Документ v9-78729-14, поточна редакція — Прийняття від 28.01.2014

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

28.01.2014  № 1/9-78


Міністерству освіти і науки, молоді
та спорту Автономної Республіки Крим,
департаментам (управлінням) освіти
і науки, молоді та спорту обласних,
Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій

Щодо процедури ліцензування фізичних осіб - підприємців у сфері дошкільної освіти

Міністерство на численні звернення щодо роз'яснення процедури ліцензування фізичних осіб - підприємців на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти роз'яснює.

Ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти регулюється законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року № 1019 "Про ліцензування освітньої діяльності з надання освітніх послуг", іншими актами законодавства.

Процедуру ліцензування щодо надання послуг у сфері дошкільної освіти проводять Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органи управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Ліцензування у сфері дошкільної освіти - це державне визнання спроможності навчального закладу, фізичної особи - підприємця розпочати діяльність, пов'язану із наданням освітніх послуг відповідно до вимог державного стандарту дошкільної освіти (Базового компонента дошкільної освіти), а також до державних вимог щодо кадрового, методичного та матеріально-технічного забезпечення.

Фізичні особи - підприємці, які проводять діяльність у сфері дошкільної освіти особисто, подають до органу ліцензування заяву про проведення ліцензування із зазначенням виду освітньої послуги та ліцензованого обсягу за формою, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.09.2012 № 1022, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2012 р. за № 1685/21997 "Про затвердження форм заяв про проведення ліцензування освітніх послуг", до якої додаються документи, визначені пунктом 16 Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1019 від 8 серпня 2007 р. (далі - Порядок).

Фізична особа - підприємець може наймати педагогічних та інших працівників у відповідності до законодавства та встановлювати їм режим роботи.

Фізичні особи - підприємці, які надаватимуть освітні послуги у сфері дошкільної освіти особисто та з використанням найманих працівників або лише з використанням найманих працівників (при відсутності у фізичної особи - підприємця відповідної фахової освіти) за умови застосування індивідуальних форм роботи з дітьми, подають до органу ліцензування заяву за формою, затвердженою наказом МОН України 17.09.2012 № 1022, та документи, визначені пунктом 16 Порядку, про себе та про кожного найманого працівника.

Документи, що подаються до органу ліцензування для отримання ліцензії, формуються у справу, прошнуровуються, пронумеровуються та підписуються фізичною особою - підприємцем. Справа складається у двох примірниках державною мовою з наскрізною нумерацією аркушів.

На ліцензування подаються оригінали або засвідчені відповідно до інструкції з діловодства копії документів.

До органу ліцензування подається один примірник справи, другий зберігається у фізичної особи - підприємця.

Для проведення ліцензійної експертизи орган ліцензування розглядає подані документи та у разі їх відповідності встановленим вимогам утворює експертну комісію.

Експертна комісія відповідно до Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2003 року № 847, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 р. за № 77/8676, за результатами своєї роботи готує висновок про спроможність (неспроможність) фізичної особи - підприємця надавати заявлену освітню послугу у сфері дошкільної освіти відповідно до Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2003 року № 847, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 р. за № 71/8670 (далі - Ліцензійні умови).

Ліцензійними умовами встановлено, що суб'єкти які отримали ліцензію на надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти (індивідуальні та колективні форми), зобов'язані бути власниками або орендарями навчально-матеріальної бази (приміщень, відповідного обладнання, устаткування тощо) та мати відповідні дозволи органів державного нагляду (санітарно-епідеміологічної служби, пожежної охорони, інспекції з охорони праці) на здійснення освітньої діяльності. Термін дії договору оренди має бути не меншим, ніж термін дії ліцензії.

Після ознайомлення з висновком один примірник подається органові ліцензування, а другий залишається у фізичної особи - підприємця.

Фізична особа - підприємець протягом 10 днів після ознайомлення з висновком має право подати апеляцію щодо необ'єктивності його змісту або порушення комісією порядку проведення експертизи та звернутися до органу ліцензування із заявою провести повторну експертизу комісією в іншому складі.

Повторна експертиза проводиться за рішенням органу ліцензування.

Члени експертної комісії несуть згідно із законодавством персональну відповідальність за достовірність висновку.

Загальний строк прийняття органом ліцензування рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії не може перевищувати трьох місяців після надходження заяви від фізичної особи - підприємця з усіма необхідними документами.

Заступник Міністра

Б.М. Жебровський

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.mon.gov.ua}вгору