Документ v7314225-97, поточна редакція — Редакція від 11.09.1997

             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
Л И С Т
N 19-0217/10-7314 від 11.09.97
м.Київ
vd970911 vn19-0217/10-7314

Про Довідник пільг, наданих чинним законодавством
юридичним особам по сплаті податків, зборів, інших
обов'язкових платежів станом на 1 вересня 1997 року

Державна податкова адміністрація України згідно з
розпорядженням від 23 січня 1997 року N 13-р ( v0013225-97 ) та
від 25.03.97 р. N 49-р направляє уточнений Довідник пільг, наданих
чинним законодавством юридичним особам по сплаті податків, зборів,
інших обов'язкових платежів станом на 1 вересня 1997 року. Зобов'язуємо вас довести Довідник пільг до відома підлеглих
державних податкових адміністрацій, ознайомити з ним платників
податків та забезпечити складання звітності "Про суми отриманих
пільг по оподаткуванню в розрізі окремих видів податків і пільг
щодо кожного виду податку" відповідно до зазначеного Довідника.
Заступник Голови О.Шитря
Довідник
пільг, наданих чинним законодавством юридичним
особам щодо сплати податків, зборів, інших
обов'язкових платежів

( Додатково див. Лист Державної податкової адмііністрації
N 19-0217/10-9501 ( v9501225-97 ) від 25.11.97 )
Станом на 01.09.97 р.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Роз-|Код | Пільга | Документ | N | Дата прийнят-|Початок |Кінець дії | Коментар Податок |діл |пільги| | | документа | тя документа |дії пільги| пільги | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Податок на 2 002000 ПІЛЬГИ ЩОДО ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК
прибуток
2 002001 Зменшення балансового прибутку на суму прибутку від володіння Закон України "Про оподаткування 334/94-ВР 28.12.94 28.12.94 діяла до дивитись корпоративними правами (отриманих дивідендів). прибутку підприємств", 01.07.97 примітку N 1 підпункт 3.1.2 пункту 3.1 статті 3
2 002002 Зменшення балансового прибутку на суму податку на майно під- Закон України "Про оподаткування 334/94-ВР 28.12.94 28.12.94 діяла до дивитись приємств, що вноситься до бюджету згідно із законодавством прибутку підприємств", 01.07.97 примітку N 1 України. підпункт 3.1.2 пункту 3.1 статті 3

2 002003 Зменшення балансового прибутку на суму податку на землю, що ви- Закон України "Про оподаткування 334/94-ВР 28.12.94 28.12.94 діяла до дивитись користовується у сільськогосподарському або виробничому обороті. прибутку підприємств", 01.07.97 примітку N 1 підпункт 3.1.2 пункту 3.1 статті 3
2 002004 Зменшення балансового прибутку на суму податку з власників Закон України "Про оподаткування 334/94-ВР 28.12.94 28.12.94 діяла до дивитись транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів. прибутку підприємств", 01.07.97 примітку N 1 підпункт 3.1.2 пункту 3.1 статті 3
2 002005 Зменшення балансового прибутку на суму витрат на утримання Закон України "Про оподаткування 334/94-ВР 28.12.94 28.12.94 діяла до дивитись об'єктів соціально-культурного призначення, що перебувають прибутку підприємств", 01.07.97 примітку N 1 на балансі підприємства. підпункт 3.1.2 пункту 3.1 статті 3
2 002006 Зменшення балансового прибутку на суму грошових коштів, матері- Закон України "Про оподаткування 334/94-ВР 28.12.94 28.12.94 діяла до дивитись альних цінностей і нематеріальних активів, перерахованих (пере- прибутку підприємств", 01.07.97 примітку N 1 даних) до фондів, установ, закладів, громадських, релігійних та підпункт 3.1.2 пункту 3.1 статті 3 інших організацій, метою діяльності яких не є одержання прибут- ку, для здійснення екологічної, оздоровчої, аматорської, спор- тивної, культурної, освітньої, наукової та благодійної діяльнос- ті, але не більше 4 відсотків балансового прибутку.
2 002007 Зменшення балансового прибутку на суму прибутку від реалізації Закон України "Про оподаткування 334/94-ВР 28.12.94 28.12.94 діяла до інвестором належної йому частки житла та об'єктів торгівлі та прибутку підприємств", 01.07.97 соціально-побутового призначення, збудованих за рахунок його підпункт 3.1.2 пункту 3.1 статті 3 коштів для військовослужбовців та членів їх сімей, які мають право на отримання житла відповідно до чинного законодавства України.
2 002008 Зменшення балансового прибутку на суму збитків від операцій, Закон України "Про оподаткування 334/94-ВР 28.12.94 28.12.94 діяла до дивитись отриманих новоствореними підприємствами протягом будь-якого з прибутку підприємств", 01.07.97 примітку N 1 трьох перших років господарювання, що передували оподаткову- підпункт 3.1.3 пункту 3.1 статті 3 ваному періоду або моменту приватизації підприємства.
2 002009 Зменшення балансового прибутку на суму грошових коштів, спрямо- Постанова Верховної Ради України 573/96-ВР 06.12.96 06.12.96 діяла до ваних суб'єктами господарської діяльності юридичним особам, ме- "Про звільнення від оподаткування 15.01.97 тою діяльності яких не є отримання прибутку, на проведення бе- грошових коштів, які спрямовуються зоплатних новорічних і різдвяних свят для дітей і підлітків, а на проведення новорічних і різдвя- також на придбання новорічних та різдвяних подарунків, але не них свят для дітей та підлітків та більше 6 відсотків балансового прибутку. на придбання новорічних та різдвя- них подарунків", підпункт 3.1.3 пункту 3.1 статті 3
2 002010 Зменшення балансового прибутку підприємств на суму прибутку від Закон України "Про оподаткування 334/94-ВР 28.12.94 28.12.94 діяла до дивитись виробництва сільськогосподарської продукції та продукції її пе- прибутку підприємств", 01.07.97 примітку N 1 реробки на власних переробних потужностях, включаючи міжгоспо- підпункт 5.1.1 пункту 5.1 статті 5 дарські підприємства, за винятком прибутку, одержуваного від квітково-декоративного рослинництва, виробництва спирту, ліке- ро-горілчаних виробів, пива, хутряних та тютюнових виробів, ви- но-матеріалів, крім тих, що реалізуються для наступної перероб- ки.
2 002011 Зменшення балансового прибутку рибних господарств та риболовець- Закон України "Про оподаткування 334/94-ВР 28.12.94 28.12.94 діяла до ких колгоспів на суму прибутку від вилову риби та її переробки прибутку підприємств", 01.07.97 на власних переробних потужностях. підпункт 5.1.2 пункту 5.1 статті 5
2 002012 Зменшення балансового прибутку ветеринарно-санітарних заводів Закон України "Про оподаткування 334/94-ВР 28.12.94 28.12.94 діяла до на суму прибутку від збору та утилізації трупів загиблих тварин прибутку підприємств", 01.07.97 і виробництва з них білкових кормових добавок. підпункт 5.1.3 пункту 5.1 статті 5
2 002013 Зменшення балансового прибутку будівельних, монтажних, проектних Закон України "Про оподаткування 334/94-ВР 28.12.94 28.12.94 діяла до та інших підприємств і організацій на суму прибутку, одержувано- прибутку підприємств", 01.07.97 го у результаті спорудження в сільській місцевості житла, об'єк- підпункт 5.1.4 пункту 5.1 статті 5 тів побуту, культури, торгівлі, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, освіти, зв'язку, а також шляхів, енергетичних, газових та водорозподільних систем, тваринницьких приміщень, інженер- но-технічних комплексів машинно-тракторного парку та інших об'єктів, які впливають на поліпшення соціального становища села.
2 002014 Зменшення на 50 відсотків ставки податку підприємствам з прибут- Закон України "Про оподаткування 334/94-ВР 28.12.94 28.12.94 діяла до ку, одержуваного від обслуговування сільськогосподарського ви- прибутку підприємств", 01.07.97 робництва. пункт 5.2 статті 5
2 002015 Суми грошових коштів, матеріальних цінностей або нематеріальних Закон України "Про оподаткування 334/94-ВР 28.12.94 28.12.94 діяла до активів, що надходять безкоштовно або у вигляді безповоротної прибутку підприємств", 01.07.97 фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань всеукраїнським пункт 8.1 статті 8 та міжнародним об'єднанням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і на які не збільшується балансовий прибуток цих об'єднань громадян.
2 002016 Зменшення суми податку на прибуток підприємств, заснованих все- Закон України "Про оподаткування 334/94-ВР 28.12.94 28.12.94 діяла до українськими та міжнародними об'єднаннями громадян, які постраж- прибутку підприємств", 01.07.97 дали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що повністю перебува- пункт 8.2 статті 8 ють в їх власності, на суму коштів, перерахованих протягом звіт- ного періоду таким об'єднанням громадян на здійснення статутної діяльності, по наданню соціальної та медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, становлять не менше 75 відсотків загальної чисельності працюючих на цих підприємствах.
2 002017 Зменшення суми податку на прибуток на суму для відшкодування Закон України "Про оподаткування 334/94-ВР 28.12.94 28.12.94 діяла до витрат підприємства, крім головного підприємства промислово-фі- прибутку підприємств", 01.07.97 нансової групи з випуску та реалізації кінцевої продукції про- стаття 10 мислово-фінансовою групою, на рекомендацію і модернізацію актив- ної частини основних фондів, здійснених в оподаткованому періо- ді, у разі повного використання на цю мету амортизаційних відра- хувань і залишків коштів фонду розвитку виробництва та інших аналогічних фондів, створених за рахунок прибутку минулих періо- дів (але не більше 20 відсотків суми нарахованого податку на прибуток).
2 002018 Зменшення суми податку на прибуток на суму витрат на закупівлю Закон України "Про оподаткування 334/94-ВР 28.12.94 28.12.94 діяла до дивитись спеціального обладнання і устаткування для забезпечення роботи прибутку підприємств", 01.07.97 примітку N 1 інвалідів І і ІІ груп, що перебувають з підприємством у трудових стаття 10 відносинах (але не більше 50 відсотків суми нарахованого податку на прибуток).
2 002019 Зменшення суми податку на прибуток на суму витрат на відшкоду- Закон України "Про оподаткування 334/94-ВР 28.12.94 28.12.94 діяла до вання витрат підприємств та організацій, спрямованих на інвесту- прибутку підприємств", 01.07.97 вання будівництва і придбання житла для військовослужбовців та стаття 10 членів їх сімей, які мають право на отримання житла відповідно до чинного законодавства України.
2 002020 Звільнення від сплати податку підприємств громадських ор- Закон України "Про оподаткування 334/94-ВР 28.12.94 28.12.94 діяла до ганізацій інвалідів, зареєстрованих згідно з чинним законодавс- прибутку підприємств", 01.07.97 твом, де інваліди становлять 50 відсотків загальної чисельності стаття 10 працюючих в основному виробництві, і за умов, що рентабельність зазначених підприємств не перевищує 50 відсотків, і що вони не займаються експортно-імпортними операціями (крім випадків, коли такі операції здійснюються для забезпечення виробництва власної продукції та її реалізації).
2 002021 Звільнення від сплати податку з прибутку протягом п'яти років з Закон України "Про оподаткування 334/94-ВР 28.12.94 28.12.94 діяла до моменту внесення кваліфікаційної інвестиції підприємств з іно- прибутку підприємств", 01.07.97 земними інвестиціями, зареєстрованих до 1 січня 1995 року, за пункт 7.1 статті 7 винятком прибутку від посередницьких операцій, аукціонних торгів матеріальними цінностями (крім цінних паперів, корпоративних прав, валютних цінностей та інших видів фінансових ресурсів), проведення лотерей (крім державних), від казино, інших гральних домів (місць), ігрових автоматів з грошовим виграшем та іншого грального бізнесу (включаючи доходи від оренди та інших видів використання майна для його потреб).
2 002022 Звільнення від сплати податку з прибутку від господарської Закон України "Про оподаткування 334/94-ВР 28.12.94 28.12.94 діяла до діяльності, одержуваного при здійсненні іноземної інвестиції на прибутку підприємств", 01.07.97 основі договорів (контрактів) про виробничу кооперацію, спільне пункт 7.2 статті 7 виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності без створення юридичної особи, укладених до 1 січня 1995 року, якщо такі договори (контракти) передбачають здійснення іноземних інвестицій на території України в обсязі не менше 100 тисяч до- ларів США у видах, визначених чинним законодавством.
2 002023 Зменшення на 50 відсотків суми податку на прибуток, нарахованого Закон України "Про деякі 65/96-ВР 23.02.96 23.02.96 відповідно до законодавства підприємствами-суб'єктами експери- питання валютного регулювання ментальної економічної зони "Сиваш", у разі використання суми, та оподаткування суб'єктів на яку зменшується податок на прибуток, на реалізацію інвес- експериментальної економічної тиційних проектів у межах цієї зони. зони "Сиваш"
2 002024 "звільняються від оподаткування проценти, нараховані на державні Закон України "Про оподаткування 334/94-ВР 28.12.94 28.12.94 діяла до скарбничі зобов'язання (державні скарбничі бони і державні прибутку підприємств", 01.07.97 скарбничі векселі), а також на облігації державних і місцевих ст. 3.4.3 позик".
2 002025 Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно з міжнародни- Закон України "Про оподаткування 334/94-ВР 28.12.94 28.12.94 ми договорами України. прибутку підприємств", ст. 14
Закон України "Про систему 77/97-ВР 18.02.97 18.02.97 оподаткування", ст. 19
2 002026 Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надхо- Закон України "Про оподаткування 334/94-ВР 28.12.94 28.12.94 діяла до дять безкоштовно у вигляді безкоштовної фінансової допомоги або прибутку підприємств", 01.07.97 добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому ст. 3.2 числі нерезидентів, фондам, установам, закладам, громадським та релігійним організаціям, метою діяльності яких не є одержання прибутку, для здійснення екологічної, оздоровчої, аматорської, спортивної, культурної, освітньої, наукової та благодійної діяльності.
2 002027 Кошти, одержувані закладами і установами освіти та науки, що Закон України "Про оподаткування 334/94-ВР 28.12.94 28.12.94 діяла до повністю або частково фінансуються з бюджету на здійснення прибутку підприємств", 01.07.97 діяльності, передбаченої їх статутними документами. ст. 3.2
2 002028 Кошти, одержувані релігійними організаціями від здійснення Закон України "Про оподаткування 334/94-ВР 28.12.94 28.12.94 діяла до діяльності, передбаченої їх статутами прибутку підприємств", 01.07.97 ст. 3.2
2 002029 Не оподатковуються суми прибутків нерезидентів у вигляді про- Закон України "Про оподаткування 334/94-ВР 28.12.94 28.12.94 діяла до центів за кредити, надані Уряду України та Національному банку прибутку підприємств", 01.07.97 України. ст. 6
2 002030 Не враховуються у складі валових витрат кошти взаємного інвесту- Закон України "Про внесення змін 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97 вання інвестиційних фондів і інвестиційних компаній, якщо жоден до Закону України "Про оподатку- з їх засновників (учасників, акціонерів) та пов'язаних з ними вання прибутку підприємств", осіб не володіє більш як 10 відсотками статутного фонду таких підпункт 4.2.8 пункту 4.2 інвестиційних фондів або компаній та якщо такі інвестиційні статті 4 фонди і компанії протягом 30 днів після закінчення податкового року розподіляють між акціонерами (засновниками) не менш як 90 відсотків суми річного доходу від інвестиційних операцій.
2 002031 Не включаються до валового доходу суми одержаного платником по- Закон України "Про внесення змін 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97 датку емісійного доходу. до Закону України "Про оподатку- вання прибутку підприємств", підпункт 4.2.9 пункту 4.2 статті 4
2 002032 Не включаються до валового доходу кошти або майно, що надходять Закон України "Про внесення змін 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97 у вигляді міжнародної технічної допомоги, яка надається іншими до Закону України "Про оподатку- державами відповідно до міжнародних угод, що набрали чинність у вання прибутку підприємств", встановленому законодавством порядку. підпункт 4.2.13 пункту 4.2 статті 4
2 002033 Враховуються у складі валових витрат суми коштів або вартість Закон України "Про внесення змін 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97 майна, добровільно перерахованих (переданих) до Державного бюд- до Закону України "Про оподатку- жету України або бюджетів територіальних громад до неприбуткових вання прибутку підприємств", організацій в межах 4 відсотків. підпункт 5.2.2 пункту 5.2 статті 5
2 002034 Враховується у складі валових витрат сума коштів, перерахованих Закон України "Про внесення змін 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97 підприємствами всеукраїнських об'єднань осіб, які постраждали до Закону України "Про оподатку- внаслідок Чорнобильської катастрофи, на яких працює за вання прибутку підприємств", основним місцем роботи не менше 75 відсотків таких осіб, цим підпункт 5.2.3 пункту 5.2 об'єднанням для проведення їх благодійної діяльності, але не статті 5 більше 10 відсотків оподатковуваного прибутку.
2 002035 Враховуються у складі валових витрат платника податку, основною Закон України "Про внесення змін 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97 діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, до Закону України "Про оподатку- плата за землю, що не використовується в сільськогосподарському вання прибутку підприємств", виробничому обороті. підпункт 5.2.5 пункту 5.2 статті 5
2 002036 Включаються до валових витрат платника витрати на утримання Закон України "Про внесення змін 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97 соціальної інфраструктури: дитячих ясел або садків. до Закону України "Про оподатку- вання прибутку підприємств", підпункт 5.4.9 пункту 5.4 статті 5
2 002037 Включаються до валових витрат платника витрати на утримання Закон України "Про внесення змін 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97 соціальної інфраструктури: закладів середньої та середньої про- до Закону України "Про оподатку- фесійно-технічної освіти та закладів підвищення кваліфікації вання прибутку підприємств", працівників такого платника податку. підпункт 5.4.9 пункту 5.4 статті 5
2 002038 Включаються до валових витрат платника витрати на утримання Закон України "Про внесення змін 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97 соціальної інфраструктури: дитячих, музичних та художніх шкіл до Закону України "Про оподатку- мистецтв, у разі якщо вони не надають платних послуг та не займа- вання прибутку підприємств", ються іншою комерційною діяльністю. підпункт 5.4.9 пункту 5.4 статті 5
2 002039 Включаються до валових витрат платника витрати на утримання Закон України "Про внесення змін 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97 соціальної інфраструктури: закладів охорони здоров'я, пунктів до Закону України "Про оподатку- безоплатного медичного обстеження, профілактики та допомоги вання прибутку підприємств", працівникам. підпункт 5.4.9 пункту 5.4 статті 5
2 002040 Включаються до валових витрат платника витрати на утримання Закон України "Про внесення змін 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97 соціальної інфраструктури: спортивних залів і майданчиків, що до Закону України "Про оподатку- використовуються безоплатно для фізичного оздоровлення та психо- вання прибутку підприємств", логічного відтворення працівників, клубів і будинків культури, в підпункт 5.4.9 пункту 5.4 разі якщо вони не використовуються для надання платних послуг та статті 5 іншої комерційної діяльності (крім будинків відпочинку, турис- тичних баз та інших подібних закладів)
2 002041 Включаються до валових витрат платника витрати на утримання Закон України "Про внесення змін 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97 соціальної інфраструктури: приміщень, що використовуються плат- до Закону України "Про оподатку- ником податку для організації харчування працівників такого вання прибутку підприємств", платника податку. підпункт 5.4.9 пункту 5.4 статті 5
2 002042 Включаються до валових витрат платника витрати на утримання Закон України "Про внесення змін 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97 соціальної інфраструктури: багатоквартирного житлового фонду, до Закону України "Про оподатку- включаючи гуртожитки, одноквартирного житлового фонду в вання прибутку підприємств", сільській місцевості та об'єктів житлово-комунального господар- підпункт 5.4.9 пункту 5.4 ства, які перебувають на балансі юридичних осіб, щодо яких плат- статті 5 ником податку прийнято документально оформлене рішення про пе- редачу на баланс місцевих рад.
2 002043 Враховується в складі валових витрат платника податку сума Закон України "Про внесення змін 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97 внесків до додаткових пенсійних планів, але не більше 15 до Закону України "Про оподатку- відсотків сукупного доходу. вання прибутку підприємств", підпункт 5.8.4 пункту 5.8
2 002044 Об'єкт оподаткування (прибуток) зменшується на суму балансо- Закон України "Про внесення змін 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97 вих збитків (проіндексованих), отриманих платником податку в по- до Закону України "Про оподатку- передніх періодах. вання прибутку підприємств", пункти 6.1, 6.2, 6.3 статті 6
2 002045 Балансові збитки понесені (нараховані) у попередніх періодах Закон України "Про внесення змін 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97 платником податку у зв'язку із придбанням цінних паперів, змен- до Закону України "Про оподатку- вують доходи, отримані від операцій з цінними паперами. вання прибутку підприємств", підпункт 7.6.1 пункту 7.6 статті 7
2 002046 Балансові збитки від спільної діяльності отримані в попередніх Закон України "Про внесення змін 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97 періодах зменшують доходи, отримані від спільної діяльності. до Закону України "Про оподатку- вання прибутку підприємств", підпункт 7.7.5 пункту 7.7 статті 7
2 002047 Не оподатковується виплата дивідендів у вигляді акцій (часток, Закон України "Про внесення змін 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97 паїв), емітованих підприємством, яке нараховує дивіденди, за до Закону України "Про оподатку- умови, що така виплата ніяким чином не змінює пропорцій (часток) вання прибутку підприємств", участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді підпункт 7.8.5 пункту 7.8 підприємства-емітента. статті 7
2 002048 Врахування у складі валових доходів суми авансів та передоплат в Закон України "Про внесення змін 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97 межах розрахункової величини за оціночним коефіцієнтом для вико- до Закону України "Про оподатку- навців довгострокового контракту. вання прибутку підприємств", підпункт 7.10.8 пункту 7.10 статті 7
2 002049 Релігійні організації звільняються від оподаткування доходів, Закон України "Про внесення змін 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97 отриманих у вигляді коштів або майна, які надходять безоплатно до Закону України "Про оподатку- або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних вання прибутку підприємств", пожертвувань; доходи від надання культових послуг, пасивних до- підпункт 7.11.7 пункту 7.11 ходів. статті 7
2 002050 Органи державної влади України, органи місцевого самоврядування Закон України "Про внесення змін 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97 та створені ними установи або організації, звільняються від опо- до Закону України "Про оподатку- даткування доходів, отриманих у вигляді коштів або майна, які вання прибутку підприємств", надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової до- підпункт 7.11.2 пункту 7.11 помоги чи добровільних пожертвувань, пасивних доходів, коштів статті 7 або майна, які надходять до таких неприбуткових організацій, як компенсація вартості отриманих, державних послуг.
2 002051 Благодійні фонди та благодійні організації, в тому числі гро- Закон України "Про внесення змін 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97 мадські організації, що створені з метою провадження еко- до Закону України "Про оподатку- логічної, оздоровчої, аматорської, спортивної, культурної, вання прибутку підприємств", освітньої та наукової діяльності, а також творчі спілки звільня- підпункт 7.11.3 пункту 7.11 ються від оподаткування доходів, отриманих у вигляді коштів або статті 7 майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, пасивних до- ходів, коштів або майна, які надходять таким неприбутковим ор- ганізаціям, від проведення їх основної діяльності.
2 002052 Пенсійні фонди та кредитні спілки звільняються від оподаткування Закон України "Про внесення змін 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97 доходів, отриманих у вигляді коштів, які надходять до кредитних до Закону України "Про оподатку- спілок та пенсійних фондів у вигляді внесків на додаткове вання прибутку підприємств", пенсійне забезпечення або внесків на інші потреби, передбачені підпункт 7.11.4 пункту 7.11 законодавством, пасивних доходів, отриманих з джерел, визначених статті 7 законодавством про кредитні спілки та пенсійні фонди.
2 002053 Юридичні особи, діяльність яких не передбачає одержання прибут- Закон України "Про внесення змін 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97 ку згідно з нормами відповідних законів, звільняються від опо- до Закону України "Про оподатку- даткування доходів, отриманих у вигляді коштів або майна, які вання прибутку підприємств", надходять таким неприбутковим організаціям від проведення їх ос- підпункт 7.11.5 пункту 7.11 новної діяльності та у вигляді пасивних доходів. статті 7
2 002054 Спілки, асоціації та інші об'єднання юридичних осіб, створені для Закон України "Про внесення змін 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97 представлення інтересів засновників, що утримуються лише за ра- до Закону України "Про оподатку- хунок внесків таких засновників та не проводять підприємницької вання прибутку підприємств", діяльності, за винятком отримання пасивних доходів, звільняються підпункт 7.11.6 пункту 7.11 від оподаткування доходи у вигляді разових або періодичних статті 7 внесків засновників, пасивних доходів.
2 002055 Звільняється від оподаткування прибуток підприємств, що засно- Закон України "Про внесення змін 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97 вані всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів та є до Закону України "Про оподатку- їх повною власністю, отриманий від реалізації товарів (робіт, вання прибутку підприємств", послуг) власного виробництва (за винятком підакцизних товарів, підпункт 7.12.1 пункту 7.12 посередницької діяльності, грального бізнесу), за умови, що статті 7 кількість працюючих інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих, та фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних виплат на оплату праці.
2 002056 Звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий Закон України "Про внесення змін 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97 від реалізації на митній території України спеціальних продуктів до Закону України "Про оподатку- дитячого харчування власного виробництва, спрямований на збіль- вання прибутку підприємств", шення обсягів виробництва та зменшення роздрібних цін таких про- підпункт 7.13.1 пункту 7.13 дуктів. статті 7
2 002057 Оподатковується у розмірі 50 відсотків від діючої ставки прибу- Закон України "Про внесення змін 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97 ток від реалізації інноваційного продукту, заявленого при до Закону України "Про оподатку- реєстрації в інноваційних центрах, що створені відповідно до За- вання прибутку підприємств", кону. підпункт 7.14.1 пункту 7.14 статті 7
2 002058 Підлягають амортизації та зменшують об'єкт оподаткування в час- Закон України "Про внесення змін 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97 тині нарахованих амортизаційних внесків: до Закону України "Про оподатку- - придбання основних фондів та нематеріальних активів для влас- вання прибутку підприємств", ного виробничого використання, включаючи витрати на придбання підпункт 8.1.2 пункту 8.1 племінної худоби та придбання, закладення і вирощування бага- статті 8 торічних насаджень до початку плодоношення.
2 002059 Підлягають амортизації та зменшують об'єкт оподаткування в час- Закон України "Про внесення змін 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97 тині нарахованих амортизаційних внесків: до Закону України "Про оподатку- - самостійне виготовлення основних фондів для власних виробничих вання прибутку підприємств", потреб, включаючи витрати на виплату заробітної плати працівни- підпункт 8.1.2 пункту 8.1 кам, які були зайняті на виготовленні таких основних фондів. статті 8
2 002060 Підлягають амортизації та зменшують об'єкт оподаткування в час- Закон України "Про внесення змін 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97 тині нарахованих амортизаційних внесків: до Закону України "Про оподатку- - проведення всіх видів ремонту, реконструкції, модернізації та вання прибутку підприємств", інших видів; поліпшення основних фондів. підпункт 8.1.2 пункту 8.1 статті 8
2 002061 Підлягають амортизації та зменшують об'єкт оподаткування в час- Закон України "Про внесення змін 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97 тині нарахованих амортизаційних внесків: - придбання, ремонт і до Закону України "Про оподатку- модернізацію легкового автотранспорту лише юридичними особами, вання прибутку підприємств", основною діяльністю яких є надання платних послуг з перевезення підпункт 8.1.2 пункту 8.1 сторонніх громадян (таксомоторні парки) та послуг з надання лег- статті 8 кового автотранспорту в оренду (прокат) стороннім громадянам і організаціям.
2 002062 Враховується у складі витрат виробництва утримання основних Закон України "Про внесення змін 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97 фондів, що знаходяться на консервації. до Закону України "Про оподатку- вання прибутку підприємств", підпункт 8.1.3 пункту 8.1 статті 8
2 002063 Враховується у складі витрат виробництва залишкова вартість ок- Закон України "Про внесення змін 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97 ремого об'єкта основних фондів групи І, в розмірі ста неоподат- до Закону України "Про оподатку- ковуваних мінімумів доходів громадян. вання прибутку підприємств", підпункт 8.3.7 пункту 8.3 статті 8
2 002064 Створення страхових резервів банківськими установами та не- Закон України "Про внесення змін 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97 банківськими фінансовими установами відносно сукупного розміру до Закону України "Про оподатку- боргових вимог банків 40 відсотків до 31.12.99; 30 % до вання прибутку підприємств", 31.12.2001, 20 % - починаючи з 1 січня 2002 року. підпункти 12.2.3 пункту 12.2 статті 12 та пункт 22.13 статті 22
2 002065 За зниженою ставкою 15 відсотків оподатковуються валові доходи Закон України "Про внесення змін 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97 нерезидентів, що не проводять підприємницької діяльності в до Закону України "Про оподатку- Україні через постійне представництво, отримані з джерел на вання прибутку підприємств", території України. пункт 13.1 статті 13
2 002066 Суми нарахованого податку підприємств-виробників сільськогоспо- Закон України "Про внесення змін 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97 дарської продукції зменшується на суму податку на землю, що ви- до Закону України "Про оподатку- користовується в сільськогосподарському виробничому обороті. вання прибутку підприємств", пункт 14.1 статті 14
2 002067 Враховуються у складі валових витрат суми внесених (нарахова- Закон України "Про внесення змін 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97 них) податків, зборів (обов'язкових платежів) установлених Зако- до Закону України "Про оподатку- ном України "Про систему оподаткування". вання прибутку підприємств", підпункт 5.2.3 пункту 5.2 статті 5
2 002068 Враховується у складі валових витрат, витрати, пов'язані з Закон України "Про внесення змін 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97 поліпшенням основних фондів у межах 5 відсотків сукупної балан- до Закону України "Про оподатку- сової вартості груп основних фондів, на початок звітного року. вання прибутку підприємств", підпункт 8.7.1 пункту 8.7 статті 8
2 002069 Суми безповоротної фінансової допомоги, передані платником по- Закон України "Про внесення змін 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97 датку в звітному періоді (не оподатковується, крім товарів). до Закону України "Про оподатку- вання прибутку підприємств", підпункт 4.1.6 пункту 4.1 статті 4
2 002070 Вартість безоплатно отриманих (від інших платників) товарів Закон України "Про внесення змін 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97 (робіт, послуг), не оподатковується у звітному періоді оприбут- до Закону України "Про оподатку- кування таких товарів. вання прибутку підприємств", підпункт 4.1.6 пункту 4.1 статті 4
2 002071 Вартість товарів (робіт, послуг), що надані безоплатно до непри- Закон України "Про внесення змін 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97 буткових організацій в порядку, визначеному п. 7.11 Закону до Закону України "Про оподатку- України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування вання прибутку підприємств", прибутку підприємств". підпункт 4.1.6 пункту 4.1 статті 4
2 002072 Суми безнадійної заборгованості у разі, коли відповідні заходи, Закон України "Про внесення змін 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97 щодо стягнення таких боргів не привели до позитивного наслідку, до Закону України "Про оподатку- а також суми заборгованості, стосовно яких закінчився строк по- вання прибутку підприємств", зовної давності. Для банків та інших небанківських фінансових підпункт 5.2.8 пункту 5.2 установ, норми цього пункту діють з урахуванням норм статті 12 статті 5 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оподат- кування прибутку підприємств".
2 002073 Будь-які витрати на гарантійний ремонт (обслуговування) або га- Закон України "Про внесення змін 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97 рантійні заміни товарів, реалізованих платником податку, до Закону України "Про оподатку- вартість яких не компенсується за рахунок покупців таких то- вання прибутку підприємств", варів, але не більше від суми, яка відповідає рівню підпункт 5.4.3 пункту 5.4 гарантійних замін, прийнятих (оприлюднених) платником податку, статті 5 але не вище 10 відсотків від сукупної вартості таких товарів, що були реалізовані, та по яких не закінчився строк га- рантійного обслуговування, враховуються у складі валових витрат платника.
2 002074 Витрати на організацію прийомів, презентацій і свят, придбання і Закон України "Про внесення змін 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97 розповсюдження подарунків, включаючи безоплатну роздачу зразків до Закону України "Про оподатку- товарів або безплатне надання послуг (виконання робіт) з реклам- вання прибутку підприємств", ними цілями, але не більше 2 відсотків від прибутку, що підлягає підпункт 5.4.4 пункту 5.4 оподаткуванню платника податку за звітний період, враховується у статті 5 складі валових витрат платника.
2 002075 Будь-які витрати зі страхування ризиків загибелі врожаю, транс- Закон України "Про внесення змін 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97 портування продукції платника податку; цивільної відповідаль- до Закону України "Про оподатку- ності, пов'язаної з експлуатацією транспортних засобів, що пере- вання прибутку підприємств", бувають у складі основних фондів платника податку; екологічної підпункт 5.4.6 пункту 5.4 та ядерної шкоди, що може бути завдана платником податку іншим статті 5 особам; майна платника податку; кредитних та інших комерційних ризиків платника податку, за винятком страхування життя, здо- ров'я або інших ризиків, пов'язаних з діяльністю фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з платником податку, обов'язковість якого передбачена законодавством, або будь-які витрати зі страхування сторонніх фізичних чи юридичних осіб, враховуються у складі валових витрат.
2 002076 До складу валових витрат платника податку відносяться суми Закон України "Про внесення змін 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97 зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування та інші види до Закону України "Про оподатку- загальнообов'язкового (в тому числі державного) соціального вання прибутку підприємств", страхування фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах підпункт 5.7.1 пункту 5.7 з платником податку, нараховані на виплати, зазначені у статті 5 підпункті 5.6.1 цієї статті, за ставками та у порядку, встанов- леному законом, враховується у складі валових витрат платника.
2 002077 Витрати, понесені замовником довгострокового контракту (догово- Закон України "Про внесення змін 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97 ру), відносяться до його валових витрат. до Закону України "Про оподатку- вання прибутку підприємств", підпункт 7.10.11 пункту 7.10 статті 7
2 002500 Пільги, що надані місцевими органами влади у межах сум, що над- Закон України "Про систему 1251-XII 25.06.91 25.06.91 ходять до їх бюджетів по податку на прибуток. оподаткування", стаття 1
Податок на 3 003000 ПІЛЬГИ ПО ПОДАТКУ НА ДОБАВЛЕНУ ВАРТІСТЬ
добавлену
вартість
3 003001 Податок на добавлену вартість не справляється за реалізацію з Інструкція "Про порядок обчислення 44 31.05.94 18.02.94 розрахунками в іноземній чи національній валюті, так і шляхом і сплати ПДВ та акцизного збору за обміну чи передачі на експорт за межі митних кордонів України товари, ввезені із-за меж митних товарів (робіт, послуг), включаючи виконання міжнародних переве- кордонів України, і товари (роботи, зень товарів та пасажирів транспортними засобами, а також послу- послуги), що експортуються за межі ги з навантаження, розвантаження, перевантаження товарів, що митних кордонів України", експортуються, та транзит іноземних вантажів, включаючи послуги пункт 63 з транзиту вантажів через територію України.
3 003002 Від податку на добавлену вартість звільняються: б) товари і пос- Декрет КМ України "Про податок на 14-92 26.12.92 06.01.93 луги, передбачені для офіційного використання іноземних диплома- добавлену вартість", тичних і прирівняних до них представництв, а також для особисто- пункт 1 б) статті 5 го використання дипломатичного та адміністративно-технічного персоналу цих представництв, включаючи членів їх сімей, які жи- вуть разом з ними, якщо такі звільнення для України передбачені іноземною державою.
3 003003 Від податку на добавлену вартість звільняються: в) вугілля, Декрет КМ України "Про податок на 14-92 26.12.92 06.01.93 вугільні брикети та електроенергія. добавлену вартість", пункт 1 в) статті 5
3 003004 Від податку на добавлену вартість звільняються: г) вартість Декрет КМ України "Про податок на 14-92 26.12.92 06.01.93 робіт по будівництву, реконструкції та реставрації культових добавлену вартість", споруд, що проводяться за рахунок пожертвувань. пункт 1 г) статті 5
3 003005 Від податку на добавлену вартість звільняються: д) вартість Декрет КМ України "Про податок на 14-92 26.12.92 06.01.93 робіт по ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. добавлену вартість", пункт 1 д) статті 5
3 003006 Від податку на добавлену вартість звільняються: е) реалізація Декрет КМ України "Про податок на 14-92 26.12.92 06.01.93 Національному банку України для Державної скарбниці дорогоцінних добавлену вартість", металів, дорогоцінного каміння та інших коштовностей. пункт 1 е) статті 5
3 003007 Від податку на добавлену вартість звільняються: є) роботи з бла- Декрет КМ України "Про податок на 14-92 26.12.92 06.01.93 гоустрою (озеленення, зовнішнє освітлення, експлуатація міських добавлену вартість", доріг). пункт 1 є) статті 5
3 003008 Від податку на добавлену вартість звільняються: ж) прання білиз- Декрет КМ України "Про податок на 14-92 26.12.92 06.01.93 ни для лікарень, шкільних та дошкільних установ, навчальних зак- добавлену вартість", ладів та інших бюджетних установ. пункт 1 ж) статті 5
3 003009 Від податку на добавлену вартість звільняються: з) вартість Декрет КМ України "Про податок на 14-92 26.12.92 06.01.93 робіт по будівництву об'єктів соціальної сфери і житла, а також добавлену вартість", будівельно-монтажних робіт по спорудженню об'єктів виробничого пункт 1 з) статті 5 призначення сільськогосподарських підприємств.
3 003010 Від податку на добавлену вартість звільняються: и) продукти ди- Декрет КМ України "Про податок на 14-92 26.12.92 06.01.93 тячого харчування та дитяче харчування, що реалізуються молочни- добавлену вартість", ми кухнями. пункт 1 и) статті 5
3 003011 Від податку на добавлену вартість звільняються: і) дитячі журна- Декрет КМ України "Про податок на 14-92 26.12.92 06.01.93 ли і газети, учнівські зошити та підручники. добавлену вартість", пункт 1 і) статті 5
3 003012 Від податку на добавлену вартість звільняються: ї) науко- Декрет КМ України "Про податок на 14-92 26.12.92 06.01.93 во-дослідні, дослідно-конструкторські та проектно-розвідувальні добавлену вартість", роботи. пункт 1 ї) статті 5
3 003013 Від податку на добавлену вартість звільняються: й) послуги у Декрет КМ України "Про податок на 14-92 26.12.92 06.01.93 сфері освіти: курси, гуртки, секції, студії та уроки, що оплачу- добавлену вартість", ються учнями. пункт 1 й) статті 5
3 003014 Від податку на добавлену вартість звільняються: к) державні, Декрет КМ України "Про податок на 14-92 26.12.92 06.01.93 митні та інші збори, які повністю сплачуються до бюджету. добавлену вартість", пункт 1 к) статті 5
3 003015 Від податку на добавлену вартість звільняються: л) операції щодо Декрет КМ України "Про податок на 14-92 26.12.92 06.01.93 страхування і перестрахування, видачі та передачі позик, а також добавлену вартість", операції, які здійснюються за грошовими вкладами, розрахункови- пункт 1 л) статті 5 ми, поточними та іншими рахунками.
