укладає з науково-дослідними, проектними, конструкторськими та
технологічними установами, вищими навчальними закладами договори
щодо розроблення нової техніки та технології виробництва, проектів
реконструкції підприємства, його підрозділів, оновлення і
модернізації устаткування, комплексної механізації та
автоматизації виробничих процесів, автоматизованих систем
управління виробництвом, здійснює контроль за їх розробленням,
організує розгляд і впровадження проектів технічного
переозброєння, які розроблені сторонніми організаціями. Координує
роботу з питань патентно-винахідницької діяльності, стандартизації
та уніфікації, атестації і раціоналізації робочих місць,
метрологічного забезпечення, механоенергетичного обслуговування
виробництва. Вживає заходів щодо удосконалення організації
виробництва, праці і управління на науковій основі, впровадження
обчислювальної техніки, механізації та автоматизації інженерних та
управлінських робіт. Організує проведення наукових досліджень і
експериментів, випробувань нової техніки і технології, а також
роботу у сфері науково-технічної інформації та пропаганди,
раціоналізації і винахідництва, розповсюдження передового
виробничого досвіду та спрямовує творчу ініціативу працівників на
рішення перспективних завдань виробництва, підвищення його
техніко-економічного рівня. Проводить роботу із захисту пріоритету
науково-технічних рішень, підготовки матеріалів на їх патентування
та отримання ліцензій. Забезпечує постійне удосконалення
підготовки і підвищення кваліфікації персоналу відповідно до вимог
науково-технічного прогресу. Керує діяльністю технічних служб
підприємства, контролює результати їх роботи, стан трудової і
виробничої дисципліни в підпорядкованих підрозділах. Повинен знати: закони, постанови, укази, розпорядження,
рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади та
місцевого самоврядування, які регулюють діяльність підприємства;
профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства;
перспективи технічного, економічного та соціального розвитку
галузі і підприємства; виробничі потужності підприємства;
технологію виробництва продукції; порядок розроблення і
затвердження планів виробничо-господарської діяльності; методи
господарювання та управління підприємством; порядок укладання і
виконання господарських договорів; вітчизняні і світові досягнення
науки і техніки відповідно до галузі виробництва та досвід
передових підприємств, менеджмент, маркетинг, економіку,
організацію виробництва, праці та управління, законодавство
України в галузі науково-технічної політики. Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі
управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня не
менше 5 років.
8. ГОЛОВНИЙ КОНСТРУКТОР
Завдання та обов'язки. Керує створенням нових та
модернізацією конструкцій виробів (комплексів, машин, апаратів,
приладів, механізмів) діючого виробництва, забезпечуючи їх високий
технічний рівень, відповідність сучасним досягненням науки і
техніки, вимогам технічної естетики, технології виробництва.
Вживає заходів щодо прискорення освоєння перспективних
конструкторських розробок, найновіших матеріалів, широкого
впровадження науково-технічних досягнень. Організує розроблення
проектів нових дослідних і промислових установок, нестандартного
устаткування і пристроїв у зв'язку з реконструкцією об'єктів,
автоматизацією виробництва та механізацією трудомістких процесів.
Проводить роботу з підвищення рівня стандартизації та уніфікації
конструкцій виробів, що розробляються. Забезпечує відповідність
нових і модернізованих конструкцій технічним завданням,
стандартам, вимогам організації праці, нормам техніки безпеки.
Керує підготовкою техніко-економічних обгрунтувань ефективності
нових конструкторських розробок, їх переваг порівняно з тими
виробами, що виготовлялися раніше. Організує розроблення
перспективних і річних планів впровадження нової техніки,
конструкторської підготовки виробництва, дослідних та
експериментально-конструкторських робіт, контролює їх виконання.
Забезпечує впровадження систем автоматизованого проектування,
своєчасну підготовку, узгодження і затвердження креслень та іншої
технічної документації, яка розроблюється конструкторськими
підрозділами. Разом із замовниками здійснює розроблення технічних
завдань на проектування, забезпечує захист в установленому порядку
розроблених ескізних, технічних і робочих проектів, їх узгодження
з відповідними організаціями, подає проектні рішення на
затвердження. Організує зберігання відповідно до діючих правил,
тиражування і своєчасне забезпечення виробництва кресленнями та
іншою конструкторською документацією. Вживає заходів щодо
скорочення термінів освоєння нової техніки, вартості і циклу
конструкторської підготовки виробництва за рахунок впровадження
прогресивних методів проектування, обчислювальної техніки,
передових способів тиражування технічної документації, широкого
використання в проектах стандартизованих і уніфікованих деталей і
складальних одиниць. Здійснює керівництво дослідними та
експериментальними роботами, що проводяться в підрозділах
дослідного виробництва. Організує виготовлення дослідних зразків,
їх експериментальну перевірку, опрацювання установочних партій та
випуск перших промислових серій, домагаючись постійного підвищення
надійності виробів і рівня їх технологічності, зниження
собівартості, трудомісткості і матеріаломісткості. Бере участь у
монтажі, випробуванні, налагодженні та пуску нових конструкцій
виробів. Здійснює авторський нагляд за виготовленням виробів та їх
експлуатацією. Подає на затвердження зміни, які вносяться в
технічну документацію з конструкторської підготовки виробництва.
Бере участь у роботі з атестації виробів за категоріями якості,
розробленні пропозицій щодо реконструкції, технічного
переозброєння, інтенсифікації виробництва, підвищення його
ефективності. Забезпечує конструкторське розроблення прийнятих до
впровадження раціоналізаторських пропозицій та винаходів.
Розглядає та готує відгуки і висновки на винаходи та
раціоналізаторські пропозиції, а також на проекти стандартів та
іншу конструкторську документацію, яка надходить на підприємство
від сторонніх організацій. Керує працівниками відділу, направляє і
координує діяльність підпорядкованих йому підрозділів, які ведуть,
конструкторську підготовку виробництва. Повинен знати: закони, постанови, укази, розпорядження,
рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і
місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності
підприємства; методичні, нормативні та інші керівні матеріали з
конструкторської підготовки виробництва; профіль, спеціалізацію і
особливості структури підприємства; перспективи технічного
розвитку галузі і підприємства; технологію виробництва продукції
підприємства; системи і методи проектування; організацію
конструкторської підготовки виробництва в галузі і на
підприємстві; виробничі потужності, технологічні характеристики,
конструктивні особливості і режими роботи устаткування
підприємства, правила його експлуатації; порядок і методи
планування конструкторської підготовки виробництва; технічні
вимоги до розроблюваних конструкцій, умов їх монтажу та здавання в
експлуатацію; методи проведення технічних розрахунків; основи
технічної естетики, художнього конструювання та ергономіки;
стандарти, технічні умови та інші керівні матеріали з розроблення
та оформлення конструкторської документації; основи стандартизації
і патентознавства; системи автоматизованого проектування; засоби
механізації обчислювальних робіт; копіювання і тиражування
конструкторської документації; вимоги організації праці до
проектно-конструкторської документації; вітчизняні і світові
досягнення науки та техніки у відповідній галузі виробництва;
передовий вітчизняний та світовий досвід конструювання аналогічної
продукції; економіку, організацію виробництва, праці та
управління; трудове законодавство. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).
Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за
професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2
років, спеціаліста - не менше 3 років.
9. ГОЛОВНИЙ МЕТАЛУРГ
Завдання та обов'язки. Керує виконанням комплексу робіт з
технологічної підготовки металургійного виробництва, забезпечує
виконання плану випуску продукції в заданому асортименті і за
визначеними техніко-економічними показниками. Організує
розроблення і впровадження у виробництво прогресивних, економічно
обгрунтованих технологічних процесів, які гарантують високий
рівень технологічної підготовки виробництва, продуктивності праці
і якості вироблюваної продукції на рівні кращих вітчизняних та
світових зразків. Бере участь у розробленні перспективних і річних
планів технологічної підготовки виробництва, розрахунків та
обгрунтувань до них. Організує впровадження нової техніки, засобів
комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів,
розроблення стандартів, технічних умов і технологій на нові види
продукції. Очолює роботу зі складання розрахунків виробничих
потужностей металургійних агрегатів і завантаження устаткування, з
розроблення норм витрат основних і допоміжних матеріалів та інших
техніко-економічних нормативів з металургійного виробництва. Керує
розробленням технологічної документації і здійснює контроль за
забезпеченням нею виробництва. Бере участь у вирішенні питань
підвищення ефективності виробництва, внутрішньогосподарської
кооперації, розробленні графіків проведення планово-запобіжних та
капітальних ремонтів основних агрегатів та устаткування, а також у
прийманні їх після ремонту. Забезпечує розвиток і повне
використання виробничих потужностей, контроль за суворим
додержанням установленої' технології та режимів роботи з
урахуванням вимог охорони навколишнього середовища, правил
експлуатації устаткування, а також вимог до сировини, матеріалів і
готової продукції. Керує складанням технічних завдань на
реконструкцію і модернізацію агрегатів та устаткування,
підготовкою до пуску об'єктів, що наново будуються і
реконструюються, та забезпечує своєчасне освоєння проектних
потужностей. Бере участь у складанні планів науково-дослідних
робіт, впровадження нової техніки, передової технології і
механізації трудомістких процесів, організаційно-технічних заходів
щодо технічного переозброєння та реконструкції діючого
виробництва, удосконалення технічного контролю виробництва,
покращення якості продукції, організації праці, забезпечує їх
виконання. Керує проведенням дослідних та експериментальних робіт
з освоєння технологічних процесів і режимів виробництва. Розглядає
та готує висновки на важливі раціоналізаторські пропозиції та
винаходи, які відносяться до устаткування, технології та
організації металургійного виробництва, організує роботу з
вивчення та впровадження передового вітчизняного і світового
досвіду в цій галузі. Координує діяльність підрозділів і
працівників підприємства, які здійснюють технологічну підготовку
металургійного виробництва. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з технологічної підготовки
виробництва; профіль, спеціалізацію та особливості структури
підприємства, перспективи його розвитку; технологію металургійного
виробництва та вироблюваної підприємством продукції; організацію
технологічної підготовки виробництва в галузі і на підприємстві;
виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні
особливості та режими роботи устаткування, правила його
експлуатації; порядок і методи планування технологічної підготовки
виробництва; технічні умови до сировини, матеріалів,
напівфабрикатів та готової продукції; методи проведення технічних
розрахунків; стандарти, технічні умови та інші керівні матеріали з
розроблення та оформлення технічної документації; основи
стандартизації і патентознавства; вимоги організації праці під час
проектування технологічних процесів; передовий вітчизняний та
світовий досвід проектування і технологічної підготовки
виробництва; економіку, організацію виробництва, праці та
управління; трудове законодавство. Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі
управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня:
для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.
10. ГОЛОВНИЙ МЕТРОЛОГ
Завдання та обов'язки. Організує роботи з метрологічного
забезпечення розроблення, виробництва, випробувань та експлуатації
продукції. Керує підготовкою проектів планів упровадження нової
вимірювальної техніки, організаційно-технічних заходів щодо
підвищення ефективності виробництва, удосконалення метрологічного
забезпечення, засобів та методів вимірювань, контролю та
випробувань. Забезпечує складання локальних перевіряльних схем,
установлення оптимальної періодичності та розроблення календарних
графіків перевірки засобів вимірювань. Очолює роботу з проведення
метрологічної експертизи конструкторської та іншої технічної
документації, розроблюваної на підприємстві, а також тієї
документації, що надходить від інших підприємств та організацій.
Бере участь у випробуваннях з автоматизації виробничих процесів,
які пов'язані із застосуванням засобів вимірювання, в роботі для
визначення потреби підприємства в цих засобах. Забезпечує
впровадження сучасних методів та засобів вимірювань, а також
проведення робіт з оцінювання похибок вимірювань. Організує роботу
з аналізу стану метрологічного забезпечення, проведення
метрологічних атестацій нестандартизованих засобів вимірювань,
розроблення, узгодження та затвердження методик, інструкцій та
іншої нормативно-технічної документації для їх перевірки, а також
атестації засобів вимірювань після їх відновлення, ремонту і
перевірки. Здійснює контроль за оснащенням технологічного процесу
всіма передбаченими регламентом засобами вимірювань, відповідністю
застосовуваних у підрозділах підприємства засобів і методів
вимірювань вимогам щодо додержання заданих режимів виробництва та
якості продукції. Організує підготовку технічних завдань на
проектування та розробку засобів вимірювань спеціального
призначення. Забезпечує комплектацію обмінного фонду засобів
вимірювань, випробувань та контролю, збереження та звіряння за
встановленим порядком робочих еталонів, ремонт та утримання в
належному стані зразків засобів вимірювань. Сприяє впровадженню
державних, галузевих стандартів та іншої нормативно-технічної
документації, яка регламентує норми точності вимірювань, методи та
засоби перевірки. Керує складанням установленої звітності та
поданням її до органів державної метрологічної служби. Організує
роботу з підвищення кваліфікації працівників метрологічної служби.
Керує працівниками підприємства, які здійснюють метрологічний
контроль та метрологічне забезпечення виробництва. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з метрологічного забезпечення
виробництва; профіль, спеціалізацію та особливості структури
підприємства, перспективи його розвитку, порядок та методи
планування роботи з метрологічного контролю та забезпечення
виробництва; організацію метрологічного забезпечення виробництва в
галузі та на підприємстві; виробничі потужності, технічні
характеристики, конструктивні особливості та режими роботи
устаткування, правила його експлуатації; технологію виробництва
продукції підприємства; положення, інструкції та інші керівні
матеріали з розроблення та оформлення технічної документації;
будову та правила експлуатації засобів вимірювань, організацію їх
ремонту; методи проведення досліджень та розробок з удосконалення
метрологічного забезпечення і засобів вимірювань; порядок
укладання договорів із сторонніми організаціями; передовий
вітчизняний та світовий досвід метрологічного контролю та
забезпечення виробництва; економіку, організацію виробництва,
праці та управління, трудове законодавство. Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі
управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня:
для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.
11. ГОЛОВНИЙ МЕХАНІК
Завдання та обов'язки. Забезпечує безперервну і технологічно
правильну експлуатацію та надійну роботу устаткування, підвищення
його змінності, додержання в працездатному стані з потрібним
рівнем точності. Організує розроблення планів огляду, випробувань
та профілактичних ремонтів устаткування згідно з положеннями
системи планово-запобіжного ремонту, затверджує ці плани і
контролює їх виконання, забезпечує технічну підготовку
виробництва. Узгоджує плани (графіки) з підрядними організаціями,
залученими для проведення ремонтів, своєчасно забезпечує їх
необхідною технічною документацією, бере участь у складанні
титульних списків на капітальний ремонт. Організує роботу з обліку
наявності та руху устаткування, складання і оформлення технічної і
звітної документації. Керує розробленням нормативних матеріалів
щодо ремонту устаткування, витрат матеріалів на
ремонтно-експлуатаційні потреби, аналізом показників його
використання, складанням кошторисів на проведення ремонтів,
оформленням заявок на придбання матеріалів та запасних частин,
необхідних під час експлуатації устаткування. Готує висновки і
відгуки на проекти стандартів, технічних завдань та інших
документів щодо ремонтопридатності, надійності і міцності. Бере
участь у роботі комісій з приймання в експлуатацію збудованих
об'єктів і змонтованого устаткування. Організує з використанням
ЕОМ основні роботи з управління та планування технічного
обслуговування і ремонтних робіт механічного устаткування. Бере
участь в організації обліку та зберігання запасних частин.
Організує міжремонтне обслуговування, своєчасний та якісний ремонт
і модернізацію устаткування, роботу з підвищення його надійності
та довговічності, технічний нагляд за станом, утриманням, ремонтом
будівель і споруд, забезпечує раціональне використання матеріалів
для виконання ремонтних робіт. Бере участь у підготовці пропозицій
з атестації, раціоналізації, обліку та планування робочих місць,
модернізації устаткування, реконструкції, технічного переозброєння
підприємства, упровадження засобів комплексної механізації та
автоматизації технологічних процесів, охорони навколишнього
середовища, у розробленні планів підвищення ефективності
виробництва. Організує проведення інвентаризації основних
виробничих фондів, визначає застаріле устаткування, об'єкти, що
потребують капітального ремонту, і встановлює черговість
проведення ремонтних робіт. Бере участь в експериментальних,
налагоджувальних та інших роботах з упровадження та освоєння нової
техніки, у випробуваннях устаткування, у прийманні нового та
відремонтованого устаткування, реконструйованих будівель і споруд.
Вивчає умови роботи устаткування, окремих вузлів та деталей, 33
розробляє і здійснює заходи щодо запобігання непланових зупинок
устаткування, подовження строків служби вузлів та деталей,
міжремонтних періодів, поліпшення зберігання устаткування,
підвищення надійності його в експлуатації; організує на
підприємстві спеціалізований ремонт, централізоване виготовлення
запасних частин, вузлів та змінного устаткування. Бере участь у
вивченні причин зношування устаткування, його простоїв,
розслідуванні аварій, розробленні та впровадженні заходів щодо їх
ліквідації та запобігання. Керує розробленням та впровадженням
заходів щодо заміни малоефективного устаткування
високопродуктивним, скорочення незапланованих ремонтів та простоїв
устаткування, зниження витрат на ремонт та його утримання на
основі застосування прогресивних методів ремонту і відновлення
деталей, вузлів та механізмів. Забезпечує контроль за якістю робіт
з монтажу устаткування, раціональними витратами коштів на
капітальний ремонт, за правильністю зберігання устаткування на
складах, своєчасністю перевірки та пред'явлення інспекції
державного технічного нагляду підйомних механізмів та інших
об'єктів, внесенням змін у паспорти устаткування. Вживає заходів
щодо виявлення невикористаного устаткування та його реалізації,
поліпшення експлуатації діючого устаткування, організації
ремонтних, робіт на основі механізації праці та впровадження
передового досвіду, вдосконалення організації праці працівників
ремонтної служби. Забезпечує додержання правил і норм охорони
праці під час проведення ремонтних робіт. Бере участь у
розробленні та впровадженні заходів щодо створення безпечних і
сприятливих умов праці під час експлуатації та ремонтування
устаткування, в розгляді раціоналізаторських пропозицій стосовно
поліпшення роботи устаткування, готує відгуки та висновки на більш
складні зі них, а також на проекти державних, галузевих нормативів
і стандартів, сприяє впровадженню прийнятих раціоналізаторських
пропозицій. Керує працівниками відділу і підрозділами, які
здійснюють ремонтне обслуговування устаткування, будівель та
споруд підприємства. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з організації ремонту
устаткування, будівель, споруд; профіль, спеціалізацію та
особливості структури підприємства, перспективи його розвитку;
технологію виробництва продукції підприємства; організацію
ремонтної служби на підприємстві; порядок і методи планування
роботи устаткування та проведення ремонтних робіт; систему
планово-запобіжного ремонту і раціональної експлуатації
технологічного устаткування; виробничі потужності, технічні
характеристики, конструктивні особливості, призначення та режими
роботи устаткування підприємства, правила його експлуатації;
методи монтажу та ремонту устаткування, організацію і технологію
ремонтних робіт; порядок складання відомостей дефектів, паспортів,
альбомів креслень запасних частин, інструкцій з експлуатації
устаткування та іншої технічної документації; правила приймання і
здавання устаткування після ремонту; вимоги організації праці під
час експлуатації, ремонтування та модернізації устаткування і
ремонтної оснастки; передовий вітчизняний та світовий досвід
ремонтного обслуговування підприємства; економіку, організацію
виробництва, праці та управління; трудове законодавство. Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі
управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня:
для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.
12. ГОЛОВНИЙ ТЕХНОЛОГ
Завдання та обов'язки. Організує розроблення і впровадження
прогресивних, економічно обгрунтованих ресурсозберігаючих
технологічних процесів і режимів виробництва продукції, що
випускає підприємство, виконання робіт (послуг), які забезпечують
підвищення рівня технологічної підготовки і технічного
переоснащення виробництва, скорочення витрат сировини, матеріалів,
трудових витрат, поліпшення якості продукції, робіт (послуг) та
прискорення темпів зростання продуктивності праці. Вживає заходів
щодо прискорення освоєння у виробництві прогресивних технологічних
процесів, найновіших матеріалів, широкого впровадження
науково-технічних досягнень. Керує складанням планів упровадження
нової техніки і технології, підвищення ефективності виробництва,
розробленням технологічної документації, організує контроль за
забезпеченням нею цехів, дільниць та інших виробничих підрозділів
підприємства. Розглядає і затверджує зміни, що вносяться в
технічну документацію у зв'язку з корегуванням технологічних
процесів і режимів виробництва. Контролює виконання перспективних
і річних планів технологічної підготовки виробництва, суворе
додержання встановлених технологічних процесів, виявляє порушення
технологічної дисципліни та вживає заходів щодо їх усунення. Керує
роботою з організації та планування нових цехів і дільниць, їх
спеціалізації, освоєння нової техніки, нових високопродуктивних
технологічних процесів, виконання розрахунків виробничих
потужностей та завантаження устаткування, підвищення технічного
рівня виробництва і коефіцієнта змінності роботи устаткування,
розроблення та перегляду технічних умов і вимог до сировини,
основних та допоміжних матеріалів, напівфабрикатів, упровадження
прогресивних норм трудових витрат, витрачання технологічного
палива та електроенергії, сировини та матеріалів, заходів щодо
запобігання та усунення браку, зниження матеріаломісткості
продукції та трудомісткості її виробництва. Забезпечує
удосконалення технології виготовлення виробів, виконання робіт
(послуг), упровадження досягнень науки і техніки, прогресивних
базових технологій, високопродуктивних, ресурсозберігаючих та
безвідходних технологій, проектування і впровадження технологічних
систем, засобів охорони навколишнього середовища, комплексної
механізації та автоматизації виробничих процесів, нестандартного
устаткування, технологічної оснастки, пристроїв та інструменту,
своєчасне освоєння проектних потужностей, додержання нормативів
використання устаткування. Здійснює заходи щодо атестації та
раціоналізації робочих місць. Бере участь у роботі з визначення
номенклатури параметрів і оптимальних норм точності вимірювань, з
вибору необхідних засобів їх виконання, удосконалення методів
контролю якості продукції. Розглядає проекти конструкцій виробів
або складу продукту, державних і галузевих стандартів, а також
складні раціоналізаторські пропозиції та винаходи щодо технології
виробництва, готує висновки про їх відповідність вимогам
економічної технології виробництва. Узгоджує складні питання щодо
технологічної підготовки виробництва і підрозділами підприємства,
проектними, дослідними організаціями, представниками замовників.
Забезпечує впровадження систем автоматизованого проектування,
організаційної та обчислювальної техніки, автоматизованих систем
управління устаткуванням і технологічними процесами. Бере участь у
розробленні проектів реконструкції підприємства, заходів щодо
скорочення строків освоєння нової техніки і технології,
раціонального використання виробничих потужностей, зниження
енерго- і матеріаломісткості виробництва, підвищення його
ефективності, поліпшення якості продукції. Керує проведенням
дослідних і експериментальних робіт з освоєння розроблених
технологічних процесів, бере участь у промислових випробуваннях
нових видів машин і механізмів, засобів механізації та
автоматизації виробництва, в роботі комісій з приймання систем і
устаткування в експлуатацію. Забезпечує визначення ефективності
впровадження нової техніки, технології, організації виробництва,
раціоналізаторських пропозицій та винаходів, складання звітів про
впровадження досягнень науки, техніки та передового досвіду. Керує
працівниками відділу, координує і направляє діяльність підрозділів
підприємства, які забезпечують технологічну підготовку
виробництва. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з технологічної підготовки
виробництва; профіль, спеціалізацію та особливості структури
підприємства; перспективи технічного розвитку галузі та
підприємства; технологію виробництва продукції: системи і методи
проектування; організацію технологічної підготовки виробництва в
галузі та на підприємстві; виробничі потужності, технічні
характеристики, конструктивні особливості та режими роботи
устаткування, правила його експлуатації; порядок і методи
планування технологічної підготовки виробництва; технічні вимоги
щодо сировини, матеріалів і готової продукції; положення,
інструкції та інші керівні матеріали з розроблення та оформлення
технічної документації; засоби механізації та автоматизації
виробничих процесів; методи визначення ефективності впровадження
нової техніки і технології, раціоналізаторських пропозицій та
винаходів; порядок атестації якості промислової продукції;
можливості застосування засобів обчислювальної техніки і методи
проектування технологічних процесів з їх використанням; порядок
уведення устаткування в експлуатацію; досягнення науки і техніки в
країні та за кордоном у відповідній галузі виробництва; передовий
вітчизняний та світовий досвід у галузі виробництва аналогічної
продукції; економіку, організацію виробництва, праці та
управління; трудове законодавство. Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі
управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня:
для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.
13. ДИРЕКТОР 3 КАДРОВИХ ПИТАНЬ ТА ПОБУТУ
Завдання та обов'язки. Організує роботу щодо забезпечення
підприємства кадрами різних професійних груп, розроблює і
впроваджує заходи щодо постійного підвищення
професійно-кваліфікаційного рівнів працівників відповідно до змін
в економічній, соціальній, технологічній та технічній ситуації на
підприємстві, а також у зв'язку із змінами на ринках товарів,
послуг та робочої сили. Організує роботи з підготовки і підвищення
кваліфікації кадрів, профорієнтації та профвідбору,
професійно-технічної і загальноосвітньої підготовки молоді,
професійного просування працівників, створенням необхідних умов
праці, побуту і відпочинку. Забезпечує нормальні умови на робочих
місцях, у гуртожитках та на об'єктах житлового фонду, нормальну
роботу дитячих установ, об'єктів харчування, медпунктів та інших
служб, пов'язаних з обслуговуванням працівників. Організує
технічний, господарський та санітарний нагляд за експлуатацією
житлового фонду, виробничих і культурно-побутових приміщень,
території. Організує розроблення та контролює реалізацію планів
капітальних та поточних ремонтів житла і соцкультпобутових
установ, своєчасне та якісне їх проведення. Вживає заходів щодо
забезпечення охорони підприємства, додержання пропускного режиму,
зберігання матеріальних цінностей у дитячих таборах, будинках
відпочинку, турбазах та культурно-побутових установах. Бере участь
у розподілі та обміні житлової площі, у прийманні в експлуатацію
житлових приміщень та культурно-побутових будівель і споруд.
Забезпечує якісне оформлення матеріалів для нагородження
працівників, організацію обліку кадрів, ведення і зберігання
особових справ, своєчасне подання інформації та звітності з
кадрових питань. Забезпечує вдосконалення діловодства, зберігання
документів. Керує роботою підпорядкованих йому підрозділів. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали стосовно кадрових питань і
побуту працюючих; профіль, спеціалізацію та особливості структури
підприємства; перспективи технічного, економічного і соціального
розвитку галузі та підприємства, виробничі потужності
підприємства; порядок розроблення і затвердження планів з питань
кадрової політики та побуту; технологічні процеси виробництва
продукції; форми, види і методи професійно-технічного навчання,
профорієнтаційну роботу, методи планування, порядок розроблення
планів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
кадрів; порядок ведення обліку та підготовку встановленої
звітності з кадрових питань та побуту; основи соціології,
психології праці; економіку, організацію виробництва та
управління; трудове і освітнє законодавство. Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі
управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня:
для магістра - не менше 2 років, для спеціаліста - не менше 3
років.
14. ДИРЕКТОР КОМЕРЦІЙНИЙ
Завдання та обов'язки. Визначає, планує, і координує роботи з
господарсько-фінансової діяльності підприємства у сферах
матеріально-технічного забезпечення, придбання і зберігання
сировини, збуту продукції за договорами постачання, транспортного
та адміністративно-господарського обслуговування і забезпечує
ефективне використання матеріальних і фінансових ресурсів,
зниження їх витрат, прискорення обороту обігових коштів. Організує
роботу підлеглих йому служб і структурних підрозділів щодо
розроблення перспективних та річних планів виробництва і
реалізації продукції, матеріально-технічного постачання,
фінансових планів підприємства, а також нормативних документів з
матеріально-технічного забезпечення якості продукції, організації
зберігання і транспортування сировини, збуту готової продукції.
Вживає заходів щодо своєчасного укладання договорів з
постачальниками і споживачами, розширення господарських зв'язків,
забезпечує виконання завдань і зобов'язань на постачання продукції
(щодо кількості, номенклатури, асортименту, якості, строків та
інших умов поставок). Здійснює контроль за виконанням плану
реалізації продукції, матеріально-технічного забезпечення
підприємства, планів з прибутку та інших фінансових показників, за
правильним витрачанням обігових коштів і цільовим використанням
банківського кредиту, припиненням виробництва продукції, яка не
матиме збуту. Керує розробленням заходів щодо ресурсозбереження і
комплексного використання матеріальних ресурсів, вдосконалення
нормування витрат сировини, матеріалів, обігових коштів і запасів
матеріальних цінностей, поліпшення економічних показників роботи
підприємства, підвищення рентабельності виробництва, зміцнення
фінансової дисципліни і господарського розрахунку, запобігання
утворенню наднормативних запасів товарно-матеріальних цінностей, а
також перевитрат матеріальних ресурсів. Контролює своєчасне
виконання завдань і зобов'язань з поставок продукції і їх
відповідність господарським договорам, вивчає перспективи попиту
на вироби, які випускає підприємство. Організує роботу складського
господарства, створює умови для належного зберігання матеріальних
ресурсів і готової продукції. Забезпечує раціональне використання
всіх видів транспорту, вдосконалення вантажно-розвантажувальних
робіт, вживає заходів щодо максимального оснащення цієї служби
необхідними механізмами і пристроями. Організує роботу з
використання і реалізації вторинних ресурсів і побічних продуктів.
Забезпечує своєчасне складання кошторисно-фінансових та інших
розрахунків, установленої звітності про виконання планів
матеріально-технічного постачання, роботи транспорту, збуту
готової продукції і фінансової діяльності. Координує роботу
підлеглих йому служб і підрозділів. Повинен знати: закони, постанови, укази, розпорядження,
рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і
місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності
підприємства; порядок укладання і виконання господарських
договорів; профіль, спеціалізацію, особливості структури
підприємства; перспективи технічного, технологічного та
економічного розвитку галузі і підприємства; виробничі потужності;
основи технології виробництва продукції підприємства; порядок
розроблення і затвердження планів господарсько-фінансової
діяльності; методи господарювання та управління підприємством;
досвід роботи з установлення контактів із постачальниками, порядок
ведення обліку і складання звітів про господарсько-фінансову
діяльність підприємства; організацію фінансової роботи,
матеріально-технічного забезпечення, транспортного обслуговування
і збуту продукції; організацію вантажно-розвантажувальних робіт;
порядок розроблення нормативів обігових коштів, норм витрат і
запасів товарноматеріальних цінностей; економіку, цінову та
рекламну політику, організацію виробництва, праці та управління;
трудове законодавство. Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі
управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня:
для магістра - не менше 2 років, для спеціаліста - не менше 3
років.
15. ЗАВІДУВАЧ АРХІВУ
Завдання та обов'язки. Організує ведення архівної справи на
підприємстві. Забезпечує відповідно до встановленого порядку
приймання, реєстрацію, систематизацію, зберігання і використання
документів. Разом з керівниками структурних підрозділів розробляє
номенклатуру справ поточного діловодства. Керує роботою з
упорядкування довідкового апарату, який полегшує облік і
використання архівних матеріалів. Надає необхідну методичну
допомогу, інструктує працівників структурних підрозділів
підприємства про порядок формування, підготовки і здавання
матеріалів до архіву. Контролює своєчасне надходження до архіву
документів, які закінчені діловодством. Забезпечує проведення
роботи з експертизи наукової і практичної цінності архівних
документів, відбору матеріалів на постійне і тимчасове зберігання,
складання актів про передавання документів до державних архівів,
списання і знищення матеріалів, термін зберігання яких минув.
Здійснює контроль за станом документів, своєчасним їх відновленням
і заміною, додержанням у приміщеннях архіву умов, необхідних для
забезпечення зберігання документів. Організує підготовку
необхідних довідок на основі даних, які є в наявності в матеріалах
архіву, готує встановлену звітність. Бере участь у розробленні
положень та інструкцій щодо ведення діловодства та організації
архівної справи на підприємстві. Керує працівниками архіву. Повинен знати: керівні матеріали органів, які регламентують
роботу архівів; порядок оформлення і чинну систему класифікації
матеріалів, що надходять до архіву; державну систему діловодства;
структуру підприємства; організацію праці та управління в архівних
установах, основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший
спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи
з ведення архівної справи: для спеціаліста або бакалавра - не
менше 2 років, молодшого спеціаліста - не менше 3 років.
16. ЗАВІДУВАЧ БЮРО ПЕРЕПУСТОК
Завдання та обов'язки. Організує роботу бюро відповідно до
встановленого порядку і за нормами чинних документів з організації
пропускного режиму підприємства. Забезпечує додержання пропускного
режиму і здійснює контроль правильності оформлення, видавання і
повернення перепусток, які дають право входу (виходу) на
підприємство або в'їзду (виїзду) на ного територію, а також облік
і зберігання незаповненнх бланків і повернених перепусток.
Організує експлуатацію технічних засобів реєстрації входу (виходу)
працівників, в'їзду (виїзду) транспорту на територію підприємства.
Керує роботою, яка полягас в підготовці необхідних звітів і
довідок, пов'язаних з діяльністю бюро і видаванням пропускних
документів. Оформлює у встановленому порядку акти на анулювання
документів, термін зберігання яких закінчився. Повинен знати: положення, інструкції та інші керівні
матеріали і нормативні документи щодо організації пропускного
режиму на підприємстві; експлуатаційні документи технічних засобів
пропускного режиму; правила і порядок видавання перепусток,
структуру підприємства і режим роботи ного підрозділів; порядок
обліку і зберігання бланків і повернених перепусток; порядок
обліку і підготовки звітності, пов'язаної з пропускним режимом
підприємства; керівників підприємства і зразки підписів осіб, що
мають право дозволяти видавання перепусток; правила внутрішнього
трудового розпорядку; основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного напряму
підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та стаж роботи на
підприємстві не менше 1 року або повна загальна середня освіта,
професійно-технічна освіта та стаж роботи на підприємстві не менше
2 років.
17. ЗАВІДУВАЧ ГОСПОДАРСТВА
Завдання та обов'язки. Організує роботи з господарського
обслуговування організації або установи. Забезпечує своєчасне
прибирання приміщень відповідно до санітарних норм і правил, а
також прилеглих територій. Організує архітектурно-художнє
оформлення фасадів будівель, прохідних, територій установи.
Організує виконання робіт з благоустрою і догляду за зеленими
насадженням. Забезпечує робочий стан систем каналізації,
опалення, вентиляції, електромережі тощо. Вживає заходів щодо
усунення несправностей та аварій. Забезпечує зберігання технічних
засобів і господарського інвентарю, його відновлення, поповнення і
раціональну експлуатацію. Забезпечує працівників канцелярським
приладдям і предметами господарського вжитку. Керує роботою
обслуговуючого персоналу. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, нормативи
методичні та інші керівні матеріали щодо організації виконання
робі з господарського обслуговування; засоби механізації праці
обслуговуючого персоналу; правила експлуатації приміщень; правила
внутрішнього трудового розпорядку; основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного напряму
підготовки (молодший спеціаліст) та стаж роботи з господарського
обслуговування не менше 1 року або повна загальна середня освіта,
професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на
виробництві і стаж роботи з господарського обслуговуванн не менше
2 років.
18. ЗАВІДУВАЧ ГУРТОЖИТКУ
Завдання та обов'язки. Організує комплекс робіт щодо
створення умов проживання громадян у гуртожитку. Керує роботою
обслуговуючого персоналу. Організує вселення в гуртожиток
громадян, які прибули. Стежить за своєчасною і правильною
реєстрацією громадян, які прибули та вибули. Організує прибирання
і контролює додержання чистоти у спальних кімнатах і місця
загального користування, стежить за справною роботою електро
газо-, тепломереж, водопроводу, каналізації та інших системы
гуртожитку. Забезпечує видавання і приймання інвентарю та іншого
необхідного майна. Відмічає громадянам, які вибувають із
гуртожитку, обхідні листи або видає довідки про відсутність
заборгованості. Стежить за забезпеченням гуртожитку необхідним
майном, обладнанням і протипожежними засобами. Веде облік наявного
майна, періодично проводить його огляд, забезпечує його
збереження. Контролює виконання правил протипожежного захисту.
Веде книгу санітарного і пожежного нагляду. Усуває відмічені
недоліки. Вживає заходів щодо вирішення конфліктів, що виникають
між громадянами які проживають, і обслуговуючим персоналом.
Забезпечує проведення культурно-виховної роботи в гуртожитку. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, нормативи,
методичні та інші керівні матеріали щодо утримання житлових,
культурно-побутових та інших приміщень; порядок організації
проживання громадян у гуртожитку, правила і норми регулювання
взаємовідносин між людьми, правила внутрішнього розпорядку в
гуртожитках; основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного
напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) і стаж
роботи з господарського обслуговування не менше 1 року або повна
загальна середня освіта, професійно-технічна освіта і стаж роботи
з господарського обслуговування не менше 2 років.
19. ЗАВІДУВАЧ ЕКСПЕДИЦІЇ
Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво роботою
експедиції в установі. Організує своєчасне доставлення, а також
приймання, оброблення і відправлення за призначенням тих, що
надходять, вантажів, документів, кореспонденції тощо. Забезпечує
збереження вантажів, документів, кореспонденції тощо, які
проходять через експедицію. Складає інструкції щодо супроводження
вантажів і документів. Бере участь у перевірках цілісності
упаковки (тари) та наявності вкладень згідно із супровідними
документами, в необхідних випадках - у складанні актів на
недостачу, псування вантажів, документів, кореспонденції тощо.
Вживає заходів щодо забезпечення працівників експедиції засобами
механізації праці, інвентарем, обладнанням, стежить за їх технічно
правильною експлуатацією і санітарним станом. Здійснює контроль за
наявністю необхідних видів транспорту, організацією правильного
транспортування, проведенням вантажно-розвантажувальних робіт,
розміщенням та укладанням вантажів, документів, кореспонденції
тощо, правильністю оформлення приймально-здавальної документації.
Організує роботу з ведення обліку, складання звітності, підготовки
довідок про додержання строків доставки. Забезпечує необхідний
режим зберігання вантажів, документів, кореспонденції тощо під час
транспортування. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інші керівні
та нормативні документи стосовно організації діловодства;
структуру організації; прийоми і методи оброблення кореспонденції;
організацію вантажно-розвантажувальних робіт; порядок приймання та
здавання вантажів; адреси основних постачальників вантажів, їх
складів; порядок складання вимог на транспорт; форми документів на
прийом і відправлення вантажів та правила їх оформлення;
особливості транспортування, складування і зберігання експедованих
матеріалів; порядок реєстрації відправників та одержувачів;
установлену звітність; організацію контролю за доставкою; засоби
механізації праці, спеціальне устаткування та інвентар; основи,
організації праці та управління, трудового законодавства; правила
внутрішнього трудового розпорядку. Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
одержання професії безпосередньо на виробництві. Стаж роботи за
професією експедитора не менше 1 року.
20. ЗАВІДУВАЧ КАМЕРИ СХОВУ (РУЧНОГО БАГАЖУ)
Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво роботою щодо
приймання, зберігання та видавання речей. Організує раціональне
розміщення та укладання речей на стелажі та полиці за порядком, що
забезпечує зберігання і швидке знаходження їх під час видавання.
Стежить за додержанням режиму зберігання і справністю обладнання,
механізмів та інвентарю. Розглядає скарги власників речей і вживає
заходів щодо їх задоволення. Здійснює контроль за роботою
автоматичних камер схову. Контролює правильність установлення
платні за зберігання ручного багажу. Оформляє документи на речі що
надходять до камери схову, а також на загублені громадянами
(пасажирами) речі. Організує повернення або здавання їх на
реалізацію після закінчення встановленого строку. Складає
звітність про роботу камери схову. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інші керівні
та нормативні документи стосовно діяльності камери схову; порядок
роботи камери схову; правила експлуатації автоматичних камер
схову; основи організації праці; правила внутрішнього трудового
розпорядку. Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та
одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до
стажу роботи.
21. ЗАВІДУВАЧ КАНЦЕЛЯРІЇ
Завдання та обов'язки. Керує службою діловодства на
підприємстві. Забезпечує своєчасне оброблення одержаної та
відправленої кореспонденції, її доставку за призначенням, здійснює
систематичний контроль за строками виконання документів та їх
правильним оформленням. Організує роботу, яка полягає у прийманні
матеріалів і документів, у тому числі наказів і розпоряджень
керівників підприємства, їх реєстрації, обліку і передаванні у
відповідні структурні підрозділи, зберіганні матеріалів поточного
діловодства, формуванні справ і їх направленні на державне
зберігання. Розробляє інструкції щодо ведення діловодства на
підприємстві та в його підрозділах номенклатуру справ. Розробляє
пропозиції щодо удосконалення системи діловодства, впроваджує їх,
вживає заходів щодо забезпечення працівників служби діловодства
необхідними інструктивними довідковими матеріалами, а також
інвентарем, обладнанням, засобами автоматизації управлінської
праці тощо. Здійснює методичне керівництво організацією
діловодства в підрозділах підприємства, контроль за правильним
сформуванням та зберіганням матеріалів, своєчасним передаванням їх
до архіву, підготовкою довідок про додержання строків виконання
документів. Забезпечує друкування і розмножування службових
документів. Бере участь у підготовці скликаних керівництвом нарад,
організує їх технічне обслуговування. Оформляє документи на
службові відрядження, реєструє працівників, які прибувають у
відрядження на підприємство. Керує працівниками канцелярії. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з організації діловодства;
державну систему діловодства; стандарти системи
організаційно-розпорядчої документації; структуру підприємства;
організацію діловодства на підприємстві; схеми документообігу;
порядок розроблення номенклатури справ, описів справ постійного і
тимчасового зберігання, встановленої звітності, строки та порядок
передачі справ до архіву; системи організації контролю за
виконанням документів; організаційну техніку та інші засоби
автоматизації управлінської праці; основи трудового законодавства,
організації виробництва та управління; правила внутрішнього
трудового розпорядку. Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного
напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до
стажу роботи. Повна загальна середня освіта, професійно-технічна
освіта та стаж роботи у службі діловодства не менше 1 року.
22. ЗАВІДУВАЧ КОПІЮВАЛЬНО-РОЗМНОЖУВАЛЬНОГО БЮРО
Завдання та обов'язки. Забезпечує своєчасне та якісне
виконання копіювальних і розмножувальних робіт, у тому числі
мікрофільмування технічної документації для всіх структурних
підрозділів підприємства. Організує приймання технічної і
службової документації для копіювання і розмножування, облік
надходження матеріалів від підрозділів, а також виробітку,
вартості виконаних робіт, витрат матеріалів і передачу готової
продукції замовникам. Складає графіки виконання копіювальних і
розмножувальних робіт, установлює черговість виконання, розподіляє
роботу між виконавцями відповідно до їх спеціальності і
кваліфікації, проводить інструктаж працівників. Визначає потребу
бюро в обладнанні, матеріалах і готує заявки на їх одержання.
Здійснює контроль за строками та якістю виконання копіювальних і
розмножувальних робіт, а також комплектністю матеріалів, що здають
замовники. Розробляє інструкції, правила та інші керівні матеріали
стосовно техніки виконання копіювальних і розмножувальних робіт.
Вживає заходів щодо удосконалення організації праці працівників
бюро, впровадження передових прийомів і методів роботи з метою
зниження витрат на виробництво, економії матеріалів, поліпшення
використання обладнання і підвищення продуктивності праці.
Забезпечує зберігання документації, прийнятої в роботу, належний
стан робочих місць, обладнання і його своєчасний ремонт,
додержання правил експлуатації обладнання правил і норм охорони
праці в процесі виконання копіювальних і розмножувальних робіт.
Вивчає причини браку в ході виконання копіювальних і
розмножувальних робіт і вживає заходів щодо його запобігання.
Керує працівниками бюро. Повинен знати: інструкції, правила та інші керівні матеріали
щодо виконання копіювальних і розмножувальних робіт; методи і
засоби виконання копіювальних і розмножувальних робіт;
конструкцію, принципи роботи, правила монтажу й експлуатації
копіювального розмножувального обладнання; види матеріалів, що
використовуються в процесі виконання копіювальних і
розмножувальних робіт, їх властивості і технічні характеристики;
стандарти, інструкції та інші керівні матеріали з оформлення
технічної документації, норми й розцінки на виконання копіювальних
і розмножувальних робіт; передовий вітчизняний та світовий досвід
виконання копіювальних і розмножувальних робіт; правила
внутрішнього трудового розпорядку; основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного
напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до
стажу роботи або повна загальна середня освіта,
професійно-технічна освіта і стаж роботи на
копіювально-розмножувальній техніці не менше 1 року.
23. ЗАВІДУВАЧ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ
Завдання та обов'язки. Організує роботу щодо забезпечення
підрозділів підприємства, окремих працівників - читачів бібліотеки
суспільно-політичною, науково-технічною, економічною та іншою
літературою, а також бібліографічними матеріалами про світові
досягнення науки, техніки і передового виробничого досвіду.
Розробляє плани комплектування бібліотеки на основі вивчення
тематичних планів книжкових видавництв, профілю роботи
підприємства і перспектив його розвитку. Очолює роботу з обліку,
комплектування, проведення періодичних інвентаризацій
бібліотечного фонду. Вживає заходів щодо створення умов для
своєчасного задовільнення запитів на літературу, удосконалення
обслуговування читачів, підвищення оперативності інформаційної
роботи, сприяє ефективному використанню науково-технічних знань.
Здійснює зв'язок з іншими бібліотеками, забезпечуючи
обслуговування читачів за міжбібліотечним абонементом. Організує
складання списків нових надходжень літератури і розсилання їх
підрозділам підприємства. Керує проведенням науково-інформаційної,
науково-методичної і бібліографічної роботи, технічним і науковим
опрацюванням літератури, що надходить до бібліотеки, складанням
систематичного та алфавітного каталогів. Організує обслуговування
працівників підприємства на абонементі і в читальній залі.
