Про проведення повних річних інвентаризацій у 2009 році
МКТ України; Лист, Форма типового документа від 06.10.2009573-17/2
Документ v_573655-09, поточна редакція — Прийняття від 06.10.2009

             МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ 
Л И С Т
06.10.2009 N 573-17/2
Підприємствам, організаціям
та установам, що належать
до сфери управління
Міністерства культури
і туризму України

Про проведення повних річних
інвентаризацій у 2009 році

У зв'язку з підготовкою до складання річної фінансової
звітності за 2009 рік, відповідно пункту 12 Порядку подання
фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 28.02.2000 р. N 419 ( 419-2000-п ), та з метою
забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і
фінансової звітності, зобов'язуємо провести повну інвентаризацію
станом на 01.11.2009 р. активів та пасивів, документів,
дорогоцінних металів і цінностей облік, яких ведеться на
позабалансових рахунках.
Інвентаризації підлягають всі рахунки, що знаходять
відображення в балансі та позабалансові рахунки.
Інвентаризаційна комісія шляхом документальної перевірки
повинна установити правильність розрахунків з бюджетом з податків,
зборів (обов'язкових платежів), з банками, фінансовими,
податковими органами, іншими установами, заборгованість підзвітних
осіб, правильність і обґрунтованість сум заборгованості з недостач
і крадіжок та заходи, вжиті щодо її стягнення, реальність
заборгованості працівникам із заробітної плати, з розрахунків із
працівниками за безготівковими перерахуваннями, своєчасність
вжиття заходів для стягнення дебіторської заборгованості,
правильність та обґрунтованість сум дебіторської, кредиторської та
депонентської заборгованості, включаючи суми заборгованості, щодо
яких строк позовної давності минув. Особливу увагу при
інвентаризації розрахунків слід звернути на сумнівну, прострочену,
безнадійну дебіторську та кредиторську заборгованості, в тому
числі за якими минув строк позовної давності. Також, невід'ємною
частиною перевірки дебіторської заборгованості є інвентаризація
резерву сумнівних боргів.
Інвентаризація розрахунків має бути підтверджена актами
звірки, в тому числі актами звірки з органами Державної податкової
інспекції, Пенсійного та соціальних фондів стану розрахунків з
бюджетом з податків, зборів (обов'язкових платежів).
При виявленні придатних для використання об'єктів основних
засобів, залишкова вартість яких дорівнює нулю, постійно діючою
інвентаризаційною комісією оформляється пропозиція про визначення
їх справедливої вартості.
Зобов'язуємо провести інвентаризацію документів, що
засвідчують право власності та/або постійного користування на
земельні ділянки за наведеною формою.
------------------------------------------------------------------------- | Назва |Фактична | Обліковується | Документ, |Документ |Примітка(*)| |земельної|наявність| на балансі | що | (назва, | | | ділянки |земельної|-----------------|підтверджує| дата, | | | | ділянки,| площа,| сума, | право на | номер, | | | | м.кв. | м.кв.| тис.грн.| земельну | ким | | | | | | | ділянку |виданий),| | | | | | |(окремо за | на | | | | | | | кожною | підставі| | | | | | | ділянкою),| якого | | | | | | | (назва, |визначена| | | | | | | номер, |балансова| | | | | | | дата, ким | вартість| | | | | | | виданий) | | | |---------+---------+-------+---------+-----------+---------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -------------------------------------------------------------------------
_______________
(*) - у разі незаповнення гр. 5, вказати причини відсутності
документів та відомості стану процесу їх отримання.
Крім того, необхідно забезпечити проведення вартісної оцінки,
постановки на бухгалтерський облік та проведення інвентаризації
об'єктів права інтелектуальної власності, що належать державі, або
були створені за державні кошти відповідно до наказу Фонду
державного майна України від 13.12.2005 р. N 3162 ( z0479-06 )
"Про затвердження порядку визначення оціночної вартості об'єктів
права інтелектуальної власності, що перебувають у державній
власності, або були створені (придбані) за державні кошти, з метою
зарахування на бухгалтерський облік".
При проведенні інвентаризації дотримуватись вимог, визначених
актами законодавства та роз'ясненнями: - Інструкції по інвентаризації основних засобів,
нематеріальних активів, товарно-матеріально цінностей, грошових
коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. N 69 ( z0202-94 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.08.94 р. за
N 202/412 (із змінами). - Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей,
розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ,
затвердженої наказом Головного управління Державного казначейства
України від 30.10.98 р. N 90 ( z0728-98 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 16.11.98 р. за N 728/3168
(із змінами). - Порядку списання кредиторської заборгованості бюджетних
установ, строк позовної давності якої минув, затвердженого наказом
Державного казначейства України від 08.05.2001 р. N 73
( z0458-01 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25.05.2001 р. за N 458/5649 (із змінами). - Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та
зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,
затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 06.04.98 р.
N 84 ( z0271-98 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.04.98 р. за N 271/2711. - Положення про ведення касових операцій у національній
валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від
15.12.2004 р. N 637 ( z0040-05 ). - Міністерства фінансів України, наданих листом від
12.08.2005 р. N 31-04200-10-5/17045 ( v7045201-05 ) "Щодо
врегулювання питання постановки на бухгалтерський облік об'єктів
права інтелектуальної власності як нематеріальних активів та їх
інвентаризація". - Іншими нормативно-правовими актами.
Результати інвентаризації викласти у пояснювальній записці і
подати одночасно з річним фінансовим звітом за 2009 рік. Зокрема,
подати: - протокол засідання інвентаризаційної комісії; - узагальнена відомість результатів інвентаризації
статей балансу та позабалансових рахунків за формою, що додається; - акти інвентаризації статей балансу та позабалансових
рахунків за встановленою формою; - копії підтвердних документів; - копії актів звірки дебіторської та кредиторської
заборгованості.
Разом з цим, до результатів проведення інвентаризації
додається копія "Балансу" складеного на дату її проведення, тобто
за станом 01.11.2009 року.
Заступник Міністра А.Г.Богомолов

Додаток
до листа Міністерства
культури і туризму
України
06.10.2009 N 573-17/2

УЗАГАЛЬНЕНА ВІДОМІСТЬ
результатів інвентаризації статей
балансу та позабалансових рахунків
станом на 01.11.2009 року

____________________________________________________
(назва підприємства, організації, установи)
----------------------------------------------------------------------------------- | N за |Субрахунок|Найменування| Значиться в | Фактична |Результат: (+) | |описом| | |інвентаризаційному| наявність | лишки (-) | | | | | описі | | недостачі | | | | |------------------+---------------+---------------| | | | | кількість | сума,|кількість|сума,|кількість|сума,| | | | | | грн.| |грн. | |грн. | |------+----------+------------+-----------+------+---------+-----+---------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---------------------------------------------------------------------------------| |Стаття балансу (код рядка Ф1) | |---------------------------------------------------------------------------------| | | |_________ | | | | | | | |------+----------+------------+-----------+------+---------+-----+---------+-----| | | |_________ | | | | | | | |------+----------+------------+-----------+------+---------+-----+---------+-----| | | |_________ | | | | | | | |------------------------------+-----------+------+---------+-----+---------+-----| | Разом: | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------| |Стаття балансу (код рядка Ф1) | |---------------------------------------------------------------------------------| | | |_________ | | | | | | | |------+----------+------------+-----------+------+---------+-----+---------+-----| | | |_________ | | | | | | | |------+----------+------------+-----------+------+---------+-----+---------+-----| | | |_________ | | | | | | | |------------------------------+-----------+------+---------+-----+---------+-----| | Разом: | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------| |Позабалансові рахунки | |---------------------------------------------------------------------------------| | | |_________ | | | | | | | |------+----------+------------+-----------+------+---------+-----+---------+-----| | | |_________ | | | | | | | |------+----------+------------+-----------+------+---------+-----+---------+-----| | | |_________ | | | | | | | |------------------------------+-----------+------+---------+-----+---------+-----| | Разом: | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------
Керівник _______________ ____________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний _______________ ____________________________
бухгалтер (підпис) (ініціали і прізвище)
"___" ____________ 20__ р.вгору