Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

              МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 
Л И С Т
04.01.2011 N 12.01-06/01
Керівникам закладів,
установ, підприємств,
які належать до сфери
управління МОЗ України

Щодо термінів і порядку складання
та подання річного фінансового звіту
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів про виконання
кошторисів доходів і видатків

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє, що термін
подання річного фінансового звіту про виконання кошторису доходів
і видатків за 2010 рік для вашої установи (закладу)
встановлено __ числа.
При складанні річного фінансового звіту за 2010 рік заклади
та установи, які підпорядковані МОЗ України, керуються Порядком
складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів, затвердженим наказом Державного казначейства
України від 25.05.2010 N 164 ( z0385-10 ).
Форми річних фінансових звітів установи (закладу) підлягають
консолідації у зведеному звіті Міністерства охорони здоров'я
Україниза умови відповідності аналогічних даних, відображених в
обліку органів Державного казначейства України, які візуються
останніми з проставлянням підпису, печатки або штампу на кожній
сторінці.
За достовірність даних квартальної фінансової звітності
безпосередньо несуть відповідальність керівник та головний
бухгалтер установи (закладу).
Одержувачі коштів державного бюджету додатково надають форму
N 2 "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду"
( za385-10 ) із заповненням графи 9 "Фактичні видатки" за
відповідними бюджетними програмами та кодами економічної
класифікації видатків ( v0604201-01 ).
До звіту необхідно додавати супровідний лист, пояснювальну
записку у відповідності до цього Порядку ( z0385-10 ), Додаткову
інформацію відповідно до запропонованої Міністерством охорони
здоров'я України форми (додаток N 1) та паспорт закладу, установи
(додаток N 2).
Річна фінансова звітність подається безпосередньо головним
бухгалтером (керівником фінансової служби) установи (закладу) на
паперових носіях до Департаменту економіки, фінансів і
бухгалтерської звітності МОЗ України, а в електронному вигляді в
системі "БЕСТ-ЗВІТ" до ДП Українського інформаційно -
обчислювального центру МОЗ України за адресою: zvit@moz.gov.ua або
zvit@uioc.moz у корпоративній пошті МОЗ України "Health Net".
Заступник Міністра С.С.Буніна

Додаток N 1
до листа МОЗ України
04.01.2011 N 12.01-06/01

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
до пояснювальної записки до річної
фінансової звітності за 2010 рік

I. Повна назва закладу (установи), юридична адреса.
II. Характеристика закладу (установи), діяльність згідно
статуту (його номер, дата реєстрації).
III. Реєстраційні рахунки, відкриті в органах державного
казначейства:
------------------------------------------------------------------ | Назва відділення | N реєстраційного | Загальний або | | казначейства | рахунку | спеціальний фонд | |---------------------+---------------------+--------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
IV. Розрахункові рахунки з обслуговування по виплаті
заробітної плати в банках:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Назва| Договір |Назва валюти | плата за обслуговування |плата за обслуговування| Порядок | |банку|-----------------------|(національна,| з виплати з/плати (%) | з виплати з/плати (%) | виплати з/плати | | | Дата | Дата | іноземна) |-----------------------------+-----------------------+-----------------| | |укладання|переукладання| | До | Після |На момент| Після | Каса |Карткові| | | договору| договору | | прийняття | прийняття |укладання| поновлення |установи| рахунки| | | | | | постанови | постанови |договору | договору | | | | | | | | КМУ N 318 | КМУ N 318 | | | | | | | | | |( 318-2005-п )|( 318-2005-п )| | | | | | | | | |від 22.04.2005|від 22.04.2005| | | | | |-----+---------+-------------+-------------+--------------+--------------+---------+-------------+--------+--------| | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V. Валютні рахунки в банках:
------------------------------------------------------------------ |Назва банку |N валютного рахунку | Перелік послуг, за які | | | | надійшла валюта | |------------+--------------------+------------------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
VI. Джерела фінансування:
Загальний фонд (ф. 2д) ( za385-10 )
------------------------------------------------------------------ | Державний бюджет | |Примітка| |----------------------------------+--------------------+--------| | КПКВ | Повна назва програми |Сума (грн.)| | | |-----------+----------------------+-----------+--------+--------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
VII. Спеціальний фонд (ф. 4-1д) ( za385-10 )
------------------------------------------------------------------ | За послуги згідно з | Від господарської діяльності | | функціональними повноваженнями | | |--------------------------------+-------------------------------| |Перелік одержувачів|Сума (грн.) |Перелік фінансових|Сума (грн.) | | послуг | | операцій | | |-------------------+------------+------------------+------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
VIII. Спеціальний фонд (ф. 4-2д) ( za385-10 )
------------------------------------------------------------------ |Від отримання грантів та | Отримані на виконання |Сума (грн.) | | дарунків |окремих доручень (перелік| | | (перелік суб'єктів) | суб'єктів) | | |-------------------------+-------------------------+------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
IX. Спеціальний фонд (ф. 4-3д) ( za385-10 )
------------------------------------------------------------------ | Державний бюджет | |Примітка| |-------------------------------+-----------------------+--------| | КПКВ |Повна назва програми|Сума (грн.)| | | |-------------------------------+-----------------------+--------| | | | | ------------------------------------------------------------------
X. Спеціальний фонд (ф. 4-4д) ( za385-10 )
------------------------------------------------------------------ | Місцевий бюджет | |Примітка| |-------------------------------+-----------------------+--------| | КПКВ |Повна назва програми|Сума (грн.)| | | ------------------------------------------------------------------
XI. Зміни у стані обліку основних засобів, нематеріальних
активів:
1 Надходження
------------------------------------------------------------------ |Балансовий рахунок з| Кількість| Сума (грн.)| Джерела | | обліку основних | | | фінансування | | засобів | | | | |--------------------+----------+------------+-------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
_______________
(*) надходження будівель, споруд, земельних ділянок,
транспортних засобів - відображати по найменуваннях об'єктів
2 Вибуття
------------------------------------------------------------------ |Балансовий рахунок з|Кількість |Сума (грн.) | Причини вибуття | | обліку основних | | | | | засобів | | | | |--------------------+----------+------------+-------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
_______________
(*) вибуття будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних
засобів - відображати по найменуваннях об'єктів
XII. Наявність земельних ділянок:
------------------------------------------------------------------ | Площа | Вартість (грн.) | Дата взяття на | Номер державного | | | | облік | акту на право | | | | | власності | |-------+-----------------+-------------------+------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
XIII. Незавершене будівництво:
------------------------------------------------------------------ | Перелік | Вартість | Рік |Дата взяття| Причини що | | об'єктів | (грн.) | забудови | на облік | спричинили | | незавершеного| | | | утворення | | будівництва | | | |незавершеного| | | | | |будівництва, | | | | | | заходи щодо | | | | | | завершення | | | | | | будівництва | |--------------+-----------------------+-----------+-------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
XIV. Наявність на балансі будівель та споруд:
------------------------------------------------------------------ | Найменування | Площа | Вартість |Рік забудови | Дата взяття | | | | (грн.) | | на баланс | |--------------+-------+-------------+-------------+-------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
XV. Наявність на балансі транспортних засобів:
------------------------------------------------------------------ | Найменування | Марка | Вартість (грн.) | Дата взяття на баланс| |---------------+-------+-----------------+----------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
XVI. Орендні відносини (якщо немає власних будівель)
------------------------------------------------------------------ | Назва | N договору, | Площа| Плата за | Плата за | | орендодавця | дата | | оренду | комунальні | | | | | (за місяць) | витрати | | | | | | (за місяць) | |--------------+--------------+------+-------------+-------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
XVII. Перелік юридичних та фізичних осіб, яким здається в
оренду власне приміщення:
------------------------------------------------------------------ | Назва орендаря | N договору, дата | Площа |Суми надходження від| | | | | оренди за місяць | |----------------+------------------+-------+--------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
XVIII. Стан дебіторської заборгованості
Загальний фонд
------------------------------------------------------------------ | КЕКВ| Сума (грн.)| Причини утворення | Сума списаної | | | | дебіторської | дебіторської | | | | заборгованості | заборгованості | | | | | (детальне пояснення) | |-----+------------+----------------------+----------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Спеціальний фонд (доходи)
------------------------------------------------------------------ |Назва суб'єктів, | Сума (грн.)| Причини | Сума списаної | | яким надані | | утворення | дебіторської | | послуги | | заборгованості | заборгованості | | | | | (детальне | | | | | пояснення) | |-----------------+------------+----------------+----------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Спеціальний фонд (видатки)
------------------------------------------------------------------ |КЕКВ | Сума (грн.)| Причини утворення | Сума списаної | | | | заборгованості | дебіторської | | | | | заборгованості | | | | | (детальне пояснення) | |-----+------------+----------------------+----------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
XIX. Стан кредиторської заборгованості
Загальний фонд
------------------------------------------------------------------ | КЕКВ | Сума (грн.)| Причини | Сума | Сума | | | | утворення | небюджетної | простроченої | | | | |заборгованості|заборгованості| | | | | (детальне | (детальне | | | | | пояснення) | пояснення) | |------+------------+--------------+--------------+--------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Спеціальний фонд (доходи)
------------------------------------------------------------------ | Назва суб'єктів,| Сума (грн.)| Причини | Сума списаної | | яким надані | | утворення | кредиторської | | послуги | | заборгованості | заборгованості | | | | | (детальне | | | | | пояснення) | |-----------------+------------+----------------+----------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Спеціальний фонд (видатки)
------------------------------------------------------------------ | КЕКВ | Сума (грн.)| Причини | Сума | Сума | | | | утворення | небюджетної | простроченої | | | | |заборгованості|заборгованості| | | | | (детальне | (детальне | | | | | пояснення) | пояснення) | |------+------------+--------------+--------------+--------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
XX. Додатково пояснити фінансові операції, відображені в
рядкахформи N 1 "Баланс" ( za385-10 ) станом на звітну дату: 170,
187, 200, 220, 241, 242, 243, 244, 270, 303, 429, 463.
XXI. Інформація про відкриті асигнування державного бюджету
на звітну дату.
------------------------------------------------------------------ | КПКВ | Назва програми | КЕКВ | Сума (грн.) | Пояснення | |--------+------------------+--------+--------------+------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
XXII. Інформація щодо майнових прав на об'єкти
інтелектуальної власності, які створені за державні кошти.
---------------------------------------------------------------------------------- | N, дата | КПКВ | Період | Назва об'єкта | Вартість |Дата введення| |договору | Назва | виконання | отриманого |кожного об'єкту| в | | на |програми| бюджетної | права | отриманого |експлуатацію | |виконання| | програми |інтелектуальної| права | | |наукових | | (створення | власності |інтелектуальної| | | робіт | |нематеріального| (патенту, | власності | | | | | активу) | ліцензії) | | | |---------+--------+---------------+---------------+---------------+-------------| | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Ціна за договором | Загальна сума | Загальний обсяг | | відповідно до | отриманих коштів за | виконаних і | | планового кошторису | договором по роках | оплачених робіт по | | витрат грн. | грн. | роках грн. | |---------------------+---------------------+--------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
XXIII. Інформація про результати ревізій (перевірок), а також
про інші зміни, які вплинули на фінансовий стан закладу (установи)
у звітному періоді 2010 року.
XXIV. Аналіз фінансово-господарської діяльності установи
(закладу), пов'язаний із виконанням основних функцій та завдань.
XXV. Стан розрахунків за послуги зв'язку на звітну дату
------------------------------------------------------------------ | КПКВ| КЕКВ| Сума (грн.)| Причини утворення Кредиторської | | | | | (дебіторської) заборгованості | |-----+-----+------------+---------------------------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
XXVI. Кошти вилучені до бюджету.
------------------------------------------------------------------ | КПКВ | КЕКВ | Сума (грн.) | Причини | |-------------+-------------+-------------------+----------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток N 2
до листа МОЗ України
04.01.2011 N 12.01-06/01

Міністерство охорони здоров'я України

ПАСПОРТ
закладу на 2011 рік

------------------------------------------------------------------ | | | | ------------------------------------------------------------------
(Повна назва закладу)
Код ЄДРПОУ _________________ N звіту ________________________
Назва банку, що обслуговує отримання заробітної плати _______
__________________________________________________________________
(Дата та N договору з банком, % обслуговування) _____________
__________________________________________________________________
П.І.Б. керівника ____________________________________________
Повна назва посади керівника ________________________________
Телефон керівника ___________________________________________
П.І.Б. головного бухгалтера _________________________________
Телефон головного бухгалтера ________________________________
П.І.Б. керівника економічної служби _________________________
Повна назва посади керівника економічної служби _____________
__________________________________________________________________
Телефон керівника економічної служби ________________________
КОК _________________________________________________________
Електронна адреса (e-mail:) _________________________________
Телефонний код міста ________________________________________
Загальний факс ______________________________________________
Сайт ________________________________________________________
Область, Республіка _________________________________________
Поштовий індекс, місто ______________________________________
Вулиця, дім _________________________________________________
У разі зміни відомостей Паспорта закладу на 2011 рік Ви
зобов'язані у двотижневий термін надати нову інформацію до Відділу
зведеної фінансової звітності та бухгалтерського обліку
МОЗ України. (Кімната 55)
Керівник установи
Головний бухгалтер
"___" ____________ 2011 М.П.