Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 12.03.20143304-05/7487-12
Документ v7487731-14, поточна редакція — Прийняття від 12.03.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

12.03.2014  № 3304-05/7487-12


ДП "Регіональні електричні мережі"
вул. Фрунзе, 85, м. Київ, 04080

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, м. Київ, 03035

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти послуг з реконструкції ПС 35 кВ "17-18 РККА" (оголошення № 188883 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 04.11.2013 № 87 (830)), проведеної ДП "Регіональні електричні мережі" (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 22.01.2014 (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 21.01.2014 № 3304-05/1890-12).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим, п'ятим та сьомим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Пунктом 6 інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель (далі - Інструкція), затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919, встановлено, що у колонці 4 річного плану закупівель указується очікувана вартість предмета закупівлі в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами) із зазначенням податку на додану вартість.

При цьому всупереч пункту 6 Інструкції у річному плані закупівель Замовника на 2013 рік (із змінами), затвердженому рішенням комітету з конкурсних торгів від 21.12.2012 № 07/12, не зазначено очікувану вартість предмета закупівлі словами та не указано ПДВ.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю послуг з реконструкції ПС 35 кВ "17-18 РККА" (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 22.10.2013 № 07/10.

Згідно з протоколом засідання комітету з конкурсних торгів від 27.11.2013 № 07/11 Замовником внесено зміни до документації конкурсних торгів строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів перенесено на 16.12.2013.

Пунктом 2 частини другої статті 22 Закону та пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу 3 "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за № 653/17948 (далі - стандартна документація конкурсних торгів), передбачено, що документація конкурсних торгів повинна містити кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

Згідно з абзацом другим частини другої статті 16 Закону Замовник може встановлювати такі кваліфікаційні критерії, зокрема, наявність обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України

Водночас пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 6 розділу III) документації конкурсних торгів встановлено, що Учасник подає, як частину його пропозиції, документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним критеріям, зокрема, наявність обладнання та матеріально-технічної бази.

Таким чином, Замовником не зазначено способу підтвердження наявності в учасників власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України.

Абзацом п'ятим частини другої статті 16 Закону передбачено кваліфікаційний критерій - наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

Водночас документація конкурсних торгів Замовника не містить вимоги щодо надання учасником процедури закупівлі для підтвердження відповідного кваліфікаційного критерію "Наявність фінансової спроможності" звіту про рух грошових коштів.

Крім того у документації конкурсних торгів Замовника не встановлено способу документального підтвердження відсутності підстав для прийняття рішення про відмову учаснику, передбачених пунктами 2, 4, 5 і 7 частини першої статті 17 Закону.

Відсутність зазначених вимог в документації конкурсних торгів та відповідної інформації у замовника, яка має міститися в такому документальному підтвердженні відповідності учасника цим вимогам призводить до неможливості об'єктивного та неупередженого прийняття рішення замовником про відмову учаснику у процедурі закупівлі та обов'язку відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника (у разі наявності таких підстав).

Підпунктом 6.2 пункту 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" до документації конкурсних торгів Замовником установлена вимога щодо надання копії свідоцтва про державну реєстрацію учасника (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

Слід зазначити, що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (в редакції від 10.12.2011) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця скасовано.

Натомість відповідно до статті 20 Закону України від 15.05.2003 № 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються у вигляді витягу з Єдиного державного реєстру, довідки про наявність або відсутність в Єдиному державному реєстрі інформації, яка запитується, та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Згідно з реєстром отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколом розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 16.12.2013 № 06/12 до участі у процедурі закупівлі запропоновано пропозиції конкурсних торгів наступних учасників:

№  п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ПАТ СБМ управління "Тонельбуд"

24873583,20

2

ПП "Донком"

24852066,00

Формою реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим в Мін'юсті від 06.08.2010 за № 624/17919, передбачено, що у колонці 2 пункту 5 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовник повинен зазначати інформацію про спосіб отримання пропозиції конкурсних торгів (особисто або поштою).

Водночас у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника не указано спосіб подання учасниками пропозицій конкурсних торгів.

Згідно з частиною першою статті 17 Закону Замовник приймає рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації), у разі якщо, зокрема, учасником або учасником попередньої кваліфікації не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю.

У складі пропозиції конкурсних торгів ПАТ СБМ управління "Тонельбуд" надано витяг з протоколу зборів учасників ПАТ СБМ управління "Тонельбуд" від 17.09.2007 та наказ ПАТ СБМ управління "Тонельбуд" від 17.09.2007 № 27-к, яким оформлено призначення Гринченко В. Є. на посаду генерального директора ПАТ СБМ управління "Тонельбуд".