Підтримує постійний зв'язок з керівниками підрозділів підприємства
і фахівцями з питань, що відносяться до їх діяльності. Забезпечує
складання бібліографічних довідок на запити, що надійшли до
бібліотеки. Бере участь в організації тематичних виставок з
актуальних питань науки, техніки і передового виробничого досвіду,
оформленні засобів наочної агітації, стендів, вітрин. Забезпечує
збереження бібліотечного фонду, ведення статистичного обліку за
основними показниками роботи бібліотеки і підготовку встановленої
звітності. Керує працівниками бібліотеки. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали щодо організації
інформаційної і бібліотечної роботи; профіль, спеціалізацію і
структуру підприємства; правила комплектування, збереження,
пошуку, видавання та обліку бібліотечного фонду; прийняту систему
класифікації книг і правила складання каталогів; єдину
загальнодержавну систему міжбібліотечного абонементу;
бібліографічні довідники з питань технології, конструювання,
економіки, організації виробництва, праці та управління, що
відносяться до діяльності підприємства; порядок складання
звітності про роботу бібліотеки; основи організації праці; правила
внутрішнього трудового розпорядку; основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший
спеціаліст). Стаж бібліотечної роботи: для спеціаліста або
бакалавра - не менше 1 року, для молодшого спеціаліста - не менше
2 років.
24. ЗАВІДУВАЧ СКЛАДУ
Завдання та обов'язки. Керує роботами, які охоплюють
приймання, зберігання і відпуск товарно-матеріальних цінностей на
складі, їх розміщення з урахуванням найбільш раціонального
використання складських площ, полегшення і прискорення пошуку
необхідних матеріалів, інвентарю тощо. Забезпечує зберігання
складованих товарно-матеріальних цінностей, додержання режимів
зберігання, веде облік складських операцій. Забезпечує додержання
правил офюрмлення і здавання прибутково-видаткових документів,
складає встановлену звітність. Стежить за наявністю і справністю
протипожежних засобів, станом приміщень, обладнання та інвентарю
на складі і забезпечує їх своєчасний ремонт. Організує проведення
вантажно-розвантажувальних робіт на складі з додержанням правил і
норм охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту,
зберігання і своєчасне повернення постачальникам вантажного
реквізиту. Бере участь у проведенні інвентаризацій
товарно-матеріальних цінностей. Повинен знати: положення, інструкції та інші керівні
матеріали і нормативні документи з організації складського
господарства, стандарти і технічні умови на товарно-матеріальні
цінності; види, розмір, марки, сортність та інші якісні
характеристики товарно-матеріальних цінностей і норм їх витрат;
організацію вантажно-розвантажувальних робіт; правила і порядок
зберігання і складування товарно-матеріальних цінностей; положення
та інструкції про їх облік; правила експлуатації обчислювальної
техніки; правила внутрішнього трудового розпорядку, основи
трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного
напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) і стаж
роботи за професією не менше 1 року або повна загальна середня
освіта, професійно-технічна освіта і стаж роботи за професісю
комірника не менше 2 років.
25. ЗАВІДУВАЧ ФОТОЛАБОРАТОРІЇ
Завдання та обов'язки, Забезпечує своєчасне та якісне
виконання за заявками підрозділів підприємства всіх видів
фоторобіт; зйомки з натури і виготовлення фотокопій технічної
документації з метою скорочення обсягів і спрощення графічних
робіт; зниження вартості підготовки проектних матеріалів.
Організує приймання і реєстрацію заявок на виконання фоторобіт,
облік надходження технічної документації і складання звітності про
виконані роботи і витрати матеріалів. Забезпечує зберігання
прийнятої фотолабораторією технічної документації. Визначає
потреби лабораторії в обладнанні і матеріалах, забезпечує їх
придбання в установленому порядку, стежить за їх станом,
правильним зберіганням і використанням. Організує профілактичний
огляд і своєчасний ремонт обладнання, перевірку
контрольно-вимірювальної апаратури, контролює додержання правил і
норм охорони праці, внробничої санітарії і протипожежного захисту
під час виконання фоторобіт. Вивчає причини появи браку і вживає
заходів щодо його запобігання. Здійснює керівництво розробленням і
освоєнням більш досконалих процесів і режимів оброблення
фотоматеріалів. Вживає заходів щодо впровадження передових
прийомів і методів роботи, підвищення її якості і прискорення
випуску проектних розробок. Керує працівниками фотолабораторії. Повинен знати: інструкції, правила та інші керівні матеріали
з техніки виконання фото- і фотокопіювальних робіт; технічні
режими зйомки та оброблення знімків; будову і правила експлуатації
обладнання лабораторії; матеріали, що використовуються в роботі,
та їх технічні характеристики; порядок оформлення, обліку і
видання замовлень; правила внутрішнього трудового розпорядку;
основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного
напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) і стаж
роботи за професією не менше 1 року або повна загальна середня
освіта, професійно-технічна освіта і стаж роботи за професією
фотолаборанта чи фотографа не менше 2 років.
26. ЗАВІДУВАЧ ЦЕНТРАЛЬНОГО СКЛАДУ
Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво
виробничо-господарською діяльністю складського господарства.
Очолює роботи, які включають приймання, зберігання і видавання
товарно-матеріальних цінностей, раціональне їх розміщення у
приміщеннях і на майданчиках, додержання режиму зберігання.
Забезпечує проведення вантажно-розвантажувальних робіт на складі з
додержанням правил і норм охорони праці, виробничої санітарії і
протипожежного захисту. Організує видавання товарно-матеріальних
цінностей спеціалізованим складам, цеховим складам і коморам,
стороннім організаціям. Забезпечує облік товарно-матеріальних
цінностей, додержання правил оформлення складських операцій і
здавання первинних прибутково-видаткових документів. Бере участь У
проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей і
ревізій. Забезпечує своєчасний ремонт складських приміщень,
обладнання, інвентарю, оформлення на придбання необхідних засобів
автоматизації і механізації. Бере участь у розробленні і
впровадженні заходів щодо підвищення ефективності роботи
складського господарства, скорочення витрат на транспортування й
зберігання товарно-матеріальних цінностей. Керує працівниками
складу. Повинен знати: положення, інструкції, нормативні та інші
керівні матеріали з організації складського господарства;
стандарти і технічні умови на товарно-матеріальні цінності; види,
розміри, марки, сортність та інші якісні характеристики
товарно-матеріальних цінностей і норми їх витрат; інструкції та
інші керівні матеріали з обліку матеріальних ресурсів; правила і
порядок їх зберігання і складування; умови договорів на
перевезення і зберігання вантажів, на оренду складських приміщень
і обладнання; порядок розрахунків за надані послуги і виконані
роботи; організацію вантажно-розвантажувальних робіт; правила
експлуатації обчислювальної техніки; основи трудового
законодавства, економіки, організації виробництва, праці та
управління; правила внутрішнього трудового розпорядку. Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного
напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) і стаж
роботи на посаді завідувача складу не менше 1 року.
27. ЗАВІДУВАЧКА МАШИНОПИСНОГО БЮРО
Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво друкарками.
Приймає матеріал, розподіляє його між друкарками, веде облік
зробленого, здає виконану роботу. Забезпечує контроль за строками
та якістю виконаних машинописних робіт, збереження прийнятих
документів і фонограм, належне обладнання робочих місць, своєчасне
і постійне постачання друкаркам необхідного матеріалу. Стежить за
станом друкарських машин, диктофонів і вживає заходів для усунення
несправностей. У вільний від перерахованих обов'язків час виконує
машинописні роботи. Повинен знати: основні положення державної системи
діловодства; машинопис; порядок обліку машинописних робіт; правила
орфографії і пунктуації; стандарти уніфікованої системи
організаційно-розпорядчої документації; правила експлуатації
друкарських машин і диктофонів; правила внутрішнього трудового
розпорядку; основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта,
професійно-технічна освіта та стаж роботи на посаді друкарки 1
категорії не менше 1 року.
28. МАЙСТЕР ВИРОБНИЧОЇ ДІЛЬНИЦІ
Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво працівниками
дільниці. Забезпечує виконання в зазначені строки завдань з обсягу
виробництва продукції (робіт, послуг) заданої номенклатури
(асортименту), підвищення продуктивності праці, зниження
трудомісткості продукції на основі повного завантаження
устаткування і використання його технічних можливостей,
раціонального витрачання сировини, матеріалів, палива, енергії.
Організує підготовку виробництва, забезпечує розміщення робітників
і бригад, контролює додержання технологічних процесів, оперативно
виявляє і ліквідує причини їх порушення. Бере участь у розробленні
нових та в удосконаленні діючих технологічних процесів, режимів і
графіків виробництва. Перевіряє якість продукції, здійснює заходи
щодо запобігання браку. Бере участь у прийманні закінчених робіт,
пов'язаних з реконструкцією дільниці, ремонтом технологічного
устаткування, механізацією та автоматизацією виробничих процесів і
ручних робіт. Впроваджує передові методи і прийоми праці,
багатоверстатне і багатоагрегатне обслуговування, суміщення
професій, організує атестацію і раціоналізацію робочих місць.
Забезпечує виконання робітниками норм виробітку, ритмічну роботу
дільниці, ефективне використання виробничих площ, устаткування,
оргтехніки, оснащення та інструменту. Здійснює формування бригад,
розробляє, координує їх діяльність. Установлює і своєчасно
доводить виробничі завдання бригадам і окремим робітникам
відповідно до затверджених планів і графіків виробництва.
Проводить виробничий інструктаж робітників; заходи, які
забезпечують виконання правил охорони праці, виробничої санітарії,
технічної експлуатації устаткування інструменту, а також контроль
за їх додержанням. Вносить пропозиції щодо присвоєння розрядів
робітникам, бере участь у тарифікації робіт і присвоєнні
кваліфікаційних розрядів робітникам дільниці. Аналізує результати
виробничої діяльності, контролює витрати фонду заробітної плати,
який установлено колективу дільниці, забезпечує правильне і
своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу,
виробітку, заробітної плати, простоїв. Сприяє поширенню передового
досвіду, розвитку творчої ініціативі, виконанню особистих
виробничих планів, впровадженню раціоналізаторських пропозицій і
винаходів. Забезпечує своєчасний перегляд за встановленим порядком
норм трудових витрат, упроваджження технічно обгрунтованих норм і
нормованих завдань, правильне та ефективне застосування систем
заробітної плати і преміювання. Бере участь у розробленні заходів
для створення сприятливих умов праці, підвищення культури
виробництва. Сприяє створенню в колективі обстановки взаємної
допомоги та вимогливості, розвитку в робітників почуття високої
відповідальності за виконання виробничих завдань. Преміює згідно з
установленим порядком кращих працівників, а також подає пропозиції
щодо заохочення робітників дільниці, які відзначилися, або
притягає до дисциплінарної відповідальності за порушення
виробничої і трудової дисципліни. Організує роботу з підвищення
кваліфікації і професійної майстерності робітників і бригадирів,
навчання їх другим та суміжним професіям, розвитку наставництва.
Веде виховну роботу в колективі. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються
виробничо-господарської діяльності; технічні характеристики і
вимоги до продукції, яку випускає дільниця, технологію її
виробництва; устаткування дільниці і правила його технічної
експлуатації; методи техніко-економічного і виробничого
планування; господарський розрахунок; порядок тарифікації робіт та
робітників; норми і розцінки на роботи, порядок їх перегляду;
діючі положення з оплати праці; передовий вітчизняний і світовий
досвід управління виробництвом; основи економіки, організації
виробництва, праці й управління; правила внутрішнього трудового
розпорядку; основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр).
Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією
не менше 2 років.
29. МАЙСТЕР КОНТРОЛЬНИЙ (ДІЛЬНИЦІ, ЦЕХУ)
Завдання та обов'язки. Організує роботу контролерів і
контроль якості продукції і послуг, комплектності виробів, які
випускаються на закріпленій дільниці виробництва, контролює
правильність установлення сортності продукції (виробів,
напівфабрикатів тощо) відповідно до затверджених зразків
(еталонів), стандартів, технічних умов та іншої
нормативно-технічної документації. Вживає заходів щодо
попередження виробництва і запобігання випуску продукції, яка не
відповідає встановленим вимогам, виявляє причини і винуватців
браку, забезпечує контроль за додержанням технологічних режимів на
всіх стадіях виробничого процесу. Керує роботою з оформлення
технічної документації, що посвідчує якість і комплектність
виробів (паспортів, сертифікатів тощо), які випускаються або
поставляються, бере участь у здаванні готової продукції, виконаних
робіт (послуг) замовникам. Перевіряє додержання інструкцій і
методик з технічного контролю на робочих місцях, а також здійснює
контроль якості тари та упаковки, технічного стану устаткування і
засобів транспорту, зберігання сировини, матеріалів,
напівфабрикатів, комплектуючих виробів, готової продукції. Стежить
за виконанням графіків перевірки на точність виробничого
устаткування та оснащення, технічним станом
контрольно-вимірювальних засобів, наявністю їх на робочих місцях і
своєчасним поданням для державної перевірки. Бере участь у
розробленні і впровадженні більш досконалих систем управління
якістю і методів контролю, включаючи вхідний контроль
комплектуючих виробів, матеріалів, напівфабрикатів, які надходять
і передбачають механізацію та автоматизацію контрольних операцій,
і у проведенні заходів, пов'язаних з уведенням нових і переглядом
діючих стандартів, технічних умов, нормативів якісних показників і
інструкцій. Організує облік браку, бере участь у вивченні причин
виникнення виробничих дефектів готової продукції і рекламацій, що
надійшли, а також у розробленні і впровадженні заходів з
підвищення якості продукції, виконуваних робіт (послуг),
запобіганню й усуненню причин випуску неякісних виробів. Виконує
роботу, пов'язану з атестацією промислової продукції за
категоріями якості. Контролює додержання підлеглими йому
робітниками правил і норм охорони праці, виробничої і трудової
дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Преміює за
встановленим порядком передовиків виробництва, а також подає
пропозиції про заохочення відзначених робітників або притягнення
до дисциплінарної відповідальності за порушення виробничої і
трудової дисципліни, застосування в разі потреби заходів
матеріального впливу. Сприяє розвитку творчої ініціативи,
впровадженню передового досвіду, проводить виховну роботу в
колективі. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з управління якістю
продукції; технологічні процеси і режими виробництва; основні
технологічні і конструктивні дані вироблюваної продукції; технічні
вимоги до сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих
виробів; методи відбирання проб, порядок атестації якості
промислової продукції, види виробничого браку, методи його
запобігання та усунення; правила проведення випробувань і
приймання продукції; порядок оформлення технічної документації,
яка посвідчує якість продукції (робіт, послуг); основи економіки,
організації праці; виробництва та управління; правила внутрішнього
трудового розпорядку; основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр).
Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією
не менше 2 років.
30. НАЧАЛЬНИК БЮРО ОРГАНІЗАЦІЇ
ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЦЕХУ
Завдання та обов'язки. Очолює роботу з організації праці та
заробітної плати в цеху. Здійснює планування трудових показників
дільницям та бригадам. Керує розробленням та впровадженням
технічно обгрунтованих норм часу (виробітку) і норм
обслуговування, які визначаються на основі міжгалузевих, галузевих
та інших прогресивних нормативів, своєчасним переглядом норм за
встановленим порядком, сприяє розвитку ініціативи передових
робітників та новаторів виробництва у перегляді діючих норм
трудових витрат. Організує проведення робіт з вивчення трудових
процесів, використання робочого часу, умов праці, його
організації, обслуговування робочих місць, аналізу виконання норм
трудових витрат окремими робітниками, бригадами, дільницями і
розроблення заходів, направлених на скорочення важких,
трудомістких і ручних робіт, продуктивне використання робочого
часу, впровадження передових прийомів і методів роботи, розвиток
колективних форм організації та стимулювання праці, сумісництво
професій і посад, розширення зон обслуговування, виконання
встановлених норм усіма працівниками, скорочення витрат праці.
Забезпечує правильне застосування тарифних ставок і розцінок,
посадових окладів, доплат, установлення розрядів робітникам.
Здійснює контроль за витрачанням фонду заробітної плати. Керує
роботою з обліку трудових показників, підготовки необхідних
матеріалів і складання розрахунків для виплачування робітникам
цеху премій та винагородження за загальні результати підсумків
роботи за рік, одноразового винагородження за вислугу років, а
також установленої звітності з праці та заробітної плати Організує
проведення апробації проектів нормативиих матеріалів з праці та
вживає заходів щодо упровадження їх після затвердження. Керує
працівниками бюро, надає методичну допомогу майстрам і бригадирам
у вирішенні пітань з організації праці та її оплати. Повнен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з організації праці,
заробітної плати та управління виробництвом; трудове
законодавство; економіку праці, економіку та організацію
виробництва; форми і системи заробітної плати; методи нормування
праці, планування, обліку та аналізу трудових показників, вивчення
використання робочого часу, передових прийомів і методів праці;
кваліфікаційні характеристики професій працівників; порядок
тарифікації робіт і робітників, установлення посадових окладів,
доплат, розрахунку премій; порядок розрахунку заробітної плати
працівникам виробничих бригад; основи технології виробництва,
основи психофізіології праці; основи соціології; технічні засоби,
що застосовуються для дослідження прийомів і методів праці,
вимірювання витрат робочого часу, розрахунку технічно
обгрунтованих норм. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи
за професією: для магістра аба спеціаліста - не менше 2 років,
бакалавра - не менше 3 років.
31. НАЧАЛЬНИК ВИРОБНИЧО-ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО БЮРО ЦЕХУ
Завдання та обов'язки. Забезпечує безперервну роботу цеху та
рівномірний випуск продукції зазначеної якості згідно з виробничою
програмою, календарними планами і змінно-добовими завданнями
дільниць та бригад, раціональне завантаження потужностей,
устаткування і використання виробничої площі, координує роботу
дільниць, бригад. Керує складанням на основі виробничих програм
цеху календарних планів і змінно-добових завдань дільницям та
бригадам, а також календарно-планових нормативів і розрахунків
щодо визначення розмірів партій запуску, строків подавання і норм
заділів у виробництві. Контролює забезпеченість цеху та його
підрозділів усім необхідним для виконання виробничої програми
(виробничо-технічною документацією, устаткуванням, інструментом,
технологічною оснасткою, матеріалами, комплектуючими виробами,
транспортом, вантажно-розвантажувальними засобами тощо). Організує
безперервний рух незавершеного виробництва, своєчасне оформлення
та відправку з цеху готової продукції. Вживає заходів щодо
запобігання та усунення виникаючих відхилень під час виробничого
процесу і залучає, в разі потреби, для усунення таких порушень
відповідні підрозділи цеху, підприємства. Підводить підсумки
роботи дільниць, бригад та змін щодо виконання плану випуск
продукції. Організує проведення інвентаризацій незавершеного
виробництва, а також роботу виробничих складів цеху, здійснює
контроль за наявністю в них заділу в межах установлених
нормативів, за раціональним використанням транспорту і
вантажно-розвантажувальних засобів. Розробляє і вживає заходів
щодо зниження простоїв устаткування, поліпшення організації
виробничого планування і диспетчерування в цеху, щодо упровадження
технічних засобів регулювання процесу виробництва, контролю
внутрішньозмінної ритмічності, оперативного обліку випуску
продукції та правильного використання зворотної тари. Керує
працівниками бюро і змінними диспетчерами цеху. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з питань виробничого
планування і оперативного управління виробництвом; виробничі
потужності цеху: номенклатуру продукції, що випускається, види
виконуваних робіт (послуг); технічні вимоги до продукції; основи
технології виробництва; організацію виробничого планування і
диспетчерування; порядок розроблення виробничих програм,
календарних планів, змінно-добових завдань; організацію
оперативного обліку процесу виробництва і здавання готової
продукції; організацію складського господарства; організаційну
техніку і засоби механізації оперативного обліку та регулювання
процесу виробництва; економіку, організацію виробництва і
управління; основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи з
оперативного керування виробництвом за професією: для магістра або
спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.
32. НАЧАЛЬНИК ВИРОБНИЧОГО ВІДДІЛУ
Завдання та обов'язки. Керує роботою з оперативного
регулювання ходу виробництва, забезпечення ритмічного випуску
продукції згідно з плановими завданнями та договорами постачання.
Здійснює керівництво розробленням виробничих планів і календарних
графіків випуску продукції на підприємстві і в його підрозділах,
їх корегуванням протягом планового періоду, розробленням та
упровадженням календарно-планових нормативів для оперативного
планування виробництва. Організує оперативний контроль за
забезпеченням виробництва технічною документацією, устаткуванням,
інструментом, матеріалами, комплектуючими виробами, транспортом,
вантажно-розвантажувальними засобами тощо, а також за здійсненням
підготовки виробництва нових видів виробів. Забезпечує щоденний
оперативний облік процесу виробництва, виконання добових завдань
випуску готової продукції за кількістю та номенклатурою виробів,
контроль за станом і комплектністю незавершеного виробництва,
додержанням установлених норм заділів на складах та робочих
місцях, за раціональністю використання транспортних засобів і
своєчасним виконанням вантажно-розвантажувальних робіт.
Координує роботу підрозділів підприємства, вживає заходів щодо
забезпечення ритмічності виконання календарних планів виробництва,
запобігання та усунення порушень під час виробничого процесу.
Забезпечує своєчасне оформлення, облік і регулювання виконання
замовлень по кооперації та міжцехових послуг. Контролює виконання
взаємних вимог і претензій підрозділів підприємства, аналізує
результати їх діяльності за попередній плановий період з метою
виявлення можливостей більш повного і рівномірного завантаження
потужностей, устаткування та виробничої площі, скорочення циклу
виготовлення продукції. Проводить роботу з виявлення та освоєння
технічних новинок, наукових відкриттів та винаходів, передового
досвіду, які сприяють поліпшенню технології, організації
виробництва та зростанню продуктивності праці. Керує роботою
виробничих складів, забезпечує участь відділу в проведенні
інвентаризації незавершеного виробництва. Організує розроблення
заходів щодо удосконалення оперативного планування, поточного
обліку виробництва і механізації диспетчерської служби
упровадження технічних засобів передавання інформації і
диспетчерського управління. Здійснює методичне керівництво роботою
виробничо-диспетчерських бюро підрозділів підприємства, керує
робітниками відділу. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з питань виробничого
планування та оперативного керування виробництвом; перспективи
розвитку підприємства; виробничі потужності підприємства та його
виробничої бази; спеціалізацію підрозділів підприємства і
виробничі зв'язки між ними; номенклатуру продукції, яка
випускається, види виконуваних робіт (послуг); основи технології
виробництва; організацію виробничого планування на підприємстві;
порядок розроблення виробничих програм та календарних графіків
випуску продукції; організацію оперативного обліку процесу
виробництва; організацію складського господарства, транспортних і
вантажно-розвантажувальних робіт на підприємстві; організаційну
техніку і засоби механізації оперативного обліку та регулювання
процесу виробництва; економіку, організацію виробництва і
управління; основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи
за професією з оперативного керування виробництвом: для магістра
або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. Примітка. У будівництві та геології крім перелічених у
характеристиці обов'язків керує проведенням науково-дослідних та
експериментальних робіт в області будівництва, складанням
титульних списків, підготовкою та оформленням договорів із
замовниками та субпідрядниками. Забезпечує високий технічний
рівень будівництва, погодження технологічної послідовності та
строків виконання робіт підрядними та субпідрядними організаціями.
Здійснює контроль за своєчасним забезпеченням будівництв
проектно-кошторисною документацією, додержанням будівельних норм і
правил, здаванням об'єктів у експлуатацію в установлені строки.
33. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ АВТОМАТИЗОВАНОЇ
СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВОМ
Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво розробленням і
впровадженням проектів удосконалення керування виробництвом на
основі використання сукупності економіко-математичних методів,
сучасних технічних засобів (електронно-обчислювальних машин,
засобів зв'язку, пристроїв відображення інформації і таке інше) та
елементів теорії економічної кібернетики. Організує проведення
досліджень системи керування, порядку і методів планування і
регулювання виробництва з метою визначення можливості їх
формалізації та доцільності перекладу на ЕОМ, а також вивчення
проблем обслуговування автоматизованих систем керування
підприємства і його підрозділів. Бере участь у складанні технічних
завдань із створення автоматизованої системи керування
виробництвом (АСКВ) і окремих її підсистем. Забезпечує підготовку
планів проектування та упровадження АСКВ та контроль за їх
виконанням, постановку задач, їх алгоритмізацію, зв'язок
організаційного та технічного забезпечення всіх підсистем АСКВ,
створення та упровадження типових блоків. Організує роботу з
удосконалення документообігу на підприємстві (визначення вхідних і
вихідних документів, порядку їх уведення і виведення, приймання та
переформування, передавання по каналах зв'язку, оптимізації
документів, раціоналізації змісту і побудови документів, які
задовольняють вимогам АСКВ і забезпечують зручність роботи
відповідних виконавців), проектування технологічних схем
оброблення інформації з усіх задач АСКВ і технологічних процесів
оброблення інформації на ЕОМ. Здійснює керівництво розробленням
інструкцій, методичних і нормативних матеріалів, пов'язаних з
інформаційним забезпеченням АСКВ (кодування сировини, матеріалів,
готових виробів, деталей, складальних одиниць, підготовка
необхідних довідників, дешифраторів тощо), уведенням підсистеми
нормативно-довідкової інформації, забезпеченням правильності
перенесення вихідних даних на машинні носії. Проводить роботу з
установлення, налагодження, дослідної перевірки і введення в
експлуатацію комплексу технічних засобів АСКВ. Забезпечує
безперебійне функціонування системи і вживає оперативних заходів
щодо усунення виникаючих у процесі роботи порушень. Організує
контроль за своєчасним надходженням первинних документів,
передбачених системою, правильністю їх оформлення, передаванням у
відповідні підрозділи обробленої на ЕОМ інформації. Аналізує
відказ системи, розробляє заходи щодо підвищення якості та
надійності АСКВ, розширення сфери її застосування, модернізації
технічних засобів, що застосовуються, а також удосконалення
організації та методів підготовки задач з алгоритмізації з метою
скорочення строків і вартості проектування АСКВ. Подає методичну
допомогу підрозділам підприємства в підготовці вихідних даних для
АСКВ, розшифровці інформації, одержаної з ЕОМ, механізації та
автоматизації процесів управління виробництвом. Керує працівниками
відділу. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з організації автоматизованих
систем керування виробництвом; перспективи розвитку виробництва;
технологію виробництва продукції підприємства; організацію
техніко-економічного планування та оперативного керування
виробництвом; структуру підприємства, виробничі та функціональні
зв'язки поміж його підрозділами; задачі та утримання АСКВ; порядок
розроблення проектів АСКВ і його підсистем; технічні
характеристики, конструктивні особливості, призначення і правила
експлуатації засобів оброблення та передавання інформації; порядок
постановки задач, їх алгоритмізації; основи проектування
механізованого оброблення інформації та програмування;
формалізовані язики програмування; діючі системи зчислень, шифрів
і кодів; стандарти уніфікованої системи
організаційно-розпоряджувальної документації; порядок розроблення
та оформлення технічної документації; основи економіки,
організації праці, виробництва та управління; основи трудового
законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в
галузі механізації та автоматизації оброблення інформації за
професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років,
бакалавра - не менше 3 років.
34. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЗБУТУ (МАРКЕТИНГУ)
Завдання та обов'язки. Організує комплексне вивчення та
аналіз вітчизняних та зарубіжних ринків, перспектив їх розвитку з
метою одержання інформації щодо співвідношення попиту і
пропозиції, рівня цін на продукцію, можливих замовлень, розвитку
виробництва підприємств-конкурентів, стратегії і тактики їх
діяльності, реакції на появу нової продукції. Здійснює розроблення
коротко-, середньо- та довготермінової стратегії маркетингової
діяльності, орієнтує проектувальників та виробництво на виконання
вимог споживачів щодо продукції, що вироблюється підприємством.
Організує дослідження споживчої властивості продукції та факторів,
що визначають структуру і динаміку споживчого попиту на продукцію
підприємства, ринкової кон'юнктури. Розроблює рекомендації щодо
удосконалення асортименту та якості продукції, обгрунтованості та
доцільності випуску нової продукції, орієнтованої на задоволення
потреб споживачів. Визначає стратегію і тактику збуту продукції.
Організує роботи з аналізу ефективності використання каналів
збуту, найбільш ефективних форм і методів реалізації продукції,
послуг посередників. Бере участь в організації виставок, ярмарків,
рекламуванні продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках,
розповсюдженні інформації про виробника та його можливості. Бере
участь у внесенні відповідних коректив діяльності підприємства в
разі зміни зовнішнього середовища чи зіткнення з певними
проблемами, в розробленні заходів захисту від конкурентів.
Здійснює організацію збуту продукції підприємства згідно з
плановими завданнями та укладеними договорами, вчасного її
відвантаження споживачам у встановлених обсягах реалізації.
Забезпечує участь відділу в підготовці проектів перспективних і
річних планів виробництва та реалізації продукції, виконання робіт
щодо вивчення попиту на продукцію підприємства, одержання
замовлень, узгодження умов і укладання договорів на її постачання,
розрахункових нормативів запасів готової продукції, планування її
постачання споживачам. Вживає заходів щодо виконання плану
реалізації продукції, своєчасного одержання нарядів, специфікацій
та інших документів на постачання, а також реалізації продукції,,
яка не розподілена за планом і не знаходить збуту за нарядами.
Забезпечує контроль за виконанням підрозділами підприємства
замовлень, договірних зобов'язань у встановлені строки, за обсягом
реалізації продукції, номенклатурою, комплектністю та якістю, за
станом запасів готової продукції на складах. Організує приймання
готової продукції від виробничих підрозділів на склади,
раціональне зберігання і підготовку до відправлення споживачам,
визначення потреби в транспортних засобах, механізованих
навантажуючих засобах, тарі та робочій силі для відвантаження
готової продукції. Здійснює розроблення та упровадження стандартів
підприємства щодо організації зберігання, збуту та транспортування
готової продукції, а також заходів щодо удосконалення роботи зі
збуту, скорочення транспортних витрат, зниження понаднормативних
залишків готової продукції та прискорення операцій у збуті. Вживає
заходів щодо забезпечення своєчасного надходження коштів за
реалізовану продукцію. Бере участь у розгляданні претензій
споживачів, які надходять на підприємство, і підготовці відповідей
на заявлені позови, а також претензій споживачам за порушення ними
умов договорів. Забезпечує облік виконання замовлень і договорів,
відвантаження та залишків нереалізованої готової продукції,
своєчасне оформлення документації зі збуту, складання передбаченої
звітності зі збуту (постачання), виконання плану реалізації. Бере
участь в організації обслуговування реалізованої продукції.
Координує діяльність складів готової продукції, керує працівниками
відділу. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з організації збуту і
постачання готової продукції; теорію і практику маркетингу; методи
досліджень та аналіз у галузі маркетингу (виробнича, торгова,
збутова, рекламна, цінова та інша діяльність підприємства); методи
прогнозування і моделювання попиту, формування
конкурентоспроможного асортименту продукції, визначення
оптимальних обсягів збуту; порядок ціноутворення, розроблення
стратегії цін; способи і методи рекламування продукції; методи і
порядок розроблення перспективних і річних планів виробництва і
реалізації продукції; положення про поставки продукції
виробничо-технічного призначення: прейскуранти оптових цін на
продукцію, що випускається підприємством; економіку виробництва;
методи і порядок розроблення нормативів запасів готової продукції;
порядок визначення загального обсягу постачання, потреби у
вантажних і транспортних засобах; методи вивчення попиту на
продукцію підприємства; умови постачання, зберігання та
транспортування продукції; правила оформлення матеріалів для
укладання договорів на постачання, документації зі збуту; порядок
підготовки претензій до споживачів і відповідей на претензії, що
надходять; стандарти і технічні умови на продукцію, яка
випускається підприємством; організацію складського господарства і
збуту продукції; основи технології, організації виробництва, праці
та управління; вітчизняне та зарубіжне митне законодавство; етику
ділового спілкування та ведення переговорів; організацію обліку
операцій із збуту і складання звітності про виконання плану
реалізації; правила експлуатації обчислювальної техніки; трудове
законодавство, основи менеджменту. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в
галузі збуту за професією: для магістра або спеціаліста - не менше
2 років, бакалавра - не менше 3 років.
35. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЗОВНІШНЬОЇ КООПЕРАЦІЇ
Завдання та обов'язки. Організує забезпечення підрозділів
підприємства комплектуючими виробами в обсязі, необхідному для
виконання виробничої програми, ремонтно-експлуатаційних робіт і
створення поточних нормативних запасів. Керує підготовкою проектів
перспективних і річних планів кооперованих поставок, складанням
заявок на комплектуючі вироби з обгрунтуванням їх потреби,
розробленням нормативів виробничих запасів матеріальних ресурсів.
Забезпечує розміщення замовлень на комплектуючі вироби по
децентралізованому забезпеченню, бере участь в укладанні та
оформленні договорів, у підготовці специфікацій та інших
документів на поставку виробів по кооперації, своєчасну реалізацію
виділених підприємству фондів і нарядів на комплектуючі вироби.
Організує облік виконання замовлень по кооперації, приймання на
підприємство виробів, що надходять, за кількістю й якістю та
вживає необхідних заходів у разі недостач, недодержання вимог до
якості виробів, забезпечує оформлення претензійних матеріалів при
порушенні постачальниками договірних зобов'язань. Здійснює
контроль за видаванням матеріалів кооперованим підприємствам,
додержанням установлених норм і запасів комплектуючих виробів і їх
витратами в процесі виробництва. Вживає заходів щодо запобігання і
понаднормативних запасів, реалізації зайвих і невикористаних на
підприємстві комплектуючих виробів. Забезпечує своєчасну перевірку
та акцептування рахунків та платіжних вимог постачальників, а
також оформлення в необхідних випадках відмовлень від акцепту.
Організує роботу складів комплектуючих виробів, ведення
постачальних і складських операцій, підготовку звітів про
виконання плану матеріально-технічного забезпечення. Керує
працівниками відділу. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з організації
матеріально-технічного забезпечення і складського господарства;
перспективи технічного розвитку підприємства; організацію
матеріально-технічного забезпечення і складського господарства на
підприємстві; порядок розроблення проектів перспективних і річних
планів матеріально-технічного забезпечення, нормативів виробничих
запасів і вжитку комплектуючих виробів; порядок складання заявок,
укладання договорів з постачальниками і контролю за їх виконанням;
технічні вимоги до комплектуючих виробів; порядок реалізації
зайвих і невикористаних на підприємстві комплектуючих виробів;
основи технології виробництва; основи економіки, організації
праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи з
матеріально-технічного забезпечення за професією: для магістра або
спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.
36. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
Завдання та обов'язки. Організує комплексне вивчення та
аналіз зарубіжних ринків, перспектив їх розвитку з метою одержання
інформації щодо співвідношення попиту і пропозиції. Розробляє
поточні та перспективні плани зовнішньоекономічної діяльності
підприємства, приймає стратегічні рішення з орієнтацією на ринок
(умови попиту та конкуренції). Визначає сегменти ринку з метою
вибору варіанту орієнтації виробничо-збутової політики, уточнення
характеру і диференціації попиту. Вживає заходів щодо максимально
швидкого і ефективного збуту нової продукції або продукції,
одержаної за допомогою нової технології. Координує роботу з
проведення експортно-імпортних операцій. Забезпечує безперебійний
рух товару від виробника до споживача з метою одержання
максимального прибутку. Організує роботу з вивчення кон'юнктури
цін та вироблення форм взаємовідношень (контрактна довгострокова
основа, одноразова закупівля тощо) і готує матеріали для укладання
контрактів з іноземними фірмами, організує реєстрацію
зовнішьоекономічних договорів (контрактів) в органах реєстрації.
Забезпечує одержання ліцензій у випадках, передбачених чинним
законодавством. Забезпечує декларування і своєчасне митне
оформлення експортно-імпортних вантажів підприємства. Здійснює
контроль за виконанням експортно-імпортних поставок. Веде облік
виконання всіх зовнішньоекономічних договорів з експорту продукції
підприємства та імпорту товарів за бартерними контрактами. Бере
участь у підготовці техніко-економічних обгрунтувань до контрактів
з іноземними покупцями. Організує пошук вірогідних джерел
інформації щодо кон'юнктури світового ринку та продукції
підприємства з метою подальшого просування її на світовий ринок.
Забезпечує переклад з іноземних мов на національну мову необхідної
інформації з іноземних джерел. Організує проведення ділових
зустрічей і переговорів із зарубіжними партнерами. Бере участь в
організації реклами на продукцію підприємства, яка експортується.
Сприяє підвищенню конкурентоздатності продукції підприємства на
зовнішньому ринку. Організує підготовку, облік та аналіз годових
контрактів та разових договорів з іноземними фірмами. Забезпечує
складання і подання необхідної статистичної звітності про
зовнішньоекономічну діяльність підприємства. Керує працівниками
відділу. Повинен знати: чинне законодавство України, митний кодекс
України, постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні
та інші керівні матеріали з маркетингу; методи і порядок
розроблення перспективних та поточних планів виробництва і
реалізації продукції; методи прогнозування і моделювання попиту,
формування конкурентоспроможного асортименту продукції, визначення
оптимальних обсягів збуту; порядок ціноутворення, розроблення
стратегії цін; способи і методи рекламування продукції;
прейскуранти оптових цін на продукцію, що випускається
підприємством; економіку виробництва; методи вивчення попиту на
продукцію підприємства; правила оформлення матеріалів для
укладання договорів; етику ділового спілкування та ведення
переговорів; зарубіжне митне законодавство; стандарти і технічні
умови на продукцію підприємства; порядок та строки подання
звітності; основи технології, організації виробництва, праці та
управління; можливості застосування обчислювальної техніки та
правила її експлуатації для виконання техніко-економічних
розрахунків; основи трудового законодавства, маркетингу. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в
галузі зовнішньоекономічної діяльності за професією: для магістра
або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.
37. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ КАДРІВ
Завдання та обов'язки. Очолює роботу із забезпечення
підприємства працівниками потрібних професій, спеціальностей і
кваліфікації згідно з рівнем та профілем отриманої ними підготовки
і ділових якостей. Керує розробленням перспективних і річних
планів комплектування підприємства персоналом з урахуванням
перспектив його розвитку, змін складу працюючих у зв'язку з
упровадженням нової техніки та технології, механізації та
автоматизації виробничих процесів, а також пуском виробничих
об'єктів. Бере участь у роботі з прогнозування і визначення
потреби в кадрах на основі планів економічного і соціального
розвитку підприємства. Вирішує питання найму, звільнення,
переведення працівників, контролює їх розстановку і правильність
використання у підрозділах підприємства. Забезпечує приймання,
розміщення молодих працівників згідно з одержаною в навчальному
закладі професією і спеціальністю, спільно з керівниками
підрозділів і громадськими організаціями здійснює проведення їх
стажування та виховної роботи. Систематично вивчає ділові якості
та інші індивідуальні особливості працівників підприємства з метою
добору кадрів на заміщення посад, які входять у номенклатуру
керівника підприємства, і створення резерву на висування, здійснює
контроль за його обновленням та поповненням, сприяє формуванню
складу кадрів керівників із затвердженого резерву. Бере участь в
організації підвищення кваліфікації працівників, зарахованих до
резерву, і підготовці їх до роботи на керівних посадах, бере
участь в атестації, розробленні заходів щодо реалізації
рекомендацій атестаційних комісій, визначає коло працівників, які
підлягають черговій та повторній атестації, забезпечує підготовку
необхідних документів. Організує своєчасне оформлення приймання,
переведення і звільнення працівників згідно з трудовим
законодавством, положеннями, інструкціями і наказами керівника
підприємства, облік особового складу, видавання довідок про
теперішню і минулу трудову діяльність працюючих, збереження і
заповнення трудових книжок та ведення встановленої документації з
кадрів, а також підготовку матеріалів для рекомендації працівників
до заохочень та винагород. Забезпечує підготовку документів,
необхідних для призначення пенсій працівникам підприємства і їх
сім'ям, а також подання їх в органи соціального забезпечення.
Організує розроблення і реалізацію заходів, спрямованих на
удосконалення керування кадрами на основі впровадження відповідної
підсистеми АСК системи добору, розстановки кадрів, яка забезпечує
відбір найбільш підготовлених працівників для ефективного
виконання ними своїх обов'язків, профвідбір та профадаптацію
кадрів, їх професійно-кваліфікаційне просування. Здійснює
методичне керівництво роботою інспекторів з кадрів підрозділів
підприємства, контролює виконання керівниками підрозділів
постанов, наказів і розпоряджень з питань роботи з кадрами. Вживає
заходів щодо удосконалення форм і методів роботи з кадрами. Вивчає
та узагальнює підсумки роботи з кадрами, аналізує причини
плинності, прогулів та інших порушень трудової дисципліни, готує
пропозиції щодо усунення виявлених недоліків, закріплення кадрів,
вживає заходів щодо працевлаштування вивільнених працівників.
Здійснює зв'язок з іншими підприємствами в питаннях добору кадрів.
Організує табельний облік, складання і виконання графіків
відпусток, контроль за станом трудової дисципліни в підрозділах
підприємства і додержанням працівниками правил внутрішнього
трудового розпорядку, розробляє заходи щодо поліпшення трудової
дисципліни, зниження витрат робочого часу, контролює їх виконання.
Забезпечує складання встановленої звітності з обліку особового
складу та роботи з кадрами. Керує працівниками відділу. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали щодо роботи з кадрами, обліку
особового складу підприємства, перспективи розвитку галузі і
підприємства; основні технологічні процеси виробництва продукції
підприємства; порядок розроблення планів комплектування
підприємства кадрами; положення про порядок призначення та виплати
державної допомоги, порядок оформлення приймання, переведення та
звільнення працівників, ведення, зберігання їх трудових книжок та
особових справ, оформлення пенсій працівникам підприємства та їх
сім'ям; організацію табельного обліку; методи обліку просування
кадрів, порядок складання встановленої звітності; основи
профорієнтаційної роботи; основи соціології, психології праці,
економіки, організації виробництва та управління; трудове
законодавство. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в
галузі управління персоналом за професією: для магістра або
спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.
38. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ КОМПЛЕКТАЦІЇ УСТАТКУВАННЯ
Завдання та обов'язки. Організує забезпечення устаткуванням
та комплектуючими виробами капітального будівництва і
ремонтно-експлуатаційних потреб підприємства. Проводить роботу з
визначення потреби підрозділів підприємства в устаткуванні та
комплектуючих виробах для виконання виробничих планів капітального
будівництва, реконструкції, упровадження нової техніки. Здійснює
керівництво роботою зі складання на основі титульних списків
проектної документації, заявок підрозділів підприємства, зведених
заявок на устаткування і комплектуючі вироби з необхідними
розрахунками та обгрунтуваннями. Забезпечує їх подання у
відповідні організації, своєчасну і повну реалізацію виділених
фондів з матеріально-технічного забезпечення підприємства в
установленій кількості, якості та комплектності. Бере участь в
укладанні договорів з постачальниками, узгодженні умов і строків
поставок, готує специфікації та оформляє протоколи розбіжностей.
Вживає заходів щодо розширення прямих постійних і довгострокових
господарських зв'язків. Організує розміщення замовлень на
виготовлення нестандартизованого устаткування і спільно з
проектними організаціями бере участь в узгодженні технічних умов
на їх виконання. Забезпечує правильну організацію кількісного та
якісного приймання устаткування і комплектуючих виробів, їх
складання, передавання будівельно-монтажним організаціям і
підрозділам підприємства, контролює своєчасне оформлення технічних
протоколів на устаткування, правильність оплачування рахунків.
Бере участь у підготуванні висновків на претензії, що пов'язані з
виконанням постачальниками договірних зобов'язань. Контролює
додержання граничних норм запасів устаткування і комплектуючих
виробів, вживає заходів щодо оперативного регулювання рівня
необхідних запасів, виявлення невстановленого, невикористаного
устаткування. Організує розроблення заходів щодо зниження залишків
невстановленого устаткування, проводить роботу з реалізації
зайвого та застарілого устаткування. Організує роботу складського
господарства. Здійснює нагляд за технічним станом складських
приміщень і вантажно-розвантажувальних засобів. Контролює умови
зберігання устаткування та комплектуючих виробів, правильність їх
консервації та забезпечення зберігання. Організує ведення обліку
наявності та просування устаткування і комплектуючих виробів,
проведення інвентаризацій матеріальних цінностей у встановлені
строки. Керує працівниками відділу. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали щодо матеріально-технічного
забезпечення; перспективи технічного розвитку підприємства;
організацію матеріально-технічного забезпечення підприємства;
номенклатуру необхідного підприємству устаткування та
комплектуючих виробів; технічні характеристики, конструктивні
особливості устаткування і комплектуючих виробів; порядок
обгрунтування потреби та складання заявок на устаткування і
комплектуючі вироби, укладання договорів з постачальниками; основи
технології виробництва, економіки, організації виробництва, праці
та управління; вимоги до забезпечення збереження матеріальних
цінностей, організацію складського господарства; порядок ведення
обліку постачальних і складських операцій, складання встановленої
звітності; основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи
за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років,
бакалавра - не менше 3 років.
39. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ
Завдання та обов'язки. Організує забезпечення підприємства
всіма необхідними для його виробничої діяльності матеріальними
ресурсами, (сировиною, матеріалами, напівфабрикатами,
конструкціями, паливом, комплектуючими виробами, інструментом,
запасними частинами, спецодягом, господарчем інвентарем і таке
інше). Керує розробленням проектів перспективних і річних планів
матеріально-технічного забезпечення виробництва на основі
визначення потреби підрозділів підприємства в матеріальних
ресурсах, складанням матеріальних балансів та заявок на
розподілені за планом матеріальні ресурси та обгрунтуваннями і
необхідними розрахунками, встановленням календарних строків
поставок. Бере участь в узгодженні умов і укладанні договорів
поставок з матеріально-технічного забезпечення підприємства,
вживає заходів щодо розширення прямих постійних і довгострокових
господарських зв'язків з постачальниками. Забезпечує своєчасну і
цілковиту реалізацію виділених фондів і планів забезпечення згідно
з установленою кількістю, якістю та комплектністю. Виконує роботу,
пов'язану з підготовкою претензій до постачальників у разі
порушення ними договірних зобов'язань, узгоджує з постачальниками
зміни умов укладання договорів. Очолює роботу з ресурсозбереження,
техніко-економічного аналізу в галузі матеріально-технічного
забезпечення, з розроблення стандартів підприємства щодо
матеріально-технічного забезпечення якості продукції, що
випускається підприємством. Керує розробленням нормативів потреби
і виробничих (складських) запасів матеріальних ресурсів.
Забезпечує контроль за станом запасів матеріалів і комплектуючих
виробів, оперативним регулюванням виробничих запасів на
підприємстві, додержанням лімітів на відпускання матеріальних
ресурсів, і їх витрачанням у підрозділах підприємства за прямим
призначенням. Керує розробленням і упровадженням заходів щодо
підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів,
зниження витрат, пов'язаних з їх транспортуванням та зберіганням,
використання вторинних ресурсів і відходів виробництва,
удосконалення системи контролю за їх витрачанням, використанням
місцевих ресурсів, виявлення та реалізації надлишкової сировини,
матеріалів, устаткування та інших видів матеріальних ресурсів.
Організує роботу складського господарства, вживає заходів щодо
підвищення його технічного оснащення, забезпечення зберігання
матеріальних ресурсів, що надходять на підприємство. Здійснює
організацію оперативного обліку постачальницьких операцій,
перепису матеріальних ресурсів, складання встановленої звітності
про виконання плану матеріально-технічного забезпечення
підприємства. Керує працівниками відділу. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з матеріально-технічного
забезпечення; методи і порядок планування матеріально-технічного
забезпечення, розроблення нормативів виробничих запасів сировини,
матеріалів та інших матеріальних ресурсів, проведення робіт з
ресурсозберігання; організацію матеріально-технічного забезпечення
і складського господарства; порядок складання заявок на матеріали,
укладання договорів з постачальниками і контролю за їх виконанням,
установлення лімітів на відпускання матеріалів підрозділам
підприємства; стандарти і технічні умови щодо
матеріально-технічного забезпечення якості продукції, методи і
порядок їх розроблення; прейскуранти оптових цін, номенклатуру
споживаних матеріалів; основи технології, організації виробництва,
праці та управління; організацію обліку постачальницьких і
складських операцій та порядок складання звітності про виконання
плану матеріально-технічного забезпечення; правила експлуатації
обчислювальної техніки; основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в
галузі матеріально-технічного забезпечення за професією: для
магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше
3 років.
40. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА
АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ
Завдання та обов'язки. Організує розроблення та упровадження
засобів комплексної механізації та автоматизації виробничих
процесів, які сприяють підвищенню технічного рівня виробництва,
зростанню продуктивності праці, скороченню важкої ручної праці,
зниженню собівартості, поліпшенню якості та збільшенню випуску
продукції, забезпеченню сприятливих умов праці та її безпеки.
Керує складанням перспективних і річних планів механізації та
автоматизації виробничих процесів і планів підвищення ефективності
виробництва, розробленням пропозицій з реконструкції та технічного
переозброєння підприємства. Забезпечує вивчення виробничих
процесів з метою виявлення дільниць, робіт і операцій, що
підлягають механізації та атоматизації, проведення патентних
досліджень і визначення показників технічного рівня проектованих
об'єктів техніки та технології. Організує підготовку технічних
завдань на створення засобів механізації та автоматизації з
техніко-економічними обгрунтуваннями конструкцій, що
розроблюються. Здійснює контроль за своєчасним оформленням у
встановленому порядку та укладанням договорів із спеціалізованими
організаціями на проведення дослідних, проектних і
дослідно-конструкторських робіт, виготовлення засобів комплексної
механізації та автоматизації. Керує розробленням і узгодженням
графіків виконання робіт, забезпеченням організацій-співвиконавців
необхідними технічними даними і матеріалами, контролює їх роботу.
Організує виконання розрахунків ефективності сходів з механізації
та автоматизації виробництва, складання заявок на необхідне
устаткування, ведення обліку його надходження і використання
коштів, виділених на ці цілі. Бере участь у розгляді ескізних і
технічних проектів та робочих креслень, розроблених за
замовленнями підприємства. Організує роботи з монтажу,
випробування, налагодження та приймання в експлуатацію
об'єктів механізації та автоматизації, здійснює контроль за їх
правильним веденням. Забезпечує надійність і безперервну роботу
засобів механізації та автоматизації, нагляд за додержанням правил
експлуатації і своєчасним їх ремонтуванням. Бере участь у розгляді
технічної документації, пов'язаної з проектуванням засобів
механізації та автоматизації виробництва наново збудованих
об'єктів, розробленням більш досконалих конструкцій
захисно-огороджувальної техніки і герметизації шкідливих процесів
виробництва. Координує діяльність підрозділів підприємства, які
здійснюють механізацію та автоматизацію виробничих процесів,
забезпечує відповідність упроваджених засобів сучасному рівню
розвитку техніки. Вживає заходів щодо надання допомоги працівникам
під час опанування ними нових конструкцій засобів механізації та
автоматизації. Організує розроблення інструкцій з експлуатації
устаткування та безпечного ведення робіт під час обслуговування
засобів механізації та автоматизації, правильну експлуатацію
реконструйованих і модернізованих машин, механізмів та іншого
устаткування з додержанням технологічних процесів виробництва.
Сприяє розвитку раціоналізації та винахідництва у процесі
проектування і конструювання засобів механізації та автоматизації
виробництва, готує висновки на найбільш складні з них. Очолює
роботу з вивчення вітчизняного і світового досвіду механізації та
автоматизації виробничих процесів, розповсюдження передових
прийомів і методів праці, проводить пропаганду нових досяшечь у
цій галузі. Забезпечує ведення обліку та складання звітності, про
виконані роботи. Керує працівниками відділу. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з питань механізації та
автоматизації виробництва; перспективи технічного розвитку галузі
і підприемсіва; профіль, спеціалізацію та особливості структури
підприємства; конструктивні особливості і призначення засобів
механізації та автоматизації, правила їх експлуатації, основні
вимоги до конструкцій, що розроблюються, порядок розроблення і
затвердження перспективних та річних планів робіт з механізації та
автоматизації виробництва; виробничі потужності підприємства,
технологію виробництва продукції підприємства, методи
проектування, організацію і планування конструкторських робіт,
порядок і методи проведення патентних досліджень; порядок
розроблення та оформлення технічної документації; порядок
укладання договорів із сторонніми організаціями; основи технічної
естетики і художнього конструювання; досягнення вітчизняної та
світової науки і практики в галузі механізації та автоматизації
виробничих процесів; основи економіки, організації виробництва,
праці та управління; основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр-спеціаліст або бакалавр).
Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи з
конструкторської або технологічної підготовки виробництва за
професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років,
бакалавра - не менше 3 років.
41. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Завдання та обов'язки. Організує забезпечення підрозділів
підприємства та окремих працівників інформацією про вітчизняні та
світові досягнення науки, техніки, економіки та передового
виробничого досвіду. Керує розробленням проектів планів
інформаційної роботи відповідно до профілю підприємства і
перспектив його розвитку, створенням довідково-інформаційного
фонду, його довідково-пошукового апарату. Забезпечує систематичне
поповнення фонду на основі тематичних планів комплектування
вітчизняними та зарубіжними матеріалами. Очолює роботу з виявлення
потреби працівників підприємства в науково-технічній інформації,
яка необхідна для розроблення конструкторських і технологічних
проектів, прийняття технічних і організаційних рішень, підготовки
заходів щодо вдосконалення виробничих процесів, організації праці
та управління підприємством. Організує обмін інформацією про
досягнення науки і техніки, збирання, систематизацію, вивчення та
узагальнення інформаційних матеріалів, складання рефератів і
анотацій, тематичних оглядів про стан і тенденції розвитку
виробництва, а також проведення робіт з порівняння результатів
діяльності підприємства і досягнень аналогічних вітчизняних та
зарубіжних підприємств, підготовку матеріалів про передовий
виробничий досвід підприємства за запитами сторонніх організацій.
Здійснює контроль за використанням інформаційних матеріалів у
підрозділах підприємства. Розроблює пропозиції щодо включення
технічних досягнень і передового виробничого досвіду, запозичених
із матеріалів науково-технічної інформації, в плани підприємства.
Забезпечує участь відділу в пропаганді досягнень вітчизняної та
світової науки і техніки, передового досвіду організації їх
упровадження, а також у проведенні нарад, семінарів, лекцій,
екскурсій, виставок, демонстрації науково-технічних фільмів. Бере
участь у підготовці до видання інформаційних матеріалів, каталогів
та проектів на продукцію, що випускається підприємством. Організує
збирання матеріалів та їх подання за встановленим порядком в
органи науково-технічної інформації, перекладання іноземної
літератури, каталогів, науково-технічної документації з
додержанням діючого порядку координації перекладів, ведення обліку
ефективності використання на підприємстві інформаційних матеріалів
про досягнення науки та техніки, передового вітчизняного досвіду,
підготовку звітності про інформаційну роботу відділу. Здійснює
керівництво науково-технічною бібліотекою і направляє її
діяльність. Керує працівниками відділу, а також координує роботу
науково-технічних товариств і надає їм методичну допомогу. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали щодо організації
науково-технічної інформації; правила, інструкції, положення та
інші нормативні акти, що визначають систему комплектування,
збереження, пошуку та видавання наукової і виробничо-технічної
інформації; перспективи розвитку галузі і підприємства; становище
та перспективи розвитку вітчизняної і зарубіжної науки та техніки
у відповідних галузях знань і видах економічної діяльності;
виробничу та організаційну структуру підприємства; основні
технологічні процеси виробництва продукції підприємства; методи
організації і планування інформаційної роботи; державну систему
науково-технічної інформації; технічні засоби пошуку, опрацювання,
збереження, поновлення і передавання інформації; організацію
довідково-інформаційного фонду; порядок підготовки інформаційних
матеріалів, каталогів, проспектів до видання та основи
редакційно-видавницької роботи; діючий порядок координації
перекладів; організацію бібліотечної роботи; передовий вітчизняний
та світовий досвід у галузі організації науково-технічної
інформації на підприємствах; основи економіки, організації
виробництва та управління; основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи з
науково-технічної інформацією за професією: для магістра або
спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.
42. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ
ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
Завдання та обов'язки. Забезпечує виконання робіт з
удосконалення організації праці, управління виробництвом, форм і
систем заробітної плати, матеріального та морального стимулювання
працівників підприємства. Організує підготовку перспективних та
річних планів з праці і заробітної плати, кошторисів витрат на
утримання апарату управління, розроблення завдань щодо зниження
трудомісткості продукції (робіт, послуг) і календарних планів
перегляду норм трудових витрат. Аналізує ефективність застосування
діючих форм і систем оплати праці, матеріального та морального
заохочення, забезпечує розроблення пропозицій щодо удосконалення,
а також проектів положень про преміювання працівників
підприємства. Керує проведенням робіт з вивчення трудових
процесів, організації та умов праці на підприємстві і виявлення
резервів зростання продуктивності праці, а також розробленням
заходів щодо вдосконалення розподілу і кооперації праці,
поліпшення використання робочого часу, атестації та раціоналізації
робочих місць, прийомів і методів праці, скорочення застосування
важкої фізичної праці, створення сприятливих умов праці тощо.
Готує пропозиції щодо упровадження і підвищення ефективності
колективних форм організації та оплати праці, а також застосування
централізовано розроблених типових проектів організації праці
працівників і окремих підрозділів підприємства. Організує роботу з
нормування праці, своєчасного перегляду норм, упровадження
технічно обгрунтованих нормативів з праці, удосконалення
нормування на основі застосування міжгалузевих, галузевих та інших
прогресивних нормативів з праці, розширенні сфери нормування праці
робітників з почасовою оплатою праці та керівників, професіоналів,
фахівців, технічних службовців. Забезпечує контроль за витратами
фондів оплати праці і матеріального заохочення, застосуванням форм
і систем заробітної плати, тарифних ставок та розцінок, посадових
окладів, установленням розрядів робітникам і категорій
працівникам. Проводить роботу з удосконалення організаційних
структур управління, організації та механізації праці працівників,
розроблення положень про структурні підрозділи підприємства і
посадових інструкцій працівникам, штатних розписів згідно з
нормативами чисельності та встановленим фондом оплати праці.
Забезпечує контроль за раціональним використанням фонду оплати
праці, а також підготовку пропозицій з вдосконалення управління
виробництвом. Бере участь у розгляді проектів розширення і
реконструкції підприємства. Спільно з відповідними підрозділами
підприємства бере участь у підготовці проектів кошторисів
використання фондів соціально-культурних заходів і житлового
будівництва за основними напрямками їх витрачання, проекту
колективного договору і забезпечує контроль за його виконанням.
Організує контроль за додержанням на підприємстві трудового
законодавства, постанов, розпоряджень та інших нормативних актів з
питань організації праці, заробітної плати та управління
виробництвом. Забезпечує ведення обліку показників з праці та
складання встановленої статистичної звітності. Керує працівниками
відділу, координує діяльність підрозділів підприємства і надає їм
методичну допомогу у вирішенні питань організації працї, її оплати
та управління виробництвом. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з організації праці,
заробітної плати та управління виробництвом; трудове
законодавство; економіку праці; економіку та організацію
виробництва; порядок розроблення перспективних і річних планів з
праці та заробітної плати, організаційно-технічних заходів щодо
підвищення продуктивності праці, календарних планів перегляду
норм, завдань по зниженню трудомісткості виробів, кошторисів
використання фондів економічного заохочування; умов ефективного
застосування форм і систем заробітної плати, матеріального і
морального стимулювання; методи нормування праці; порядок
розроблення нормативних матеріалів для нормування праці; положення
про преміювання; кваліфікаційні характеристики професій
працівників; порядок тарифікації робіт і робітників, установлення
посадових окладів керівникам, професіоналам, фахівцям, технічним
службовцям, доплат, надбавок і коефіцієнтів до заробітної плати,
розрахунку премій; методи планування, врахування та аналізу
показників з праці та заробітної плати; порядок розроблення і
затвердження положень про підрозділи, посадових інструкцій
працівникам; стандарти уніфікованої системи
організаційно-розпоряджувальної документації; методи вивчення
використання робочого часу, передових прийомів і методів праці,
аналізу стану нормування праці та якості норм, основи технології
виробництва; основи соціології, основи психології праці; основи
професіознавства; форми і методи професійної орієнтації; технічні
засоби, що застосовуються для дослідження прийомів і методів
праці, вимірювання витрат робочого часу, розрахунку технічно
обгрунтованих норм; передовий вітчизняний і світовий досвід
організації, оплати праці та управління виробництвом. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в
галузі організації праці і заробітної плати за професією: для
магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше
3 років.
43. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Завдання та обов'язки. Керує розробленням та упровадженням
заходів, направлених на виконання вимог законодавства, додержання
правил і норм у галузі охорони навколишнього середовища,
раціонального використання природних ресурсів, утилізації всіх
відходів виробництва. Бере участь у роботі зі складання технічних
завдань на проектування нових, розширення і реконструкцію діючих
виробництв з урахуванням вимог охорони навколишнього середовища,
розгляду і узгодження розроблюваної технічної документації.
Організує складання перспективних та річних планів з охорони
навколишнього середовища, здійснює контроль за їх виконанням. Бере
участь у розробленні планів упровадження нової техніки, проведенні
науково-дослідних і експериментальних робіт щодо очищення
промислових стічних вод, запобігання забрудненню навколишнього
середовища, зменшення або повної ліквідації технологічних
відходів, викидання шкідливих речовин в атмосферу, шкідливого
впливу попутних та побічних продуктів виробництва, впливу шумів,
випромінювання та інших фізичних факторів. Забезпечує контроль за
додержанням установлених вимог з охорони природи, правильністю
експлуатації очисних споруд, відповідністю методів і засобів
вимірювання стану навколишнього середовища чинним нормам та
правилам. Здійснює роботу з нормування водоспоживання і
водовідведення, газопилових викидів на одиницю продукції,
узгодження умов водоспоживання, норм промислових викидів та інших
планованих показників. Організує розслідування причин та наслідків
викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище, готує
пропозиції щодо Їх запобігання. Керує розробленням заходів щодо
поліпшення навколишнього середовища на основі вивчення і
узагальнення передового досвіду вітчизняних та зарубіжних
підприємств. Організує ведення обліку показників, що
характеризують стан навколишнього середовища. Забезпечує складання
встановленої звітності. Керує робітниками відділу. Повинен знати: закони, постанови, розпорядження, накази,
методичні, нормативні та інші керівні матеріали з охорони
навколишнього середовища і раціонального використання природних
ресурсів; систему екологічних стандартів та нормативів;
перспективи розвитку галузі та підприємства; технологію
виробництва продукції підприємства; устаткування підприємства і
принципи його роботи; організацію роботи з охорони навколишнього
середовища; чинні норми та правила з охорони навколишнього
середовища і раціонального використання природних ресурсів;
екологічні вимоги до розміщення, проектування, будівництва,
реконструкції, введення в дію та експлуатацію підприємств, споруд
та інших об'єктів; передовий вітчизняний та світовий досвід у
галузі охорони навколишнього середовища; порядок і строки
складання звітності про виконання заходів з охорони навколишнього
середовища; основи економіки, організації праці, виробництва та
управління; основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи з
охорони навколишнього середовища за професією: для магістра або
спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.
44. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Завдання та обов'язки. Здійснює контроль за створенням
безпечних та здорових умов праці на підприємстві, проведенням
заходів у цій галузі, додержанням чинного законодавства, правил,
стандартів, норм, положень, інструкцій з охорони праці, виробничої
санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього
середовища за наданням робітникам установлених пільг і компенсацій
за умовами праці. Організує вивчення умов праці на робочих
місцях, роботу з проведення паспортизації санітарно-технічного
стану цехів, перевірки технічного стану устаткування, запобіжних і
захисних пристроїв, здійснює контроль за ефективністю роботи
вентиляційних та аспіраційних систем. Видає керівникам структурних
підрозділів підприємства обов'язкові для виконання приписи щодо
усунення і наявних недоліків, одержує від них необхідні відомості,
документацію і пояснення з питань охорони праці, вимагає
відсторонення від роботи осіб, які не пройшли медичного огляду,
навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до
відповідних робіт або не виконують нормативи з охорони праці,
зупиняє роботу виробництв, дільниць, машин, механізмів,
устаткування та інших засобів виробництва в разі порушень, які
створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих. Надсилає
керівникові підприємства подання про притягнення до
відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони
праці. Забезпечує участь відділу в розробленні та упровадженні
більш досконалих конструкцій обгороджувальної техніки та інших
засобів захисту, маршрутів безпечного руху транспорту і пішоходів
на території підприємства, заходів щодо створення безпечних та
здорових умов праці. Бере участь у розробленні проектів
перспективних і річних планів з поліпшення умов праці на
підприємстві. Забезпечує проведення інструктажу (навчання)
працівників з питань охорони праці, надання першої медичної
допомоги потерпілим від нещасних випадків, правил поведінки в разі
виникнення аварій згідно з чинним типовим положенням, контролює
складання кошторисів витрат на заходи з охорони праці в
підрозділах підприємства, правильність складання заявок на
спецодяг та інші засоби індивідуального захисту,
спецхарчування, запобіжні та захисні пристрої тощо. Здійснює
контроль за витратами асигнувань на охорону праці, додержанням
правил і норм, охорони праці і виробничої санітарії в проектах
підрозділів підприємства, які будуються або реконструюються, нових
технологічних процесів, під час установлення устаткування, а також
строків випробувань і перевірок правильності експлуатації парових
котлів, балонів для стиснених газів, контрольної апаратури,
кранів, підйомників та іншого устаткування, графіків замірів
виробничого шуму, повітряного середовища, вібрації тощо, виконання
розпоряджень органів державного нагляду, міжвідомчого та відомчого
контролю за додержанням чинних норм і стандартів з безпеки праці в
процесі виробництва. Подає підрозділам підприємства методичну
допомогу в розробленні нових і перегляді застарілих інструкцій та
пам'яток з охорони праці, а також складанні програм навчання
працівників безпечним методам праці. Бере участь у розслідуванні
та аналізі причин виробничого травматизму, професійних
захворювань, у розробленні заходів щодо їх запобігання та
усунення, а також у складанні розділів колективного договору
стосовно питань поліпшення умов праці, зміцнення здоров'я
працюючих. Організує роботу кабінету з охорони праці та пропаганду
заходів з охорони праці і виробничої санітарії шляхом проведення
лекцій, бесід, улаштування виставок, вітрин, стендів,
розповсюдження правил, інструкцій, пам'яток, демонстрації
кінофільмів тощо. Контролює забезпечення додержання правил і норм
охорони праці під час проведення практики студентів, учнів
професійно-технічних училищ і трудового навчання школярів.
Здійснює зв'язок з медичними установами, науково-дослідними
інститутами та іншими організаціями з питань охорони праці і
вживає заходів щодо упровадження їх рекомендацій. Забезпечує
складання звітності з охорони праці. Керує робітниками відділу. Повинен знати: Закон України "Про охорону праці" ( 2694-12 ),
розпорядження, накази, постанови, правила, стандарти, норми,
положення, інструкції та інші документи з охорони праці і
виробничої санітарії; виробничу та організаційну структуру
підприємства; основні технологічні процеси та режими виробництва;
устаткування підприємства і принципи його роботи; методи вивчення
умов праці на робочих місцях; організацію роботи з охорони праці і
виробничої санітарії; систему стандартів безпеки праці;
психофізіологічні вимоги до працівників, виходячи з категорії
важкості робіт, обмеження застосування праці жінок, підлітків,
робітників, переведених на легку працю; правила і засоби контролю
відповідності технічного стану устаткування вимогам безпечного
ведення робіт; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі
охорони праці; методи і форми пропаганди та інформації з охорони
праці; порядок і строки складання звітності про виконання заходів
з охорони праці та виробничої санітарії; основи економіки,
організації виробництва і управління; основи трудового
законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи з
охорони праці за професією: для магістра або спеціаліста - не
менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.
45. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ПАТЕНТНОЇ
ТА ВИНАХІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ
Завдання та обов'язки. Організує роботу з використання на
підприємстві патентних матеріалів, забезпечення патентоздатності
та патентної чистоти проектно-конструкторських розробок,
винаходів, технологічних процесів і продукції, що випускається,
підготовки пропозицій щодо патентного захисту пріоритету нових
технічних рішень, їх реалізації на ліцензійній основі, із закупки
ліцензій на іноземні науково-дослідні досягнення, а також із
розвитку творчості працівників, залучення їх до
раціоналізаторської діяльності та винахідництва. Забезпечує
складання розділів перспективних і річних планів діяльності
підприємства для розроблення нової або модернізації діючої техніки
і технології, у підготовці пропозицій щодо використання технічних
рішень, наявних у патентних матеріалах, під час проектування
технологічних процесів і устаткування, підготовки тематичних
планів раціоналізаторської та винахідницької роботи для рішення
вузлових проблем виробництва. Організує виявлення потреб
підрозділів підприємства в патентних матеріалах і передбачуваних
винаходах у виконаних проектно-конструкторських розробках, а також
своєчасний розгляд поданих відділу раціоналізаторських пропозицій
та винаходів і підготовці на них висновків. Очолює проведення
патентних випробувань, пошук патентних матеріалів, відбір,
вивчення та оцінку технічного рівня винаходів, розроблення
рекомендацій з їх використання. Організує проведення перевірок
патентної чистоти проектно-конструкторських розробок, винаходів,
технологічних процесів і продукції, що випускається, контроль за
своєчасним відображенням у технічній документації використаних
патентних матеріалів. Забезпечує розроблення рекомендацій щодо
застосування на підприємстві патентних матеріалів. Вживає заходів
щодо захисту державного пріоритету технічних рішень, виконаних на
рівні винаходів, і до запобігання передчасної публікації або
іншого розголошення відомостей, які розкривають їх сутність, щодо
правової охорони промислових зразків і товарних знаків. Забезпечує
контроль за використанням у виробництві винаходів, промислових
зразків і раціоналіаторських пропозицій, а також за технічним
рівнем випущеної продукції, облік та систематизацію
раціоналізаторських пропозицій і винаходів, ведення картотек
упроваджених винаходів, комплектування патентного фонду і
створення довідкового апарату до нього, правильність розрахунків
економічної ефективності раціоналізаторських пропозицій та
винаходів, визначення розмірів авторської винагороди згідно з
установленим порядком, використання фонду преміювання за сприяння
раціоналізації та винахідництву. Проводить роботу з ознайомлення
працівників підприємства з патентним фондом, основами
патентознавства, вимогами до патентної чистоти конструкторських
розробок та винаходів, організує проведення конкурсів, оглядів
робіт раціоналізаторів та винахідників, консультації з надання
допомоги в підготовці технічної документації, виконання необхідних
розрахунків, виготовлення та випробування дослідних зразків тощо,
оформлення матеріалів на присвоєння почесного звання кращим
раціоналізаторам та винахідникам. Аналізує становище
винахідницької і патентно-ліцензійної роботи в підрозділах
підприємства, розробляє пропозиції щодо її вдосконалення, а також
патентування винаходів, промислових зразків та інших
науково-технічних досягнень, з продажу та закупівлі на них
ліцензій, контролює правильність освоєння коштів, асигнованих на
проведення експериментів та інших робіт, пов'язаних з
упровадженням раціоналізаторських пропозицій та винаходів.
Забезпечує оформлення винаходів, призначених до патентування,
іншої документації та ведення діловодства з патентно-ліцензійної
роботи, раціоналізаторської діяльності та винахідництва,
підготовку встановленої звітності. Керує працівниками відділу. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з патентознавства,
організації раціоналізації та винахідництва; перспективи
технічного розвитку підприємства; конструкцію вироблюваної
підприємством продукції; технічні вимоги до конструкцій, що
розроблюються; основні технологічні процеси виробництва продукції
підприємства; технологічне устаткування підприємства і принципи
його роботи; виробничу та організаційну структуру підприємства;
тенденції вдосконалення виробів, що випускаються підприємством;
основи винахідництва; основи патентознавства; порядок і методи
проведення патентних досліджень; організацію патентної роботи,
раціоналізації та винахідництва на підприємстві; методи аналізу
технічного рівня і тенденцій розвитку техніки; правила створення і
ведення патентного фонду; порядок обліку та систематизації
патентних матеріалів, раціоналізаторських пропозицій і винаходів;
правила оформлення заявок та інших матеріалів для патентування
винаходів за кордоном, продажу та закупівлю ліцензій, порядок
оформлення і розгляд раціоналізаторських пропозицій та винаходів;
структуру патентних описів основних зарубіжних країн; положення
про промислові зразки і товарні знаки; передовий вітчизняний і
світовий досвід патентознавства та організації винахідницької
роботи; винахідницьке право; основи економіки, організації праці,
виробництва та управління; основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи з
організації раціоналізаторської, винахідницької або патентної
роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2
років, бакалавра - не менше 3 років.
46. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
Завдання та обов'язки. Забезпечує постійне підвищення рівня
загальноосвітньої та професійної підготовки і майстерності
працівників підприємства згідно з вимогами до освоєння нових видів
продукції, передової техніки і технології, організації
виробництва, а також якості виконуваних робіт (послуг) і
продукції, яка випускається. Керує організацією підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу на
виробництві, економічного навчання, практичної підготовки молодих
спеціалістів у період проходження ними стажування, виробничої
практики студентів та учнів. На основі вивчення потреби
підприємства у кваліфікованих кадрах здійснює розроблення проектів
перспективних і річних планів їх підготовки і підвищення
кваліфікації, керує роботою з направлення керівників,
професіоналів, фахівців у навчальні заклади відповідно до
затверджених планів, забезпечує контроль за їх виконанням.
Організує роботу з професійної орієнтації молоді, трудового
виховання та навчання суспільно корисній продуктивній праці.
Здійснює зв'язок з базовими школами та професійно-технічними
закладами освіти з питань професійної підготовки учнів. Розробляє
та здійснює заходи щодо створення необхідних умов для навчання без
відриву від виробництва у вечірніх (змінних) загальноосвітніх
школах, у базових професійно-технічних закладах освіти, у вечірніх
та заочних вищих закладах освіти та закладах післядипломної
освіти. Керує розробленням навчально-методичної документації
(навчальних планів, посібників і рекомендацій, програм і розкладів
занять навчальних груп тощо) з урахуванням вимог виробництва.
Організує підбір кадрів викладачів, майстрів виробничого навчання,
наставників молоді та інструкторів із числа висококваліфікованих
працівників, згідно з навчальними програмами встановлює режим
занять для всіх видів професійного навчання кадрів. Забезпечує
контроль за систематичністю та якістю занять, які проводяться,
успішністю учнів, додержанням строків навчання, виконанням
навчальних планів і програм, правильністю ведення встановленої
документації. Розробляє заходи щодо підвищення професійної
підготовки та педагогічної кваліфікації наставників, викладачів і
інструкторів виробничого навчання. Сприяє створенню та організації
роботи шкільних кабінетів профорієнтації, здійсненню зв'язку з
територіальними і галузевими службами профорієнтації. Організує
роботу щодо створення та розширення навчально-виробничої бази
згідно з галузевими нормативами, забезпечення навчального процесу
необхідною методичною літературою, оснащення навчальних і
методичних кабінетів устаткуванням, технічними засобами навчання,
інвентарем, наочним приладдям, бере участь у проведенні
підсумкових занять, екзаменів, кваліфікаційних проб, конкурсів
професійної майстерності робітників. Подає на затвердження трудові
угоди з викладачами та інструкторами виробничого навчання, керує
складанням кошторисів витрат на підготовку і підвищення
кваліфікації кадрів, документів на оплату праці за навчання і
керівництво виробничою практикою. Організує контроль за
відвідуванням занять і успішністю працівників, які навчаються на
курсах та в навчальних закладах без відриву від виробництва, за
якістю їх підготовки, в тому числі нових спеціальностей,
пов'язаних з науково-технічним прогресом. Здійснює зв'язок з
відповідними науково-дослідними інститутами та вищими закладами
освіти з питань підвищення кваліфікації працівників підприємства і
підготовки наукових кадрів. Розробляє пропозиції щодо складу
кваліфікаційних комісій, матеріали до засідань
навчально-методичної ради підприємства з професійного навчання
працівників на виробництві, бере участь в організації їх роботи.
Забезпечує реалізацію рішень цих комісій і навчально-методичної
ради, розроблення заходів, які сприяють зростанню продуктивності
праці за рахунок підвищення кваліфікації працівників. Очолює
роботу з постійного вдосконалення форм і методів професійного
навчання та підвищення кваліфікації кадрів на виробництві,
аналізує якісних показників результатів навчання та його
ефективності, узагальнення і розповсюдження досвіду роботи в цій
галузі. Організує роботу з формування у молоді зацікавленості
робочими професіями, створення трудових династій. Бере участь у
розробленні заходів щодо професійно-кваліфікаційного просування
молодих працівників. Забезпечує правильні витрати коштів,
асигнованих для навчання, відповідно до затверджених кошторисів та
фінансових планів підприємства, а також складання встановленої
звітності з підготовки і підвищення кваліфікації кадрів. Керує
працівниками відділу. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з питань підготовки і
підвищення кваліфікації кадрів на виробництві; перспективи
розвитку галузі і підприємства; основні технологічні процеси
виробництва продукції підприємства; форми, види і методи
професійного навчання; методи планування, порядок розроблення
планів підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, навчальних
планів і програм та іншої навчально-методичної документації;
системи оплати праці викладачів та інструкторів виробничого
навчання; умови матеріального забезпечення кадрів, які
направляються на навчання з відривом від роботи; порядок ведення
обліку і складання звітності з підготовки і підвищення
кваліфікації кадрів; основи економіки, організації виробництва та
управління, основи соціології; основи психології; основні
принципи, форми і методи трудового навчання і виховання учнів,
залучення їх до продуктивної праці, професійної орієнтації молоді;
основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи з
підготовки кадрів за професією: для магістра або спеціаліста - не
менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.
47. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ПІДСОБНОГО
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво всіма видами
виробничо-господарської діяльності підсобного сільського
господарства. Забезпечує виконання планових завдань по заготівлі
та переробці продуктів тваринництва і сільського господарства за
всіма кількісними та якісними показниками, домагаючись ефективного
використання закріплених земель, високої врожайності
сільськогосподарських культур і продуктивності тварин (птиці),
раціонального використання сільськогосподарських машин,
машинно-тракторного парку, технологічного устаткування та інших
основних засобів, закріплених за господарством. Організує
проведення сільськогосподарських робіт у оптимальні строки і на
високому рівні агротехніки з використанням науково обгрунтованої
системи сівозміни, оброблення грунту, порядку застосування добрив,
методів і засобів захисту рослин. Забезпечує правильне утримання
тварин (птиці) і збереження поголів'я, своєчасну заготівлю кормів,
їх зберігання та використання згідно з установленими вимогами і
нормами. Вживає заходів щодо своєчасної переробки продукції, що
виробляється, та відправлення її споживачам. Стежить за утриманням
будівель і споруд підсобного сільського господарства, їх
своєчасним ремонтом. Проводить роботу із забезпечення високої
культури сільськогосподарського виробництва. Сприяє упровадженню
механізації праці, прогресивних форм її організації. Організує
своєчасне і правильне ведення обліку, складання та подання в
установлені строки звітності, забезпечує додержання фінансової
дисципліни і збереження власності. Контролює додержання
працівниками правил охорони праці, виробничої санітарії та
протипожежного захисту, організує підвищення їх кваліфікації.
Керує працівниками відділу. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з організації підсобного
сільського господарства, заготівель та переробки
сільськогосподарських продуктів; технологію сільськогосподарського
виробництва; технологію переробки сільськогосподарської продукції;
агротехніку вирощуваних культур; правила утримання тварин (птиці),
порядок заготівлі та зберігання кормів; стандарти, технічні умови
і вимоги до якості продукції, що вироблюється; правила
експлуатації машинно-тракторного та автомобільного парку,
організацію його ремонту; передовий вітчизняний і світовий досвід
розвитку тваринництва та виробництва сільськогосподарської
продукції; основи трудового законодавства; основи економіки,
організації праці, сільськогосподарського виробництва та
управління; методи господарського розрахунку; чинні положення з
оплати праці і форми матеріального стимулювання; основи земельного
законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи
за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років,
бакалавра - не менше 3 років.
48. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво соціологічною
роботою на підприємстві, направленою на підсилення впливу
соціальних факторів на зростання продуктивності праці і підвищення
ефективності виробництва, поліпшення якості продукції, робіт
(послуг), удосконалення організації та стимулювання праці,
соціальної структури і стабілізації трудових колективів, розвиток
трудової та соціальної активності працівників. Організує
підготовку зведених розділів з усього комплексу заходів
соціального розвитку, які включаються в проекти перспективних і
річних планів діяльності підприємства, з урахуванням перспектив
розвитку та інтенсифікації виробництва, матеріальних, трудових і
фінансових ресурсів. Визначає завдання соціологічних і
соціально-психологічних досліджень, організує підготовку
пропозицій з використання соціальних резервів підвищення
ефективності виробництва, розроблення заходів щодо закріплення
кадрів та стабілізації трудових колективів, підвищення задоволення
працею, підсилення творчого характеру праці. Бере участь у
експертизі проектів будівництва і реконструкції об'єктів
виробничого та невиробничого призначення з метою забезпечення
урахування в них соціальних вимог і нормативів, у організації
проведення експериментів з соціальних аспектів удосконалення
господарського механізму. На основі результатів соціологічних та
соціально-психологічних досліджень здійснює роботу щодо виявлення
найбільш ефективних форм поєднання особистих, колективних і
суспільних інтересів, забезпечення принципу соціальної
справедливості. Керує роботою з питань підвищення соціальної ролі
особи та вдосконалення стилю і методів управління з урахуванням
зростаючого значення людського фактора в розвитку виробництва,
створення сприятливого соціально-психологічного клімату в трудових
колективах, їх стабілізації, а також соціальних заходів щодо
укріплення трудової і виробничої дисципліни, підвищення
відповідальності за виконання планових завдань. Організує вивчення
соціальних аспектів науково-технічного прогресу, розроблення
заходів щодо визначення соціальної неоднорідності праці,
соціально-психологічного забезпечення впровадження робототехніки і
гнучких автоматизованих виробництв, скорочення важкої і
малокваліфікованої ручної праці, аналіз перетворень у праці та їх
вплив на розвиток особи і трудових колективів. Проводить роботу з
розроблення та упровадження пропозицій щодо удосконалення
розмежування і кооперування праці, розвитку бригадних форм
організації та оплати праці, створення безпечних і сприятливих
умов виробництва, раціональних режимів праці та відпочинку,
підсилення ролі моральних і матеріальних стимулів у зростанні
кількісних та поліпшенні якісних показників роботи, підвищення
змістовності, привабливості, престижності і культури праці. Бере
участь у розробленні заходів щодо створення умов для найбільш
повного використання творчих здібностей працюючих, розвитку
трудової та соціальної активності, підвищення культурно-технічного
рівня працівників, підсилення їх ролі в управлінні виробництвом.
Організує пропаганду соціологічних і психологічних знань серед
працівників підприємства, вивчення соціально-психологічних методів
управління соціальними процесами, надання методичної допомоги
підрозділам у розробленні заходів з соціального розвитку трудових
колективів, координує їх діяльність у виявленні та використанні
соціальних резервів виробництва і реалізації цільових комплексних
соціальних програм. Керує працівниками відділу. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази та інші
керівні, методичні і нормативні матеріали з рішення соціальних
питань; профіль, спеціалізацію та особливості структури
підприємства, перспективи його розвитку; соціологію праці; методи
вивчення громадської думки і проведення соціологічних досліджень,
порядок і методи розроблення планів та програм соціального
розвитку колективу підприємства; організацію управління соціальним
розвитком трудових колективів; галузеві соціальні вимоги і
нормативи; психологію праці, інженерну та соціальну психологію;
методи проведення аналізу розвитку соціальних процесів і ходу
виконання соціальних програм; форми і системи заробітної плати,
матеріального і морального стимулювання, передовий вітчизняний та
світовий досвід у рішенні соціальних питань; основи економіки,
організації виробництва, праці та управління; основи трудового
законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи з
управління трудовим колективом за професією: для магістра або
спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.
49. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво розробленням
нових і переглядом діючих стандартів, технічних умов та інших
документів із стандартизації, їх упровадженням на підприємстві, а
також проведенням обов'язкового нормалізаційного контролю
технічної документації. Організує планування робіт із
стандартизації, підготовку для включення в план завдань з
упровадження нових прогресивних стандартів на продукцію, що
випускається, їх рівню стандартизації та уніфікації проектів, які
розроблюються на підприємстві. Керує вивченням технічного рівня
продукції, що випускається підприємством, і результатів
експлуатації стандартизованих та уніфікованих деталей і окремих
елементів, проведенням експертизи проектів виробів щодо оцінки
рівня їх стандартизації та уніфікації. Організує систематичну
перевірку застосовуваних на підприємстві стандартів, технічних
умов та інших документів із стандартизації з метою забезпечення
відповідності їх показників сучасному рівню розвитку науки і
техніки, потребам ринку, експортним вимогам тощо. Бере участь у
підготовці пропозицій щодо необхідності змін у затверджуваних на
підприємстві стандартах і технічних умовах, а також рекомендацій,
направлених у відповідну базову (головну) організацію, щодо
перегляду або відміни застарілих документів із стандартизації,
упровадження прогресивних форм, методів і систем стандартизації.
Керує складанням технічних завдань на підготовку проектів
стандартів, визначенням економічної ефективності заходів із
стандартизації. Організує роботу для впровадження на підприємстві
стверджених стандартів, технічних умов та інших документів із
стандартизації. Забезпечує участь відділу в розробленні заходів з
підвищення якості продукції, в підготовці їх до державної
атестації, у дослідно-конструкторських і експериментальних
роботах, необхідних для розроблення стандартів, вивченні
передового вітчизняного і світового досвіду, реалізації
рекомендацій міжнародних організацій із стандартизації. Здійснює
контроль за виготовленням і випробуваннями дослідних зразків
стандартизованих та уніфікованих виробів, деталей, за виконанням
підрозділами підприємства завдань із стандартизації, надання їм
необхідної методичної допомоги з розроблення і застосування
стандартів, технічних умов та інших документів із стандартизації.
Організує пропаганду стандартизації, обмін досвідом розроблення і
застосування стандартів, виставки, семінари, конференції з питань
стандартизації, підготовку для подання в галузевий орган
науково-технічної інформації інформаційних матеріалів про
стандарти, розроблені на підприємстві, а також висновків на
проекти нормативно-технічної документації, які надходять на відгук
від сторонніх організацій. Керує роботою з обліку стандартів, а
також з аналізу застосування стандартизованих і уніфікованих
деталей та окремих елементів, забезпечення підрозділів
підприємства документацією із стандартизації та інформацією про
наявність стандартів, їх зміни і скасування. Здійснює контроль за
правильністю ведення бібліотеки стандартів, зберігання контрольних
екземплярів документів із стандартизації, своєчасністю внесення
змін у стандарти та вилучення скасованої документації. Забезпечує
складання звітів про виконання робіт із стандартизації. Керує
робітниками відділу. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали із стандартизації;
перспективи технічного розвитку підприємства; організацію
конструкторської і технологічної підготовки виробництва; технічні
характеристики продукції, яка випускається підприємством, і
технологію її виробництва; державну систему стандартизації;
організацію роботи із стандартизації на підприємстві; порядок
розроблення, оформлення, затвердження та упровадження стандартів
та технічних умов, проведення нормалізаційного контролю,
розрахунку рівня стандартизації та уніфікації технічної
документації; порядок складання технічних завдань на розроблення
стандартів та інших документів із стандартизації; методи
розрахунку економічної ефективності впровадження стандартів і
технічних умов; передовий вітчизняний та світовий досвід в області
стандартизації; основи економіки, організації праці, виробництва
та управління; основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи
із стандартизації за професією: для магістра або спеціаліста - не
менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.
50. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ
Завдання та обов'язки. Організує проведення робіт з контролю
якості продукції, яку виробляє підприємство, виконання робіт
(послуг) відповідно до вимог стандартів і технічних умов, які
затверджені зразками (еталонами) і технічною документацією,
умовами поставок і договорів, а також з укріплення виробничої
дисципліни, забезпечення високого технічного рівня та якості
продукції. Бере участь у плануванні підвищення якості продукції
(робіт, послуг), які відповідають за своїми техніко-економічними
показниками рівню розвитку науки і техніки, потребам ринку;
експортним вимогам тощо. Забезпечує перевірку матеріальних
ресурсів (сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих
виробів), які надходять на виробництво, підготовлення висновків
про відповідність їх якості стандартам і технічним умовам,
операційний контроль на всіх стадіях виробничого процесу, контроль
якості і комплектності готової продукції, якості виготовлених на
виробництві інструменту і технологічного устаткування, а також
правильності зберігання сировини, матеріалів, напівфабрикатів,
комплектуючих виробів у підрозділах підприємства і на складах,
готової продукції до її відправлення споживачам. Керує
розробленням і реалізацією заходів з підвищення якості продукції
(робіт, послуг), запровадженням системи управління якістю
стандартів і нормативів, показників, що регламентують якість
продукції (робіт, послуг) найбільш досконалих методів контролю,
які передбачають механізацію та автоматизацію контрольних
операцій, систем бездефектного здавання продукції, неруйнівного
контролю та інші, створенням з цією мстою спеціальних засобів.
Бере участь у роботі з визначення номенклатури вимірюваних
параметрів і оптимальних норм точності вимірювань, з вибору
необхідних засобів їх виконання, здійснення контролю за
додержанням нормативних строків оновлення продукції і
підготовлення її до атестації якості. Організує проведення не
передбачених технологічним процесом вибіркових перевірок якості
готової продукції і матеріальних ресурсів, які надходять на
підприємство, якості і стану технологічного устаткування та
інструменту, умов виробництва, упакування, зберігання,
завантаження і транспортування продукції, сировини, матеріалів,
напівфабрикатів, комплектуючих виробів і інструмента на
підприємстві. Забезпечує контроль за випробуваннями готових
виробів і оформленням документів, які посвідчують якість продукції
(робіт, послуг), підготовкою рекламацій з порушень постачальниками
вимог до якості поставок, а також своєчасною підготовкою методик і
технологічних інструкцій з поточного контролю процесу виготовлення
продукції, за станом контрольно-вимірювальних засобів на
підприємстві і своєчасністю їх подання до державної перевірки, за
забезпеченням служб контролю якості необхідною технічною
документацією. Очолює роботу з аналізу рекламацій, вивчення причин
виникнення дефектів і порушень технології виробництва, погіршення
якості робіт, випуску браку і продукції знижених сортів, з
розроблення пропозицій для їх усунення, а також контролю за
здійсненням необхідних заходів щодо підвищення відповідальності
усіх ланок виробництва за випуск продукції, відповідно до
встановлених вимог, з припинення прийманняі і відвантаження
неякісної продукції. Організує роботу з оформлення результатів
контрольних операцій, проведення обліку показників якості
продукції, браку, його причин і винуватців, складання періодичної
звітності про якість випущеної продукції, виконуваних робіт
(послуг). Керує робітниками відділу. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з управління якістю
продукції; систему державного нагляду, міжвідомчого і відомчого
контролю за якістю продукції; методи планування підвищення якості
продукції; системи, методи і засоби технічного контролю;
технологію, виробництва продукції підприємства; чинні в галузі і
на підприємстві стандарти і технічні умови, порядок атестації
якості промислової продукції; порядок пред'явлення і розгляду
рекламацій з якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів,
комплектуючих виробів і готової продукції; правила проведення
випробувань і приймання продукції; організацію обліку, порядок і
строки складання звітності про якість продукції; досвід передових
вітчизняних і зарубіжних підприємств з досягнення високих
показників якості продукції та організації його контролю; основи
економіки, організації праці, виробництва та управління; основи
трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи з
технічного контролю за професією: для магістра або спеціаліста -
не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.
51. НАЧАЛЬНИК ГАРАЖА
Завдання та обов'язки. Забезпечує утримання рухомого складу
автомобільного транспорту в належному стані, подає необхідну
технічну допомогу водіям автомобілів на лінії. Організує випуск на
лінію автомобілів згідно із затвердженим графіком у технічно
справному стані. Здійснює контроль за додержанням водіями правил
технічної експлуатації рухомого складу. Розробляє та впроваджує
заходи, направлені на ліквідацію простоїв, передчасне повернення
автомобілів з лінії із-за технічних несправностей, аналізує
причини дорожньо-транспортних випадків та порушень правил руху.
Забезпечує поточний ремонт виробничих будівель, споруд та
обладнання гаража. Розробляє та впроваджує заходи з благоустрою,
озеленення і прибирання території гаража. Здійснює контроль за
забезпеченням паливно-мастильними матеріалами, за своєчасним
обслуговуванням та правильним зберіганням рухомого складу.
Контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці,
виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового
розпорядку, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, нормативні
документи та інші керівні матеріали стосовно
виробничо-господарської діяльності автотранспортних підприємств в
умовах ринкової економіки; будову, призначення, конструктивні
особливості, техніко-експлуатаційні дані рухомого складу; правила
технічної експлуатації рухомого складу автомобільного транспорту;
технологію та організацію технічного обслуговування і ремонту
автотранспорту; основи економіки, прогресивної організації
виробництва та праці; чинні положення про оплату праці і форми
матеріального стимулювання працівників автомобільного транспорту;
порядок ведення обліку та звітності щодо рухомого складу та
експлуатаційних матеріалів; правила експлуатації обчислювальної
техніки; правила дорожнього руху. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр).
Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи на
автомобільному транспорті за професією не менше 2 років.
52. НАЧАЛЬНИК ГОСПОДАРСЬКОГО ВІДДІЛУ
Завдання та обов'язки. Забезпечує господарське обслуговування
і належний стан згідно з правилами та нормами виробничої санітарії
і пожежної безпеки будівель та приміщень, в яких розташовані
підрозділи управління підприємством, а також контроль за
справністю ліфтів, освітлення, систем опалення, вентиляції тощо,
створення умов для ефективної роботи працівників. Бере участь у
розробленні планів поточних та капітальних ремонтів основних
фондів підприємства (будівель, систем водопостачання,
повітропроводів та інших споруд), складанні кошторисів
господарських витрат. Організує проведення ремонту приміщень,
здійснює контроль за якістю виконання ремонтних робіт. Забезпечує
підрозділи підприємства меблями, господарським інвентарем,
засобами механізації інженерної та управлінської праці, здійснює
нагляд за їх збереженням і проведенням своєчасного ремонту.
Організує оформлення необхідних матеріалів для укладання договорів
на надання послуг, одержання та зберігання канцелярського
приладдя, необхідних господарських матеріалів, устаткування та
інвентарю, забезпечує ними підрозділи підприємства а також ведення
обліку їх витрат і складання встановленої звітності Контролює
раціональні витрати матеріалів та коштів, які виділяються на
господарські цілі. Організує приймання, реєстрацію і необхідні
обслуговування делегацій та осіб, які прибули в службові
відрядження. Керує роботами з упорядкування, озеленення та
прибирання території, святкового художнього оформлення фасадів
будинків, прохідні тощо. Організує господарське обслуговування
нарад, конференцій шкіл і семінарів з обміну передовим досвідом та
інших заходів, що проводяться на підприємстві. Виконує роботу з
організації табельного обліку, складання графіків відпусток і
розпорядку робочого дня, забезпечення раціональної організації
харчування працівників апарата управління під час обідньої
перерви. Забезпечує виконання протипожежних заходів і утримання в
справному стані пожежного інвентарю. Вживає заходів щодо
впровадження механізації праці робітників відділу. Керує
працівниками відділу. Повінен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали щодо
адміністративно-господарського обслуговування підприємства;
структуру підприємства і перспективи його розвитку; порядок
укладання та оформлення договорів зі сторонніми організаціями на
надання послуг; організацію табельного обліку на підприємстві;
засоби обчислювальної та організаційної техніки; порядок і строки
складання звітності; засоби механізації ручної праці в
господарському обслуговуванні; порядок придбання устаткування,
меблів, інвентарю, канцелярського приладдя та оформлення
розрахунків за послуги; досвід передових підприємств щодо
господарського обслуговування; основи економіки, організації
виробництва та управління; основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного
напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та стаж
роботи з господарського обслуговування за професією не менше 2
років.
53. НАЧАЛЬНИК ДОСЛІДНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ
Завдання та обов'язки. Забезпечує проведення
науково-дослідних робіт, спрямованих на освоєння нової техніки і
технології, удосконалення діючої технології, випуск продукції, що
відповідає вимогам кращих вітчизняних і світових зразків,
використовуючи при цьому досягнення науки, техніки, передового
вітчизняного та світового досвіду. Керує експериментальними
роботами з виявлення та запобігання причин браку продукції,
поліпшенням її якості, забезпечення відповідності чинним
стандартам і технічним умовам, а також застосування нових, більш
економічних і ефективних основних та допоміжних матеріалів. Очолює
роботу з пошуку найбільш досконалих методів досліджень,
випробувань, експериментів і скорочення трудових витрат під час
проведення дослідницьких робіт. Бере участь в упровадженні нових
технологічних процесів та режимів виробництва і проведенні аналізу
показників якості, що характеризують вироблювану та наново освоєну
продукцію. Розробляє перспективні та річні тематичні плани робіт
лабораторії. Забезпечує складання технічних звітів на закінчені
науково-дослідні роботи, а також розроблення рекомендацій щодо їх
використання, надає методичну допомогу для їх упровадження і
складає звітність про їх виконання. Організує вивчення передового
вітчизняного та світового досвіду в галузі вдосконалення
технології виробництва продукції, аналогічної тій, що випускається
на підприємстві. Керує працівниками лабораторії. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали, що відносяться до діяльності
лабораторії; перспективи технічного розвитку підприємства;
технологію виробництва продукції підприємства; обладнання
лабораторії, правила його експлуатації; технічні вимоги до
сировини, матеріалів, готової продукції; стандарти та технічні
умови; порядок оформлення технічної документації; організацію і
методи проведення досліджень; порядок складання звітності; досвід
передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі
виробництва аналогічної продукції; основи економіки, організації
праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи
за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років,
бакалавра - не менше 3 років.
54. НАЧАЛЬНИК МАЙСТЕРНІ
Завдання та обов'язки. Керує проведенням робіт з технічного
обслуговування і ремонту рухомого складу, агрегатів і машин,
виготовлення та відновлення запасних частин і деталей. Забезпечує
своєчасне виконання встановлених завдань та договорів. Сприяє
ефективній праці ремонтних робітників, зниженню вартості ремонтуй
з високою якістю ремонтних робіт. Організує облік, складання та
своєчасне подання звітності про виробничу діяльність маистерні.
Аналізує результати роботи виробництва, проводить роботу з
удосконалення організації виробництва, технології, механізації та
автоматизації виробничих процесів, запобігання браку і підвищення
якості ремонту. Забезпечує впровадження заходів з організації
праці, використання передового вітчизняного і світового досвіду
організації виробництва, розвитку раціоналізації та винахідництва,
оптимальної організації експлуатації устаткування. Координує
роботу майстрів дільниць. Здійснює підбір кадрів, їх розстановку
та доцільне використання. Бере участь у тарифікації робіт і
робітників. Забезпечує контроль виробничого процесу, раціонального
використання енергетичних і матеріальних ресурсів, запасних
частин, агрегатів і деталей. Контролює додержання робітниками
правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни.
Подає пропозиції про заохочення працівників, що відзначилися,
накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та
трудової дисципліни. Забезпечує преведення виробничих
інструктажів. Проводить виховну роботу в колективі. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні документи та інші керівні матеріали з питань
організації та керування проведенням технічного обслуговування і
ремонту рухомого складу; виробничі потужності підприємства і
перспективи його розвитку; технологію виробництва; спеціалізацію
дільниць та виробничі зв'язки між ними; перелік і технічну
характеристику устаткування виробничих дільниць та правила його
технічної експлуатації; конструктивні особливості автомобілів,
вимоги до справного рухомого складу; чинні положення про оплату
праці та форми матеріального стимулювання; основи економіки,
організації праці, виробництва та управління; передовий
вітчизняний і світовий досвід у галузі проведення технічного
обслуговування та ремонту автомобілів; організацію оперативного
контролю виробництва; основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр).
Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією
не менше 2 років.
55. НАЧАЛЬНИК ЗМІНИ (ПРОМИСЛОВІСТЬ)
Завдання та обов'язки. Забезпечує виконання змінних
виробничих завдань підрозділами підприємства (дільницями та
бригадами), додержання встановленої технології виробництва
виробів, виконання робіт (послуг), ритмічний випуск продукції
високої якості. Організує своєчасну підготовку виробництва, повне
завантаження та безперервну роботу устаткування. Здійснює
оперативний контроль за забезпеченням матеріальними та
енергетичними ресурсами, технічно правильною експлуатацією
устаткування та інших основних засобів, раціональними витратами
сировини, палива, матеріалів, виявляє, запобігає та усуває причини
порушень процесу виробництва. Проводить роботу з пошуку та
організації використання додаткових виробничих резервів підвищення
продуктивності праці, зниження трудомісткості та собівартості
продукції. Бере участь у роботі з оперативного планування
виробництва, поліпшення нормування, атестації та раціоналізації
робочих місць, розповсюдження передових прийомів і методів праці,
зниження трудових витрат. Аналізує результати виробничої
діяльності підрозділу підприємства за зміну, причини, що
викликають простої устаткування і зниження якості виробів (робіт,
послуг), бере участь у розробленні та впровадженні заходів щодо
усунення виявлених недоліків. Організує оперативний облік
просування продукції за робочими місцями, виконання виробничих
завдань. Контролює додержання працівниками технологічної,
виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці,
виробничої санітарії та протипожежного захисту, подає пропозиції
щодо заохочення працівників, що відзначилися, накладання
дисциплінарних стягнень на порушників виробничої і трудової
дисципліни. Контролює роботу майстрів. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з оперативного управління
виробництвом; технічні вимоги до продукції, що випускається,
технологію її виробництва; виробниче устаткування цеху та правила
його технічної експлуатації; системи і методи обліку процесу
виробництва; основи економіки, організації виробництва, праці та
управління; техніко-економічне та оперативно-виробниче планування;
методи господарського розрахунку; чинні положення з оплати праці
та форми матеріального стимулювання; основи трудового
законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр).
Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи з
оперативного управління виробництвом за професією не менше 2
років.
56. НАЧАЛЬНИК ЗМІНИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО
(ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО) ЦЕНТРУ
Завдання та обов'язки. Забезпечує виконання змінних
виробничих завдань підрозділами експлуатації та технічного
обслуговування засобів обчислювальної техніки згідно з
затвердженими планами і графіками, додержання встановленої
технології оброблення інформації та обчислювальних робіт.
Забезпечує раціональну розстановку і завантаження працівників
зміни, експлуатацію електронних машин та пристроїв згідно з
технічними умовами і нормами обслуговування, проведення необхідних
тестових перевірок, профілактичних оглядів, повне завантаження та
безперервну роботу техніки. Здійснює оперативний контроль за
забезпеченням матеріальними та енергетичними ресурсами, економним
витрачанням електроенергії та технічних носіїв інформації, виявляє
та усуває причини порушень ходу виробничого процесу. Проводить
роботу з пошуку та організації використання додаткових резервів
підвищення продуктивності праці, зниження трудомісткості та
вартості оброблення інформації і виконання обчислювальних робіт.
Аналізує результати виробничої діяльності підрозділу за зміну,
причини, що викликають простої засобів обчислювальної техніки і
зниження якості оброблення інформації та обчислювальних робіт,
бере участь у розробленні та упровадженні заходів щодо усунення
виявлених недоліків. Контролює додержання працівниками
технологічної, виробничої та трудової дисципліни, правил і норм
охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту,
подає пропозиції щодо заохочення працівників, що відзначилися, та
накладання стягнень на порушників. Перевіряє якість технічного і
ремонтного обслуговування. Бере участь у прийманні, монтажі та
випробуваннях устаткування, яке наново вводиться в експлуатацію, в
дослідній перевірці програмного забезпечення оброблення інформації
та виконання обчислювальних робіт. Контролює своєчасне внесення
всіх необхідних змін і доповнень у програми та робочі інструкції. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали, які відносяться до
діяльності обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру,
експлуатації та технічного обслуговування електронної
обчислювальної техніки; технічні засоби збирання і передавання
інформації, вимоги до них; технічні характеристики, конструктивні
особливості, призначення та режими роботи основного і
комплектуючого устаткування, правила його експлуатації; технологію
механізованого оброблення інформації та проведення обчислювальних
робіт; технічні носії інформації; формалізовані мови
програмування, діючі системи зчислень, шифрів і кодів, методи
математичної формалізації задач і розроблення алгоритмів;
програми, інструкції, макети та інші керівні матеріали з
оброблення інформації і проведення обчислювальних робіт; порядок
розроблення планів (графіків) роботи устаткування, складання
заявок на устаткування, запасні частини і проведення ремонту,
іншої технічної документації; організацію ремонтного
обслуговування устаткування; методи розрахунку обсягів виконаних
робіт; передовий вітчизняний та світовий досвід використання
обчислювальної техніки; економіку та організацію виробництва;
основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в
галузі механізації та автоматизації обчислювальних робіт за
професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років,
бакалавра - не менше 3 років.
57. НАЧАЛЬНИК ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ВІДДІЛУ
Завдання та обов'язки. Організує безперервне і комплектне
забезпечення підприємства інструментом та технологічним оснащенням
з найменшими витратами на їх виготовлення, експлуатацію, ремонт і
зберігання. Керує роботою з визначення потреби підрозділів
підприємства в інструменті та оснастці, розробленні проектів
перспективних і річних планів інструментального забезпечення
виробництва, складання заявок на придбання інструменту та оснастки
одержання матеріалів, необхідних для їх виготовлення, ремонту і
відновлення. Організує розміщення замовлень на виготовлення
інструменту та оснастки іншими підприємствами і своєчасне
оформлення договорів з постачальниками, реалізацію виділених
фондів, а також контроль за виконанням постачальниками
зобов'язань, за своєчасною підготовкою в необхідних випадках
рекламацій та претензій. Забезпечує проектування спеціального
інструменту та оснастки, їх стандартизацію та уніфікацію,
удосконалення технології виготовлення, ремонту і відновлення,
освоєння й упровадження нових видів інструменту та оснастки, а
також розроблення організаційно-технічних заходів щодо економних
витрат інструменту та оснастки, зниження їх собівартості та норм
витрат на одиницю виробленої продукції. Здійснює технічний нагляд
за правильною експлуатацією інструменту та оснастки, облік і
вивчення причин їх передчасного зношування і поломок, розроблення
заходів щодо підвищення якості, стійкості та ремонтопридатності
інструменту й оснастки. Очолює роботу з визначення норм витрат і
запасів інструменту та оснастки на робочих місцях, у центральному
інструментальному складі та інструментально-роздавальних коморах,
забезпечення їх нормативного рівня, а також організацію
зберігання, обліку і розподілення згідно з установленими лімітами,
Забезпечує централізоване заточування всіх видів різального
інструменту, ремонт і відновлення спрацьованого інструменту,
планово-запобіжний ремонт оснастки, організує проведення
періодичних перевірок якості виготовлених на підприємстві
інструменту та оснастки, додержання правил їх консервації,
пакування, транспортування і зберігання, а також сортування та
розбракування інструменту, який здається робітниками після
експлуатації. Здійснює контроль за додержанням підрозділами
підприємства норм витрат інструменту та оснастки і встановлює
причини їх перевитрат, контролює застосування нормалізованого
інструменту з метою скорочення його номенклатури. Організує облік
наявності, надходження і витрачання інструменту та оснастки,
виявлення понаднормативних запасів, вживає заходів щодо списування
зношеного і реалізації надлишкового та неходового інструменту.
Керує підготовкою інструкцій з експлуатації інструменту та
оснастки, розробленням і упровадженням рекомендацій щодо їх
раціонального розподілення в підрозділах підприємства. Організує
роботу служб інструментального господарства, підготовку звітності
про виконання плану інструментальної підготовки виробництва. Керує
робітниками відділу. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з організації
інструментального забезпечення виробництва; перспективи технічного
розвитку підприємства; організацію і технологію інструментального
виробництва; правила експлуатації та зберігання інструменту і
технологічної оснастки; технологічне устаткування інструментальних
цехів і принципи його роботи; номенклатуру інструменту і
технологічної оснастки, що застосовуються на підприємстві;
технічні вимоги до інструменту та технологічної оснастки,
матеріалів, які використовуються для їх виготовлення; чинні в
галузі та на підприємстві стандарти і технічні умови; норми витрат
і запасів інструменту та технологічної оснастки; керівні матеріали
з розроблення та оформлення технічної документації; порядок
визначення потреби підприємства в інструменті та технологічній
оснастці, планування їх виготовлення і складання заявок на
покупний інструмент, оформлення договорів з постачальниками;
досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі
технології виготовлення, ремонту і відновлення відпрацьованого
інструменту, організації інструментального забезпечення
виробництва; організацію інструментальних складів (комор); основи
економіки, організації праці, виробництва та управління; основи
трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в
інструментальному господарстві за професією: для магістра або
спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.
58. НАЧАЛЬНИК КОТЕЛЬНІ
Завдання та обов'язки. Забезпечує безперервне теплопостачання
споживачів згідно із затвердженими графіками, безпечну роботу
устаткування в котельні, додержання правил технічної експлуатації
та пожежної безпеки. Здійснює керівництво виробничо-господарською
діяльністю котельні. Організує розроблення та упровадження
організаційно-технічних заходів з підвищення надійності роботи
котельного устаткування, зниження втрат теплової енергії,
раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів,
скорочення простоїв устаткування в ремонті, підготовки його до
роботи в різних сезонних умовах. Організує впровадження нової
техніки і передової технології виробництва, передових прийомів і
методів праці. Бере участь у проведенні експериментальних робіт та
випробуваннях нового устаткування перед уведенням його в
експлуатацію. Бере участь у розгляді технічних проектів, а також у
прийманні устаткування після капітального ремонту і монтажу, в
роботі комісій з розслідування причин аварій, відмов у роботі
котельного устаткування, а також випадків виробничого травматизму.
Визначає поточні та перспективні обсяги робіт котельні. Забезпечує
перегляд діючих та розроблення нових нормативних документів і
керівних матеріалів, складання заявок на інструменти, матеріали,
запасні частини, захисні засоби, необхідні для проведення робіт з
технічного обслуговування і ремонту котельного устаткування та
виконання організаційно-технічних заходів. Контролює зберігання та
правильне використання матеріальних цінностей. Організує технічний
облік та аналіз роботи устаткування, забезпечує своєчасну
підготовку звітності про результати діяльності котельні. Організує
підвищення кваліфікації персоналу котельні, бере участь у роботі
атестаційної комісії, організації та проведенні протиаварійних і
протипожежних тренувань персоналу. Керує працівниками котельні. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з організації
виробничо-господарської діяльності котельні, теплопостачання
споживачів, безпечної роботи котельного устаткування; правила
технічної експлуатації теплових станцій та мереж; правила
організації роботи з герсоналом на підприємстві та в установах
енерговиробництва; положення та інструкції з розслідування та
обліку нещасних випадків на виробництві, порушень у роботі
теплових мереж і енергосистем; технічні характеристики
устаткування котельні, технологічний процес вироблення
теплоенергії та теплопостачання споживачів, електричні та
технологічні схеми котельні, схеми тепло-, паро- і водопроводів та
зовнішніх тепломереж; схеми паливопостачання, принципові схеми та
принципи роботи релейного захисту, автоматичних і регулюючих
пристроїв, контрольно-вимірювальних приладів, засобів сигналізації
та зв'язку; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі
теплопостачання та експлуатації котельного устаткування;
економіку, організацію виробництва, праці та управління; трудове
законодавство. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр).
Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за
професією: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не
менше 3 років.
59. НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРІЇ 3 КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЦТВА
Завдання та обов'язки. Організує проведення хімічних
аналізів, фізико-хімічних випробувань та інших досліджень,
забезпечує лабораторний контроль відповідності якості сировини,
матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції чинним стандартам
та технічним умовам. Очолює роботу з розроблення нових і
вдосконалення існуючих методів лабораторного контролю та надає
допомогу в їх упровадженні у виробництво. Вживає заходів щодо
скорочення затрат праці під час проведення робіт з контролю
виробництва. Розробляє методики та інструкції з поточного контролю
виробництва, в тому числі з експресаналізів на робочих місцях,
здійснює контроль за правильним і точним їх виконанням
працівниками лабораторії. Здійснює нагляд за станом і роботою
контрольно-вимірювальної апаратури, забезпечує своєчасне подання
її на періодичну державну перевірку. Здійснює контроль за станом
лабораторного устаткування і робочих місць працівників лабораторії
та вживає заходів щодо усунення існуючих недоліків. Організує
чітке ведення лабораторних журналів і своєчасне оформлення
результатів аналізів та випробувань. Керує робітниками
лабораторії. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з технологічної підготовки
виробництва; технологічні процеси і режими виробництва;
устаткування лабораторії, принципи його роботи та правила
експлуатації; перспективи технічного розвитку підприємства; методи
та організацію проведення науково-дослідних робіт; стандарти,
технічні умови, методики та інструкції з лабораторного контролю
виробництва; досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств
у галузі технології виробництва аналогічної продукції; основи
економіки, організації праці, виробництва і управління; основи
трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи
за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років,
бакалавра - не менше 3 років.
60. НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРІЇ НАУКОВОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ТА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ
Завдання та обов'язки. Забезпечує проведення досліджень у
галузі організації праці та керування виробництвом, підготовку
науково обгрунтованих пропозицій, направлених на підвищення
продуктивності праці, ефективності виробництва та скорочення
витрат на керування. Організує участь лабораторії в розробленні та
реалізації планів наукової організації праці, в упровадженні
централізовано розроблених типових проектів і застосуванні
методичних рекомендацій з організації праці та керування
виробництвом. Керує проведенням досліджень умов і організації
праці, розробленням рекомендацій з удосконалення форм розподілу і
кооперації праці, раціонального використання робочого часу,
розповсюдження передових прийомів і методів праці, атестації та
раціоналізації робочих місць, скорочення застосування важкої
фізичної праці, створення сприятливих у психофізіологічному та
санітарно-гігієнічному відношенні умов праці, введення найбільш
раціональних режимів праці та відпочинку, підвищення культури
виробництва. Організує вивчення ефективності роботи апарату
управління і підготовку пропозицій щодо вдосконалення його
структури стосовно галузевих типових структур і нормативів
чисельності, а також діючих систем, форм і методів керування
виробництвом, організаційно-розпоряджувальної документації та
організації документообігу, упровадження організаційної техніки і
засобів механізації інженерних та управлінських робіт. Координує і
здійснює методичне керівництво розробленням положень про
структурні підрозділи підприємства та посадових інструкцій
працівникам. Проводить соціологічні і психофізіологічні
дослідження та розроблює пропозиції щодо використання їх
результатів під час здійснення заходів з наукової організації
праці. Забезпечує згідно із затвердженими планами проведення
перевірок у виробничих умовах міжгалузевих і галузевих нормативних
матеріалів з праці, рекомендацій з наукової організації праці, а
також бере участь в їх упровадженні після затвердження. Організує
роботу з виявлення та узагальнення досягнень вітчизняної та
світової практики в галузі наукової організації праці та керування
виробництвом. Координує роботу з питань наукової організації праці
(НОП) на підприємстві, сприяє пропаганді досягнень НОП, подає
методичну допомогу підрозділам підприємства в реалізації планів
з НОП. Організує облік упроваджених заходів з НОП, визначення та
аналіз їх економічної ефективності, а також складання встановленої
звітності. Керує робітниками лабораторії. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з організації праці і
керування виробництвом; перспективи технічного та економічного
розвитку підприємства; економіку та організацію виробництва, праці
та управління; порядок розроблення перспективних і річних планів
НОП; зміст основних напрямів наукової організації праці та методи
проведення науково-дослідних робіт з цих напрямів; методи
визначення економічної ефективності заходів з НОП, оцінки рівня
організації праці, виробництва та керування; досягнення
вітчизняних і зарубіжних підприємств та наукових закладів у галузі
вдосконалення організації праці та керування виробництвом;
організаційну техніку, засоби механізації інженерної та
управлінської праці; основи технології виробництва; основи
соціології; основи психофізіології праці; стандарти уніфікованої
системи організаційно-розпоряджувальної документації; основи
трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи
за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років,
бакалавра - не менше 3 років.
61. НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРІЇ
СОЦІОЛОГІЇ ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЇ ПРАЦІ
Завдання та обов'язки. Забезпечує проведення досліджень у
галузі соціології та психофізіології праці з метою використання
соціально-психологічних резервів виробництва та управління
соціальними процесами, підготовку науково обгрунтованих пропозицій
щодо підсилення впливу соціальних і психологічних факторів на
підвищення ефективності економіки підприємства, створення найбільш
сприятливих умов праці, які обумовлюють підвищення його
продуктивності. Керує проведенням соціологічних і
психофізіологічних досліджень, аналізу одержаних даних та
підготовкою рекомендацій для упровадження результатів досліджень у
практику, а також розробленням заходів щодо конкретних напрямів
удосконалення управління соціальним розвитком колективу, які
сприяють створенню оптимальних трудових процесів, установленню
раціональних режимів роботи і відпочинку, поліпшенню
морально-психологічного клімату, що відповідає соціальним вимогам
і нормативам. Організує проведення аналізу змін соціальної
структури кадрів, професійно-кваліфікаційного і демографічного
складу працюючих, які беруть участь у роботі з формування резерву
керівників, складання прогнозів потреби в кадрах,
соціально-психологічного забезпечення рішення питань професійного
і посадового просування кадрів, профорієнтації, профвідбору,
розстановки та адаптації працівників. Проводить роботу з вивчення
соціальних аспектів науково-технічного прогресу, розроблення
заходів щодо соціально-психологічного забезпечення впровадження
прогресивної техніки і передової технології, аналізу змін у праці
та їх вплив на розвиток особи і трудових колективів. Бере участь у
розробленні заходів щодо створення умов для підвищення задоволення
працею, забезпечення зростання престижності професій, підсилення
творчого характеру праці. Організує роботу з вивчення та
узагальнення досягнень вітчизняної та світової практики виявлення
і використання соціальних резервів виробництва, упровадження
передового досвіду підприємств в управлінні соціальним розвитком
трудових колективів. Вживає заходів щодо упровадження в практику
роботи соціологічних і психологічних методів під час рішення задач
стабілізації трудових колективів, укріплення виробничої
дисципліни, розвитку соціально-політичної активності працюючих,
поліпшення організації та стимулювання праці. Керує працівниками
лабораторії. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази та інші
керівні, методичні і нормативні матеріали щодо рішення соціальних
питань; профіль, спеціалізацію та особливості структури
підприємства, перспективи його розвитку; соціологію і
психофізіологію праці; форми та методи професійної орієнтації,
вивчення громадської думки, особливостей трудової діяльності
працівників і проведення соціологічних та соціально-психологічних
досліджень; порядок і методи розроблення планів і програм
соціального розвитку колективу підприємства; організацію
управління соціальним розвитком трудових колективів; галузеві
соціальні вимоги і нормативи; психологію праці, інженерну та
соціальну психологію; методи проведення аналізу розвитку
соціальних процесів і виконання соціальних програм; передовий
вітчизняний та світовий досвід у рішенні соціальних питань; основи
економіки, організації виробництва, праці та управління; основи
трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи
за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років,
бакалавра - не менше 3 років.
62. НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРІЇ
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво проведенням
техніко-економічних і соціальних досліджень
виробничо-господарської діяльності підприємства з метою
забезпечення найкращих показників використання матеріальних,
трудових і фінансових ресурсів, підвищення економічної
ефективності, рентабельності виробництва, удосконалення
економічних методів управління. Організує вивчення економічних
питань, що постають під час роботи підприємства і розроблення
рекомендацій з їх вирішення, заходів щодо підвищення
обгрунтованості планів, удосконалення методів економічного
планування, внутрішньо-господарського розрахунку, в тому числі в
умовах колективних форм організації та стимулювання праці.
Розробляє методики проведення комплексного економічного аналізу
різних напрямів діяльності підприємства та його підрозділів,
здійснює дослідження якості застосовуваних для планування
нормативів, бере участь у роботі з техніко-економічного
обгрунтовування перспективи розвитку виробництва. Організує роботу
зі збирання, систематизації та вивчення статистичних даних, які
характеризують кількісні та якісні показники діяльності
підприємства і його підрозділів, а також споріднених підприємств
галузі. Керує проведенням аналізу виконання завдань за черговий
плановий період і темпів зростання обсягів виробництва (в тому
числі з основних видів продукції, що випускається), продуктивності
праці та заробітної плати, ефективності використання основних
фондів і обігових коштів, ритмічності виробництва, змін
трудомісткості та собівартості продукції (у порівнянні з
попереднім плановим періодом і з встановленими нормативами) тощо.
Організує на основі результатів аналізу діяльності підприємства
роботу з виявлення внутрішньогосподарських резервів і розроблення
пропозицій щодо їх використання. Забезпечує методичне керівництво
підрозділами підприємства у проведенні оперативного економічного
аналізу процесу виконання планових завдань, виявленні та
визначенні шляхів використання резервів виробництва. Керує
працівниками лабораторії. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали щодо економічного планування;
форми організації і методи обліку та аналізу виробничої,
господарської і соціальної діяльності підприємства та його
підрозділів; перспективи розвитку підприємства; економічні методи
управління; організацію планової роботи на підприємстві; порядок
установлення показників госпрозрахункової діяльності підрозділів
підприємства; методи порівняльного аналізу результатів роботи
підприємства з показниками передових підприємств галузі; економіку
і організацію виробництва, праці та управління; основи технології
виробництва; організацію статистичного обліку в галузі та на
підприємстві; можливості використання обчислювальної техніки для
обліку, проведення техніко-економічних розрахунків і аналізу
діяльності підприємства, правила її експлуатації; основи трудового
законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи
за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років,
бакалавра - не менше 3 років.
63. НАЧАЛЬНИК НОРМАТИВНО-ДОСЛІДНОЇ
ЛАБОРАТОРІЇ (СТАНЦІЇ) З ПИТАНЬ ПРАЦІ
Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво проведенням
нормативно-дослідних робіт, розробленням та упровадженням заходів,
які забезпечують підвищення рівня нормування праці та
вдосконалення його організації. Бере участь у підготовці проектів
галузевих перспективних і річних планів нормативно-дослідних
робіт, організаційно-технічних заходів з підвищення продуктивності
праці та ефективності виробництва, календарних планів перегляду
норм. Проводить вивчення стану організації праці, перевірку
якості, правильності застосування та рівня виконання чинних
нормативів з праці (виробітку, часу, нормованих завдань,
обслуговування, чисельності). Організує з використанням сучасних
технічних засобів дослідження трудових процесів, збирання,
опрацювання та аналіз початкових даних, необхідних для розроблення
прогресивних норм трудових витрат. Готує пропозиції щодо перегляду
помилково встановлених та застарілих норм, а також норм на роботи,
трудомісткість яких зменшилась внаслідок упровадження нової
техніки і технології, вдосконалення організації виробництва і
праці, зростання кваліфікації та професійної майстерності
працівників. Забезпечує проведення робіт з розроблення та
упровадження технічно обгрунтованих норм, розрахованих за
міжгалузевими, галузевими та іншими більш прогресивними
нормативами з праці, розширення сфери нормування праці. Готує
пропозиції щодо створення необхідних умов для опанування всіма
працівниками встановлених норм трудових витрат, забезпечує
проведення виробничого інструктажу та навчання передовим прийомам
і методам праці. Організує участь лабораторії в роботі із
застосування централізовано розроблених нормативів з праці,
типових проектів організації праці як окремих працівників
(категорій працівників), так і виробничих колективів, міжгалузевих
та галузевих нормативів трудових витрат. Бере участь у підготовці
пропозицій щодо вдосконалення систем оплати праці, матеріального і
морального стимулювання, підсилення матеріальних стимулів у
зниженні нормованої трудомісткості виробів, опануванні, виконанні
та перевиконанні технічно обгрунтованих норм, а також
багатоверстатного (багато-агрегатного) обслуговування, розширення
поєднання професій (посад), збільшення зон обслуговування та
обсягів виконуваних робіт. Організує перевірку у виробничих умовах
проектів організації праці, міжгалузевих і галузевих нормативних
матеріалів з праці. Бере участь у виявленні резервів підвищення
продуктивності праці, розробленні і здійсненні заходів щодо
усунення втрат робочого часу і поліпшення його використання,
встановлених завдань до зниження трудомісткості виробів. Розроблює
рекомендації щодо упровадження прогресивних методів,
організаційної та обчислювальної техніки для розрахунку технічно
обгрунтованих норм з метою скорочення трудомісткості робіт з
нормування. Забезпечує методичне керівництво підрозділами
підприємства в розробленні та реалізації заходів щодо
удосконалення нормування праці та визначення економічної
ефективності їх упровадження. Керує працівниками лабораторії
(станції). Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з організації, нормування та
оплати праці; методи нормування праці; міжгалузеві та галузеві
нормативи трудових витрат; економіку та організацію праці,
виробництва та управління; основи технології виробництва; форми і
системи оплати праці, положення про преміювання, кваліфікаційні
довідники та інші нормативні і методичні матеріали; порядок
підготовки планів нормативно-дослідної роботи, організації праці
перегляду норм, організаційно-технічних заходів щодо підвищення
продуктивності праці та ефективності виробництва, методи аналізу
стану нормування праці, якості норм, показників з праці, вивчення
трудових процесів, прийомів і методів праці, витрат робочого часу;
порядок проектування трудових процесів, визначення економічної
ефективності заходів з наукової організації праці, методи оцінки
рівня організації праці; виробництва та управління; математичні
методи, технічні засоби, які застосовуються для дослідження
трудових процесів, вимірювання витрат робочого часу і розрахунків
норм; передовий вітчизняний і світовий досвід організації та
оплати праці; основи соціології та психофізіології праці; основи
трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи з
організації і нормування праці за професією: для магістра або
спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.
64. НАЧАЛЬНИК ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО
(ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО) ЦЕНТРУ
Завдання та обов'язки. Керує діяльністю обчислювального
(інформаційно-обчислювального) центру (ОЦ, ІОЦ) з механізованого
та автоматизованого оброблення інформації і рішення інженерних,
економічних та інших завдань на основі використання засобів
обчислювальної техніки. Забезпечує розвиток технічної бази ОЦ
(ІОЦ) та інформаційного обслуговування, упровадження сучасних
методів і засобів оброблення інформації. Організує розроблення
перспективних і річних планів оброблення інформації та
обчислювальних робіт. Визначає раціональне навантаження
підрозділів і виконавців, забезпечує контроль за надходженням
інформації і виконанням робіт у встановлені строки. Створює умови
для збереження нормативної, довідкової та архівної інформації, яка
неодноразово використовується в обчислювальних процесах. Здійснює
контроль за своєчасним коригуванням інформаційного фонду,
поповненням фонду алгоритмів і програм. Забезпечує ефективність і
високу якість виконуваних робіт, розроблення та упровадження
заходів щодо вдосконалення використання існуючих засобів і
технології механізованого та автоматизованого оброблення
інформації. За встановленим порядком укладає договори на виконання
робіт для сторонніх установ (організацій), забезпечує своєчасне
виконання замовлень. Організує роботу працівників ОЦ (ІОЦ), вживає
заходів щодо створення безпечних і здорових умов праці,
раціонального планування та оснащення робочих місць засобами
оргтехніки, упровадження прогресивних норм виробітку
(обслуговування), додержання штатної та фінансової дисципліни,
удосконалення господарського розрахунку. Згідно з трудовим
законодавством і встановленим порядком приймає і звільняє
працівників, вживає заходів до заохочення або накладає стягнення,
організує роботу з підвищення кваліфікації та підготовки кадрів,
найкращого використання знань і досвіду працівників. Забезпечує
правильне застосування діючих форм і систем оплати праці та
матеріального стимулювання, проведення робіт з нормування праці,
упровадження прогресивних норм трудових витрат. За участю
громадських організацій і трудового колективу проводить роботу з
укріплення виробничої і трудової дисципліни, подає допомогу
раціоналізаторам і винахідникам. Вживає заходів щодо забезпечення
ОЦ (ІОЦ) бланками і формами звітності, а також іншими матеріалами.
Координує діяльність структурних підрозділів, що входять до складу
ОЦ (ІОЦ). Повинен знати: постанови, розпорядження, накази та інші
керівні і нормативні матеріали щодо діяльності ОЦ (ІОЦ),
експлуатації та обслуговування обчислювальної техніки; засоби
збирання, передавання та оброблення інформації; технічні
характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими
роботи основного і комплектуючого устаткування, правила його
технічної експлуатації; технологію механізованого та
автоматизованого оброблення інформації та проведення
обчислювальних робіт; види технічних носіїв інформації; основи
проектування механізованого оброблення інформації; порядок
розроблення перспективних і річних планів роботи, комплексної
механізації оброблення інформації та графіків роботи устаткування;
перспективи і напрями розвитку обчислювальної техніки; методи
господарського розрахунку; чинні положення про оплату праці та
форми матеріального стимулювання працівників; методи розрахунку
обсягів виконуваних робіт; організацію ремонтного обслуговування
устаткування; порядок укладання договорів і оформлення технічної
документації; передовий вітчизняний і світовий досвід використання
обчислювальної техніки; економіку, організацію праці та
виробництва; трудове законодавство. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в
галузі механізації та автоматизації оброблення інформації за
професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років,
бакалавра - не менше 3 років.
65. НАЧАЛЬНИК ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНОГО БЮРО ЦЕХУ
Завдання та обов'язки. Здійснює організацію
планово-економічної роботи в цеху. Керує підготовкою проектів
перспективних та річних планів цеху, розрахунків і обгрунтувань,
освоєння виробництва нової продукції, витрачання фондів
економічного стимулювання, питомих норм витрат сировини,
матеріалів, енергії та інших ресурсів. Забезпечує своєчасне
доведення планових показників дільницям, бригадам, систематичний
облік і контроль їх виконання. Організує впровадження і
вдосконалення господарського розрахунку, облік результатів
господарської діяльності цеху, дільниць, бригад. Здійснює аналіз
техніко-економічних показників роботи цеху, дільниць, бригад,
виявляє можливості збільшення випуску продукції, підвищення
продуктивності праці та рентабельності виробництва, зниження
собівартості продукції, вартості робіт (послуг) і їх
трудомісткості, більш раціонального використання виробничих
потужностей і розробляє пропозиції щодо використання внутрішніх
резервів. Організує роботу з визначення економічної ефективності
від упровадження нової техніки та технології, раціоналізаторських
пропозицій і винаходів. Забезпечує підготовку звітів про
виробничо-господарську діяльність цеху. Керує економістами бюро. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з економічного планування,
обліку та аналізу виробничо-господарської діяльності цеху,
господарського розрахунку; організацію планової роботи і
господарського розрахунку в цеху; порядок розроблення
перспективних та річних планів цеху, обліку і контролю їх
виконання; методи розрахунку планових показників цеху, дільниць,
бригад, організацію оперативного обліку і порядок складання
звітності; порядок визначення собівартості товарної продукції;
розроблення нормативів матеріальних і трудових витрат; методи
аналізу результатів діяльності цеху; планово-облікову і звітну
документацію; методи визначення економічної ефективності
упровадження нової техніки та технології, раціоналізаторських
пропозицій і винаходів; економіку, організацію виробництва, праці
та управління; основи технології виробництва, правила експлуатації
обчислювальної техніки; основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в
галузі техніко-економічного планування за професією: для магістра
або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.
66. НАЧАЛЬНИК ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ВІДДІЛУ
Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво роботою з
економічного планування на підприємстві, направленого на
організацію раціональної господарської діяльності, виявлення і
використання резервів виробництва з метою досягнення найбільш
економічної ефективності. Очолює підготовку проектів
перспективних, річних, квартальних і місячних планів підрозділами
підприємства з усіх видів діяльності, а також обгрунтувань і
розрахунків до них згідно з завданнями, встановленими планами та
замовленнями. Керує складанням планів підприємства, узгоджує і
взаємно пов'язує всі його розділи, бере участь у розробленні
комплексного плану соціально-економічного розвитку. Забезпечує
доведення показників плану до підрозділів підприємства. Організує
розроблення прогресивних планів техніко-економічних нормативів
матеріальних і трудових витрат, проектів постійних, тимчасових,
разових цін на продукцію підприємства, тарифів на роботи
(послуги), планово-розрахункових цін на основні види сировини,
матеріалів та напівфабрикатів, які використовуються у виробництві,
кошторисної калькуляції товарної продукції. Забезпечує проведення
робіт з підвищення наукового обгрунтування планів, комплексного
економічного аналізу всіх видів діяльності підприємства і
своєчасне розроблення заходів щодо ефективного використання
капітальних вкладень, матеріальних, трудових та фінансових
ресурсів, прискорення темпів зростання продуктивності праці,
зниження собівартості продукції, підвищення рентабельності
виробництва, збільшення фондовіддачі та прибутку, усунення збитків
і нераціональних витрат. Організує контроль за виконання плану
реалізації продукції та плану прибутку, правильністю застосування
встановлених цін, участю відділу в розробленні заходів щодо
підсилення режиму економії, зниженням збитків та непродуктивних
витрат, ліквідацією збиткових окремих видів продукції,
удосконаленням ціноутворення. Разом з бухгалтерією здійснює
методичне керівництво й організацію роботи з упровадження,
вдосконалення та розширення сфери дії внутрішньогосподарського
розрахунку. Забезпечує розроблення проектів кошторисів витрат
фондів економічного стимулювання, методичних матеріалів для
цехового техніко-економічного планування, розрахунку економічної
ефективності заходів щодо упровадження нової техніки та
технології, раціоналізаторських пропозицій і винаходів. Організує
систематичний контроль за додержанням підрозділами підприємства
планової дисципліни, виконанням планових завдань, а також
статистичний облік усіх виробничих та техніко-економічних
показників роботи підприємства, підготовку періодичної звітності в
установлені строки. Організує участь відділу в розробленні
раціональної планової та облікової документації, а також
упровадження засобів механізації та автоматизації у сфері
планування, обліку та економічного аналізу. Забезпечує підготовку
висновків на проекти оптових цін на продукцію, яка надходить на
підприємство, проведення досліджень з питань економіки
підприємства, методичне керівництво організацією економічної
роботи в підрозділах підприємства, діяльністю творчих об'єднань
працівників. Керує працівниками відділу. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з економічного планування;
методи обліку та аналізу господарської діяльності підприємства;
перспективи розвитку підприємства; організацію планової роботи на
підприємстві; порядок розроблення перспективних і річних планів
виробничогосподарської діяльності та соціального розвитку
підприємства; організацію статистичного обліку, планово-облікову
документацію, строки і порядок складання звітності; методи
економічного аналізу кількісних і якісних показників діяльності
підприємства та його підрозділів; порядок визначення собівартості
товарної продукції, розроблення нормативів матеріальних і трудових
витрат, оптових і роздрібних цін; організацію господарського
розрахунку; методи визначення економічної ефективності
впровадження нової техніки та технології, раціоналізаторських
пропозицій та винаходів; передовий вітчизняний і світовий досвід
організації та вдосконалення економічної діяльності підприємства;
економіку та організацію виробництв, праці та управління; основи
технології виробництва; можливості використання організаційної та
обчислювальної техніки для обліку, проведення техніко-економічних
розрахунків та аналізу господарської діяльності підприємства,
правила її експлуатації; основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в
галузі техніко-економічного планування за професією: для магістра
або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.
67. НАЧАЛЬНИК РЕМОНТНОГО ЦЕХУ
Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво
виробничо-господарською діяльністю цеху з ремонту і технологічного
обслуговування устаткування, будівель та споруд підприємства. Бере
участь у розробленні перспективних і річних планів ремонту
основних фондів підприємства. Очолює роботу з упровадження систем
комплексного регламентованого обслуговування, які забезпечують
своєчасне налагодження і ремонт, з розроблення та впровадження
заходів, направлених на поліпшення його експлуатації. Забезпечує
виконання планових завдань у встановлені строки, ритмічну роботу
цеху, підвищення продуктивності праці ремонтних робітників,
зниження собівартості ремонту при високій якості ремонтних робіт,
ефективне використання основних і оборотних фондів. Організує
розроблення і доведення до виконавців (начальників дільниць,
майстрів, бригадирів) планових завдань і графіків ремонту,
контроль за проведенням ремонтних робіт і випробувань
устаткування, за додержанням правил експлуатації, технічного
обслуговування та нагляду за ним. Проводить роботу з удосконалення
організації виробництва, його технології, механізації та
автоматизації виробничих процесів, запобігання браку і підвищення
якості продукції, використання резервів підвищення продуктивності
праці та рентабельності виробництва, зниження трудомісткості та
собівартості продукції. Організує планування, облік та складання
звітності про виробничу діяльність, роботу з розвитку і укріплення
господарського розрахунку, атестації та раціоналізації робочих
місць, поліпшення нормування праці, правильного застосування форм
і систем заробітної плати і матеріального стимулювання,
узагальнення та розповсюдження передових прийомів і методів праці,
розвитку раціоналізації та винахідництва. Організує роботу,
пов'язану з розробленням і впровадженням стандартів, технічних
умов та інших нормативних матеріалів з експлуатації, ремонту і
профілактичного обслуговування устаткування. Забезпечує технічно
правильну експлуатацію устаткування та інших основних засобів і
виконання графіків їх ремонту, безпечні і здорові умови праці, а
також своєчасне надання працівникам пільг за умовами праці. Бере
участь у роботі з планування технічного розвитку виробництва і
модернізації устаткування, в розслідуванні причин підвищеного
зношування, аварій устаткування та виробничого травматизму і
забезпечує розроблення заходів щодо їх запобігання. Координує
роботу майстрів і цехових служб. Здійснює підбір працівників, їх
розстановку та доцільне використання. Контролює додержання
працівниками правил і норм охорони праці, виробничої і трудової
дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Подає
пропозиції щодо заохочення працівників, накладання дисциплінарних
стягнень на порушників виробничої і трудової дисципліни,
застосування в разі потреби заходів матеріального впливу. Надає
допомогу і забезпечує розповсюдження творчих починань, проводить
виховну роботу в колективі. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з технічного обслуговування
і ремонту устаткування; перспективи технічного розвитку цеху,
підприємства; систему планово-запобіжного ремонту та раціональної
експлуатації технологічного устаткування; організацію ремонтних
робіт і технічного обслуговування устаткування на підприємстві;
технічні характеристики, конструктивні особливості та
експлуатаційні дані устаткування підприємства і цеху; порядок і
методи планування ремонтних робіт; основні технологічні процеси
виробництва продукції підприємства; системи ремонтів та технологію
ремонтних робіт; стандарти, технічні умови та інструкції з
технічного обслуговування, ремонту, монтажу та випробування
устаткування; методи господарського розрахунку; чинні положення з
оплати праці, форми матеріального стимулювання; передовий
вітчизняний і світовий досвід щодо технічного обслуговування та
ремонту устаткування; основи економіки, організації праці,
виробництва та управління; основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи
за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років,
бакалавра - не менше 3 років.
68. НАЧАЛЬНИК ТЕХНІЧНОГО ВДДІЛУ
Завдання та обов'язки. Організує технічну підготовку
виробництва, інших видів основної діяльності підприємства,
забезпечує прискорення темпів росту продуктивності праці,
скорочення витрат праці на виробництво, поліпшення якості
продукції, робіт (послуг). Координує роботу технічних служб
підприємства з випробувань нових технічних засобів, створення та
освоєння нових видів продукції, комплексної механізації та
автоматизації виробництва, планування упровадження
науково-технічних досягнень, нової техніки і прогресивної
технології. Здійснює керівництво поточним і перспективним
плануванням технічного розвитку підприємства, його виробничої
бази. Керує розробленням технічних завдань на проектування
виробництв, споруд, технічних засобів, що наново будуються,
розширення, розвиток і реконструкцію діючих, на впровадження
засобів механізації та автоматизації. Розглядає та узгоджує
проектно-конструкторську документацію з модернізації устаткування
та раціоналізації робочих місць. Здійснює контроль за укладанням
та виконанням договорів, пов'язаних з упровадженням нової техніки,
а також за фінансуванням і правильністю розрахунків економічної
ефективності заходів з освоєння нової техніки та технології, нових
видів сировини і готової продукції. Бере участь у розробленні та
впровадженні у виробництво ресурсозберігаючих технологій,
прогресивних норм витрат основних видів сировини та матеріалів, у
вивченні причин браку і випуску продукції знижених сортів, у
розробленні заходів щодо підвищення якості продукції (робіт,
послуг) і більш ефективного використання виробничих потужностей.
Виконує в разі відсутності самостійних конструкторських і
технологічних відділів функції їх керівників. Направляє діяльність
підрозділів, що займаються читаннями стандартизації продукції,
науково-технічної інформації, а також організацією
патентно-винахідницької роботи. Керує працівниками відділу,
координує і направляє діяльність підрозділів підприємства, які
забезпечують технічну підготовку виробництва. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з технічної підготовки
виробництва; напрями та перспективи розвитку галузі і
підприємства; технологію виробництва продукції підприємства;
виробничі потужності та режими роботи устаткування, правила його
експлуатації; методи виявлення і використання резервів
виробництва; технічні вимоги до сировини, матеріалів і готової
продукції; організацію технічної підготовки виробництва; порядок
приймання устаткування в експлуатацію; методи визначення
економічної ефективності впровадження нової техніки і технології,
раціоналізаторських пропозицій та винаходів; досвід передових
вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі технічної підготовки
виробництва, організації та управління; основи трудового
законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи з
технічної підготовки виробництва за професією: для магістра або
спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.
69. НАЧАЛЬНИК ТЕХНОЛОГІЧНОГО БЮРО ЦЕХУ
Завдання та обов'язки. Забезпечує технологічну підготовку
виробництва в цеху. Здійснює керівництво впровадженням розроблених
технологічних процесів і режимів виробництва. Аналізує і
вдосконалює діючі технологічні процеси з метою" підвищення
продуктивності праці в цеху, зниження трудомісткості виготовлення
продукції, економії матеріалів, поліпшення організації робочих
місць, ліквідації браку та зменшення випуску продукції знижених
сортів. Забезпечує складання технічних завдань на проектування
технологічних процесів, нестандартного устаткування, оснастки,
пристроїв та інструменту, виготовлення засобів механізації та
автоматизації виробництва. Організує своєчасне забезпечення
виробничих дільниць необхідною технічною документацією, контролює
внесення в неї змін у зв'язку з коригуванням технологічних
процесів. Стежить за суворим додержанням технологічних процесів і
режимів виробництва в цеху. Здійснює контроль за якістю запущених
у виробництво сировини, матеріалів та напівфабрикатів, за
правильністю визначення витрат матеріалів за розробленим
технологічним процесом і бере участь у перегляді встановлених норм
витрат сировини, напівфабрикатів, основних та допоміжних
матеріалів, а також норм часу (виробітку). Вживає заходів щодо
упровадження механізації та автоматизації трудомістких і ручних
процесів, зниження матеріаломісткості продукції, що випускається.
Керує роботою з планування цеху, розміщення устаткування,
організації робочих місць, їх атестації та раціоналізації,
виконання розрахунків виробничих потужностей і завантаження
устаткування. Бере участь у розробленні та реалізації заходів щодо
поліпшення якості продукції, підвищення ефективності виробництва.
Керує робітниками бюро. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з технологічної підготовки
виробництва; перспективи технічного розвитку цеху, підприємства;
конструкцію виробів або склад продукту, що випускаються цехом;
технологію виробництва продукції цеху; технологічне устаткування
цеху і принципи його роботи; типові технологічні процеси і режими
виробництва; технічні вимоги до сировини, матеріалів і продукції,
що випускаються цехом; стандарти, технічні умови і технологічні
інструкції; порядок розроблення та оформлення технічної
документації; нормативи витрат сировини, матеріалів, палива,
енергії; види браку, способи його запобігання; досвід передових
вітчизняних і зарубіжних підприємств в галузі виробництва
аналогічної продукції; основи економіки, організації праці,
виробництва та управління; основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи
за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років,
бакалавра - не менше 3 років.
70. НАЧАЛЬНИК ФІНАНСОВОГО ВІДДІЛУ
Завдання та обов'язки. Організує фінансову діяльність
підприємства, спрямовану на забезпечення фінансовими ресурсами
виконання планових завдань, збереження та ефективного використання
основних фондів та обігових коштів, трудових і фінансових ресурсів
підприємства, своєчасності платежів по зобов'язанням у державний
бюджет, постачальникам та установам банків. Керує розробленням
проектів перспективних та річних фінансових і касових планів,
кредитних заявок, доведенням затверджених показників до
підрозділів підприємства, бере участь у підготовці проектів планів
реалізації продукції (робіт, послуг), планових завдань на прибуток
і податок, підвищення рентабельності виробництва. Визначає потреби
підприємства в усіх видах кредиту, джерела фінансування планів
технічного переозброєння і реконструкції підприємства, побудови
нових виробництв. Організує розроблення нормативів обігових коштів
і заходів щодо прискорення їх обігу. Забезпечує своєчасне
надходження доходів, оплату рахунків постачальників, оформлення за
встановленими строками фінансово-розрахункових та банківських
операцій, виплату заробітної плати працівникам. Контролює
правильність складання, оформлення і затвердження
кошторисно-фінансових розрахунків на витрати для упровадження
нової техніки, кошторисів на витрати фонду розвитку виробництва,
коштів фонду матеріального заохочення, фонду соціально-культурних
заходів та житлового будівництва, коштів цільового призначення, а
також інших документів, пов'язаних з фінансовою діяльністю
підприємства. Здійснює контроль за виконанням фінансового та
кредитного плану, плану реалізації продукції, плану прибутків та
інших фінансових показників, за припиненням виробництва продукції,
яка не має збуту, правильними витратами коштів та цільовим
використанням власних і позикових коштів. Аналізує
фінансово-господарську діяльність підприємства, бере участь у
розробленні пропозицій, направлених на запобігання створення і
ліквідацію невикористаних товарно-матеріальних цінностей,
підвищення рентабельності виробництва, зниження собівартості
продукції, зміцнення фінансової дисципліни, господарського
розрахунку, вдосконалення апарату управління виробництвом.
Забезпечує своєчасне складання і подання встановленої фінансової
звітності. Керує робітниками відділу. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з організації фінансової
діяльності підприємства; основи технології виробництва продукції
підприємства; організацію фінансової роботи на підприємстві;
порядок складання фінансових та касових планів, кредитних заявок і
кошторисів, планів реалізації продукції (робіт, послуг), планів
прибутку тощо; правила фінансування із державного бюджету,
довгострокового та короткострокового кредитування підприємства,
нарахування та виплати платежів у державний бюджет; порядок
створення грошових фондів, фінансування капітального будівництва і
ремонту, витрат на технічне переозброєння підприємства; нормування
обігових коштів; порядок і форми фінансових розрахунків;
економіку, організацію виробництва, праці та управління;
бухгалтерський облік; установлену звітність про фінансову
діяльність підприємства, порядок та строки її складання; правила
експлуатації обчислювальної техніки; фінансове та господарське
законодавство; основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр). Післяднпломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в
галузі фінансової діяльності за професією: для магістра або
спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.
71. НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЗАВОДСЬКОЇ ЛАБОРАТОРІЇ
Завдання та обов'язки. Організує проведення науково-дослідних
та експериментальних робіт з удосконалення технології виробництва,
розроблення та освоєння нових видів виробів, пошуку найбільш
економічних та ефективних матеріалів, поліпшення якості і
збільшення випуску продукції, економного витрачання
матеріально-сировинних ресурсів. Сприяє упровадженню на
підприємстві результатів науково-дослідних і експериментальних
робіт. На основі проведення досліджень розроблює пропозиції щодо
зміни технологічних інструкцій, технічних умов і стандартів.
Очолює роботу з розроблення та упровадження нових сучасних методів
досліджень та контролю технології виробництва. Забезпечує
додержання методів контролю, які застосовуються під час
технологічного процесу, своєчасний і якісний лабораторний контроль
сировини, яка надходить у виробництво, матеріалів,
напівфабрикатів, а також готової продукції з метою визначення
відповідності їх чинним стандартам і технічним умовам. Організує
проведення досліджень причин виникнення браку продукції та
розроблення рекомендацій щодо їх запобігання та усунення.
Розроблює тематичні плани науково-дослідних робіт, які
здійснюються силами лабораторії, а також разом з іншими
структурними підрозділами підприємства та науково-дослідними
інститутами організує роботу для їх виконання в установлені
строки. Здійснює методичне керівництво роботою цехових
лабораторій, організує роботу з узагальнення та аналізу
результатів досліджень і випробувань, які ними проводяться. Вживає
заходів щодо скорочення витрат праці під час проведення
науково-дослідних та експериментальних робіт. Організує вивчення
передового вітчизняного і світового досвіду в галузі проектування
технології та лабораторного контролю виробництва, створення нових
методів досліджень і випробувань для визначення якості продукції.
Розглядає і готує висновки на раціоналізаторські пропозиції, які
відносяться до вдосконалення техніки та технології виробництва,
методів лабораторного контролю. Керує робітниками центральної
заводської лабораторії. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали стосовно розвитку галузі і
підприємства; технологію виробництва продукції підприємства;
устаткування лабораторії та правила його експлуатації; стандарти,
технічні умови та інші керівні матеріали з розроблення і
оформлення технічної документації; технічні вимоги до сировини,
матеріалів та готової продукції; перспективи технічного розвитку
підприємства; методи проведення науково-дослідних робіт, технічних
розрахунків і організації лабораторного контролю виробництва;
досвід передових вітчизняних та зарубіжних підприємств у галузі
технології та лабораторного контролю виробництва; основи
економіки, організації виробництва і управління; основи трудового
законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр). Післяднпломна освіта в галузі управління. Стаж роботи з
технічної підготовки виробництва за професією: для магістра або
спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.
72. НАЧАЛЬНИК ЦЕХУ. НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ
Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво
виробничо-господарською діяльністю цеху (дільниці). Забезпечує
виконання планових завдань, ритмічний випуск продукції високої
якості, ефективне використання основних і оборотних фондів.
Проводить роботу з удосконалення організації виробництва, його
технології, механізації та автоматизації виробничих процесів,
запобігання браку і підвищення якості виробів, економії всіх видів
ресурсів, атестації та раціоналізації робочих місць, використання
резервів підвищення продуктивності праці, а також підвищення
рентабельності виробництва, зниження трудомісткості та
собівартості продукції. Організує планування, облік, складання і
своєчасне подання звітності про виробничу діяльність цеху
(дільниці), роботу з розвитку та укріплення господарського
розрахунку, поліпшення нормування праці, правильного застосування
форм і систем заробітної плати та матеріального стимулювання,
узагальнення і розповсюдження передових прийомів та методів праці,
вивчення і упровадження передового вітчизняного та світового
досвіду конструювання і технології виробництва аналогічної
продукції, розвитку раціоналізації та винахідництва. Забезпечує
технічно правильну експлуатацію устаткування та інших основних
засобів і виконання графіків їх ремонту, безпечні та здорові умови
праці, а також своєчасне надання працюючим пільг з умов праці.
Координує роботу майстрів і цехових служб. Здійснює підбір кадрів
працівників, їх розстановку і доцільне використання. Контролює
додержання працюючими правил і норм охорони праці, виробничої і
трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.
Подає пропозиції до заохочення працівників, накладання
дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової
дисципліни, застосування в разі потреби заходів матеріального
впливу. Створює умови для виявлення творчої ініціативи та
активності працівників у досягненні високих результатів роботи.
Надає підтримку і забезпечує розповсюдження творчих починань,
проводить виховну роботу в колективі. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали стосовно
виробничо-господарської діяльності цеху; перспективи технічного
розвитку цеху, підприємства; технічні вимоги до продукції цеху
(дільниці), технологію виробництва; устаткування цеху і правила
його технічної експлуатації; порядок і методи техніко-економічного
та виробничого планування; методи господарського розрахунку; чинні
положення про оплату праці і форми матеріального стимулювання,
передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі виробництва
аналогічної продукції; основи економіки, організації праці,
виробництва та управління; основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи
за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років,
бакалавра - не менше 3 років.
73. НАЧАЛЬНИК ЦЕХУ ДОСЛІДНОГО ВИРОБНИЦТВА
Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво
виробничо-господарською діяльністю цеху з виготовлення і
випробування зразків нової продукції або тієї, що вдосконалюється
(модернізується), а також випробування нових технологічних
процесів для подальшої організації серійного або масового
виробництва. Бере участь у розробленні перспективних і річних
планів дослідних та дослідно-конструкторських робіт, у складанні
тематичних планів і поетапних графіків їх виконання, у розробленні
програм випробувань та перевірки дослідних зразків, виконанні
завершальних робіт, апробуванні технічної документації (робочих
креслень, технологічних інструкцій, технічних умов, методик для
налагодження та випробувань тощо), в оформленні актів проведення
випробувань. Організує надання технічної допомоги виробничим цехам
(дільницям) у освоєнні нової продукції та технологічних процесів.
Забезпечує виконання завдань у встановлені строки, ефективне
використання основних та оборотних фондів. Проводить роботу з
удосконалення організації виробництва, його технології,
механізації та автоматизації виробничих процесів, запобігання
браку та підвищення якості продукції, економії ресурсів, атестації
і раціоналізації робочих місць, використання резервів підвищення
продуктивності праці. Організує планування, облік та складання
звітності з виробничої діяльності, роботу з розвитку та укріплення
господарського розрахунку, поліпшення нормування праці,
правильного застосування форм та систем заробітної плати і
матеріального стимулювання, узагальнення та розповсюдження
передових прийомів і методів праці, вивчення передового
вітчизняного та світового досвіду конструювання і технології
виробництва аналогічної продукції, розвитку раціоналізації та
винахідництва. Забезпечує технічно правильну експлуатацію
устаткування та інших основних засобів і виконання графіків їх
ремонту, безпечні та здорові умови праці, а також своєчасне
надання працюючим пільг за умови праці. Координує роботу майстрів
і цехових служб. Здійснює підбір кадрів робітників та службовців,
їх розстановку та доцільне використання. Координує додержання
працівниками правил та норм охорони праці, виробничої та трудової
дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Подає
пропозиції щодо заохочення відзначених працівників, накладення
дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової
дисципліни, застосування в разі потреби заходів матеріального
впливу. Забезпечує складання і своєчасне подання встановленої
звітності в цеху. Надає підтримку і забезпечує розповсюдження
творчих починань у колективіві. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали стосовно
виробничо-господарської діяльності цеху; перспективи технічного
розвитку цеху, підприємства; призначення, склад, конструкцію,
принципи роботи, умови монтажу продукції цеху, технологію її
виробництва; устаткування цеху і правила його технічної
експлуатації; порядок і методи техніко-економічного та виробничого
планування; методи господарського розрахунку; чинні положення
оплати праці і форми матеріального стимулювання; передовий
вітчизняний і світовий досвід у галузі конструювання та технології
виробництва аналогічної продукції; основи економіки, організації
праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи з
конструкторської і технологічної підготовки виробництва за
професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років,
бакалавра - не менше 3 років.
74. НАЧАЛЬНИК ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ
Завдання та обов'язки. Забезпечує додержання законності в
діяльності підприємства і захист його правових інтересів. Здійснює
контроль за відповідністю вимогам законодавства проектів наказів,
інструкцій, положень та інших актів правового характеру, які
готуються на підприємстві, а також у разі потреби бере участь у
підготуванні цих документів. Вживає заходів щодо зміни або відміни
правових актів, виданих з порушеннями чинного законодавства. Готує
висновки з правових питань, які виникають у процесі діяльності
підприємства. Забезпечує методичне керівництво правовою роботою на
підприємстві, подання правової допомоги структурним підрозділам у
претензійній роботі, підготування і передавання необхідних
матеріалів до судових та арбітражних органів. Представляє інтереси
підприємства в суді, арбітражі, а також в інших державних і
громадських організаціях у процесі розгляду правових питань.
Очолює роботу з аналізу і узагальнення результатів розгляду
претензій, судових і арбітражних справ, а також практики укладання
і виконання договорів, розроблює пропозиції щодо усунення порушень
договірної дисципліни в поставках продукції, виявлених недоліків і
поліпшення виробничої і господарсько-фінансової діяльності
підприємства. Керує підготовкою матеріалів про розкрадання,
розтрати, нестачі, випуск недоброякісної, нестандартної і
некомплектної продукції та про інші правопорушення для передавання
їх слідчим і судовим органам, вживає заходів щодо відшкодування
збитків, заподіяних підприємству. Бере участь у розробленні та
здійсненні заходів щодо зміцнення господарського розрахунку,
договірної і фінансової дисципліни, забезпечення збереження
власності, в боротьбі з розтратами і розкраданням. Здійснює
контроль за додержанням на підприємстві встановленого чинним
законодавством порядку приймання продукції. Готує висновки на
пропозиції про притягнення працівників підприємства до
дисциплінарної і матеріальної відповідальності. Бере участь у
розробленні умов та укладанні господарських договорів і контролює
їх виконання, в підготовці та укладанні колективних договорів, а
також у розробленні і реалізації заходів із зміцнення трудової
дисципліни на підприємстві. Організує ведення
довідково-інформаційної роботи щодо законодавства і нормативних
актів із застосуванням технічних засобів, урахуванням чинного
законодавства. Керує роботою щодо зміни діючих або відміни таких,
що втратили чинність наказів, та інших нормативних актів, виданих
на підприємстві. Забезпечує необхідну інформацію про чинне
законодавство, а також організацію роботи з ознайомлення посадових
осіб підприємства з нормативними актами, які стосуються їх
діяльності. Розроблює пропозиції щодо удосконалення
господарсько-фінансової діяльності підприємства. Забезпечує
подання правової допомоги громадським організаціям на
підприємстві, веде пропаганду правових знань. Керує працівниками
відділу. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з правової діяльності
підприємства; чинне законодавство; цивільне, трудове, фінансове,
адміністративне право; технічні засоби механізації та
автоматизації довідково-інформаційної роботи із законодавства та
нормативних актів; порядок ведення обліку і складання звітності
про господарсько-фінансову діяльність підприємства; порядок
укладання і оформлення господарських договорів; основи економіки,
організації праці, виробництва та управління. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи
за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років,
бакалавра - не менше 3 років.
ПРОФЕСІОНАЛИ
1. АУДИТОР
Завдання та обов'язки. Надає бухгалтерські послуги, пов'язані
з різними аспектами бізнесу. Здійснює аналіз фінансової діяльності
установи, організації, підприємства незалежно від форми власності.
Проводить ревізію бухгалтерських документів та звітності, оцінює
її вірогідність, а також внутрішній та зовнішній контроль
законності здійснюваних фінансових операцій, відповідності їх
законодавчим і нормативним правовим актам, додержання
встановленого порядку оподаткування. Дає потрібні рекомендації з
метою запобігання прорахункам та помилкам, які можуть спричиняти
штрафні та інші санкції, зменшити прибуток і негативно вплинути на
репутацію підприємства, установи, організації. Надає консультації
юридичним, та фізичним особам з питань господарської та фінансової
діяльності, бухгалтерської звітності, проблем оподаткування,
діючого порядку; вирішення спірних питань стосовно незаконно
поданих позовів та інших питань, в межах його компетенції. Бере
участь у розгляді позовів про неплатоспроможність (банкрутство) в
арбітражних судах. Стежить за змінами та доповненнями до
нормативних правових документів, вживає заходів щодо узгодження
інтересів держави і клієнтів. Повинен знати: законодавчі та нормативні правові акти,
методичні матеріали, які стосуються виробничої і господарської
діяльності підприємства, установи, організації; ринкові методи
господарювання, закономірності та особливості розвитку економіки;
трудове, фінансове, податкове і господарське законодавство;
порядок ведення бухгалтерського обліку і складання звітності;
методи аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства,
установи, організації; правила проведення перевірок і
документальних ревізій; грошовий обіг, кредит, порядок
ціноутворення; умови оподаткування юридичних і фізичних осіб;
правила організації та ведення бізнесу; етику ділового
спілкування; економіку, організацію виробництва, праці та
управління; порядок оформлення фінансових операцій і організацію
документообороту; діючі форми обліку та звітності; правила та
норми охорони праці. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр)
та підвищення кваліфікації. Стаж бухгалтерської роботи для
магістра та спеціаліста не менше 3 років, для бакалавра - не менше
5 років.
2. БУХГАЛТЕР (3 ДИПЛОМОМ СПЕЦІАЛІСТА)
Завдання та обов'язки. Самостійно і в повному обсязі веде
облік необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших
активів, власного капіталу та зобов'язань, доходів і витрат за
прийнятою на підприємстві формою бухгалтерського обліку з
додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та
з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології
оброблення даних. Забезпечує повне та достовірне відображення
інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних
документах, на рахунках бухгалтерського обліку. За погодженням з
власником (керівником) підприємства та керівником підрозділу
бухгалтерського обліку, подає в банківські установи документи для
перерахування коштів згідно з визначеними податками і платежами,
а також для розрахунків з іншими кредиторами відповідно до
договірних зобов'язань. Бере участь у проведенні інвентаризації
активів і зобов'язань, оформленні матеріалів, пов'язаних з
нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування
активів підприємства, у перевірках стану бухгалтерського обліку у
філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених
підрозділах підприємства. Готує дані для включення їх до
фінансової звітності, здійснює складання окремих її форм, а також
форм іншої періодичної звітності, яка грунтується на даних
бухгалтерського обліку. Забезпечує підготовку оброблених
документів, регістрів і звітності для збереження їх протягом
встановленого терміну. Бере участь у підготовці пропозицій щодо: внесення змін до обраної облікової політики, удосконалення
внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил
документообороту; розроблення додаткової системи рахунків і регістрів
аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій; забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного
використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів,
залучення кредитів та їх погашення, регулювання діяльності
підприємства та інших питань, пов'язаних з інформацією про
фінансове становище підприємства та результати його діяльності. Постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні та
довідкові документи з питань організації та ведення
бухгалтерського обліку та вносить пропозиції щодо їх упровадження
на підприємстві. Повинен знати: нормативні, методичні та інші керівні
матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності; облікову політику, систему
регістрів обліку, правила документообороту і технологію оброблення
облікової інформації на підприємстві; план рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і
господарських операцій; систему і форми внутрішньогосподарського
(управлінського) обліку, звітності і контролю.
Кваліфікаційні вимоги. Провідний бухгалтер (з дипломом спеціаліста): повна вища
освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст) та
підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бухгалтера I
категорії не менше 2 років. Бухгалтер I категорії (з дипломом спеціаліста): повна або
базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр,
спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для
магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за
професією бухгалтера II категорії не менше 2 років, бакалавра - не
менше 3 років. Бухгалтер II категорії (з дипломом спеціаліста): повна або
базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст
або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без
вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи за професією
бухгалтера не менше 2 років. Бухгалтер (з дипломом спеціаліста): повна або базова вища
освіта відповідного напрямку підготовки (спеціаліст або бакалавр)
без вимог до стажу роботи. ( Пункт 2 підррозділу в редакції Документа Мінпраці та соцполітики
( n0001203-01 ) від 28.12.2001 )
3. БУХГАЛТЕР-РЕВІЗОР
Завдання та обов'язки. Здійснює відповідно до чинних
інструкцій і положень планові і за спеціальними завданнями
документальні ревізії господарсько-фінансової діяльності
підприємств, а також їх підрозділів, які є на самостійному
балансі. Своєчасно оформляє результати ревізії і подає їх до
відповідних інстанцій для вживання необхідних заходів. Дає
оперативні вказівки керівникам ревізованого об'єкту щодо усунення
виявлених порушень і недоліків, проведення контрольних перевірок
виконаних робіт. Контролює достовірність обліку коштів, які
надходять, товарно-матеріальних цінностей і основних фондів,
своєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій, які
пов'язані з їх рухом, правильність витрачання матеріалів, палива,
електроенергії, коштів, додержання кошторисів витрат, порядок
складання звітності згідно з первинними документами, а також
організацію проведення інвентаризації і бухгалтерського обліку в
підрозділах підприємства. Бере участь у розробленні і здійсненні
заходів, які спрямовані на підвищення ефективності використання
ресурсів, їх економію, посилення контролю господарсько-фінансової
діяльності підприємств і організацій, забезпечення зберігання
власності, правильну організацію бухгалтерського обліку. Контролює
діяльність працівників підприємства щодо організації ведення
бухгалтерського обліку і звітності. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з організації бухгалтерського
обліку і складання звітності; порядок бухгалтерського обліку,
форми і методи аналізу господарської діяльності на підприємстві;
порядок проведення документальних ревізій і перевірок; організацію
документообігу і порядок документального оформлення та
відображення в бухгалтерському обліку засобів господарювання та їх
руху; план і кореспонденцію рахунків; фінансове і господарське
законодавство; основи економіки, організації виробництва, праці та
управління; організацію механізованого оброблення економічної
інформації; правила внутрішнього трудового розпорядку; трудове
законодавство. Кваліфікаційні вимоги. Провідний бухгалтер-ревізор: повна вища освіта відповідного
напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією бухгалтера-ревізора I
категорії не менше 2 років. Бухгалтер-ревізор I категорії: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр)
та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу
роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією бухгалтера-ревізора
II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. Бухгалтер-ревізор II категорії: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та
підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу
роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією
бухгалтера-ревізора не менше 2 років. Бухгалтер-ревізор: повна або базова вища освіта відповідного
напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу
роботи.
4. ДОКУМЕНТОЗНАВЕЦЬ
Завдання та обов'язки. Розроблює та впроваджує технологічні
процеси роботи з документами і документною інформацією на підставі
використання організаційної та обчислювальної техніки: з обліку,
контролю виконання, оперативному збереженні, довідковій роботі.
Бере участь у плануванні, організації і вдосконаленні діяльності
служби документаційного забезпечення управління. Здійснює контроль
за станом діловодства у структурних підрозділах. Готує пропозиції
із забезпечення ергономічних умов праці, раціоналізації робочих
місць працівників служби документаційного забезпечення управління.
Розроблює уніфіковані системи документації і табелі документів
різного призначення і рівня управління, класифікатори документної
інформації. Організує впровадження, ведення (в тому числі
автоматизоване) і розвиток системи документації, яка включає також
документи на машинних носіях і класифікатори документної
інформації. Вживає заходів до упорядкування складу документів та
інформаційних показників, скорочення їх кількості та оптимізації
документопотоків. Бере участь у відбиранні документів, які
передаються на державне зберігання, організації поточного
збереження й експертизі наукової та практичної цінності
документів. Бере участь у постановці задач, проектуванні,
експлуатації та удосконаленні (в частині інформаційного
забезпечення) автоматизованих інформаційних систем і систем
управління, а також нових інформаційних технологій (у тому числі
безпаперових), які базуються на застосуванні обчислювальної і
мікропроцесорної техніки, проектуванні й актуалізації баз банків
даних. Вивчає та узагальнює передовий вітчизняний і світовий
досвід у сфері документаційного забезпечення управління, розробляє
нормативно-методичні матеріали з документаційного забезпечення.
Бере участь у роботі з підбору, розстановки і підвищення
кваліфікації кадрів служби документаційного забезпечення
управління. Повинен знати: постанови, розпорядження,накази, методичні та
інші керівні матеріали, нормативні документи з документаційного
забезпечення управління; порядок планування, проектування і
технологію роботи на базі організаційної та обчислювальної техніки
служб документаційного забезпечення управління; методи розроблення
їх оптимальних структур; методи дослідження, аналізу, проектування
і розвитку документаційних систем, стандарти на уніфіковані
системи документації; порядок оформлення, класифікації,
збереження, експертизи цінності документів; організацію архівної
справи; нормативні і методичні документи з проектування та
експлуатації автоматизованих інформаційних систем управління;
основи програмування, методи проектування і актуалізації баз і
банків даних; основи управління, ергономіки, соціальної
психології, соціології, трудового законодавства;
документоутворення; організацію державних установ і громадських
організацій, економічні і правові аспекти їх діяльності;
вітчизняний і світовий досвід у сфері документаційного
забезпечення управління. Кваліфікаційні вимоги. Провідний документознавець: повна вища освіта відповідного
напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією документознавця I категорії
не менше 2 років. Документознавець I категорії: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр)
та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу
роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією документознавця II
категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. Документознавець II категорії: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та
підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу
роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією документознавця
не менше 2 років. Документознавець: повна або базова вища освіта відповідного
напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу
роботи.
5. ЕКОНОМІСТ
Завдання та обов'язки. Виконує роботу щодо здійснення
економічної діяльності підприємства, спрямованої на підвищення
ефективності та рентабельності виробництва, якості продукції, що
випускається, і освоєння нових видів продукції, досягнення високих
остаточних результатів за оптимального використання матеріальних,
трудових і фінансових ресурсів. Готує вихідні дані для складання
проектів гсподарсько-фінансової, виробничої та комерційної
діяльності (бізнес-планів) підприємства з метою забезпечення
зростання обсягів збуту продукції та збільшення прибутку. Виконує
розрахунки з матеріальних, трудових і фінансових витрат,
необхідних для виробництва і реалізації продукції, освоєння нових
видів продукції, прогресивної техніки та технології. Здійснює
економічний аналіз господарської діяльності підприємства та його
підрозділів, виявляє резерви виробництва, розробляє заходи щодо
забезпечення режиму економії, підвищення рентабельності
виробництва, конкурентоспроможності продукції, продуктивності
праці, зменшення витрат на виробництво і реалізацію продукції,
усунення втрат та непродуктивних витрат, а також виявлення
можливостей додаткового випуску продукції. Визначає економічну
ефективність організації праці та виробництва, впровадження нової
техніки і технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів.
Бере участь у розгляданні розроблених виробничо-господарських
планів, проведенні робіт з ресурсозберігання, у впровадженні та
вдосконаленні внутрішньогосподарського розрахунку, вдосконаленні
прогресивних форм організації праці та управління, а також
планової та облікової документації. Оформляє матеріали для
укладання договорів, стежить за термінами виконання договірних
зобов'язань. Здійснює контроль за ходом виконання планових завдань
підприємством та його підрозділами, використанням
внутрішньоосподарських резервів. Бере участь у проведенні
маркетингових досліджень і прогнозування розвитку підприємства.
Виконує роботу, пов'язану з нерегламентованими розрахунками і
контролем за правильнимі здійсненням розрахункових операцій. Веде
облік економічних показників результатів виробничої діяльності
підприємства та його підрозділів, а також облік укладених
договорів. Готує періодичну звітність в установлені терміни.
Виконує роботу щодо формування, ведення і зберігання бази даних
економічної інформації, вносить зміни до довідкової та нормативної
інформації, яка використовується під час оброблення даних. Бере
участь у формуванні економічного поставлення задач або окремих їх
етапів, які вирішуються за допомогою, обчислювальної техніки,
визначає можливості використання готових проектів, алгоритмів,
пакетів прикладних програм, що дають можливість створювати
економічно обгрунтовані системи оброблення економічної інформації. Повинен знати: законодавчі та нормативні правові акти,
методичні матеріали з планування, обліку та аналізу діяльності
підприємства; організацію планової роботи; порядок розроблення
перспективних і річних планів господарсько-фінансової та
виробничої діяльності підприємства; порядок розроблення
бізнес-планів; планово-облікову документацію; порядок розроблення
нормативів матеріальних, трудових і фінансових витрат; методи
економічного аналізу та обліку показників діяльності підприємства
і його підрозділів; методи визначення економічної ефективності
впровадження нової техніки і технології, організації праці,
раціоналізаторських пропозицій та винаходів; методи і засоби
проведення обчислювальних робіт; правила оформлення матеріалів для
укладання договорів; організацію оперативного і статистичного
обліку; порядок та терміни складання звітності; вітчизняний і
зарубіжний досвід раціональної організації економічної діяльності
підприємства в умовах ринкової економіки; економіку, організацію
виробництва, праці та управління; основи технології виробництва;
ринкові методи господарювання; можливості застосування
обчислювальної техніки для здійснення техніко-економічних
розрахунків і аналізу господарської діяльності підприємства,
правила її експлуатації; основи трудового законодавства; правила і
норми охорони праці. Кваліфікаційні вимоги. Провідний економіст: повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією економіста I категорії не менше 2 років. Економіст I категорії: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр)
та підвишення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу
роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією економіста II
категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. Економіст II категорії: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та
підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу
роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією економіста не
менше 2 років. Економіст: повна або базова вища освіта відповідного напряму
підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.
6. ЕКОНОМІСТ-ДЕМОГРАФ
Завдання та обов'язки. Розроблює регіональні програми
розвитку народонаселення з урахуванням демографічних особливостей
території, комплексні програми соціального розвитку та підвищення
народного добробуту і здійснює контроль за ходом їх реалізації.
Складає прогнози чисельності, структури населення і трудових
ресурсів. Бере участь у розробленні планів економічного та
соціального розвитку підприємства, галузі, регіону, забезпечує
рішення демографічних проблем, формулює та обгрунтовує конкретні
заходи щодо формування трудових ресурсів і оптимізації
демографічних процесів на підприємстві, в галузі, регіоні,
контролює хід їх реалізації. Розроблює науково обгрунтовані
загальнодержавні та регіональні соціально-демографічні нормативи.
Проводить демографічну експертизу планів економічного і
соціального розвитку країни та регіону, важливих міжгалузевих і
галузевих проектів, проектів освоєння нових територій під час
будівництва об'єктів матеріального виробництва та невиробничої
сфери. Бере участь у роботі з проведення перепису населення,
соціально-демографічних обстежень, у розробленні їх програм та
інструментарію, аналізує одержані результати. Готує необхідні дані
та інші матеріали про стан і тенденції демографічного розвитку
країни та регіону. Розраховує спеціальні демографічні показники
(коефіцієнти народжуваності, міграції населення, смертності,
одруження, розлучень тощо), складає різні таблиці та необхідні
обгрунтування. Вивчає досвід проведення регіональної демографічної
політики, застосовує його в роботі з урахуванням особливостей
соціально-економічного розвитку і культурного рівня населення.
Забезпечує складання і своєчасне подання встановленої звітності. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали щодо рішення соціальних
питань і народонаселення, методи проведення
соціально-демографічних досліджень; порядок складання регіональних
програм розвитку народонаселення, комплексних програм соціального
розвитку та підвищення народного добробуту і їх реалізацію; методи
планування економічного та соціального розвитку, демографічного
прогнозування та моделювання; засоби обчислювальної техніки, які
використовуються під час проведення робіт з оптимізації
демографічних процесів і здійснення необхідних розрахунків;
принципи розроблення заходів ефективної соціально-демографічної
політики в цілому по країні і в регіоні; організацію проведення
конкретних соціально-демографічних обстежень; порядок обліку і
проведення перепису населення, складання регістрів населення;
показники, що характеризують відтворення населення, методи їх
аналізу; передовий вітчизняний і світовий досвід проведення
демографічних досліджень та розроблення планів соціального
розвитку; основи організації виробництва, праці та управління;
основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Провідний економіст-демограф: повна вища освіта відповідного
напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією економіста-демографа I
категорії не менше 2 років. Економіст-демограф I категорії: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр)
та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу
роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією
економіста-демографа II категорії не менше 2 років, для
бакалавра - не менше 3 років. Економіст-демограф II категорії: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та
підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу
роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією
економіста-демографа не менше 2 років. Економіст-демограф: повна або базова вища освіта відповідного
напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу
роботи.
7. ЕКОНОМІСТ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ТА АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Завдання та обов'язки. Здійснює облік грошових коштів, які
надходять, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів і
своєчасне відображення на відповідних бухгалтерських рахунках
операцій, пов'язаних з їх рухом, а також облік витрат виробництва
і обігу, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції
(виконання робіт та послуг), результатів господарчо-фінансової
діяльності. Складає звітні калькуляції собівартості готової
продукції (виконуваних робіт і послуг). Стежить за раціональним і
економним використанням матеріальних, трудових і фінансових
ресурсів з метою виявлення внутрішньо-господарських резервів,
зниження собівартості продукції, запобігання втрат і
непродуктивних витрат. На підставі даних бухгалтерського обліку і
звітності проводить комплексний аналіз господарчо-фінансової
діяльності підприємства і його госпрозрахункових підрозділів,
готує пропозиції з усунення недоліків у витрачанні державних
коштів, підвищення ефективності виробництва, послідовного
здійснення режиму економії. Бере участь у розробленні заходів, які
направлені на додержання державної дисципліни, укріплення
господарського розрахунку, розширення сфери його застосування,
сприяє їх здійсненню. Проводить роботу з удосконалення організації
і впровадження прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку,
упорядкування первинної облікової документації, застосування
типових уніфікованих форм. Вивчає передовий досвід організації
бухгалтерського обліку. Вживає необхідних заходів щодо
використання сучасних засобів механізації та автоматизації
обліково-обчислювальних робіт, бере участь у формулюванні
економічної постановки задач, які вирішуються за допомогою
обчислювальної техніки. Виконує необхідну роботу, пов'язану з
нерегламентними розрахунками і контролем за правильністю
здійснення розрахункових операцій, внесенням змін у довідкову і
нормативну інформацію, яка використовується в процесі машинного
оброблення бухгалтерських даних. Складає бухгалтерську звітність
про господарчо-фінансову діяльність підприємства. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з організації, механізації і
автоматизації бухгалтерського обліку і аналізу господарської
діяльності; форми і методи бухгалтерського обліку; порядок
документального оформлення і відображення в системі розрахунків
бухгалтерського обліку господарських коштів і джерел їх
формування; порядок обліку відвантаження і реалізації готової
продукції, витрат виробництва (обігу), праці і управління; основи
проектування механізованого оброблення інформації та
програмування; правил експлуатації обчислювальної техніки; основи
трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Провідний економіст з бухгалтерського обліку та аналізу
господарської діяльності: повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр або спеціаліст) та підвищення кваліфікації.
Стаж роботи за професією економіста з бухгалтерського обліку і
аналізу господарської діяльності I категорії не менше 2 років. Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської
діяльності I категорії: повна або базова вища освіта відповідного
напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та
підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи,
спеціаліста - стаж роботи за професією економіста з
бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності
I категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. Економіст з бухгалтерськогі обліку та аналізу господарської
діяльності II категорії: повна або базова вища освіта відповідного
напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення
кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для
бакалавра - стаж роботи за професією економіста з бухгалтерського
обліку і аналізу господарської діяльності не менше 2 років. Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської
діяльності: повна або базова вща освіта відповідного напряму
підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.
8. ЕКОНОМІСТ З ДОГОВІРНИХ ТА ПРЕТЕНЗІЙНИХ РОБІТ
Завдання та обов'язки. Здійсное підготовку договорів підряду
з замовниками та субпідрядними орінізаціями, перевірку кошторисної
документації на будівництво об'єктів, розрахунок вартості, облік
виконаних робіт і оформлення актів. Бере участь у розгляді
титульних списків. Перевіряє одержану від заявника кошторисну
документацію і готує висновки про її якість. Спільно з
представниками субпідрядних організацій узгоджує з проектною
організацією і замовником кошториси, калькуляції вартості
матеріалів, транспортні схеми тощо. Складає поетапні відомості
викнання робіт. Розраховує вартість виконаних робіт і проводить
набування лімітованих витрат. Бере участь у контрольних обмірах
виконаних робіт, визначенні цін на будівельні матеріали і
конструкції, транспорт, комунальне та інше обслуговування. Складає
кошториси витрат коштів, не передбачених одиничними розцінками і
нормами накладних витрат, узгоджує їх у разі потреби із
замовниками. Виконує розрахунки економічної ефективності
впровадження нової техніки і технології, організації праці,
раціоналізаторських пропозицій і винаходів. Бере участь у
підготовці необхідної документації для розгляду претензій в
арбітражі. Визначає розрахункову вартість робіт, матеріалів та
витрат на проведення робіт госпрозрахункових бригад. Готує
матеріали для розгляду спірних питань з підрядними організаціями. Повинен знати: постанови, ркпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з капітального будівництва;
організацію розроблення проектно-кошторисної документації, порядок
її узгодження і затвердження; порядок розроблення перспективних і
річних планів капітального будівництва; правила укладання
договорів підряду; склад, зміст, порядок розроблення та узгодження
кошторисів; правила фінансування будівництва; нормативні документи
з питань ціноутворення в будівництві; планово-облікову
документацію; організацію оперативного і статистичного обліку та
звітності; економіку, організацію виробництва, праці та
управління; основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Провідний економіст з договірних та претензійних робіт: повна
вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст)
та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією економіста з
договірних та претензійних робіт I категорії не менше 2 років. Економіст з договірних та претензійних робіт I категорії:
повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки
(магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для
магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за
професією економіста з договірних та претензійних робіт II
категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. Економіст з договірних та претензійних робіт II категорії:
повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки
(спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для
спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж
роботи за професією економіста з договірних та претензійних робіт
не менше 2 років. Економіст з договірних та претензійних робіт: повна або
базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або
бакалавр) без вимог до стажу роботи.
9. ЕКОНОМІСТ З МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Завдання та обов'язки. Розроблює проекти перспективних та
річних планів матеріально-технічного забезпечення підприємства,
готує розрахунки та обгрунтування до них, доводить затверджені
плани до виробничих підрозділів. Складає заявки на матеріальні
ресурси, які розподіляються плановим порядком, з необхідними
обгрунтуваннями і розрахунками, визначає потребу підрозділів і
підприємства в цілому в матеріальних ресурсах, складає баланси
матеріально-технічного забезпечення, зведені таблиці за видами
сировини, матеріалів і встановлює календарні строки їх постачання
відповідно до вимог виробництва. Бере участь у розробленні і
впровадженні планів підвищення економічної ефективності
використання матеріальних ресурсів (економії матеріальних
ресурсів, зниження витрат, пов'язаних з їх придбанням,
доставленням і збереженням, заміні дорогих і дефіцитних
матеріалів, використанні місцевих ресурсів, відходів виробництва і
вторинної сировини), а також норм витрат матеріалів і виробничих
запасів, стандартів підприємства з матеріально-технічного
забезпечення якості продукції, яка випускається, всілякого
додержання режиму економії. Розробляє ліміти на відпускання
матеріальних ресурсів підрозділам підприємства, контролює
правильність їх використання, виявляє причини недодержання
встановлених лімітів. Готує проекти договорів з постачальниками,
матеріали за претензіями до постачальників відповідно до порушень
ними договірних зобов'язань, погоджує з постачальниками змінення
строків постачання, заміну одних матеріалів іншими. Здійснює
контроль за виконанням постачальниками договірних зобов'язань,
кількістю та якістю матеріалів, які надходять, та інших видів
матеріальних ресурсів, комплектним їх використанням, за
правильністю пред'явлення до акцепту рахунків та інших
розрахункових документів для оплати. Веде оперативний облік руху
матеріальних ресурсів, наявності невикористаних виробничих
запасів. Бере участь у роботі з ресурсозбереження, реалізації
виявлених надлишків сировини, матеріалів, устаткування, палива,
енергії, контролює додержання правил зберігання
товарно-матеріальних цінностей на складах і строки відвантаження
зворотної тари. Складає встановлену звітність про виконання плану
матеріально-технічного забезпечення підприємства. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з матеріально-технічного
постачання; економіку виробництва; методи і порядок розроблення
перспективних і річних планів матеріально-технічного забезпечення,
нормативів виробничих запасів сировини, матеріалів, проведення
робіт з ресурсозбереження; порядок складання заявок на матеріали;
укладання договорів з постачальниками, встановлення лімітів на
відпущення матеріалів підрозділам підприємства; чинні стандарти,
технічні умови з матеріально-технічного забезпечення якості
продукції, порядок і методи їх розроблення; прейскуранти оптових
цін, номенклатуру матеріалів, які використовуються; організацію
оперативного обліку операцій постачання і порядок складання
звітності про виконання плану матеріально-технічного забезпечення;
правила експлуатації обчислювальної техніки; основи організації
виробництва, праці та управління; організацію складського
господарства; основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Провідний економіст з матеріально-технічного забезпечення:
повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр,
спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією
економіста з матеріально-технічного забезпечення I категорії не
менше 2 років. Економіст з матеріально-технічного забезпечення I категорії:
повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки
(магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для
магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за
професією економіста з матеріально-технічного забезпечення II
категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. Економіст з матеріально-технічного забезпечення II категорії:
повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки
(спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для
спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж
роботи за професією економіста з матеріально-технічного
забезпечення не менше 2 років. Економіст з матеріально-технічного забезпечення: повна або
базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або
бакалавр) без вимог до стажу роботи.
10. ЕКОНОМІСТ 3 ПЛАНУВАННЯ
Завдання та обов'язки. Готує вихідні дані для складання
проектів перспективних і річних планів і програм
виробничо-господарської діяльності та соціального розвитку
підприємства, розроблює окремі розділи бізнес-плану підприємства з
розподілом по кварталах, готує розрахунки й обгрунтування до них,
доводить планові показники до підрозділів підприємства. Бере
участь у техніко-економічному обгрунтуванні освоєння нових видів
продукції, нової техніки, прогресивної технології, механізації та
автоматизації виробничих процесів. Розроблює техніко-економічні
нормативи матеріальних і трудових витрат для визначення
собівартості продукції, планово-розрахункові ціни на основні види
сировини, матеріалів, палива, енергії, що використовуються у
виробництві. Складає кошторисну калькуляцію і проекти цін на
товарну продукцію. Бере участь у вдосконаленні планової,
програмної та облікової документації, в підготовці методичних
матеріалів з організації планування. Здійснює комплексний
економічний аналіз господарської діяльності підприємства і його
підрозділів; виявляє резерви виробництва та визначає заходи щодо
забезпечення режиму економії, більш ефективного використання
ресурсів, підвищення темпів зростання продуктивності праці.
Контролює правильність розрахунків економічної ефективності
впровадження нової техніки і технології, раціоналізаторських
пропозицій та винаходів. Веде облік і контроль виконання завдань
по підприємству в цілому та його підрозділах, а також результатів
їх госпрозрахункової діяльності. Готує періодичну звітність у
зазначені строки та за встановленими формами. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні
нормативні й інші керівні матеріали з планування, обліку, аналізу
діяльності підприємства і господарського розрахунку; організацію
планової роботи на підприємстві; порядок розроблення перспективних
і річних планів і програм виробничо-господарської діяльності та
соціального розвитку підприємства; планово-облікову документацію;
порядок визначення собівартості товарної продукції, розроблення
нормативів матеріальних і трудових витрат, оптових і роздрібних
цін; методи економічного аналізу якісних і кількісних показників
діяльності підприємства та його підрозділів; методи визначення
економічної ефективності впровадження нової техніки і технології,
раціоналізаторських пропозицій та винаходів; порядок і строки
складання звітності; економіку виробництва; організацію
виробництва, праці та управління; основи технології виробництва;
можливості застосування обчислювальної техніки для здійснення
техніко-економічних розрахунків і аналізу господарської
діяльності, правила її експлуатації; основи трудового
законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Провідний економіст з планування: повна вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та
підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією економіста з
планування I категорії не менше 2 років. Економіст з планування I категорії: повна або базова вища
освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до
стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією економіста з
планування II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше
3 років. Економіст з планування II категорії: повна або базова вища
освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр)
та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу
роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією економіста з
планування не менше 2 років. Економіст з планування: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без
вимог до стажу роботи.
11. ЕКОНОМІСТ З ПРАЦІ
Завдання та обов'язки. Розроблює програми зростання
продуктивності праці і соціального розвитку. Розраховує фонди
заробітної плати і чисельності працівників з урахуванням
необхідності найбільш раціонального використання трудових
ресурсів, бере участь у визначенні потреби в робочій силі,
плануванні підготовки кваліфікованих кадрів, доводить установлені
показники до підрозділів підприємства. Вивчає ефективність
застосування чинних форм і систем заробітної плати, матеріального
і морального заохочення, готує пропозиції щодо їх удосконалення.
Розроблює положення про преміювання працівників, умови
матеріального стимулювання багатоверстатного обслуговування,
суміщення професій і посад, збільшення зон обслуговування та
обсягу виконуваних робіт з метою поліпшення використання
устаткування, трудових ресурсів і робочого часу. Бере участь у
складанні програм соціального розвитку підприємства, в розробленні
та здійсненні заходів щодо зміцнення трудової дисципліни,
скорочення плинності кадрів, посилення контролю за використанням
робочого часу і додержанням правил внутрішнього трудового
розпорядку. Складає штатні розклади згідно із затвердженою
структурою управління, схемами посадових окладів, фондами
заробітної плати і чинними нормативами. Визначає на основі діючих
положень розміри премій. Здійснює контроль за додержанням штатної
дисципліни, витрачанням фонду заробітної плати, за правильністю
встановлення найменувань професій, застосуванням тарифних ставок і
розцінок, посадових окладів, доплат, надбавок і коефіцієнтів до
заробітної плати, за тарифікацією робіт і встановленням відповідно
до кваліфікаційних довідників розрядів і категорій, а також за
додержанням режимів праці та відпочинку, норм трудового
законодавства. Бере участь у підготовці проекту колективного
договору і контролює виконання прийнятих зобов'язань. Веде облік
показників з праці і заробітної плати, аналізує їх і складає
звітність у зазначені строки і за встановленими формами. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з організації праці і
заробітної плати; трудове законодавство; економіку праці;
економіку та організацію виробництва; порядок розроблення програм
зростання продуктивності праці, соціального розвитку, кошторисів
використання фондів економічного стимулювання; форми і системи
заробітної плати і матеріального стимулювання; методи визначення
чисельності робітників; відповідні випуски Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників; порядок
тарифікації робіт і робітників та встановлення посадових окладів
керівникам, професіоналам, фахівцям, технічним службовцям, доплат,
надбавок і коефіцієнтів до заробітної плати, розрахунку премій;
методи обліку і аналізу показників з праці і заробітної плати;
основи технології виробництва; правила експлуатації обчислювальної
техніки. Кваліфікаційні вимоги. Провідний економіст з праці: повна вища освіта відповідного
напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією економіста з праці I
категорії не менше 2 років. Економіст з праці I категорії: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр)
та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу
роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією економіста з праці
II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. Економіст з праці II категорії: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр)
підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу
робіт, для бакалавра - стаж роботи за професією економіста з праці
не менше 2 років. Економіст з праці: повна або базова вища освіта відповідного
напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу
роботи.
12. ЕКОНОМІСТ З ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ
Завдання та обов'язки. Розроблює, виходячи з основних
техніко-економічних показників виробничої програми підприємства,
проект фінансового забезпечення. Визначає розміри доходів і
витрат, надходжень і відрахувань коштів, кредитні взаємовідносини,
складає баланси доходів і витрат, касові плани і кредитні заявки.
Бере участь у підготовці програм виробництва і реалізації
продукції, робіт (послуг), виконуючи необхідні розрахунки, в
розробленні нормативів обігових коштів за видами сировини,
матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей і витрат у
вартісному вираженні, доводить затверджені показники до
підрозділів підприємства. Готує банківські документи на всі види
платежів за зобов'язаннями підприємства (в державний бюджет, банки
та іншим кредиторам). Веде листування з приводу рекламаційних
рахунків постачальників (замовників) і рахунків, не сплачених у
встановлені строки. Здійснює контроль за виконанням фінансових
показників підрозділами підприємства, додержанням касової
дисципліни, розрахункам й з постачальниками (замовниками),
своєчасним надходженням усіх належних підприємству коштів,
забезпечує додержання режиму економії. Аналізує виконання
кошторисів, оперативну і бухгалтерську звітність з фінансової
діяльності. Бере участь у розробленні і впровадженні заходів щодо
економічного стимулювання підвищення якості продукції, покращання
господарської діяльності підприємства і використання власних
обігових коштів, коштів державного бюджету, запобігання утворення
і ліквідації надлишкових запасів матеріальних цінностей. Веде
облік виконання договорів на реалізацію продукції (робіт, послуг),
програм формування прибутку, надходження доходів, наявності коштів
на рахунках, погашення кредиторської заборгованості постачальникам
і банкам. Складає звіти про фінансовий стан підприємства за
встановленими формами і в зазначені строки. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з організації фінансової
роботи; економіку виробництва; порядок складання фінансових
програм, кредитних заявок і кошторисів; нормування обігових
коштів; правила довгострокового і короткострокового кредитування
підприємства, нарахування і виплати платежів у державний бюджет;
порядок утворення грошових фондів, фінансування капітального
будівництва, ремонту і витрат для технічного переоснащення
підприємства; систему рахунків бухгалтерського обліку; порядок і
форми фінансових розрахунків; установлену звітність про фінансову
діяльність підприємства; порядок і строки її складання; правила
експлуатації обчислювальної техніки; основи організації
виробництва, праці та управління; трудове законодавство. Кваліфікаційні вимоги. Провідний економіст з фінансової роботи: повна вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та
підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією економіста з
фінансової роботи I категорії не менше 2 років. Економіст з фінансової роботи I категорії: повна або базова
вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст
або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог
до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією економіста
з фінансової роботи II категорії не менше 2 років, для бакалавра -
не менше 3 років. Економіст з фінансової роботи II категорії: повна або базова
вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або
бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог
до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією
економіста з фінансової роботи не менше 2 років. Економіст з фінансової роботи: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без
вимог до стажу роботи.
13. ЕКОНОМІСТ ІЗ ЗБУТУ
Завдання та обов'язки. Бере участь у підготовці проектів
перспективних та поточних планів виробництва і реалізації
продукції в натуральному і вартісному вираженні. Виконує роботу із
забезпечення замовлень на продукцію, яку випускає підприємство,
укладання договорів на її поставку, складає заявки, зведені
відомості замовлень і номенклатурні плани поставок. Розроблює
нормативи запасів готової продукції і контролює відповідність
рівня запасів щодо обсягу і номенклатури встановленим нормативам.
Приймає і веде облік нарядів, замовлень і специфікацій, які
подають споживачі (замовники), перевіряє відповідність обсягів і
номенклатури замовленої продукції планам виробництва, а також
договорам, чинним стандартам, технічним умовам та іншим
нормативним документам. Бере участь у розробленні і впровадженні
стандартів, підприємства з організації збереження, збуту і
транспортування готової продукції, а також заходів щодо додержання
режиму економії. Здійснює контроль за виконанням підрозділами
підприємства замовлень, додержанням установлених строків поставок,
номенклатури, комплектності і якості продукції, яка реалізується
за договірними зобов'язаннями. Вживає заходів щодо забезпечення
своєчасного надходження коштів за реалізовану продукцію. Визначає
потребу в різних транспортних засобах, механізованих вантажних
пристроях і робочій силі для своєчаснвго відвантаження готової
продукції. Оформляє транспортні, розрахункові і платіжні
документи. Готує необхідні довідки, розрахунки, обгрунтування та
інші матеріали для оформлення договорів із замовниками, готує
відповіді на претензії споживачів, які надійшли, а також претензії
до постачальників у разі порушення ними умов укладених договорів.
Контролює додержання правил збереження і підготовки готової
продукції до відправлення споживачам (замовникам). Веде
оперативний облік відвантаження продукції, виконання договорів і
замовлень, залишків нереалізованої продукції, складає звітність
про виконання плану реалізації. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні ти інші керівні матеріали з організації збуту готової
продукції; порядок розроблення перспективних і річних планів
виробництва і реалізації продукції; методи розрахунку нормативів
запасів готової продукції; порядок визначення загального обсягу
поставок, потребу в транспортних і вантажних засобах; умови
поставки, збереження і транспортування продукції; правила
оформлення матеріалів для укладання домовлень з поставок; порядок
підготовки відповідей на претензії і претензій споживачам;
стандарти і технічні умови на продукцію, яка випускається; основи
технології виробництва; методи обліку і порядок складання
звітності про виконання плану реалізації; правила експлуатації
обчислювальної техніки; економіку виробництва; основи організації
виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Провідний економіст із збуту: повна вища освіта відповідного
напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією економіста із збуту I
категорії не менше 2 років. Економіст із збуту I категорії: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр)
та підвищення кваліфікації: для магістра - без вимог до стажу
роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією економіста із збуту
II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. Економіст із збуту II категорії: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та
підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу
роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією економіста із
збуту не менше 2 років. Економіст із збуту: повна або базова вища освіта відповідного
напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу
роботи.
14. ЕКОНОМІСТ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО
(ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО) ЦЕНТРУ
Завдання та обов'язки. Здійснює економічний аналіз діяльності
обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру (ОЦ, ІОЦ),
підготовку даних для оброблення інформації із застосуванням
засобів обчислювальної техніки і складає згідно з відповідними
формами періодичну звітність у встановлені строки. Бере участь у
складанні перспективних та поточних планів, у розробленні
нормативів матеріальних і трудових витрат, у визначенні вартості
робіт і цін на послуги. Контролює строки пред'явлення і
підготування інформації до машинного оброблення, правильність
заповнення і наявність усіх необхідних даних у документах. Бере
участь у складанні проектів механізації та автоматизації
оброблення інформації відповідно до задач різних типів. Формулює
економічну постановку задач або окремих їх етапів, досліджує
можливість використання готових проектів, алгоритмів і програм.
Веде роботу зі створення і періодичного оновлення картотек
довідкової і нормативної інформації. Стежить за обробленням
інформації і строками виконання робіт. Вивчає та аналізує діючі
форми первинних документів і звітності з окремих видів
бухгалтерського обліку, техніко-економічні розрахунки з
планування, матеріально-технічного постачання, збуту, матеріальних
і трудових витрат. Приймає замовлення, супровідну та іншу
документацію, здійснює оперативний облік виконання робіт і
контроль розрахунків із замовниками. Інструктує операторів про
порядок оброблення документів, приймає роботу, оформляє документи
з обліку виробітку. Повинен знати: керівні матеріали з планування, обліку і
аналізу діяльності ОЦ (ІОЦ); методи розроблення перспективних і
річних планів роботи, порядок складання звітності про їх
виконання, строки і форми їх надання; порядок оформлення
матеріалів для укладання договорів з замовниками; технічні засоби
збирання, передавання і оброблення інформації; технологію
механізованого оброблення інформації; технічні можливості і
правила експлуатації устаткування; основи проектування
механізованого оброблення інформації та програмування; види
технічних носіїв інформації; систему класифікації і кодування
техніко-економічної інформації; робочі програми, інструкції,
макети та інші керівні матеріали з оброблення інформації, форми
первинних і вихідних документів, порядок їх оформлення; методи
розрахунку обсягу виконаних робіт; чинні форми і системи оплати
праці і матеріального стимулювання робітників ОЦ (ЮЦ); методи
визначення вартості розрахунків і обчислювальних робіт; економіку
і організацію виробництва; основи організації праці. Кваліфікаційні вимоги. Провідний економіст обчислювального
(інформаційно-обчислювального) центру: повна вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та
підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією економіста
ОЦ(ІОЦ) I категорії не менше 2 років. Економіст обчислювального (інформаційно-обчислювального)
центру I категорії: повна або базова вища освіта відповідного
напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та
підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи,
спеціаліста - стаж роботи за професією економіста ОЦ (ІОЦ) II
категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. Економіст обчислювального (інформаційно-обчислювального)
центру II категорії: повна або базова вища освіта відповідного
напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення
кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи; для
бакалавра - стаж роботи за професією економіста ОЦ (ІОЦ) не менше
2 років. Економіст обчислювального (інформаційно-обчислювального)
центру: повна або базова вища освіта відповідного напряму
підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.
15. ІНЖЕНЕР
Завдання та обов'язки. Виконує з використанням засобів
обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку роботи в галузі
науково-технічної діяльності з проектування, будівництва,
інформаційного обслуговування, організації виробництва, праці та
управління, метрологічного забезпечення, технічного контролю тощо.
Розробляє методичні та нормативні документи, технічну
документацію, а також пропозиції та заходи щодо виконання
розроблених проектів і програм. Проводить техніко-економічний
аналіз, комплексно обгрунтовує рішення, що приймаються і
реалізуються, вишукує можливості скорочення циклу виконання робіт
(послуг), сприяє підготовці процесу їх виконання, забезпеченню
підрозділів підприємства необхідними технічними даними,
документами, матеріалами, устаткуванням тощо. Бере участь у
роботах з досліджень, розроблення проектів і програм підприємства
(підрозділів підприємства), у проведенні заходів, пов'язаних з
випробуваннями устаткування і впровадженням його в експлуатацію, а
також виконанні робіт із стандартизації технічних засобів, систем,
процесів, устаткування і матеріалів, у розгляданні технічної
документації та підготовленні необхідних оглядів, відгуків,
висновків з питань виконуваної роботи. Вивчає та аналізує
інформацію, технічні дані, показники і результати роботи,
узагальнює і систематизує їх, проводить необхідні розрахунки,
використовуючи сучасну електронно-обчислювальну техніку. Готує
графіки робіт, замовлення, заявки, інструкції, пояснювальні
записки, карти, схеми, іншу технічну документацію, а також
установлену звітність за затвердженими формами і у визначені
терміни. Надає методичну і практичну допомогу під час реалізації
проектів та програм, планів і договорів. Здійснює експертизу
технічної документації, нагляд та контроль за станом і
експлуатацією обладнання. Стежить за додержанням установлених
вимог, чинних норм, правил і стандартів. Організує роботу з
підвищення науково-технічних знань працюючих. Сприяє розвитку
творчої ініціативи, раціоналізації, винахідництва, впровадженню
досягнень вітчизняної і зарубіжної науки, техніки, використання
передового досвіду, які забезпечують ефективну роботу
підприємства. Повинен знати: директивні та розпорядчі документи, методичні
і нормативні матеріали з питань виконуваної роботи; перспективи
технічного розвитку та особливості діяльності підприємства
(підрозділів підприємства); принципи роботи, технічні
характеристики, конструктивні особливості технічних засобів, що
розробляються і використовуються, матеріалів та їх властивості;
сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку;
методи досліджень, правила та умови виконання робіт; основні
вимоги до технічної документації, матеріалів, виробів; чинні
стандарти, технічні умови, положення та інструкції щодо складання
й оформлення технічної документації; методи проведення технічних
розрахунків і визначення економічної ефективності досліджень та
розробок; досягнення науки і техніки, передовий вітчизняний і
зарубіжний досвід у відповідній галузі діяльності; основи
економіки, організації праці та управління; основи трудового
законодавства; правила і норми охорони праці. Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер: повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією інженера I категорії не менше 2 років. Інженер I категорії: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр)
та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу
роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера II
категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. Інженер II категорії: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та
підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу
роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера не менше
2 років. Інженер: повна або базова вища освіта відповідного напряму
підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи
16. ІНЖЕНЕР-ЕЛЕКТРОНІК
Завдання та обов'язки. Забезпечує правильну технічну
експлуатацію, безперервну високопродуктивну роботу електронного
устаткування обчислювального центру (ОЦ) або
інформаційно-обчислювального центру (ІОЦ). Бере участь у
розробленні перспективних та річних програм і графіків робіт,
технічного обслуговування і ремонту устаткування, заходів щодо
поліпшення його експлуатації, запобігання браку і простоїв,
підвищення якості праці, ефективного використання обчислювальної
техніки. Здійснює підготовку машин до роботи, технічний огляд
окремих пристроїв і вузлів, контролює параметри і надійність
електронних елементів устаткування, проводить тестові перевірки з
метою своєчасного виявлення несправностей, усуває їх. Виконує
налагодження елементів і блоків електронних обчислювальних машин,
радіоелектронної апаратури та окремих пристроїв і вузлів.
Організує технічне обслуговування електронної техніки, забезпечує
її раціональне використання, працездатний стан, проведення
профілактичного і поточного ремонту. Здійснює контроль за
проведенням ремонту і випробувань устаткування, за додержанням
інструкцій з експлуатації, технічного догляду за ним. Бере участь
у перевірці технічного стану електронного устаткування, проведенні
профілактичного огляду і поточних ремонтів, прийманні устаткування
з капітального ремонту, а також у прийманні і введенні в
експлуатацію нового устаткування. Вивчає можливості підключення
додаткових зовнішніх пристроїв до електронно-обчислювальних машин
з метою розширення їх технічних можливостей, створення
обчислювальних комплексів. Веде облік й аналізує показники
використання устаткування, вивчає режими роботи і умови його
експлуатації, розроблює нормативні матеріали з експлуатації і
технічного обслуговування електронного устаткування. Складає
замовлення на устаткування і запасні частини, технічну
документацію на ремонт, звіти про роботу. Проводить контроль за
своєчасним забезпеченням електронної техніки запасними частинами і
матеріалами, організує зберігання електронної апаратури. Повинен знати: керівні і нормативні матеріали, що стосуються
експлуатації і ремонту електронної обчислювальної техніки;
техніко-експлуатаційні характеристики, конструктивні особливості;
призначення і режими роботи устаткування, правила його технічної
експлуатації; технологію механізованого оброблення інформації;
формалізовані мови програмування; види технічних носіїв
інформації; діючі системи числення, шифрів і кодів, стандартні
програми і команди; основи математичного забезпечення і
програмування; методи розроблення перспективних і річних планів
(графіків) роботи і порядок складання звітів про їх виконання;
організацію ремонтного обслуговування; передовий вітчизняний і
світовий досвід експлуатації і технічного обслуговування
електронної обчислювальної техніки; порядок складання замовлень на
устаткування, запасні частини, проведення ремонту та іншої
технічної документації; основи економіки, організації праці і
виробництва. Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер-електронік: повна вища освіта відповідного
напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-електроніка I
категорії не менше 2 років. Інженер-електронік I категорії: повна вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та
підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією
інженера-електроніка II категорії: для магістра - не менше 2
років, спеціаліста - не менше 3 років. Інженер-електронік II категорії: повна вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та
підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи,
для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера-електроніка
III категорії - не менше 2 років. Інженер-електронік III
категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму
підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації.
Стаж роботи за професією інженера-електроніка: для спеціаліста -
не менше 1 року, бакалавра - не менше 2 років. Інженер-електронік: повна або базова вища освіта відповідного
напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу
роботи.
17. ІНЖЕНЕР З АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ
КЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВОМ
Завдання та обов'язки. Виконує роботу з проектування і
впровадження автоматизованих систем керування виробництвом на
основі застосування сукупності економіко-математичних методів,
сучасних технічних засобів оброблення, передавання і відображення
інформації, елементів теорії економічної кібернетики. Вивчає
систему і методи керування і регулювання діяльності підприємства,
його виробничих і функціональних підрозділів, визначає можливість
формалізації елементів діючої системи і доцільність їх переводу на
ЕОМ. Здійснює підготовку необхідних даних і бере участь у
складанні технічного завдання на проектування АСКВ та її окремих
етапів і підсистем, у розробленні технічних і робочих проектів.
Формулює постановку задач, виконує роботу з їх алгоритмізації,
виявляє можливість типізації рішень окремих елементів системи,
готує пропозиції щодо застосування у проектуванні АСКВ типових
блоків і бере участь у їх створенні. Вивчає розроблені проектними
організаціями і діючі на інших підприємствах системи
автоматизованого керування виробництвом з метою використання
передового досвіду проектування і експлуатації АСКВ. Бере участь у
роботі з вдосконалення документообігу на підприємстві, формулює
вимоги до змісту і будови технічної і організаційно-розпорядчої
документації, яку використовують у системі автоматизованого
керування виробництвом. Розроблює технологічні схеми оброблення
інформації відповідно до встановлених задач АСКВ з урахуванням
організаційного і технічного забезпечення усіх підсистем. Готує
проекти методичних матеріалів, інструкцій та іншої технічної
документації, пов'язаної із створенням і використанням фондів
інформаційного використання АСКВ. Бере участь у роботі з
налагодження, дослідної експлуатації і поетапного введення у дію
комплексу технічних засобів АСКВ. Здійснює авторський нагляд і
періодичний контроль вхідної і вихідної документації. Вивчає
причини відказів і порушень у системі, розроблює пропозиції щодо
їх усунення і запобігання, з підвищення якості і надійності АСКВ.
Здійснює методичну допомогу підрозділам підприємства в підготовці
даних для АСКВ, з оформлення необхідних документів і розшифрування
інформації, обробленої на ЕОМ. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з організації автоматизованих
систем керування виробництвом; перспективи розвитку виробництва;
організацію економічного планування та оперативного регулювання
виробництва; структуру підприємства, виробничі і функціональні
зв'язки між його підрозділами; задачі і склад АСКВ; порядок
розроблення проектів АСКВ і його підсистем, технічних завдань,
технічних і робочих проектів; економіко-математичні методи; основи
теорії економічної кібернетики; технічні характеристики,
конструктивні особливості і призначення технічних засобів
оброблення, передавання і відображення інформації; порядок
постановки задач, їх алгоритмізації; методи визначення економічної
ефективності впровадження АСКВ; стандарти уніфікованої системи
організаційно-розпорядчої документації; порядок розроблення та
оформлення технічної документації; основи економіки, організації
праці, і виробництва; основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер з автоматизованих систем керування
виробництвом: повна вища освіта відповідного напряму підготовки
(магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за
професією інженера з автоматизованих систем керування виробництвом
I категорії не менше 2 років. Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом I
категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення
кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи,
спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з автоматизованих
систем керування виробництвом II категорії не менше 2 років, для
бакалавра - не менше 3 років. Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом II
категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму
підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації;
для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж
роботи за професією інженера з автоматизованих систем керування
виробництвом не менше 2 років. Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом:
повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки
(спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.
18. ІНЖЕНЕР З ІНСТРУМЕНТУ
Завдання та обов'язки. Організує роботу із забезпечення
підрозділів підприємства необхідним інструментом і технологічною
оснасткою, їх своєчасного ремонту і відновлення, а також
забезпечення централізованого заточування усіх видів різального
інструменту і ремонту оснастки. Визначає потреби підрозділів в
інструменті та оснастці власного виготування та покупному
інструменті. Бере участь у підготуванні вихідних даних для
розроблювання проектів перспективних і річних планів
інструментального підготування виробництва, виготовлення
інструменту і оснастки, складанні замовлень на їх придбання, а
також необхідного для інструментального виробництва литва,
спеціальних марок сталі, сплавів та інших матеріалів. Розроблює
календарні графіки планово-запобіжного ремонту оснастки.
Розраховує ліміти споживання інструменту виробничими підрозділами,
питомі норми витрат і запасів інструменту на робочих місцях,
інструментальному складі, розміри оборотного фонду для
інструментально-роздаткових комор. Здійснює оперативний контроль
виконання інструментальним цехом виробничої програми, додержання
постачальниками умов договірних зобов'язань (строків поставок,
номенклатури, якості інструменту і оснастки), розміщення виділених
підприємству фондів, пов'язаних з придбанням інструменту й
оснастки, матеріалів для їх виготовлення, ремонту і відновлення.
Бере участь у підготуванні рекламацій у разі поставок
недоброякісного інструменту. Аналізує причини передчасного
спрацювання та поломок, підвищених витрат інструменту, умов його
експлуатації, розроблює пропозиції щодо удосконалення конструкцій
інструменту, підвищення його якості, стійкості, ремонтоздатності,
економії матеріалів, що використовуються у процесі виготовлення
інструменту, оснастки. Визначає економічну ефективність від
застосування або заміни того чи іншого інструменту. Розглядає і
готує висновки на раціоналізаторські пропозиції, які стосуються
удосконалювання інструменту та оснастки, а також їх експлуатації. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з організації
інструментального забезпечення виробництва; перспективи технічного
розвитку підприємства; організацію і технологію інструментального
виробництва; правила експлуатації і зберігання інструменту і
технологічної оснастки; технологічне устаткування інструментальних
цехів і лринципи його роботи; номенклатуру інструменту і
технологічної оснастки, які застосовуються на підприємстві;
технічні вимоги до інструменту і технологічної оснастки,
матеріали, використані для їх виготовлення; чинні в галузі і на
підприємстві стандарти і технічні умови; норми витрат і запасів
інструменту і технологічної оснастки; керівні матеріали з
розроблення та оформлення технічної документації; порядок
визначення потреби підрозділів підприємства в інструменті і
технологічній оснастці, планування їх виготовлення, складання
замовлень на покупний інструмент, оформлення договорів з
постачальниками; досвід передових вітчизняних і зарубіжних
підприємств у галузі технології виготовлення, ремонту і
відновлення спрацьованого інструменту; основи економіки,
організації праці, виробництва та управління; основи трудового
законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер з інструменту: повна вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та
підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з
інструменту I категорії не менше 2 років. Інженер з інструменту I категорії: повна або базова вища
освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до
стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з
інструменту II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не
менше 3 років. Інженер з інструменту II категорії: повна або базова вища
освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр)
та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу
роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера з
інструменту не менше 2 років. Інженер з інструменту: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без
вимог до стажу роботи.
19. ІНЖЕНЕР З КОМПЛЕКТАЦІЇ УСТАТКУВАННЯ
Завдання та обов'язки. Виконує роботи з забезпечення
устаткуванням і комплектуючими виробами капітального будівництва і
ремонтно-експлуатаційних потреб підприємства. Перевіряє
правильність визначення в заявках підрозділів підприємства потреб
в устаткуванні і комплектуючих виробах і на їх основі, а також
відповідно до титульних списків і проектної документації складає
зведені замовлення з необхідними розрахунками та обгрунтуваннями.
Розроблює графіки поставок устаткування за встановленими строками
завершення будівельно-монтажних робіт. Готує проекти договорів з
постачальниками, замовлень на виготовлення нестандартизованого
устаткування, матеріалами для погодження спільно з проектними
організаціями технічних умов на їх виконання. Здійснює контроль за
своєчасною і повною реалізацією виділених фондів і планів
матеріально-технічного забезпечення підприємства, за додержанням
постачальниками встановлених графіків поставок, якості і
комплектності устаткування. Складає акти, веде переписку щодо
претензій у разі порушення постачальниками договірних зобов'язань,
узгоджує зміни строків поставок, заміну устаткування і
комплектуючих виробів. Контролює правильність кількісного та
якісного приймання устаткування і комплектуючих виробів, їх
складування, консервації, своєчасність передавання
будівельно-монтажним організаціям і підрозділам підприємства.
Проводить роботу з виявлення понаднормативних запасів устаткування
комплектуючих виробів, невстановленого і невикористаного
устаткування, вносить пропозиції щодо його реалізації. Готує дані
необхідні для складання звітності про виконання плану
матеріально-технічного забезпечення підприємства. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з матеріально-технічного
забезпечення; перспективи технічного розвитку підприємства,
організацію матеріально-технічного забезпечення підприємства;
номенклатуру необхідного підприємству устаткування комплектуючих
виробів; технічні характеристики, конструктивні особливості
устаткування, комплектуючих виробів; порядок обгрунтування потреб
і складання замовлень на устаткування і комплектуючі вироби,
укладання договорів з постачальниками, основи технології
виробництва; основи економіки організації праці, виробництва і
управління; основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер з комплектації устаткування: повна вища
освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та
підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з
комплектації устаткування I категорії не менше 2 років. Інженер з комплектації устаткування I категорії: повна або
базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр,
спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для
магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за
професією інженера з комплектації устаткування II категорії не
менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. Інженер з комплектації устаткування II категорії: повна або
базора вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або
бакалавр) та підвищення кваліфікації для спеціаліста - без вимог
до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера
з комплектації устаткування - не менше 2 років. Інженер з комплектації устаткування: повна або базова вища
освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр)
без вимог до стажу роботи.
20. ІНЖЕНЕР З МЕТРОЛОГІЇ
Завдання та обов'язки. Виконує роботу з метрологічного
забезпечення розроблення, виробництва, випробувань і експлуатації
продукції, що випускається підприємством, спрямовану на неухильне
підвищення її якості. Бере участь у підготовці проектів
перспективних і річних планів упровадження нової вимірювальної
техніки, пропозиції до галузевих планів метрологічного
забезпечення виробництва і до планів організаційно-технічних
заходів з удосконалення метрологічного забезпечення, засобів і
методів вимірювання. Складає локальні перевірочні схеми з видів
вимірювання, встановлює періодичність перевірок засобів
вимірювання і розроблює календарні графіки їх проведення. Здійснює
метрологічну експертизу конструкторської і технологічної
документації, яка розроблюється на підприємстві та надходить з
інших підприємств (організацій), метрологічну атестацію засобів
вимірювань, які не стандартизовані. Проводить роботу з вибору
засобів і методів вимірювань, розробляє методики їх виконання.
Бере участь у підготовці технічних завдань на проектування і в
розробленні засобів вимірювання спеціального призначення, в
підготовці продукції, що випускається підприємством, до державної
атестації, в проведенні випробувань нових видів продукції, а також
у аналізі причин порушення технологічних режимів, браку продукції,
непродуктивних витрат сировини, матеріалів, енергії у виробництві,
пов'язаних зі станом засобів вимірювань, контролю і випробувань.
Здійснює перевірку складних засобів вимірювань, технологічного
устаткування на відповідність установленим нормам точності,
проведення складних вимірювань у ході технологічних процесів і
випробувань продукції, а також вимірювань, пов'язаних з вирішенням
розбіжностей між підрозділами підприємства з питань оцінки
точності і вибору засобів і методів вимірювань, готує висновки за
результатами таких вимірювань. Бере участь у впровадженні
державних і галузевих стандартів, стандартів підприємства та інших
нормативних документів, які регламентують точність вимірювань.
Виконує розрахунки економічної ефективності впровадження нових
засобів вимірювань. Визначає потреби підрозділів підприємства в
засобах вимірювань, складає зведені заявки на їх придбання.
Здійснює обов'язковий контроль за станом і правильністю
монтування, встановлення і застосування засобів вимірювань,
технічне приймання вимірювальних засобів, які надходять на
підприємство. Вивчає передовий вітчизняний і світовий досвід
метрологічного забезпечення виробництва. Бере участь у розробленні
і погодженні стандартів та інших нормативних документів з питань
метрології. Складає звіти з виконання планів метрологічного
забезпечення виробництва. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з метрологічного забезпечення
виробництва; стандарти та інші нормативні документи з
метрологічної атестації продукції, експлуатації, ремонту,
налагодження, перевірки, юстирування і збереження засобів
вимірювань; технічні вимоги до продукції, що випускається
підприємством, технологію її виробництва, технічні характеристики,
конструктивні особливості, призначення і принципи роботи засобів
вимірювань, технологію їх ремонту; методи виконання вимірювань;
порядок державної атестації продукції; передовий вітчизняний
світовий досвід у галузі метрологічного контролю і забезпечення
виробництва; методи визначення економіці ефективності впровадження
нових засобів вимірювань; основи економіки, організації
виробництва та управління; основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер з метрології: повна вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та
підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією метролога I
категорії не менше 2 років. Інженер з метрології I категорії: повна або базова вища
освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр) та підвищення кваліфікації: для магістра - без вимог до
стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією метролога II
категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. Інженер з метрології II категорії: повна або базова вища
освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр)
та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу
роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією метролога не
менше 2 років. Інженер з метрології: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підгртовки (спеціалііст або бакалавр) без
вимог до стажу роботи.
21. ІНЖЕНЕР З МЕХАНІЗАЦІЇ ТА
АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ
Завдання та обов'язки. Здійснює роботи з впровадження
комплексної механізації та автоматизації, які сприяють підвищенню
технічного рівня виробництва, продуктивності праці, зниженню
собівартості, поліпшенню якості та збільшенню випуску продукції,
забезпеченню сприятливих умоюв праці і її безпеки. Вивчає
виробничі процеси з метою визначення дільниць, основних і
допоміжних робіт та операцій, які підлягають механізації та
автоматизації, проводить патентні дослідження і визначає показники
технічного рівня проектованих об'єктів техніки і технології. Бере
участь у складанні перспективних і річних планів механізації та
автоматизації виробничих процесів, трудомістких ручних робіт,
підйомно-транспортних, нанантажувально-розвантажувальних і
складських операцій, підготовці заходів з реконструкції і
технічного переозброєння підприємства, скорочення витрат важкої
ручної праці. Готує технічні завдання на створення об'єктів
механізації та автоматизації і техніко-економічні обгрунтування
розроблюваних конструкцій. Готує матеріали для укладання договорів
з спеціалізованими організаціями на проведення дослідницьких,
проектних і дослідно-конструкторських робіт, а також виготовлення
і ремонт засобів механізації та автоматизації, розробляє і
погоджує графіки виконання робіт, забезпечує необхідними
технічними даними і матеріалами. Бере участь у розгляді ескізних і
технічних проектів, робочих креслень, розроблюваних відповідно до
замовлень підприємства, а також у роботах з монтажу, випробувань,
налагодження та здавання в експлуатацію засобів механізації та
автоматизації, здійснює контроль за правильним їх веденням,
виконує розрахунки ефективності заходів з механізації та
автоматизації виробництва, складає заявки на необхідне
устаткування. Бере учасгь у розгляді технічної документації,
пов'язаної з проектуванням засобів механізації та автоматизації
виробництва об'єктів які наново будуються, в розробленні більш
досконалих конструкцій захисно-огороджувальної техніки і
герметизації шкідливих процесів виробництва. Аналізує ефективність
застосовуваних засобів механізації та автоматизації, показники їх
використовування, готує пропозиції з усунення виявлених недоліків,
зміни конструкцій або окремих складальних одиниць на більш
досконалі. Вживає заходів щодо забезпечення надійності та
безперервної роботи засобів механізації та автоматизації.
Контролює діяльність підрозділів підприємства, які здійснюють
механізацію та автоматизацію виробничих процесів, стежить за
відповідністю впроваджених засобів сучасному рівню розвитку
техніки. Проводить інструктаж і надає допомогу робітникам під час
освоєння ними нових конструкцій засобів механізації та
автоматизації, організує роботу з підвищення їх технічних знань.
Бере участь у розробленні інструкцій з експлуатації та ремонту
устаткування, безпечного ведення робіт під час обслуговування
засобів механізації та автоматизації, іншої технічної
документації, у складанні заявок на винаходи і промислові зразки.
Здійснює контроль за правильною експлуатацією машин, механізмів та
іншого устаткування, які реконструюються і модернізуються,
додержанням технологічних процесів виробництва. Бере участь у
розгляді раціоналізаторських пропозицій і винаходів, вивченні і
розповсюдженні передового досвіду, раціональних прийомів та
методів праці, веде пропаганду нових досягнень у сфері механізації
та автоматизації виробничих процесів. Складає звіти про виконані
роботи. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з питань механізації та
автоматизації виробництва; перспективи технічного розвитку
підприємства; виробничу та організаційну структуру підприємства;
конструкторські особливості і призначення засобів механізації та
автоматизації, правила їх експлуатації; порядок і методи
планування робіт з механізації та автоматизації виробництва;
основні вимоги до розроблюваних конструкцій; технологію
виробництва продукції підприємства; порядок і методи проведення
патентних досліджень; порядок розроблення та оформлення технічної
документації; методи аналізу технічного рівня об'єктів техніки і
технології; основні вимоги організації праці під час проектування
і конструювання; порядок укладання договорів зі сторонніми
організаціями; основи технічної естетики і художнього
конструювання; методи визначення економічної ефективності
впровадження засобів механізації та автоматизації виробництва;
передовий вітчизняний та світовий досвід у сфері механізації та
автоматизації виробничих процесів; основи економіки, організації
праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер з механізації та автоматизації виробничих
процесів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки
(магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за
професією інженера з механізації та автоматизації виробничих
процесів I категорії не менше 2 років. Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів I
категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення
кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи,
спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з механізації та
автоматизації виробничих процесів II категорії не менше 2 років,
для бакалавра - не менше 3 років. Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів II
категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму
підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації;
для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж
роботи за професією інженера з механізації та автоматизації
виробничих процесів не менше 2 років. Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів:
повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки
(спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.
22. ІНЖЕНЕР З НАГЛЯДУ ЗА БУДІВНИЦТВОМ
Завдання та обов'язки. Здійснює технічний нагляд за
виконанням будівельно-монтажних робіт і приймання закінчених
об'єктів від підрядних будівельних організацій. Контролює хід
виконання планів капітального будівництва, відповідності обсягів,
строків і якості будівельно-монтажних робіт, а також якості
застосовуваних матеріалів, виробів, конструкцій затверджених
проектно-кошторисною документацією, робочим кресленням,
будівельним нормам і правилам, стандартам, технічним умовам,
нормам охорони праці, вимогам пожежної безпеки та організації
праці, охорони навколишнього середовища. Бере участь у вирішенні
питань про внесення у проекти змін, пов'язаних з упроваджуванням
більш прогресивних технологічних процесів, обсягово-планувальних і
конструктивних рішень, які забезпечують зниження вартості і
поліпшення техніко-економічних показників об'єктів будівництва,
реконструкції. Бере участь у розгляданні та узгоджуванні змін
проектних рішень, які виникають під час будівництва, оперативно
вирішує питання заміни в разі потреби матеріалів, виробів,
конструкцій (без зниження якості будівельних об'єктів). Вивчає
причини недодержання строків і погіршення якості
будівельно-монтажних робіт, вживає заходів щодо їх запобігання і
усунення. Здійснює технічне приймання закінчених
будівельно-монтажних робіт і об'єктів, оформлює необхідну технічну
документацію. Бере участь у роботі комісій з приймання будівельних
об'єктів і здаванні їх до експлуатації. Контролює якість усунення
будівельними організаціями недоробок, дефектів у встановлені
комісією строки. Веде облік закінчених будівельно-монтажних робіт
і готує необхідні дані для складання звітності про виконання
планів капітального будівництва. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з виконання
будівельно-монтажних робіт; перспективи технічного розвитку
підприємства; технічні умови і графіки виконання
будівельно-монтажних робіт; стандарти, технічні умови на
будівельні матеріали, деталі, конструкції; будівельні норми і
правила; основи технології виробництва і способи ведення
будівельно-монтажних робіт; порядок приймання об'єктів, закінчених
будівництвом, і методи контролю їх якості; порядок оформлення
проектно-кошторисної та іншої технічної документації; передовий
вітчизняний і світовий досвід виконання будівельно-монтажних
робіт, нові будівельні матеріали, вироби, конструкції; основи
економіки, організації праці, організації виробництва та
управління; основи законодавства про охорону навколишнього
середовища; основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер з нагляду за будівництвом: повна вища
освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та
підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з
нагляду за будівництвом I категорії не менше 2 років. Інженер з нагляду за будівництвом I категорії: повна або
базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр,
спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для
магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за
професією інженера з нагляду за будівництвом II категорії не менше
2 років, для бакалавра - не менше 3 років. Інженер з нагляду за будівництвом II категорії: повна або
базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або
бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог
до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера
з нагляду за будівництвом не менше 2 років. Інженер з нагляду за будівництвом: повна або базова вища
освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр)
без вимог до стажу роботи.
23. ІНЖЕНЕР З НАЛАГОДЖЕННЯ Й ВИПРОБУВАНЬ
Завдання та обов'язки. Виконує роботу з налагодження й
випробувань усіх видів устаткування, забезпечує його своєчасне
введення до експлуатації. Складає програми і графіки
пусконалагоджувальних робіт і випробувань, узгоджує їх із
замовниками. Контролює якість ведення робіт, вносить необхідні
корективи у способи і методи налагодження з метою досягнення
необхідних параметрів і характеристик роботи устаткування,
проводить його регулювання. Аналізує дані вимірювань параметрів
роботи, виконує необхідні розрахунки і готує висновки про
придатність до експлуатації окремих деталей, вузлів, механізмів,
систем, виявляє причини їх несправності. Здійснює контроль за
діяльністю підрозділів з усунення дефектів устаткування, виявлених
під час виконання пусконалагоджувальних робіт. Розробляє заходи,
направлені на удосконалення організації налагодження й випробувань
устаткування, підвищення його надійності і економічності, зниження
трудомісткості робіт, підвищення якості пусконалагоджувальних
робіт на основі впровадження передової технології, забезпечує їх
виконання. Веде технічну документацію під час монтажу,
налагодження й випробувань устаткування, бере участь у прийманні
устаткування до експлуатації, оформленні приймально-здавальної
документації, розслідуванні аварій, браку в роботі, пошкодженні
устаткування і розробленні заходів, спрямованих на їх запобігання.
Сприяє впровадженню досягнень вітчизняної і світової науки,
техніки і передового досвіду виконання пусконалагоджувальних
робіт. Бере участь у розгляді раціоналізаторських пропозицій і
винаходів, які стосуються удосконалення конструкції устаткування,
організації робіт з налагодження й випробувань, надає
раціоналізаторам і винахідникам практичну допомогу і вживає
заходів щодо розповсюдження передового досвіду організації робіт з
налагодження й випробувань. Керує працівниками, які беруть участь,
у проведенні пусконалагоджувальних робіт. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з організації
пусконалагоджувальних робіт; перспективи технічного розвитку
підприємства; основні технологічні процеси виробництва продукції
підприємства, технічні характеристики, конструктивні особливості,
призначення і режими роботи устаткування підприємства, правила
його технічної експлуатації; методи монтажу, регулювання і
налагодження устаткування; контрольні засоби, прилади і пристрої,
застосовувані під час перевірки, налагодження й випробувань
обслуговуваного устаткування; порядок і методи планування
монтажних, налагоджувальних і випробувальних робіт, проведення
випробувань і технічного обслуговування устаткування; передовий
вітчизняний і світовий досвід у галузі проведення
пусконалагоджувальних робіт; порядок складання кошторисів на
проведення робіт, замовлень на устаткування, матеріали, запасні
частини, вимірювальні інструменти і прилади; порядок розроблення
та оформлення технічної документації; основи економіки,
організації праці, виробництва та управління; основи трудового
законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер з налагодження й випробувань: повна вища
освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та
підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з
налагодження й випробувань I категорії не менше 2 років. Інженер з налагодження й випробувань I категорії: повна вища
освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та
підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з
налагодження й випробувань II категорії: для магістра - не менше 2
років, спеціаліста - не менше 3 років. Інженер з налагодження й випробувань II категорії: повна вища
освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, магістр) та
підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи,
для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з налагодження
й випробувань не менше 2 років. Інженер з налагодження й випробувань III категорії: повна або
базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або
бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією
інженера з налагодження й випробувань: для спеціаліста - не менше
1 року, бакалавра - не менше 2 років. Інженер з налагодження й випробувань: повна або базова вища
освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр)
без вимог до стажу роботи.
24. ІНЖЕНЕР З НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Завдання та обов'язки. Вивчає потреби працівників
підприємства в науково-технічній інформації і здійснює
довідково-інформаційне забезпечення їх матеріалами про вітчизняні
і світові досягнення науки, техніки і передового виробничого
досвіду з метою сприяння високоефективній діяльності підприємства
і його підрозділів, а також підвищення науково-технічних знань
працівників. Бере участь у розробленні проектів планів проведення
інформаційної роботи. Систематично поповнює
довідково-інформаційний фонд матеріалами відповідно до профілю
підприємства. Веде картотеки і каталоги, працює над створенням і
удосконаленням довідкового апарату фонду. Оброблює і систематизує
інформаційні матеріали, які надходять на підприємство, складає
реферати та анотації, контролює їх практичне використання. Бере
участь у підготовці тематичних оглядів про стан і тенденції
розвитку виробництва, проведенні робіт з порівняння досягнутих
результатів з результатами діяльності і практикою аналогічних
вітчизняних і зарубіжних підприємств. Готує матеріали про
передовий виробничо-технічний досвід підприємства відповідно до
замовлень інших підприємств та установ, веде листування з цих
питань. Бере участь у пропагуванні досягнень вітчизняної і
світової науки і техніки, передового досвіду, в організації його
впровадження, а також у проведенні нарад, семінарів, лекцій,
екскурсій, виставок, демонстрацій науково-технічних фільмів. Веде
облік ефективності використання інформаційних матеріалів на
підприємстві під час освоєння передового досвіду. Удосконалює
форми і методи інформаційної роботи. Готує звітність про роботу з
науково-технічної інформації. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з організації
науково-технічної інформації; перспективи розвитку вітчизняної і
світової науки і техніки у відповідних сферах знань і галузях
виробництва; виробничу і організаційну структуру підприємства;
основні технологічні процеси виробництва продукції підприємства;
методи організації і планування інформаційної роботи; технічні
засоби пошуку, збереження, оновлення і передавання інформації;
правила, інструкції, положення та інші нормативні акти, які
визначають систему комплектування, збереження, пошуку і видання
наукової і виробничо-технічної інформації; порядок готування
інформаційних матеріалів до видання і основи редакційно-видавничої
роботи; організацію довідково-інформаційного фонду; основи
економіки та організації праці, виробництва і управління; основи
трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер з науково-технічної інформації: повна вища
освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та
підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з
науково-технічної інформації I категорії не менше 2 років. Інженер з науково-технічної інформації I категорії: повна або
базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр,
спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для
магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за
професією інженера з науково-технічної інформації II категорії не
менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. Інженер з науково-технічної інформації II категорії: повна
або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст
або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без
вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією
інженера з науково-технічної інформації - не менше 2 років. Інженер з науково-технічної інформації: повна або базова вища
освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр)
без вимог до стажу роботи.
25. ІНЖЕНЕР З НОРМУВАННЯ ПРАЦІ
Завдання та обов'язки. Розроблює та впроваджує технічно
обгрунтовані норми трудових витрат з різних видів робіт,
виконуваних на підприємстві, на основі використання міжгалузевих,
галузевих та інших прогресивних нормативів з праці з урахуванням
психофізіологічних і соціально-економічних факторів, а також
місцеві норми, розраховані на підставі технічних даних про
продуктивність устаткування, результатів аналізу витрат робочого
часу із застосуванням найбільш продуктивних прийомів і методів
праці. Установлює норми часу (виробітку) на разові і додаткові
роботи, пов'язані з відступом від технологічних процесів. Визначає
чисельність робітників за функціями управління і структурними
підрозділами відповідно до галузевих нормативів чисельності,
виявляє відхилення фактичної чисельності від нормативної і причини
таких відхилень, розроблює пропозиції з метою усунення
понаднормативної чисельності. Складає проекти календарних планів
перегляду норм на підставі намічених до впровадження
організаційно-технічних заходів, які забезпечують виконання
встановлених завдань з росту продуктивності праці. Бере участь у
підготуванні проектів перспективних і річних планів організації
праці на підприємстві. Визначає трудомісткість виробів відповідно
до здійснюваних заходів, які забезпечують зростання продуктивності
праці і підвищення якості продукції, а також нових видів виробів у
зв'язку з впровадженням нової техніки і технології,
раціоналізаторських пропозицій і винаходів вдосконаленням
організації праці і виробництва, розроблює завданні для зниження
нормативної трудомісткості. Аналізує стан нормування, ступінь
обгрунтування та напруженості норм, проводить роботу з поліпшення
їх якості, забезпечення рівної напруженості норм на однорідних
роботах, виконуваних за однаковими організаційної технічними
умовами. Здійснює контроль за додержанням у встановлюваних нормах
вимог з організації праці під час розробленні технологічних
процесів (режимів виробництва), визначає економічний ефект від
впровадження технічно обгрунтованих норм трудових витрат.
Перевіряє чинні норми праці з метою виявлення застарілих та
помилково встановлених норм, проводить роботу з їх своєчасної
заміни новими, більш прогресивними в процесі впровадження
організаційно-технічних заходів. Вивчає рівень виконання норм і
досліджує безпосередньо на робочих місцях ступінь і причини
відхилень фактичних витрат праці від нормативних, бере участь у
підготовці пропозицій з утворення необхідних умов для освоєння
усіма робітниками норм трудових витрат. Здійснює контроль за
своєчасним доведенням до працівників нових норм і розцінок,
правильністю застосування на підприємстві нормативних матеріалів з
праці. Бере участь у розробленні заходів із зниження
трудомісткості продукції, у виявленні резервів зростання
продуктивності праці за рахунок підвищення якості нормування,
розширення сфери нормування праці робітників з почасовою оплатою
праці та керівників, професіоналів, фахівців і технічних
службовців, з усунення втрат робочого часу та поліпшення його
використання, в підготовці пропозицій з вдосконалення систем
оплати праці, матеріального і морального стимулювання. Здійснює
інструктаж робітників з освоєння технічно обгрунтованих норм.
Проводить роботу з вивчення трудових процесів ї витрат робочого
часу на виконання операцій за допомогою сучасних технічних
засобів, аналізує одержані дані, виявляє найбільш ефективні
прийоми і методи праці, сприяє їх розповсюдженню. Здійснює
контроль за правильністю застосування в підрозділах підприємства
нормативних матеріалів з праці (розрядів робіт, розцінок, тарифних
сіток та ставок під час оформлення первинних документів з
урахуванням виробітку, простоїв, доплат за умови наявності
відхилень від нормальних умов праці тощо). Складає повідомлення
про зміни затверджених норм трудових витрат і розцінок. Бере
участь у визначенні взаємних обов'язків адміністрації і
працівників, які включені в колективні договори, із зниження
трудомісткості виробів, підвищення продуктивності праці, рівня її
нормування, у тому числі з підвищення питомої ваги технічно
обгрунтованих норм, а також з організації нормативно-дослідних
робіт, які сприяють підвищенню рівня нормування праці, розширенню
сфери його застосування, розробленню міжгалузевих і галузевих
нормативних матеріалів праці. Організує проведення та здійснює
перевірку у виробничих умовах проектів міжгалузевих та галузевих
нормативних матеріалів для нормування праці та їх упровадження
після затвердження. Веде рахунок кількості, складу і рівня
виконання норм трудових витрат, виконання завдань із зниження
трудомісткості виробів, застосування технічно обгрунтованих норм,
а також економічної ефективності їх упровадження. Вивчає передовий
вітчизняний та світовий досвід у сфері організації, нормування та
оплати праці і використовує його у своїй роботі. Забезпечує
складання звітності про стан нормування за формами і у встановлені
строки. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з організації, нормування і
оплати праці, методи нормування праці; міжгалузеві та галузеві
нормативи трудових витрат, економіку, організацію виробництва,
праці і управління; технологічні процеси та режими виробництва;
єдину систему технологічної документації; форми і системи оплати
праці; положення з преміювання, відповідні випуски Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників та інші
нормативні і методичні матеріали, порядок розроблення календарних
планів перегляду норм і організаційно-технічних заходів з
підвищення продуктивності праці, планів організації праці, завдань
із зниження трудомісткості виробів; вимоги організації праці під
час розроблення технологічних процесів, режимів виробництва;
методи аналізу стану нормування праці, якості норм, показників з
праці, вивчення трудових процесів та найбільш ефективних прийомів
і методів праці, використання робочого часу; технічні засоби, які
застосовуються для дослідження прийомів і методів праці,
вимірювання витрат часу і засоби обчислювальної техніки для
розрахунку технічно обгрунтованих норм; передовий вітчизняний та
світовий досвід організації, нормування та оплати праці; основи
соціології, фізіології та психології праці; основи трудового
законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер з нормування праці: повна вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та
підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з
нормування праці I категорії не менше 2 років. Інженер з нормування праці I категорії: повна або базова вища
освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до
стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з
нормування праці II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не
менше 3 років. Інженер з нормування праці II категорії: повна або базова
вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або
бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог
до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера
з нормування праці не менше 2 років. Інженер з нормування праці: повна або базова вища освіта;
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без
вимог до стажу роботи.
26. ІНЖЕНЕР З ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ
Завдання та обов'язки. Розроблює заходи щодо вдосконалення на
науковій основі організації праці всіх категорій працівників
підприємства з метою подальшого підвищення продуктивності праці та
ефективності виробництва. Вивчає безпосередньо на робочих місцях
існуючі організаційно-технічні умови виробництва, трудові процеси,
прийоми і методи праці, готує необхідні матеріали для розроблення
заходів з удосконалення організації і поліпшення умов праці,
здійснює збирання даних для проектів планів з організації праці,
веде облік виконання заходів та економічної ефективності їх
упровадження. Бере участь у підготовці проектів перспективних та
річних планів з організації праці підприємства з необхідними
розрахунками економічної ефективності запланованих заходів та
контролює здійснення заходів за окремими напрямами робіт у цій
сфері. Проводить роботу з комплексного впровадження організації
праці і підвищення її ефективності на основі застосування
методичних і нормативних матеріалів з урахуванням конкретних умов
виробництва, централізовано розроблених типових проектів
організації праці на окремих робочих місцях, дільницях, у цехах, а
також у масштабі підприємства. Аналізує ефективність передбачених
у планах заходів і результати їх упровадження. Здійснює контроль
за додержанням вимог з організації праці під час розроблення
пропозицій (проектів) з розширення і реконструкції виробництва,
впровадження нової техніки і технології, механізації та
автоматизації виробничих процесів, а також застосування
розроблених централізовано методичних і нормативних матеріалів з
організації праці. Аналізує існуючі організаційно-технічні умови
виробництва, розроблює спільно з іншими службами та впроваджує
раціональні форми організації праці, які передбачають скорочення
застосування малокваліфікованої і важкої фізичної праці. Проводить
дослідження з основних напрямів організації праці та готує
пропозиції щодо вдосконалення розподілу і кооперації праці,
спеціаліїації та поліпшення обслуговування робочих місць, їх
планування і оснащення, створення сприятливих умов праці, розвитку
колективних (бригадних) форм організації і стимулювання праці,
атестації та раціоналізації робочих місць, розширення сумісних
професій і посад, багатоверстатного (багатоагрегатного)
обслуговування та розповсюдження інших передових методів праці,
виконує роботу, пов'язану з упровадженням розроблених пропозицій.
Бере участь у виявленні резервів підвищення продуктивності праці
за рахунок удосконалення його організації. Розроблює для цехів та
інших підрозділів підприємства завдання (плани) з упровадження
організації праці і організує контроль за їх виконанням. На основі
загальногалузевих і галузевих рекомендацій розроблює та впроваджує
методичні і нормативні матеріали з організації праці з урахуванням
конкретних умов виробництва. Вивчає й узагальнює передовий
вітчизняний і світовий досвід у сфері організації праці, розроблює
пропозиції щодо його використання і сприяє їх упровадженню. Бере
участь у виявленні передових методів праці, розповсюдженні
прогресивного досвіду у сфері організації праці, в роботі з
проведення виставок, семінарів, шкіл передового досвіду,
оглядів-конкурсів. Надає методичну та практичну допомогу
структурним підрозділам під час розроблення і реалізації планів з
організації праці. Готує звітність з організації праці за формами
і у строки, встановлені органами статистики. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з організації, нормування та
оплати праці; перспективи розвитку підприємства; економіку,
організацію праці; порядок розроблення перспективних і річних
планів з організації праці; методи вивчення і проектування
трудових процесів, використання робочого часу, визначення
економічної ефективності заходів з організації праці, оцінки рівня
організації праці, виробництва і управління; порядок складання
технічної документації і звітності з упровадження організації
праці; засоби організаційної та обчислювальної техніки; основи
соціології, фізіології і психології праці, технічної естетики й
ергономіки; стандарти уніфікованої системи
організаційно-розпоряджувальної документації; основи технології
виробництва; передовий вітчизняний і світовий досвід удосконалення
організації праці; основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер з організації праці: повна вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та
підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з
організації праці I категорії не менше 2 років. Інженер з організації праці I категорії: повна або базова
вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст
або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог
до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професіею інженера з
організації праці II категорії не менше 2 років, для бакалавра -
не менше 3 років. Інженер з організації праці II категорії: повна або базова
вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або
бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог
до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера
з організації праці не менше 2 років. Інженер з організації праці: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без
вимог до стажу роботи.
27. ІНЖЕНЕР З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ
Завдання та обов'язки. Виконує комплекс робіт із
вдосконалення організації та нормування праці, вивчає стан
організації і нормування праці, розроблює та впроваджує заходи
щодо їх удосконалення з метою підвищення продуктивності праці та
ефективності виробництва. Бере участь у складанні проектів
перспективних і річних планів з організації праці з необхідними
розрахунками економічної ефективності і контролює здійснення
передбачених у них заходів. Розроблює та впроваджує технічно
обгрунтовані норми трудових витрат на основі використання
міжгалузевих, галузевих та інших прогресивних нормативів з праці
для різних видів робіт, виконуваних на підприємстві, а також
місцеві норми, розраховані на підставі технічних даних про
продуктивність устаткування, результатів аналізу витрат робочого
часу з урахуванням передових прийомів та методів праці. Установлює
норми часу (виробітку) на разові та додаткові роботи, які
пов'язані з відхиленням від технологічних процесів. Вивчає ступінь
і причини невідповідності фактичних витрат часу нормативним, бере
участь у підготовці пропозицій, які забезпечують виконання норм,
здійснює інструктаж робітників з метою освоєння усіма робітниками
технічно обгрунтованих норм. Аналізує чинні норми трудових витрат
з метою виявлення застарілих і помилково встановлених норм,
проводить роботу зі своєчасної їх заміни новими, більш
прогресивними по мірі впровадження організаційно-технічних
заходів, які забезпечують зростання продуктивності праці. Коригує
норми трудових витрат під час змінювання організаційно-технічних
умов виробництва. Аналізує існуючі організаційно-технічні умови
виробництва, трудові процеси, сприяє підвищенню ефективності
організації праці на підставі розвитку колективних (бригадних)
форм організації і стимулювання праці, атестації та раціоналізації
робочих місць, розширення суміщення професій і посад,
багатоверстатного (багатоагрегатного) обслуговування та інших
передових методів праці. Проводить роботу з виявлення резервів
зростання продуктивності праці за рахунок поліпшення її
організації і нормування, а також широкого використання цих
резервів. Бере участь у виявленні і розповсюдженні раціональних
методів праці, організації виставок, семінарів, шкіл передового
досвіду, оглядів і конкурсів. Вивчає передовий досвід у сфері
організації і нормування праці, узагальнює його і сприяє
впровадженню. Складає звітність з організації і нормування праці
за формами і у строки, встановлені органами статистики. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з організації, нормування і
оплати праці; перспективи розвитку галузі і підприємства;
економіку, організацію праці, виробництва й управління; основи
технології виробництва; порядок розроблення, перспективних і
річних планів з організації праці; методи вивчення та проектування
трудових процесів, використання робочого часу, визначення
економічної ефективності заходів з організації праці, оцінки рівня
організації праці, виробництва та управління; порядок складання
технічної документації і звітності з упровадження організації
праці; засоби організаційної та обчислювальної техніки; основи
соціології, фізіології і психології праці, технічної естетики і
ергономіки; передовий вітчизняний та світовий досвід вдосконалення
організації праці; основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер з організації та нормування праці: повна
вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст)
та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з
організації та нормування праці I категорії не менше 2 років. Інженер з організації та нормування праці I категорії: повна
або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр,
спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для
магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за
професією інженера з організації та нормування праці II категорії
не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. Інженер з організації та нормування праці II категорії: повна
або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст
або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без
вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією
інженера з організації та нормування праці не менше 2 років. Інженер з організації та нормування праці: повна або базова
вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або
бакалавр без вимаг до стажу роботи.
28. ІНЖЕНЕР З ОРГАНІЗАЦІЇ КЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВОМ
Завдання та обов'язки. Здійснює розроблення заходів щодо
постійного вдосконалення систем керування виробництвом на науковій
основі з метою досягнення найбільшої ефективності виробництва і
підвищення якості роботи. Аналізує стан і виявляе причини
недоліків діючих систем керування та розроблює заходи щодо їх
ліквідації і запобігання. Вивчає показники роботи підприємства
(галузі), діючі методи керування під час вирішення виробничих
завдань і виявляє можливість підвищення ефективності управлінської
праці; готує рекомендації з використання науково обгрунтованих
методів комплексного вирішення завдань з керування. Бере участь у
складанні проектів перспективних та річних планів підвищення
ефективності виробництва. Бере участь у розробленні раціональних
організаційних структур керування виробництвом, трудових процесів
і операцій, виконуваних в апараті управління, заходів з
удосконалення систем документообігу і контролю за проходженням
документів, застосуванням технічних засобів керування з
необхідними розрахунками економічної ефективності їх упровадження.
Організує роботу з проектування методів виконання управлінських
робіт, складання положень про структурні підрозділи, посадових
інструкцій виконавцям, забезпечує внесення в них необхідних змін
та доповнень у зв'язку з проведенням заходів щодо вдосконалення
розподілу і кооперації праці, порядку виконання функцій керування
тощо. Бере участь у роботі зі спрощення та здешевлення апарату
управління, удосконалення діяльності функціональних служб, їх
взаємозв'язку, оперативного регулювання процесу виробництва, в
підготуванні пропозицій щодо підвищення рівня організації
керування в процесі розвитку виробництва. Здійснює контроль за
додержанням вимог з організації керування виробництвом під час
підготовки проектів розширення та реконструкції підприємств,
планів упровадження нової техніки і технології, механізації та
автоматизації виробництва, за застосуванням розроблених
централізовано міжгалузевих і галузевих методичних і нормативних
матеріалів, реалїзацією запланованих заходів у цій галузі. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з організації керування
виробництвом; перспективи розвитку підприємства; технологію
виробництва; економіку, організацію праці виробництва та
управління; номенклатуру і технічні характеристики вироблюваної
продукції, виконуваних робіт (послуг); спеціалізацію підприємства,
цехів, дільниць, виробничі зв'язки між ними; порядок розроблення
перспективних і річних планів підвищення ефективності виробництва;
порядок розроблення організаційних структур підприємства, положень
про підрозділи, посадові інструкції; методи аналізу організації
керування виробництвом; технічні засоби керування; порядок
розроблення і оформлення технічної документації і ведення
діловодства; стандарти уніфікованої системи
організаційно-розпорядчої документації; вітчизняний та світовий
досвід удосконалення організації керування виробництвом; основи
соціологи і психології праці; основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер з організації керування виробництвом: повна
вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст)
та підвищення кваліфікації. Стаж роботи на посаді інженера з
організації керування виробництвом I категорії не менше 2 років. Інженер з організації керування виробництвом I категорії:
повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки
(магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для
магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за
професією інженера з організації керування виробництвом II
категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. Інженер з організації керування виробництвом II категорії:
повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки
(спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для
спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж
роботи за професією інженера з організації керування виробництвом
не менше 2 років. Інженер з організації керування виробництвом: повна або
базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або
бакалавр) без вимог до стажу роботи.
29. ІНЖЕНЕР З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Завдання та обов'язки. Здійснює контроль за додержанням у
підрозділах підприємства чинного законодавства, інструкцій, правил
і норм з охорони навколишнього середовища. Розроблює проекти
перспективних та річних планів проведення заходів з охорони
навколишнього середовища, контролює їх виконання. Бере участь у
підготовці технічних завдань на проектування нових, розширення і
реконструкцію діючих виробництв і об'єктів підприємства з
урахуванням вимог раціонального використання природних ресурсів і
охорони навколишнього середовища, у здійсненні заходів щодо
впровадження нової техніки, проведення науково-дослідних і
дослідних робіт з очищення виробничих стічних вод, запобігання
забруднення навколишнього середовища, викидів шкідливих речовин у
атмосферу, зменшення або повної ліквідації технологічних відходів,
раціонального використання земельних і водних ресурсів. Здійснює
контроль за додержанням технологічних режимів природоохоронних
об'єктів, аналізує їх роботу, стежить за додержанням правил
охорони природи, за станом навколишнього середовища в районі
підприємства. Складає технологічні регламенти, графіки
аналітичного контролю, паспорти, інструкції та іншу технічну
документацію. Бере участь у перевірці відповідності технічного
стану устаткування вимогам охорони навколишнього середовища.
Складає встановлену звітність про виконання заходів з охорони
навколишнього середовища, бере участь у роботі комісій з перевірки
діяльності підприємства в цій сфері. Повинен знати: закони, постанови, розпорядження, накази,
методичні, нормативні та інші керівні матеріали з охорони
навколишнього середовища і раціонального використання природних
ресурсів; виробничу та організаційну структуру підприємства і
перспективи його розвитку; технологічні процеси і режими
виробництва продукції підприємства; порядок і методи контролю за
додержанням встановлених вимог з охорони навколишнього середовища;
засоби контролю відповідності технічного стану устаткування
підприємства вимогам охорони навколишнього середовища; чинні норми
і правила з охорони навколишнього середовища і раціонального
використання природних ресурсів; передовий вітчизняний і світовий
досвід у галузі охорони навколишнього середовища; методи і форми
пропагування та інформації, порядок обліку і складання звітності
про виконання заходів з охорони навколишнього середовища; основи
економіки, організації праці, виробництва та управління. Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер з охорони навколишнього середовища: повна
вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст)
та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з
охорони навколишнього середовища I категорії не менше 2 років. Інженер з охорони навколишнього середовища I категорії: повна
або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр,
спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для
магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за
професією інженера з охорони навколишнього середовища II категорії
не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. Інженер з охорони навколишнього середовища II категорії:
повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки
(спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для
спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж
роботи за професією інженера; з охорони навколишнього середовища
не менше 2 років. Інженер з охорони навколишнього середовища: повна або базова
вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або
бакалавр) без вимог до стажу роботи.
30. ІНЖЕНЕР З ОХОРОНИ ПРАЦІ
Завдання та обов'язки. Здійснює контроль за додержанням у
підрозділах підприємства чинного законодавства, правил,
стандартів, норм, положень, інструкцій з охорони праці, виробничої
санітарії. Розроблює проекти планів щодо поліпшення умов і охорони
праці, зміцнення здоров'я працівників. Вивчає умови праці на
робочих місцях, бере участь в упровадженні більш досконалих
конструкцій обгороджувальної техніки, запобіжних пристроїв та
інших засобів захисту, заходів щодо створення безпечних і здорових
умов праці, раціональних режимів праці та відпочинку з урахуванням
специфіки виробництва, динаміки працездатності, періодичності
фізіологічних функцій людини, а також рекомендацій
науково-дослідних установ з організації праці з метою збереження
здоров'я і працездатності людей, підвищення змістовності та
привабливості праці. Бере участь у перевірці технічного стану
устаткування, визначенні його відповідності вимогам безпечного
ведення робіт, у разі потреби за встановленим порядком вживає
заходів щодо припинення ного експлуатації. Здійснює контроль за
роботою аспіраційних і вентиляційних систем, станом запобіжних
пристосувань і захисних пристроїв. Контролює своєчасність
випробувань, перевірок і правильну експлуатацію парових котлів,
балонів для стиснутих газів, контрольної апаратури, кранів,
підіймачів та іншого устаткування, додержання графіків замірів
повітряного середовища, виробничого шуму, вібрації тощо, виконання
наказів органів державного нагляду, міжвідомчого і відомчого
контролю за додержанням чинних правил, стандартів, норм, положень,
інструкцій з охорони праці в процесі виробництва, а також у
проектах нових виробничих об'єктів і тих, які реконструюються,
бере участь у прийманні їх до експлуатації. Погоджує інструкці їз
охорони праці, програми навчання робітників, організує пропаганду
і вивчення працівниками підприємства правил безпечних методів
роботи, виробничої санітарії, сприяє упровадженню спеціальних
комплексів виробничої гімнастики, створенню комфортних зон, місць
відпочинку. Проводить вступний інструктаж (навчання) з питань
охорони праці працівників підприємства, а також студентів, учнів
професійно-технічних училищ і учнів у період проходження ними
практики та трудового навчання, організує перевірку їх знань.
Здійснює контроль за додержанням працівниками технологічних
процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням
та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного
та індивідуального захисту, використанням робіт відповідно до
вимог щодо охорони праці. Бере участь у складанні розділу
колективного договору, який стосується питань поліпшення умов
праці, зміцнення здоров'я працівників. Розслідує випадки
виробничого травматизму, професійних або непрофесійних
захворювань, вивчає їх причини, аналізує ефективність
запроваджених заходів щодо їх запобігання. Контролює правильність
складання заявок на спецодяг, спецхарчування, захисні пристрої
тощо, своєчасність забезпечення робітників засобами
індивідуального захисту, а також витрати підрозділами підприємства
асигнувань на охорону праці. Складає звітність у строки і за
формами, які встановлені органами статистики. Повинен знати: Закон України "Про охорону праці" ( 2694-12 ),
постанови, розпорядження, накази, правила, стандарти, норми,
положення та інші документи з охорони праці, виробничої санітарії,
яким надано чинність правових норм, обов'язкових для виконання;
основні технологічні процеси виробництва продукції підприємства;
методи вивчення умов праці на робочих місцях; організацію роботи з
охорони праці, виробничої санітарії; систему стандартів безпеки
праці; психофізіологічні вимоги до працівників, виходячи з
категорії важкості робіт, обмеження застосування праці жінок,
підлітків, робітників, переведення на легку працю; особливості
експлуатації устаткування, яке застосовується на підприємстві,
правила і засоби контролю відповідності технічного стану
устаткування вимогам безпечного ведення робіт; передовий
вітчизняний та світовий досвід з охорони праці; методи і форми
пропагування та інформації з охорони праці; порядок і строки
складання звітності про виконання заходів з охорони праці,
виробничої санітарії; основи економіки, організації праці,
виробництва та управління; основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер з охорони праці: повна вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та
підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з
охорони праці I категорії не менше 2 років. Інженер з охорони праці I категорії: повна або базова вища
освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до
стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з
охорони праці II категорії не менше 2 років, бакалавра - не менше
3 років. Інженер з охорони праці II категорії: повна або базова вища
освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр)
та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу
роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера з
охорони праці не менше 2 років. Інженер з охорони праці: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без
вимог до стажу роботи.
31. ІНЖЕНЕР З ПАТЕНТНОЇ ТА ВИНАХІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ
Завдання та обов'язки. Здійснює роботу з забезпечення чистоти
експортної продукції, використання на підприємстві патентних
матеріалів. Бере участь у проведенні патентних досліджень на всіх
етапах розроблення об'єктів техніки і технології. Бере участь у
розгляданні завдань на проектування або модернізацію машин,
приладів, устаткування і технологічних процесів, результатів
виконаних розробок, в оцінюванні їх технічного рівня та в
упровадженні науково-технічних заходів на основі використання
винаходів (у тому числі патентованих). Забезпечує відбирання і
вивчення працівниками підприємства винаходів, намічених до
застосування під час виробництва продукції і здійснює контроль за
відображенням у технічній документації використаних патентних
матеріалів, а також їх облік. Бере участь у відбиранні з числа
виявлених у проектно-конструкторських розробках винаходів і
підготуванні їх для патентування за кордоном. Веде роботу зі
створення і систематичного поповнення патентного фонду відповідно
до профілю діяльності підприємства. На основі патентних досліджень
готує пропозиції щодо закупівлі і продажу ліцензій на винаходи,
промислові зразки та інші науково-технічні досягнення. Бере участь
у роботі з правової охорони експортної продукції. Здійснює
контроль за відображенням результатів патентних досліджень у
технічній документації. Організує ознайомлення працівників
підприємства з патентними матеріалами, які є на підприємстві, і
готує рекомендації щодо їх використання. Бере участь у розгляданні
питань, що відносяться до публікації матеріалів про винаходи, які
впроваджені на підприємстві. Консультує працівників підприємства з
метою додержання порядку складання описів передбачуваних винаходів
і подання заявок на них. Розроблює нормативно-методичні документи
з патентно-ліцензійної, винахідницької і раціоналізаторської
роботи. Сприяє розвитку раціоналізації і винахідництва в
підрозділах підприємства. Складає тематичні плани з раціоналізації
і винахідництва, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової
активності працівників, залучанню їх до раціоналізаторської
діяльності і винахідництва. Здійснює збирання пропозицій з
раціоналізації і винахідництва, їх облік і систематизацію. Подає
допомогу раціоналізаторам і винахідникам у складанні заявок,
необхідної технічної документації, виконанні розрахунків,
виготовленні і випробуваннях дослідних зразків. Знайомить
працівників підприємства з чинними положеннями про права
раціоналізаторів і винахідників. Бере участь у розгляданні
раціоналізаторських пропозицій і винаходів, техніко-економічній
експертизі і готує висновки до них. Здійснює контроль за
впровадженням раціоналізаторських пропозицій і винаходів у
виробництво, правильністю розрахунків ефективності передбачуваних
винаходів, раціоналізаторських пропозицій і авторських винагород.
Оформлює документи на винаходи і на виплачування авторських
винагород раціоналізаторам і винахідникам. Організує проведення
конкурсів і оглядів робіт раціоналізаторів і винахідників, готує
матеріали для надання почесних звань кращим раціоналізаторам і
винахідникам та преміювання за сприяння раціоналізації і
винахідництву. Бере участь у розроблюванні заходів з розвитку
раціоналізації і винахідництва на підприємстві, удосконалює форми
і методи роботи щодо раціоналізації і винахідництва, складає
звітність про патентно-ліцензійну, винахідницьку і
раціоналізаторську роботу, прийняті і використані
раціоналізаторські пропозиції і винаходи. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з патентоведення та
організації раціоналізації і винахідництва; основні технологічні
процеси виробництва продукції підприємства; технологічне
устаткування підприємства і принципи його роботи, виробничу й
організаційну структуру підприємства; основи винахідництва; основи
патентоведення; порядок і методи проведення патентних досліджень;
організацію патентної і винахідницької роботи; методи аналізу
технічного рівня і тенденцій розвитку техніки; порядок оформлення,
обліку і сістематизації патентних матеріалів, раціоналізаторських
пропозицій і винаходів, видавання посвідчень і авторських
свідоцтв; передовий вітчизняний і світовий досвід з організації
патентної роботи, розвитку технічної творчості, раціоналізації і
винахідництва; методи розрахунку економічної ефективності
впроваджування раціоналізаторських пропозицій і винаходів;
винахідницьке право, порядок і умови виплачування винагород
раціоналізаторам і винахідникам; основи економіки, організації
праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер з патентної та винахідницької роботи: повна
вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст)
та підвишення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з
патентної та винахідницької роботи I категорії не менше 2 років. Інженер з патентної та винахідницької роботи I категорії:
повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки
(магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для
магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за
професією інженера з патентної та винахідницької роботи II
категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. Інженер з патентної та винахідницької роботи II категорії:
повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки
(спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для
спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж
роботи за професією інженера з патентної та винахідницької роботи
не менше 2 років. Інженер з патентної та винахідницької роботи: повна або
базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або
бакалавр) без вимог до стажу роботи.
32. ІНЖЕНЕР З ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА
Завдання та обов'язки. Розроблює місячні виробничі програми і
змінно-добові завдання по закріпленій ділянці роботи, здійснює
підготовку виробництва, контроль за своєчасним оформленням усієї
необхідної технічної документації, а також за забезпеченням
виробництва комплектуючими виробами, матеріалами, інструментом
тощо. Бере участь у розробленні та упровадженні нормативів для
оперативного планування виробництва. Контролює комплектність
незавершеного виробництва, додержання встановлених норм заділів і
календарних випереджень у роботі виробничих підрозділів.
Розраховує календарні графіки завантаження устаткування з
урахуванням кращого використання виробничих потужностей, стежить
за їх виконанням. Аналізує роботу цехів і дільниць, вишукує
можливості для скорочення циклу виготовлення продукції, виконання
робіт (послуг), виявляє виробничі резерви, розроблює пропозиції
щодо їх використання. Контролює виконання плану і вживає заходів
для забезпечення ритмчної роботи, запобігання та усунення порушень
ходу виробничого процесу, ефективного використання устаткування,
створення умов трудовим колективам для виконання виробничої
програми і прийнятих зобов'язань. Бере участь у підготовці
необхідних матеріалів для підведення підсумків роботи, визначення
досягнутих рерультатів. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з питань виробничого
планування на підприємствах; порядок розроблення виробничих
програм і змінно-добових завдань; виробничі потужності
підприємства, номенклатуру продукції, що випускається, види
виконуваних робіт (послуг); організацію виробництва; основи
технології виробництва продукції підприємства; організацію обліку
процесу виробництва; спеціалізацію цехів, дільниць, виробничі
зв'язки між ними; засоби організації і механізації диспетчерської
служби; основи економіки, організації праці, виробництва та
управління; основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер з підготовки виробництва: повна вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та
підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з
підготовки виробництва I категорії не менше 2 років. Інженер з підготовки виробництва I категорії: повна або
базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр,
спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог
до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з
підготовки виробництва II категорії не менше 1 років, для
бакалавра - не менше 3 років. Інженер з підготовки виробництва II категорії: повна або
базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або
бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог
до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера
з підготовки виробництва не менше 2 років. Інженер з підготовки виробництва: повна або базова вища
освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр)
без вимог до стажу роботи.
33. ІНЖЕНЕР З ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
Завдання та обов'язки. Організує професійне навчання
робітників і постійне підвищення кваліфікації керівників,
професіоналів, фахівців (підготовка, перепідготовка і підвищення
кваліфікації на виробництві, у професійно-технічних навчальних
закладах, економічне навчання, практичне навчання школярів і
молодих спеціалістів у період проходження ними стажування, а також
виробничої практики студентів і учнів). Керуючись потребами
підприємства у кваліфікованих кадрах, розробляє проекти
перспективних і річних планів підготовки кадрів, підвищення
кваліфікації і майстерності працюючих з необхідними
обгрунтуваннями і розрахунками, складає графіки направлення
працівників у навчальні заклади для підвищення кваліфікації
відповідно до затверджених планів, контролює їх виконання. Бере
участь у роботі з професійної орієнтації молоді, а також у
розробленні навчально-методичної документації (навчальних планів і
програм, посібників і рекомендацій, розкладів занять навчальних
груп тощо). Здійснює керівництво навчально-методичною роботою з
усіх видів і форм підготовки, перепідготовки і підвищення
кваліфікації кадрів на виробництві. Підбирає кадри викладачів та
інструкторів з числа висококваліфікованих працівників з наступним
затвердженням їх за встановленим порядком, комплектує навчальні
групи. Контролює систематичність і якість занять, що проводяться,
успішність працівників, що навчаються, додержання строків
навчання, виконання навчальних планів і програм, правильність
ведення встановленої документації. Виконує роботу із
забезпечування навчального процесу необхідною методичною
літературою, а також оснащування навчальних і методичних кабінетів
обладнанням, технічними засобами навчання, інвентарем, наочними
посібниками, бере участь у проведенні підсумкових занять,
екзаменів, кваліфікаційних проб, конкурсів професійної
майстерності робітників. Організує лекції і доповіді, проведення
семінарів і консультацій з метою підвищення рівня підготовки
наставників, викладачів та інструкторів. Готує трудові угоди з
викладачами та інструкторами, складає кошториси витрат на
підготовку і підвищення кваліфікації кадрів, оплату праці за
навчання кадрів і керівництво виробничою практикою, контролює
правильність використання коштів з цією метою. Бере участь у
організації контролю за відвідуванням занять і успішністю
працівників, які навчаються на курсах і в навчальних закладах без
відриву від виробництва, підготовкою і підвищенням кваліфікації
працівників у закладах професійно-технічної та вищої освіти,
післядипломної освіти. Бере участь в організації роботи
кваліфікаційних і атестаційних комісій, навчально-методичної ради
підприємства з професійного навчання робітників на виробництві,
реалізації їх рішень, розробленні заходів, що сприяють зростанню
продуктивності праці за рахунок підвищення кваліфікації і
майстерності працівників. Постійно удосконалює форми і методи
професійного навчання і підвищення кваліфікації кадрів на
виробництві, узагальнює та розповсюджує передовий досвід у цій
галузі. Веде облік роботи з підготовки і підвищення кваліфікації
кадрів, аналізує якісні показники результатів навчання та його
ефективність (зміни професійно-кваліфікаційного і посадового
складу працівників, зростання продуктивності праці, заробітної
плати тощо), веде встановлену звітність. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з питань підготовки і
підвищення кваліфікації кадрів на виробництві; перспективи
розвитку виробництва; основні технологічні процеси виробництва
продукції підприємства; форми, види і методи професійного
навчання; методи планування; порядок розроблення планів підготовки
і підвищення кваліфікації працюючих; форми документів обліку
роботи з підготовки і підвищення кваліфікації кадрів; порядок
складання кошторисів витрат на підготовку і підвищення
кваліфікації кадрів і оформлення трудових угод з викладачами та
інструкторами умови матеріального забезпечення працівників, які
направляються на навчання з відривом від роботи; систему оплати
праці викладачів та інструкторів; основи педагогіки і психології;
основи економіки, організації праці, виробництва і управління;
основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер з підготовки кадрів: повна вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та
підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з
підготовки кадрів I категорії не менше 2 років; Інженер з підготовки кадрів I категорії: повна або базова
вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст
або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог
до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з
підготовки кадрів II категорії не менше 2 років, для бакалавра -
не менше 3 років. Інженер з підготовки кадрів II категорії: повна або базова
вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або
бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціалістів - без вимог
до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера
з підготовки кадрів не менше 2 років. Інженер з підготовки кадрів: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без
вимог до стажу роботи.
34. ІНЖЕНЕР З РЕМОНТУ
Завдання та обов'язки. Здійснює розроблення місячних,
квартальних і річних планів (графіків) різних видів ремонту
устаткування та інших основних фондів підприємства (будівель,
систем водопостачання, каналізації, повітропроводів тощо), а також
заходів щодо поліпшення їх експлуатації та обслуговування,
контролює виконання затверджених планів (графіків). Сприяє
впровадженню систем комплексного регламентованого обслуговування,
які забезпечують своєчасне налагодження і ремонт устаткування,
стійку ефективну роботу підприємства. Бере участь у перевірці
технічного стану устаткування, якості ремонтних робіт, а також у
прийманні устаткування, яке надходить на підприємство, в
необхідних випадках оформляє документацію на його списання або
передавання іншим підприємствам. Забезпечує підготування ремонтних
робіт, вживає заходів щодо реалізації виділених фондів на запасні
частини для ремонту устаткування, забезпечення ними підприємства
на умовах кооперації. Здійснює контроль за діяльністю підрозділів
під час проведення ремонтних робіт і випробувань устаткування, за
додержанням правил експлуатації, технічного обслуговування і
нагляду за ними, розроблюе заходи, спрямовані на вдосконалення
організації обслуговування і ремонту устаткування, на зниження
трудомісткості і вартості ремонтних робіт, поліпшення їх якості,
підвищення ефективності використання основних фондів (підвищення
зносостійкості і зменшення простоїв устаткування). Бере участь у
плануванні технічного розвитку виробництва, капітального ремонту і
модернізації основних фондів, складанні балансу виробничих
потужностей та їх використанні. Розроблює нормативні матеріали
щодо профілактичного обслуговування і ремонту устаткування
(нормативи ремонтно-експлуатаційних витрат, строків служби
запасних частин, номенклатури; змінних та швидкоспрацьовуваних
деталей, норми і ліміти витрат мастильних матеріалів), бере участь
у розслідуванні причин підвищеного спрацювання, аварій
устаткування та виробничого травматизму і вживає заходів щодо їх
запобігання. Здійснює контроль за додержанням установлених строків
складання видомостей дефектів, заявок на проведення ремонту.
Складає заявки і спеціфікації на запасні частини, матеріали,
інструмент, контролює правильність їх витрачання. Готує матеріали
для укладання договорів з підприємствами-виготівниками на поставку
запасних, частин і устаткування, а також із спеціалізованими
підрядними організаціями на капітальний ремонт основних
(промислово-виробничих і непромислових) фондів, здійснює контроль
за витрачанням коштів на ці цілі. Бере участь у роботі, пов'язаній
з розроблюванням і впроваджуванням стандартів і технічних умов з
експлуатації, утримання і ремонту устаткування. Готує висновки на
раціоналізаторські пропозиції і винаходи з питань удосконалення
конструкції устаткування, організації ремонтних робіт і технічного
обслуговування, надає раціоналізаторам та винахідникам практичну
допомогу та організує впровадження прийнятих пропозицій,
узагальнює і розповсюджує передовий досвід організації ремонту й
експлуатації устаткування. Веде облік і паспортизацію
устаткування, будівель, споруд та інших основних фондів
підприємства, вносить в паспорти устаткування зміни, що мають
місце після його ремонту, модернізації і реконструкції, складає
встановлену звітність та іншу технічну документацію. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з технічного обслуговування і
ремонту устаткування; перспективи технічного розвитку
підприємства; організацію ремонтних робіт і технічного
обслуговування; систему планово-запобіжного ремонту і раціональної
експлуатації технологічного устаткування; технічні характеристики,
і конструктивні особливості, призначення і режими роботи
устаткування підприємства, правила його технічної експлуатації
методи планування ремонтних робіт; основні технологічні процеси
виробництва продукції підприємства; передові системи ремонтів і
технологію ремонтних робіт; порядок складання кошторисів і
проведення ремонтів, заявок на устаткування, матеріали, запасні
частини, інструмент тощо; основи економіки, організації праці,
організації виробництва та управління; основи трудового
законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер з ремонту: повна вища освіта відповідного
напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з ремонту I
категорії не менше 2 років. Інженер з ремонту I категорії: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр)
та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу
роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з ремонту
II категорії не менще 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. Інженер з ремонту II категорії: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та
підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу
роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера з
ремонту не меніше 2 років. Інженер з ремонту: повна або базова вища освіта відповідного
напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу
роботи.
35. ІНЖЕНЕР З ЯКОСТІ
Завдання та обов'язки. Виконує роботу з планування підвищення
якості виготовлення виробів, що розроблюються і випускаються,
виконуваних робіт (послуг), здійснює контроль за діяльністню
підрозділів підприємства щодо забезпечення відповідності продукції
сучасному рівню розвитку науки і техніки, потребам ринку,
експортним вимогам тощо. Бере участь у розробленні, удосконаленні
та упровадженні системи управління якістю, створенні стандартів і
нормативів якісних показників, контролює їх додержання. Аналізує
необхідну інформацію і показники якості, які характеризують
продукцію, що розроблюється і випускається, вживає заходів щодо
попереджання виробництва і запобігання випускання виробів, які
відповідають установленим вимогам. Розглядає та аналізує
рекламації щодо якості робіт, готує висновки і веде листування за
результатами розгляду. Вивчає причини, що викликають погіршення
якості продукції (робіт, послуг), випуск браку, бере участь у
розробленні і впровадженні заходів з їх усунення. Готує висновки
про відповідність якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів,
комплектуючих виробів, що надходять на підприємство, чинним
стандартам, технічним умовам і оформляє документи для пред'явлення
претензій постачальникам. Вивчає передовий вітчизняний і світовий
досвід з розроблення та упровадження систем управління якістю.
Бере участь у створенні стандартів підприємства з управління
якістю, в атестації якості промислової продукції, в підготовці
заходів, пов'язаних з упровадженням стандартів і технічних умов на
продукцію, яку випускає підприємство, а також у розробленні та
упровадженні найбільш досконалих систем і методів контролю, які
передбачають механізацію та автоматизацію контрольних операцій і
створення необхідних для цієї мети засобів, у тому числі засобів
незруйнівного контролю. Бере участь у розробленні методик та
інструкцій з поточного контролю якості робіт у процесі
виготовлення продукції, у випробуванні готових виробів і
оформленні документів, які засвідчують їх якість. Розроблює та
організує виконання заходів за результатами державного нагляду,
міжвідомчого і позавідомчого контролю за упровадженням і
додержанням стандартів і технічних умов з якості продукції. Веде
облік і складає звітність про діяльність підприємства в управлінні
якістю продукції. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з управління якістю
продукції; систему державного нагляду, міжвідомчого і відомчого
контролю за якістю продукції; методи планування підвищення якості
продукції; технологічні процеси і режими виробництва; основні
технологічні і конструктивні дані продукції, що випускається;
чинні в галузі і на підприємстві стандарти і технічні умови; види
виробничого браку, методи щодо його запобігання та усунення;
порядок пред'явлення і розгляду рекламацій на якість сировини,
матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів і готової
продукції; вимоги до технічної документації сировини, матеріалів,
напівфабрикатів, комплектуючих виробів і готової продукції,
системи, методи і засоби контролю їх якості; правила проведення
випробувань і приймання продукції; порядок атестації промислової
продукції за категоріями якості, організацію обліку і строки
складання звітності про якість продукції; основи економіки,
організації праці, організації виробництва та управління; основи
трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер з якості: повна вища освіта відповідного
напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з якості I
категорії не менше 2 років. Інженер з якості I категорії: повна або базова вища освіта
відповідного також у розробленні та упровадженні найбільш
досконалих систем і напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до
стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з
якості II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3
років. Інженер з якості II категорії: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та
підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу
роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера з якості
не менше 2 років. Інженер з якості: повна або базова вища освіта відповідного
напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу
роботи.
36. ІНЖЕНЕР ІЗ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
Завдання та обов'язки. Здійснює обов'язковий нормалізаційний
контроль технічної документації, розроблення проектів нових і
перегляд чинних стандартів та інших документів із стандартизації,
які затверджуються на підприємстві, бере участь у їх погодженні.
Визначає для включення в проект плану завдання з впровадження
нових прогресивних стандартів на продукцію запланованого рівня
стандартизації та уніфікації в розроблюваних на підприємстві
проектах. Вивчає технічний рівень продукції, особливості
виробництва і результати експлуатації стандартизованих і
уніфікованих виробів та окремих елементів, бере участь в
експертизі проектів виробів за оцінкою рівня їх стандартизації та
уніфікації. Здійснює систематичну перевірку застосовуваних на
підприємстві стандартів та інших документів із стандартизації з
метою установлення відповідності наведених у них показників і норм
сучасному рівню розвитку науки і техніки, потребам виробництва,
експортним вимогам тощо. Готує пропозиції щодо зміни стандартів та
інших документів із стандартизації, затверджених на підприємстві,
а також пропозиції, які направляються до відповідної базової
(головної) організації із стандартизації, про необхідність
перегляду або відміни застарілих розроблених централізовано
стандартів, удосконалення форм, методів і систем стандартизації.
Складає технічні завдання на підготування проектів стандартів,
визначає економічну ефективність проведення робіт із
стандартизації. Бере участь в упровадженні на підприємстві
стандартів та інших документів із стандартизації, в розробленні
заходів щодо підвищення якості продукції, а також у підготуванні
її до атестації за категоріями якості. Контролює виконання робіт
із стандартизації підрозділами підприємства, надає їм методичну
допомогу з розроблення і застосування стандартів та інших
документів із стандартизації. Готує висновки на проекти
нормативно-технічної документації, які надходять на відгук від
сторонніх організацій. Вивчає і систематизує передовий вітчизняний
і світовий досвід у галузі стандартизації, а також стандарти
(рекомендації) міжнародних організацій. Бере участь у обміні
досвідом розроблення і застосування стандартів, організації
виставок, семінарів, конференцій з питань стандартизації. Готує
для подання в галузевий орган науково-технічної інформації
інформаційні матеріали про стандарти та інші документи із
стандартизації, розроблені на підприємстві, а також звіти про
виконання робіт із стандартизації, в тому числі про впровадження
стандартів. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали щодо порядку розроблення,
оформлення, затвердження і впровадження стандартів та інших
документів із стандартизації; державну систему стандартизації;
системи конструкторської та технологічної підготовки виробництва;
галузеві стандарти; порядок проведення нормалізаційного контролю,
розрахунку рівня стандартизації й уніфікації технічної
документації; методи складання технічних завдань на розроблення
стандартів та інших документів із стандартизації; порядок
розроблення стандартів та інших документів із стандартизації;
конструктивні дані продукції, яка випускається, і технологію її
виробництва; методику розрахунку економічної ефективності
упровадження стандартів та інших документів із стандартизації;
передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі стандартизації;
основи економіки, організації праці, організації виробництва і
управління; основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер із стандартизації: повна вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та
підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера зі
стандартизації I категорії не менше 2 років. Інженер із стандартизації I категорії: повна або базова вища
освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до
стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера зі
стандартизації II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не
менше 3 років. Інженер із стандартизації II категорії: повна або базова вища
освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр)
та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу
роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера зі
стандартизації не менше 2 років. Інженер із стандартизації: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без
вимог до стажу роботи.
37. ІНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
Завдання та обов'язки. Розроблює ескізні, технічні і робочі
проекти особливо складних, складних і середньої складності
виробів, використовуючи засоби автоматизації проектування,
забезпечує в процесі проектування відповідність розроблюваних
конструкцій технічним завданням, стандартам, нормам техніки
безпеки, вимогам найбільш економної технології виробництва, а
також застосування в проектах стандартизованих й уніфікованих
деталей і складальних одиниць. Проводить патентні дослідження і
визначає показники технічного рівня виробів, які проектуються.
Розроблює кінематичні схеми, загальні компонування і теоретичні
погодження окремих елементів конструкцій на основі принципових
схем і ескізних проектів, перевіряє робочі проекти і проводить
контроль креслень за фахом або профілем роботи, знімає ескізи
складних деталей з натури і виконує складні деталювання. Проводить
технічні розрахунки в процесі проектування і техніко-економічний
аналіз ефективності конструкцій, які проектуються, розроблює
інструкції з експлуатації конструкцій, пояснювальні записки до
них, карти технічного рівня, паспорти (в тому числі патентні й
ліцензійні), програми випробувань, технічні умови, повідомлення
щодо змін у раніше розроблених кресленнях та іншу технічну
документацію. Вивчає й аналізує конструкторську документацію, що
надходить від інших підприємств і організацій, з метою її
використання в процесі проектування і конструювання. Погоджує
розроблювані проекти з іншими підрозділами підприємства,
представниками замовника та органів нагляду, економічно
обгрунтовує розроблювані конструкції. Бере участь у монтажі,
налагоджуванні, випробуваннях і здаванні до експлуатації
експериментальних зразків, у складанні заявок на винаходи і
промислові зразки, а також у роботах, які включають удосконалення,
модернізацію, уніфікацію конструйованих виробів, їх елементів і
розроблення проектів стандартів. Готує відгуки і висновки на
проекти стандартів, раціоналізаторські пропозиції і винаходи, які
стосуються окремих елементів і складальних одиниць. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази та інші
керівні, методичні і нормативні матеріали з конструкторської
підготовки виробництва; системи і методи проектування; принципи
роботи, умови монтажу і технічної експлуатації проектованих
виробів, технологію їх виробництва, перспективи технічного
розвитку підприємства, використовуване устаткування, оснастки й
інструмент; технічні характеристики й економічні показники кращих
вітчизняних і світових зразків виробів, аналогічних проектованим;
стандарти, методики та інструкції з розроблення та оформлення
креслень та іншої конструкторської документації; технічні вимоги,
що ставляться до розроблюваних конструкцій; засоби автоматизації
проектування; методи проведення технічних розрахунків у
конструюванні; матеріали, які застосовуються в конструкціях, і їх
властивості; порядок і методи проведення патентних досліджень;
основи винахідництва; методи аналізу технічного рівня об'єктів
техніки і технології; вимоги організації праці в проектуванні і
конструюванні; основи технічної естетики і художнього
конструювання; системи автоматизованого проектування; передовий
вітчизняний і світовий досвід конструювання аналогічних виробів;
основи трудового законодавства, економіки та організації
виробництва. Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер-конструктор: повна вища освіта відповідного
напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-конструктора І
категорії не менше 2 років. Інженер-конструктор I категорії: повна вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та
підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією
інженера-конструктора II категорії: для магістра - не менше 2
років, спеціаліста - не менше 3 років. Інженер-конструктор II категорії: повна вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та
підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи,
для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера-конструктора
III категорії не менше 2 років. Інженер-конструктор III категорії: повна або базова вища
освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр)
та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією
інженера-конструктора: для спеціаліста - не менше 1 року,
бакалавра - не менше 2 років. Інженер-конструктор: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без
вимог до стажу роботи.
38. ІНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ
Завдання та обов'язки. Керує проведенням або проводить
лабораторні аналізи, випробування та інші види досліджень
сировини, напівфабрикатів, матеріалів, конструкцій і готової
продукції для визначення відповідності чинним технічним умовам і
стандартам. Виконує експериментальні і дослідні роботи з метою
пошуку і застосування економних та ефективних методів виробництва,
а також лабораторного контролю виробництва. Проводить необхідні
розрахунки в межах виконаних аналізів, випробувань і досліджень,
аналізує одержані результати і систематизує їх. Бере участь у
розробленні технологічних процесів і дослідженні їх під час
освоєння в розробленні і впровадженні стандартів і технічних умов
на сировину, напівфабрикати, матеріали, що використовуються на
виробництві, а також у встановленні прогресивних норм їх витрат.
Розроблює нові й удосконалює діючі методи проведення лабораторних
аналізів випробувань і досліджень, надає допомогу в їх освоєнні.
Досліджує причини браку на виробництві, бере участь у розробленні
пропозицій щодо його запобігання й усунення. Розроблює заходи
комплексного використання сировини, заміни дефіцитних матеріалів і
вишукує способи утилізації відходів виробництва. Стежить за
правильною експлуатацією лабораторного устаткування і своєчасним
передаванням його на періодичну перевірку Повинен знати: технологію виробництва; устаткування
лабораторії і правила його експлуатації; технічні вимоги до
сировини, матеріалів і готової продукції; чинні на виробництві
стандарти, положення, інструкції та інші керівні матеріали з
технологічної підготовки виробництва, лабораторного контролю та
оформлення технічної документації; методи проведення
науково-дослідних робіт і організації; лабораторного контролю
виробництва; досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств
у галузі технології виробництва аналогічної продукції. Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер-лаборант: повна вища освіта відповідного
напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-лаборанта I
категорії не менше 2 років. Інженер-лаборант I категорії: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр)
та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу
роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера-лаборанта
II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. Інженер-лаборант II категорії: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та
підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу
роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією
інженера-лаборанта не менше 2 років. Інженер-лаборант: повна або базова вища освіта відповідного
напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу
роботи.
39. ІНЖЕНЕР-ПРОГРАМІСТ
Завдання та обов'язки. На основі аналізу математичних моделей
і алгоритмів (постановок економічних та інших задач) розроблює
програми, які реалізують розв'язання задачі. Розроблює технологію
розв'язання задачі на всіх етапах. Здійснює вибір мови
програмування і перекладання на неї алгоритмів задач. Визначає
інформацію, яка підлягає обробленню на ЕОМ, її обсяги, структуру,
макети і схеми вводу, оброблення, зберігання і видавання
інформації, методи її контролю. Визначає обсяги і зміст даних
тестових прикладів, які забезпечують найбільш повну перевірку
відповідності програм їх функціональному призначенню. Виконує
роботи під час підготовки програм до налагодження і проводить їх
налагодження. Розроблює інструкції на роботи з програмами,
оформляє необхідну технічну документацію. Визначає можливість
використання готових програмних засобів. Здійснює супроводження
упроваджених програм і програмних засобів. Розроблює і впроваджує
методи і засоби автоматизації програмування, типові і стандартні
програмні засоби. Бере участь у проектних роботах. На основі
логічного аналізу проводить камеральну перевірку програм. Визначає
сукупність даних, що забезпечують урахування максимального числа
умов, які включені до програми, виконує роботи з її підготовки до
налагодження. Проводить налагодження розроблених програм, коригує
їх у процесі доопрацювання. Розроблює інструкції щодо роботи з
програмами, оформляє необхідну технічну документацію.
Визначає можливість використання готових програм, розроблених
іншими підприємствами (установами). Розроблює і впроваджує методи
автоматизації програмування, типові і стандартні програми,
програмуючі програми, транслятори, вхідні алгоритмічні мови.
Виконує роботи з уніфікації і типізації обчислювальних процесів.
Бере участь у створенні каталогів і картотек стандартних програм,
у розробленні форм документів, які підлягають машинному
обробленню, в проектних роботах, що стосуються розширення сфери
застосування обчислювальної техніки. Повинен знати: керівні і нормативні матеріали, що стосуються
методів програмування і використання обчислювальної техніки в
процесі оброблення інформації; техніко-експлуатаційні
характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими
роботи устаткування, правила його технічної експлуатації;
технологію механізованого оброблення інформації; види технічних
носіїв інформації; методи класифікації і кодування
інформації, нормалізовані мови програмування; чинні стандарти,
системи числення, шифрів і кодів; методи програмування; порядок
оформлення технічної документації; передовий вітчизняний і
світовий досвід програмування і використання обчислювальної
техніки, основи економіки, організації праці і виробництва. Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер-програміст: повна вища освіта відповідного
напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-програміста I
категорії не менше 2 років. Інженер-програміст I категорії: повна вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та
підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією
інженера-програміста II категорії: для магістра - не менше 2
років, спеціаліста - не менше 3 років. Інженер-програміст II категорії: повна вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та
підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи,
для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера-програміста
III категорії не менше 2 років. Інженер-програміст III категорії: повна або базова вища
освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр)
та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією
інженера-програміста: для спеціаліста - не менше 1 року, бакалавра
- не менше 2 років. Інженер-програміст: повна або базова вища освіта відповідного
напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу
роботи.
40. ІНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
Завдання та обов'язки. Розроблює, застосовуючи засоби
автоматизації проектування, та впроваджує технологічні процеси і
режими виробництва на продукцію, яку виробляє підприємство (цех,
дільниця), і на всі види різних за складністю робіт. Запроваджує
порядок виконання робіт та операційний маршрут проходження виробів
(деталей, складальних одиниць). Розроблює плани розміщення
устаткування, технічного оснащення та організації робочих місць,
розраховує виробничі потужності та завантаження устаткування. Бере
участь у розробленні технічно обгрунтованих норм часу (виробітку),
в опрацьовуванні конструкцій виробів на технологічність,
розраховує нормативи матеріальних витрат (технічні норми витрат
сировини, напівфабрикатів, матеріалів, інструментів,
технологічного палива, енергії), економічну ефективність
проектованих технологічних процесів. Розроблює технологічні
нормативи, інструкції, схеми складання, маршрутні карти, карти
технічного рівня та якості продукції та іншу технологічну
документацію, вносить зміни до технічної документації у зв'язку з
коригуванням технологічних процесів і режимів виробництва.
Узгоджує розроблену документацію з цехами та відділами
підприємства. Складає технічні завдання на проектування пристроїв,
оснастки і спеціального інструменту, передбаченого технологією,
бере участь у розробленні керуючих програм (для устаткування з
числовим програмним керуванням), в опрацьовуванні розроблених
програм, коригуванні їх у процесі доопрацювання, складанні
інструкцій на роботу з програмами. Проводить патентні дослідження
і розраховує показники технічного рівня проектованих об'єктів
техніки і технології. Бере участь у проведенні експериментальних
робіт, спрямованих на впровадження нових технологічних процесів у
виробництво, в складанні заявок на винаходи та промислові зразки,
а також у розробленні програм впровадження нової техніки,
організаційно-технічних заходів для своєчасного освоєння
виробничих потужностей, удосконалення технології і контролює їх
виконання. Проводить контроль за додержанням технологічної
дисципліни в цехах та правильної експлуатації технологічного
устаткування. Вивчає передовий вітчизняний та світовий досвід у
галузі технології виробництва, розроблює і бере участь у
реалізації заходів щодо підвищення ефективності виробництва,
спрямованих на скорочення витрат матеріалів, зниження
трудомісткості продукції, підвищення продуктивності праці.
Аналізує причини браку і випуску продукції низької якості і
знижених сортів, бере участь у розробленні заходів щодо їх
запобігання та усунення, а також у розгляді рекламацій на
вироблену підприємством продукцію. Розроблює методи технічного
контролю і випробування продукції. Бере участь у розробленні
патентних та ліцензійних паспортів, замовлень на устаткування,
заявок на винаходи і промислові зразки. Розглядає
раціоналізаторські пропозиції щодо удосконалення технології
виробництва і готує висновки про доцільність їх використання в
умовах підприємства. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з технологічної підготовки і
організації виробництва; конструкцію виробів або склад продукту,
на які проектується технологічний процес; технологію виробництва
продукції; перспективи технічного розвитку підприємства; системи і
методи проектування технологічних процесів і режимів виробництва;
основне технологічне устаткування і принцип його роботи; технічні
характеристики та економічні показники кращих вітчизняних і
світових технологій, аналогічних тим, що проектуються; типові
технологічні процеси і режими виробництва; технічні вимоги до
сировини, матеріалів, готової продукції; стандарти і технічні
умови; нормативи витрат сировини, матеріалів, палива, енергії;
види браку і способи його запобігання; системи автоматизованого
проектування; порядок і методи проведення патентних досліджень;
основи винахідництва; методи аналізу технічного рівня об'єктів
техніки і технології; вимоги організації праці в проектуванні
технологічних процесів; керівні матеріали з розроблення й
оформлення технічної документації; досвід передових вітчизняних та
зарубіжних підприємств щодо прогресивної технології виробництв
аналогічної продукції; основи економіки; трудове законодавство. Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер-технолог: повна вища освіта відповідного
напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-технолога I
категорії не менше 2 років. Інженер-технолог I категорії: повна вища освіта відповідного
напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-технолога II
категорії: для магістра - не менше 1 років, спеціаліста - не менше
3 років. Інженер-технолог II категорії: повна вища освіта відповідного
напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення
кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для
спеціаліста - стаж роботи за професією інженера-технолога III
категорії не менше 2 років. Інженер-технолог III категорії: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та
підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією
інженера-технолога для спеціаліста - не менше 1 року, бакалавра -
не менше 2 років. Інженер-технолог: повна або базова вища освіта відповідного
напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу
роботи.
41. МАТЕМАТИК
Завдання та обов'язки. Розроблює системи математичного
забезпечення розв'язання науково-технічних і виробничих задач.
Вивчає та аналізує інформацію з розв'язуваної задачі, формулює її
сутність, дає математичний опис. Надає задачі математичної форми.
Розроблює технічні умови і завдання на програму і підпрограми, які
входять до складу загальної програми. Визначає можливість і методи
розв'язання задачі найбільш раціональним способом. Складає
алгоритми задачі та окремих її етапів, логічну схему програми.
Здійснює розроблення математичної моделі і вибір чисельного методу
розв'язання задачі. Визначає можливість використання готових
алгоритмів розв'язання задач, розроблених іншими підприємствами.
Виконує роботи з уніфікації обчислювальних процесів. Бере участь у
проектних роботах з розширення сфери застосування обчислювальної
техніки, а також удосконалення методів математичного забезпечення
розв'язання задач. Повинен знати: керівні і нормативні матеріали, які стосуються
використання обчислювальної техніки в процесі оброблення
інформації, техніко-експлуатаційні характеристики, конструктивні
особливості, призначення і режим роботи устаткування, правила
технічної експлуатації; технологію оброблення інформації; види
технічних носіїв інформації; діючі системи числення, шифрів і
кодів; методи математичного моделювання і формалізації задач,
розроблення алгоритмів; методи математичного і логічного аналізу;
порядок оформлення технічної документації; передовий вітчизняний і
світовий досвід використання обчислювальної техніки; основи
економіки, організації праці і виробництва. Кваліфікаційні вимоги. Провідний математик: повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією математика I категорії не менше 2 років. Математик I категорії: повна, вища освіта відповідного
напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією математика II категорії:
для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. Математик II категорії: повна вища освіта відповідного
напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення
кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для
спеціаліста - стаж роботи за професією математика III категорії не
менше 2 років. Математик III категорії: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та
підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією математика: для
спеціаліста - не менше 1 року, бакалавра - не менше 2 років. Математик: повна або базова вища освіта відповідного напряму
підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.
42. МЕТОДИСТ З ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ
Завдання та обов'язки. Організує і здійснює
навчально-методичну роботу з усіх видів і форм професійної та
економічної підготовки кадрів. Бере участь у плануванні навчання
кадрів, у розробленні навчальних планів і програм, посібників і
рекомендацій, складанні розкладу занять навчальних груп, у
підбиранні кадрів викладачів. Контролює систематичність, якість і
відвідування занять, які проводяться, додержання строків навчання,
виконання навчальних планів і програм, правильність ведення
необхідної навчальної документації. Виконує роботу із забезпечення
викладачів і слухачів необхідною навчальною і методичною
літературою, оснащення кабінетів наочними посібниками і технічними
засобами навчання, бере участь у проведенні підсумкових занять.
Подає допомогу підрозділам підприємства (об'єднання) в організації
пропаганди професійних і економічних знань через пресу, радіо,
кіно, лекторії тощо. Бере участь у роботі ради підприємства з
професійного та економічного навчання кадрів, кваліфікаційних і
атестаційних комісій, реалізації їх рішень. Вживає заходів щодо
вдосконалення форм і методів професійного й економічного навчання,
узагальнення і розповсюдження передового досвіду в цій галузі.
Веде облік роботи з професійного та економічного навчання кадрів,
аналізує результати навчання і його ефективність. Складає
встановлену звітність. Повинен знати: закони, постанови, рішення державних органів
влади і управління з питань підготовки, підвищення кваліфікації і
перепідготовки кадрів, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали в галузі освіти; перспективи
розвитку галузі і підприємства; техніко-економічні показники
підприємства; основні технологічні процеси виробництва продукції,
яка випускається; види, форми і методи професійного та
економічного навчання кадрів; порядок розроблення планів навчання
кадрів, учбових планів, програм та іншої навчально-методичної
документації; систему підготовки, атестації та оплати праці
викладачів; основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Провідний методист з економічної освіти: повна вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та
підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією методиста з
економічної освіти I категорії не менше 2 років. Методист з економічної освіти I категорії: повна або базова
вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст
або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог
до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією методиста
з економічної освіти II категорії не менше 2 років, для
бакалавра - не менше 3 років. Методист з економічної освіти II категорії: повна або базова
вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або
бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог
до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією
методиста з економічної освіти не менше 2 років. Методист з економічної освіти: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без
вимог до стажу роботи.
43. ПЕРЕКЛАДАЧ
Завдання та обов'язки. Перекладає наукову, технічну,
суспільно-політичну, економічну та іншу спеціальну літературу,
патентні описи, нормативно-технічну та товаросупровідну
документацію, матеріали листування зі сторонніми (в т.ч.
зарубіжними) установами і підприємствами, а також матеріали
конференцій, нарад, семінарів тощо. Виконує в установлені строки
усні та письмові, повні і скорочені переклади, забезпечуючи при
цьому точну відповідність перекладів лексичному, стилістичному і
смисловому змісту оригіналів, дотримання встановлених вимог
відносно наукових і технічних термінів та означень. Здійснює
редагування перекладів. Готує анотації та реферати іншомовної
літератури і науково-технічної документації. Бере участь у
складанні оглядів з тематики матеріалів, які перекладає. Веде
роботу з уніфікації термінів, удосконалення використовуваних
понять і визначень у відповідній галузі економічної діяльності,
науки, техніки; облік і систематизацію виконаних перекладів,
анотацій, рефератів. Повинен знати: мови, що використовує під час перекладу;
методику науково-технічного перекладу; чинну систему координації
перекладів; спеціалізацію діяльності установи (організації);
термінологію з тематики досліджень і розробок на мовах, що
використовуються для перекладу; словники, термінологічні
стандарти, збірники, довідники; основи наукового та літературного
редагування; граматику та стилістику мови. Кваліфікаційні вимоги. Провідний перекладач: повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією перекладача I категорії не менше 2 років. Перекладач I категорії: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр)
та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу
роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією перекладача II
категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. Перекладач II категорії: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та
підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу
роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією перекладача не
менше 2 років. Перекладач: повна або базова вища освіта відповідного напряму
підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.
44. ПСИХОЛОГ
Завдання та обов'язки. Вивчає вплив психологічних,
економічних і організаційних факторів виробництва на трудову
діяльність працівників підприємства з метою створення сприятливих
умов праці і підвищення її ефективності. Бере участь у складанні
програмі соціального розвитку підприємства, визначає психологічні
фактори, що впливають на працівників. Проводить разом з фізіологом
обстеження індивідуальних рис працівників, особливостей трудової
діяльності працівників різних професій і спеціальностей, які
пов'язані з професійним підбором, перевіркою психологічних умов
праці, виявленням їх інтересів і схильностей, задоволення трудом,
експерименти щодо визначення впливу умов праці на психіку
працівників, аналізує виробничі процеси і психологічний стан
людини під час роботи. Разом із соціологом та іншими фахівцями
підприємства бере участь у розгляді завдань соціального розвитку,
вибирає найбільш актуальні питання і проблеми, які потребують
рішення (плинність персоналу, порушення трудової дисципліни,
малопродуктивна праця), визначає шляхи усунення причин, які їх
викликали. Розроблює професіограми і детальні психологічні
характеристики працівників різних посад, які визначаються впливом
виробничого оточення на нервово-психологічне напруження працюючих,
дає рекомендації відносно умов оптимального використання особистих
трудових можливостей людини з урахуванням перспективи розвитку її
професійних здібностей. Бере участь у здійсненні заходів з
виробничої і професійної адаптації молодих робітників і фахівців.
На основі вивчення психофізіологічних особливостей трудової
діяльності готує рекомендації і пропозиції щодо впровадження
результатів психологічних досліджень у виробничу практику, а також
заходи з конкретних напрямів удосконалення управління соціальним
розвитком підприємства, які сприяють організації оптимальних
трудових процесів, установленню раціональних режимів праці та
відпочинку, поліпшенню морально-психологічного клімату, умов праці
і підвищенню працездатності людини, здійснює контроль за їх
виконанням. Вивчає і аналізує причини плинності персоналу, підбір
та його розстановку, виходячи з вимог організації праці та
управління виробництвом, розроблює пропозиції, які забезпечують
стабільність персоналу на підприємстві, допомагають адаптації
працівників, у тому числі робітників і молодих фахівців. Бере
участь у формуванні бригад і трудових колективів, проектуванні
систем організації праці (організації робочого часу, робочих
місць) з урахуванням ергономічних вимог, удосконаленні
матеріального і морального стимулювання, розробленні методів
управління персоналом, професійного підбору, складанні
професіограм, сприяє правильній орієнтації працівників у проблемах
психологічного характеру, пропагує психологічні знання. Консультує
керівників підприємства з соціально-психологічних проблем
управління виробництвом і соціального розвитку, а також
працівників підприємства з питань управління персоналом, які
потребують урахування психологічних факторів. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з практичної психології;
психологію праці та управління, інженерну і соціальну психологію;
методи вивчення психологічних особливостей трудової діяльності
працівників; технічні засоби, які застосовуються в процесі
вивчення умов праці; передовий вітчизняний і світовий досвід
роботи психологів на підприємстві; основи економіки, технології й
організації виробництва, праці та управління; профорієнтаційну
роботу; основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Провідний психолог: повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією психолога I категорії не менше 2 років. Психолог I категорії: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр)
та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу
роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією психолога II
категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. Психолог II категорії: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та
підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу
роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією психолога не
менше 2 років. Психолог: повна або базова вища освіта відповідного напряму
підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.
45. СОЦІОЛОГ
Завдання та обов'язки. Проводить соціологічні дослідження з
метою розроблення і впровадження заходів, спрямованих на створення
найбільш сприятливих соціально-психологічних умов, які позитивно
впливають на підвищення рівня задоволення матеріальних і духовних
потреб працівників, зростання продуктивності їх праці та
ефективності виробництва. Бере участь у складанні проектів програм
економічного і соціального розвитку підприємства, фонду
соціально-культурних заходів і житлового будівництва. Організує
соціологічне дослідження, оброблює первинну інформацію, узагальнює
одержані пропозиції. На основі проведених досліджень розроблює
рекомендації щодо удосконалення форм організації праці, її поділу
і кооперації поліпшення умов трудової діяльності, а також системи
підбору, розстановки, використання і підвищення кваліфікації
працівників. Бере участь у роботі з удосконалення систем
матеріального і морального стимулювання трудової діяльності
працівників, а також визначення можливостей повнішого задоволення
потреб членів трудового колективу в житлі, дитячих закладах,
поліпшення організації громадського харчування, побутового
обслуговування, дозвілля, оздоровлення і забезпечення медичною
допомогою. Разом з психологом та іншими спеціалістами підприємства
визначає найбільш актуальні питання і проблеми соціального
характеру і шляхи усунення причин, які викликають плинність
персоналу, порушення трудової дисципліни тощо. Готує пропозиції
щодо зміцнення трудової дисципліни, розвитку творчої активності
працівників, зміцнення колективізму і взаємодопомоги. Організує
пропаганду соціологічних знань, надає методичну допомогу
працівникам підприємства щодо вирішення соціальних питань. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали щодо вирішення соціальних
питань; соціологію праці; методи проведення соціологічних
досліджень; основи психології праці, інженерної і соціальної
психології, а також економіки, технології та організації
виробництва, праці й управління; порядок, методи організації
соціального розвитку підприємства; передовий вітчизняний і
світовий досвід роботи соціологів; основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Провідний соціолог: повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією соціолога I категорії не менше 2 років. Соціолог I категорії: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр)
та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу
роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією соціолога II
категорії не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. Соціолог II категорії; повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та
підвищення кваліфікації: для спеціаліста - без вимог до стажу
роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією соціолога не
менше 2 років. Соціолог: повна або базова вища освіта відповідного напряму
підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.
46. ТОВАРОЗНАВЕЦЬ
Завдання та обов'язки. Визначає вимоги до матеріальних
ресурсів, а також відповідність їх якості стандартам, технічним
умовам, договорам та іншим нормативним документам. Бере участь у
розробленні проектів планів матеріально-технічного забезпечення, в
контролі виконання договірних зобов'язань, надходження і
реалізації фондів на сировину, матеріали, паливо, електроенергію
та устаткування, в підготовці даних для складання претензій на
поставлені неякісні товарно-матеріальні цінності і відповідей на
претензії замовників. Стежить за наявністю матеріальних ресурсів і
готової продукції на складах, здійснює зв'язок з постачальниками
і споживачами, своєчасно оформляє документи на відвантаження
продукції відповідно до плану. Бере участь у розробленні і
впровадженні стандартів підприємства з матеріально-технічного
забезпечення, збуту, контролю якості продукції, організації
транспортування і зберігання сировини, матеріалів, палива,
енергії, устаткування і готових виробів. Веде оперативний облік
надходження і реалізації товарно-матеріальних цінностей, контролює
своєчасність відвантаження зворотної тари, в разі потреби веде
розшук вантажів, які не надійшли. Бере участь у проведенні
інвентаризацій, вивчає причини утворення понаднормативних
матеріальних ресурсів і "неліквідів", вживає заходів щодо їх
реалізації. Здійснює контроль за додержанням правил зберігання
товарно-матеріальних цінностей на складах, підготовкою готових
виробів для відвантаження споживачам, оформляє необхідні
документи, пов'язані з постачанням і реалізацією продукції,
складає звітність за встановленими формами. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з матеріально-технічного
забезпечення і збуту продукції, стандарти і технічні умови на
товарно-матеріальні цінності, основні їх властивості та якісні
характеристики; порядок розроблення планів матеріально-технічного
забезпечення і укладання господарських договорів; методи обліку
товарно-матеріальних цінностей, розрахунок потреби в них, форми
облікових документів і порядок складання звітності; організацію
складського господарства і збуту продукції; умови постачання,
зберігання і транспортування товарно-матеріальних цінностей; чинні
цінники і прейскуранти; нормативи виробничих запасів матеріальних
ресурсів; основні технологічні процеси виробництва; номенклатуру й
асортимент вироблюваної підприємством продукції; основи економіки,
організації виробництва, праці і управління; основи трудового
законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Провідний товарознавець: повна вища освіта відповідного
напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією товарознавця I категорії не
менше 2 років. Товарознавець I категорії: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр)
та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу
роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією товарознавця II
категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. Товарознавець II категорії: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та
підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу
роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією товарознавця не
менше 2 років. Товарознавець: базова вища освіта відповідного напряму
підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу
роботи.
47. ФАХІВЕЦЬ ІЗ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
Завдання та обов'язки. Розробляє, погоджує з керівництвом
галузі економіки, підприємства (установи, організації),
запроваджує та реалізує на практиці систему моніторингових
досліджень та внутрішніх стандартів у сфері стандартизації,
сертифікації, управління якістю продукції та послуг. Визначає
перспективність та ефективність інноваційної, інвестиційної та
маркетингової діяльності у відповідній галузі економіки на
підприємстві, в організації чи установі залежно від їх впливу на
якість продукції, товарів та послуг, відповідність
внутрішньофірмовим, галузевим, державним та міжнародним
стандартам. Бере участь у створенні нових видів товарів чи
продукції на підприємстві, виведенні їх на внутрішній та зовнішній
ринки, нових технологічних процесів. Забезпечує здійснення
класифікації та кодувань товарів, продукції та послуг у частині,
що стосується виробничої сфери. Бере участь у розробленні
методичних рекомендацій щодо регламентації перевірки відповідності
виробничих процесів, вироблюваної продукції внутрішньофірмовим,
галузевим, державним стандартам та сертифікатам. Забезпечує
підготовку керівних документів, які стосуються класифікації та
кодування, сертифікації продукції, управління процесами її
якісного виробництва, підвищення якості вироблюваної продукції.
Організовує вибіркові перевірки структурних підрозділів щодо
реалізації ними проектів, програм, заходів із підвищення якості
продукції. Готує відповіді на запити та звернення керівних
органів, відповідних центральних та регіональних органів
виконавчої влади стосовно ведення роботи щодо управління якістю
виробничих процесів, організації стандартизаційної і
сертифікаційної діяльності. Організовує роботу з планування,
розроблення, вдосконалення та упровадження систем управління
якістю, із створення стандартів і нормативів якісних показників, з
контролю за їх додержанням. Відслідковує, узагальнює та надає
керівництву інформацію щодо випуску продукції, якість якої не
відповідає чинним стандартам, нормам та вимогам; наявність
рекламацій до якості робіт, випадків погіршення якості продукції
(робіт, послуг), випуску браку; відповідність якості сировини,
матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, що
застосовуються у виробництві, чинним стандартам та технічним
умовам. Розробляє та запроваджує на практиці стандарти з
управління якістю продукції. Визначає моделі систем якості для
сертифікації на підставі чинних стандартів. Визначає третю сторону
(орган сертифікації) для добровільної сертифікації продукції та
системи якості. Проводить сертифікацію систем якості та продукції.
Проводить атестацію виробництва. Контролює виконання заходів за
результатами державного нагляду, міжвідомчого, позавідомчого
контролю за упровадженням і додержанням стандартів. Контролює
виконання робіт із стандартизації, сертифікації та управління
якістю продукції структурними підрозділами, надає їм відповідну
інформаційну, організаційну та методичну допомогу. Організовує
аналіз та проведення експертизи документації продукції, що
сертифікується, на відповідність вимогам нормативних документів.
Вивчає, систематизує, узагальнює та розповсюджує серед
керівництва, структурних підрозділів вітчизняний та зарубіжний
досвід у галузі стандартизації, сертифікації та управління якістю
продукції. Обгрунтовує пропозиції щодо удосконалення систем якості
та вносить рекомендації на розгляд керівництва. Організовує обмін
передовим досвідом розробки систем управління якістю продукції та
стандартів шляхом проведення виставок, семінарів, конференцій
тощо. Забезпечує підготовку для подання у відповідні органи
статистичної, науково-технічної та іншої інформації про реалізацію
в галузі, регіоні, організації (установі), на підприємстві
діяльності з управління якістю продукції, її стандартизації та
сертифікації. Здійснює керівництво робочою групою з питань
управління якістю, стандартизації та сертифікації продукції. Подає
керівництву пропозиції про заохочення працівників, що
відзначилися, про накладання дисциплінарних стягнень на порушників
трудової дисципліни. Забезпечує підвищення кваліфікації підлеглих
працівників. Повинен знати: законодавчі акти, постанови, розпорядження,
накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з
управління якістю продукції, порядку розроблення, оформлення,
затвердження і впровадження стандартів та інших документів із
стандартизації, порядку сертифікації продукції; міжнародні
стандарти відповідної сфери діяльності (ISO 9000; 10006; 10014/1;
ISO/IEC 12207/1995 тощо); систему державного нагляду, міжвідомчого
і відомчого контролю за якістю продукції; державну систему
стандартизації і системи конструкторської та технологічної
підготовки виробництва; відповідні галузеві стандарти; методи
оцінки якості та методи контролю якості; методи планування
підвищення якості продукції; показники підвищення якості продукції
та їх класифікацію; технологічні процеси і режими виробництва;
основні технологічні і конструктивні дані продукції, що
випускається; порядок проведення нормалізаційного контролю,
розрахунку рівня стандартизації й уніфікації технічної
документації; методи складання технічних завдань на розроблення
стандартів та інших документів із стандартизації; порядок
сертифікації продукції; організацію та кодування товарів згідно з
товарною номенклатурою; методичні, нормативні та інші керівні
матеріали стосовно організації експертизи сертифікатів; порядок
розробки програм та проектів, використання засобів та методів
управління якістю продукції; правила приймання продукції; порядок
атестації продукції за категоріями якості, кодування та
кодифікації товарів; документування в системі якості; організацію
обліку та строки складання внутрішньофірмової, галузевої та
державної статистичної звітності в сфері стандартизації та
сертифікації, управління якістю продукції, передовий вітчизняний
та зарубіжний досвід у галузі управління якістю, стандартизації та
сертифікації продукції; основи економіки; методики розрахунку
економічної ефективності упровадження стандартів та інших
документів по стандартизації; основи менеджменту,
адміністративного менеджменту, організації праці, організації
виробництва й управління, трудового законодавства, стандартизації
та сертифікації, метрології, управління якістю; правила охорони
праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; методи
роботи на комп'ютері; державну та одну з міжнародних мов. Кваліфікаційні вимоги. Провідний фахівець із стандартизації та сертифікації: повна
вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст)
та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією фахівця із
стандартизації та сертифікації I категорії не менше 2 років. Фахівець із стандартизації та сертифікації I категорії: повна
вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст)
та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу
роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією фахівця із
стандартизації та сертифікації II категорії не менше 2 років. Фахівець із стандартизації та сертифікації II категорії:
повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки
(спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для
спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж
роботи за професією фахівця із стандартизації та сертифікації не
менше 2 років. Фахівець із стандартизації та сертифікації: повна або базова
вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або
бакалавр) без вимог до стажу роботи або повна вища технічна
освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією
фахівця із стандартизації, управління якістю не менше 3 років, за
професією провідного інженера з якості чи провідного інженера із
стандартизації - не менше 2 років.

48. ФАХІВЕЦЬ-ОРГАНІЗАТОР СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Завдання та обов'язки. Аналізує стан соціально-побутового
обслуговування. Бере участь у и розробленні програм соціального
розвитку трудового колективу підприємства, установи, організації
(надалі - підприємство). Організує проведення робіт з надання
побутових,торгових, транспортних, медичних та інших послуг
працівникам підприємства за місцем роботи та в місцях їх
переважного проживання, здійснення соціального страхування
працівників. Веде облік громадян, які потребують поліпшення
житлових умов, забезпечення місцями в дитячих дошкільних закладах,
оздоровчими та лікувально-санаторними путівками, готує пропозиції
з цих питань власнику або уповноваженому ним органу. Сприяє
наданню матеріальної допомоги працівникам, які її потребують,
організації відпочинку та відновленню здоров'я працівників,
зайняттю спортом і туризмом, оздоровленню дітей у спеціалізованих
закладах, організації побуту молодих робітників і фахівців,
багатодітних і неповних сімей, ветеранів тощо. Провадить роботу з
організації та розвитку підсобних сільських господарств,
садівництва та городництва. Визначає потреби та вносить пропозиції
щодо організації будівництва житла і об'єктів соціально-побутового
призначення, індивідуального та кооперативного будівництва. Бере
участь у підготовці пропозицій щодо формування та розподілу
соціальних фондів підприємства. Забезпечує облік і своєчасне
подання звітів про проведення заходів соціально-побутового
обслуговування. Повинен знати: закони, постанови, розпорядження, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали органів державної виконавчої
влади щодо регулювання виробничих і трудових відносин, соціального
страхування, соціально-побутового обслуговування громадян;
організацію і економіку соціально-побутової роботи; житлове
законодавство; перспективи соціально-економічного розвитку
підприємства. Кваліфікаційні вимоги. Провідний фахівець-організатор соціально-побутового
обслуговування: повна вища освіта відповідного напряму підготовки
(магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за
професією спеціаліста-організатора соціально-побутового
обслуговування I категорії не менше 2 років. Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування I
категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення
кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи,
спеціаліста - стаж роботи за професією фахівця-організатора
соціально-побутового обслуговування II категорії - не менше 2
років, бакалавра - не менше 3 років. Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування II
категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму
підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації:
для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж
роботи за професією спеціаліста-організатора соціально-побутового
обслуговування не менше 2 років. Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування:
повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки
(спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.
49. ФІЗІОЛОГ
Завдання та обов'язки. Вивчає особливості трудової діяльності
працівників підприємства з метою забезпечення оптимальних
фізіологічних умов праці і підвищення її ефективності. Проводить
разом з психологом медико-фізіологічні дослідження впливу умов
праці на організм працюючих, обстеження індивідуальних
особливостей працівників різних професій і спеціальностей,
пов'язаних з вивченням психофізіологічних факторів умов праці.
Складає фізіологічні характеристики, які визначають напруженість,
важкість (шкідливість) праці (позу працюючого, робочі рухи, їх
монотонність, контакт з шкідливими або токсичними речовинами, шум,
вібрацію, освітленість, запиленість робочого місця, мікроклімат
тощо). На основі вивчення психофізіологічних особливостей трудової
діяльності розроблює рекомендації для визначення найбільш
раціональних режимів праці і відпочинку, організації робочих
місць, які забезпечують скорочення витрат м'язової нервової
енергії, зменшення стомлювання, створення умов для збереження
здоров'я працюючих, всебічного їх розвитку. Готує висновки на
проекти наново створюваних або модернізованих інструментів,
оснастки з метою здійснення контролю за додержанням їх
відповідності антропометричним даним працюючих. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з організації праці й
управління виробництвом; методи вивчення фізіологічних
особливостей трудової діяльності працівників; технічні засоби, які
застосовуються під час вивчення умов праці; передовий вітчизняний
та світовий досвід роботи фізіологів на підприємствах; основи
технології виробництва; основи економіки, організації виробництва,
праці та управління; основи трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Провідний фізіолог: повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією фізіолога I категорії не менше 2 років. Фізіолог I категорії: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр)
та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу
роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією фізіолога II
категорії не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. Фізіолог II категорії: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та
підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу
роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією фізіолога не
менше 2 років. Фізіолог: повна або базова вища освіта відповідного напряму
підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.
50. ХУДОЖНИК
Завдання та обов'язки. Проводить роботу з упровадження на
підприємстві виробничої естетики, яка сприяє підвищенню
продуктивності праці, її привабливості та ефективності. Бере
участь у розробленні художньо-конструкторських проектів
реконструкції і будівництва приміщень підприємства. Здійснює
контроль за додержанням естетичних вимог під час реконструкції і
будівництва виробничих, службових і культурно-побутових приміщень,
за правильним рішенням промислових інтер'єрів, кольоровим
оформленням виробничих, службових, санітарно-побутових приміщень,
місць відпочинку і приймання їжі, розміщенням у них меблів,
інвентарю, раціональним освітленням приміщень і робочих місць.
Розроблює рекомендації для вибору робочого одягу, який відповідає
специфіці виробництва і виду праці. Подає методичну допомогу щодо
обладнування виробничих, службових і культурно-побутових приміщень
меблями, інвентарем, оргтехнікою та оснасткою, а також засобами
наочної агітації. Розроблює проекти упорядкування та озеленення
території підприємства, архітектурно-художнього оформлення фасадів
будинків, прохідних тощо, стежить за правильністю здійснення робіт
з оформлення наочної агітації, виставок, пано, плакатів тощо. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з питань організації праці;
виробничу естетику; основи технології виробництва; передовий
вітчизняний і світовий досвід упровадження виробничої естетики;
основи економіки, організації праці і виробництва; основи
трудового законодавства. Кваліфікаційні вимоги. Провідний художник: повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією художника I категорії не менше 2 років. Художник I категорії: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр)
та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу
роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією художника II
категорії не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. Художник II категорії: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та
підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу
роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією художника не
менше 2 років. Художник: повна або базова вища освіта відповідного напряму
підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.
51. ХУДОЖНИК-КОНСТРУКТОР (ДИЗАЙНЕР)
Завдання та обов'язки. Розроблює художньо-конструкторські
проекти виробів (комплексів) виробничого і побутового призначення,
здійснює відбір і аналіз патентної та іншої науково-технічної
інформації. Вивчає вимоги замовника до проектованих виробів,
технічні можливості підприємства щодо їх виготовлення. Проводить
порівняльний аналіз аналогічної вітчизняної і зарубіжної
продукції, оцінку її естетичного рівня. Бере участь у виконанні
окремих стадій (етапів) і напрямів науково-дослідних і
експериментальних робіт, у складанні технічних завдань на
проектування та узгодження їх із замовниками, в розробленні
художньо-конструкторських пропозицій. Здійснює пошук найбільш
раціональних варіантів рішень, конструкційно-оздоблювальних
матеріалів і деталей зовнішнього оформлення, об'ємно-просторове і
графічне проектування, деталізацію форм виробів, розроблює
компонувальні і кониозиційні рішення, готує дані для розрахунків
економічного обгрунтування запропонованої конструкції. Розроблює
потрібну технічну документацію на вироби (креслення компонування і
загального виду, ескізні і робочі креслення для макетування,
демонстраційні рисунки, кольоровографічні ергономічні схеми,
робочі проекти моделей), бере участь у підготовці пояснювальних
записок до проектів, розгляді їх і захисті. Виконує роботу, яка
пов'язана з проектуванням форм супровідних документів, пакування і
реклами конструйованих виробів. Готує матеріали для проведення
робіт із стандартизації в галузі художнього конструювання.
Здійснює контроль відповідності робочих креслень виробів і
технологічної оснастки художньо-конструкторському проектові, а
також авторський нагляд за реалізацією художньо-конструкторських
рішень у процесі проектування, виготовлення, випробування,
доведення дослідних зразків виробів і підготовці технічної
документації для серійного (масового) виробництва, вносить до неї
потрібні зміни. Бере участь в оформленні заявок на промислові
зразки, в підготовці матеріалів для художньо-конструкторської
експертизи проектів і представленні впровадженої у виробництво
нової продукції на атестацію. Вивчає передовий вітчизняний і
світовий досвід у галузі художнього конструювання з метою
використання його в практичній діяльності. Готує відгуки і
висновки щодо раціоналізаторських пропозицій і винаходів, які
стосуються розроблюваних конструкцій виробів, проектів стандартів,
технічних умов та інших нормативних документів з художнього
проектування. Веде картотеку впроваджених проектів, зразків
застосовуваних матеріалів. Оформляє документацію на закінчені
художньо-конструкторські розробки,