Документ va013225-00, поточна редакція — Прийняття від 01.04.2000

             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
N 13a від 01.04.2000
м.Київ
vd20000401 vn13a

Про внесення змін та доповнень до переліку пільг
щодо сплати податків і зборів юридичними особами

Державною податковою адміністрацією України 28.03.2000 р.
затверджено Довідник N 13 пільг ( v0013225-00 ), наданих чинним
законодавством юридичним особам щодо сплати податків, зборів,
інших обов'язкових платежів станом на 1 березня 2000 року. Нагадуємо, що попередній перелік зазначених вище пільг станом
на 1 січня 2000 року (Довідник N 12 ( va012225-00 ) було
надруковано у N 8 "Вісника податкової служби України" у лютому
поточного року. При складанні звітності за I квартал 2000 р.
платникам податків необхідно врахувати ті зміни та доповнення щодо
податкових пільг, які знайшли відображення у Довіднику N 13
( v0013225-00 ). По-перше, слід зазначити, що у Довіднику N 13 ( v0013225-00 )
(станом на 01.03.2000 р.) виключено такі пільги, які мали місце у
попередньому довіднику за кодами: - пільги щодо податку на прибуток - 11020030, 11020031,
11020036, 11020037, 11020038, 11020039, 11020040, 11020041,
11020042, 11020049, 11020050, 11020051, 11020052, 11020053,
11020054, 11020062, 11020063, 11020064, 11020069, 11020072,
11020073, 11020084, 11020086; - пільги щодо податку з власників транспортних засобів та
інших самохідних машин і механізмів - 12020006, 12025000; - пільги щодо плати за спеціальне користування водними
ресурсами - 13020001, 13020002, 13020003, 13020004, 13020005; - пільги щодо податку на додану вартість - 14010079,
14010146, 14010147, 14010157, 14010158, 14010159, 14010160,
14010161, 14010163, 14010164, 14010182; - пільги щодо акцизного збору з вітчизняних товарів -
14020010, 14020017, 14020018, 14020020, 14020021, 14020023; - пільги щодо акцизного збору з імпортних товарів - 14030010. По-друге, в новій редакції викладено пільги щодо податку з
власників транспортних засобів та інших самохідних машин і
механізмів за кодами 12020005, 12020008. Так, пільгу за кодом 12020005 слід читати: "Від сплати
податку звільняються: а) підприємства автомобільного транспорту
загального користування - щодо транспортних засобів, зайнятих на
перевезенні пасажирів, на які в установленому законом порядку
визначено тарифи оплати проїзду в цих транспортних засобах
незалежно від форм власності". Документ - Закон України "Про
внесення змін до Закону України "Про податок з власників
транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів"
( 75/97-ВР ), п."а" ст.4 (п."а" ст.4 доповнено згідно із Законом
України від 16.07.99 р. N 986-XIV ( 986-14 ), який набрав чинності
з 01.01.2000 р.). Пільгу за кодом 12020008 викладено у Довіднику N 13
( v0013225-00 ) у такій редакції: "Від сплати податку
звільняються: б) навчальні заклади, які повністю фінансуються з
бюджетів, стосовно учбових транспортних засобів, за умови
використання їх за призначенням". Документ - Закон України "Про
податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин
і механізмів" ( 75/97-ВР ), п."б" ст.4 (п."б" ст.4 змінено згідно
із Законом України від 16.07.99 р. N 986-XIV ( 986-14 ), який
набрав чинності з 01.01.2000 р.). По-третє, до Довідника N 13 ( v0013225-00 ) (станом на
01.03.2000 р.) включено нові пільги за такими кодами:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Податок |Код пільги | Пільга | Документ | N | Дата | Початок дії | Кінець дії | | | | | |документа | прийняття | пільги | пільги | | | | | | | документа | | | |---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+---------------| |Податок на прибуток |11020000 |ПІЛЬГИ ЩОДО ПОДАТКУ НА | | | | | | |підприємств | |ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ | | | | | | |---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+---------------| | |11020024 |Звільняється на три роки від |Закон України "Про | 1276-XIV | 03.12.99 | з моменту | 01.01.2030 | | | |оподаткування прибуток (у час- |спеціальний режим інвес- |(1276-14) | |отримання пер- | | | | |тині, одержаній від освоєння |тиційної діяльності на | | |шого прибутку, | | | | |інвестицій) новоствореного, |територіях пріоритетного | | |але не раніше | | | | |перепрофільованого, реструкту- |розвитку в Житомирській | | | 01.01.2000 р. | | | | |ризованого, реконструйованого |області", п.4 ст.9 | | | | | | | |підприємства, що реалізує на | | | | | | | | |території пріоритетного роз- | | | | | | | | |витку в Житомирській області | | | | | | | | |затверджений інвестиційний | | | | | | | | |проект. | | | | | | |---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+---------------| | |11020025 |Прибуток новостворених, переп- |Закон України "Про | 1276-XIV | 03.12.99 | на 4-й рік | до 6-го року | | | |рофільованих, реструктуризова- |спеціальний режим інвес- |(1276-14) | |після отримання| включно | | | |них, реконструйованих підпри- |тиційної діяльності на | | |першого прибут-|після отримання| | | |ємств, що реалізують на тери- |територіях пріоритетного | | | ку |першого прибут-| | | |торії пріоритетного розвитку в |розвитку в Житомирській | | | | ку | | | |Житомирській області інвести- |області", п.4 ст.9 | | | | | | | |ційний проект, з четвертого по | | | | | | | | |шостий рік включно оподаткову- | | | | | | | | |ється за ставкою у розмірі 50 | | | | | | | | |відсотків діючої ставки опо- | | | | | | | | |даткування. | | | | | | |---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+---------------| | |11020126 |Сума інвестицій у вигляді кош- |Закон України "Про |1276-XIV | 03.12.99 | з моменту | 01.01.2030 | | | |тів; матеріальних цінностей; |спеціальний режим |(1276-14) | |отримання пер- | | | | |нематеріальних активів, включа-|інвестиційної діяльності | | |шого прибутку, | | | | |ючи легалізовані на території |на територіях | | |але не раніше | | | | |України авторські права, права |пріоритетного розвитку в | | | 01.01.2000 | | | | |на винаходи, корисні моделі, |Житомирській області" | | | | | | | |промислові зразки, знаки для |п.5 ст.9 | | | | | | | |товарів і послуг, ноу-хау тощо,| | | | | | | | |вартість яких у конвертованій | | | | | | | | |валюті підтверджено згідно з | | | | | | | | |законами (процедурами) країни | | | | | | | | |інвестора або міжнародними тор-| | | | | | | | |говельними звичаями, а також | | | | | | | | |експертною оцінкою в Україні. | | | | | | |---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+---------------| | |11020127 |Звільняються від оподаткування |Стаття 5 Закону України |1288-XIV | 14.12.99 |з дня опубліку-| | | | |доходи від надання послуг щодо |"Про внесення змін до де-|(1288-14) | | вання | | | | |збирання та заготівлі окремих |яких законодавчих актів | | | | | | | |видів відходів як вторинної |України у зв'язку з прий-| | | | | | | |сировини, перелік яких визнача-|няттям Закону України | | | | | | | |ється Кабінетом Міністрів |"Про відходи" | | | | | | | |України. | | | | | | |---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+---------------| |Плата за землю |13050000 |ПІЛЬГИ ЩОДО ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ | | | | | | |---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+---------------| | |13050017 |Від земельного податку звіль- |Пункт 12 ст. 12 Закону |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.2000 | 31.12.2004 | | | |няються: у період з 1 січня |України від 03.07.92 |(2535-12) | | | | | | |2000 р. до 1 січня 2005 р. |N 2535-XII "Про плату | | | | | | | |підприємства суднобудівної |за землю" | | | | | | | |промисловості, визначені від- | | | | | | | | |повідно до ст. 1 Закону України| | | | | | | | |"Про заходи щодо державної | | | | | | | | |підтримки суднобудівної | | | | | | | | |промисловості в Україні". | | | | | | |---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+---------------| | |13050018 |Покупець об'єкта незавершеного |Пункт 32 Указу Президен- | 591/99 | 28.05.99 | 28.06.99 | | | | |будівництва з моменту придбан- |та України від 28.05.99 | | | | | | | |ня об'єкта протягом строку |N 591/99 "Про особливос- | | | | | | | |будівництва, визначеного умо- |ті приватизації об'єктів | | | | | | | |вами приватизації, звільняєть- |незавершеного будівницт- | | | | | | | |ся від плати за землю щодо зе- |ва" | | | | | | | |мельної ділянки, на якій роз- | | | | | | | | |ташований цей об'єкт. | | | | | | |---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+---------------| | |13050019 |На період функціонування |Пункт 1 розділу I Закону | 403-XIV | 15.01.99 | 01.01.2000 | | | | |спеціальної економічної зони |України "Про внесення |( 403-14 )| | | | | | |"Яворів" звільняються від |змін до деяких законів | | | | | | | |сплати земельного податку |України з питань оподат- | | | | | | | |суб'єкти цієї зони (власники |кування у зв'язку із | | | | | | | |землі, землекористувачі на те- |створенням спеціальної | | | | | | | |риторії спеціальної еко- |економічної зони "Яво- | | | | | | | |номічної зони "Яворів"), які |рів" | | | | | | | |реалізують на території | | | | | | | | |спеціальної економічної зони | | | | | | | | |"Яворів" інвестиційні проекти, | | | | | | | | |затверджені Яворівською район- | | | | | | | | |ною державною адміністрацією. | | | | | | | | |У перші три роки реалізації | | | | | | | | |таких інвестиційних проектів | | | | | | | | |зазначені суб'єкти зони звіль- | | | | | | | | |няються від сплати земельного | | | | | | | | |податку повністю, а в наступні | | | | | | | | |роки сплачують земельний пода- | | | | | | | | |ток за ставкою в розмірі 50 | | | | | | | | |відсотків діючої ставки. Су- | | | | | | | | |б'єкти зони, які реалізують | | | | | | | | |інвестиційні проекти на тери- | | | | | | | | |торіях земель, порушених від | | | | | | | | |діяльності Яворівського дер- | | | | | | | | |жавного гірничо-хімічного | | | | | | | | |підприємства "Сірка", звільня- | | | | | | | | |ються від сплати земельного | | | | | | | | |податку. (Частину першу ст.12 | | | | | | | | |доповнено п.7 згідно | | | | | | | | |із Законом N 403-XIV (403-14) | | | | | | | | |від 15.01.99 р.). | | | | | | |---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+---------------| | |13050020 |На період функціонування |Пункт 2 розділу I Закону | 515-XIV | 18.03.99 | 01.01.2000 | | | | |спеціальної економічної зони |України "Про внесення |( 515-14 )| | | | | | |туристсько-рекреаційного типу |змін до деяких законо- | | | | | | | |"Курортополіс Трускавець" |давчих актів України з | | | | | | | |звільняються від сплати зе- |питань оподаткування у | | | | | | | |мельного податку суб'єкти цієї |зв'язку із створенням | | | | | | | |зони (власники землі, землеко- |спеціальної економічної | | | | | | | |ристувачі на території |зони туристсько-рекре- | | | | | | | |спеціальної економічної зони |аційного типу "Курорто- | | | | | | | |"Курортополіс Трускавець"), |поліс Трускавець" | | | | | | | |які реалізують на території | | | | | | | | |спеціальної економічної зони | | | | | | | | |"Курортополіс Трускавець" | | | | | | | | |інвестиційні проекти, схвалені | | | | | | | | |виконавчим комітетом Труска- | | | | | | | | |вецької міської ради. Протягом | | | | | | | | |визначеного інвестиційним про- | | | | | | | | |ектом періоду освоєння земель- | | | | | | | | |ної ділянки, а саме планування | | | | | | | | |території, будівництва об'єктів| | | | | | | | |інфраструктури для потреб | | | | | | | | |спеціальної економічної | | | | | | | | |зони "Курортополіс Труска- | | | | | | | | |вець", зазначені суб'єкти | | | | | | | | |звільняються від сплати зе- | | | | | | | | |мельного податку повністю, а | | | | | | | | |протягом наступних десяти | | | | | | | | |років реалізації на території | | | | | | | | |спеціальної економічної зони | | | | | | | | |"Курортополіс Трускавець" цих | | | | | | | | |інвестиційних проектів спла- | | | | | | | | |чують земельний податок за | | | | | | | | |ставкою в розмірі 50 відсотків | | | | | | | | |діючої ставки оподаткування. | | | | | | | | |(Частину першу ст. 12 доповнено| | | | | | | | |п.8 згідно із Законом N 515-XIV| | | | | | | | |(515-14) від 18.03.99 р.). | | | | | | |---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+---------------| | |13050021 |На період функціонування |Пункт 2 розділу I Закону | 722-XIV | 03.06.99 | 01.01.2000 | | | | |спеціальної економічної зони |України "Про внесення |( 722-14 )| | | | | | |"Славутич" звільняються від |змін до деяких законо- | | | | | | | |сплати земельного податку |давчих актів України з | | | | | | | |суб'єкти цієї зони (власники |питань оподаткування у | | | | | | | |землі, землекористувачі на те- |зв'язку із створенням | | | | | | | |риторії спеціальної еко- |спеціальної економічної | | | | | | | |номічної зони "Славутич"), які |зони "Славутич" | | | | | | | |реалізують на території | | | | | | | | |спеціальної економічної зони | | | | | | | | |"Славутич" інвестиційні проек- | | | | | | | | |ти, затверджені виконавчим | | | | | | | | |комітетом Славутицької міської | | | | | | | | |ради. У перші три роки ре- | | | | | | | | |алізації таких інвестиційних | | | | | | | | |проектів зазначені суб'єкти | | | | | | | | |зони звільняються від сплати | | | | | | | | |земельного податку повністю, а | | | | | | | | |в наступні три роки сплачують | | | | | | | | |земельний податок за ставкою в | | | | | | | | |розмірі 50 відсотків діючої | | | | | | | | |ставки. (Частину першу ст.12 | | | | | | | | |доповнено п.9 згідно із | | | | | | | | |Законом N 722-XIV (722-14) | | | | | | | | |від 03.06.99 р.). | | | | | | |---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+---------------| | |13050022 |На період освоєння земельної |Пункт 2 розділу I Закону | 971-XIV | 15.07.99 | 01.01.2000 | | | | |ділянки (планування території, |України "Про внесення |( 971-14 )| | | | | | |будівництво об'єктів інфраст- |змін до деяких законів | | | | | | | |руктури тощо), але не більше |України з питань оподат- | | | | | | | |ніж на 5 років, звільняються |кування у зв'язку із зап-| | | | | | | |від сплати земельного податку |ровадженням спеціального | | | | | | | |суб'єкти підприємницької |режиму інвестиційної ді- | | | | | | | |діяльності, які реалізують у |яльності на територіях | | | | | | | |порядку, встановленому Законом |пріоритетного розвитку в | | | | | | | |України "Про спеціальний режим |Луганській області" | | | | | | | |інвестиційної діяльності на | | | | | | | | |територіях пріоритетного роз- | | | | | | | | |витку в Луганській області" | | | | | | | | |(970-14), інвестиційні проек- | | | | | | | | |ти. (Частину першу ст.12 | | | | | | | | |доповнено п.10 згідно із | | | | | | | | |Законом N 971-XIV (971-14) від | | | | | | | | |15.07.99 р.). | | | | | | |---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+---------------| | |13050023 |Звільняються від сплати зе- |Пункт 4 розділу I Закону | 973-XIV | 15.07.99 | 01.01.2000 | | | | |мельного податку суб'єкти |України "Про внесення |( 973-14 )| | | | | | |підприємницької діяльності |змін до деяких законів | | | | | | | |(інвестори), які реалізують на |України з питань оподат- | | | | | | | |територіях спеціальних еко- |кування у зв'язку із | | | | | | | |номічних зон "Азов" і "До- |створенням спеціальних | | | | | | | |нецьк" та на територіях |економічних зон "Азов" і | | | | | | | |пріоритетного розвитку в До- |"Донецьк" та запровад- | | | | | | | |нецькій області інвестиційні |женням спеціального ре- | | | | | | | |проекти, в порядку, встановле- |жиму інвестиційної | | | | | | | |ному Законом України "Про |діяльності на територіях | | | | | | | |спеціальні економічні зони та |пріоритетного розвитку в | | | | | | | |спеціальний режим інвес- |Донецькій області" | | | | | | | |тиційної діяльності в До- | | | | | | | | |нецькій області" ( 356-14 ). | | | | | | | | |(Частину першу ст.12 доповнено | | | | | | | | |п.11 згідно із Законом | | | | | | | | |N 973-XIV (973-14) від | | | | | | | | |15.07.99 р.). | | | | | | |---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+---------------| |Податок на додану |14010000 |ПІЛЬГИ ЩОДО ПОДАТКУ НА ДОДАНУ | | | | | | |вартість | |ВАРТІСТЬ | | | | | | |---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+---------------| | |14010187 |Звільняється від оподаткування |Закон України "Про заходи| 1242 | 18.11.99 | 01.01.2000 | 01.01.2005 | | | |податком на додану вартість |щодо державної підтримки |(1242-14) | | | | | | |виконання проектно-конструк- |суднобудівної промисло- | | | | | | | |торських робіт, які виконують- |вості в Україні" | | | | | | | |ся вітчизняними розробниками | | | | | | | | |за контрактами з підприємства- | | | | | | | | |ми суднобудівної промисловос- | | | | | | | | |ті, визначеними відповідно до | | | | | | | | |ст.1 Закону України "Про за- | | | | | | | | |ходи щодо державної підтримки | | | | | | | | |суднобудівної промисловості в | | | | | | | | |Україні". | | | | | | |---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+---------------| | |14010188 |На період запровадження спеці- |Закон України "Про внесе-| 1278 | 03.12.99 | | | | | |ального режиму інвестиційної |ння змін до деяких Зако- |(1278-14) | | | | | | |діяльності на територіях пріо- |нів України з питань опо-| | | | | | | |ритетного розвитку в Жито- |даткування у зв'язку з | | | | | | | |мирській області оподаткування |запровадженням спеціаль- | | | | | | | |операцій з ввезення (переси- |ного режиму інвестиційної| | | | | | | |лання) на території пріоритет- |діяльності на територіях | | | | | | | |ного розвитку товарів та інших |пріоритетного розвитку в | | | | | | | |предметів здійснюється з ура- |Житомирській області" | | | | | | | |хуванням особливостей, вста- | | | | | | | | |новлених Законом України "Про | | | | | | | | |спеціальний режим інвестицій- | | | | | | | | |ної діяльності на територіях | | | | | | | | |пріоритетного розвитку в Жито- | | | | | | | | |мирській області". | | | | | | |---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+---------------| |Акцизний збір з |14030000 |ПІЛЬГИ ЩОДО АКЦИЗНОГО ЗБОРУ З | | | | | | |імпортних товарів | |ІМПОРТНИХ ТОВАРІВ | | | | | | |---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+---------------| | |14030020 |Не підлягають оподаткуванню: |Закон України "Про гума- | 1192-XIV | 22.10.99 | 24.12.99 | | | | |гуманітарна допомога у вигляді |нітарну допомогу" |(1192-14 )| | | | | | |виконання робіт, надання пос- | | | | | | | | |луг, у грошовій або натураль- | | | | | | | | |ній формі (крім підакцизних | | | | | | | | |товарів), яка надається, вво- | | | | | | | | |зиться, пересилається в Украї- | | | | | | | | |ну. | | | | | | | | |Комісія з питань гуманітарної | | | | | | | | |допомоги при Кабінеті Мініст- | | | | | | | | |рів України може визнати гума- | | | | | | | | |нітарною допомогою, із звіль- | | | | | | | | |ненням від оподаткування та | | | | | | | | |обов'язкових платежів до бюд- | | | | | | | | |жету, такі підакцизні товари: | | | | | | | | |автомобілі швидкої медичної | | | | | | | | |допомоги, легкові автомобілі | | | | | | | | |спеціального призначення для | | | | | | | | |Міністерства внутрішніх справ | | | | | | | | |України; | | | | | | | | |транспортні засоби, призначені | | | | | | | | |для перевезення більше ніж 8 | | | | | | | | |осіб, що передаються для вико- | | | | | | | | |ристання установам соціального | | | | | | | | |захисту населення, державним | | | | | | | | |закладам охорони здоров'я і | | | | | | | | |навчальним закладам, громадсь- | | | | | | | | |ким організаціям інвалідів, | | | | | | | | |ветеранів війни та праці, То- | | | | | | | | |вариству Червоного Хреста Ук- | | | | | | | | |раїни та його обласним органі- | | | | | | | | |заціям, державним закладам | | | | | | | | |системи реабілітації, фізичної | | | | | | | | |культури і спорту інвалідів | | | | | | | | |"Інваспорт"; | | | | | | | | |легкові автомобілі, які на мо- | | | | | | | | |мент ввезення на митну терито- | | | | | | | | |рію України були виготовлені | | | | | | | | |не більш як 10 років тому, з | | | | | | | | |об'ємом двигуна не більш як | | | | | | | | |1800 куб. см, що отримуються | | | | | | | | |Міністерством праці та соці- | | | | | | | | |ального захисту населення Ав- | | | | | | | | |тономної Республіки Крим, уп- | | | | | | | | |равліннями соціального захисту | | | | | | | | |населення обласних, Київської | | | | | | | | |та Севастопольської міських | | | | | | | | |державних адміністрацій або | | | | | | | | |Міністерством праці та соці- | | | | | | | | |альної політики України для | | | | | | | | |подальшої передачі інвалідам, | | | | | | | | |які перебувають в установлено- | | | | | | | | |му порядку на обліку для отри- | | | | | | | | |мання спеціального автотранс- | | | | | | | | |порту. | | | | | | |---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+---------------| |Збір до Державного |50050000 |ПІЛЬГИ ЩОДО ЗБОРУ ДО | | | | | | |інноваційного фонду | |ДЕРЖАВНОГО ІННОВАЦІЙНОГО ФОНДУ | | | | | | |---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+---------------| | |50050003 |Звільняються від сплати до |Закон України "Про | 356-XVI | 24.12.98 | 24.12.98 | 01.01.2060 | | | |Державного інноваційного фонду |спеціальні економічні |( 356-14 )| | | | | | |України суб'єкти підприємниць- |зони та спеціальний | | | | | | | |кої діяльності в спеціальних |режим інвестиційної | | | | | | | |економічних зонах "Донецьк" та |діяльності в Донецькій | | | | | | | |"Азов". |області" ст.13 | | | | | |---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+---------------| | |50050004 |Звільняються від сплати збору |Закон України "Про | 356-XVI | 24.12.98 | 24.12.98 | 01.01.2009 | | | |до Державного інноваційного |спеціальні економічні |( 356-14 )| | | | | | |фонду на період до 2009 року |зони та спеціальний | | | | | | | |новостворені або діючі підп- |режим інвестиційної | | | | | | | |риємства, на яких відбулася |діяльності в Донецькій | | | | | | | |реструктуризація, реконструк- |області" ст.14 | | | | | | | |ція, модернізація, перепрофі- | | | | | | | | |лювання, в яких чисельність | | | | | | | | |працівників, вивільнених з | | | | | | | | |гірничодобувних та інших підп- | | | | | | | | |риємств, що закриваються, ста- | | | | | | | | |новить у звітному (податково- | | | | | | | | |му) періоді не менше 50 від- | | | | | | | | |сотків середньоспискової чи- | | | | | | | | |сельності працюючих. | | | | | | |---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+---------------| | |50050005 |Звільняються від сплати збору |Закон України "Про | 721-XIV | 03.06.99 | 03.06.99 | 01.01.2020 | | | |до Державного інноваційного |спеціальну економічну", |( 721-14 )| | | | | | |фонду України суб'єкти СЕЗ |зону "Славутич" ст.9 | | | | | | | |"Славутич", які реалізують на | | | | | | | | |території СЕЗ "Славутич" ін- | | | | | | | | |вестиційні проекти, затвердже- | | | | | | | | |ні виконавчим комітетом Славу- | | | | | | | | |тицької міської ради. | | | | | | |---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+---------------| | |50050006 |Суб'єкти СЕЗ "Яворів", які ре- |Закон України "Про | 402-XIV | 15.01.99 | 15.01.99 | 01.01.2020 | | | |алізують на території СЕЗ |спеціальну економічну", |( 402-14 )| | | | | | |"Яворів" інвестиційні проекти, |зону "Яворів" ст.9 | | | | | | | |затверджені Яворівською район- | | | | | | | | |ною державною адміністрацією, | | | | | | | | |звільняються від сплати збору | | | | | | | | |до Державного інноваційного | | | | | | | | |фонду. | | | | | | |---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+---------------| | |50050007 |Звільняються від сплати зборів |Закон України "Про | 970-XIV | 15.07.99 | 15.07.90 | 01.01.2009 | | | |до Державного інноваційного |спеціальний режим |( 970-14 )| | | | | | |фонду України на період до |інвестиційної діяльності | | | | | | | |2009 року новостворені, у тому |на територіях | | | | | | | |числі у процесі реорганізації, |пріоритетного розвитку в | | | | | | | |підприємства, що реалізують у |Луганській області" ст.9 | | | | | | | |встановленому цим Законом по- | | | | | | | | |рядку інвестиційні проекти, в | | | | | | | | |яких чисельність працівників, | | | | | | | | |вивільнених внаслідок ліквіда- | | | | | | | | |ції, реорганізації гірничодо- | | | | | | | | |бувних та інших підприємств, | | | | | | | | |становить у звітному податко- | | | | | | | | |вому періоді не менш як 50 | | | | | | | | |відсотків середньоспискової | | | | | | | | |чисельності працюючих. | | | | | | |---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+---------------| | |50050008 |Технологічні парки, їх учасни- |Закон України "Про | 991-XIV | 16.07.98 | 01.01.2000 | 01.01.2015 | | | |ки, дочірні та спільні підпри- |спеціальний режим |( 991-14 )| | | | | | |ємства звільняються від сплати |інвестиційної та | | | | | | | |збору до Державного інновацій- |інноваційної діяльності | | | | | | | |ного фонду, що нараховується |технологічних парків | | | | | | | |від обсягів реалізації продук- |"Напівпровідникові | | | | | | | |ції в межах інвестиційних та |технології і матеріали, | | | | | | | |інноваційних проектів, які ви- |оптоелектроніка та | | | | | | | |конуються за пріоритетними |сенсорна техніка", | | | | | | | |напрямами діяльності техноло- |"Інститут | | | | | | | |гічних парків. |електрозварювання імені | | | | | | | | |Є.О.Патона", "Інститут | | | | | | | | |монокристалів" ст.4 | | | | | |---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+---------------| | |50050009 |Підприємства легкої та дерево- |Указ Президента України | 461/99 | 30.04.99 | 01.07.99 | 01.07.2001 | | | |обробної промисловості, учас- |"Про економічний | | | | | | | |ники економічного експерименту |експеримент щодо | | | | | | | |в Чернівецькій області не |стабілізації роботи | | | | | | | |сплачують збір до Державного |підприємств легкої та | | | | | | | |інноваційного фонду. |деревообробної | | | | | | | | |промисловості | | | | | | | | |Чернівецької області" | | | | | | | | |п.2 | | | | | |---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+---------------| | |50050010 |Не справляються збори до Дер- |Указ Президента | 1339/98 | 09.12.99 | 01.01.2000 | 01.01.2030 | | | |жавного інноваційного фонду |України "Про | | | | | | | |органом господарського розвит- |спеціальну економічну | | | | | | | |ку спеціальної економічної зо- |зону "Закарпаття" ст.13 | | | | | | | |ни "Закарпаття" юридичною осо- | | | | | | | | |бою, уповноваженою або | | | | | | | | |спеціально створеною Закар- | | | | | | | | |патською обласною державною | | | | | | | | |адміністрацією в ор- | | | | | | | | |ганізаційно-правовій формі | | | | | | | | |відповідно до законодавства | | | | | | | | |України. | | | | | | |---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+---------------| | |50050011 |Звільняються від сплати збору |Указ Президента України | 740/99 | 27.06.99 | Згідно з п.4 | 01.01.2030 | | | |до Державного інноваційного |"Про спеціальний режим | | | розділу XV | | | | |фонду на 50 відсотків суб'єкти |інвестиційної діяльності | | |"Перехідні по- | | | | |підприємницької діяльності |на територіях | | |ложення" Кон- | | | | |спеціальної економічної зони |пріоритетного розвитку | | |ституції Украї-| | | | |"Порт Крим" в АР Крим". |та спеціальну економічну | | | ни | | | | | |зону "Порт Крим" в Авто- | | | | | | | | |номній Республіці | | | | | | | | |Крим" пп."б" п.17 | | | | | |---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+---------------| | |50050012 |Звільняються від сплати збору |Указ Президента України | 740/99 | 27.06.99 | Згідно з п.4 | 01.01.2005 | | | |до Державного інноваційного |"Про спеціальний режим | | | розділу XV | | | | |фонду на період реалізації ін- |інвестиційної діяльності | | |"Перехідні по- | | | | |вестиційних проектів, але не |на територіях | | |ложення" Кон- | | | | |більше ніж на п'ять років, |пріоритетного розвитку | | |ституції Украї-| | | | |суб'єкти підприємницької ді- |та спеціальну економічну | | | ни | | | | |яльності, що реалізують інвес- |зону "Порт Крим" в Авто- | | | | | | | |тиційні проекти на територіях |номній Республіці | | | | | | | |пріоритетного розвитку в галу- |Крим" пп.5 п.14 | | | | | | | |зях промисловості, виробництва | | | | | | | | |електроенергії, газу та води, | | | | | | | | |у сфері охорони здоров'я, ін- | | | | | | | | |форматизації та зв'язку, дос- | | | | | | | | |ліджень та розробок. | | | | | | |---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+---------------| | |50050013 |Не сплачують збори до Держав- |Указ Президента України | 702/99 | 22.06.99 | 01.01.2000 | 01.01.2020 | | | |ного інноваційного фонду |"Про спеціальну | | | | | | | |суб'єкти спеціальної економіч- |економічну зону | | | | | | | |ної зони "Інтерпорт Ковель". |"Інтерпорт Ковель" ст.14 | | | | | |---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+---------------| | |50050014 |Звільняються на 2 роки від |Указ Президента України | 730/99 | 27.06.99 | Згідно з п.4 | 01.01.2030 | | | |сплати збору до Державного ін- |"Про спеціальний режим | | | розділу XV | | | | |новаційного фонду новостворені |інвестиційної діяльності | | |"Перехідні по- | | | | |підприємства та підприємства, |на території | | |ложення" Кон- | | | | |в яких чисельність вивільнюва- |пріоритетного розвитку в | | |ституції Украї-| | | | |них працівників гірничодобув- |Волинській області" | | | ни | | | | |них підприємств, що ліквіду- | | | | | | | | |ються, становить у податковому | | | | | | | | |періоді не менш як 30 відсот- | | | | | | | | |ків середньоспискової чисель- | | | | | | | | |ності працюючих. | | | | | | |---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+---------------| | |50050015 |Суб'єкти спеціальної економіч- |Указ Президента України | 758/99 | 28.06.99 | 01.01.2000 | 01.01.2030 | | | |ної зони "Миколаїв" не сплачу- |"Про спеціальну еко- | | | | | | | |ють збір до Державного іннова- |номічну зону "Миколаїв" | | | | | | | |ційного фонду. |ст.11 | | | | | |---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+---------------| | |50050016 |Суб'єкт малого підприємництва, |Указ Президента України | 746/99 | 28.06.99 | 03.07.98 | | | | |який сплачує єдиний податок, |"Про внесення змін до | | | | | | | |не є платником збору до Дер- |Указу Президента України | | | | | | | |жавного інноваційного фонду. |від 3 липня 1998 року | | | | | | | | |N 727 "Про спрощену сис- | | | | | | | | |тему оподаткування, об- | | | | | | | | |ліку та звітності | | | | | | | | |суб'єктів малого підп- | | | | | | | | |риємництва" п.6 | | | | | |---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+---------------| | |50050017 |Тимчасово до 1 січня 2008 року |Закон України "Про сти- |535/97-ВР | 19.09.97 | 19.09.97 | 01.01.2000 | | | |підприємства по виробництву |мулювання виробництва | | | | | | | |автомобілів і запчастин до |автомобілів в Україні" | | | | | | | |них, які мають інвестицію (у |ст.3 | | | | | | | |тому числі іноземну) виключно | | | | | | | | |в грошовій формі, що становить | | | | | | | | |суму, еквівалентну не менше | | | | | | | | |150 мільйонам доларів США за | | | | | | | | |офіційним валютним курсом На- | | | | | | | | |ціонального банку України на | | | | | | | | |день внесення такої інвестиції | | | | | | | | |до їх статутного фонду, яка | | | | | | | | |зареєстрована у встановленому | | | | | | | | |законодавством порядку, звіль- | | | | | | | | |няються від сплати зборів до | | | | | | | | |Державного інноваційного фонду | | | | | | | | |України. | | | | | | |---------------------+-----------+-------------------------------+-------------------------+----------+-------------+---------------+---------------| | |50050018 |Звільняються на 2 роки від |Закон України "Про | 357-XIV | 24.12.98 | 01.01.99 | 01.01.2001 | | | |сплати збору до Державного |спеціальний режим інвес- |( 357-14 )| | | | | | |інноваційного фонду суб'єкти |тиційної діяльності у | | | | | | | |підприємницької діяльності, |Закарпатській області" | | | | | | | |які уклали договір з місцевими |п.3 ст.2 | | | | | | | |державними адміністраціями що- | | | | | | | | |до реалізації інвестиційного | | | | | | | | |проекту в Закарпатській об- | | | | | | | | |ласті. | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усі інші положення Довідника N 12 стосовно пільг, наданих
чинним законодавством юридичним особам щодо сплати податків,
зборів та інших обов'язкових платежів (станом на 01.01.2000 р.),
залишилися без змін порівняно з Довідником N 13 (станом на
01.03.2000 р.).вгору