Разом з цим у складі пропозиції конкурсних торів ПАТ СБМ управління "Тонельбуд" надано статут ПАТ СБМ управління "Тонельбуд", затверджений зборами учасників Товариства від 03.05.2011 (далі - Статут).

Відповідно до пункту 7 Статуту вищим органом Товариства є рішення акціонера.

Підпунктом 22 пункту 7.6 розділу 7 "Органи управління і контролю товариства" встановлено, що до виключної компетенції рішення акціонера належить прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує двадцять п'ять відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Відповідно до інформації, зазначеної у балансі (форма № 1) станом на 31.12.2012 наданого у складі пропозиції конкурсних торгів ПАТ СБМ управління "Тонельбуд" сума активів на кінець звітного періоду становить 7898000,00 грн.

Таким чином, враховуючи, що цінова пропозиція ПАТ СБМ управління "Тонельбуд" становить 24873583,20 грн., що є більше двадцяти п'яти відсотків вартості активів Товариства, а згоду рішення акціонера на укладення відповідної угоди (вчинення значного правочину) не надано, пропозиція конкурсних торгів ПАТ СБМ управління "Тонельбуд" не містить документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю.

Таким чином пропозиція конкурсних торгів ПАТ СБМ управління "Тонельбуд" не містить документів, що підтверджують право підпису договору.

Підпунктом 6.4 "Наявність фінансової спроможності" пункту 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - підпункт 6.4 пункту 6 розділу III) документації конкурсних торгів передбачено, що для участі у процедурі закупівлі учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям, зокрема "Наявність фінансової спроможності", для підтвердження наявності фінансової спроможності Замовником установлена вимога щодо надання довідки про доступ до фінансових ресурсів (власним та кредитним), підтверджену банківською офертою на суму не менше повної вартості цінової пропозиції учасника або наявність депозиту на таку ж суму (документ-копія договору, завірена нотаріально, виписка (лист) з банку).

Разом з тим у складі пропозицій конкурсних торгів ПАТ СБМ управління "Тонельбуд" та ПП "Донком" довідки про доступ до фінансових ресурсів (власним та кредитним), підтверджена банківською офертою на суму не менше повної вартості цінової пропозиції учасника або наявність депозиту на таку ж суму (документ-копія договору, завірена нотаріально, виписка (лист) з банку) відсутні.

Таким чином, ПАТ СБМ управління "Тонельбуд" та ПП "Донком" не надано підтвердження кваліфікаційного критерію "Наявність фінансової спроможності" у спосіб, встановлений документацією конкурсних торгів.

Згідно з абзацом другим пункту 1 та пункту 2 частини першої статті 29 Закону, у разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та наявні підстави, зазначені у статті 17 Закону, замовник відхиляє таку пропозицію.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку із тим, що пропозиція конкурсних торгів не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та наявні підстави, зазначені у статті 17, є обов'язком замовника.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону передбачено, що Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з цим Законом, визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з цим Законом (у кількості не менше двох), на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів.

Відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону замовник відміняє торги у разі відхилення усіх пропозицій конкурсних торгів згідно із Законом.

Проте відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 10.01.2014 № 01/01 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ПАТ СБМ управління "Тонельбуд" та ПП "Донком", а переможцем конкурсних торгів на основі критерію "Ціна" і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу 5 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" визначено ПП "Донком", пропозиція конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною та акцептованою.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником по процедурі закупівлі послуг з реконструкції ПС 35 кВ "17-18 РККА", Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при заповненні форми реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовником не враховано вимоги наказу Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованого у Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919;

- при складанні документації з конкурсних торгів Замовником не враховані вимоги пункту 2 частини другої статті 22 Закону та зміни до законодавства у сфері господарської діяльності щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиції конкурсних торгів ПАТ СБМ управління "Тонельбуд" та ПП "Донком" не відповідають вимогам підпункту 6.4 пункту 6 розділу III документації конкурсних торгів.

3. Щодо відповідності законодавству у сфері державних закупівель інших рішень, дій (бездіяльності) замовника, пов'язаних із здійсненням відповідної закупівлі та виконанням договору про закупівлю:

- рішення та дії Замовника, пов'язані із здійсненням відповідної закупівлі, не відповідають законодавству у сфері державних закупівель, а саме пункту 7 частини першої статті 17 Закону.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

У разі неможливості їх усунення Міністерство пропонує провести нову процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

VII. Додаткова інформація

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору