Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 12.03.20143304-05/7495-12
Документ v7495731-14, поточна редакція — Прийняття від 12.03.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

12.03.2014  № 3304-05/7495-12


Макарівській квартирно-експлуатаційній
частині району МО України
вул. Поштова, 23, смт Макарів-1,
Київська обл., 08001

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, м. Київ, 03035

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти продуктів нафтоперероблення рідких (оголошення № 257855 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 30.07.2012 № 91 (693)), яка проведена Макарівською квартирно-експлуатаційною частиною району МО України (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 04.12.2013 (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 03.12.2013 № 3304-05/42598-08).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Пунктом 6 інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель (далі - Інструкція), затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922 (із змінами), зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919, встановлено, що у колонці 4 річного плану закупівель указується очікувана вартість предмета закупівлі в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами) із зазначенням податку на додану вартість.

При цьому всупереч пункту 6 Інструкції у річному плані закупівель Замовника на 2012 рік (із змінами), затвердженому рішенням комітету з конкурсних торгів від 20.07.2012 № 1, очікувана вартість предмета закупівлі вказана без зазначення податку на додану вартість.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю продуктів нафтоперероблення рідких (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 20.07.2012 № 1 та від 30.07.2012 № 2 відповідно.

Підпунктом 1.3 пункту 1 "Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він провадить господарську діяльність відповідно до чинного законодавства та положень його статуту" Додатка 1 "Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним та іншим вимогам замовника" до документації конкурсних торгів Замовником встановлено, що учасники процедури закупівлі у складі пропозиції конкурсних торгів повинні надати нотаріально завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи чи фізичної особи-підприємця.

Слід зазначити, що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (в редакції від 10.12.2011) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця скасовано.

Пунктом 6.2 "Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю" розділу 6 "Укладання договору про закупівлю" документації конкурсних торгів зазначено, що істотні умови договору визначаються згідно вимог статей 40, 41 Закону та відповідно до Додатка № 4.

Слід зазначити, що стаття 41 Закону виключена на підставі Закону України від 04.07.2012 № 5044-VI.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів від 30.08.2012 для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції конкурсних торгів:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ТОВ "ТД Юнівест"

Лот № 1 - 13571250,00

2

ТОВ "ЄВРОНАФТОСИСТЕМИ"

Лот № 2 - 13545000,00

3

ТОВ "Юнайтед Груп"

Лот № 1 - 13475000,00

4

ТОВ "ЕНТЕРПРАЙЗ-ОІЛ"

Лот № 2 - 13471500,00

Відповідно до підпункту 1.3.3 "Місце та кількість поставки товарів" пункту 1.3 "Інформація про предмет закупівлі" розділу I "Загальні положення" документації конкурсних торгів загальний обсяг поставки мазуту М-100 становить - 3500 тон (лот 1 - 1750 тон та лот 2 - 1750 тон відповідно).

В пункті 3.6 "Кваліфікаційні критерії до учасників, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - розділ 3) документації конкурсних торгів зазначено, що кваліфікаційні критерії для учасників встановлюються відповідно до статті 16 Закону. Їх перелік передбачений Додатком № 1 до документації конкурсних торгів.

Згідно із підпунктом 5.1 пункту 5 "Документи, які повинен подати учасник для підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів " Додатка № 1 "Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним та іншим вимогам замовника" (далі - пункт 5 Додатка № 1) до документації конкурсних торгів встановлено, що учасник повинен надати, зокрема, інформаційну довідку про виконання аналогічних договорів (в т. ч. за обсягом), в якій повинно бути зазначено: назву організації, із якою укладено договір; адресу, телефон, П. І. Б. особи, яка відповідала за виконання договору; предмет договору; суму договору; термін виконання договору.

Підпунктом 5.2 пункту 5 Додатка № 1 до документації конкурсних торгів встановлено, що учасник повинен надати нотаріально завірені копії аналогічних договорів відповідно до п. 5.1 (не менше двох).

При цьому у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "ТД Юнівест" надано інформаційну довідку щодо виконання аналогічних договорів від 27.08.2012 № 27/08-4 на поставку мазуту М-100 із ТОВ "Західна паливна компанія" та ТОВ "Газтранс" обсягом на 300 тон та 200 тон відповідно.

У складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "ЕНТЕРПРАЙЗ-ОІЛ" надано інформаційну довідку щодо виконання аналогічних договорів, в якій зазначено лише один договір на поставку мазуту М-100 із ТОВ "Астрей плюс лтд" з аналогічним обсягом.

Підпунктом 3.3.2 пункту 3.3 "Розмір, вид та умови надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів" розділу 3 документації конкурсних торгів встановлено, що банківська гарантія має містити, зокрема:

дату, номер і назву документа, в якому передбачена вимога щодо надання гарантії - "документація конкурсних торгів про проведення відкритих торгів на закупівлю _______ (назва предмета закупівлі), затверджена протоколом від __.__.2012 року № __";

умови, за яких надається право вимагати платіж - "викласти обставини, передбачені пунктом 3.4.3 цього Розділу";

умови щодо зменшення/збільшення суми гарантії - "сума гарантії залишається незмінною";

умови, за яких можна вносити зміни до тексту гарантії принципалом, бенефіціаром, банком-гарантом.

Поряд з цим банківські гарантії, надані у складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ "ЄВРОНАФТОСИСТЕМИ" та ТОВ "ЕНТЕРПРАЙЗ-ОІЛ", не містять вищезазначених вимог документації конкурсних торгів.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Згідно з абзацом другим пункту 1 та пунктом 3 частини першої статті 29 Закону, у разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та у разі якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

Відповідно до абзацу восьмого частини першої статті 30 Закону замовник відміняє торги у разі якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку із тим, що пропозиція конкурсних торгів не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та не відповідає умовам документації конкурсних торгів, є обов'язком замовника.

Проте відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 31.12.2012 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "ТД Юнівест", ТОВ "ЄВРОНАФТОСИСТЕМИ", ТОВ "Юнайтед Груп" та ТОВ "ЕНТЕРПРАЙЗ-ОІЛ", а переможцями конкурсних торгів на основі критерію "ціна" і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме: у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критеріїв" розділу 5 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця", визначені за лотом № 1 - ТОВ "Юнайтед Груп" та за лотом № 2 - ТОВ "ЕНТЕРПРАЙЗ-ОІЛ", пропозиції конкурсних торгів яких визнано найбільш економічно вигідними та акцептовано.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником щодо процедури закупівлі продуктів нафтоперероблення рідких, Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при заповненні форми річного плану закупівель на 2013 рік Замовником не враховано вимоги Інструкції;

- при складанні документації конкурсних торгів Замовником не враховані зміни до законодавства у сфері господарської діяльності щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця та зміни до Закону, внесені Законом України від 04.07.2012 № 5044-VI.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ "ЄВРОНАФТОСИСТЕМИ" не відповідає вимогам підпункту 3.3.2 пункту 3.3 розділу 3 документації конкурсних торгів;

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ "ЕНТЕРПРАЙЗ-ОІЛ" не відповідає вимогам підпункту 3.3.2 пункту 3.3 розділу 3 документації конкурсних торгів та підпункту 5.2 пункту 5 Додатка № 1 до документації конкурсних торгів;

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ "ТД Юнівест" не відповідає вимогам підпункту 5.1 пункту 5 Додатка № 1 до документації конкурсних торгів.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

VII. Додаткова інформація

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору