Роз'яснення з складання державних статистичних спостережень з структурної статистики
Держкомстат України; Роз'яснення, Перелік від 25.09.200301-3-01-8/468
Документ v_468202-03, поточна редакція — Прийняття від 25.09.2003

               ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ 
Р О З'Я С Н Е Н Н Я
25.09.2003 N 01-3-01-8/468

Роз'яснення з складання державних статистичних
спостережень з структурної статистики

Загальні положення
1. Дані роз'яснення рекомендовано до використання
підприємствам при складанні державних статистичних спостережень за
формами N 1-підприємництво (річна) та N 1-підприємництво (коротка,
річна) "Звіт про основні показники діяльності підприємства". Крім
того, їх доцільно використовувати при складанні державних
статистичних спостережень за формами N 1-підприємництво
(квартальна) "Звіт про основні показники діяльності підприємства"
та N 1-підприємництво (малі) - піврічна "Звіт про основні
показники діяльності малого підприємства" ( v0237202-03 ).
2. В адресній частині звіту: - реквізит "Найменування організації - складача інформації" -
вказується повне найменування підприємства, що звітує (згідно з
установчими документами); - реквізит "Поштова адреса" - вказується фактична повна
поштова адреса підприємства, що звітує; - сітка кодів заповнюється підприємствами згідно з довідкою
про включення підприємства до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України (ЄДРПОУ); - по рядку 100 "господарська діяльність здійснювалась
протягом ___ місяців звітного періоду" - вказується кількість
місяців звітного періоду, протягом яких фактично здійснювалась
господарська діяльність, тобто діяльність, яка спрямована на
виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт та надання
послуг. 3. У рядках, графах звіту, які не мають показників, ставиться
прочерк.
Показники демографії підприємства
(розділ 1 форм N 1-підприємництво (річна)
та N 1-підприємництво (коротка, річна)
( v0237202-03 )
У розділі 1 звіту підприємство інформує про зміни в
організаційній структурі, що відбулись на підприємстві протягом
звітного року, за чотирма блоками питань: У першому блоці - питання щодо створення підприємства, яке
може відбуватися шляхом: утворення нового підприємства (код - 111). Підприємство
вважається новоствореним у разі створення абсолютно нових факторів
виробництва: нових робочих місць та засобів виробництва або
створення на базі ліквідованого підприємства за умови зміни
основного виду діяльності, виникнення нової правової одиниці
(юридичної особи), яка не є правонаступником ліквідованого
підприємства; злиття підприємств в одне (код - 112). У даному випадку в
результаті злиття підприємств виникає одне нове підприємство, до
якого переходять всі майнові права та обов'язки підприємств, що
злились, і при цьому є ліквідованими; поділу підприємства на декілька (код - 113). Під поділом
підприємства слід розуміти: - поділ підприємства на декілька нових підприємств, до яких
переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частинах
майнові права та обов'язки реорганізованого підприємства, яке при
цьому ліквідується; - утворення підприємства на базі структурного підрозділу (або
кількох). До новоствореного підприємства (або кількох) переходять
за роздільним актом (балансом) майнові права та обов'язки
реорганізованого підприємства, яке при цьому не зникає, а лише
зазнає організаційних змін; поновлення діяльності раніше існуючого підприємства (код -
114). У даному випадку відбувається зміна власника в результаті
продажу, дарування, спадкування підприємства, вкладання внеску до
акціонерного капіталу або зміна правової категорії, наприклад,
підприємець - фізична особа для продовження своєї діяльності
створює підприємство зі статусом юридичної особи. При цьому на
підприємстві зберігається основний вид діяльності та хоча б
половина працюючих на підприємстві; інший (код - 115) - у разі створення підприємства шляхом,
який не вказано в бланку, необхідно вказати його у запропонованій
позиції. У другому блоці - питання щодо структурних змін на
підприємстві: злиття підприємств в одне із збереженням звітуючого (код -
121). У даному випадку ліквідується одне із раніше існуючих
підприємств, а інше (звітуюче), до якого переходять всі майнові
права та обов'язки ліквідованого підприємства, продовжує свою
діяльність. В результаті злиття підприємств в одне нове
підприємство не створюється; злиття-поглинання своїх дочірніх компаній (код - 122)
відповідає інтеграції в підприємство однієї із власних дочірніх
компаній, яка при цьому ліквідується; поділу підприємства на декілька (код - 123). Цю подію
вказують підприємства, від яких відокремились структурні
підрозділи, із збереженням звітуючого; часткового зменшення активів шляхом їх передачі, продажу (код
- 124). Цю подію вказують підприємства в разі зменшення вартості
активів підприємства (основних фондів, нематеріальних активів,
довгострокових фінансових вкладень та інших необоротних активів)
за рахунок продажу, передачі частини підприємства або основних
засобів, що призводить до зміни основного виду економічної
діяльності підприємства; часткового збільшення активів шляхом їх отримання, купівлі
(код - 125). Цю подію вказують підприємства в разі збільшення
вартості активів підприємства (основних фондів, нематеріальних
активів, довгострокових фінансових вкладень та інших необоротних
активів) за рахунок їх отримання, купівлі, що призводить до появи
нового виду економічної діяльності підприємства. Не зазначають цю
подію підприємства, на яких активи збільшились за рахунок
придбання (або отримання) частини стороннього підприємства,
основних фондів з розширенням вже існуючих видів економічної
діяльності на даному підприємстві, тобто нового виду економічної
діяльності не з'явилось; взяття в оренду основних фондів іншого підприємства (код -
126). Цю подію вказують підприємства, які орендують (оперативна
або фінансова оренда) основні фонди іншого підприємства разом із
обслуговуючим персоналом або без обслуговуючого персоналу та
орендують "земельні паї" фізичних осіб. Для довгострокової оренди
датою події є дата, з якої згідно договору орендовано основні
фонди; передачі в оренду основних фондів свого підприємства (код -
127). Цю подію вказують підприємства, які надають в оперативну та
фінансову оренду свої основні фонди іншому підприємству разом із
обслуговуючим персоналом або без обслуговуючого персоналу. Для
довгострокової оренди датою події є дата, з якої згідно договору
здано в оренду основні фонди; інші (код - 128) - заповнюється у випадках, коли на
підприємстві мали місце інші структурні зміни, які не вказані в
бланку. У третьому блоці - питання щодо припинення діяльності
підприємства в результаті: злиття підприємств в одне (код - 131) - відмічають
підприємства, які були ліквідовані в результаті злиття
підприємств; злиття-поглинання своїх дочірніх компаній (код - 132) -
відмічають підприємства - дочірні компанії, які були ліквідовані в
результаті їх поглинання підприємством-засновником; поділу підприємства на декілька (код - 133) - відмічає
підприємство, яке було ліквідоване в результаті поділу
підприємства на декілька; тимчасового призупинення виробництва (код - 134) - відмічає
підприємство, яке протягом звітного року не працювало (не
виготовляло продукції (робіт, послуг), не сплачувало податків),
але в подальшому планує відновити свою діяльність. Для
підприємств, що тимчасово не працювали не тільки в звітному році,
а й в попередніх, датою події є фактична дата призупинення
діяльності; повної ліквідації підприємства (код - 135). У даному випадку
фактори виробництва (основні фонди, робочі місця) зникають без
продажу (передачі) іншим підприємствам; перебування підприємства в процесі ліквідації (код - 136) -
заповнює підприємство, на якому працює ліквідаційна комісія. Датою
події є дата початку роботи ліквідаційної комісії; інше (код - 137) - заповнюється у випадках, коли підприємство
було ліквідовано іншим шляхом, не вказаним у бланку. У четвертому блоці необхідно в разі відсутності будь-яких
організаційних змін на підприємстві зробити відмітку в клітині із
кодом 199. Підприємства, що складають форму N 1-підприємництво (річна),
у розділах 2 - 7 та у додатку приводять показники з урахуванням
місцевих одиниць, наведених у розділі 8.
Показники щодо розподілу обсягу виробленої,
реалізованої продукції (робіт, послуг), кількості
працівників та витрат з виробленої та з реалізованої
продукції (робіт, послуг) за видами економічної
діяльності згідно КВЕД ( v0441217-96 )
(розділ 2 форм N 1-підприємництво (річна),
N 1-підприємництво (коротка, річна) ( v0237202-03 )
У підрозділах 2.1 та 2.2 форми N 1-підприємництво (річна) та
підрозділі 2.1 форми N 1-підприємництво (коротка, річна) у вільних
рядках звіту за зазначеними у звіті показниками вказуються дані за
наявними на підприємстві видами економічної діяльності (основним
та другорядними) за Класифікацією видів економічної діяльності
(КВЕД) відповідно до переліку, який наведено у додатку 1 даних
роз'яснень. За ряд. 200 вказується алгебраїчна сума значень
показників за видами економічної діяльності, зазначеними у звіті.
Додаток 1 містить наступні позиції: графа А - укрупнені
угрупування видів економічної діяльності, графа Б - деталізовані
угрупування видів економічної діяльності, графа С - назви
класифікаційних угрупувань та короткі пояснення до деяких з них. У підрозділі 2.1 форм N 1-підприємництво (річна),
N 1-підприємництво (коротка, річна) вказуються наявні на
підприємстві види економічної діяльності тільки на рівні нижчого
угрупування за кодами, що вказані у графі Б додатка 1. У підрозділі 2.2 форми N 1-підприємництво (річна) дані також
наводяться за видами економічної діяльності, коди яких вказано у
графі Б додатка 1, за виключенням тих, які відмічено знаком "І".
По видах економічної діяльності з позначкою "І" у цьому підрозділі
дані окремо не наводяться, а враховуються в їх укрупнених
угрупуваннях, які в графі А додатка 1 виділено жирним шрифтом з
підкресленням. Приклади. 1) Підприємство займається виробництвом м'яса, субпродуктів
та м'ясних продуктів і складає форму N 1-підприємництво (річна). У
даному випадку підприємство у підрозділі 2.1 вказує види
економічної діяльності за кодами 15.11 та 15.13 (зазначені в графі
Б додатка 1 роз'яснень), а в підрозділі 2.2 вид економічної
діяльності за кодом 15.1 (оскільки, види економічної діяльності за
кодами 15.11 та 15.13 в графі Б відмічені позначкою "І", а їх
укрупненою позицією є 15.1 і в графі А її виділено жирним шрифтом
з підкресленням). 2) Діяльністю підприємства є виробництво круп і воно складає
форму N 1-підприємництво (річна). У підрозділах 2.1 та 2.2
підприємство вказує вид економічної діяльності за кодом 15.61 (для
даного виду економічної діяльності не передбачається виключення у
заповненні підрозділу 2.2 звіту - у графі Б додатка 1 код 15.61
без позначки "І"). 3) Підприємство здійснює роздрібну торгівлю автотоварами і
складає форму N 1-підприємництво (коротка, річна). У даному
випадку підприємство у підрозділі 2.1 вказує вид економічної
діяльності за кодом 50.30.2 (зазначений в графі Б додатка 1
роз'яснень). 4) Підприємство зареєстровано за кодом 01.3 "Вирощування
культур у поєднанні з тваринництвом (змішане сільське
господарство)". За наявності продукції рослинництва та
тваринництва у підрозділах 2.1 та 2.2 підприємство наводить дані
за кодами 01.1 та 01.2. У звіті не розшифровуються допоміжні види діяльності:
транспортні підрозділи, підрозділи з виконання поточного ремонту
та технічного обслуговування, склади, бухгалтерія, обчислювальні
центри, підрозділи, що здійснюють охорону, безпеку та прибирання
приміщень, відділи збуту, зв'язку, кадрів, ін. Ці види діяльності
існують виключно для підтримання основного або другорядного видів
діяльності, не відпускають продукцію (роботи, послуги) за межі
підприємства, їх частка у вартості виготовленої продукції дуже
мала, результатом їх діяльності є послуги, а не товари (за
виключенням інвентарю з короткостроковим терміном використання), і
ці послуги присутні у процесах виробництва практично всіх видів
діяльності. Не відносяться до допоміжних видів економічної діяльності:
виконання будівельних, науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт власними силами, виробництво (або
проведення модернізації, реконструкції, що призводять до
збільшення майбутніх економічних вигод, первинно очікуваних від їх
використання) власними силами машин, обладнання та іншої
продукції, що використовується в подальшому у виробництві на
даному підприємстві. Приклади. 1) На будівельному підприємстві існує підрозділ з
виготовлення будівельних матеріалів (наприклад, збірних
залізобетонних конструкцій), продукція якого використовується при
виконанні будівельно-монтажних робіт. У даному випадку
виготовлення будівельних матеріалів визначається не допоміжним, а
другорядним видом економічної діяльності. У звіті підприємство
вказує наступні основний та другорядний види економічної
діяльності: "будівництво" (код - F) та "виробництво виробів з
бетону для використання в будівництві" (код - 26.61). За ряд. 200
зазначає суму значень показників за вказаними видами діяльності з
кодами F та 26.61. 2) У сільськогосподарському підприємстві, що займається
рослинництвом, є підрозділ з виробництва круп. Останній виготовляє
крупи з зерна, яке вирощене на даному підприємстві. У даному
випадку виробництво круп визначається не допоміжним, а другорядним
видом економічної діяльності. Підприємство у звіті вказує наступні
основний та другорядний види економічної діяльності:
"рослинництво" (код - 01.1) та "виробництво круп та борошна" (код
- 15.61). За ряд.200 зазначає суму значень показників за вказаними
видами діяльності з кодами 01.1 та 15.61. 3) Редакція журналу, яка окрім його видавництва (виготовлення
оригіналу) займається ще його друкуванням (на власному обладнанні
чи замовляючи поліграфічним підприємствам), у звіті вказує два
види діяльності: "видання журналів та інших періодичних
публікацій" (код - 22.13) та "поліграфічна діяльність, не
віднесена до інших угруповань" (код - 22.22). За ряд. 200 зазначає
суму значень показників за вказаними видами діяльності з кодами
22.13 та 22.22. Не визначається як допоміжний вид діяльності виконання робіт
(послуг) власними силами, пов'язаних з поліпшенням об'єкта
(модернізація, добудова, дообладнання, реконструкція, які
призводять до збільшення первісно очікуваних від його використання
майбутніх економічних вигод і які збільшують первинну вартість
основних фондів). Така діяльність є другорядною діяльністю і у
звіті наводиться окремим рядком. Не відображається у звіті здійснення одноразових операцій з
продажу основних та оборотних активів, купівлі-продажу іноземної
валюти тощо, що не визнаються видом економічної діяльності. Економічні показники розділу розраховуються відповідно до
нижчевикладеного. Економічний показник "обсяг виробленої продукції (робіт,
послуг) у діючих цінах (без ПДВ та акцизу)" є вартісною оцінкою
фактично виробленої підприємством продукції і включає продукцію
(роботи, послуги), виготовлену і відвантажену (або передбачену для
відвантаження) іншим підприємствам, структурним одиницям даного
підприємства, а також продукцію (роботи, послуги), виготовлену і
призначену для внутрішнього кінцевого споживання (за виключенням
продукції, використаної для подальшої її переробки в межах одного
виробництва) або інвестування підприємства. Обліковується за
фактичною ціною виробника, прийнятою в установленому порядку, за
вирахуванням податку на додану вартість, акцизу та інших непрямих
податків (за виключенням випадків сплати єдиного податку, в складі
якого є й податок на додану вартість). У випадках виготовлення продукції (робіт, послуг) на умовах
повного або часткового цільового фінансування обсяг виробленої
продукції (робіт, послуг) складається із вартості, що
відшкодовується безпосередньо споживачем, та сум дотацій
(отриманих або які будуть отримані) на відшкодування витрат на
виготовлення продукції за рахунок джерел цільового фінансування
відповідно до офіційних підтверджень щодо цього. Прикладами таких
підтверджень можуть бути розпорядження органу управління, що
здійснює регулювання в даній галузі економіки, обласних (міських,
районних) адміністрацій, угоди між підприємством-виконавцем та
органом, що надає цільове фінансування тощо. Для підприємств, що мають декілька видів економічної
діяльності, сума випуску продукції за окремими видами діяльності
включає продукцію власного виробництва для внутрішніх потреб
підприємства (див. пояснення до цього показника). Підприємства, які утримують на балансі об'єкти
житлово-комунального господарства та соціально-культурного
призначення, роботу цих підрозділів вказують як окремий вид
діяльності. При цьому обсяги виробництва продукції (робіт,
послуг), в разі неможливості визначення їх за діючими цінами,
оцінюються за їх виробничою собівартістю або витратами на випуск
цієї продукції (надання послуг). Обсяг виробництва продукції (робіт, послуг) визначається із
врахуванням вартості продукції (робіт, послуг), виготовленої за
бартерною угодою. Отримана за бартерним контрактом продукція
(роботи, послуги), яка в подальшому реалізується без додаткової
обробки на даному підприємстві в грошовій, натуральній та інших
формах розрахунку відповідно до укладених договорів, є продукцією
"оптової та роздрібної торгівлі; торгівлі транспортними засобами;
послуг з ремонту"; її обсяг визначається за величиною
реалізованого накладення (див. пояснення до визначення продукції
даного виду діяльності). При здійсненні операцій із давальницькою сировиною:
підприємство-виробник до обсягів виробництва продукції включає
тільки вартість робіт (послуг) з переробки давальницької сировини
з урахуванням вартості витрачених допоміжних матеріалів власного
виробництва та покупних (без врахування вартості переробленої
давальницької сировини); підприємство-замовник обсяг виробництва
визначає за вартістю виготовленої на давальницьких умовах
продукції (робіт, послуг), власником якої він є. Вартість
виготовленої продукції (робіт, послуг) при цьому включає вартість
сировини, переданої у виробництво на інше підприємство, оплату
послуг з її переробки та інші незазначені вище витрати
підприємства-замовника з виробництва даної продукції та частку
прибутку. При цьому підприємство-замовник виробництво продукції,
виготовленої на давальницьких умовах, та підприємство-виробник
надання послуг з переробки давальницької сировини відносять до
виду економічної діяльності, до якого відноситься діяльність з
виробництва даної продукції. Підприємства, які залучають до виконання замовлень на
виготовлення промислової, будівельної продукції (робіт, послуг),
на здійснення робіт з досліджень та розробок тощо співвиконавців
(субпідрядників) обсяги виробленої продукції (робіт, послуг)
наводять в частині, що виконується власними силами. Обсяги виробництва продукції, робіт, послуг за окремими
видами економічної діяльності визначаються наступним чином. Обсягом виробництва "сільського господарства, мисливства та
пов'язаних з ними послуг" є вартість продукції у фактичних цінах,
яка складається із вартості виробництва (собівартості) продукції
сільського господарства та суми прибутку (збитку) від її
реалізації, продукції мисливства, яка складається з витрат та
надходжень від ведення мисливського господарства, а також вартості
послуг сільськогосподарського характеру і послуг, пов'язаних з
мисливством, реалізованих на сторону. Обсягом виробництва "лісового господарства та пов'язаних з
ним послугу" є вартість продукції у фактичних оптових цінах
(тарифах) заготівлі продукції лісового господарства, робіт з
закладки, вирощування лісонасаджень, догляду за лісами, їх
захисту, інших робіт та послуг, пов'язаних з веденням лісового
господарства. Обсягом виробництва "рибного господарства" є обсяг продукції,
робіт, послуг у фактичних цінах з риболовства (включаючи переробку
риби безпосередньо на суднах) та риборозведення. Підприємства, що здійснюють рибогосподарську діяльність,
показують вартість готової для реалізації риби і морепродуктів,
іншої продукції рибного господарства (рибопосадковий матеріал
тощо) та виконаних робіт і послуг, пов'язаних з веденням рибного
господарства, в діючих оптових цінах підприємств. При цьому, рибо-
та морепродукція, перероблена на березі, до обсягу продукції
(робіт, послуг) рибного господарства не включається. Обсягом виробництва "добувної промисловості", "обробної
промисловості" та "виробництва та розподілу електроенергії, газу,
води" є вартість виробленої продукції (робіт, послуг), що за
Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД) відноситься до
секцій "C", "D", "E". Оцінюється за цінами франко-вагон станція
відправлення або франко-склад підприємства-виготовлювача за
вирахуванням непрямих податків (ПДВ, акцизу тощо). За ціною
франко-склад підприємства-виготовлювача оцінюється продукція, яка
виготовлена у звітному році і не реалізована, надана споживачам на
безоплатній основі та своїм працівникам в рахунок заробітної
плати, зарахована до складу власних основних засобів. В обсязі виробництва не враховується вартість покупних
електроенергії, води, газу тощо, відпущених іншим підприємствам
без здійснення додаткової промислової обробки на даному
підприємстві, та вартість дооцінки (уцінки) продукції, одержаної
за рахунок курсових різниць, проведення переоцінки
товарно-матеріальних цінностей. Обсягом виробництва "будівництва" є вартість робіт, виконаних
власними силами підприємства, яке займається виконанням
будівельних і монтажних робіт під час нового будівництва,
розширення, реконструкції, переобладнання, реставрації та ремонту
будівель і споруд підрядним або господарським способом. Обсяг виробництва "оптової та роздрібної торгівлі; торгівлі
транспортними засобами; послуг з ремонту" визначається за
величиною реалізованого накладення (торгової націнки), яка є
різницею між вартістю реалізованих товарів у продажних і
купівельних цінах. Послуги з ремонту оцінюються за вартістю
наданих послуг. Обсяг виробництва "готелів та ресторанів" в частині
діяльності ресторанів (підприємств громадського харчування)
прирівнюється до товарообороту ресторанів без ПДВ та акцизного
збору (включає величину торгової націнки та вартість продуктів), в
частині діяльності готелів - до вартості наданих послуг. Обсягом виробництва "транспорту (включаючи зв'язок)" є
вартість фактично наданих послуг від перевезень, діяльності
підприємств з транспортного оброблення вантажів
(вантажно-розвантажувальні, транспортно-експедиційні роботи та
послуги), з складування вантажів, з функціонування транспортної
інфраструктури, діяльності туристичних агентств та бюро подорожей,
послуг із приймання, оброблення, перевезення і доставки поштових
відправлень, грошових переказів та інших послуг зв'язку (включаючи
обслуговування засобів і споруд зв'язку усіх видів) включно з тими
роботами (послугами), оплату за які клієнт ще не здійснив. По трубопровідному транспорту вартість продукції визначається
як вартість фактично наданих послуг з транспортування нафти,
нафтопродуктів, газу та інших продуктів без вартості самих
продуктів. Обсяг виробництва зі складування оцінюється за вартістю
наданих послуг із зберігання вантажів у зерносховищах, елеваторах,
на товарних складах загального призначення, складах-холодильниках,
бункерах тощо, і не враховується вартість товару, прийнятого на
зберігання. Обсяг виробництва з надання туристичних послуг визначається
за величиною маржі, що є різницею між вартістю наданих послуг у
продажних та купівельних цінах і яка не включає вартість придбаних
та реалізованих третім особам туристичних путівок. До обсягу виробництва з "досліджень та розробок" включаються
фундаментальні дослідження (експериментальні або теоретичні
дослідження, спрямовані на одержання нових знань про
закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх
взаємозв'язок), прикладні дослідження (наукова і науково-технічна
діяльність, спрямована на одержання і використання знань для
практичних цілей), проектно-конструкторські і технологічні роботи,
роботи по створенню дослідних зразків (партій) виробів
(продукції), систематичні роботи, які базуються на існуючих
знаннях, практичному досвіді і спрямовані на створення нових або
суттєве удосконалення існуючих матеріалів, продуктів, процесів,
пристроїв, послуг, систем і методів. До обсягу виробництва із здавання під найм (в оренду) житла
(діяльність житлово-експлуатаційних підприємств) включаються суми,
нараховані квартиронаймачам до сплати за надані послуги за
утримання будинків та прибудинкових територій, відшкодувань
понесених витрат (пов'язаних з виробничим процесом) за рахунок
цільового фінансування. Обсягом виробництва таких видів економічної діяльності, як
"операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним
особам", "державне управління", "освіта", "охорона здоров'я та
соціальна допомога", "колективні, громадські та особисті послуги",
"послуги домашньої прислуги", "екстериторіальна діяльність" є
обсяг виробленої і призначеної для реалізації поза межі
підприємства (підрозділу) продукції (робіт, послуг) відповідно до
зазначених видів діяльності. Обсягом виробництва "фінансової діяльності" є вартість
фактично наданих послуг. При відображенні у звіті операцій фінансової діяльності з
купівлі-продажу іноземної валюти, розміщення фінансових коштів
(акцій, облігацій, векселів, цінних паперів) обсяг виробництва
визначається за сумою чистого доходу за виключенням вартості
валюти, фінансових коштів. Випуск страхових послуг складається із суми випусків по
страхуванню та перестрахуванню (останній додається у випадках,
коли він позитивний
). Випуск послуг страхування визначається як сума надходжень
страхових платежів (премій, внесків) по всіх видах страхування
(крім надходження страхових платежів від перестрахувальників),
чистого доходу від інвестування та розміщення коштів страхових
резервів та повернутих сум із централізованих страхових резервних
фондів за різницею виплат страхових сум, страхових відшкодувань та
викупних сум по всіх видах страхування (крім виплат за договорами
перестрахування, тобто виплат перестрахувальникам), величини змін
залишків по всіх страхових резервах (без частини перестраховиків у
цих резервах) та відрахувань у централізовані страхові резервні
фонди. Випуск послуг перестрахування визначається як сума надходжень
страхових платежів (премій, внесків) від перестрахувальників,
частини страхових виплат, страхових відшкодувань і викупних сум,
що отримуються від перестрахувальників, та комісійних винагород за
перестрахування за різницею виплат страхових сум і страхових
відшкодувань, викупних сум перестрахувальникам, частини страхових
платежів (всіх премій, внесків), що сплачуються перестраховикам,
та величини змін залишків страхових резервів перестраховиків. Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) визначається за
ціною продажу відвантаженої за межі підприємства готової продукції
(виконаних робіт, послуг), що зазначена в оформлених як підстава
для розрахунків з покупцями (замовниками) документах (включаючи
продукцію (роботи, послуги) за бартерним контрактом), за
виключенням непрямих податків (податку на додану вартість,
акцизного збору тощо). Продукція визначається реалізованою по
моменту оформлення документів незалежно від надходження платежів
за неї. В обсязі реалізованої продукції враховуються: вартість
транспортних, пакувальних та ін. робіт, що виконуються власними
силами підприємства, навіть якщо вони в рахунках до сплати вказані
окремо, та вартість реалізованих відходів, які утворились в
процесі виробництва. До складу показника не включаються продукція власного
виробництва для внутрішніх потреб підприємства, суми цільових
надходжень (дотацій) на виробництво, суми попередньої оплати
продукції (робіт, послуг), авансові платежі, надходження, що
належать третім особам, знижки на ціни, що надаються оптовим
покупцям. До складу показника повністю включається продукція (роботи,
послуги), що враховується за статтею бухгалтерських рахунків
"Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг)"
(за виключенням вартості транспортних послуг стороннього
підприємства з поставки готової продукції до замовника, яка не є
складовою ціни продажу, і є надходженнями, що належать третім
особам) та частково послуги (роботи) за другорядними видами
економічної діяльності щодо операційної оренди активів,
купівлі-продажу іноземної валюти, доходів від торгових марок,
патентів тощо, що враховуються за статтею "Інші операційні
доходи". Підприємства, які залучають до виконання робіт (послуг) на
умовах субпідряду сторонні підприємства (субпідрядників), за
показником "обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг у діючих
цінах (без ПДВ та акцизу)" вказують загальний обсяг робіт, тобто
із врахуванням робіт, що виконувались субпідрядниками. Між показниками "обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг
(без ПДВ, акцизу)" та "обсяг виробленої продукції, робіт, послуг
(без ПДВ, акцизу)" різниця складається за рахунок: - зміни залишків готової продукції та їх вартості, що
змінилась внаслідок переоцінки; - зміни залишків товарів, придбаних для перепродажу та
реалізованих без додаткової обробки на даному підприємстві; - зміни вартості продукції (робіт, послуг), що виконується на
умовах субпідряду, у зв'язку із внесенням доповнень до контракту
по субпідряду; - вартості товарів (послуг), придбаних для перепродажу та
реалізованих без додаткової обробки на даному підприємстві; - вартості продукції (робіт, послуг), що виконується на
умовах субпідряду сторонніми підприємствами (субпідрядниками); - вартості продукції власного виробництва для внутрішніх
потреб підприємства; - сум цільових надходжень (дотацій) на виробництво. Показник "середня кількість працівників" розраховується як
алгебраїчна сума середньооблікової кількості штатних працівників
облікового складу (рядок 510) та середньої кількості позаштатних
працівників, тобто працюючі за договорами та зовнішні сумісники
(рядок 520) (методика розрахунку вищезазначених показників
викладена в поясненнях до розділу 5 даних роз'яснень). За видами
економічної діяльності кількість працівників, зайнятих в
технологічно взаємопов'язаних виробництвах, та працівників, які
безпосередньо не виготовляють продукцію, не надають послуг (апарат
управління, допоміжні виробництва), розподіляється за базою
розподілу: години праці, прямі витрати, обсяг господарської
діяльності. Кількість працівників, які виготовляють продукцію для
внутрішніх потреб підприємства, зазначається за тим видом
економічної діяльності, продукцію якого вони безпосередньо
виготовляють, незалежно від того чи здійснюється її реалізація за
межі підприємства. По рядку 250 наводиться обсяг продукції власного виробництва
для внутрішніх потреб підприємства, а саме - для її власного
кінцевого використання або інвестування (із обсягу виробленої
продукції (робіт, послуг) по окремих видах економічної
діяльності). Продукцією, виробленою для внутрішнього споживання, є
продукція, що не продається стороннім підприємствам (або як
виключення - відокремленим структурним підрозділам даного
підприємства) і використовується виключно структурними
підрозділами даного підприємства (за виключенням продукції,
використаної для подальшої її переробки в межах одного
виробництва). Вартість показника оцінюється за діючими фактичними
цінами виробництва на даний вид продукції (робіт, послуг), в разі
їх відсутності, за величиною собівартості виробництва цієї
продукції або прирівнюється до витрат на випуск цієї продукції
(надання послуг), скоригованих на величину залишків незавершеного
виробництва. До продукції, виготовленої власними силами для інвестування
свого підприємства, включаються продукція, що являє собою основні
матеріальні (будівлі, споруди, машини, обладнання, ін.) та
нематеріальні (програмне забезпечення, ін.) активи, та роботи з
поліпшення основних активів (модернізація, модифікація, добудова,
дообладнання, реконструкція тощо), що призводять до збільшення
майбутніх економічних вигод, первинно очікуваних від використання
об'єкта основних фондів. Вартісною оцінкою продукції, виготовленої
власними силами для інвестування свого підприємства, є виробнича
собівартість її виробництва. Приклади.
------------------------------------------------------------------------------ | N |Види |Код за |Обсяг виробленої |Обсяг |Продукція | | |економічної |КВЕД |продукції, робіт, |реалізованої |власного | | |діяльності | |послуг (без ПДВ, |продукції, |виробництва | | | | |акцизу) у діючих |робіт, |для | | | | |цінах, тис. грн. |послуг (без |внутрішніх | | | | | |ПДВ, акцизу), |потреб | | | | | |тис. грн. |підприємства,| | | | | | |тис. грн. | |----+---------------+-------+------------------+--------------+-------------| | 1 |На підприємстві| 200 | 525,0 | 420,0 | 80,0 | | |всього - у тому| | | | | | |числі: | | | | | | |---------------+-------+------------------+--------------+-------------| | |- продукції | F | 420,0 | 420,0 | - | | |будівництва | | | | | | |---------------+-------+------------------+--------------+-------------| | |- виробів з | 26.61 | 105,0 | - | 80,0 | | |бетону | | | | | |----------------------------------------------------------------------------| |Пояснення. Виготовлені на підприємстві вироби з бетону передано | |своєму будівельному підрозділу на суму 80 тис. грн., реалізація | |за межі підприємства не здійснювалась. Підприємство не отримує | |дотацій і не мало залишків готової продукції на початок року. У | |даному випадку вартість продукції власного виробництва для | |внутрішніх потреб підприємства дорівнює 80 тис. грн. При цьому | |вартість виробів з бетону включена до обсягу виробництва | |продукції будівництва як складова матеріальних витрат. По | |виробництву бетону різниця між даними по обсягу виробленої та | |реалізованої продукції склалась за рахунок: продукції власного | |виробництва для внутрішніх потреб (80 тис. грн.) та частки | |продукції, яку не передано будівельному підрозділу і яка | |знаходиться на складі (25 тис. грн.). | |----------------------------------------------------------------------------| |2 |На підприємстві| 200 | 410,0 | 270,0 | 40,0 | | |всього - у тому| | | | | | |числі: | | | | | | |---------------+-------+------------------+--------------+-------------| | |- продукції | 01.1 | 340,0 | 210,0 | 40,0 | | |рослинництва | | | | | | |---------------+-------+------------------+--------------+-------------| | |- круп'яних | 15.61 | 70,0 | 60,0 | - | | |виробів | | | | | |----------------------------------------------------------------------------| |Пояснення. Вирощене підприємством зерно реалізовано за межі | |підприємства на суму 210 тис. грн., передано своєму підрозділу | |для виготовлення круп на суму 40 тис. грн. Підприємство не | |отримувало дотацій. У даному випадку вартість продукції власного | |виробництва для внутрішніх потреб підприємства дорівнює 40 тис. | |грн. При цьому вартість зерна врахована при розрахунку обсягу | |промислового виробництва (виробництва круп) як складова | |матеріальних витрат. По продукції рослинництва різниця між | |даними по обсягу виробництва та реалізації склалась за рахунок: | |продукції власного виробництва для внутрішніх потреб (40 тис. | |грн.) та залишків готової продукції на складі (сальдо - 90 тис. | |грн.). По виробництву круп різниця між обсягами виробленої та | |реалізованої продукції склалась за рахунок залишків готової | |продукції на складі (сальдо - 10 тис. грн.). | |----------------------------------------------------------------------------| |3 |На підприємстві| | 500,0 | 350,0 | 80,0 | | |всього - у тому| | | | | | |числі: | | | | | | |---------------+-------+------------------+--------------+-------------| | |- виробництво | 29.24 | 420,0 | 350,0 | - | | |інших машин | | | | | | |загального | | | | | | |призначення | | | | | | |---------------+-------+------------------+--------------+-------------| | |- ремонт | 29.4 | 80,0 | - | 80,0 | | |верстатів | | | | | |----------------------------------------------------------------------------| |Пояснення. На даному підприємстві власними силами здійснювалось | |поліпшення (капітальний ремонт) власних верстатів, що збільшує | |вартість основних засобів, вартість якого 80 тис. грн. Виконання | |цієї роботи враховується в обсягах виробництва і є продукцією | |власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства. По | |виробництву інших машин загального призначення різниця між | |обсягами виробленої та реалізованої продукції склалась за | |рахунок залишків готової продукції на складі. Дане підприємство | |дотацій не отримувало. | ------------------------------------------------------------------------------
За показником "витрати на виробництво продукції (робіт,
послуг)" враховуються витрати, які пов'язані з виготовленням
(наданням) у звітному періоді продукції (послуг). Заповнення показників витрат на виробництво продукції (робіт,
послуг) і у тому числі за елементами здійснюється на підставі
регістрів бухгалтерського обліку: рахунків класу 8 "Витрати за
елементами", рахунків класу 9 "Витрати діяльності" (за умови
прийняття підприємством рішення про застосування для обліку витрат
тільки рахунків класу 9), рахунку 15 "Капітальні інвестиції" (в
частині витрат на виготовлення власними силами продукції (робіт,
послуг), направленої на інвестування свого підприємства), рахунку
23 "Виробництво" (за умови прийняття підприємством рішення про
застосування для обліку витрат тільки рахунків класу 9 та в
частині обліку витрат на виробництво продукції власного
виробництва для внутрішнього споживання), інше, вимог Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" ( z0027-00 ),
інших, та даних роз'яснень. За складовими показник "витрати на виробництво продукції,
робіт, послуг" включає витрати, які в частині виробленої у
звітному періоді продукції входять до складу статей
бухгалтерського обліку "виробнича собівартість продукції (робіт,
послуг)", "адміністративні витрати", "витрати на збут" та окремі
елементи статті "інші операційні витрати". По видах економічної діяльності, що представлені продукцією
власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства, витрати
(за відсутності повних даних) дорівнюють виробничій собівартості
цієї продукції, вартість якої включається до загального показника
в цілому по підприємству щодо витрат на виробництво продукції
(робіт, послуг). Приклади.
-------------------------------------------------------------------- | N |Види економічної |Код за | Витрати на |Операційні | | |діяльності |КВЕД |виробництво продукції |витрати з | | | | |(робіт, послуг), |реалізованої| | | | | тис. грн. |продукції | | | | |----------------------|(робіт, | | | | |всього |з них |послуг), | | | | | |матеріальні |тис. грн. | | | | | |витрати | | |----+-----------------+-------+--------+-------------+------------| | 1 |На підприємстві | | 300,0 | 216,0 | 180,0 | | |всього - у тому | | | | | | |числі: | | | | | | |-----------------+-------+--------+-------------+------------| | |- рослинництво |01.1 | 100,0 | 62,0 | - | | |(вирощування | | | | | | |цукрового | | | | | | |буряка) | | | | | | |-----------------+-------+--------+-------------+------------| | |- виробництво |15.83 | 200,0 | 154,0 | 180,0 | | |цукру | | | | | |------------------------------------------------------------------| |Пояснення. При вирощуванні цукрового буряка підприємство | |витратило 100,0 тис. грн. Реалізація поза межі підприємства не | |здійснювалась - увесь вирощений буряк використано у виробництві | |цукру. У звіті окремо зазначаються витрати на виробництво | |цукрового буряка та виробництво цукру. При обрахуванні витрат на | |виробництво цукру витрати на вирощування цукрового буряка (100,0 | |тис. грн.) враховано в складі витрат за даним видом економічної | |діяльності і у тому числі матеріальних. Сума витрат з | |виробництва цукрового буряка врахована в загальних витратах по | |підприємству в цілому. | | | |В той же час витрати на вирощування цукрового буряка не | |зазначаються за показником "операційні витрати з реалізованої | |продукції (робіт, послуг)". Різниця між витратами на виробництво | |продукції та операційними витратами з реалізованої продукції по | |підприємству в цілому має місце за рахунок вартості продукції | |власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства та | |залишків готової продукції на складі. | |------------------------------------------------------------------| | 2 |На підприємстві | | 150,0 | 105,0 | 115,0 | | |всього - у тому | | | | | | |числі: | | | | | | |-----------------+-------+--------+-------------+------------| | |- виробництво |15.61 | 40,0 | 30,0 | 10,0 | | |борошна | | | | | | |-----------------+-------+--------+-------------+------------| | |- виробництво |15.82 | 110,0 | 75,0 | 105,0 | | |пирогів, | | | | | | |тістечок | | | | | |------------------------------------------------------------------| |Пояснення. Вироблене підприємством борошно частково передано | |своїй місцевій одиниці для виготовлення пирогів та тістечок. У | |звіті окремо приводяться витрати на виробництво борошна та | |виробництво пирогів та тістечок. При обрахуванні витрат на | |виробництво пирогів та тістечок витрати на виробництво борошна, | |яке було використане при їх випічці, включено до складу витрат | |за даним видом економічної діяльності і у тому числі | |матеріальних. Сума витрат з виробництва борошна, використаного | |для випічки пирогів та тістечок, врахована також і в загальних | |витратах по підприємству в цілому. | | | |В той же час витрати на виробництво борошна, яке спожите на | |даному підприємстві, не зазначаються за показником "операційні | |витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг)". Різниця між | |витратами на виробництво продукції та операційними витратами з | |реалізованої продукції по підприємству в цілому має місце за | |рахунок вартості продукції власного виробництва для внутрішніх | |потреб підприємства та залишків готової продукції на складі. | --------------------------------------------------------------------
Не включаються до складу показника суми, що виплачені в
погашення заборгованості минулих періодів, авансові платежі в
рахунок майбутніх періодів, витрати з оплати стороннім
підприємствам послуг з поліпшення (модернізації, добудови,
дообладнання, реконструкції тощо) будівель і споруд, що призводять
до збільшення майбутніх економічних вигод, первинно очікуваних від
їх використання, вартості роялті. До складу елемента "Матеріальні витрати" включається вартість
витрачених у виробництві: сировини і основних матеріалів,
напівфабрикатів та комплектуючих виробів, палива і енергії,
будівельних матеріалів, запасних частин, тари й тарних матеріалів,
допоміжних та інших матеріалів (наприклад, канцелярське приладдя,
продукти на лікувально-профілактичне харчування працівників), а
також вартість виконаних для підприємства робіт і послуг
виробничого та невиробничого характеру (здійснення окремих
операцій з виробництва продукції, обробки сировини й матеріалів;
оплата підприємствами-замовниками послуг з переробки давальницької
сировини; проведення іспитів з випробування сировини й матеріалів,
які використовуються у виробництві; транспортні послуги, які є
складовою технологічного процесу виробництва, тощо). В складі показника враховуються витрати на сплату послуг
сторонніх підприємств з поточного обслуговування та ремонту
основних фондів (крім транспортних засобів, офісної та
комп'ютерної техніки). За даним показником також враховуються витрати, пов'язані з
використанням природної сировини (відрахування на покриття витрат
на геологорозвідку та геологорозшук корисних копалин, на
рекультивацію земель, плата за деревину, продану на пні, плата за
воду, що вибирається з водогосподарських систем у межах
затверджених лімітів, а також платежі за використання інших
природних ресурсів, за викиди і скиди забруднюючих речовин у
навколишнє природне середовище, розміщення відходів та інші види
шкідливого впливу у межах ліміту). Не включаються до матеріальних витрат вартість придбаного для
перепродажу товару (послуг) та вартість покупних матеріалів
(електроенергії, газу, нафтопродуктів тощо), які реалізуються без
додаткової обробки на даному підприємстві. До складу елемента "Амортизація" включається сума нарахованої
і відображеної в бухгалтерському обліку амортизації всіх основних
фондів та нематеріальних активів (включаючи житловий фонд), інших
необоротних матеріальних активів. До складу елемента "Витрати на оплату праці" включаються
заробітна плата за окладами, тарифами, премії, матеріальна
допомога та заохочення, компенсаційні виплати, оплата відпусток та
іншого невідпрацьованого часу, інші виплати на оплату праці. Базові складові показника "витрати на оплату праці"
враховуються за показником "фонд оплати праці". Розбіжності між
даними показниками існують: а) за рахунок обліку за показником "витрати на оплату праці": - витрат підприємства, що здійснюються згідно чинного
законодавства на оплату перших п'яти днів тимчасової
непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної
з нещасним випадком на виробництві; - вихідної допомоги при припиненні трудового договору; - іншого; б) рахунок обліку за показником "фонд оплати праці": - позик, виданих працівникам підприємства для поліпшення
житлових умов; - сум прибутку, спрямованих на придбання акцій (для
працівників трудового колективу); - коштів, спрямованих на викуп майна підприємств членами
трудового колективу за рахунок коштів підприємства (або коштів,
взятих у позику в установах банків, з початку її погашення) з
моменту персоніфікації; - витрат у розмірі страхових внесків підприємства, пов'язаних
з добровільним страхуванням працівників, якщо договір страхування
передбачає виплату обумовленої суми застрахованій фізичній особі
незалежно від виникнення страхового випадку по закінченню терміну
страхового договору; - сум добових у зв'язку зі службовими відрядженнями,
нарахованих в розмірах, що перевищують законодавчо встановлені
норми відшкодування таких витрат; - компенсаційних виплат працівникам, які постраждали від
аварії на ЧАЕС (оплата додаткових відпусток, надбавки за роботу на
територіях радіоактивного забруднення); - витрат на оплату праці працівників, які в бухгалтерському
обліку визнані витратами майбутніх періодів; - сум, що виплачуються працівникам, які перебувають у
відпустці з ініціативи адміністрації, з частковим збереженням
заробітної плати; - сум, що виплачуються працівникам, які брали участь у
страйках; - оплати праці працівників з виконання робіт з капіталізації
підприємства, що не визнається продукцією власного виробництва для
внутрішніх потреб підприємства (наприклад, транспортування,
установка, монтаж, налагодження придбаних основних засобів
власними силами); - виплат працівникам заробітної плати, премій, матеріальної
допомоги за рахунок внесків інших підприємств (установ,
організацій); - витрат, пов'язаних з наданням безкоштовного проїзду
працівників залізничного, авіаційного, морського, річкового,
автомобільного транспорту та міського електротранспорту; - оплати додатково наданих за рішенням трудового колективу
(не передбачених законодавством) відпусток, в тому числі жінкам,
які виховують дітей; - доплат і надбавок до державних пенсій працюючим
пенсіонерам; - інших витрат, що мають індивідуальний характер (оплата
квартир та найманого житла, продовольчих та непродовольчих
товарів, проїзних квитків та ін.); - здешевлення вартості харчування працівників як готівкою,
так і за безготівковими розрахунками в їдальнях, буфетах,
профілакторіях; - іншого. До складу елемента "Відрахування на соціальні заходи"
включаються: відрахування, що здійснюються відповідно до чинного
законодавства на пенсійне забезпечення, на соціальне страхування,
страхові внески на випадок безробіття, відрахування на
індивідуальне страхування персоналу підприємства, відрахування на
інші соціальні заходи. Згідно чинного законодавства загальнообов'язковими
відрахуваннями на соціальні заходи є: - у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими народженням та похованням: 2,5 % суми фактичних витрат
на оплату праці; - на випадок безробіття: 2,5 % суми фактичних витрат на
оплату праці; - на державне пенсійне страхування - 32 % від фактичних
витрат на оплату праці; при цьому для окремих підприємств
передбачено спеціальний порядок, а також передбачено збір з
окремих видів господарських операцій (купівлі валют, продажу
ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і
дорогоцінного каміння та інших); - у зв'язку з нещасним випадком на виробництві та професійним
захворюванням, які спричинили втрату працездатності, розмір
страхового внеску для кожного підприємства розраховується Фондом
соціального страхування від нещасних випадків відповідно до
Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та
організацій на загальнообов'язкове соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. З 1 січня 2004 року відрахування на державне пенсійне
страхування буде здійснюватися відповідно до Закону України від
09.07.2003 р. N 1058-IV ( 1058-15 ) "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування". До складу елемента "Інші операційні витрати" включаються
витрати операційної діяльності, що пов'язані з виробництвом
продукції (робіт, послуг) і не увійшли до складу елементів,
вказаних вище, зокрема, витрати на відрядження в межах
встановлених норм, вартість послуг сторонніх підприємств (зв'язку,
транспорту, освіти, охорони здоров'я, з поточного обслуговування
та ремонту транспортних засобів, офісної та комп'ютерної техніки
та ін.), плата за розрахунково-касове обслуговування, сума
податків, зборів, обов'язкових платежів (за виключенням тих, що
пов'язані з використанням природної сировини, та податку на додану
вартість, податку на прибуток), втрати від псування цінностей,
сума фінансових санкцій (штрафи, пені, неустойки, крім тих, що
пов'язані із сплатою податку на додану вартість, податку на
прибуток), орендна плата, витрати підприємства з виплати стипендій
студентам, які навчаються в учбових навчальних закладах за
направленням підприємства тощо. Не враховуються у складі елемента "Інші операційні витрати" і
не включаються до жодного із елементів витрат на виробництво:
собівартість реалізованих оборотних активів (у тому числі
іноземної валюти), сума безнадійної дебіторської заборгованості та
відрахування на створення резерву сумнівних боргів, сума поточної
дебіторської заборгованості, щодо якої створення резерву сумнівних
боргів не передбачено, дисконт по векселях, витрати на проценти за
користування отриманими кредитами, втрати від операційної курсової
різниці, втрати від знецінення запасів; благодійна та спонсорська
допомога, вартість транспортних послуг стороннього підприємства з
поставки готової продукції до місця призначення, яка не є
складовою ціни продажу. Підприємства, що сплачують єдиний, фіксований податок та
торговий патент, включають їх до витрат на виробництво за
елементом "інші операційні витрати". Розподіл показників витрат на виробництво продукції (робіт,
послуг) (у тому числі за елементами витрат) за видами економічної
діяльності здійснюється наступним чином: - в частині виробничої собівартості продукції (робіт, послуг)
на підставі пооб'єктного обліку на рахунках 15, 23 та рахунків
класу 8; - в частині загальновиробничих витрат відповідно до п. 16
П(С)БО 16 ( z0027-00 ): "Змінні загальновиробничі витрати
розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази
розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності,
прямих витрат тощо), виходячи з фактичної потужності звітного
періоду. Постійні загальновиробничі витрати розподіляються на
кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці,
заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо) при
нормальній потужності. Нерозподілені постійні загальновиробничі
витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції
(робіт, послуг) у періоді їх виникнення. Загальна сума
розподілених та нерозподілених постійних загальновиробничих витрат
не може перевищувати їх фактичну величину"; - в частині адміністративних витрат, витрат на збут та інших
операційних витрат відповідно до самостійно визначеної
підприємством бази розподілу. Для розподілу адміністративних
витрат (постійних та змінних) прийнятною може бути вищевикладена
методика розподілу загальновиробничих витрат. Витрати на збут та
інші операційні витрати між окремими видами продукції можуть бути
розподілені пропорційно обсягу виробленої (реалізованої) продукції
або виробничої собівартості продукції. За показником "операційні витрати з реалізованої продукції,
робіт, послуг" враховуються витрати з виготовлення продукції та
надання послуг, які було реалізовано у звітному періоді. Показник "операційні витрати з реалізованої продукції, робіт,
послуг" не включає витрати, що не пов'язані з основним або
другорядними видами економічної діяльності. За складовими показник "операційні витрати з реалізованої
продукції, робіт, послуг" включає витрати статей бухгалтерського
обліку "собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)", "адміністративні витрати", "витрати на збут" та окремі
елементи статті "інші операційні витрати" в частині діяльності, що
визнається основною або другорядною. За даним показником відображаються витрати на продукцію, яка
реалізована у звітному періоді (див. пояснення до даного
показника). В її складі не враховуються витрати щодо готової
продукції, яка вироблена у звітному періоді і знаходиться на
складі, та продукції, яка знаходиться в незавершеному виробництві.
В той же час за даним показником обліковуються витрати з
продукції, виготовленої в попередніх періодах, а реалізованої у
звітному. На відміну від показника "витрати на виробництво продукції
(робіт, послуг)" до складу показника "операційні витрати з
реалізованої продукції, робіт, послуг" включається собівартість
реалізованого товару (перепроданого без додаткової обробки на
підприємстві). Не враховуються у складі операційних витрат з реалізованої
продукції за жодним із елементів: собівартість реалізованих
оборотних активів (у тому числі іноземної валюти) (за виключенням
випадків, коли ці операції є видом економічної діяльності), сума
безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування на
створення резерву сумнівних боргів, сума поточної дебіторської
заборгованості, щодо якої створення резерву сумнівних боргів не
передбачено, дисконт по векселях, витрати на проценти за
користування отриманими кредитами, втрати від операційної курсової
різниці, втрати від знецінення запасів, благодійна та спонсорська
допомога, вартість транспортних послуг стороннього підприємства з
поставки готової продукції до місця призначення, яка не є
складовою ціни продажу, витрати на продукцію власного виробництва
для внутрішніх потреб підприємства, тобто продукцію, яка не
реалізується третім особам, а повністю споживається самим
підприємством (див. пояснення показника "витрати на виробництво
продукції (робіт, послуг)"). У квартальній звітності показник "операційні витрати з
реалізованої продукції, робіт, послуг" групується на: "матеріальні
витрати", "вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу
та реалізованих без додаткової обробки на даному підприємстві",
"амортизаційні відрахування", "витрати на оплату праці",
"відрахування на соціальні заходи", "інші операційні витрати". До складу елемента "Матеріальні витрати", окрім складових, що
враховуються за відповідним показником при обчисленні витрат з
виробленої продукції (робіт, послуг), включається також оплата
робіт, виконаних субпідрядниками. Не враховуються у складі матеріальних витрат: собівартість
придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки
товарів (послуг) та вартість покупних матеріалів (електроенергії,
газу, нафтопродуктів тощо), реалізованих без додаткової обробки на
даному підприємстві, а обліковується за показником "Вартість
товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без
додаткової обробки на даному підприємстві", у тому числі окремо
зазначається вартість послуг, придбаних для подальшого перепродажу
іншим підприємствам (наприклад, придбання місць для реклами,
послуг по операціях з нерухомістю).
Показники щодо окремих видів витрат
на виробництво продукції (робіт, послуг)
(розділ 3 форми N 1-підприємництво (річна)
та розділ 2.2, 3 форми N 1-підприємництво
(коротка, річна) ( v0237202-03 )
Із загального по підприємству обсягу витрат за елементом
"матеріальні витрати" по рядку 262 вказуються витрати на паливо
(кам'яне та буре вугілля, дрова для опалення, торф паливний,
брикети вугільні, кокс металургійний, коксик та коксовий дрібняк
сухі, нафта, включаючи газовий конденсат, світлі нафтопродукти,
мазут топковий, дизельне пальне, газ горючий природний, газ
коксовий, газ доменний та інші види). Із загального по підприємству обсягу витрат за елементом
"інші операційні витрати" вказуються: - по рядку 310 - витрати на службові відрядження в межах
норм, передбачених законодавством, із виділенням окремо по рядку
315 витрат на добові; - по рядку 330 - плата за операційну оренду основних фондів
(включаючи землю) та інших необоротних активів виробничого,
загальновиробничого, загальногосподарського призначення та
засобів, пов'язаних із збутом продукції, із виділенням окремо по
рядку 335 витрат на операційну орендну плату за землю; - по рядку 340 - сума податків, зборів, обов'язкових платежів
та штрафних санкцій, що враховуються у складі інших операційних
витрат. Блок питань за рядками 349 - 380 включає показники щодо
здійснення операцій з давальницькою сировиною. По рядку 349 підприємства, які протягом звітного року
замовляли виготовлення продукції (робіт, послуг) на сторонніх
підприємствах на умовах надання останнім давальницької сировини
(сировини, основних матеріалів, комплектуючих, необхідних за
технологією виробництва для виготовлення даної продукції),
вказують відповідь "Так", в протилежному випадку - "Ні". Підприємства-замовники, що працювали за договорами з
виготовлення продукції (робіт, послуг) з давальницької сировини,
наводять: по рядку 350 - вартість давальницької сировини,
переданої для переробки сторонньому підприємству і використаної у
виробництві, по рядку 360 - оплату послуг (робіт), виконаних
сторонніми підприємствами з переробки давальницької сировини, по
рядку 365 - обсяг виготовленої на давальницьких умовах продукції
(робіт, послуг) без ПДВ та акцизу і призначеної для реалізації без
додаткової обробки на даному підприємстві, у тому числі по рядку
370 - продукцію добувної, обробної промисловості та
електроенергетики, по рядку 375 - продукцію будівництва, по рядку
380 - інших видів економічної діяльності. Блок питань зарядками 381 - 386 включає показники з виконання
робіт (послуг) на умовах субпідряду. У рядку 381 підприємства, які протягом року залучали до
виконання робіт (послуг) на умовах субпідряду сторонні
підприємства (субпідрядників), вказують відповідь "Так", в
протилежному випадку - "Ні". Підприємства-підрядники, які за рядком 381 вказали відповідь
"Так", із загального по підприємству обсягу реалізованої продукції
(робіт, послуг) зазначають за рядком 382 обсяг реалізованої
продукції (робіт, послуг), виконаної субпідрядником на умовах
субпідряду і розподіляють його за видами економічної діяльності:
за рядком 383 - продукцію добувної, обробної промисловості та
електроенергетики, за рядком 384 - продукцію будівництва, за
рядком 385 - продукцію досліджень та розробок, за рядком 386 -
інших видів економічної діяльності.
Показники щодо запасів
(розділ 4 форми N 1-підприємництво (річна)
( v0237202-03 )
Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9
"Запаси" ( z0751-99 ) запаси визнаються активом, якщо існує
ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні
вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути
достовірно визначена. Активами є запаси, які: - утримуються для подальшого продажу за умов звичайної
господарської діяльності; - перебувають у процесі виробництва з метою подальшого
продажу продукту виробництва; - утримуються для споживання під час виробництва продукції,
виконання робіт та надання послуг, а також управління
підприємством. По рядку 410 вказується фактична вартість запасів сировини,
основних та допоміжних матеріалів, палива, покупних
напівфабрикатів і комплектуючих виробів, малоцінних та
швидкозношуваних предметів, запасних частин, тари, будівельних
матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання в ході
нормального операційного циклу. По рядку 420 відображається вартість дорослих тварин на
відгодівлі і в нагулі, птиці, звірів, кроликів, дорослих тварин,
вибракуваних із основного стада для реалізації, та молодняку
тварин. По рядку 440 вказуються витрати на незавершене виробництво та
незавершені роботи (послуги), вартість напівфабрикатів власного
виробництва і валова заборгованість замовників за будівельними
контрактами. Цей показник оцінюється за собівартістю виробництва і
не містить в собі частини загальногосподарських і адміністративних
витрат та витрат на збут, які за Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 16 "Витрати" ( z0027-00 ) розглядаються
повністю як витрати звітного періоду і не підлягають розподілу між
незавершеним виробництвом і випуском готової продукції.
Підприємства з тривалим циклом виробництва не включають до складу
цього показника вартість виконаних етапів, що прийняті замовником,
оформлені відповідними документами і включені до обсягів
виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг). По рядку 450 наводяться запаси виробів на складі, обробка
яких закінчена та які пройшли випробування, приймання,
укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками.
Продукція, яка не відповідає наведеним вимогам (крім браку), та
роботи, які не прийняті замовником, вказуються у складі
незавершеного виробництва. По рядку 460 показується без суми торгових націнок вартість
товарів, які придбані підприємствами для наступного продажу, тобто
для реалізації без їх подальшої обробки на даному підприємстві. По рядку 470 підприємства вказують вартість сировини,
матеріалів, комплектуючих тощо та послуг, придбаних протягом
звітного року для забезпечення виробничого процесу. Показник
включає: - вартість сировини, основних і допоміжних матеріалів,
покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин,
тари, тварин на вирощуванні і відгодівлі та інших матеріальних
цінностей; - вартість всіх спожитих послуг (включаючи виробничі),
наданих сторонніми підприємствами (наприклад, з оренди основних
засобів та нематеріальних активів, із зв'язку, із
інформаційно-обчислювального обслуговування, з охорони, з пожежної
безпеки, з виготовлення продукції на давальницьких умовах, з
ремонту будівель, споруд, передавальних пристроїв, машин та
обладнання, транспортних засобів, вартість якого відноситься до
собівартості продукції, транспортні послуги та інші). Із загальної суми придбаних у звітному році сировини,
матеріалів, комплектуючих та послуг по рядку 475 вказуються
витрати на придбання енергії (електро- та теплоенергії), по рядку
476 - витрати на придбання палива (кам'яне та буре вугілля, дрова
для опалення, торф паливний, брикети вугільні, кокс металургійний,
коксик та коксовий дрібняк сухі, нафта, включаючи газовий
конденсат, світлі нафтопродукти, мазут топковий, дизельне пальне,
газ горючий природний, газ коксовий, газ доменний та інші види). По рядку 480 наводиться вартість придбаних протягом звітного
року товарів, послуг для їх подальшого перепродажу без додаткової
обробки на даному підприємстві. Послугами, що придбані для
подальшого перепродажу іншим підприємствам, можуть бути: придбання
місця для реклами, послуги по операціях із нерухомістю. Вартість товарів, придбаних для перепродажу, але використаних
у виробничому процесі, відображається за рядком 470 і не
враховується за рядком 480. Аналогічно вартість виробничих запасів (сировини, матеріалів
та ін.), в подальшому проданих без додаткової обробки на даному
підприємстві, відображається за рядком 480 і не враховується за
рядком 470. Оцінка вартості придбаних сировини, матеріалів, комплектуючих
та товарів здійснюється згідно Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 9 "Запаси" ( z0751-99 ), відповідно до
якого вони обліковуються за первісною вартістю, яка є їх
собівартістю і включає наступні витрати: - суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику
(продавцю) за вирахуванням непрямих податків; - суми ввізного мита; - суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які
не відшкодовуються підприємству; - транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю
запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні
роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця
їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків
транспортування запасів); - інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням
запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для
використання у запланованих цілях. Первісною вартістю запасів, виготовлених власними силами, є
їх виробнича собівартість.
Показники щодо кількості працівників та оплати їх праці
(розділ 5 форми N 1-підприємництво (річна) та розділ
4 форми N 1-підприємництво (коротка, річна)
( v0237202-03 )
Заповнення рядка 510 здійснюється відповідно до п. 3.3
Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих у
народному господарстві України, затвердженої наказом Мінстату
України від 07.07.95 N 171 ( z0287-95 ) та зареєстрованої
Мін'юстом України 07.08.95 за N 287/823, зі змінами, затвердженими
наказом Держкомстату від 18.02.99 N 67 ( z0145-99 ),
зареєстрованими Мін'юстом України від 09.03.99 за N 145/3438. Розрахунок середньої кількості позаштатних працівників
(працюючих за договорами цивільно-правового характеру та зовнішніх
сумісників) (ряд. 520) здійснюється: - за наявності систематичного обліку явок та неявок на роботу
зазначених категорій працівників - згідно з порядком, визначеним
пп. 3.3.1 - 3.3.3 вищезгаданої Інструкції ( z0287-95 ); - у разі відсутності обліку робочого часу (наприклад, при
укладанні договору на виконання визначеного обсягу робіт у
встановлений термін) - як середня хронологічна на підставі даних
про кількість працівників відповідної категорії на початок кожного
місяця за формулою:

K на 01.01.2002 : 2 + K на 01.02.2002 + ... + K на 01.n.2002 + -------------------------------------------------------------- n
+ K на 31.12.2002 : 2 ---------------------,
де K - кількість працівників, n - 12 місяців.
Рядок 530 заповнюють підприємства приватної форми власності.
В ньому відображається кількість працівників, винагорода яких не є
заробітною платою, а прямо залежить від прибутку (або можливості
його отримання), що утворюється від виробництва товарів та послуг.
До таких працівників відносяться власники (засновники)
підприємств, які працюють самостійно або з партнерами, а також
роботодавці, які наймають працівників, та члени їх сімей, що
працюють безкоштовно, і не включаються до списків працівників
інших підприємств. В рядку 530 відображається загальна кількість
зазначених категорій працівників, які протягом року приймали
участь у виробничому процесі, і час їх роботи складає як найменше
третину прийнятого на підприємстві робочого часу. У рядок 535 відображається кількість фактично відпрацьованих
працівниками (врахованими у рядку 510) людино-годин, враховуючи
надурочні і відпрацьовані у вихідні (за графіком), святкові і
неробочі дні, за період службових відряджень, а також
людино-години роботи надомників. Число годин, відпрацьованих
працівниками, які оформлені за сумісництвом на тому підприємстві,
що й основна робота (на 1,25, 1,5 ставки і т. ін.), у повному
обсязі включаються у рядок 535. Дані про відпрацьований
надомниками час ураховуються у звіті тільки за той період, за який
надомники враховувались до середньооблікової кількості штатних
працівників облікового складу підприємства. В рядку 540 відображається кількість штатних працівників, які
протягом року згідно з трудовим договором були прийняті або
переведені на роботу на умовах неповного робочого дня (тижня), а
також тимчасово переведені на такий режим роботи з ініціативи
адміністрації внаслідок відсутності сировини та матеріалів,
скорочення обсягів виробництва тощо. Цей показник визначається
сумарно, як кількість працівників зазначених категорій, незалежно
від кількості випадків та тривалості роботи у такому режимі.
Тобто, один працівник може бути врахований тільки один раз. В рядку 550 виділяється кількість працівників, які згідно з
трудовим договором були прийняті або переведені на роботу на
умовах неповного робочого дня (тижня) за власним бажанням. Заповнення рядків 560 - 580 здійснюється відповідно до
Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом
Мінстату України від 11.12.95 N 323 ( z0465-95 ) та зареєстрованої
Мін'юстом України 21.12.95 за N 465/1001, де визначено перелік
видів нарахувань працівникам, які відносяться до фонду оплати
праці (розділ II Інструкції), зокрема: - заробітна плата, нарахована за виконану роботу відповідно
до встановлених норм праці; - надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових
окладів; - премії за виробничі результати; - винагороди за вислугу років; - нарахування за невідпрацьований час (оплата щорічних та
додаткових відпусток); - матеріальна допомога (оздоровчі, екологічні та інші
виплати) тощо. Інструкцією також визначено найбільш поширені види виплат
підприємством, які не відносяться до фонду оплати праці в межах
норм чинного законодавства (розділ IV Інструкції). До них
відносяться витрати на відрядження, допомога по тимчасовій
непрацездатності, по вагітності та пологах, одноразова допомога
при народженні дитини, по догляду за дитиною до встановленого
законодавством строку, суми матеріальної допомоги, що надається на
поховання, і т. ін. У рядку 580 відображаються суми, нараховані працівникам, що
протягом року залучались до роботи на інших підприємствах, за
відпрацьований час (виконану роботу) на цих підприємствах.
Зазначені суми включаються до фонду оплати праці підприємства, що
подає звіт, за умови, якщо вони перераховані підприємству -
складачу звіту і отримані працівниками безпосередньо за основним
місцем роботи.
Показники щодо валових капітальних інвестицій,
здійснених у звітному році
(розділ 6 форми N 1-підприємництво (річна) та розділ
5 форми N 1-підприємництво (коротка, річна)
( v0237202-03 )
Валовими капітальними інвестиціями (ряд. 610) є сукупність
витрат, здійснених у звітному році за рахунок усіх джерел
фінансування і спрямованих на придбання, створення, відновлення
основного капіталу. Дані наводяться у фактичних цінах із
врахуванням суми податку на додану вартість за виключенням
випадків, передбачених чинним законодавством. Валові капітальні інвестиції включають інвестиції в
матеріальні і нематеріальні активи. Не враховуються у валових капітальних інвестиціях витрати на
матеріальні та нематеріальні активи, придбані на безоплатній
основі та з метою їх подальшого перепродажу. Лізингові платежі до валових капітальних інвестицій не
відносяться. Дані рядка 610 дорівнюють сумі даних рядків 620, 640. По рядку 620 "Валові капітальні інвестиції в матеріальні
активи" із рядка 610 відображаються фактичні витрати на виконання
будівельних та монтажних робіт, проектно-вишукувальних робіт, на
придбання будівель, споруд та незавершених будівництвом об'єктів,
на придбання машин та обладнання, що потребує або не потребує
монтажу, виробничого інструменту, господарського інвентарю (без
малоцінних та швидкозношуваних предметів) та транспортних засобів,
на придбання робочого та продуктивного стада худоби, на насадження
та вирощування багаторічних плодово-ягідних культур, на створення
захисних лісових смуг та інші витрати, що пов'язані із збільшенням
вартості основних засобів та інших необоротних матеріальних
активів. Також враховується збільшення первинної вартості основних
засобів у розмірі витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта
(модернізація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що
призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первинно
очікуваних від його використання. Витрати з поточного обслуговування та ремонту основних
фондів, які не призводять до зміни технічних характеристик, до
подовження терміну використання, до підвищення виробничого
потенціалу, а лише підтримують основні фонди в робочому стані і
тому не включаються до складу валових капітальних інвестицій в
основні матеріальні активи. Дані рядка 620 дорівнюють сумі даних рядків 621, 623, 624. По рядку 621 із рядка 620 відображаються витрати на
будівництво, що здійснюються як господарським, так і підрядним
способом, тобто усі витрати звітного року, пов'язані з
проектуванням та будівництвом нових, розширенням та реконструкцією
діючих будівель, споруд та технічним переоснащенням, підтриманням
потужностей діючих підприємств, витрати на монтаж та вартість
придбаних машин, обладнання, інструменту, інвентарю, необхідних
для забезпечення технологічного процесу в новозбудованих
приміщеннях та на діючих підприємствах (із включенням
устаткування, що підлягає монтажу в процесі будівництва і в даний
момент знаходиться на складі), а також витрати на придбання
незавершених будівництвом об'єктів після зарахування їх на баланс
звітуючою організацією; витрати на поліпшення: модернізацію,
добудову, дообладнання, реконструкцію тощо будівель і споруд, що
призводять до збільшення майбутніх економічних вигод, первинно
очікуваних від їх використання. За цим рядком також зазначаються капітальні витрати на
поліпшення земель: освоєння колишнього морського дна за допомогою
будівництва дамб, берегових зміцнень і гребель; осушення боліт або
іригація пустельних земель, культуртехнічні заходи з поверхневого
поліпшення земель для сільськогосподарського користування, що
проводяться за рахунок капітальних вкладень (планування земельних
ділянок, корчування площ під ріллю, очищення поля від каміння і
валунів, зрізання купин (розчищення зарослів, очищення водоймищ
тощо); запобігання затоплення або ерозії під впливом морів і річок
за допомогою будівництва хвилеломів або протипаводкових бар'єрів,
витрати терасування крутих схилів, витрати на створення (закладку
і догляд) захисних лісових смуг та витрати капітального характеру
по насадженню і вирощуванню багаторічних плодово-ягідних культур
(садів, виноградників тощо); роботи по експлуатаційному і
глибокому розвідувальному бурінню на нафту, газ і на термальні
води; а також авансові платежі для фінансування будівництва. У рядку 611 із рядка 621 окремо виділяються витрати по
насадженню і вирощуванню багаторічних плодово-ягідних культур
(садів, виноградників тощо). У рядку 623 із рядка 620 вказуються витрати на придбання
раніше існуючих будівель та споруд та їх окремих частин (квартир),
машин і обладнання, транспортних засобів, інструменту, приладів та
інвентарю (крім використаних у будівництві), інших необоротних
матеріальних активів, тобто тих, що були введені (або виготовлені
для власного споживання) хоча б одним користувачем і
обліковувались на балансі іншого підприємства в попередніх
періодах. У рядку 612 із рядка 623 виділяються витрати на придбання
раніше існуючих будівель і споруд та їх окремих частин (квартир),
незавершених будівництвом об'єктів. У рядку 613 із рядка 623 виділяються витрати на придбання
раніше існуючих машин та обладнання, транспортних засобів,
інструменту, приладів та інвентарю (крім використаних у
будівництві). У рядку 624 із рядка 620 відображаються усі витрати звітного
року, пов'язані з придбанням (або виготовленням) нових основних
засобів та інших необоротних матеріальних активів (будівель і
споруд та їх окремих частин (квартир), машин та обладнання,
транспортних засобів, інструментів, приладів та інвентарю (крім
використаних у будівництві) та інших необоротних матеріальних
активів); витрати на поліпшення машин та обладнання, транспортних
засобів, інструменту, приладів та інвентарю, що призводять до
збільшення майбутніх економічних вигод, первинно очікуваних від їх
використання, витрати на формування основного стада робочої та
продуктивної худоби (за виключенням витрат на вибуття та
переведення молодняку до основного стада та продуктивної худоби).
За даним показником не враховуються вартість землі та капітальні
витрати на будівництво. У рядках 625 - 626 із рядка 624 окремо вказуються валові
капітальні інвестиції, спрямовані на придбання (або виготовлення)
нових основних фондів за видами: будівлі і споруди; машини та
обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади та інвентар
(включаючи конторське та канцелярське обладнання, обчислювальну
техніку) і без врахування устаткування, використаного у
будівництві. У рядку 640 із загальної вартості валових капітальних
інвестицій (рядок 610) наводяться витрати на придбання (створення)
нематеріальних активів: - витрати на розвідку корисних копалин (відкриття нових
родовищ мінералів або палива) для їх наступного освоєння протягом
декількох років. Розмір витрат на розвідку нафти, природного газу
та інших родовищ включає витрати на придбання, оцінку, фактичні
спробні бурові роботи, а також на аерозйомки та інші вишукування,
транспортні та інші витрати, які забезпечують проведення
геологорозвідувальних робіт. Не включаються витрати, пов'язані з
будівництвом свердловин для промислової експлуатації (ці дані
відображаються за рядком 621); - витрати на створення і придбання програмного забезпечення
(комп'ютерні програми, описи програм і допоміжні матеріали для
системного і прикладного програмного забезпечення) та баз даних
для ЕОМ, які передбачається використовувати більше року; - вартість придбаних оригіналів літературних та художніх
товарів, радіо- та телевізійних програм, фільмів, записів
спортивних подій та ін.; - витрати, пов'язані з передачею прав власності на існуючий
основний капітал, які складаються з таких компонентів: усі фахові
збори і комісійні, стягнуті з покупця активів, оплата послуг
юристів, архітекторів, геологорозвідувальників, інженерів,
оцінювачів та ін., включаючи комісійні, виплачені агентам по
нерухомості, аукціоністам и т. п., усі податки, що сплачуються
покупцем активів у зв'язку з передачею прав на ці активи; - витрати на придбання права користування природними
ресурсами (надрами, іншими ресурсами природного середовища,
геологічною та іншою інформацією про природне середовище), майном
(земельною ділянкою, будівлею, на оренду приміщень тощо), права на
об'єкти промислової власності (на винаходи, корисні моделі,
промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від
недобросовісної конкуренції тощо); - витрати на придбання ліцензій, торгових знаків та інші
нематеріальні активи. У рядках 661 - 662 наводяться витрати на поліпшення об'єктів,
що призводять до збільшення майбутніх економічних вигод, первинно
очікуваних від їх використання, тобто витрати на удосконалення і
поновлення основних фондів, що подовжують термін їх використання,
значно підвищують виробничий потенціал, суттєво покращують
технічні характеристики. Такі витрати збільшують первинну вартість
основних фондів. У рядку 661 із рядка 621 наводяться витрати на поліпшення
будівель та споруд, при виконанні якого виконується заміна
зношених конструкцій та деталей або заміна їх на більш міцні та
економічні, що підвищують експлуатаційні можливості об'єкта, крім
повної заміни основних конструкцій (стін, фундаментів,
міжповерхових перекриттів та ін.). У рядку 662 із рядка 624 наводяться витрати на поліпшення
машин, обладнання та транспортних засобів, під час якого повністю
розбирається агрегат, замінюються чи відновлюються всі зношені
деталі та вузли, проводиться ремонт базових та інших деталей і
вузлів та ін.), збирання та випробування агрегату, а також суттєво
розширюється чи поліпшується діюча система програмного
забезпечення. По рядку 685 відображається вартість об'єктів основного
капіталу (основних фондів та нематеріальних активів), які вибули
через продаж, ліквідацію, безкоштовну передачу за первісною
вартістю. Дані щодо вибуття основного капіталу (рядок 685) мають бути
вказані навіть у випадку, коли підприємство не освоювало валових
капітальних інвестицій. Довідково у розділі за ряд. 699 зазначається інформація щодо
залучення підприємством станом на кінець звітного року іноземних
інвестицій. Іноземні інвестиції - прямі та портфельні, які виникають в
результаті: - переходу прав власності до нерезидента на майно, майнові
комплекси шляхом прямого їх одержання або на акції, облігації та
інші цінні папери (включає також відстеження обігу цінних
паперів); - придбання прав на користування землею та на використання
природних ресурсів на території України; - придбання інших майнових прав; - здійснення інвестицій на основі угод з суб'єктами
господарської діяльності України. До інвестицій відносяться також кредити та позики, отримані
від прямих інвесторів.
Показники щодо витрат підприємства
на інновації та інформатизацію
(розділ 7 форми N 1-підприємництво (річна)
та розділ 6 форми N 1-підприємництво
(коротка, річна) ( v0237202-03 )
По рядку 710 "витрати на технологічні інновації" підприємства
вказують загальні витрати, пов'язані з технологічними інноваціями
(розробка і впровадження технологічно нових чи значно
удосконалених продуктів або послуг, методів виробництва
(передачі), технологічно нових чи значно удосконалених виробничих
методів), що здійснюються за рахунок поточних витрат та валових
капітальних інвестицій як власними силами підприємства, так і
сторонніми підприємствами. До поточних витрат на інновації відносяться витрати на оплату
праці працівників, зайнятих розробкою і впровадженням
технологічних інновацій, соціальні відрахування, а також інші
витрати, такі як витрати на придбання сировини, матеріалів,
устаткування тощо, необхідних для забезпечення інноваційної
діяльності, що проводиться організацією протягом року. До валових капітальних інвестицій відносяться щорічні витрати
на створення, збільшення розмірів, а також придбання основних
засобів, не призначених для продажу, і які складаються з витрат на
придбання машин, устаткування, інших основних засобів, необхідних
для використання в інноваційній діяльності, на придбання споруд,
земельних ділянок і об'єктів природокористування для проведення
інноваційної діяльності. Дані про витрати на технологічні інновації проставляються за
звітний рік. При цьому не має значення, на якій стадії знаходиться
інноваційний процес (упровадження нововведення): на завершальній,
коли устаткування вже працює, освоєно в експлуатації, тобто
налагоджено виробництво і випускається продукція, чи на
початковій, проміжній стадії, наприклад, коли ще лише здійснюється
монтаж нового обладнання, чи воно тільки готове до експлуатації,
але ще не працювало, не випробуване у виробництві і не
використовувалося при випуску продукції. В загальну суму витрат на технологічні інновації включаються
витрати на: дослідження і розробки, виконані як власними силами
підприємств, так і сторонніми підприємствами: - витрати на оплату праці працівників облікового складу, що
виконували наукові дослідження і розробки; - обов'язкові відрахування за встановленими законодавством
нормами; - витрати на придбання і виготовлення спеціальних
інструментів, пристосувань, приладів, стендів, апаратів,
механізмів, пристроїв та іншого спеціального устаткування,
необхідного для виконання конкретної теми, включаючи витрати на
його проектування, транспортування й установку; - вартість матеріалів, сировини та комплектуючих виробів,
напівфабрикатів, палива, енергії, усіх видів природної сировини,
робіт і послуг виробничого характеру, виконаних сторонніми
підприємствами; - валові капітальні інвестиції на дослідження і розробки, у
тому числі на придбання земельних ділянок, будівництво чи купівлю
будинків, на придбання устаткування. Не враховуються валові
капітальні інвестиції на будівництво житла, об'єктів
культурно-побутового призначення тощо, не пов'язані з науковими
дослідженнями та розробками; - інші витрати, пов'язані з виконанням досліджень і розробок
і не враховані в жодному з перерахованих видів витрат; на придбання машин, обладнання, установок, включаючи
інтегроване програмне забезпечення, інших основних фондів, що
пов'язані із упровадженням технологічних інновацій, тобто
необхідних для впровадження нових чи удосконалення технологічних
процесів, або машин та обладнання, які не удосконалюють виробничі
потужності, але необхідних для випуску нової продукції, послуг; на придбання нових технологій, які використані для реалізації
технологічних інновацій, враховуючи придбання підприємством права
власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, ліцензій
на використання зазначених об'єктів, виплати ліцензіару, а також
витрати на придбання безпатентних ліцензій, ноу-хау (формули,
розрахунки, плани, креслення, незапатентовані винаходи та інше;
інструкції, опис, вимоги, дані, методи і методики), проектів,
технологій у розукомплектованому вигляді, товарних знаків, інших
інжинірингових, консалтингових послуг, що придбані у сторонніх
підприємств, організацій, приватних осіб, тощо; придбання програмних засобів, пов'язаних зі здійсненням
інновацій. Програмні засоби, крім програм для ЕОМ, можуть включати
офісні додатки, мови програмування і засоби для розробки додатків,
видавничі системи і графічні редактори, колекції зображень тощо; на виробниче проектування, інші види робіт, пов'язані з
підготовкою виробництва для випуску нових продуктів, упровадження
нових послуг чи методів їхнього виробництва (передачі). Виробничі
проектно-конструкторські роботи, пов'язані з технологічним
оснащенням, організацією виробництва і початковим етапом випуску
нової продукції. У промисловості до них може відноситись
проектування промислового об'єкта (зразка), пов'язане з
підготовкою виробництва нових продуктів, інші
проектно-конструкторські роботи, направлені на окремі виробничі
процеси і методи, необхідні для виробництва технологічно нових
продуктів і здійснення нових процесів. У галузях сфери послуг
підготовка до впровадження нових послуг чи методів їхнього
виробництва охоплює діяльність, направлену на конкретні процедури
(процеси, методи), специфікації й експлуатаційні особливості і
властивості (включаючи заключні іспити), необхідні для
впровадження інновацій; на технологічну підготовку виробництва: витрати на засоби
технологічного оснащення, які доповнюють технологічне обладнання
для виконання певної частини технологічного процесу (різальний
інструмент, штамп, пристосування, калібрі, прес-форми, моделі,
ливарні форми, стрижневі шухляди тощо); пробне виробництво або
випробування, необхідні на початковому етапі випуску продукції, а
також у випадках, коли це необхідно для виконання подальших етапів
розробки та проектування; програмні засоби адаптації до технічних
вимог нових продуктів та процесів; розвиток та зміни
організаційних структур виробництва, процеси контролю якості
продукції, методи та стандарти, необхідні для випуску нового
виробу чи застосування нового технологічного процесу; маркетинг та рекламу: витрати, пов'язані з маркетингом чи
ринковим впровадженням інновацій (випуском на ринок технологічно
нових чи удосконалених продуктів, нових послуг). Вони включають
попереднє дослідження, зондування ринку, адаптацію даного виробу
для різних ринків збуту і початкову рекламу, але крім витрат на
розгортання дистриб'юторських мереж (випуск нових товарів, послуг
на ринок) для ринкових інновацій; навчання, підготовку і перекваліфікацію персоналу у зв'язку з
упровадженням технологічних інновацій (виробництвом нових
продуктів, роботою по нових технологіях і на новому обладнанні,
упровадженням нових чи істотно удосконалених видів чи послуг
методів їхнього виробництва). Витрати на навчання і підготовку
персоналу можуть включати використання послуг сторонніх
організацій і витрати на навчання і підготовку в самій організації
(у тому числі без відриву від виробництва); інші витрати, пов'язані з упровадженням технологічних
інновацій: витрати на оплату консультацій запрошених
кваліфікованих спеціалістів, оплату робіт, послуг технологічного
характеру тощо. Не відносяться до технологічних інновацій: - незначні модифікації естетичного чи технічного характеру.
Наприклад, нові види тканин та товарів легкої промисловості (новий
колір, нові фасони одягу тощо), якщо зміни в них суттєво не
вплинули на характеристики, властивості, собівартість продукції, а
також на матеріали та компоненти для її виготовлення. Нові моделі
складної продукції, такої як автомобілі або телевізори є
модифікаціями, якщо внесені зміни суттєво не відрізнятимуть нову
модель від тих, що виготовлялись раніше; - розширення номенклатури продукції за рахунок налагодження
випуску підприємствами нової продукції, що раніше ним не
випускалась, але вже достатньо відомої на ринку збуту (можливо
непрофільної), з метою забезпечення сьогоденного попиту і
збільшення доходу підприємства; - придбання машин і устаткування для розширення виробничих
потужностей за рахунок установки додаткових машин традиційних
моделей і типів або навіть заміна машин на новіші модифікації тієї
ж самої моделі. По рядку 720 вказуються витрати на інформатизацію: програмне
забезпечення та обчислювальну техніку, оплату послуг сторонніх
підприємств у сфері інформатизації. По рядку 730 відображаються витрати на придбання та створення
програмного забезпечення. По рядку 740 вказуються витрати на придбання, створення та
оренду (оперативну та фінансову) обчислювальної техніки, включаючи
Інтернет. По рядку 750 вказуються витрати на оплату послуг сторонніх
підприємств у сфері інформатизації: консультаційні послуги щодо
типу та конфігурації комп'ютерних технічних засобів, застосування
певного програмного забезпечення, технічне обслуговування
обчислювальної техніки.
Показники щодо діяльності місцевих одиниць
за звітний рік
(розділ 8 форми N 1-підприємництво (річна)
( v0237202-03 )
У цьому розділі підприємства надають ідентифікаційні,
класифікаційні та економічні дані по всіх наявних місцевих
одиницях, включаючи ті з них, які не мають у звітному році
показників господарської діяльності. Місцевою одиницею є підрозділ (або частина) підприємства
(філія, представництво, відділення та інші), який розташований на
топографічно відокремленій території та займається одним (або
декількома) видами економічної діяльності. Одне підприємство може мати декілька місцевих одиниць, але
місцева одиниця може належати тільки одному підприємству. Підрозділ вважається місцевою одиницею за таких умов: - територіального відокремлення, тобто розташування в
географічно відокремленій місцевості; - ведення з територіально відокремленої місцевості
господарської діяльності, і при цьому може мати один (або
декілька) вид діяльності, що відповідає або відрізняється від
діяльності підприємства в цілому. Місцевою одиницею може бути завод, фабрика,
житлово-комунальна контора, транспортна база, будівельний
майданчик, цех, магазин, їдальня, дитячий садок та інші, які
входять до складу звітуючого підприємства, але мають право вести
відокремлено господарську діяльність, ведуть облік обсягів
виготовленої продукції (наданих послуг) та витрат на її
виробництво і на яких працює, можливо, і не повний робочий день
хоч один працівник даного підприємства (із врахуванням засновника
або власника). Вважаються місцевими одиницями також офіси, апарати
управління, що територіально відокремлені від підприємств, навіть
в разі відсутності працівників (штатних та позаштатних) за місцем
їх знаходження. У випадках, коли до складу звітуючого підприємства
(об'єднання, асоціації, концерну) входять підрозділи, що є
юридичними особами, які об'єдналися для ведення разом
господарської діяльності, але через особливості первинного обліку
не мають можливості надавати окремо звіт про свою діяльність,
останні при цьому також вважаються місцевими одиницями. Якщо підприємство випускає продукцію (надає послуги) різних
видів економічної діяльності, виробництво якої зосереджено на
одній території, тобто не має територіально-відокремлених
підрозділів, то воно вважається багатогалузевим підприємством, і
при цьому не має місцевих одиниць. У звіті наводиться інформація окремо по кожній місцевій
одиниці підприємства. При цьому в рядку під номером "один"
наводяться дані по місцевій одиниці, що є головним підприємством
(організацією) або апаратом управління, офісом, а в наступних
рядках - по інших місцевих одиницях. Крім того, дані по кожній
місцевій одиниці групуються за наявними видами економічної
діяльності відповідно до графи Б додатка 2 даних роз'яснень. По місцевій одиниці, що має один вид економічної діяльності,
інформація надається за рядком "Всього по місцевій одиниці" і
дублюється за відповідним видом економічної діяльності. При наявності по місцевій одиниці декількох видів економічної
діяльності показники приводяться в цілому по одиниці за рядком
"Всього по місцевій одиниці" і окремо по кожному здійснюваному нею
виду економічної діяльності. У графах Б, В, Д вказуються ідентифікаційні дані місцевої
одиниці: назва та її повна адреса, код території за КОАТУУ,
місцезнаходження та ідентифікаційний код ЄДРПОУ (для місцевих
одиниць, що не зареєстровані в ЄДРПОУ, проставляються органами
статистики). У графі Е по рядку "Всього по місцевій одиниці" та
інших - основному та другорядних видах економічної діяльності -
відповідно до додатка 2 даних роз'яснень. Серед
економіко-статистичних показників за звітний рік наводяться: обсяг
виробленої продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизу), обсяг
реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизу), середня
кількість працівників (включаючи штатних працівників, працюючих за
договорами, та зовнішніх сумісників), фонд оплати праці, валові
капітальні інвестиції, здійснені у звітному році. Якщо кількість
місцевих одиниць перевищує кількість запропонованих рядків, то
необхідно вставити додаткові аркуші. Сума рядків "Всього по місцевій одиниці" за показниками граф
1, 2, 3, 4, 5 повинна дорівнювати аналогічним показникам по
підприємству в цілому, а саме: ряд. 200 гр. 1 розділу 2.1, ряд.
200 гр. 2 розділу 2.1, сумі рядків 510 і 520 гр. 1 (або ряд. 200
гр. 3 розділу 2.1 форми N 1-підприємництво (річна), ряд. 560 гр.
1, ряд. 610 гр. 1. Сума даних за представленими видами економічної діяльності по
місцевій одиниці дорівнює відповідним показникам по рядку "Всього
по місцевій одиниці". Сума даних по місцевих одиницях за певними видами економічної
діяльності за графами 1, 2, 3 дорівнює аналогічним показникам
розділу 2.1 за графами 1, 2, 3 за аналогічними видами економічної
діяльності.
Додаток до ф. 1-підприємництво (річна) ( v0237202-03 )
"Розшифровка матеріальних витрат та послуг
сторонніх організацій"
Заповнення додатка проводиться на основі первинних облікових
документів, регістрів бухгалтерського обліку та відповідно до
додатка 4 даних роз'яснень. По графі 1 розшифровуються дані про матеріальні витрати в
цілому по підприємству, що наведені за рядком 200 гр. 5, розділ
2.2. При відображенні операцій з давальницькою сировиною,
переданою у переробку, підприємства-замовники вказують її вартість
у складі матеріальних витрат (рядки 901 - 922) відповідно до виду
сировини, а оплату послуг з переробки давальницької сировини
включають до рядків (901 - 922) відповідно до виду послуги. Так,
наприклад, при переробці нафти на давальницьких умовах за рядком
905 "Видобування нафти і газу" підприємство-замовник повинно
відобразити вартість переданої для переробки нафти, а за рядком
911 "Продуктів нафтоперероблення" - вартість робіт стороннього
підприємства з виробництва бензину, керосину, дизельного палива
тощо. За рядком 922 "Транспортні послуги, які є складовою частиною
виробництва" вказується вартість послуг виробничого характеру, які
виконуються сторонніми підприємствами по перевезенню вантажу, в
частині, що відноситься на матеріальні витрати (переміщення
сировини, матеріалів, інструментів та інших видів вантажу по
території підприємства). Для промислових підприємств це є транспортні послуги
сторонніх підприємств по перевезенню вантажу по території
підприємства (переміщення сировини, матеріалів, інструментів,
деталей, заготовок, інших видів вантажів з базового (центрального)
складу до цехів (відділень) і доставку готової продукції на склади
зберігання). Для будівельних підприємств це є транспортні послуги
сторонніх підприємств по перевезенню вантажів в межах будівельного
майданчика і території підсобних виробництв будівельної
організації, не виділених на окремий баланс. Для торговельних підприємств це є витрати на оплату послуг
сторонніх підприємств, пов'язаних із перевезенням матеріалів,
малоцінних і швидкозношуваних предметів, із збереженням
(підсортуванням, обробленням, пакуванням і перепродажною
підготовкою) товарів тощо. По графі 2 розшифровуються дані про матеріальні витрати по
основному виду діяльності відповідно до додатка 4. Операції з
давальницькою сировиною підприємством-замовником відображається
тільки у тому випадку, якщо вид діяльності з її перероблення
співпадає з основним видом діяльності підприємства. В таблиці "Розшифровка послуг сторонніх організацій"
наводиться розшифровка отриманих від сторонніх підприємств послуг
за видами.
***
У рядку 999 вказується кількість днів та годин, які було
витрачено на заповнення даної статистичної звітності. У додатку 6 даних роз'яснень вміщено таблицю відповідності
показників звіту до аналогічних показників діючої статистичної
звітності.
Управління структурної
статистики
Головного управління
статистики підприємств

Додаток 1

ПЕРЕЛІК
видів економічної діяльності за КВЕД ( v0237202-03 ), за якими
заповнюються підрозділи 2.1 та 2.2 форми
N 1-підприємництво (річна), підрозділ 2.1 форми
N 1-підприємництво (коротка, річна) ( v0237202-03 )

--------------------------------------------------------------------------- | Код КВЕД | Назва класифікаційних угруповань | |-----------------+-------------------------------------------------------| | А | Б | С | |------+----------+-------------------------------------------------------| | | |* - кодове позначення угруповань КВЕД (секція, | | | |підсекція, розділ, група, клас, підклас) має такий | | | |вигляд: | | | |Y YY XX. XX. X, де | | | |Y - секція (від A до Q) | | | |YY - підсекція (використовується тільки у секціях | | | |"C" (від "CA" до "CB") та "D" (від "DA" до "DN") | | | |XX - розділ | | | |XX. X - група | | | |XX. XX - клас | | | |XX. XX. X - підклас | |------+----------+-------------------------------------------------------| |A | |Сільське господарство, мисливство та лісове | | | |господарство | |------+----------+-------------------------------------------------------| |01 | |Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними | | | |послуги | | | |Включає: | | | |- рослинництво, тваринництво, вирощування культур у | | | |поєднанні з тваринництвом (змішане сільське | | | |господарство), надання послуг у галузях рослинництва | | | |і тваринництва; мисливство і пов'язані з ним послуги | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |01.1 |Рослинництво | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |01.2 |Тваринництво | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |01.4 |Надання послуг у галузях рослинництва і тваринництва | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |01.5 |Мисливство і пов'язані з ним послуги | | | |Включає: | | | |- мисливство і пов'язані з ним послуги, крім | | | |ветеринарних послуг (наводяться в секції N) та | | | |заняття мисливством як спортом та розвагами | | | |(наводяться в 92) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |02 |Лісове господарство та пов'язані з ним | | | |послуги | | | |Включає: | | | |- лісове господарство та пов'язані з ним послуги | | | |Не включає: | | | |- виробництво оброблених лісоматеріалів (наводиться | | | |у 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.51), збір лісових грибів | | | |(наводиться у 01), дикорослих фруктів і ягід | | | |(наводиться у 01), лісових горіхів (наводиться у 01) | | | |та виготовлення декоративних та плетених виробів | | | |(наводиться у 20.52) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |B | |Рибне господарство | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |05 |Риболовство; діяльність риборозплідників і рибних ферм;| | | |послуги, пов'язані з рибним господарством | | | |Включає: | | | |- риболовство, діяльність риборозплідників і рибних | | | |ферм; послуги, пов'язані з рибним господарством | | | |Не включає: | | | |- полювання на моржів, тюленів, жаб тощо (наводиться у | | | |01.5) | | | |- діяльність суден або набережних рибозаводів, | | | |які займаються виключно переробкою та консервуванням | | | |риби та морепродуктів (наводиться у 15.2) | | | |- спортивне риболовство; діяльність, пов'язану з | | | |любительською та спортивною рибалкою (наводиться у 92) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |C | |Добувна промисловість | | | |Включає: | | | |- видобування копалин, які зустрічаються в природі у | | | |твердому стані (вугілля та руда), у рідкому (нафта) і | | | |у газоподібному (природний газ). Видобування може | | | |здійснюватися підземним способом, відкритим способом | | | |або через свердловини. Ця секція включає додаткові | | | |роботи, пов'язані з підготовкою корисних копалин до | | | |продажного стану: подрібнення, оброблення, очищення і | | | |збагачення; агломерація вугілля та руди. Роботи з | | | |видобування розподілені на підгрупи, групи і | | | |класифікуються згідно з мінералом - головним продуктом | |------+----------+-------------------------------------------------------| |CA | |Видобування енергетичних матеріалів | |------+----------+-------------------------------------------------------| |10 | |Видобування кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля)| | | |і торфу | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |10.1 |Видобування й агломерація кам'яного вугілля, вкл. | | | |гірничорятувальні служби (без виробництва | | | |коксопродуктів) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |10.2 |Видобування та агломерація лігніту (бурого вугілля) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |10.3 |Видобування та агломерація торфу (без виробів з торфу, | | | |які вкл. до 26.82) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |11 | |Видобування вуглеводнів та послуги, пов'язані з їх | | | |видобуванням | |------+----------+-------------------------------------------------------| |11.1 | |Видобування вуглеводнів | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |11.10.1 |Видобування нафти (вкл. газ нафтовий попутний та | | | |газовий конденсат) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |11.10.2 |Видобування природного газу | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |11.10.3 |Конденсація і регазифікація природного газу для | | | |транспортування | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |11.10.4 |Видобування бітумінозного сланцю та бітумінозного | | | |пісковику | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |11.2 |Послуги, пов'язані з видобуванням нафти і газу, крім | | | |геологорозвідки та експлуатації газопроводів та | | | |нафтопроводів (спрямоване та експлуатаційне буріння | | | |свердловин, спорудження, ремонт та демонтаж бурових | | | |вишок) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |12 |Видобування та первинне збагачення уранової і торієвої | | | |руд | |------+----------+-------------------------------------------------------| |CB | |Видобування неенергетичних матеріалів | |------+----------+-------------------------------------------------------| |13 | |Видобування та збагачення металевих руд | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |13.1 |Видобування, збагачення та спікання залізної руди | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |13.2 |Видобування та збагачення руд кольорових металів (вкл. | | | |марганцеву руду) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |14 | |Інші галузі добувної промисловості | |------+----------+-------------------------------------------------------| |14.1 | |Розроблення кам'яних кар'єрів (видобуток та первинна | | | |обробка каменю в кар'єрі: нарізування на блоки, плити, | | | |відбій та подрібнення) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |14.11 \/ |Видобування каменю для будівництва (мармуру, граніту, | | | |пісковику та вапнякового каменю) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |14.12 \/ |Видобування, відбій, подрібнення вапняку, гіпсу, | | | |крейди, ангідриту та доломіту | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |14.13 \/ |Видобування глинистого сланцю | |------+----------+-------------------------------------------------------| |14.2 | |Видобування піску, гравію, глини та каоліну (для | | | |будівництва та промислових потреб) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |14.21 \/ |Розроблення гравійних та піщаних кар'єрів (вкл. | | | |подрібнення каменю; гравій, щебінь, галька, пісок для | | | |будівництва та промислових потреб, видобутий з | | | |кар'єрів, морів, річок, озер) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |14.22 \/ |Видобування глини для будівництва та промислових | | | |потреб, каоліну та глини каолінової | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |14.3 |Видобування мінеральної сировини для хімічної | | | |промисловості та виробництва мінеральних добрив | | | |(природних фосфатів, калієвих солей, сірки, залізного | | | |та магнієвого колчедану, баретину, вітериту, природних | | | |боратів, кисериту, видобуток мінеральних барвників та | | | |плавикового шпату, збір гуано) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |14.4 |Видобування солі | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |14.5 |Галузі добувної промисловості, не віднесені до інших | | | |угруповань (видобуток дорогоцінного і | | | |напівдорогоцінного каміння, кварцу, слюди, абразивів і | | | |сировини для пористих наповнювачів, азбесту, польового | | | |шпату, природних графіту, асфальту, бітуму, тальку | | | |тощо) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |D | |Обробна промисловість | |------+----------+-------------------------------------------------------| |DA | |Харчова промисловість та перероблення | | | |сільськогосподарських продуктів | |------+----------+-------------------------------------------------------| |15 | |Харчова промисловість | |------+----------+-------------------------------------------------------| |15.1 | |М'ясна промисловість | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |15.11 \/ |Виробництво м'яса і субпродуктів (з великої рогатої | | | |худоби, свиней, овець, кіз, коней), крім птиці (вкл. | | | |виробництво жирів, одержаних в процесі забою та | | | |перероблення тварин, свійської птиці та кролів; відходи| | | |нехарчові, борошно кісткове) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |15.12 \/ |Перероблення свійської птиці і кролів (забій, одержання| | | |м'яса, субпродуктів, пера, пуху, сирих шкурок) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |15.13 \/ |Виробництво м'ясних продуктів (продукти з м'яса, | | | |субпродуктів, вкл. м'ясні і м'ясо-рослинні консерви, | | | |борошно м'ясне та кісткове кормове) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |15.2 |Промислове виробництво рибної продукції, вкл. кормове | | | |рибне борошно (без вилову риби, вилову і переробки на | | | |суднах, виробництва рибних жирів і масел) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |15.3 | |Промислове перероблення овочів та фруктів (крім | | | |м'ясо-рослинних консервів, які включаються в 15.13, | | | |консервів і соків для дитячого харчування) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |15.31 \/ |Перероблення та консервування картоплі (включаючи | | | |виробництво борошна з картоплі) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |15.32 \/ |Виробництво фруктових та овочевих соків (крім соків для| | | |дитячого харчування) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |15.33 \/ |Всі види перероблення та консервування (крім соків) | | | |овочів (крім картоплі) та плодів | |------+----------+-------------------------------------------------------| |15.4 | |Виробництво олії рослинної та жирів тваринних (крім | | | |жирів, які включаються до 15.11 та масла тваринного) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |15.41 \/ |Виробництво неочищеної та технічної олії та жирів | | | |(рослинні олії, рибні жири, лярд-стеарин, жири з коней,| | | |кролів, крім жирів з худоби, овець, кіз, свиней, птиці)| |------+----------+-------------------------------------------------------| | |15.42 \/ |Виробництво рафінованої олії та жирів | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |15.43 \/ |Виробництво маргарину (жирових сумішей та інших | | | |подібних бутербродних паст) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |15.5 | |Молочна промисловість (крім молочних сумішей і | | | |консервів для дитячого харчування) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |15.51 \/ |Виробництво молочних продуктів (вкл. консерви: згущене | | | |молоко, вершки тощо) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |15.52 \/ |Виробництво морозива | |------+----------+-------------------------------------------------------| |15.6 | |Оброблення зерна, виробництво крохмалю | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |15.61 |Виробництво круп та борошна (крім борошна з картоплі) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |15.62 |Виробництво крохмалю та крохмальних продуктів | |------+----------+-------------------------------------------------------| |15.7 | |Виробництво готових кормів для сільськогосподарських і | | | |домашніх тварин, риб, птиці (вкл. корми комбіновані, | | | |кормові білки і вітаміни, немедичні антибіотики, | | | |премікси, корми рослинні у вигляді борошна і гранул | | | |(крім сіна, м'ясного і рибного борошна, відходів | | | |виробництва олії, дріжджів кормових) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |15.71 \/ |Виробництво готових кормів для сільськогосподарських | | | |тварин (вкл. кормові добавки) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |15.72 \/ |Виробництво готових кормів (вкл. спецконсерви) для | | | |домашніх тварин (кішки, собаки тощо) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |15.8 | |Виробництво інших харчових продуктів | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |15.81 |Виробництво хліба та хлібобулочних виробів (пирогів, | | | |тістечка, тортів нетривалого зберігання) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |15.82 |Виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок з | | | |тривалим терміном зберігання | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |15.83 |Виробництво цукру (вкл. жом, мелясу та інші відходи | | | |цукрового виробництва) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |15.84 |Виробництво какао, шоколаду та кондитерських виробів | | | |(шоколадних і цукристих кондитерських виробів, халви і | | | |східних солодощів, глазурованих фруктів та горіхів, | | | |жувальної гумки) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |15.85 |Виробництво макаронних виробів | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |15.86 |Перероблення чаю та кави | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |15.87 |Виробництво і фасування прянощів, вкл. виробництво | | | |соусів, оцту, майонезу, гірчиці (вкл. порошок), спеції | | | |та приправи (крім супів і бульйонів) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |15.88 |Виробництво дієтичних продуктів та продуктів для | | | |дитячого харчування | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |15.89 |Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до | | | |інших угруповань (харчових концентратів, супів (вкл. | | | |рибні), бульйонів, сухих сніданків, інших обідніх страв| | | |і киселів, дріжджів, вкл. кормові, яєчного порошку, | | | |меланжу, харчових кислот, штучного меду, фруктових | | | |сиропів) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |15.9 | |Виробництво напоїв | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |15.91 |Виробництво дистильованих алкогольних напоїв (горілки, | | | |настоянки, лікерів, коньяку, бренді, джину) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |15.92 |Виробництво етилового спирту із зброджуваних матеріалів| |------+----------+-------------------------------------------------------| | |15.93 |Виробництво виноградних вин, вкл. шампанські (не вкл. | | | |розлив у пляшки без перероблення купованого вина, який | | | |відноситься до оптової торгівлі) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |15.94 |Виробництво сидру та інших фруктових (плодових) вин | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |15.95 |Виробництво інших напоїв із зброджуваних продуктів | | | |(виробництво вермутів та інших вин цього типу) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |15.96 |Виробництво пива (без виробництва солоду) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |15.97 |Виробництво солоду та солодових екстрактів | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |15.98 |Виробництво мінеральних вод та безалкогольних напоїв | | | |(без виробництва фруктових та овочевих соків та | | | |виробництва фруктових сиропів для безалкогольних | | | |напоїв) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |16 |Тютюнова промисловість (виробництво тютюнових виробів) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |DB | |Текстильна промисловість та пошиття одягу (вкл. | | | |виробництво за індивідуальними замовленнями населення) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |17 | |Текстильна промисловість | |------+----------+-------------------------------------------------------| |17.1 | |Прядіння волокна (підготовка сировини до прядіння, | | | |виробництво пряжі) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |17.11 \/ |Бавовнопрядіння | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |17.12 \/ |Підготовка і прядіння вовняного волокна - кардної пряжі| |------+----------+-------------------------------------------------------| | |17.13 \/ |Підготовка та прядіння камвольної вовни | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |17.14 \/ |Підготовка та прядіння лляної пряжі | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |17.15 \/ |Виготовлення натурального шовкового волокна і штучних | | | |та синтетичних волокон | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |17.16 \/ |Виробництво ниток для шиття | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |17.17 \/ |Підготовка та прядіння іншого текстильного волокна, | | | |вкл. паперове | |------+----------+-------------------------------------------------------| |17.2 | |Ткацьке виробництво (виробництво тканин з натуральних | | | |волокон (бавовни, вовни, шовку, льону, луб'яних | | | |волокон), змішаних, штучних і синтетичних волокон, | | | |пропіленової пряжі, скловолокна, крім нетканих | | | |матеріалів, трикотажних та в'язаних тканин) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |17.21 \/ |Виробництво бавовняних тканин | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |17.22 \/ |Виробництво вовняних тканин кардного чесання | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |17.23 \/ |Виробництво камвольних тканин | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |17.24 \/ |Виробництво шовкових тканин | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |17.25 \/ |Виробництво тканин з інших матеріалів (льняних тканин, | | | |широких тканин з коноплі, джуту та пропіленової пряжі, | | | |тканин із скловолокна) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |17.3 |Послуги з кінцевого оброблення волокон, пряжі, тканин | | | |не власного виробництва (відбілювання, фарбування, | | | |набивання малюнку і т. ін.) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |17.4 |Виробництво готових виробів з текстилю, крім одягу | | | |(ковдри та пледи, постільна та кухонна білизна, | | | |занавіски та штори, включаючи портьєри, тканини та | | | |вироби меблево-декоративні (покривала, чохли для | | | |меблів, автомобілів, моторних човнів, намети, тенти і | | | |т. ін.) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |17.5 | |Виробництво інших текстильних матеріалів | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |17.51 \/ |Виробництво килимів та килимових покриттів (з вовни, | | | |бавовни, синтетичної пряжі та іншої текстильної | | | |сировини, виконаних по розміру, підшиті з підкладкою, | | | |бахромою). | | | |Не включає: лінолеуму та покриттів для підлоги на | | | |текстильній основі | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |17.52 \/ |Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіткового | | | |полотна | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |17.53 \/ |Виробництво нетканих текстильних матеріалів (вкл. | | | |ватин) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |17.54 \/ |Виробництво текстильних виробів, не віднесених до інших| | | |угруповань (фетру та повсті і виробів з них (без | | | |готових головних уборів), вкл. Заготовки для головних | | | |уборів, шліфувальні круги з повсті; виробництво вузьких| | | |тканин з текстильної сировини та виробів з них | | | |(стрічок, шнурів, шарфів, хусток, текстильних емблем, | | | |декоративних виробів); тюлю, мережива та мереживних | | | |виробів, вати і виробів з неї (вкл. тампони та | | | |гігієнічні серветки); металізованої пряжі, полотна для | | | |художніх робіт; виробів технічного призначення: | | | |кордових тканин для покришок, текстильних ременів для | | | |конвеєрів і транспортерів, фільтрувальних тканин, | | | |текстильного гноту) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |17.6 |Виробництво трикотажних тканин (полотен) машинного чи | | | |ручного в'язання (оксамиту, плюшу, букльованих тканин; | | | |сіткових тканин, які використовуються для сіток, штор, | | | |віконних покриттів, вироблених на машинах типу Рашель | | | |або подібних їм; інших трикотажних тканин) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |17.7 | |Виробництво готових трикотажних виробів машинної та | | | |ручної в'язки і в'язаних тканин (полотен) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |17.71 \/ |Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |17.72 \/ |Виробництво пуловерів та подібних виробів машинної та | | | |ручної в'язки (светрів, джемперів, кардиганів, жилетів | | | |та аналогічних виробів) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |18 | |Виробництво готового одягу та хутра | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |18.1 |Виробництво шкіряного одягу (верхній одяг з натуральної| | | |або комбінованої шкіри) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |18.2 | |Виробництво одягу з текстилю (без ремонту) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |18.21 \/ |Виробництво робочого одягу | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |18.22 \/ |Виробництво верхнього одягу (з тканин, трикотажу, | | | |нетканих матеріалів, такого як пальта, плащі, костюми, | | | |піджаки, жакети, сукні, брюки (без одягу з хутра) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |18.23 \/ |Виробництво спіднього одягу (з тканин, трикотажу, | | | |плетених тканин мережива тощо: сорочок, плавок, | | | |кальсон, піжам, нічних сорочок, домашніх суконь, | | | |халатів, бюстгалтерів, корсетів тощо) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |18.24 \/ |Виробництво інших видів одягу та аксесуарів (білизни | | | |для немовлят, спортивного одягу, хутрових, фетрових та | | | |швейних головних уборів (вкл. із кожі), рукавичок, | | | |поясів, краваток, сіток для волосся, одягу, оздобленого| | | |хутром, текстильного взуття без підметок) | | | |Не включає: | | | |- виробництво захисних шоломів, спортивних рукавичок | | | |та спортивних головних шоломів | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |18.3 |Виробництво хутра та хутряних виробів (вичинка та | | | |фарбування хутра й овечих шкур; виробництво виробів з | | | |натурального хутра, крім головних уборів; виробництво | | | |штучного хутра та виробів з нього) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |DC | |Виробництво шкіри, галантерейних виробів із шкіри, | | | |дорожніх виробів і взуття (включаючи виробництво за | | | |індивідуальними замовленнями населення) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |19 | |Виробництво шкіри, галантерейних виробів із шкіри, | | | |дорожніх виробів і взуття | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |19.1 |Виробництво натуральної шкіри та штучної на основі | | | |натуральної шкіри (дублення шкір, виробництво замші, | | | |пергаменту, лакованої або металізованої шкіри, | | | |композиційних шкір, без оброблення сирих шкір) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |19.2 |Виробництво шкіряних галантерейних та дорожніх виробів | | | |із шкіри та інших матеріалів (валіз, дорожніх сумок і | | | |подібних виробів з шкіри та інших матеріалів (пластмас,| | | |текстилю, картону із застосуванням технології | | | |виробництва шкіри та шкіряних виробів, дерева); | | | |неметалевих браслетів для годинників, шорно-сідельних | | | |виробів, технічних виробів зі шкіри: прокладок, | | | |приводних пасів) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |19.3 |Виробництво взуття (виробництво взуття будь-якого | | | |призначення (вкл. домашнє) з будь-якого матеріалу та за| | | |будь-якою технологією, включаючи формування; | | | |виробництво деталей взуття: верху, підошов, каблуків, | | | |устілок; гетрів, крагів та подібних виробів) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |DD | |Виробництво деревини та виробів з деревини, крім меблів| |------+----------+-------------------------------------------------------| |20 | |Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |20.1 |Лісопильне та стругальне виробництво, просочування | | | |деревини, без лісозаготівлі (виробництво дерев'яних | | | |залізничних шпал, паркету, стружки, борошна з деревини,| | | |тирси) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |20.2 |Виробництво дерев'яних панелей (лущеного шпону, клеєної| | | |фанери, ламінованих і деревостружкових плит та інших | | | |панелей і плит) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |20.3 |Виробництво теслярських та столярних виробів (балок, | | | |стропил, ферм для покрівель, вікон, дверей, фасонних | | | |виробів з деревини (плінтусів, багетів), гонгів, | | | |паркетних блоків, збірних будинків або дерев'яних | | | |деталей для них) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |20.4 |Виробництво дерев'яної тари (ящиків, кліток, піддонів, | | | |стелажів, бочок та інших бондарних виробів, барабанів | | | |для кабелів та канатів) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |20.5 | |Виробництво інших виробів з деревини, корка; | | | |виробництво плетених виробів | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |20.51 \/ |Виробництво різних виробів з деревини (ручок і держаків| | | |для інструменту, щіток, мітелок, колодок для взуття, | | | |форм для розтягування взуття, плічок для одягу, | | | |предметів домашнього вжитку та кухонного посуду, | | | |вішалок для пальт та капелюхів, статуеток і | | | |декоративних виробів, мозаїки та інкрустованих виробів,| | | |шкатулок, скриньок, футлярів для зберігання ювелірних | | | |прикрас і біжутерії та подібних виробів, уточок, | | | |котушок, шпульок для ниток та інших подібних виробів з | | | |точеної деревини) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |20.52 \/ |Виробництво виробів з корка, соломки та плетениці, без | | | |стільців та сидінь з плетениці (вироби з корка, | | | |соломки, плетениці та іншої рослинної сировини | | | |(очерету, стебла хмелю, осоки, листя качанів кукурудзи,| | | |берести тощо), зокрема, кошиків, корзин, матів, | | | |циновок, ширм тощо | |------+----------+-------------------------------------------------------| |DE | |Целюлозно-паперова та поліграфічна промисловість; | | | |видавнича справа | |------+----------+-------------------------------------------------------| |21 | |Целюлозно-паперова промисловість | |------+----------+-------------------------------------------------------| |21.1 | |Виробництво паперової маси, паперу та картону | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |21.11 |Виробництво паперової маси (деревної маси та целюлози) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |21.12 |Виробництво паперу та картону (крейдування, | | | |ламінування, тиснення; виробництво гофрованого паперу, | | | |газетного, письмового та типографського паперу, | | | |целюлозного паперу та рулонів целюлозних волокон) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |21.2 | |Виробництво виробів з паперу та картону | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |21.21 \/ |Виробництво гофрованого паперу та паковань з паперу та | | | |картону (без конвертів) (складних і розбірних картонних| | | |коробок, паперових мішків і пакетів, канцелярських | | | |виробів) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |21.22 \/ |Виробництво санітарно-гігієнічних виробів та паперових | | | |виробів для побутового користування (паперу для | | | |домашнього господарства, особистої гігієни, паперових | | | |рушників і серветок, носових хустинок, туалетного | | | |паперу, гігієнічних тампонів, паперових пелюшок для | | | |немовлят; паперових стаканчиків, тарілок, підносів) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |21.23 \/ |Виробництво паперових канцелярських належностей | | | |(друкарського та письмового паперу; паперу для | | | |принтерів, факсів; копіювального паперу, конвертів для | | | |листівок, зошитів тощо) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |21.24 \/ |Виробництво шпалер (паперових шпалер та аналогічних | | | |виробів, включаючи паперові шпалери з вініловим | | | |покриттям; шпалер на текстильній основі) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |21.25 \/ |Виробництво інших виробів з паперу та картону | | | |(фільтрувального паперу та картону, паперових і | | | |картонних бобін, котушок, шпульок, пакувальної | | | |паперової тари для яєць та інших формованих паперових | | | |паковань; паперових етикеток; паперу або паперових | | | |стрічок, клейких або гумових в стрічках-бобінах чи | | | |рулонах) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |22 | |Видавнича справа, поліграфічна промисловість, | | | |відтворення друкованих матеріалів | |------+----------+-------------------------------------------------------| |22.1 | |Видавнича справа | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |22.11 \/ |Книговидавнича справа (видання книг, брошур, буклетів | | | |та інших подібних видань, включаючи словники та | | | |енциклопедії; карти та атласи, музичні видання (ноти) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |22.12 \/ |Видання газет | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |22.13 \/ |Видання журналів та інших періодичних публікацій | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |22.14 \/ |Випуск звукозаписів (музичних записів на грамплатівках,| | | |компактних дисках, магнітних стрічках та інших записів | | | |звукових матеріалів) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |22.15 \/ |Інші види видавничої діяльності (фотографій, гравюр, | | | |естампів, поштових листівок, бланків, розкладів, | | | |формулярів, плакатів, художніх репродукцій та інших | | | |друкованих матеріалів | |------+----------+-------------------------------------------------------| |22.2 | |Поліграфічна діяльність | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |22.21 \/ |Друкування газет | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |22.22 \/ |Поліграфічна діяльність, не віднесена до інших | | | |угруповань (друкування журналів та інших періодичних | | | |публікацій, книг, брошур, музичних творів, карт, | | | |атласів, плакатів, рекламних матеріалів, проспектів та | | | |іншої друкованої реклами, поштових та гербових марок, | | | |регістрів, чеків та інших цінних паперів, щоденників, | | | |альбомів, календарів, ділових форм та інших ділових | | | |документів, нотаткових книжок, іншої друкованої | | | |продукції, виконаної на друкарському обладнанні | | | |рельєфним друком, фотокопіювальному обладнанні, на | | | |комп'ютерному обладнанні та за іншою технологією) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |22.23 \/ |Палітурна та оздоблювальна справа (збір та оздоблення | | | |друкарського паперу для книг, брошур, журналів, | | | |каталогів тощо, складанням, зшиванням, склеюванням, | | | |підрізуванням, тисненням, золотінням; оздоблення | | | |друкарських листів паперу або картону: ділових бланків,| | | |наклейок, візитних карток, календарів, рекламної | | | |літератури складанням, тисненням, просвердлюванням, | | | |проколюванням, перфорацією, штампуванням, склеюванням, | | | |ламінуванням) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |22.24 \/ |Виробництво друкарських форм (підготовка тексту або | | | |зображення на плівці, фотопапері, папері; відтворення: | | | |виробництво друкарських форм у вигляді цинкових, | | | |офсетних, пластмасових, фотополімерних пластин та інших| | | |видів друкарських відбитків; гравірування друкованих | | | |форм та циліндрів) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |22.25 \/ |Інші послуги, пов'язані з поліграфічним виробництвом | | | |(підготовка інших видів відтворюваної продукції, | | | |графічне оброблення) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |22.3 | |Тиражування записів на магнітних носіях, відеозаписів | | | |та записів програмного забезпечення комп'ютерів (вкл. | | | |тиражування за індивідуальними замовленнями населення) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |22.31 \/ |Тиражування записів на магнітних носіях | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |22.32 \/ |Тиражування відеозаписів | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |22.33 \/ |Тиражування записів програмного забезпечення | | | |комп'ютерів | |------+----------+-------------------------------------------------------| |DF | |Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та | | | |ядерного палива | |------+----------+-------------------------------------------------------| |23 | |Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та | | | |ядерного палива | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |23.1 |Виробництво коксопродуктів (виробництво продукції | | | |коксових печей: виробництво коксу з коксового вугілля, | | | |коксувального газу, сирої кам'яновугільної та | | | |буро-вугільної смоли, інших продуктів коксування, крім | | | |агломерації кам'яного вугілля і лігніту (бурого | | | |вугілля) та виробництва вугільної смоли) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |23.2 |Нафтоперероблення (продукти) (виробництво бензину, | | | |керосину, дизельного палива, інших видів палива для | | | |літаків, морських та військових кораблів, тепловозів | | | |(легкого, середнього, важкого автолу, етану, бутану, | | | |пропану); мастил та нафти, включаючи решту продуктів | | | |перероблення нафти; матеріалів для покриття доріг: | | | |бітуму, асфальту; інших продуктів: білого спирту, | | | |вазеліну, парафіну; мікробіологічних продуктів для | | | |тваринництва) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |23.3 |Виробництво та перероблення ядерного палива | | | |(збагаченого урану, паливних елементів для ядерних | | | |реакторів, радіоактивних елементів для промислових та | | | |медичних потреб, зберігання ядерних відходів, | | | |перероблення ядерних відходів) (у закритому режимі) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |DG | |Хімічне виробництво | |------+----------+-------------------------------------------------------| |24 | |Хімічне виробництво | |------+----------+-------------------------------------------------------| |24.1 | |Виробництво базової хімічної продукції | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |24.11 |Виробництво промислових газів (зріджених або стиснених | | | |газів для промислових або медичних цілей, зрідженого і | | | |стисненого повітря, ацетилену, холодоагентів, змішаних | | | |промислових газів, інертних газів (вуглекислота та | | | |ін.) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |24.12 |Виробництво барвників та пігментів (із будь-якої | | | |сировини в основній або концентрованій формі; | | | |флуоресцентів та люмінофорів) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |24.13 |Виробництво інших основних неорганічних речовин | | | |(хімічних елементів, крім металів, промислових газів та| | | |радіоактивних елементів, одержаних під час виробництва | | | |ядерного палива; неорганічних кислот, крім азотної, | | | |лугів та інших неорганічних сполук, крім аміаку, | | | |неорганічних елементів; піриту (залізного колчедану); | | | |ртуті, сажі (технічного вуглецю) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |24.14 |Виробництво інших основних органічних речовин | | | |(нециклічних та циклічних насичених та ненасичених | | | |вуглеводів; циклічних та нециклічних спиртів, включаючи| | | |синтетичний етиловий спирт; моно- і полікарбоксильних | | | |кислот, включаючи оцтову кислоту, інших кисневих | | | |сполук, включаючи альдегіди, кетони, хінони і поліномні| | | |кисневі сполуки; азотних органічних сполук, включаючи | | | |аміни, інших органічних сполук, у тому числі одержаних | | | |шляхом перегонки деревини; деревного вугілля, | | | |синтетичних ароматичних речовин, вугільної смоли, | | | |дистиляція вугільної смоли) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |24.15 |Виробництво мінеральних добрив та азотних сполук | | | |(мінеральних добрив: простих або змішаних азотних, | | | |фосфорних або калійних добрив; карбамідів, природної | | | |азотної сировини; фосфатів та природної сировини солей | | | |калію; складних азотних сполук; азотної та | | | |сульфоазотної кислот, аміаку, хлористого амонію; | | | |нітрату калію, фосфату амонію, карбонату амонію) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |24.16 |Виробництво пластмас у первинних формах (полімерів | | | |етилену, пропілену, стиролу, хлорвінілу, ацетатвінілу | | | |та поліамідакрилів; поліамідів; фенолових та епоксидних| | | |смол і поліуретанів; алкідних і поліефірних смол; | | | |силіконів, полімерних іонітів) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |24.17 |Виробництво синтетичного каучуку (синтетичного каучуку | | | |у первинних формах; латексів; сумішей із синтетичного і| | | |натурального каучуку та каучукоподібних смол) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |24.2 |Виробництво пестицидів та інших агрохімічних продуктів | | | |(інсектицидів, родентицидів, фунгіцидів, гербіцидів; | | | |речовин, що запобігають проростанню паростків; | | | |регуляторів росту рослин; дезінфікувальних речовин та | | | |інших агрохімічних речовин і продуктів) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |24.3 |Виробництво лаків та фарб | |------+----------+-------------------------------------------------------| |24.4 | |Фармацевтичне виробництво | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |24.41 \/ |Виробництво основних фармацевтичних продуктів | | | |(дослідницькі розробки та виробництво медичних активних| | | |препаратів для використання їх у фармацевтичній | | | |промисловості та виробництві медикаментів; перероблення| | | |крові; хімічно чистого цукру; перероблення залоз та | | | |екстрактів залоз) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |24.42 \/ |Виробництво фармацевтичних препаратів (медикаментів: | | | |сироватки та інших елементів крові, вакцини, різних | | | |медикаментів, включаючи гомеопатичні препарати, | | | |хімічних протизаплідних препаратів зовнішнього вживання| | | |та гормональних протизаплідних препаратів, цементів для| | | |використання у стоматології і реконструкції кісток; | | | |медичних пов'язок, вати, марлі, бандажів, кетгуту та | | | |інших матеріалів для накладання швів; трав'яних | | | |настойок для лікувальних цілей; лікарських препаратів | | | |для ветеринарії) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |24.5 | |Виробництво мила, парфумерної продукції, очищувальних і| | | |полірувальних препаратів | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |24.51 \/ |Виробництво мила, детергентів, очищувальних і | | | |полірувальних препаратів (органічних поверхнево | | | |активних препаратів, мила, неочищеного гліцерину, | | | |пральних порошків, рідин, детергентів, препаратів для | | | |миття посуду, пом'якшення тканин, чищення та | | | |полірування, освіжування повітря, а також штучного | | | |воску та воскових виробів, засобів для оброблення та | | | |догляду за шкірою, препаратів для догляду за деревиною | | | |та меблями, засобів для очищення скла та металу, | | | |кузовів машин, інших паст та порошків для чищення) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |24.52 \/ |Виробництво парфумерної продукції та косметичних | | | |засобів (парфумів та одеколонів, косметичних препаратів| | | |та препаратів для гримування, засобів для захисту шкіри| | | |від сонячних опіків та препаратів для загару, | | | |препаратів для манікюру та педикюру, шампуню, лаків для| | | |волосся, препаратів для гігієнічного догляду за | | | |порожниною рота і зубами, засобів для гоління і після | | | |гоління, дезодорантів та солей для ванн, депіляторів) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |24.6 | |Виробництво інших хімічних продуктів | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |24.61 \/ |Виробництво вибухових речовин (у закритому режимі) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |24.62 \/ |Виробництво клею та желатину (желатину та його | | | |похідних, клею та інших засобів для склеювання, в тому | | | |числі на гумовій основі) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |24.63 \/ |Виробництво ефірного масла (екстрактів натуральних | | | |ароматичних продуктів, смолистих ароматичних | | | |дистильованих вод, сумішей, речовин для виробництва | | | |парфумерної продукції та їжі) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |24.64 \/ |Виробництво фотохімічних матеріалів (фотоплатівок, | | | |фотоплівок, фотопаперу, хімічних препаратів для | | | |використання у фотографії) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |24.65 \/ |Виробництво засобів для аудіо- та відеозапису (касет, | | | |дисків, магнітної стрічки для звуко- та відеозапису; | | | |чистих дисків та магнітних стрічок для запису даних на | | | |комп'ютерах) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |24.66 \/ |Виробництво хімічної продукції для промислових цілей | | | |(пентонів та їх похідних, інших білкових сполук та їх | | | |похідних; різноманітних хімічних продуктів, не | | | |віднесених до інших угруповань; хімічно модифікованих | | | |масел та жирів; матеріалів та речовин, що | | | |використовуються для оброблення у текстильній та | | | |шкіряній промисловості; матеріалів (порошки та пайки) | | | |для зварювання та паяння; речовин, що використовуються | | | |для травлення металів; активованого вугілля; мастильних| | | |масляних добавок; прискорювачів процесів вулканізації; | | | |каталізаторів та інших продуктів промислового | | | |призначення; антидетонаторів, антифризів, рідин для | | | |гідравлічних систем; діагностичних та лабораторних | | | |реактивів; чорнила та туші; напівпровідникових | | | |матеріалів) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |24.7 |Виробництво хімічних волокон (штучного або синтетичного| | | |клоччя, штучного або синтетичного волокна, яке не | | | |пройшло процес кардочесання чи інше оброблення перед | | | |прядінням; штучної або синтетичної волокнистої пряжі з | | | |високоміцної або низькоміцної нитки) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |DH | |Виробництво гумових та пластмасових виробів | |------+----------+-------------------------------------------------------| |25 | |Гумова та пластмасова промисловість | |------+----------+-------------------------------------------------------| |25.1 | |Виробництво гумових виробів | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |25.11 \/ |Виробництво гумових покришок та камер (гумових покришок| | | |та камер для транспортних засобів, обладнання, рухомих | | | |машин; пневматичних безкамерних і суцільних шин; камер | | | |для покришок; елементів і деталей для шин та камер) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |25.12 \/ |Відновлення протектора гумових покришок (регенерацію та| | | |відновлення гумових покришок та шин, крім ремонту, | | | |установлення або заміни пошкоджених шин (наводиться у | | | |50.2) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |25.13 \/ |Виробництво інших гумових виробів (інших виробів з | | | |натуральної або синтетичної гуми, вулканізованої або | | | |невулканізованої, зміцненої гуми; гумових | | | |напівфабрикатів: гумових плит, листів, стрічок, | | | |профілів; різноманітних виробів з гуми: труб, шлангів, | | | |транспортної та конвеєрної стрічок; | | | |санітарно-гігієнічних та фармацевтичних виробів, | | | |предметів одягу, покриття для підлоги, прогумованих | | | |текстильних виробів, гумової нитки та канатів, гумових | | | |кілець, прокладок, надувних гумових матраців, інших | | | |технічних аксесуарів з гуми; гумових матеріалів для | | | |ремонту; гумового текстилю, виробів з текстилю) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |25.2 | |Перероблення пластмаси | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |25.21 \/ |Виробництво пластин, труб та профілів з пластмаси | | | |(напівфабрикатів з пластмас, пластмасових плит, труб, | | | |штабів, профілів, плівки, фольги, стрічки; труб, | | | |шлангів, рукавів, з'єднань для шлангів та рукавів) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |25.22 \/ |Виробництво тари з пластмас (для пакування мішків, | | | |сумок, пакетів, коробок, ящиків, пляшок) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |25.23 \/ |Виробництво пластмасового обладнання для будівництва | | | |(дверей, вікон, жалюзі, плінтусів, резервуарів (баків, | | | |бочок; пластикового покриття для підлоги, стін, стелі у| | | |вигляді рулонів або пластин, пластмасового | | | |санітарно-технічного обладнання, без лінолеуму та | | | |іншого покриття для підлоги) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |25.24 \/ |Виробництво інших виробів з пластмаси (пластмасового | | | |посуду, виробів для кухні, туалету; різноманітних | | | |пластмасових виробів, включаючи канцелярські та шкільні| | | |вироби, предмети одягу, фурнітуру для меблів, привідні | | | |та транспортні ремені) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |DI | |Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів | |------+----------+-------------------------------------------------------| |26 | |Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів | |------+----------+-------------------------------------------------------| |26.1 | |Виробництво скла та виробів з скла | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |26.11 \/ |Виробництво листового скла (включаючи армоване | | | |кольорове скло) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |26.12 \/ |Формування та оброблення листового скла (виробництво | | | |листового загартованого або шаруватого клеєного скла, | | | |скляних дзеркал, багатоклітинних скляних вітражів) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |26.13 \/ |Виробництво ємностей із скла (пляшок та іншої тари з | | | |скла та кришталю, столового та кухонного посуду з скла | | | |та кришталю) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |26.14 \/ |Виробництво скловолокна (скловати, склотканин та | | | |виробів з них) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |26.15 \/ |Виробництво та оброблення інших видів скла та виробів з| | | |скла (лабораторного, гігієнічного, фармацевтичного | | | |скляного обладнання, годинникового, оптичного скла, | | | |скляних деталей для біжутерії, скляних ізоляторів і | | | |скляних ізоляційних матеріалів, скляних будівельних | | | |блоків і трубок, без медичних шприців (наводиться у | | | |33.1) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |26.2 | |Виробництво інших керамічних виробів не для будівництва| |------+----------+-------------------------------------------------------| | |26.21 \/ |Виробництво керамічних виробів для домашнього | | | |господарства та керамічних декоративних виробів | | | |(столового посуду, інших побутових та | | | |санітарно-гігієнічних виробів; художньо-декоративних | | | |виробів) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |26.22 \/ |Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів | | | |(ванн, раковин, унітазів) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |26.23 \/ |Виробництво керамічних ізоляторів та деталей для | | | |керамічних ізоляторів (електроізоляторів та деталей для| | | |електроізоляторів з кераміки) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |26.24 \/ |Виробництво інших керамічних виробів технічного | | | |призначення (лабораторних, хімічних та інших | | | |промислових виробів) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |26.25 \/ |Виробництво інших керамічних виробів (керамічної тари, | | | |керамічних виробів, не віднесених до інших угруповань) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |26.26 \/ |Виробництво вогнетривких керамічних виробів (розчину | | | |для мурування з вогнетривких матеріалів, вогнетривких | | | |керамічних виробів, включаючи цеглу та блоки, реторти, | | | |тиглі, муфелі, форсунки, труби; виробів, які містять | | | |магнезит, доломіт, хроміт) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |26.3 |Виробництво керамічної плитки (невогнетривкого | | | |керамічного кахлю для стін та підлоги, мозаїчних | | | |керамічних блоків, невогнетривкого керамічного покриття| | | |для шляхів) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |26.4 |Виробництво цегли, черепиці з глини (формованої і | | | |обпаленої глиняної цегли та блоків, крім вогнетривкої; | | | |невогнетривкої керамічної черепиці, дренажних труб, | | | |трубок, кабелепроводів) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |26.5 | |Виробництво цементу, вапна та гіпсу | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |26.51 |Виробництво цементу (клінкерного та гідравлічного | | | |цементу, в тому числі портландського, глиноземного, | | | |шлакового, суперфосфатного цементу) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |26.52 |Виробництво вапна (гашеного, негашеного, гідравлічного | | | |вапна) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |26.53 |Виробництво гіпсу | |------+----------+-------------------------------------------------------| |26.6 | |Виробництво виробів з бетону, гіпсу та цементу | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |26.61 \/ |Виробництво виробів з бетону для використання в | | | |будівництві (збірних бетонних та залізобетонних | | | |виробів; черепиці, плиток, цегли, плит, листів, труб | | | |тощо) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |26.62 \/ |Виробництво виробів з гіпсу для використання в | | | |будівництві (штукатурних панелей, гіпсових плит, інших | | | |виробів) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |26.63 \/ |Виробництво бетонних сумішей, готових для використання | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |26.64 \/ |Виробництво сухих видів сумішей для мурування | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |26.65 \/ |Виробництво виробів з волокнистого цементу (з | | | |азбестоцементу, целюлози-цементу або подібних | | | |матеріалів; будівельного матеріалу з рослинної сировини| | | |(деревинної вовни, соломи, очерету) у суміші з | | | |цементом, гіпсом та іншим зв'язувальним мінеральним | | | |матеріалом; гофрованих або інших виробів, панелей, | | | |кахлі, черепиці, труб, покриттів, ємностей, жолобів, | | | |меблів, віконних рам тощо) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |26.66 \/ |Виробництво інших виробів з бетону, гіпсу та цементу | | | |(штучного каменю, включаючи меблі, скульптури, | | | |барельєфи, вази для квітів) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |26.7 |Оброблення каменю (різання, оброблення каменю поза | | | |кар'єрами для використання в будівництві, | | | |кладовищенському господарстві, шляхових роботах; як | | | |покрівельний матеріал; операції з необробленим каменем,| | | |який доставляють з кар'єрів) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |26.8 | |Виробництво іншої мінеральної продукції | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |26.81 \/ |Виробництво абразивних виробів (жорен, точильних і | | | |шліфувальних каменів, природних та штучних абразивних | | | |виробів, у тому числі штучного корунду, штучних | | | |алмазів, надтвердих матеріалів та ін.) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |26.82 \/ |Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів, не | | | |віднесених до інших угруповань | | | |- азбестотехнічних виробів: пряжі, тканин, одягу, | | | |головних виробів, взуття, азбестостальних листів, | | | |азбестопрокладок, фільтротканин, бумаги, картону та | | | |інших азбестових технічних виробів | | | |- мінеральних ізоляційних матеріалів: мінеральної | | | |вати та виробів з неї, діатомових (совелітових, | | | |вермикулітових, мінеперлітових, | | | |вапняково-кремнеземистих) та інших тепло- і | | | |звукоізоляційних виробів | | | |- м'яких покрівельних та гідроізоляційних матеріалів: | | | |рубероїду, пергаміну, толі, пороізола, ізола та інших | | | |- виробництво штучних і переробка природних пористих | | | |наповнювачів: керамзиту, аглопориту, спученого перліту | | | |та вермикуліту, пемзи та ін. | | | |- формовочних матеріалів: пісків та глини, | | | |бентонітової глини, пилевидного шамоту, екзотермічних | | | |сумішей | | | |- виробів з неметалевих руд: слюдяних виробів, слюди | | | |щипаної, слюдопласта, андезитового щебеню та борошна | | | |і виробів з андезиту, асфальтиту, графіту та ін. | |------+----------+-------------------------------------------------------| |DJ | |Металургія та оброблення металу | |------+----------+-------------------------------------------------------| |27 | |Металургія | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |27.1 |Виробництво чорних металів | | | |Включає: | | | |- виробництво чавуну і сталі, що є результатом | | | |редукції руди та металобрухту: виробництво ливарного | | | |та переробного чавуну, виробництво продукції з чорних | | | |металів, які одержуються під час безпосередньої | | | |редукції залізної руди, а також інших губчастих | | | |феропродуктів у формі злитків, гранул та у подібних | | | |формах | | | |- виробництво високовуглецевого феромарганцю та | | | |дзеркального чавуну | | | |- виробництво сталевої продукції гарячого та холодного | | | |катання (включаючи продукцію, яка одержується під час | | | |безперервного лиття): виробництво злитків та інших | | | |первинних форм і напівпродукції, виробництво та | | | |безперервне покриття гарячекатаної широкої штаби або | | | |вузької стрічки, плит, жерсті або широких плит, | | | |виробництво та безперервне покриття холоднокатаної | | | |широкої штаби, плит та жерсті, виробництво оцинкованої | | | |жерсті, жерсті електролітичне покритої хромом, | | | |необроблених (чорних) плит, виробництво гарячекатаних | | | |важких та легких секцій і чорнового прокату, | | | |виробництво рейок та інших гарячекатаних залізничних | | | |матеріалів | | | |- виробництво гарячекатаних виробів та холоднокатаних | | | |широких штабів і жерсті, покритих або непокритих, що | | | |підлягають подальшому обробленню, крім поверхневого, | | | |але які не включені до інших угруповань | |------+----------+-------------------------------------------------------| |27.2 | |Виробництво труб | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |27.21 \/ |Виробництво труб з ливарного чавуну (труб з пресованого| | | |чавуну або труб з ливарного чавуну або сталі, відлитих | | | |відцентрово; арматури з ливарного заліза (розтяжного | | | |або нерозтяжного) та з сталі, в якій з'єднання | | | |досягається гвинтуванням або вдавлюванням чи посуванням| | | |(у разі воротникової арматури) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |27.22 \/ |Виробництво сталевих труб (труб гарячим катанням, | | | |гарячим вдавлюванням або гарячим витягуванням чи | | | |холодним витягуванням або холодним катанням; безшовних | | | |та зварних труб гарячим та холодним формуванням | | | |(штампуванням) або холодним зварюванням, штампуванням | | | |та витягуванням або гарячою редукцією чи штампуванням; | | | |сталевої арматури: пласких фланців та фланців з кованим| | | |кільцем з сталі, збірне зварювання арматури з сталі, | | | |дротяної арматури та іншої арматури з сталі) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |27.3 | |Первинне оброблення сталі (види робіт та вироби, не | | | |віднесені до інших угруповань) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |27.31 \/ |Холодне витягування сталевого прута або профілю | | | |(холодним волочінням, виправленням або зачищенням) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |27.32 \/ |Холодне катання листової сталі (виробництво покритої | | | |або непокритої пласкої сталевої продукції у рулонах або| | | |у вигляді прямої стрічки завширшки менше 500 мм | | | |вторинним прокатуванням продукції гарячого катання) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |27.33 \/ |Холодне оброблення штампуванням або вальцюванням | | | |(виробництво відкритих профілів послідовним формуванням| | | |на прокатному стані або гнуттям за допомогою пресу | | | |пласких катаних елементів з сталі) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |27.34 \/ |Холодне витягування дроту (виробництво сталевого дроту | | | |холодним витягуванням або волочінням) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |27.35 \/ |Виробництво феросплавів та іншої продукції, не | | | |віднесеної до інших угруповань (феросплавів, за викл. | | | |високовуглецевого феромарганцю і ферофосфору, | | | |електродів та флюсів зварних; гранульованого заліза та | | | |залізного порошку, заліза високої чистоти шляхом | | | |електролізу та іншими хімічними процесами; залізних | | | |виробів для залізниць, крім рейок; піску для посипання | | | |залізниць) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |27.4 | |Виробництво кольорових металів | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |27.41 \/ |Виробництво дорогоцінних металів (також виробництво та | | | |оброблення необроблених металів: золота, срібла, | | | |платини тощо; сплавів дорогоцінних металів; | | | |напівфабрикатів з дорогоцінних металів; накладних та | | | |срібних металів та покриття недорогоцінних металів | | | |сріблом; накладних (позолочених) металів або покриття | | | |золотом недорогоцінних металів та срібла; накладних | | | |платиною або покритих платиною металів чи покриття | | | |платиною або металами групи платини, золота, срібла, чи| | | |недорогоцінних металів) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |27.42 \/ |Виробництво алюмінію (алюмінію з оксиду алюмінію; | | | |оксиду алюмінію; алюмінію шляхом електролітичної | | | |рафінації алюмінієвих відходів та брухту; алюмінієвих | | | |сплавів; напівфабрикатів алюмінію) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |27.43 \/ |Виробництво свинцю, цинку та олова (з руди та шляхом | | | |електролітичної рафінації відходів та брухту свинцю, | | | |цинку та олова; виробництво сплавів свинцю, цинку та | | | |олова; напівфабрикатів (заготовок) з свинцю, цинку та | | | |олова) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |27.44 \/ |Виробництво міді (з мідної руди та шляхом | | | |електролітичної рафінації мідних відходів та брухту; | | | |виробництво сплавів з міді та плавких мідних вставок та| | | |мідного дроту і заготовок з міді) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |27.45 \/ |Виробництво інших кольорових металів (хрому, марганцю, | | | |нікелю тощо з руд чи оксидів і електролітичною й | | | |алюмінотермічною рафінаціями відходів та брухту цих | | | |металів; сплавів хрому, марганцю, нікелю і заготовок з | | | |хрому, нікелю тощо; ін. кольорових металів та окремих | | | |виробів з них) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |27.5 | |Металеве лиття | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |27.51 \/ |Чавунне лиття (виливка готових виробів і заготовок з | | | |чавунного лиття; виробництво виливків з сірого і | | | |ковкого чавуну та чавуну з кулястим графітом) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |27.52 \/ |Сталеве лиття (виливка готових виробів або заготовок з | | | |сталі; виробництво виливків з сталі) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |27.53 \/ |Лиття легких металів (лиття готової продукції або | | | |напівпродукції з алюмінію, магнію, титану, берилу, | | | |скандію, ітрію; виробництво виливків з легких металів) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |27.54 \/ |Лиття інших кольорових металів (лиття виливків з важких| | | |і дорогоцінних металів) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |28 | |Оброблення металу | |------+----------+-------------------------------------------------------| |28.1 | |Виробництво металевих конструкцій для будівництва | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |28.11 \/ |Виробництво металевих конструкцій (каркасів з металу | | | |для будівництва та для промисловості (каркасів для | | | |металургійних печей, підіймального та маніпуляційного | | | |обладнання; конструкцій будівель, які будуються із | | | |збірного залізобетону, модульних елементів, виставок | | | |тощо) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |28.12 \/ |Виробництво металевих деталей для столярних і | | | |теслярських виробів (металевих дверей і вікон, дверних | | | |і віконних рам, жалюзі, металевих воріт) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |28.2 | |Виробництво металевих резервуарів, цистерн і | | | |контейнерів | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |28.21 \/ |Виробництво металевих резервуарів, цистерн і | | | |контейнерів (місткістю понад 300 л та резервуарів для | | | |стисненого і зрідженого газу) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |28.22 \/ |Виробництво радіаторів і бойлерів (котлів) центрального| | | |опалення | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |28.3 |Виробництво нагрівальних котлів (крім водяних котлів | | | |центрального опалення) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |28.4 |Кування, штампування, карбування та фасонування | | | |металів; порошкова металургія (виробництво виробів з | | | |металевого порошку, який одержують в умовах високої | | | |температури (фриттування) або під високим тиском) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |28.5 | |Оброблення металів; інші операції з оброблення металу | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |28.51 \/ |Оброблення та покриття металу (покриття, анодування | | | |металів; високотемпературне оброблення металів; | | | |вирівнювання вінців, очищення поверхні піском, очищення| | | |піску, освітлювання металів; розфарбування, | | | |гравірування, набивання візерунку на метал; покриття | | | |металів неметалами: пластифікація, емалювання, | | | |лакування, загартовування, полірування металів) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |28.52 \/ |Інші операції з оброблення металів (свердлування, | | | |скручування, рифлення, витравлювання, вирівнювання, | | | |закладання, набивання, шліфування, заточування, | | | |зварювання, з'єднання та інші операції з оброблення | | | |металу) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |28.6 | |Виробництво ножових виробів, інструменту та металевих | | | |виробів загального призначення - залізних виробів | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |28.61 \/ |Виробництво ножових виробів (ножі, виделки, ложки тощо;| | | |виробництво різноманітних різальних виробів: бритв та | | | |лез для гоління, ножиць та ножиць для підстригання | | | |волосся) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |28.62 \/ |Виробництво інструменту (ножів та різальних деталей для| | | |машин та механічних приладів; сільськогосподарського | | | |ручного інструменту; ручних інструментів, таких як | | | |щипці, викрутки тощо; пилок, деталей для пилок, | | | |включаючи циркулярні та ланцюгові пилки; змінних | | | |деталей для ручних інструментів з механічним приводом | | | |або без нього та для механічного інструменту: свердел, | | | |дироколів, гвинторізів, фрезів; ковальських | | | |інструментів; лещатних, гвинтових затискачів) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |28.63 \/ |Виробництво замків та запорів (навісних замків, клямок,| | | |ключів, шарнірів, дверних і віконних засовів та інших | | | |залізних виробів для будівель, меблів, транспортних | | | |засобів тощо) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |28.7 | |Виробництво інших металевих виробів | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |28.71 \/ |Виробництво бочок та інших подібних металевих ємностей | | | |(ємностей місткістю до 300 л; відер, бідонів, бочонків)| |------+----------+-------------------------------------------------------| | |28.72 \/ |Виробництво дрібних металевих ємностей (банок для | | | |харчових консервів, тубів та футлярів з легких металів;| | | |жерстяних кришок для банок і пляшок) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |28.73 \/ |Виробництво виробів з дроту (металевих канатів, | | | |плетених стрічок та подібних виробів; з металевого | | | |дроту, дротяної загорожі, решіток, сіток тканин; цвяхів| | | |та шпильок) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |28.74 \/ |Виробництво кріпильних засобів, машинних гвинтових | | | |виробів, ланцюгів і пружин (заклепок, круглих підкладок| | | |та подібних негвинтових (ненарізних) виробів; | | | |гвинтонарізних виробів: шурупів, гайок, болтів; пружин:| | | |затворного важеля, листових, спіральних пружин, | | | |клапанів для пружин; ланцюгів, крім привідних ланцюгів)| |------+----------+-------------------------------------------------------| | |28.75 \/ |Виробництво різноманітних металевих виробів | | | |- санітарно-гігієнічного обладнання для кухні та | | | |ванної кімнати: емальованих та неемальованих мийок, | | | |ванн і стоків, корит та подібних виробів з металу | | | |- господарської посуди та інвентарю для кухні: | | | |кастрюль, сковорід, іншого столового та кухонного | | | |посуду; дрібних предметів та належностей для кухні, | | | |металевих сіток для миття посуду | | | |- інших металевих виробів: дрібних канцелярських | | | |виробів з металу, сейфів, броньованих дверей, | | | |металевої фурнітури для одягу, взуття і | | | |шкіргалантерейних виробів, інформаційних табличок та | | | |ін., а також шаблів, шпаг, штиків, металевих огорож, | | | |гребних гвинтів, захисних шоломів та інших металевих | | | |виробів | |------+----------+-------------------------------------------------------| |DK | |Виробництво машин та устаткування | |------+----------+-------------------------------------------------------| |29 | |Виробництво машин та устаткування | |------+----------+-------------------------------------------------------| |29.1 | |Виробництво, ремонт та монтаж механічного устаткування | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |29.11 |Виробництво двигунів (крім авіаційних, автомобільних і | | | |мотоциклетних) та турбін (поршневих двигунів | | | |внутрішнього згоряння та деталей до них; корабельних та| | | |дизельних двигунів; прохідних та запірних клапанів для | | | |двигунів внутрішнього згоряння; турбін для водяної та | | | |іншої пари, гідравлічних турбін, водяних коліс та | | | |механізмів, що ними керують, газових турбін та | | | |запчастин до них) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |29.12 |Виробництво насосів, компресорів і гідравлічних систем | | | |та запасних частин до них (повітряних або вакуумних | | | |насосів, повітряних та інших газових компресорів; | | | |гідравлічних насосів; обладнаних або не обладнаних | | | |вимірювальними приладами; гідравлічного привідного | | | |обладнання, а також пневматичних та повітряних | | | |генераторів та двигунів) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |29.13 |Виробництво кранів і клапанів (промислових кранів і | | | |клапанів, включаючи запобіжні клапани та впускні крани;| | | |сантехнічних кранів і клапанів; кранів для опалювання) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |29.14 |Виробництво зубчастих передач та елементів для | | | |механічних передач (шарикопідшипників і роликових | | | |підшипників та їх запчастин; механічних передач | | | |загального машинобудівного призначення: трансмісійних і| | | |колінчастих валів, кулачків, кілець; привідних і | | | |шарнірних ланцюгів; механізмів перемикання швидкостей | | | |передач та інших механізмів перемикання швидкостей; | | | |зчеплень і з'єднань для валів; махових коліс та коліс | | | |для привідних ременів; оснащення для гідравлічних | | | |передач) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |29.2 | |Виробництво інших машин загального призначення | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |29.21 |Виробництво печей та пальників для печей та послуги по | | | |їх установці, ремонту і технічному обслуговуванню | | | |(електричних та інших промислових і лабораторних печей,| | | |вкл. крематорії; пальників; механічних топок, | | | |колосникових решіток тощо; обладнання для завантаження | | | |і видалення попелу і шлаків) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |29.22 |Виробництво та ремонт підіймального і такелажного | | | |устаткування (підіймального устаткування для | | | |навантаження та розвантаження вручну або з механічним | | | |приводом: блоків, лебідок, ліфтів, кабестанів, | | | |домкратів; підіймальних кранів, рухомих підіймальних | | | |установок, транспортерів похилого напрямку; авто- та | | | |електронавантажувачів, з підіймальним устаткуванням чи | | | |іншим підіймальним або такелажним устаткуванням; | | | |самохідних або не самохідних, подібних тим, які | | | |застосовують у промисловості; механічних маніпуляторів | | | |та промислових роботів, призначених для підіймання, | | | |маніпуляцій, навантажування або розвантажування; | | | |конвеєрів, транспортерів тощо; ескалаторів та рухомих | | | |доріжок тощо) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |29.23 |Виробництво вентиляційних і охолоджувальних промислових| | | |установок (промислового устаткування для холодильних | | | |установок; машин і устаткування для кондиціонерів; | | | |теплообмінників; промислових вентиляторів) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |29.24 |Виробництво, ремонт та монтаж інших машин загального | | | |призначення | | | |- ваговимірювального обладнання: машин для зважування, | | | |крім чутливих лабораторних вагів: вагів для домашнього | | | |господарства та магазинів, платформних та мостових | | | |вагів і для постійного зважування тощо; | | | |- машин та устаткування загального призначення: для | | | |очищення і фільтрації рідин; обладнання для розкидання,| | | |розсіювання, розпилювання рідин або порошків; | | | |розпилювальних застосувань, піскодувок, пристроїв, що | | | |очищають пару тощо; | | | |- пакувальних та загортальних машин, машин для | | | |заповнення, закривання, пломбування, етикетування; | | | |холодильного устаткування для підприємств торгівлі та | | | |громадського харчування (шаф, камер, прилавків, | | | |вітрин); машин для миття або сушіння пляшок | | | |та газування напоїв; виробництво газогенераторів; | | | |- дистиляційних та ректифікаційних установок для | | | |нафтопереробних заводів, хімічної та спиртової | | | |промисловості; прокатних валків та інших прокатних | | | |машин, а також циліндрів (барабанів) для них; | | | |центрифуг; прокладок і подібних з'єднань, які | | | |виробляються з комбінації матеріалів або шарів одного | | | |матеріалу; автоматів для продажу дрібних товарів; | | | |прасувальних машин каландрового типу | |------+----------+-------------------------------------------------------| |29.3 | |Виробництво та ремонт сільськогосподарських машин (вкл.| | | |машини для лісництва) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |29.31 |Виробництво сільськогосподарських тракторів (для | | | |сільського та лісового господарства та садово-городніх)| |------+----------+-------------------------------------------------------| | |29.32 |Виробництво інших сільськогосподарських машин (для | | | |рослинництва; тваринництва та кормовиробництва; для | | | |лісівництва; ін. машин: самозавантажувальних та | | | |саморозвантажувальних сільськогосподарських причепів та| | | |напівпричепів; для підготовки грунту, садіння культур, | | | |внесення перегною: плугів, розкидувачів, сівалок, | | | |борін; жаток, мотилок, сортувальних машин; доїльних | | | |машин; зрошувальних, обприскувальних машин для | | | |сільського господарства та ін.: для птахівництва, | | | |бджільництва, обладнання (оснащення) для підготовки | | | |кормів; машин для очищення, сортування або калібрування| | | |яєць, фруктів, насіння, зерна, електрокосарок для | | | |газонів) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |29.4 |Виробництво, ремонт та монтаж верстатів (для оброблення| | | |будь-якого матеріалу, включаючи лазерні, ультразвукові,| | | |електричні, шляхом вилучення частини оброблюваного | | | |матеріалу: токарних верстатів, свердлувальних | | | |верстатів, точильних верстатів тощо; для оброблення | | | |матеріалу без вилучення його частини під час | | | |оброблення: ковальських, штампувальних, витяжних тощо; | | | |пристроїв для забивання цвяхів, зшивання сторінок, | | | |склеювання тощо; приладів та пристроїв для зварювання, | | | |паяння; гарунок для запчастин, інструментів і | | | |спеціальних додаткових пристроїв, які монтуються на | | | |верстатах; ручних пневматичних пристроїв або пристроїв | | | |з умонтованим двигуном для ручного використання) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |29.5 | |Виробництво, ремонт та монтаж інших машин спеціального | | | |призначення | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |29.51 |Виробництво машин для металургії (машин і пристроїв для| | | |високотемпературного оброблення металу: конвертерів, | | | |виливниць, ковшів, розливних машин; прокатних станів і | | | |валків до них) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |29.52 |Виробництво, ремонт та монтаж машин для гірничодобувної| | | |промисловості і будівництва | | | |- підземних пристроїв, транспортерів, конвейєрів | | | |постійної дії для підземних робіт у шахтах; машин для | | | |бурильних робіт, рубання, видобування та будівництва | | | |тунелей | | | |- машин для оброблення мінералів просіюванням, | | | |сортуванням, вилученням тощо; бетономішалок та мішалок | | | |для будівельного розчину; для перемішування землі: | | | |бульдозерів, англедозерів (універсальних бульдозерів); | | | |грейдерів, скреперів, ковшових навантажувачів тощо; для| | | |забивання і висмикування паль, розподілювачів | | | |будівельного розчину, розподілювачів бітуму, машин для | | | |оздоблення поверхневого шару бетону; відвальних ножів | | | |для бульдозерів; виробництво будівельних машин і | | | |обладнання | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |29.53 |Виробництво, ремонт та монтаж машин для перероблення | | | |сільгосппродуктів | | | |- сушильних машин для сільгосппродуктів | | | |- машин і пристроїв для молочної промисловості: | | | |сепараторів; машин і апаратів для оброблення молока | | | |(гомогенізаторів та машин для опромінення молока) | | | |та перероблення молока (маслоробок, | | | |міксерів та машин для фасування масла); сироварних | | | |машин: формувальних машин, пресів | | | |- для борошномельної промисловості: віялок, | | | |висівальних ременів, циклонних та пневматичних | | | |сепараторів, щіткових зерноочисних машин і подібних | | | |дробарок, дробильних валків і молоткових млинів, | | | |навантажувальних механізмів, сит, механізмів для | | | |очищення висівок, змішувачів, рисолущильних та | | | |горохоліщильних машин | | | |- пресів, давил тощо, застосовуваних у виноробстві | | | |для виробництва сидру, фруктових соків | | | |- машин для хлібопекарського виробництва і | | | |виробництва макаронів, спагеті або | | | |подібних виробів: неелектричних хлібопекарських печей, | | | |змішувачів, роз'єднувачів для тіста, а також для | | | |дозування тіста або інгредієнтів для приготування тіста| | | |тощо | | | |- машин і обладнання для виробництва різних харчових | | | |продуктів: кондитерських виробів, какао, | | | |шоколаду, солодощів; для виробництва цукру; для | | | |пивоварних заводів; для перероблення м'яса та птиці і | | | |фруктів та овочів, риби та інших харчових продуктів | | | |моря; інших машин для промислового перероблення | | | |харчових продуктів та напоїв | | | |- машин і обладнання для перероблення олійних культур | | | |і одержання рослинних і тваринних жирів | | | |- машин для перероблення тютюну, виробництва сигарет, | | | |цигарок, нюхального та жувального тютюну; для | | | |приготування харчових продуктів на | | | |підприємствах громадського харчування, у готелях, | | | |ресторанах, столових та ін. | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |29.54 |Виробництво, ремонт та монтаж машин для текстильної | | | |промисловості | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |29.55 |Виробництво, ремонт та монтаж машин для виробництва | | | |паперу та картону (для виробництва паперової маси, | | | |паперу та картону та виробів з них) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |29.56 |Виробництво, ремонт та монтаж решти машин спеціального | | | |призначення | | | |- промислових роботів широкого призначення | | | |- нафтопромислового і бурового геологорозвідувального | | | |обладнання та нафтогазопереробного спеціального | | | |технологічного обладнання для електронної | | | |промисловості; виробництво машин для збирання | | | |електричних і електронних ламп, трубок і ламп для | | | |спалаху та машин або апаратів для ізотопної сепарації | | | |- технологічного обладнання для одержання хімічного | | | |волокна (машин для формування, витягування і складання,| | | |текстурування, виготовлення або різання штучних | | | |текстильних волокон, матеріалів або пряжі | | | |- обладнання для переробки гуми, пластмаси та інших | | | |полімерних матеріалів (машин для обробки м'якої гуми | | | |або пластмаси; машин для виробництва виробів з цих | | | |матеріалів: екструдерів, формовочних машин, для | | | |виготовлення пневматичних шин і наварки протекторів та | | | |ін.) | | | |- технологічного обладнання для скляної промисловості | | | |(машин для виготовлення або гарячої обробки скла і | | | |скляних виробів, скловолокна або пряжі; прокатних | | | |станів для скла і валків для них | | | |- технологічного обладнання для поліграфічної | | | |промисловості; для промисловості будівельних матеріалів| | | |(виробництва черепиці, цегли, керамічних виробів, труб,| | | |графітних електродів, форм для лиття, машин для | | | |виготовлення канатів та ін.) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |29.7 | |Виробництво побутових приладів | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |29.71 \/ |Виробництво побутових електроприладів (холодильників, | | | |морозильників, посудомийок, пральних машин і сушарок | | | |для білизни, пилососів, натирачів підлоги, млинів, | | | |міксерів, соковижималок, електробритв, ножоточил, | | | |електричних зубних щіток, кухонних вентиляторів тощо; | | | |електротеплових приладів: нагрівачів води, | | | |електроковдр, сушарок для волосся, гребінців, щіток, | | | |бігуді, прасок, обігрівачів, вентиляторів, духовок, | | | |мікрохвильових печей, електричних печей, підігрівачів | | | |для тарілок, тостерів, кавоварок та електрочайників, | | | |сковорід, грилів, реостатів електрообігрівання та | | | |подібних електричних приладів) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |29.72 \/ |Виробництво неелектричних побутових приладів (кухонних | | | |та обігрівальних приладів: неелектричних обігрівачів | | | |приміщень, кухонних плит, підігрівачів води, | | | |підігрівачів для їжі, грилей) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |DL | |Виробництво електричного та електронного устаткування | |------+----------+-------------------------------------------------------| |30 | |Виробництво канцелярських та електронно-обчислювальних | | | |машин та запасних частин до них | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |30.01 \/ |Виробництво канцелярського обладнання | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |30.02 \/ |Виробництво електронно-обчислювальних машин та іншого | | | |устаткування для оброблення інформації | |------+----------+-------------------------------------------------------| |31 | |Виробництво, ремонт та монтаж електричних машин і | | | |апаратури | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |31.1 |Виробництво двигунів, генераторів і трансформаторів | | | |(двигунів і генераторів змінного струму; універсальних | | | |двигунів (змінного та постійного струму); електричних | | | |двигунів та генераторів постійного струму; агрегатів - | | | |генераторів змінного та постійного струму; ротаційних | | | |статичних електроконвертерів; електротрансформаторів) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |31.2 |Виробництво, ремонт та монтаж електророзподільної та | | | |контрольної апаратури (апаратури для комутування або | | | |захисту електричних мереж, з'єднання електричних мереж | | | |і підключення до них; вимикачів, перемикачів, | | | |запобіжників, блискавковідводів, обмежувачів напруги, | | | |перемикачів хвиль, штепселів, розподільних коробок, | | | |реле, патронів для ламп; щитів, панелей, стендів, | | | |пультів, розподільних шаф та інших пристроїв для | | | |контролю та розподілу електричного струменю) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |31.3 |Виробництво ізольованого дроту та кабелю (стрічки та | | | |інших ізольованих проводів, забезпечених або не | | | |забезпечених приєднувачами; кабелю з оптичних волокон | | | |для передавання закодованих даних: телефонним або | | | |телеграфним зв'язком, відеоапаратурою, дистанційним | | | |керуванням тощо) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |31.4 |Виробництво акумуляторів та електричних батарей | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |31.5 |Виробництво ламп та освітлювального устаткування (ламп | | | |розжарювання та газорозрядних ламп: ламп | | | |ультрафіолетових та інфрачервоних, ламп дугових, | | | |ламп-спалахів; електричних та освітлювальних пристроїв:| | | |люстр, ламп настільних, конторських, ламп нічних, ламп,| | | |що стоять на підлозі, а також неелектричних; переносних| | | |електроламп; ілюмінованих знаків, електрореклам тощо; | | | |пристроїв для зовнішнього освітлення вулиць; | | | |електроосвітлювальних комплектів типу тих, що | | | |прикрашають різдвяну та новорічну ялинки) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |31.6 | |Виробництво іншого електроустаткування | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |31.61 \/ |Виробництво електроустаткування для двигунів та | | | |транспортних засобів | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |31.62 \/ |Виробництво іншого електроустаткування, не віднесеного | | | |до інших угруповань | | | |- електродної продукції (вугільних і графітових | | | |електродів) | | | |- електроізоляційних виробів (ізоляторів та ізоляційної| | | |арматури, крім скляних та керамічних; ізоляційної | | | |арматури для електричних машин та устаткування, крім | | | |керамічної та пластмасової; ізоляційних трубок та | | | |їх з'єднань із звичайних металів з прокладкою | | | |з ізоляційного матеріалу) | | | |- електросигнального обладнання, що забезпечує та | | | |контролює рух на автострадах, шосейних шляхах та | | | |вулицях, на залізницях та трамвайних коліях, | | | |внутрішньому водному транспорті, у портах, гаванях та | | | |аеропортах, а також дзвінків, гудків, світлових табло, | | | |сигнальних пристроїв на випадок зламу або пожежі | | | |- виробництво електромагнітів, вкл. електромагнітні | | | |та постійномагнітні патрони, зчеплення, гальма, що | | | |затискають або піднімають головки, а також | | | |прискорювачів часток, генераторів сигналів, | | | |міношукачів, електродетонаторів та інших електричних | | | |машин та устаткування | |------+----------+-------------------------------------------------------| |32 | |Виробництво устаткування для радіо, телебачення та | | | |зв'язку | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |32.1 |Виробництво деталей електронного устаткування | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |32.2 |Виробництво, ремонт та монтаж апаратури для трансляції | | | |та ретрансляції передач, для кабельного телефонного і | | | |телеграфного зв'язку | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |32.3 |Виробництво, ремонт та монтаж апаратури для запису та | | | |відтворювання звуку та зображення | |------+----------+-------------------------------------------------------| |33 | |Виробництво медичних приладів та інструментів; точних | | | |вимірювальних пристроїв, оптичних пристроїв та | | | |годинників | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |33.1 |Виробництво, ремонт та монтаж медичного, хірургічного | | | |та ортопедичного устаткування | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |33.2 |Виробництво, ремонт та монтаж контрольно-вимірювальної | | | |апаратури (для виміру механічних величин, | | | |електровимірювальної, радіовимірювальної, оптичної і | | | |оптико-механічної, для фізичних досліджень, | | | |інструментів для креслення, розміток, вимірювальних | | | |інструментів (мікрометри, штангенциркулі, шаблони, | | | |лекала тощо) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |33.3 |Виробництво контрольно-вимірювальних приладів для | | | |промислових процесів (виробництво і установка систем, | | | |приладів безперервного контролю за промисловими | | | |процесами) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |33.4 |Виробництво оптичних інструментів та фотографічного | | | |устаткування (включаючи ремонт та технічне | | | |обслуговування оптичних пристроїв та фотообладнання) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |33.5 |Виробництво годинників | | | |- наручних та інших годинників усіх видів, вкл. | | | |годинники для панелей приладів; корпусів та | | | |механізмів для годинників; приладів для | | | |реєстрації, лічення та інших вимірювань часу | | | |(лічильники для стоянок, таймери, хронометри, | | | |перемикачі та ін.) | | | |- виробництво деталей для годинників: пружин, каменів, | | | |циферблатів, стрілок, металевих стрічок та металевих | | | |браслетів та ін. | | | |- ремонт та технічне обслуговування промислових | | | |приладів та апаратури для вимірювання часу | |------+----------+-------------------------------------------------------| |DM | |Транспортне машинобудування | |------+----------+-------------------------------------------------------| |34 | |Виробництво автомобільного транспорту | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |34.1 |Виробництво автомобільного транспорту (пасажирських і | | | |вантажних автомобілів; автобусів, тролейбусів, двигунів| | | |для автомобілів, інших видів автомобілів) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |34.2 |Виробництво корпусів для автомобілів та причепів | | | |(кузовів, включаючи кабіни для автомобілів, шасі; | | | |обладнання для всіх видів автомобілів; причепів та | | | |напівпричепів: цистерн, туристичних причепів типу | | | |"дача"; каркасів та контейнерів, призначених та | | | |обладнаних для перевезення одним або декількома видами | | | |транспорту) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |34.3 |Виробництво устаткування для автомобілів (різних | | | |деталей та аксесуарів для устаткування автомобілів, | | | |гальм, коробок передач, осей, ходових коліс, | | | |амортизаторів, підвісок, радіаторів, глушників, | | | |вихлопних труб, каталізаторів, інжекторів, стартерів, | | | |рульових коліс, рульових колонок, картерів рульових | | | |коробок; деталей та належностей для обладнання | | | |автомобілів: ременів безпеки, дверей, бамперів) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |35 | |Виробництво інших видів транспорту та транспортного | | | |устаткування | |------+----------+-------------------------------------------------------| |35.1 | |Будування та ремонт суден | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |35.11 \/ |Будування та ремонт суден (крім прогулянкових) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |35.12 \/ |Будування та ремонт прогулянкових суден (надувних | | | |човнів; парусних човнів з додатковим двигуном (чи | | | |декількома) або без нього (них); моторних човнів; інших| | | |прогулянкових та спортивних човнів: каное, гребних | | | |шлюпок, яликів) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |35.2 |Виробництво та ремонт залізничних і трамвайних | | | |локомотивів та рухомого складу | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |35.3 |Будування повітряних та космічних літальних апаратів та| | | |запчастин до них (у закритому режимі) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |35.4 | |Виробництво велосипедів та мотоциклів | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |35.41 \/ |Виробництво мотоциклів | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |35.42 \/ |Виробництво велосипедів | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |35.43 \/ |Виробництво інвалідних колясок | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |35.5 |Виробництво іншого транспортного устаткування, не | | | |віднесеного до інших угруповань (тачок, двоколісних | | | |возиків тощо; транспортних засобів для використання з | | | |живою тягою) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |DN | |Інше виробництво, не віднесене до інших угруповань | |------+----------+-------------------------------------------------------| |36 | |Виробництво меблів; інші види виробництва | |------+----------+-------------------------------------------------------| |36.1 | |Виробництво меблів (вкл. ремонт і реставрацію меблів, | | | |виготовлення меблів за замовленнями) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |36.11 \/ |Виробництво стільців та сидінь (стільців, крісел, | | | |диванів, тахт і т. і. з різного матеріалу для офісів, | | | |майстерень, житлових приміщень; стільців та сидінь з | | | |різного матеріалу для кінотеатрів, театрів тощо; сидінь| | | |для транспортних засобів з різного матеріалу; | | | |оброблення сидінь типу набивки, драпірування) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |36.12 \/ |Виробництво меблів для офісів та магазинів | | | |(спеціалізованих меблів для магазинів: лотків, вітрин, | | | |полиць тощо; меблів для офісів, крім стільців, крісел, | | | |диванів) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |36.13 \/ |Виробництво меблів для кухонь та ванних кімнат | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |36.14 \/ |Виробництво інших видів меблів (дитячих меблів, вкл. | | | |меблі для дитячих садків, для спальних та житлових | | | |приміщень та оздоблення меблів, а саме: пульверизацію, | | | |покриття політурою, фарбування, драпірування) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |36.15 \/ |Виробництво матраців (опорних стійок для матраців; | | | |пружинних або набивних матраців, а також матраців з | | | |внутрішнім каркасом з допоміжних матеріалів; | | | |виробництво безобтяжних матраців з пористої гуми чи | | | |пластмаси) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |36.2 | |Виробництво ювелірних та інших прикрас | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |36.21 \/ |Карбування монет та медалей (виробництво монет, | | | |включаючи монети для використання як засіб платежів, | | | |медалей та медальйонів з дорогоцінних та недорогоцінних| | | |металів) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |36.22 \/ |Виробництво ювелірної продукції (оброблення перлів; | | | |дорогоцінного каміння (дорогоцінного чи | | | |напівдорогоцінного); оброблення каміння промислового | | | |призначення, а також штучного та відновленого каміння; | | | |оброблення алмазів; виробництво прикрас із дорогоцінних| | | |металів, плакованих цінними видами металів, з простих | | | |металів, із сполучень дорогоцінних металів з простими | | | |металами, дорогоцінних металів із коштовним або | | | |напівкоштовним камінням або з інших матеріалів; | | | |виготовлення прикрас із срібла, благородних металів, | | | |плакованих, із сполучень дорогоцінних металів з | | | |недорогоцінними металами: столових приборів, дрібного | | | |та глибокого посуду, туалетних речей, виробів | | | |культурного та канцелярського призначення, релігійного | | | |призначення тощо; гравіювання предметів з благородних | | | |металів) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |36.3 |Виробництво музичних інструментів | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |36.4 |Виробництво спортивних товарів (товарів та устаткування| | | |для спорту та ігор на відкритому повітрі та в | | | |приміщенні: жорстких та надувних м'ячів, ракеток, биток| | | |та ключок для гольфу, лиж, кріплень, лижних палиць, | | | |дошок для серфінгу, товарів для спортивного рибальства,| | | |включаючи риболовні гачки, товарів для полювання, | | | |альпінізму тощо, шкіряних спортивних рукавичок та | | | |спортивних чоловічих шоломів, плавальних басейнів для | | | |дорослих та дітей, ковзанів, роликів, луків та | | | |арбалетів, устаткування для гімнастичних та атлетичних | | | |залів) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |36.5 |Виробництво ігор та іграшок з усіх видів матеріалів | |------+----------+-------------------------------------------------------| |36.6 | |Виробництво інших виробів, не віднесених до інших | | | |угруповань | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |36.61 \/ |Виробництво імітацій ювелірних виробів | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |36.62 \/ |Виробництво мітел і щіток (віників та щіток, у тому | | | |числі віників, що складають елементи машин, ручних | | | |механічних щіток для підлоги, швабр та віників з пір'я,| | | |щіточок для фарбування, фарбувальних валиків та | | | |накаток, гумових шкребків та інших віників, щіток тощо;| | | |щіток для взуття та одягу) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |36.63 \/ |Виробництво інших виробів, не віднесених до інших | | | |угруповань (ручок та олівців усіх видів, грифелів для | | | |олівців; штампів для датування, друкування, або | | | |нумерації, ручних пристроїв для друкування або тиснення| | | |етикеток, друкарських наборів, готових стрічок для | | | |друкарських машин та штемпельних подушок; дощових та | | | |сонцезахисних парасольок, тростин, тростин-стільців, | | | |хлистів, батогів для верхової їзди, гудзиків, кнопок, | | | |запонок, застібок-змійок; дитячих колясок; іншої | | | |пластмасової та металевої галантереї, сірників: | | | |запальничок, гребінців для волосся, балончиків для | | | |запальничок та пульверизаторів для парфумів, термосів | | | |та інших вакуумних посудин для особистого користування | | | |в домашньому господарстві, перук, штучних борід тощо; | | | |виробництво лінолеуму та інших твердих покриттів для | | | |підлоги) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |37 | |Оброблення відходів (не вкл. збір, сортування | | | |металовідходів та брухту, наводиться у 51.5) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |37.1 |Оброблення металевих відходів та брухту (оброблення | | | |металевих відходів та брухту з металевих виробів, | | | |використаних або не використаних як вторинний | | | |сировинний матеріал) | | | |Як правило, введена сировина складається з відходів | | | |та брухту - сортованого чи несортованого, але завжди | | | |не придатна до подальшого безпосереднього | | | |використання в промислових процесах, тоді як | | | |отримана після оброблення вторинна сировина | | | |стає придатною для подальшого перероблення і, таким | | | |чином, її слід вважати проміжним продуктом. Виникає | | | |потреба механічного або хімічного процесу оброблення | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |37.2 |Оброблення неметалевих відходів і брухту | | | |Включає: оброблення неметалевих відходів та брухту | | | |з неметалевих виробів, використаних як вторинна | | | |сировина | | | |Як правило, введена сировина складається з відходів | | | |та брухту - сортованого або несортованого, але завжди | | | |не придатна для подальшого безпосереднього | | | |використання в промислових процесах, тоді як отримана | | | |після оброблення вторинна сировина стає придатною для | | | |подальшого перероблення і, таким чином, її необхідно | | | |вважати проміжним продуктом. Виникає потреба | | | |механічного або хімічного процесу оброблення | |------+----------+-------------------------------------------------------| |E | |Виробництво та розподіл електроенергії, газоподібного | | | |палива, тепла та води | |------+----------+-------------------------------------------------------| |40 | |Виробництво та розподіл газоподібного палива, тепла та | | | |води | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |40.1 |Виробництво та розподілення електроенергії | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |40.2 |Виробництво та розподілення газоподібного палива | | | |Включає: | | | |- виробництво газоподібного палива, теплова | | | |цінність якого визначена очищенням або іншим | | | |переробленням газоподібного походження | | | |- виробництво газу дистиляцією вугілля або з супутніх | | | |продуктів сільського господарства чи з відходів та | | | |брухту | | | |- розподілення природного газу та іншого газоподібного | | | |палива системою газопроводів населенню, підприємствам, | | | |організаціям та установам (не включається діяльність із| | | |забезпечення скрапленим газом у балонах) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |40.3 |Виробництво та розподілення тепла | | | |та розподілення пари та теплої води для опалення, | | | |вироблення енергії тощо; також включається виробництво | | | |та розподілення холодної води або льоду для охолодження| |------+----------+-------------------------------------------------------| | |41 |Збір, очищення та розподілення води | | | |Включає: | | | |- збір, очищення і розподіл води серед населення, | | | |підприємств, установ, організацій та інших | | | |користувачів | | | |- опріснювання морської води і води солоних джерел | | | |для виробництва води як основного продукту | | | |Не включає: | | | |переробку стічних вод з метою захисту від забруднення | | | |навколишнього середовища (наводиться у 90), а також | | | |діяльність зрошувальних систем для | | | |сільськогосподарських потреб (наводиться у 01) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |F |Будівництво | | | |Включає: | | | |- виконання будівельних і монтажних робіт під час | | | |нового будівництва, розширення, реконструкції, | | | |переобладнання, реставрації та ремонту будівель і | | | |споруд та оренду устаткування для будівництва з | | | |обслуговуючим персоналом | | | |Не включає: | | | |- послуги, пов'язані з видобуванням нафти та газу | | | |(наводиться у 11.2) | | | |- поверхневі заміри та спостереження з метою збору | | | |інформації про підземні структури та місцезнаходження | | | |родовищ нафти, природного | | | |газу та руд, а також підземних водних горизонтів; | | | |архітектурних та інженерних робіт; внутрішнє очищення | | | |будинків та інших об'єктів будівництва (наводиться у | | | |74) | | | |- монтаж і налагодження технологічного устаткування | | | |(наводиться в секції D) | | | |- установлення готових елементів (крім бетонних та | | | |залізобетонних), вироблених тими, хто виконує | | | |будівельні роботи (наводиться у 20.3, 28.12) | | | |- оренда устаткування для будівництва або знесення | | | |будівель без обслуговування; прокат риштовань без | | | |монтажу і демонтажу (наводиться у 71) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |G | |Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними | | | |засобами; послуги з ремонту | |------+----------+-------------------------------------------------------| |50 | |Торгівля транспортними засобами та їх ремонт | | | |Включає: | | | |- всі види діяльності (крім виготовлення та здавання | | | |під найм), пов'язані з мотоциклами й автомобілями, | | | |включаючи вантажні автомобілі: оптову і роздрібну | | | |торгівлю новими та уживаними автотранспортними | | | |засобами; технічне обслуговування та ремонт; оптову і | | | |роздрібну торгівлю деталями та належностями; | | | |посередницьку діяльність у сфері оптової і роздрібної | | | |торгівлі автотранспортними засобами; миття, полірування| | | |і буксирування автотранспортних засобів | | | |- роздрібну торгівлю пальним, мастильними матеріалами | | | |та охолоджувачами | | | |Не включає: | | | |- регенерацію та відновлення гумових покришок та шин | | | |(наводиться у 25.12) | | | |- здавання під найм та довготермінову оренду майна; | | | |здавання під найм автомобілів, мотоциклів (наводиться | | | |у 71) | | | |- оптову торгівлю автомобільним пальним (наводиться | | | |у 51.5) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |50.1 | |Торгівля автомобілями | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |50.10.1 \/|Оптова торгівля новими й уживаними автомобілями | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |50.10.2 \/|Роздрібна торгівля новими й уживаними автомобілями | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |50.10.3 \/|Посередницька діяльність у сфері оптової і роздрібної | | | |торгівлі автомобілями | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |50.2 \/ |Технічне обслуговування та ремонт автомобілів | |------+----------+-------------------------------------------------------| |50.3 | |Торгівля автотоварами | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |50.30.1 \/|Оптова торгівля автотоварами | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |50.30.2 \/|Роздрібна торгівля автотоварами | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |50.30.3 \/|Посередницька торгівля автотоварами | |------+----------+-------------------------------------------------------| |50.4 | |Торгівля мотоциклами та їх ремонт | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |50.40.1 \/|Оптова торгівля мотоциклами, моторолерами та мопедами і| | | |деталями та належностями до них | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |50.40.2 \/|Роздрібна торгівля мотоциклами, моторолерами та | | | |мопедами і деталями та належностями до них | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |50.40.3 \/|Посередницька діяльність з продажу мотоциклів, | | | |моторолерів та мопедів і деталей та належностей до них | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |50.40.4 \/|Технічне обслуговування та ремонт мотоциклів, | | | |моторолерів і мопедів | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |50.5 \/ |Роздрібна торгівля пальним | |------+----------+-------------------------------------------------------| |51 | |Оптова торгівля і посередництво у торгівлі | | | |Включає: | | | |- перепродаж (продаж без внесення змін) нових або | | | |уживаних речей чи виробів роздрібним торговцям або | | | |споживачам у промисловості і в торгівлі, групам | | | |користувачів або професійним користувачам, а також | | | |іншим оптовикам чи посередникам, які купують ці речі | | | |або вироби від імені роздрібних торговців, споживачів | | | |або труп користувачів | | | |- діяльність оптових торговців, хранителів і | | | |розповсюджувачів промислової продукції, експортерів, | | | |імпортерів, закупівельних маклерів, комісіонерів, | | | |кооператорів, комерційних агентів підприємств, | | | |закупівельних центрів, заготівельників і | | | |кооператорів з торгівлі сільськогосподарською | | | |продукцією | | | |Не включає: | | | |- оптову торгівлю і посередництво в торгівлі | | | |автомобілями, житловими автопричепами і мотоциклами | | | |(наводиться у 50.1 і 50.4) | | | |- оптову торгівлю автотоварами (наводиться у 50.3 | | | |і 50.4) | | | |- здавання під найм та довготермінову оренду | | | |майна (наводиться у 71) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |51.1 \/ |Посередництво в оптовій торгівлі | | | |Включає: | | | |- діяльність товарних маклерів та всіх інших | | | |посередників в оптовій торгівлі, які діють від імені та| | | |за рахунок третьої особи | | | |- діяльність фізичних осіб, які зводять між собою | | | |продавців та покупців або виконують комерційні операції| | | |за дорученням довірителя | | | |Не включає: | | | |- оптову торгівлю від власного імені (наводиться у | | | |51.2 - 51.7) | | | |- посередництво у роздрібній торгівлі (наводиться у 52)| | | |- діяльність страхових агентів (наводиться у секції J) | | | |- діяльність агентів у торгівлі нерухомістю (наводиться| | | |у 70) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |51.2 \/ |Оптова торгівля непереробленими сільськогосподарськими | | | |продуктами | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |51.3 \/ |Оптова торгівля продовольчими товарами | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |51.4 \/ |Оптова торгівля непродовольчими споживчими товарами | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |51.5 \/ |Оптова торгівля несільськогосподарськими проміжними | | | |продуктами | | | |Включає: | | | |- оптову торгівлю паливом; металами і рудами; | | | |лісоматеріалами і будівельними матеріалами; | | | |залізними виробами, водопровідним та опалювальним | | | |устаткуванням; хімічними продуктами; відходами та | | | |брухтом; іншими проміжними продуктами (нерозрізаним | | | |папером, текстильними волокнами) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |51.6 \/ |Оптова торгівля промисловим обладнанням | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |51.7 \/ |Інші види оптової торгівлі | |------+----------+-------------------------------------------------------| |52 | |Роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт | | | |Включає: | | | |- перепродаж (продаж без видозмінення) населенню | | | |нових або уживаних товарів, призначених для | | | |особистого споживання або використання в побуті, | | | |магазинами, універмагами, в кіосках та з лотків, | | | |фірмами, що виконують замовлення поштою, торговцями, | | | |споживчими кооперативами тощо | | | |- ремонт та установлення | | | |предметів особистого користування, побутових товарів | | | |та виробів, незалежно від того, чи виконується це у | | | |зв'язку, з роздрібним продажем або ж не виконується | | | |- посередництво в роздрібній торгівлі | | | |Не включає: | | | |- торгівлю автомобілями, мотоциклами, а також деталями | | | |до них і пальним; ремонт автомобілів та мотоциклів | | | |(наводиться у 50) | | | |- торгівлю зерном, рудою, сирою нафтою, промисловими | | | |хімікатами, металургійною продукцією, промисловими | | | |машинами та обладнанням (наводиться у 51) | | | |- продаж продуктів харчування і напоїв для споживання | | | |на місці, а також продаж продуктів харчування на винос | | | |(наводиться у 55.3, 55.4, 55.5) | | | |- видання напрокат населенню предметів особистого | | | |користування та домашнього вжитку; видання напрокат | | | |стрічок і платівок (наводиться у 71) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |52.1 \/ |Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |52.2 \/ |Роздрібна торгівля продовольчими товарами в | | | |спеціалізованих магазинах | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |52.3 \/ |Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами та | | | |парфумерією | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |52.4 \/ |Інші види роздрібної торгівлі у спеціалізованих | | | |магазинах | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |52.5 \/ |Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |52.6 \/ |Роздрібна торгівля поза магазинами (поштою, з лотків і | | | |на ринках, торгівля комівояжерами та через торгові | | | |автомати тощо) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |52.7 \/ |Ремонт предметів особистого користування і домашнього | | | |вжитку (взуття, виробів із шкіри та інших матеріалів, | | | |одягу, електропобутових товарів, годинників, ювелірних | | | |виробів, велосипедів та ін.) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |H | |Готелі та ресторани | |------+----------+-------------------------------------------------------| |55 | |Готелі | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |55.1 \/ |Готелі | | | |Включає: | | | |- надання місця для короткотермінового проживання: | | | |у готелях, включаючи туристські, і мотелях, | | | |у готелях з конференц-залами, у готелях з послугами | | | |ресторанів | | | |Не включає: | | | |- здавання під найм житла для довготермінового | | | |проживання та використання житла в статусі спільного | | | |користування (наводиться у 70) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |55.2 \/ |Інші місця для короткотермінового проживання | | | |Включає: | | | |- надання місця для короткотермінового проживання: у | | | |таборах, літніх будиночках, квартирах, які здають під | | | |час відпускного періоду; на майданчиках для кемпінгів і| | | |в будівлях на території кемпінгів; в інших місцях | | | |короткотермінового проживання: у сімейних пансіонах, у | | | |селянських садибах, на молодіжних турбазах, в гірських | | | |притулках тощо | | | |Не включає: | | | |- здавання під найм житла для довготермінового | | | |проживання (наводиться у 70) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |55.3 \/ |Ресторани | | | |Включає: | | | |- продаж їжі, як правило, призначеної для споживання | | | |на місці, а також продаж напоїв, які споживають | | | |одночасно з цією їжею, в різних закладах з показом | | | |розважальних вистав або без них: в ресторанах, в | | | |ресторанах самообслуговування: кафетеріях, в закладах | | | |громадського харчування швидкого обслуговування | | | |(закусочних, вареничних, сосисочних тощо), в | | | |ресторанах з відпуском їжі додому, в кафе-морозиво, | | | |у вагонах-ресторанах залізничних компаній та інших | | | |організаціях пасажирського транспорту | | | |Не включає: | | | |- продаж через торгові автомати (наводиться у 52.6) | | | |- згадані вище види діяльності, які здійснюються | | | |під час надання місця проживання (наводиться | | | |у 55.1, 55.2) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |55.4 \/ |Бари | | | |Включає: | | | |- продаж напоїв, як правило, призначених | | | |для споживання на місці, в різних закладах з показом | | | |розважальних вистав або без них: в тавернах, барах, | | | |нічних клубах, пивних залах тощо | | | |Не включає: | | | |- продаж через торгові автомати (наводиться у 52.6) | | | |- згадані вище види діяльності, які здійснюються під | | | |час надання місця проживання (наводиться у 55.1, | | | |55.2) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |55.5 \/ |Їдальні і постачання готової їжі | | | |Включає: | | | |- продаж їжі і напоїв на підприємствах, установах, | | | |в школах, вищих учбових закладах та в | | | |загальнодоступних їдальнях; діяльність їдалень для | | | |малозабезпечених верств населення; діяльність закладів,| | | |фабрик-кухонь, фабрик-заготівельників тощо, які | | | |постачають їжу, приготовлену централізовано для | | | |споживання в інших місцях: для авіакомпаній, для | | | |пунктів "їжа на колесах", для банкетів, фірмових | | | |прийомів та інших свят | |------+----------+-------------------------------------------------------| |I | |Транспорт (включаючи зв'язок) | | | |Включає: | | | |- регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів та | | | |вантажів залізницями, автомобільними дорогами, водними | | | |та повітряними шляхами, а також транспортування газу і | | | |нафтопродуктів трубопроводами; допоміжну діяльність, | | | |пов'язану з забезпеченням перевізного процесу; | | | |діяльність пошти та засобів зв'язку | | | |Не включає: | | | |- оброблення сільськогосподарських і лісових угідь | | | |(наводиться у 01) | | | |- капітальний ремонт транспортних засобів (наводиться | | | |у 34.1); капітальний ремонт і реконструкцію річкових | | | |і морських суден (наводиться у 35.11); капітальний | | | |ремонт локомотивів, вагонів і контейнерів (наводиться | | | |у 35.20); капітальний ремонт повітряних суден | | | |(наводиться у 35.3) | | | |- розподілення природного та генерованого газу, води | | | |чи пари (наводиться у 40.2, 40.3, 41) | | | |- будівництво і капітальний ремонт автодоріг, | | | |залізниць, портів, аеропортів (наводиться у секції F) | | | |- технічне обслуговування та ремонт автотранспортних | | | |засобів (наводиться у 50.2) | | | |- послуги спальних вагонів під час короткотермінового | | | |проживання, послуги вагонів-ресторанів; послуги | | | |ресторанів, кафе, їдалень, барів на борту суден, за | | | |винятком послуг, які входять до транспортних | | | |(наводиться у 55) | | | |- діяльність, пов'язану з організацією страхування | | | |вантажів; фінансові послуги, що надаються у поєднанні | | | |з поштовою діяльністю (наводиться у секції J) | | | |- реклама на транспортних засобах (наводиться у 74) | | | |- діяльність, пов'язану з наданням відповідей по | | | |телефону (наводиться у 74) | | | |- здавання під найм транспортних засобів без водія чи | | | |обслуговуючого персоналу (наводиться у 71) | | | |- аерофотозйомку (наводиться у 74) | | | |- послуги льотних шкіл (крім тих, що забезпечують | | | |надходження професійних сертифікатів (наводиться у | | | |секції M) | | | |- перевезення автомобілями швидкої допомоги | | | |(наводиться у секції N) | | | |- створення радіо- і телевізійних програм (наводиться | | | |у 92) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |60 | |Наземний транспорт | |------+----------+-------------------------------------------------------| |60.1 | |Залізничний транспорт | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |60.10.1 |Пасажирський залізничний транспорт | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |60.10.2 |Вантажний залізничний транспорт | |------+----------+-------------------------------------------------------| |60.2 | |Міський та автодорожній транспорт | |------+----------+-------------------------------------------------------| |60.21 | |Пасажирські регулярні перевезення | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |60.21.1 |Пасажирський автомобільний транспорт | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |60.21.2 |Діяльність трамвайного транспорту | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |60.21.3 |Діяльність тролейбусного транспорту | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |60.21.4 |Діяльність метрополітенів | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |60.21.9 |Діяльність інших видів наземного пасажирського | | | |транспорту, підпорядкованого розкладу | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |60.22 |Пасажирські транспортні перевезення | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |60.23 |Інші автомобільні пасажирські перевезення | |------+----------+-------------------------------------------------------| |60.24 | |Вантажні автомобільні перевезення | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |60.24.1 |Діяльність автомобільного вантажного транспорту | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |60.24.9 |Діяльність інших видів наземного вантажного транспорту | |------+----------+-------------------------------------------------------| |60.3 | |Транспортування трубопроводами | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |60.30.1 |Діяльність трубопровідного транспорту з транспортування| | | |сирої нафти та нафтопродуктів | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |60.30.2 |Діяльність трубопровідного транспорту з транспортування| | | |газу | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |60.30.9 |Діяльність інших видів трубопровідного транспорту | |------+----------+-------------------------------------------------------| |61 | |Водний транспорт | |------+----------+-------------------------------------------------------| |61.1 | |Морський транспорт закордонного і каботажного плавання | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |61.10.1 |Діяльність морського пасажирського транспорту | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |61.10.2 |Діяльність морського вантажного транспорту | |------+----------+-------------------------------------------------------| |61.2 | |Річковий транспорт | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |61.20.1 |Діяльність рейсового пасажирського водного транспорту | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |61.20.2 |Діяльність вантажного внутрішнього флоту | |------+----------+-------------------------------------------------------| |62 | |Авіаційний транспорт | |------+----------+-------------------------------------------------------| |62.1 | |Регулярні авіаційні перевезення | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |62.10.1 |Діяльність авіаційного пасажирського транспорту, | | | |підпорядкованого розкладу | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |62.10.2 |Діяльність авіаційного вантажного транспорту, | | | |підпорядкованого розкладу | |------+----------+-------------------------------------------------------| |62.2 | |Нерегулярні авіаційні перевезення | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |62.20.1 |Діяльність авіаційного пасажирського нерегулярного | | | |транспорту | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |62.20.2 |Діяльність авіаційного вантажного нерегулярного | | | |транспорту | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |62.3 |Космічний транспорт | |------+----------+-------------------------------------------------------| |63 | |Допоміжні транспортні послуги | |------+----------+-------------------------------------------------------| |63.1 | |Транспортне оброблення вантажів та складування | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |63.11 |Транспортне оброблення вантажів (навантаження та | | | |розвантаження усіх видів транспорту) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |63.12 |Складування (зберігання вантажів під час | | | |транспортування усіма видами транспорту у | | | |зерносховищах, на товарних складах загального | | | |призначення, складах-холодильниках, бункерах тощо) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |63.2 | |Функціонування транспортної інфраструктури | |------+----------+-------------------------------------------------------| |63.21 | |Функціонування наземної транспортної інфраструктури | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |63.21.1 |Функціонування залізничного транспорту | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |63.21.2 |Функціонування автомобільного транспорту | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |63.21.9 |Функціонування інших видів наземного транспорту | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |63.22 |Функціонування водної транспортної інфраструктури | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |63.23 |Функціонування авіаційної транспортної інфраструктури | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |63.3 |Туристичні агентства та бюро подорожей (діяльність, | | | |пов'язана з функціонуванням бюро подорожей та | | | |туристичних агентств, наданням інформації про | | | |туристичні подорожі та маршрути, організацією | | | |подорожей, забезпеченням туристів житлом, транспортними| | | |засобами, працею екскурсоводів та гідів) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |63.4 |Діяльність транспортних агентств | | | |(транспортно-експедиційні послуги, декларування та | | | |послуги агентств, включаючи пакувальні роботи, | | | |пов'язані з перевезенням, крім кур'єрської діяльності) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |64 |Пошта і зв'язок | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |J |Фінансова діяльність | | | |Включає: | | | |- фінансове посередництво (крім договорів про здавання | | | |під найм (наводиться у 70 - 71) відповідно до видів | | | |майна, що здається; діяльність нефінансових | | | |холдингових компаній (наводиться у 74), до якого | | | |відносяться грошове посередництво (центральні, | | | |комерційні банки, інші фінансові установи та | | | |організації), фінансовий лізинг, надання кредитів, | | | |інші види фінансового посередництва (капіталовкладення | | | |в цінні папери: акції, облігації, векселі, цінні | | | |папери, інвестовані на довірчій основі тощо; операції | | | |з цінними паперами, що виконуються дилерами від | | | |власного імені; капіталовкладення в цінні | | | |папери та нерухоме майно, що виконуються, головним | | | |чином, за дорученням інших фінансових посередників: | | | |інвестиційних фондів, що займаються капіталовкладенням | | | |в нерухоме майно, довірчих товариств, траст-фондів; | | | |операції перехрещеного кредитування ("свопи"), опціонні| | | |угоди та інші арбітражні операції | | | |- страхування, крім програм, що не передбачають | | | |використання внесків та фінансуються, головним чином, | | | |за рахунок державних коштів та керівництва у сфері | | | |обов'язкового соціального страхування (наводиться у | | | |секції L) | | | |- допоміжну діяльність у сфері фінансів та страхування | | | |(крім операцій на фінансових ринках від власного імені | | | |(наводиться у секції J), до якої відносяться | | | |діяльність фінансових ринків (фондові, товарні, біржі | | | |тощо), діяльність з управління портфелями цінних | | | |паперів (брокерські операції з цінними паперами), інші | | | |види допоміжної діяльності у сфері фінансів | | | |(посередництво в кредитуванні, фінансові консультації, | | | |діяльність, пов'язану з іноземною валютою, пакування | | | |фінансових ринків (фондові, товарні, біржі тощо), | | | |діяльність з управління портфелями цінних паперів | | | |(брокерські операції з цінними паперами), інші види | | | |допоміжної діяльності у сфері фінансів (посередництво в| | | |кредитуванні, фінансові консультації, діяльність, | | | |пов'язану з іноземною валютою, пакування) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |K | |Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги | | | |юридичним особам | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |70 |Операції з нерухомістю | | | |Включає: | | | |- організацію операцій з власною нерухомістю | | | |(підготовку до продажу або здавання під найм, купівлю | | | |та продаж нерухомості) | | | |- здавання під найм (в оренду) власної та державної | | | |нерухомості виробничо-технічного, культурного та | | | |невиробничого призначення, включаючи житло | | | |- операції з нерухомістю за дорученням третіх осіб | | | |(діяльність агентств нерухомості: посередницькі | | | |послуги під час купівлі, продажу, здавання під найм | | | |та оцінювання нерухомого майна; управління | | | |нерухомістю: послуги агентств зі збору орендної | | | |платні) | | | |Не включає: | | | |- проектні підготовчі та будівельні роботи, пов'язані | | | |з нерухомістю, що виконуються будівельними установами | | | |(наводиться у секції F) | | | |- експлуатацію готелів, мотелів, мебльованих кімнат, | | | |стоянок для автопричепів, кемпінгів та інших місць, | | | |призначених для короткотермінового проживання | | | |(наводиться у 55.1, 55.2) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |71 | |Здавання під найм без обслуговуючого персоналу | | | |Включає: | | | |- здавання під найм та довготермінову оренду | | | |автомобілів | | | |- здавання під найм та довготермінову оренду інших | | | |транспортних засобів (залізничних вагонів; вантажних | | | |автомобілів, тракторів, тягачів, причепів та | | | |напівпричепів; мотоциклів, житлових автопричепів, | | | |автомобілів з житловими автопричепами; засобів | | | |морського та річкового транспорту; засобів повітряного | | | |транспорту) | | | |- здавання під найм та довготермінову оренду інших | | | |машин та устаткування (машин та устаткування для | | | |сільського та лісового господарства; майна та | | | |устаткування для будівництва та інженерних робіт; | | | |офісного устаткування та комп'ютерної техніки; інших: | | | |двигунів та турбін, верстатів; устаткування для | | | |гірничої промисловості, нафтодобування; професійного | | | |устаткування для радіомовлення, телебачення та зв'язку;| | | |контрольно-вимірювальної техніки; іншого устаткування | | | |та машин наукового, комерційного та промислового | | | |призначення) | | | |- прокат речей особистого користування та побутових | | | |товарів: різноманітних видів майна, не віднесених до | | | |інших угруповань, для домашніх господарств, | | | |підприємств та установ (текстильних виробів, одягу, | | | |взуття, меблів, виробів з скла та керамічних виробів, | | | |кухонного та столового начиння, електроапаратури та | | | |побутових електроприладів; прогулянкових човнів, | | | |велосипедів, коней для верхової їзди, спортивних | | | |товарів; ювелірних виробів, музичних інструментів, | | | |театральних декорацій та костюмів; книг, | | | |газет та журналів; відеострічок, платівок тощо; | | | |пристроїв для невеликих ремонтних робіт; квітів та | | | |рослин) | | | |Не включає: | | | |- фінансовий лізинг (наводиться у секції J) | | | |- здавання під найм та в довготермінову оренду: | | | |легкових автомобілів та вантажних автомобілів з | | | |водієм (наводиться у 60), будівельних машин та | | | |устаткування (наводиться у секції F), засобів водного | | | |транспорту з екіпажем (наводиться у 61), засобів | | | |повітряного транспорту з пілотом (наводиться у 62) | | | |- видавання бібліотеками книг, газет, журналів, | | | |відеострічок та платівок (наводиться у 92), пральнями | | | |напрокат білизни, робочого одягу та інших подібних | | | |виробів (наводиться у 93) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |71.1 \/ |Здавання під найм автомобілів | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |71.2 \/ |Здавання під найм інших транспортних засобів | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |71.3 \/ |Здавання під найм інших машин та устаткування | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |71.4 \/ |Прокат речей особистого користування та побутових | | | |товарів | |------+----------+-------------------------------------------------------| |72 | |Діяльність у сфері інформатизації | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |72.1 \/ |Консультації з питань інформатизації | | | |Включає: | | | |- консультаційні послуги щодо типу та конфігурації | | | |комп'ютерних технічних засобів, а також пов'язаного з | | | |ними програмного забезпечення: аналіз потреб та проблем| | | |користувачів та пошук найоптимальніших рішень | | | |Не включає: | | | |- консультаційні послуги щодо конфігурації комп'ютерних| | | |засобів, що надаються підприємствами з виробництва чи | | | |продажу комп'ютерів (наводиться у 30.02) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |72.2 \/ |Створення програмного забезпечення | | | |Включає: | | | |- аналіз, проектування та програмування готових | | | |систем: аналіз потреб та проблем користувачів, пошук | | | |найоптимальніших рішень; розроблення, виготовлення, | | | |постачання та документування програмного забезпечення | | | |на замовлення | | | |Не включає: | | | |- тиражування стандартного програмного забезпечення | | | |(наводиться у 22.33) | | | |- консультації з питань програмного забезпечення і | | | |пов'язаного з ним технічного забезпечення (наводиться | | | |у 72.1) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |72.3 \/ |Оброблення даних | | | |Включає: | | | |- оброблення даних з використанням програмного | | | |забезпечення клієнта чи власного програмного | | | |забезпечення розробника: повне оброблення даних, | | | |сервісні програми з вводу | | | |- оброблення даних та складання таблиць | | | |- керування та постійну експлуатацію комп'ютерної | | | |техніки, що належить третій стороні | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |72.4 \/ |Робота з базами даних | | | |Включає: | | | |- створення баз даних; зберігання баз даних; | | | |організація доступу до баз даних | |------+----------+-------------------------------------------------------| |72.5 | |Технічне обслуговування та ремонт офісної та | | | |комп'ютерної техніки | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |72.50.1 \/|Технічне обслуговування та ремонт офісної техніки | | | |(включає технічне обслуговування та ремонт касових | | | |апаратів, канцелярського обладнання тощо) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |72.50.2 \/|Технічне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |73 |Дослідження та розробки | | | |Включає: | | | |- фундаментальні дослідження: експериментальні або | | | |теоретичні дослідження, спрямовані на одержання нових | | | |знань без будь-якої конкретної мети, пов'язаної з | | | |використанням цих знань | | | |- прикладні дослідження: роботи, спрямовані | | | |на одержання нових знань з метою практичного їх | | | |використання для розроблення технічних нововведень | | | |- експериментальні розробки: систематична діяльність, | | | |що використовує отримані знання та практичний досвід | | | |для створення нових матеріалів, продуктів, апаратури | | | |тощо, нових методів, систем та послуг, а також | | | |удосконалення існуючих | | | |Не включає: | | | |- вивчення ринку (наводиться у 74) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |74 | |Послуги, надані переважно юридичним особам | | | |Включає: | | | |- діяльність адвокатських об'єднань та індивідуальну | | | |адвокатську діяльність; нотаріальну діяльність; | | | |діяльність у сфері бухгалтерського обліку; дослідження | | | |ринку та вивчення суспільної думки; консультації з | | | |питань комерційної діяльності та управління; діяльність| | | |нефінансових холдингових компаній | | | |- діяльність у сфері архітектури; інженерна та технічна| | | |діяльність, пов'язана з будівництвом; діяльність у | | | |сфері геології та геологорозвідування; знімальні | | | |геодезичні та гідрографічні роботи; діяльність у сфері | | | |гідрометеорології | | | |- технічний контроль та аналіз | | | |- реклама | | | |- підбір та забезпечення персоналом | | | |- слідча діяльність та забезпечення безпеки | | | |- діяльність, пов'язана з очищенням та прибиранням | | | |приміщень | | | |- послуги, надавані переважно юридичним особам: | | | |виконання фоторобіт; оброблення плівок; пакувальні | | | |роботи; секретарські послуги, послуги з перекладу та | | | |експедиторська робота; інші послуги, надавані | | | |юридичним особам та не віднесені до інших угруповань | | | |(посередництво на ринку приміщень для комерційних | | | |підприємств; діяльність з оформлення інтер'єрів, | | | |організації ярмарків, виставок, конгресів тощо; | | | |діяльність імпресаріо та інших подібних агентів та | | | |ін.) | | | |Не включає: | | | |- розвідувальне буріння та свердління (наводиться у | | | |секції F) | | | |- друкування рекламних матеріалів засобами поліграфії | | | |(наводиться у 22.22) | | | |- діяльність у сфері досліджень та розробок і технічні | | | |випробування (наводиться у 73) | | | |- створення рекламних текстів для радіо, телебачення | | | |та кіно (наводиться у 92) | | | |- діяльність, пов'язану з підбором складу акторів у | | | |театри, на телебачення та в кіно (наводиться у 92) | | | |- встановлення систем усіх видів сигналізації | | | |(наводиться у секції F) | | | |- діяльність фахівців з оцінювання страхового ризику | | | |та збитків (наводиться у секції J) | | | |- захист рослин від хвороб і шкідників (наводиться у | | | |01) | | | |- очищення парою, піскоструминне та інше оброблення | | | |зовнішніх частин будівель, прибирання нових будівель | | | |після завершення їх будівництва (наводиться у секції | | | |F) | | | |- чищення ковдр, драпування занавісок, оббивка | | | |меблів тощо (наводиться у 93) | | | |- послуги домашньої прислуги (наводиться у секції P) | | | |- оброблення плівок, пов'язаних з кіно та телебаченням | | | |(наводиться у 92) | | | |- пакувальні роботи, пов'язані з перевезеннями | | | |(наводиться у 63) | | | |- надання кредитів (наводиться у секції J) | | | |- роботу з базами даних (наводиться у 72.4) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |74.1 | |Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку та | | | |консультації з питань управління | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |74.11 \/ |Діяльність у сфері права | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |74.12 \/ |Діяльність у сфері бухгалтерського обліку | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |74.13 \/ |Дослідження ринку та вивчення суспільної думки | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |74.14 \/ |Консультації з питань комерційної діяльності та | | | |управління | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |74.15 \/ |Керівництво підприємствами | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |74.2 \/ |Діяльність у сфері архітектури та будівництва | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |74.3 \/ |Технічний контроль та аналіз | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |74.4 \/ |Реклама | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |74.5 \/ |Підбір та забезпечення персоналом | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |74.6 \/ |Слідча діяльність та забезпечення безпеки | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |74.7 \/ |Діяльність, пов'язана з очищенням та прибиранням | | | |приміщень | |------+----------+-------------------------------------------------------| |74.8 | |Послуги, надавані переважно юридичним особам | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |74.81 \/ |Діяльність у сфері фотографії | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |74.82 \/ |Пакувальні роботи | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |74.83 \/ |Секретарські послуги, послуги з перекладу та | | | |експедиторська робота | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |74.84 \/ |Інші послуги, надавані юридичним особам та не віднесені| | | |до інших угруповань | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |L |Державне управління | | | |Включає: | | | |- державне управління загального характеру; курирування| | | |діяльності в соціальній сфері та у сфері економіки; | | | |допоміжну діяльність у сфері державного управління; | | | |діяльність, віднесену до компетенції держави; | | | |обов'язкове соціальне страхування | | | |Не включає: | | | |- програми соціального страхування (наводиться у | | | |секції J) | | | |- послуги юридичним особам (наводиться у 74) | | | |- діяльність у сфері освіти (наводиться у секції M) | | | |- діяльність, пов'язану з охороною здоров'я людей та | | | |соціальною допомогою (наводиться у секції N) | | | |- асенізацію, збирання сміття, а також прибирання | | | |вулиць (наводиться у 90) | | | |- діяльність бібліотек, державних архівів, музеїв та | | | |інших культурних установ (наводиться у 92) | | | |- діяльність у сфері спорту та іншу діяльність у сфері | | | |організації відпочинку (наводиться у 92) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |M |Освіта | | | |Включає: | | | |- державну та приватну освіту усіх структур (дошкільну,| | | |загальну середню освіту, професійно-технічну освіту, | | | |вищу освіту) та за всіма галузями, у тому числі заочну,| | | |а також освітні передачі по радіо та телебаченню; | | | |освіту дорослих, програми ліквідації безграмотності, | | | |навчання в автошколах тощо | | | |Не включає: | | | |- навчання, що носить розважальний характер: курси гри | | | |в бридж чи в гольф тощо (наводиться у 92) | | | |- діяльність дитячих ясел та садків для дітей з | | | |фізичними та розумовими вадами (наводиться у секції N) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |N |Охорона здоров'я та соціальна допомога | | | |Включає: | | | |- діяльність з охорони здоров'я людини, ветеринарну | | | |діяльність, соціальну допомогу | | | |Не включає: | | | |- надання послуг в тваринництві (наводиться у 01) | | | |- виготовлення штучних зубів, штучних щелеп та | | | |зубних протезів техніками-зубопротезистами | | | |(наводиться у 33.1) | | | |- діяльність з перевірки та аналізу продуктів їжі | | | |(наводиться у 74) | | | |- медичну допомогу військовослужбовцям у польових | | | |умовах; діяльність, що охоплюється програмами | | | |обов'язкового соціального страхування (наводяться | | | |у секції L) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |O | |Колективні, громадські та особисті послуги | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |90 |Асенізація, прибирання вулиць та оброблення відходів | | | |Не включає: | | | |- захист рослин від хвороб і шкідників (наводиться | | | |у 01) | | | |- оброблення відходів та брухту та неметалевого брухту | | | |(наводиться у 37.1, 37.2) | | | |- збір, очищення та розподілення води (наводиться у 41)| | | |- будівництво та ремонт каналізаційних систем | | | |(наводиться у секції F) | | | |- діяльність з дезінфекції та дезінсекції в будинках | | | |(наводиться у 74) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |91 |Громадська діяльність | | | |Включає: | | | |- діяльність організацій промисловців та підприємців; | | | |професійних (організації фахівців, що займаються | | | |науковою, технічною, інтелектуальною чи культурною | | | |діяльністю) організацій; профспілок робітників | | | |найманої праці; релігійних організацій, політичних | | | |організацій; громадських організацій, які не | | | |віднесені до інших угруповань | | | |Не включає: | | | |- діяльність, що виконується релігійними та подібними | | | |до них організаціями: у сфері освіти (наводиться у | | | |секції M), у сфері охорони здоров'я та соціальній | | | |сфері (наводиться у секції N) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |92 |Діяльність у сфері відпочинку і розваг, культури та | | | |спорту | | | |Включає: | | | |- виробництво, розповсюдження, демонстрацію кіно- чи | | | |відеофільмів; діяльність: у сфері радіомовлення та | | | |телебачення; у сфері драматичного мистецтва та музики; | | | |агентства друку; бібліотек, архівів; музеїв усіх | | | |видів; збереження та реставрацію історичних місць і | | | |пам'яток культури; діяльність ботанічних садів та | | | |зоопарків, природних заповідників; експлуатацію | | | |спортивних споруд, іншу діяльність у сфері спорту; | | | |діяльність у сфері відпочинку та розваг (азартні | | | |ігри та ігри на гроші; інша діяльність) | | | |Не включає: | | | |- тиражування фільмів та відеоплівок з оригіналів | | | |(наводиться у 22.32) | | | |- роздрібну торгівлю відеострічками (наводиться у | | | |52.1, 52.4) | | | |- видавання напрокат: відеокасет населенню, прокат | | | |спортивного приладдя та устаткування (наводиться у 71) | | | |- оброблення плівок, не призначених для кінопрокату | | | |(наводиться у 74) | | | |- передачу радіо- та телевізійних передач через | | | |систему релейного чи супутникового зв'язку (наводиться | | | |у 64) | | | |- ремонт меблів (наводиться у 36.14) | | | |- реставрацію будівель (наводиться у секції F) | | | |- роботу з базами даних (наводиться у 72.4) | |------+----------+-------------------------------------------------------| |93 | |Індивідуальні послуги | | | |Не включає: | | | |- ремонт та перероблення одягу тощо, якщо вони | | | |виконуються як самостійний вид діяльності | | | |(наводиться у 52.7) | | | |- видання на прокат одягу, крім робочого, навіть | | | |якщо це включає чищення таких виробів (наводиться | | | |у 71) | | | |- діяльність релігійних та подібних до них | | | |організацій (наводиться у 91) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |93.01 \/ |Прання та фарбування | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |93.02 \/ |Послуги перукарень та салонів краси | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |93.03 \/ |Ритуальні послуги | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |93.04 \/ |Діяльність, пов'язана з забезпеченням догляду за тілом | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |93.05 \/ |Інші індивідуальні послуги (діяльність астрологів та | | | |екстрасенсів; послуги служб знайомств та бюро одружень;| | | |послуги чистильників взуття, носіїв, обслуговуючого | | | |персоналу автомобільних стоянок тощо) | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |P |Послуги домашньої прислуги | | | |Включає: | | | |- роботу в домашньому господарстві з використанням | | | |прислуги: домашніх робітниць, нянь, кухарів чи | | | |кухарок, слуг та служанок, лакеїв та покоївок, | | | |дворецьких, офіціантів, пральниць, садівників, | | | |воротарів, конюхів, швейцарів, гувернанток, осіб, | | | |які доглядають за дітьми протягом дня, домашніх | | | |вчителів, секретарів тощо | |------+----------+-------------------------------------------------------| | |Q |Екстериторіальна діяльність | | | |Включає: | | | |- діяльність міжнародних організацій, наприклад, | | | |Організації Об'єднаних Націй, її спеціалізованих | | | |установ, регіональних представництв тощо, | | | |Європейського Співтовариства, Європейської асоціації | | | |вільної торгівлі, Організації економічної співпраці та | | | |розвитку, Ради з митної співпраці, Організації країн - | | | |експортерів нафти, Міжнародного валютного фонду, | | | |Світового банку тощо; | | | |- діяльність дипломатичних та консульських | | | |представництв, якщо вони ураховуються країнами, в яких | | | |розміщені, а не країнами, які вони представляють | | | |Не включає: | | | |- діяльність дипломатичних та консульських | | | |представництв в зарубіжних країнах чи при | | | |штаб-квартирах міжнародних організацій (наводиться | | | |у секції L) | ---------------------------------------------------------------------------

Додаток 2

ПЕРЕЛІК
видів економічної діяльності за КВЕД ( v0237202-03 ), за якими
заповнюється розділ 8 форми N 1-підприємництво
(річна) ( v0237202-03 )

------------------------------------------------------------------------- | Код КВЕД | Назва класифікаційних угрупувань | |--------------+--------------------------------------------------------| | А | Б | С | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |A | |Сільське господарство, мисливство та лісове господарство| |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |01 |Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними | | | |послуги | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |02 |Лісове господарство та пов'язані з ним послуги | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |B |05 |Рибне господарство | | | |Риболовство; діяльність риборозплідників і рибних | | | |ферм; послуги, пов'язані з рибним господарством | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |C | |Добувна промисловість | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |CA | |Видобування енергетичних матеріалів | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |10 | |Видобування кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) | | | |і торфу | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |10.1 |Видобування й агломерація кам'яного вугілля, вкл. | | | |гірничо-рятувальні служби (без виробництва | | | |коксопродуктів) | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |10.2 |Видобування та агломерація лігніту (бурого вугілля) | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |10.3 |Видобування та агломерація торфу (без виробів з торфу, | | | |які вкл. до 26.82) | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |11 | |Видобування вуглеводнів та послуги, пов'язані з їх | | | |видобуванням | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |11.1 | |Видобування вуглеводнів | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |11.10.1 |Видобування нафти (вкл. таз нафтовий попутний та газовий| | | |конденсат) | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |11.10.2 |Видобування природного газу | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |11.10.3 |Конденсація і регазифікація природного газу для | | | |транспортування | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |11.10.4 |Видобування бітумінозного сланцю та бітумінозного | | | |пісковику | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |CB | |Видобування неенергетичних матеріалів | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |13 | |Видобування та збагачення металевих руд | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |13.1 |Видобування, збагачення та спікання залізної руди | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |13.2 |Видобування та збагачення руд кольорових металів (вкл. | | | |марганцеву руду) | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |14 | |Інші галузі добувної промисловості | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |14.1 |Розроблення кам'яних кар'єрів (видобуток та первинна | | | |обробка каменю в кар'єрі: нарізування на блоки, плити, | | | |відбій та подрібнення) | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |14.2 |Видобування піску, гравію, глини та каоліну (для | | | |будівництва та промислових потреб) | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |14.3 |Видобування мінеральної сировини для хімічної | | | |промисловості та виробництва мінеральних добрив | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |14.4 |Видобування солі | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |14.5 |Галузі добувної промисловості, не віднесені до інших | | | |угруповань (видобуток дорогоцінного і напівдорогоцінного| | | |каміння, кварцу, слюди, абразивів і сировини для | | | |пористих наповнювачів, азбесту, польового шпату, | | | |природних графіту, асфальту, бітуму, тальку тощо) | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |D | |Обробна промисловість | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |DA | |Харчова промисловість та перероблення | | | |сільськогосподарських продуктів | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |15 | |Харчова промисловість | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |15.1 | |М'ясна промисловість | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |15.11 |Виробництво м'яса і субпродуктів (з великої рогатої | | | |худоби, свиней, овець, кіз, коней), крім птиці (вкл. | | | |виробництво жирів, одержаних в процесі забою та | | | |перероблення тварин, свійської птиці та кролів; відходи | | | |нехарчові, борошно кісткове) | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |15.12 |Перероблення свійської птиці і кролів (забій, одержання | | | |м'яса, субпродуктів, пера, пуху, сирих шкурок) | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |15.13 |Виробництво м'ясних продуктів (продукти з м'яса, | | | |субпродуктів, вкл. м'ясні і м'ясо-рослинні консерви, | | | |борошно м'ясне та кісткове кормове) | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |15.2 |Промислове виробництво рибної продукції, вкл. кормове | | | |рибне борошно (без вилову риби, вилову і переробки на | | | |суднах, виробництва рибних жирів і масел) | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |15.3 |Промислове перероблення овочів та фруктів (крім | | | |м'ясо-рослинних консервів, які включаються в 15.13, | | | |консервів і соків для дитячого харчування) | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |15.4 |Виробництво олії рослинної та жирів тваринних (крім | | | |жирів, які включаються до 15.11 та масла) | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |15.5 |Молочна промисловість (крім молочних сумішей і консервів| | | |для дитячого харчування) | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |15.6 |Оброблення зерна, виробництво крохмалю | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |15.7 |Виробництво готових кормів для сільськогосподарських і | | | |домашніх тварин, риб, птиці (вкл. корми комбіновані, | | | |кормові білки і вітаміни, немедичні антибіотики, | | | |премікси, корми рослинні у вигляді борошна і гранул | | | |(крім сіна, м'ясного і рибного борошна, відходів | | | |виробництва олії, дріжджів кормових) | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |15.8 | |Виробництво інших харчових продуктів | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |15.81 |Виробництво хліба та хлібобулочних виробів (пирогів, | | | |тістечка, тортів нетривалого зберігання) | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |15.82 |Виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок з | | | |тривалим терміном зберігання | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |15.83 |Виробництво цукру (вкл. жом, мелясу та інші відходи | | | |цукрового виробництва) | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |15.84 |Виробництво какао, шоколаду та кондитерських виробів | | | |(шоколадних і цукристих кондитерських виробів, халви і | | | |східних солодощів, глазурованих фруктів та горіхів, | | | |жувальної гумки) | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |15.85 |Виробництво макаронних виробів | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |15.86 |Перероблення чаю та кави | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |15.87 |Виробництво і фасування прянощів, вкл. виробництво | | | |соусів, оцту, майонезу, гірчиці (вкл. порошок), спеції | | | |та приправи (крім супів і бульйонів) | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |15.88 |Виробництво дієтичних продуктів та продуктів для | | | |дитячого харчування | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |15.89 |Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до | | | |інших угруповань (харчових концентратів, супів (вкл. | | | |рибні), бульйонів, сухих сніданків, інших обідніх страв | | | |і киселів, дріжджів, вкл. кормові, яєчного порошку, | | | |меланжу, харчових кислот, штучного меду, фруктових | | | |сиропів) | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |15.9 |Виробництво напоїв | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |16 |Тютюнова промисловість (виробництво тютюнових виробів) | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |DB | |Текстильна промисловість та пошиття одягу | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |17 | |Текстильна промисловість | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |17.1 |Прядіння волокна (підготовка сировини для прядіння, | | | |виробництво пряжі) | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |17.2 |Ткацьке виробництво (виробництво тканин з натуральних | | | |волокон (бавовни, вовни, шовку, льону, луб'яних | | | |волокон), змішаних, штучних і синтетичних волокон, | | | |пропіленової пряжі, скловолокна, крім нетканих | | | |матеріалів, трикотажних та в'язаних тканин) | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |17.3 |Послуги з кінцевого оброблення волокон, пряжі, тканин не| | | |власного виробництва (відбілювання, фарбування, | | | |набивання малюнку і т. ін.) | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |17.4 |Виробництво готових виробів з текстилю, крім одягу | | | |(ковдри та пледи, постільна та кухонна білизна, | | | |занавіски та штори, включаючи портьєри, тканини та | | | |вироби меблево-декоративні (покривала, чохли для меблів,| | | |автомобілів, моторних човнів, намети, тенти і т. ін.) | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |17.5 |Виробництво інших текстильних матеріалів | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |17.6 |Виробництво трикотажних тканин (полотен) машинного чи | | | |ручного в'язання (оксамиту, плюшу, букльованих тканин; | | | |сіткових тканин, які використовуються для сіток, штор, | | | |віконних покриттів, вироблених на машинах типу Рашель | | | |або подібних їм; інших трикотажних тканин) | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |17.7 |Виробництво готових трикотажних виробів машинної та | | | |ручної в'язки і в'язаних тканин (полотен) | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |18 | |Виробництво готового одягу та хутра | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |18.1 |Виробництво шкіряного одягу | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |18.2 |Виробництво одягу з текстилю (без ремонту) | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |18.3 |Виробництво хутра та хутряних виробів (вичинка та | | | |фарбування хутра й овечих шкур; виробництво виробів з | | | |натурального хутра, крім головних уборів; виробництво | | | |штучного хутра та виробів з нього) | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |DC | |Виробництво шкіри, галантерейних виробів із шкіри, | | | |дорожніх виробів і взуття (включаючи виробництво за | | | |індивідуальними замовленнями населення) | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |19 | |Виробництво шкіри, галантерейних виробів із шкіри, | | | |дорожніх виробів і взуття | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |19.1 |Виробництво натуральної шкіри та штучної на основі | | | |натуральної шкіри (дублення шкір, виробництво замші, | | | |пергаменту, лакованої або металізованої шкіри, | | | |композиційних шкір, без оброблення сирих шкір) | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |19.2 |Виробництво шкіряних галантерейних та дорожніх виробів | | | |із шкіри та інших матеріалів (валіз, дорожніх сумок і | | | |подібних виробів з шкіри та інших матеріалів (пластмас, | | | |текстилю, картону із застосуванням технології | | | |виробництва шкіри та шкіряних виробів, дерева); | | | |неметалевих браслетів для годинників, шорно-сідельних | | | |виробів, технічних виробів зі шкіри: прокладок, | | | |приводних пасів) | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |19.3 |Виробництво взуття (виробництво взуття будь-якого | | | |призначення (вкл. домашнє) з будь-якого матеріалу та за | | | |будь-якою технологією, включаючи формування; виробництво| | | |деталей взуття: верху, підошов, каблуків, устілок; | | | |гетрів, крагів та подібних виробів) | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |DD | |Виробництво деревини та виробів з деревини, крім меблів | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |20 | |Оброблення деревини та виробів з деревини, крім меблів | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |20.1 |Лісопильне та стругальне виробництво, просочування | | | |деревини, без лісозаготівлі, (виробництво дерев'яних | | | |залізничних шпал, паркету, стружки, борошна з деревини, | | | |тирси) | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |20.2 |Виробництво дерев'яних панелей (лущеного шпону, клеєної | | | |фанери, ламінованих і деревостружкових плит та інших | | | |панелей і плит) | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |20.3 |Виробництво теслярських та столярних виробів (балок, | | | |стропил, ферм для покрівель, вікон, дверей, фасонних | | | |виробів з деревини (плінтусів, багетів), гонтів, | | | |паркетних блоків, збірних будинків або дерев'яних | | | |деталей для них) | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |20.4 |Виробництво дерев'яної тари (ящиків, кліток, піддонів, | | | |стелажів, бочок та інших бондарних виробів, барабанів | | | |для кабелів та канатів) | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |20.5 |Виробництво інших виробів з деревини, корка; виробництво| | | |плетених виробів | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |DE | |Целюлозно-паперова та поліграфічна промисловість; | | | |видавнича справа | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |21 | |Целюлозно-паперова промисловість | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |21.1 |Виробництво паперової маси, паперу та картону | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |21.2 |Виробництво виробів з паперу та картону | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |22 | |Видавнича справа, поліграфічна промисловість, | | | |відтворення друкованих матеріалів | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |22.1 |Видавнича справа | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |22.2 |Поліграфічна діяльність | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |22.3 |Тиражування записів на магнітних носіях, відеозаписів та| | | |записів програмного забезпечення комп'ютерів | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |DF | |Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та | | | |ядерного палива | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |23 | |Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та | | | |ядерного палива | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |23.1 |Виробництво коксопродуктів (виробництво продукції | | | |коксових печей: виробництво коксу з коксового вугілля, | | | |коксувального газу, сирої кам'яновугільної та | | | |буро-вугільної смоли, інших продуктів коксування, крім | | | |агломерації кам'яного вугілля і лігніту (бурого вугілля)| | | |та виробництва вугільної смоли | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |23.2 |Нафтоперероблення (продукти) (виробництво бензину, | | | |керосину, дизельного палива, інших видів палива для | | | |літаків, морських та військових кораблів, тепловозів | | | |(легкого, середнього, важкого автолу, етану, бутану, | | | |пропану); мастил та нафти, включаючи решту продуктів | | | |перероблення нафти; матеріалів для покриття доріг: | | | |бітуму, асфальту; інших продуктів: білого спирту, | | | |вазеліну, парафіну; мікробіологічних продуктів для | | | |тваринництва) | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |23.3 |Виробництво та перероблення ядерного палива (у закритому| | | |режимі) | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |DG | |Хімічне виробництво | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |24 | |Хімічне виробництво | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |24.1 |Виробництво базової хімічної продукції | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |24.2 |Виробництво пестицидів та інших агрохімічних продуктів | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |24.3 |Виробництво лаків та фарб | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |24.4 |Фармацевтичне виробництво | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |24.5 |Виробництво мила, парфумерної продукції, очищувальних і | | | |полірувальних препаратів | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |24.6 |Виробництво інших хімічних продуктів | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |24.7 |Виробництво хімічних волокон | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |DH | |Виробництво гумових та пластмасових виробів | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |25 | |Гумова та пластмасова промисловість | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |25.1 |Виробництво гумових виробів | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |25.2 |Перероблення пластмаси | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |DI | |Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |26 | |Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |26.1 |Виробництво скла та виробів з скла | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |26.2 |Виробництво інших керамічних виробів не для будівництва | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |26.3 |Виробництво керамічної плитки | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |26,4 |Виробництво цегли, черепиці з глини | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |26.5 |Виробництво цементу, вапна та гіпсу | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |26.6 |Виробництво виробів з бетону, гіпсу та цементу | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |26.7 |Оброблення каменю | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |26.8 |Виробництво іншої мінеральної продукції | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |DJ | |Металургія та оброблення металу | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |27 | |Металургія | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |27.1 |Виробництво чорних металів | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |27.2 |Виробництво труб | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |27.3 |Первинне оброблення сталі (види робіт, не віднесені до | | | |інших угрупувань) | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |27.4 |Виробництво кольорових металів | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |27.5 |Металеве лиття | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |28 | |Оброблення металу | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |28.1 |Виробництво металевих конструкцій | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |28.2 |Виробництво металевих резервуарів, цистерн і контейнерів| |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |28.3 |Виробництво нагрівальних котлів (крім водяних котлів | | | |центрального опалення) | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |28.4 |Кування, штампування, карбування та фасонування металів;| | | |порошкова металургія | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |28.5 |Оброблення металів; інші операції з оброблення металу | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |28.6 |Виробництво ножових виробів, інструменту та металевих | | | |виробів загального призначення - залізних виробів | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |28.7 |Виробництво інших металевих виробів | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |DK | |Виробництво машин та устаткування | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |29 | |Виробництво машин та устаткування | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |29.1 |Виробництво, ремонт та монтаж механічного устаткування | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |29.2 |Виробництво інших машин загального призначення | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |29.3 |Виробництво та ремонт сільськогосподарських машин (вкл. | | | |машини для лісництва) | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |29.4 |Виробництво, ремонт та монтаж верстатів | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |29.5 | |Виробництво, ремонт та монтаж інших машин спеціального | | | |призначення | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |29.51 |Виробництво машин для металургії | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |29.52 |Виробництво, ремонт та монтаж машин для гірничодобувної | | | |промисловості і будівництва | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |29.53 |Виробництво, ремонт та монтаж машин для перероблення | | | |сільгосппродуктів | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |29.54 |Виробництво, ремонт та монтаж машин для текстильної | | | |промисловості | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |29.55 |Виробництво, ремонт та монтаж машин для виробництва | | | |паперу та картону | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |29.56 |Виробництво, ремонт та монтаж решти машин спеціального | | | |призначення | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |29.7 |Виробництво побутових приладів | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |DL | |Виробництво електричного та електронного устаткування | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |30 | |Виробництво канцелярських та електронно-обчислювальних | | | |машин та запасних частин до них | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |30.01 |Виробництво канцелярського обладнання | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |30.02 |Виробництво електронно-обчислювальних машин та іншого | | | |устаткування для оброблення інформації | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |31 | |Виробництво, ремонт та монтаж електричних машин і | | | |апаратури | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |31.1 |Виробництво двигунів, генераторів і трансформаторів | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |31.2 |Виробництво, ремонт та монтаж електророзподільної та | | | |контрольної апаратури | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |31.3 |Виробництво ізольованого дроту та кабелю | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |31.4 |Виробництво акумуляторів та електричних батарей | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |31.5 |Виробництво ламп та освітлювального устаткування | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |31.6 |Виробництво іншого електроустаткування | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |32 | |Виробництво устаткування для радіо, телебачення та | | | |зв'язку | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |32.1 |Виробництво деталей електронного устаткування | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |32.2 |Виробництво, ремонт та монтаж апаратури для трансляції | | | |та ретрансляції передач, для кабельного телефонного і | | | |телеграфного зв'язку | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |32.3 |Виробництво, ремонт та монтаж апаратури для запису та | | | |відтворювання звуку та зображення | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |33 | |Виробництво медичних приладів та інструментів; точних | | | |вимірювальних пристроїв, оптичних пристроїв та | | | |годинників | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |33.1 |Виробництво, ремонт та монтаж медичного, хірургічного та| | | |ортопедичного устаткування | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |33.2 |Виробництво, ремонт та монтаж контрольно-вимірювальної | | | |апаратури | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |33.3 |Виробництво контрольно-вимірювальних приладів для | | | |промислових процесів (виробництво і установка систем, | | | |приладів безперервного контролю за промисловими | | | |процесами) | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |33.4 |Виробництво оптичних інструментів та фотографічного | | | |устаткування (включаючи ремонт та технічне | | | |обслуговування оптичних пристроїв та фотообладнання) | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |33.5 |Виробництво годинників | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |DM | |Транспортне машинобудування | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |34 | |Виробництво автомобільного транспорту | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |34.1 |Виробництво автомобільного транспорту | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |34.2 |Виробництво корпусів для автомобілів та причепів | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |34.3 |Виробництво устаткування для автомобілів | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |35 | |Виробництво інших видів транспорту та транспортного | | | |устаткування | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |35.1 |Будування та ремонт суден | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |35.2 |Виробництво та ремонт залізничних і трамвайних | | | |локомотивів та рухомого складу | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |35.3 |Будування повітряних та космічних літальних апаратів та | | | |запчастин до них (у закритому режимі) | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |35.4 |Виробництво велосипедів та мотоциклів | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |35.5 |Виробництво іншого транспортного устаткування, не | | | |віднесеного до інших угрупувань | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |DN | |Інше виробництво, не віднесене до інших угруповань | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |36 | |Виробництво меблів; інші види виробництва | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |36.1 |Виробництво меблів (вкл. ремонт і реставрацію меблів) | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |36.2 |Виробництво ювелірних та інших прикрас | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |36.3 |Виробництво музичних інструментів | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |36.4 |Виробництво спортивних товарів | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |36.5 |Виробництво ігор та іграшок з усіх видів матеріалів | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |36.6 |Виробництво інших виробів, не віднесених до інших | | | |угрупувань | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |37 | |Оброблення відходів | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |37.1 |Оброблення металевих відходів та брухту | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |37.2 |Оброблення неметалевих відходів та брухту | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |E | |Виробництво та розподіл електроенергії, газу та води | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |40 | |Виробництво та розподіл газоподібного палива, тепла та | | | |води | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |40.1 |Виробництво та розподілення електроенергії | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |40.2 |Виробництво та розподілення газоподібного палива | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |40.3 |Виробництво та розподілення тепла | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |41 |Збір, очищення та розподілення води | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |F |45 |Будівництво | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |G | |Оптова й роздрібна торгівля, торгівля транспортними | | | |засобами, послуги з ремонту | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |50 |Торгівля транспортними засобами та їх ремонт | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |51 |Оптова торгівля і посередництво у торгівлі | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |52 |Роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |H | |Готелі та ресторани | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |55 | |Готелі | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |55.1 |Готелі | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |55.2 |Інші місця для короткотермінового проживання | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |55.3 |Ресторани | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |55.4 |Бари | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |55.5 |Їдальні і постачання готової їжі | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |I | |Транспорт | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |60 | |Наземний транспорт | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |60.1 | |Залізничний транспорт | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |60.10.1 |Пасажирський залізничний транспорт | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |60.10.2 |Вантажний залізничний транспорт | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |60.2 | |Міський та автодорожній транспорт | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |60.21| |Пасажирські регулярні перевезення | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |60.21.1 |Пасажирський автомобільний транспорт | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |60.21.2 |Діяльність трамвайного транспорту | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |60.21.3 |Діяльність тролейбусного транспорту | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |60.21.4 |Діяльність метрополітенів | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |60.21.9 |Діяльність інших видів наземного пасажирського | | | |транспорту, підпорядкованого розкладу | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |60.22 |Пасажирські транспортні перевезення | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |60.23 |Інші автомобільні пасажирські перевезення | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |60.24 |Вантажні автомобільні перевезення | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |60.3 |Транспортування трубопроводами | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |61 | |Водний транспорт | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |61.1 | |Морський транспорт закордонного і каботажного плавання | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |61.10.1 |Діяльність морського пасажирського транспорту | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |61.10.2 |Діяльність морського вантажного транспорту | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |61.2 | |Річковий транспорт | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |61.20.1 |Діяльність рейсового пасажирського водного транспорту | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |61.20.2 |Діяльність вантажного внутрішнього флоту | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |62 | |Авіаційний транспорт | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |62.1 | |Регулярні авіаційні перевезення | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |62.10.1 |Діяльність авіаційного пасажирського транспорту, | | | |підпорядкованого розкладу | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |62.10.2 |Діяльність авіаційного вантажного транспорту, | | | |підпорядкованого розкладу | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |62.2 | |Нерегулярні авіаційні перевезення | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |62.20.1 |Діяльність авіаційного пасажирського нерегулярного | | | |транспорту | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |62.20.2 |Діяльність авіаційного вантажного нерегулярного | | | |транспорту | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |62.3 |Космічний транспорт | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |63 | |Допоміжні транспортні послуги | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |63.1 |Транспортне оброблення вантажів та складування | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |63.2 |Функціонування наземної транспортної інфраструктури | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |63.3 |Туристичні агентства та бюро подорожей | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |63.4 |Діяльність транспортних агентств | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |64 |Пошта і зв'язок | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |J | |Фінансова діяльність | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |65 |Фінансове посередництво | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |66 |Страхування | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |67 |Допоміжна діяльність у сфері фінансів та страхування | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |K | |Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги | | | |юридичним особам | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |70 |Операції з нерухомістю | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |71 |Здавання під найм без обслуговуючого персоналу | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |72 |Діяльність у сфері інформатизації | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |73 |Дослідження та розробки | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |74 |Послуги, надавані переважно юридичним особам | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |L |75 |Державне управління | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |M |80 |Освіта | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |N |85 |Охорона здоров'я та соціальна допомога | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |O | |Колективні, громадські та особисті послуги | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |90 |Асенізація, прибирання вулиць та оброблення відходів | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |91 |Громадська діяльність | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |92 |Діяльність у сфері відпочинку і розваг, культури та | | | |спорту | |-----+--------+--------------------------------------------------------| | |93 |Індивідуальні послуги | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |P |95 |Послуги домашньої прислуги | |-----+--------+--------------------------------------------------------| |Q |99 |Екстериторіальна діяльність | -------------------------------------------------------------------------

Додаток 3

ПЕРЕЛІК
видів економічної діяльності за КВЕД ( v0237202-03 ),
за якими заповнюється форма N 1-підприємництво
(квартальна) (1) ( v0237202-03 )

--------------------------------------------------------------------------- | Код за КВЕД | Назва видів економічної діяльності за КВЕД | | (секція, підсекція, | | | розділ) | | |--------------------------+----------------------------------------------| | А | Б | С | |------------+-------------+----------------------------------------------| |Секція A | |Сільське господарство, мисливство та лісове | | | |господарство | |------------+-------------+----------------------------------------------| | |Розділ 01 |Сільське господарство, мисливство та пов'язані| | | |з ними послуги | |------------+-------------+----------------------------------------------| | |Розділ 02 |Лісове господарство та пов'язані з ним послуги| |------------+-------------+----------------------------------------------| | |Секція B |Рибне господарство | |------------+-------------+----------------------------------------------| |Секція C | |Добувна промисловість | |------------+-------------+----------------------------------------------| | |Підсекція CA |Видобування енергетичних матеріалів | |------------+-------------+----------------------------------------------| | |Підсекція CB |Видобування неенергетичних матеріалів | |------------+-------------+----------------------------------------------| |Секція D | |Обробна промисловість | |------------+-------------+----------------------------------------------| | |Підсекція DA |Харчова промисловість та перероблення | | | |сільськогосподарських продуктів | |------------+-------------+----------------------------------------------| | |Підсекція DB |Текстильна промисловість та пошиття одягу | |------------+-------------+----------------------------------------------| | |Підсекція DC |Виробництво шкіри та шкіряного взуття | |------------+-------------+----------------------------------------------| | |Підсекція DD |Виробництво деревини та виробів з деревини | |------------+-------------+----------------------------------------------| |Підсекція DE| |Целюлозно-паперова промисловість; видавнича | | | |справа | |------------+-------------+----------------------------------------------| | |Розділ 21 |Виробництво паперу та картону | |------------+-------------+----------------------------------------------| | |Розділ 22 |Видавнича справа, поліграфічна промисловість, | | | |відтворення друкованих матеріалів | |------------+-------------+----------------------------------------------| | |Підсекція DF |Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення| | | |та ядерного палива | |------------+-------------+----------------------------------------------| | |Підсекція DG |Хімічне виробництво | |------------+-------------+----------------------------------------------| | |Підсекція DH |Виробництво гумових та пластмасових виробів | |------------+-------------+----------------------------------------------| | |Підсекція DI |Виробництво інших неметалевих мінеральних | | | |виробів | |------------+-------------+----------------------------------------------| | |Підсекція DJ |Металургія та оброблення металу | |------------+-------------+----------------------------------------------| | |Підсекція DK |Виробництво машин та устаткування | |------------+-------------+----------------------------------------------| | |Підсекція DL |Виробництво електричного та електронного | | | |устаткування | |------------+-------------+----------------------------------------------| | |Підсекція DM |Виробництво транспортного устаткування | |------------+-------------+----------------------------------------------| | |Підсекція DN |Інше виробництво, не віднесене до інших | | | |угруповань | |------------+-------------+----------------------------------------------| | |Секція E |Виробництво електроенергії, газу та води | |------------+-------------+----------------------------------------------| | |Секція F |Будівництво | |------------+-------------+----------------------------------------------| |Секція G | |Оптова й роздрібна торгівля, торгівля | | | |транспортними засобами, послуги з ремонту | |------------+-------------+----------------------------------------------| | |Розділ 50 |Торгівля транспортними засобами та їх ремонт | |------------+-------------+----------------------------------------------| | |Розділ 51 |Оптова торгівля і посередництво у торгівлі | |------------+-------------+----------------------------------------------| | |Розділ 52 |Роздрібна торгівля побутовими товарами та їх | | | |ремонт | |------------+-------------+----------------------------------------------| | |Секція H |Готелі та ресторани | |------------+-------------+----------------------------------------------| |Секція I | |Транспорт | |------------+-------------+----------------------------------------------| | |Розділ 60 |Наземний транспорт | |------------+-------------+----------------------------------------------| | |Розділ 61 |Водний транспорт | |------------+-------------+----------------------------------------------| | |Розділ 62 |Авіаційний транспорт | |------------+-------------+----------------------------------------------| | |Розділ 63 |Допоміжні транспортні засоби | |------------+-------------+----------------------------------------------| | |Розділ 64 |Пошта і зв'язок | |------------+-------------+----------------------------------------------| | |Секція J |Фінансова діяльність | |------------+-------------+----------------------------------------------| |Секція K | |Операції з нерухомістю, здавання під найм та | | | |послуги юридичним особам | |------------+-------------+----------------------------------------------| | |Розділ 70 |Операції з нерухомістю | |------------+-------------+----------------------------------------------| | |Розділ 71 |Здавання під найм без обслуговуючого персоналу| |------------+-------------+----------------------------------------------| | |Розділ 72 |Діяльність у сфері інформатизації | |------------+-------------+----------------------------------------------| | |Розділ 73 |Дослідження та розробки | |------------+-------------+----------------------------------------------| | |Розділ 74 |Послуги, надавані переважно юридичним особам | |------------+-------------+----------------------------------------------| | |Секція L |Державне управління | |------------+-------------+----------------------------------------------| | |Секція M |Освіта | |------------+-------------+----------------------------------------------| | |Секція N |Охорона здоров'я та соціальна допомога | |------------+-------------+----------------------------------------------| |Секція O | |Колективні, громадські та особисті послуги | |------------+-------------+----------------------------------------------| | |Розділ 90 |Асенізація, прибирання вулиць та оброблення | | | |відходів | |------------+-------------+----------------------------------------------| | |Розділ 91 |Громадська діяльність | |------------+-------------+----------------------------------------------| | |Розділ 92 |Діяльність у сфері відпочинку і розваг, | | | |культури та спорту | |------------+-------------+----------------------------------------------| | |Розділ 93 |Індивідуальні послуги | |------------+-------------+----------------------------------------------| | |Секція P |Послуги домашньої прислуги | |------------+-------------+----------------------------------------------| | |Секція Q |Екстериторіальна діяльність | ---------------------------------------------------------------------------
--------------- (1) У звіті види економічної діяльності зазначаються тільки
на рівні нижчого рівня угрупування за кодами, що вказані у графі Б
вищезазначеного переліку.

Додаток 4

Групування спожитих продуктів та послуг сторонніх
організацій за видами діяльності КВЕД ( v0237202-03 )

------------------------------------------------------------------ | Код | Спожиті продукти та послуги | | рядка | | |додатка| | | до ф. | | |1-під- | | |приєм- | | |ництво | | |(річна)| | |-------+--------------------------------------------------------| | 901 |Сільського господарства, мисливства та пов'язаних з ними| | |послуг | | |Продукти рослинництва Зернові та зернобобові культури:| | |жито, пшениця, овес, ячмінь, просо, гречка, кукурудза,| | |рис, горох, квасоля, вика та інші зернобобові. Технічні| | |культури: бавовна-сирець, льон-соломка, льон-волокно,| | |льон-треста, коноплі-солома, конопля-треста, стебло| | |кенафа, канатника, південної коноплі, рамі, цукровий| | |буряк тощо. Махорка-сирець, тютюн ферментований в| | |сільському господарстві та неферментований. Насіння| | |олійних культур: соняшникове, льняне, конопляне та інше.| | |Картопля, баштанні культури та овочі: капуста, помідори,| | |морква, зелений горошок тощо. Фрукти та ягоди.| | |Какао-боби. Кава натуральна в сирих зернах. Продукти| | |тваринництва Молоко незбиране, яйця, мед, велика рогата| | |худоба, свині, вівці, кози, інша жива худоба та птиця.| | |Вовна брудна - овеча, козяча, верблюжа. Кокони тутові,| | |дубові. Послуги в сільському господарстві Вартість| | |послуг сторонніх організацій по обробленню полів і| | |насіння, посіву і садінню культур, збиранню врожаю,| | |сортуванню, очистці і охолодженню продукції. Надання| | |послуг сільськогосподарською технікою разом з| | |обслуговуючим персоналом. Агрохімічне обслуговування.| | |Експлуатація зрошуваних і очищувальних систем.| | |Авіаційно-хімічні роботи. | |-------+--------------------------------------------------------| | 902 |Лісового господарства | | |Лісозаготівлі: необроблена деревина, колоди, стовпи,| | |кріпильний ліс, жердини, дрова. Лісові продукти: жолуді,| | |каштани, березовий і кленовий соки, живиця, природні| | |смоли, матеріали для плетіння (верба, очерет), насіння| | |дерев і чагарників. | | |Послуги лісництва: таксація, посадка саджанців, захист| | |лісу від пожеж, боротьба зі шкідниками. | |-------+--------------------------------------------------------| | 903 |Рибного господарства | | |Виловлена ставкова, озерна і морська риба, кити,| | |ракоподібні, молюски, морепродукти, молодь риб тощо. | |-------+--------------------------------------------------------| | 904 |Видобування вугілля, торфу та уранових руд | | |Кам'яне вугілля, лігніт (буре вугілля), вугільний| | |агломерат, торф. Уранова та торієва руди. | |-------+--------------------------------------------------------| | 905 |Видобування нафти і газу | | |Нафта, газовий конденсат, природний газ, бітумінозний| | |сланець, експлуатаційне буріння свердловин. | |-------+--------------------------------------------------------| | 906 |Видобування неенергетичних матеріалів | | |Залізна руда, руди кольорових металів. Камінь для| | |будівництва, вапняк, гіпс, крейда, глинистий сланець,| | |пісок, глина, гравій, мінеральна сировина для хімічної| | |промисловості (природні фосфати, калієві солі, сірка,| | |колчедан, сульфати, карбонати барію, борати, магнієва| | |сірка, мінеральні барвники, плавиковий шпат, сіль,| | |дорогоцінне каміння, кварц і слюда тощо). | |-------+--------------------------------------------------------| | 907 |Харчової промисловості | | |Свіже, охолоджене, заморожене м'ясо в тушах, оброблене,| | |смалець, шкури, м'ясне борошно, забита птиця, кролі,| | |пух, перо, шкурки. Сухі, солоні, копчені м'ясопродукти,| | |ковбасні вироби. Перероблена і консервована риба,| | |ракоподібні і молюски, рибне борошно. Перероблена і| | |консервована картопля, фрукти і овочі, фруктові і| | |овочеві соки, фруктово-овочеві консерви. Олія, жири,| | |маргарин. Молочні продукти, морозиво. Борошно, крупи,| | |крохмаль, корми для тварин. Хлібобулочні вироби, цукор,| | |какао, шоколад, макарони. Чай, кава, прянощі. Дієтичні| | |продукти, харчові концентрати, дріжджі. Етиловий спирт,| | |дистильовані алкогольні напої, вина, пиво, солод,| | |прохолодні напої. Тютюнові вироби. | |-------+--------------------------------------------------------| | 908 |Легкої промисловості | | |Бавовняна, кардна, лляна пряжа, камвольні і шовкові| | |волокна, нитки, інше текстильне, канати, волокно,| | |тканини бавовняні, вовняні, камвольні, шовкові та інші.| | |Вироби з текстилю, килими, канати, мотузки, неткані| | |матеріали, фетрові вироби. Трикотажні і в'язані тканини,| | |вироби з них. Шкіряний і текстильний одяг, вироби з| | |хутра. Дублені і фарбовані шкури, взуття, шкіряна| | |галантерея. | |-------+--------------------------------------------------------| | 909 |Деревообробної і целюлозно-паперової промисловості,| | |видавничої справи | | |Дерев'яні дошки, бруси, шпали, паркет, стружка, тирса,| | |дерев'яні панелі, теслярські і столярні вироби,| | |дерев'яна тара. Паперова маса, папір, картон, вироби з| | |них. Видання книг, газет, спеціальної літератури,| | |бланків, випуск звукозаписів, поліграфія. Тиражування| | |записів на магнітних носіях, програмного забезпечення. | |-------+--------------------------------------------------------| | 910 |Коксу та ядерного палива | | |Кокс, коксувальний газ, кам'яновугільна смола.| | |Збагачений уран, паливні елементи ядерних реакторів,| | |інші радіоактивні елементи. | |-------+--------------------------------------------------------| | 911 |Продуктів нафтоперероблення | | |Бензин, керосин, дизельне паливо, автол, етан, бутан,| | |пропан, мастила, бітум, асфальт, білий спирт, вазелін,| | |парафін, мікробіологічні продукти для тваринництва. | |-------+--------------------------------------------------------| | 912 |Хімічної, гумової та пластмасової промисловості | | |Промислові гази, барвники і пігменти, неорганічні| | |кислоти, ртуть, сажа, насичені і ненасичені вуглеводні,| | |синтетичні спирти, азотні органічні сполуки, деревне| | |вугілля, синтетичні ароматичні речовини, вугільна смола,| | |мінеральні добрива і азотні сполуки, пластмаси у| | |первинних формах, синтетичний каучук, пестициди та інші| | |агрохімічні продукти. Лаки і фарби. Фармацевтичні| | |препарати. Мило, парфуми, очищувальні і полірувальні| | |препарати. Вибухові речовини, клеї та желатин, ефірна| | |олія, фотохімічні препарати, засоби для аудіо- та| | |відеозапису. Штучні і синтетичні волокна. Гумові і| | |пластмасові вироби. | |-------+--------------------------------------------------------| | 913 |Інших неметалевих мінеральних продуктів | | |Листове скло, скляні ємності, скловолокно, інші вироби| | |зі скла. Керамічні вироби, санітарно-технічні вироби,| | |ізолятори, вогнетриви, керамічна плитка, цегла, черепиця| | |з глини. Цемент, вапно, гіпс, вироби з бетону і гіпсу.| | |Вироби з каменю. Абразивні вироби. | |-------+--------------------------------------------------------| | 914 |Металургії та оброблення металу | | |Чавун, сталь, феропродукти, феромарганець, сталевий| | |прокат, злитки, жерсть, оцинкована і хромована жерсть,| | |рейки. Труби з чавуну, сталі, арматура з ливарного| | |заліза та сталі. Сталевий прут, профіль, дріт, листова| | |сталь, штамповані сталеві профілі, феросплави.| | |Дорогоцінні метали, сплави, позолочені метали. Сплави| | |алюмінію, свинцю, цинку, олова, міді, інших кольорових| | |металів, напівфабрикати, заготовки, дріт з кольорових| | |металів. Відливки з чавуну, сталі, кольорових металів.| | |Продукція металооброблення, яка використовується на| | |виробничо-експлуатаційні потреби та для комплектації| | |виробленої продукції. | | |Каркаси з металу для будівництва, промисловості,| | |конструкції будівель. Металеві деталі для столярних і| | |теслярських виробів. Металеві резервуари, цистерни і| | |контейнери (місткістю понад 300 л). Радіатори і бойлери| | |центрального опалення. Генератори пари, ядерні реактори.| | |Вироби кування, штампування, карбування, порошкової| | |металургії. Анодування, покриття, високотемпературне| | |оброблення металів, інші операції з оброблення металу. | | |Знос інструменту. Ножові вироби, різальні деталі машин,| | |ручний інструмент, пилки, свердла, дироколи, гвинторізи,| | |фрези, замки, металеві ємності (місткістю до 300 л),| | |банки для консервів, туби і футляри. Металеві канати,| | |плетені стрічки, дротяна загорожа, решітки. Заклепки,| | |шурупи, гайки, болти, пружини, ланцюги. Металевий посуд,| | |металеві мийки, ванни, стоки, корита. Сейфи, ящики,| | |броньовані двері. | |-------+--------------------------------------------------------| | 915 |Машинобудування | | |Продукція машинобудування, яка використовується на| | |виробничо-експлуатаційні потреби та для комплектації| | |виробленої продукції. Двигуни внутрішнього згорання,| | |турбіни, насоси, компресори, запасні частини та їх| | |спеціалізований ремонт і монтаж. Крани і клапани,| | |механічні передачі. Печі. Підіймальне і такелажне| | |устаткування. Вентиляційні і охолоджувальні установки.| | |Ваговимірювальне обладнання. Запасні частини,| | |комплектуючі та спеціалізований ремонт тракторів,| | |сільськогосподарських машин, машин для лісівництва.| | |Запасні частини, комплектуючі та поточний ремонт| | |верстатів, машин для металургії, добувної промисловості,| | |будівництва, переробки сільськогосподарської продукції,| | |текстильної промисловості, целюлозно-паперової| | |промисловості, інших машин, побутових приладів,| | |електронного устаткування. Електричні двигуни,| | |генератори, трансформатори, електророзподільна та| | |контрольна апаратура. Дріт, кабель, акумулятори,| | |електричні батареї, електролампи та освітлювальне| | |устаткування, ізоляційні вироби, спеціалізований ремонт| | |електроустаткування. Деталі електронного устаткування,| | |апаратура для трансляції передач, запису звуку і| | |зображення. Медичні прилади, годинники, оптичні прилади,| | |вимірювальна апаратура. Запасні частини, комплектуючі до| | |автомобілів, суден, рухомого складу залізниць і| | |трамваїв, літальних апаратів, велосипедів, мотоциклів та| | |іншого транспортного обладнання. Оплата послуг сторонніх| | |підприємств з поточного обслуговування та ремонту машин| | |та обладнання. | |-------+--------------------------------------------------------| | 916 |Виробництва меблів, оброблення відходів | | |Меблі, деталі до меблів, музичні інструменти, спортивні| | |товари, іграшки, мітли та щітки, канцтовари (олівці,| | |ручки), їудзики, застібки, лінолеум. Оброблення| | |металевих і неметалевих відходів та брухту. | |-------+--------------------------------------------------------| | 917 |Електроенергії | |-------+--------------------------------------------------------| | 918 |Газопостачання | |-------+--------------------------------------------------------| | 919 |Теплопостачання | |-------+--------------------------------------------------------| | 920 |Водопостачання | |-------+--------------------------------------------------------| | 921 |Будівництва | | |Вартість послуг сторонніх підприємств з поточного| | |ремонту будівель, споруд і передавальних пристроїв, що| | |відносяться до собівартості продукції. | |-------+--------------------------------------------------------| | 922 |Транспортні послуги, які є складовою частиною| | |виробництва | | |Вартість послуг виробничого характеру, які виконуються| | |сторонніми підприємствами по перевезенню вантажу, в| | |частині, що відноситься на матеріальні витрати| | |(переміщення сировини, матеріалів, інструментів та інших| | |видів вантажу по території підприємства). | |-------+--------------------------------------------------------| | 923 |Витрати, пов'язані з використанням природної сировини | | |Відрахування на покриття витрат на геологорозвідку та| | |геологорозшук корисних копалин, на рекультивацію земель,| | |плата за деревину, продану на пні, плата за воду, що| | |вибирається з водогосподарських систем у межах,| | |затверджених лімітів, а також платежі за використання| | |інших природних ресурсів, за викиди і скиди забруднюючих| | |речовин у навколишнє природне середовище, розміщення| | |відходів та інші види шкідливого впливу у межах ліміту. | |-------+--------------------------------------------------------| | 930 |Технічне обслуговування і ремонт автомобілів і| | |мотоциклів. Посередницькі послуги в торгівлі. Ремонт| | |побутових приладів. | | |Оплата послуг сторонніх підприємств з поточного| | |обслуговування та ремонту транспортних засобів. | |-------+--------------------------------------------------------| | 931 |Готелі і ресторани | | |Представницькі витрати, вартість харчування і проживання| | |при роботі вахтовим методом. | |-------+--------------------------------------------------------| | 932 |Транспорт (пасажирський) | | |Витрати на перевезення працівників, додаткові витрати на| | |спеціальні маршрути міського пасажирського транспорту,| | |витрати на перевезення працівників, пов'язані з| | |виконанням роботи вахтовим методом; вартість проїзду до| | |місця роботи при наборі робочої сили; оплата| | |транспортних послуг, пов'язаних з управлінням| | |виробництвом. | |-------+--------------------------------------------------------| | 933 |Транспорт (вантажний) | | |Оплата послуг транспортно-експедиційних організацій,| | |витрати на відшкодування складських, вантажних,| | |перевалочних, пакувальних і транспортних витрат| | |постачальника, що включаються до ціни продукції згідно з| | |базисом поставки, передбачених угодою сторін. Витрати на| | |шлюзування, перешвартовку суден, очистку танкерів,| | |послуги криголамів і буксирів, портові збори. | |-------+--------------------------------------------------------| | 934 |Пошта і зв'язок | |-------+--------------------------------------------------------| | 935 |Фінансове посередництво | | |Витрати (крім сплати процентів), пов'язані з оплатою| | |послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових| | |установ (плата за розрахункове обслуговування, отримання| | |гарантій вексельного авалю, факторингових і довірчих| | |операцій, облік боргових вимог і зобов'язань, включаючи| | |цінні папери, та інші витрати, пов'язані з грошовим| | |обігом, емісія цінних паперів). | |-------+--------------------------------------------------------| | 936 |Операції з нерухомістю | | |Розроблення проектів, пов'язаних з нерухомістю,| | |посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання| | |під найм та оцінювання нерухомого майна. Послуги| | |агентств зі збору орендної плати. Реєстраційний збір| | |біржі за брокерські послуги. | |-------+--------------------------------------------------------| | 937 |Здавання під найм | | |Плата за прокат предметів особистого користування та| | |побутових товарів. | |-------+--------------------------------------------------------| | 938 |Діяльність у сфері інформатизації | | |Консультаційні послуги з питань інформатизації,| | |створення програмного забезпечення, оброблення даних,| | |технічне обслуговування і ремонт офісної і комп'ютерної| | |техніки. | |-------+--------------------------------------------------------| | 939 |Дослідження і розробки | | |Оплата послуг організацій, які здійснюють| | |науково-дослідні і дослідно-конструкторські розробки, що| | |входять до складу собівартості виробленої продукції,| | |оплата послуг наукових організацій, що носять| | |консультаційний характер по забезпеченню виробництва. | |-------+--------------------------------------------------------| | 940 |Послуги юридичним особам | | |Послуги адвокатів, нотаріусів, бухгалтерів, консультації| | |з питань комерційної діяльності і управління,| | |архітектури. Послуги геології, геодезії,| | |гідрометеорології. Послуги технічного контролю та| | |аналізу, реклами, підбору персоналу, забезпеченню| | |безпеки, прибирання приміщень. Послуги фотографії,| | |пакування. Секретарські послуги, послуги з перекладу,| | |експедиторська робота. | |-------+--------------------------------------------------------| | 941 |Державне управління і оборона, обов'язкове соціальне| | |страхування | | |Оплата послуг органів державного управління, органів| | |юстиції і правопорядку. | |-------+--------------------------------------------------------| | 942 |Освіта | | |Оплата послуг по підготовці, перепідготовці, підвищенню| | |кваліфікації працівників. | |-------+--------------------------------------------------------| | 943 |Охорона здоров'я, соціальні послуги, ветеринарія | | |Оплата послуг сторонніх організацій охорони здоров'я,| | |санітарно-епідеміологічних станцій, ветеринарного| | |обслуговування тварин. | |-------+--------------------------------------------------------| | 944 |Асенізація, прибирання вулиць та оброблення відходів | | |Асенізація, прибирання вулиць (вивезення сміття) та| | |оброблення відходів. | |-------+--------------------------------------------------------| | 945 |Громадська діяльність | | |Оплата послуг організацій промисловців і підприємців з| | |розповсюдження інформації, представництва у відносинах з| | |державними структурами, торгово-промислових палат тощо. | |-------+--------------------------------------------------------| | 946 |Відпочинок, розваги, культура і спорт | | |Оплата послуг з виробництва і розповсюдження фільмів,| | |створення і розповсюдження радіо- і телепрограм, надання| | |засобам масової інформації новин, фотографій; лекторіїв,| | |архівів, послуг у сфері спорту. | |-------+--------------------------------------------------------| | 947 |Індивідуальні послуги | | |Прання і чищення одягу, ритуальні послуги, послуги бань,| | |саун. | ------------------------------------------------------------------

Додаток 5

ПЕРЕЛІК
видів економічної діяльності для заповнення
графи 2 додатка до ф. 1-підприємництво (річна) ( v0237202-03 )
"Розшифровка матеріальних витрат та послуг
сторонніх організацій"

------------------------------------------------------------------ |Код КВЕД| Назва класифікаційних угруповань | |(секція,| | |розділ) | | |--------+-------------------------------------------------------| | 01 |Сільське господарство, мисливство та пов'язані | | |з ними послуги | |--------+-------------------------------------------------------| | 02 |Лісове господарство та пов'язані з ним послуги | |--------+-------------------------------------------------------| | 05 |Риболовство; діяльність риборозплідників і рибних ферм;| | |послуги, пов'язані з рибним господарством | |--------+-------------------------------------------------------| | 10 |Видобування кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля)| | |і торфу | |--------+-------------------------------------------------------| | 11 |Видобування вуглеводнів; допоміжні служби | |--------+-------------------------------------------------------| | 12 |Видобування уранової руди | |--------+-------------------------------------------------------| | 13 |Видобування металевих руд | |--------+-------------------------------------------------------| | 14 |Інші галузі добувної промисловості | |--------+-------------------------------------------------------| | 15 |Харчова промисловість | |--------+-------------------------------------------------------| | 16 |Тютюнова промисловість | |--------+-------------------------------------------------------| | 17 |Текстильна промисловість | |--------+-------------------------------------------------------| | 18 |Виробництво готового одягу та хутра | |--------+-------------------------------------------------------| | 19 |Виробництво шкіри та шкіряного взуття | |--------+-------------------------------------------------------| | 20 |Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини | |--------+-------------------------------------------------------| | 21 |Виробництво паперу та картону | |--------+-------------------------------------------------------| | 22 |Видавнича справа, поліграфічна промисловість, | | |відтворення друкованих матеріалів | |--------+-------------------------------------------------------| | 23 |Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та | | |ядерного палива | |--------+-------------------------------------------------------| | 24 |Хімічне виробництво | |--------+-------------------------------------------------------| | 25 |Гумова та пластмасова промисловість | |--------+-------------------------------------------------------| | 26 |Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів | |--------+-------------------------------------------------------| | 27 |Металургія | |--------+-------------------------------------------------------| | 28 |Оброблення металу | |--------+-------------------------------------------------------| | 29 |Виробництво машин та устатковання | |--------+-------------------------------------------------------| | 30 |Виробництво канцелярських та електронно-обчислювальних | | |машин | |--------+-------------------------------------------------------| | 31 |Виробництво електричних машин і апаратури | |--------+-------------------------------------------------------| | 32 |Виробництво устатковання для радіо, телебачення та | | |зв'язку | |--------+-------------------------------------------------------| | 33 |Виробництво медичних приладів та інструментів; точних | | |вимірювальних | | |пристроїв, оптичних пристроїв та годинників | |--------+-------------------------------------------------------| | 34 |Виробництво автомобілів | |--------+-------------------------------------------------------| | 35 |Виробництво іншого транспортного устатковання | |--------+-------------------------------------------------------| | 36 |Виробництво меблів; інші види виробництва | |--------+-------------------------------------------------------| | 37 |Оброблення відходів | |--------+-------------------------------------------------------| | 40 |Виробництво електроенергії, газу та води | |--------+-------------------------------------------------------| | 41 |Збір, очищення та розподілення води | |--------+-------------------------------------------------------| | F |Будівництво | |--------+-------------------------------------------------------| | 50 |Торгівля транспортними засобами та їх ремонт | |--------+-------------------------------------------------------| | 51 |Оптова торгівля і посередництво у торгівлі | |--------+-------------------------------------------------------| | 52 |Роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт | |--------+-------------------------------------------------------| | 55 |Готелі | |--------+-------------------------------------------------------| | 60 |Наземний транспорт | |--------+-------------------------------------------------------| | 61 |Водний транспорт | |--------+-------------------------------------------------------| | 62 |Авіаційний транспорт | |--------+-------------------------------------------------------| | 63 |Допоміжні транспортні послуги | |--------+-------------------------------------------------------| | 64 |Пошта і зв'язок | |--------+-------------------------------------------------------| | J |Фінансова діяльність | |--------+-------------------------------------------------------| | 70 |Операції з нерухомістю | |--------+-------------------------------------------------------| | 71 |Здавання під найм без обслуговуючого персоналу | |--------+-------------------------------------------------------| | 72 |Діяльність у сфері інформатизації | |--------+-------------------------------------------------------| | 73 |Дослідження та розробки | |--------+-------------------------------------------------------| | 74 |Послуги, надані переважно юридичним особам | |--------+-------------------------------------------------------| | L |Державне управління | |--------+-------------------------------------------------------| | M |Освіта | |--------+-------------------------------------------------------| | N |Охорона здоров'я та соціальна допомога | |--------+-------------------------------------------------------| | 90 |Асенізація, прибирання вулиць та оброблення відходів | |--------+-------------------------------------------------------| | 91 |Громадська діяльність | |--------+-------------------------------------------------------| | 92 |Діяльність у сфері відпочинку і розваг, культури та | | |спорту | |--------+-------------------------------------------------------| | 93 |Індивідуальні послуги | |--------+-------------------------------------------------------| | P |Послуги домашньої прислуги | |--------+-------------------------------------------------------| | Q |Екстериторіальна діяльність | ------------------------------------------------------------------

Додаток 6

ТАБЛИЦЯ
відповідності показників звіту до аналогічних
показників діючої статистичної звітності

----------------------------------------------------------------------- | Показники | Форми N | Інші статистичні та | | |1-підприємництво | фінансові звіти | | | (річна), N | | | |1-підприємництво | | | |(коротка) - річна| | |--------------------------+-----------------+------------------------| |Середньооблікова кількість|рядок 510 графа 1|рядок 1040 графа 2 форми| |штатних працівників | = |N 1-ПВ термінова -| |облікового складу, осіб | |місячна за 12 міс. або| | | |рядок 317 графа 2 форми| | | |N 3-ПВ термінова -| | | |квартальна за рік | |--------------------------+-----------------+------------------------| |Середня кількість |рядок 520 графа 1|рядок 7030 графа 1 +| |позаштатних працівників | = |рядок 7040 графа 1 форми| |(працюючі за договорами та| |N 1-ПВ термінова -| |зовнішні сумісники), осіб | |квартальна за 12 міс. | |--------------------------+-----------------+------------------------| |Фонд оплати праці - |рядок 560 графа 1|рядок 1020 графа 2 форми| |всього, тис. грн. з одним | = |N 1-ПВ термінова -| |десятковим знаком | |місячна за 12 міс. | |--------------------------+-----------------+------------------------| |у тому числі: - |рядок 570 графа 1|рядок 7030 графа 2 +| |позаштатних працівників | = |рядок 7040 графа 2 форми| |(врахованих у ряд. 520) | |N 1-ПВ термінова -| | | |квартальна за 12 міс. | |--------------------------+-----------------+------------------------| |Відпрацьовано штатними |рядок 535 графа 1|рядок 1060 графа 2 форми| |працівниками облікового | = |N 1-ПВ термінова -| |складу, людино-годин | |місячна за 12 міс. або| | | |рядок 302 графа 1 форми| | | |N 3-ПВ термінова -| | | |квартальна за рік | |--------------------------+-----------------+------------------------| |Валові капітальні |рядок 610 графа 1|графа 1 рядок 010 +| |інвестицій - всього | > |рядок 028 форми N| | | |2-інвестиції за рік (на| | | |суму витрат на придбання| | | |обладнання, що| | | |знаходиться на складі і| | | |не використане у| | | |будівництві; авансові| | | |платежі) | |--------------------------+-----------------+------------------------| |Із інвестицій в |рядок 621 графа 1|рядок 011 + рядок 016| |матеріальні активи (ряд. | > |графа 1 форми N| |620): на будівництво | |2-інвестиції за рік (на| |(включаючи поліпшення | |суму витрат на придбання| |будівель та споруд, | |об'єктів незавершеного| |капітальні витрати на | |будівництва, обладнання,| |поліпшення земель, | |що знаходиться на складі| |багаторічні насадження) | |і не використане у| | | |будівництві, авансові| | | |платежі для фінансування| | | |будівництва) | |--------------------------+-----------------+------------------------| |Витрати на придбання | рядок 612 + ряд |рядок 028 графа 1 форми| |раніше існуючих та нових | 625 графа 1 = |N 2-інвестиції за рік | |будівель та споруд | | | |--------------------------+-----------------+------------------------| |Витрати на придбання |рядок 613 графа 1|рядок 022 графа 1 форми| |раніше існуючих машин та | < |N 2-інвестиції за рік| |обладнання, транспортних | |(на суму витрат на| |засобів, інструментів, | |придбання машин та| |приладів та інвентарю | |обладнання, використаних| | | |у будівництві і які були| | | |в користуванні у інших| | | |організаціях) | |--------------------------+-----------------+------------------------| |Інвестиції в нематеріальні|рядок 640 графа 1|рядок 017 графа 1 форми| |активи | = |N 2-інвестиції за рік | |--------------------------+-----------------+------------------------| |Витрати на поліпшення |рядок 661 графа 1|рядок 016 графа 1 форми | |будівель та споруд | = |N 2-інвестиції за рік | |--------------------------+-----------------+------------------------| |Витрати на поліпшення |рядок 662 графа 1|(рядок 015 - рядок 016)| |машин, обладнання та інших| = |графа 1 форми N| |основних засобів | |2-інвестиції за рік | |--------------------------+-----------------+------------------------| |Витрати на багаторічні |рядок 611 графа 1|рядок 033 форми | |насадження | = |N 1-інвестиції | |--------------------------+-----------------+------------------------| |Вибуття основного капіталу|рядок 685 графа 1|рядок 100 графа 5 форми| | | > |N 11-ОЗ (розбіжності за| | | |рахунок вартості| | | |нематеріальних активів) | |--------------------------+-----------------+------------------------| |Обсяг промислового |сума промислових |рядок 821 графа 2 форми| |виробництва у діючих цінах|видів економічної|N 1-П (річна) | |(без ПДВ, акцизу) за | діяльності, що | | |звітний рік |входять до секцій| | | |C, D, E за графою| | | | 1 >= | | |--------------------------+-----------------+------------------------| |Обсяг виконаних | рядок з кодом F |рядок 343 графа 2 форми| |будівельних та монтажних | графа 1 <= |1-кб - квартальна за рік| |робіт у діючих цінах (без | |(розбіжності за рахунок| |ПДВ, акцизу) за звітний | |вартості матеріалів| |рік | |замовника) | |--------------------------+-----------------+------------------------| |Обсяг реалізованої | рядок з кодом F |рядок 344 графа 2 форми| |продукції (робіт, послуг) | графа 2 = |1-кб - квартальна за рік| |у діючих цінах (без ПДВ, | | | |акцизу) за звітний рік | | | |--------------------------+-----------------+------------------------| |Витрати на технологічні |рядок 710 графа 1|рядок 101 графа 1 форми | |інновації | = |N 1-інновація (річна) | |--------------------------+-----------------+------------------------| |Для сільськогосподарських | | | |підприємств - всього по | | | |підприємству | | | |--------------------------+-----------------+------------------------| |Обсяг виробленої продукції|розділ 2.1, рядок|рядок 0270 графа гр. 6| |(робіт, послуг) (без ПДВ, | 200, графа 1 |форми N 50-сг + рядок| |акцизу) у діючих цінах | приблизно |0295 гр. 2 форми N 50-сг| | | відповідає |+ (рядок 0300 графа 3 -| | | |рядок 0301 графа 3)| | | |форми N 50-сг - рядок| | | |020 графа 3 форми N 2| | | |фінансової звітності +| | | |рядок 440 (графа 2 -| | | |графа 1) + рядок 450| | | |(графа 2 - графа 1) +| | | |рядок 460 (графа 2 -| | | |графа 1) - рядок 480 +| | | |рядок 250 форми N| | | |1-підприємництво (річна)| | | |(розбіжності можливі за| | | |рахунок сум субсидій,| | | |дотацій, а також за| | | |рахунок визнання (або| | | |невизнання) в звітах, що| | | |співставляються, окремих| | | |господарських операцій| | | |видом економічної| | | |діяльності) | |--------------------------+-----------------+------------------------| |Обсяг реалізованої |розділ 2.1, рядок|рядок 0270 графа 6 форми| |продукції, робіт послуг | 200, графа 2 |N 50-сг - рядок 020| |(без ПДВ, акцизу) | приблизно |графа 3 форми N 2| | | відповідає |фінансової звітності| | | |(розбіжності можливі за| | | |рахунок визнання (або| | | |невизнання) в звітах, що| | | |співставляються, окремих| | | |господарських операцій| | | |видом економічної| | | |діяльності) | |--------------------------+-----------------+------------------------| |Для сільськогосподарських | | | |підприємств - по | | | |сільськогосподарській | | | |діяльності: | | | |--------------------------+-----------------+------------------------| |Обсяг виробленої продукції|розділ 2.1, сума |Ряд. 0010 графа 6 форми| |(робіт, послуг) сільського|рядків за кодами |N 50-сг + рядок 0130| |господарства (без ПДВ, |01.1, 01.2, 01.4 |графа 6 форми N 50-сг +| |акцизу) у діючих цінах | за графою 1 |рядок 0220 графа 6 (в| | | приблизно |частині с/г продукції)| | | відповідає |форми N 50-сг + рядок| | | |0260 графа 6 (в частині| | | |с/г послуг) форми N| | | |50-сг + рядок 295 графа| | | |2 форми N 50-сг + (рядок| | | |0300 графа 3 - ряд. 0301| | | |графа 3) форми N 50-сг -| | | |рядок 0221 графа 1 форми| | | |N 50-сг + рядок 440| | | |(графа 2 - графа 1) +| | | |рядок 450 (графа 2 -| | | |графа 1) форми N| | | |1-підприємництво (річна)| | | |(в частині с/г| | | |продукції) (розбіжності| | | |можливі за рахунок сум| | | |дотацій, субсидій на| | | |сільськогосподарську | | | |продукцію, а також за| | | |рахунок визнання (або| | | |невизнання) в звітах, що| | | |співставляються, окремих| | | |сільськогосподарських | | | |операцій видом| | | |економічної діяльності) | |--------------------------+-----------------+------------------------| |Обсяг реалізованої |розділ 2.1, сума |рядок 0010 графа 6 форми| |продукції, робіт послуг | рядків з кодами |N 50-сг + рядок 0130| |(без ПДВ, акцизу) |01.1, 01.2, 01.4 |графа 6 форми N 50-сг +| | | за графою 2 |рядок 0220 графа 6 форми| | | приблизно |N 50-сг + рядок 0260| | | відповідає |графа 6 (в частині с/г| | | |послуг) форми N 50-сг -| | | |рядок 0221 графа 1 форми| | | |N 50-сг (розбіжності| | | |можливі за рахунок| | | |визнання (або| | | |невизнання) в звітах, що| | | |співставляються, окремих| | | |сільськогосподарських | | | |операцій видом| | | |економічної діяльності) | -----------------------------------------------------------------------вгору