3 003016 Від податку на добавлену вартість звільняються: м) операції, які Декрет КМ України "Про податок на 14-92 26.12.92 06.01.93 стосуються обігу валюти, грошей і банкнотів, що є законними за- добавлену вартість", собами платежу, за винятком тих, що використовуються в нумізма- пункт 1 м) статті 5 тичних цілях, а також цінних паперів (акцій, облігацій, сер- тифікатів, векселів та ін.), і реалізація поштових лотерейних білетів, марок державного мита та інших знаків.
3 003017 Від податку на добавлену вартість звільняються: н) театраль- Декрет КМ України "Про податок на 14-92 26.12.92 06.01.93 но-видовищні, культурно-освітні заходи та спортивні послуги. добавлену вартість", пункт 1 н) статті 5
3 003018 Від податку на добавлену вартість звільняються: о) товари Декрет КМ України "Про податок на 14-92 26.12.92 06.01.93 спеціального призначення для інвалідів та послуги з доставки добавлену вартість", пенсій та грошової допомоги громадянам. пункт 1 о) статті 5
3 003019 Від податку на добавлену вартість звільняються: п) підприємства, Декрет КМ України "Про податок на 14-92 26.12.92 06.01.93 а також громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю без добавлену вартість", створення юридичної особи, якщо обсяг реалізації їх товарів пункт 1 п) статті 5 (робіт, послуг) не перевищує 100 мінімальних розмірів заробітної плати.
3 003020 Від податку на добавлену вартість звільняються: р) путівки на Декрет КМ України "Про податок на 14-92 26.12.92 06.01.93 санаторно-курортне лікування, а також путівки для відпочинку добавлену вартість", дітей (крім міжнародних). пункт 1 р) статті 5
3 003021 Від податку на добавлену вартість звільняються: с) ритуальні Декрет Кабінету Міністрів України 43-93 30.04.93 18.05.93 послуги. "Про внесення змін і доповнень до деяких декретів Кабінету Міністрів України про податки", підпункт а пункту 2
3 003022 Від податку на добавлену вартість звільняються: т) лікарські за- Декрет Кабінету Міністрів України 43-93 30.04.93 18.05.93 соби та вироби медичного призначення, які реалізуються через ап- "Про внесення змін і доповнень до течні установи. деяких декретів Кабінету Міністрів України про податки", підпункт а пункту 2
3 003023 Від податку на добавлену вартість звільняються: у) послуги з ут- Декрет Кабінету Міністрів України 43-93 30.04.93 18.05.93 римання дітей у дошкільних закладах. "Про внесення змін і доповнень до деяких декретів Кабінету Міністрів України про податки", підпункт а пункту 2
3 003024 Від податку на добавлену вартість звільняються: ф) підготовка і Декрет Кабінету Міністрів України 43-93 30.04.93 18.05.93 перепідготовка кадрів. "Про внесення змін і доповнень до деяких декретів Кабінету Міністрів України про податки", підпункт а пункту 2
3 003025 Від податку на добавлену вартість звільняються: х) послуги місь- Декрет Кабінету Міністрів України 43-93 30.04.93 18.05.93 кого пасажирського транспорту (крім таксі). "Про внесення змін і доповнень до деяких декретів Кабінету Міністрів України про податки", підпункт а пункту 2
3 003026 Від податку на добавлену вартість звільняються: ц) сільськогос- Закон України "Про внесення змін і 3355-XII 01.07.93 07.07.93 подарська продукція та продукція її переробки, видана в рахунок доповнень до деяких законодавчих оплати праці працівникам сільськогосподарських підприємств, крім актів України", переліку товарів, не дозволених для виплати заробітної плати на- підпункт 4 пункту 1 турою.
3 003027 Від податку на добавлену вартість звільняються: ч) послуги, які Закон України "Про внесення змін і 3355-XII 01.07.93 07.07.93 надаються сільськогосподарськими товаровиробниками сільському доповнень до деяких законодавчих населенню, по обробці присадибних земельних ділянок, збору вро- актів України", жаю та доставці палива. підпункт 4 пункту 1
3 003028 Від податку на добавлену вартість звільняються: ш) матеріали, Закон України "Про внесення 143/96-ВР 24.04.96 15.05.96 обладнання, що використовуються під час будівництва житла за ра- доповнень до деяких законодавчих хунок інвестицій для військовослужбовців та членів їх сімей, які актів України з питань мають право на отримання житла відповідно до чинного законодавс- оподаткування", тва України: кінцева будівельна продукція, а також роботи (пос- пункт 1 ш) статті 5 луги), виконані в процесі житлового будівництва за рахунок ін- вестицій для військовослужбовців та членів їх сімей, які мають право на отримання житла відповідно до чинного законодавства України: кошти, отримані інвестором від реалізації належної йому житла, збудованого за рахунок інвестицій для військовослужбовців та членів їх сімей, які мають право на отримання житла відповідно до чинного законодавства України.
3 003029 Від податку на добавлену вартість звільняються: щ) обороти з Закон України "Про внесення 301/96-ВР 10.07.96 07.08.96 реалізації товарів при їх ввезенні (пересиланні) на митну терито- доповнень до ст. 5 Декрету рію України за рахунок коштів іноземних кредитів, наданих Кабі- Кабінету Міністрів України нету Міністрів України або отриманих під гарантії Уряду України "Про податок на добавлену за умови їх використання в рахунок фінансування державного конт- вартість", п. 1 щ) ст. 5 ракту та державного замовлення в порядку, визначеному законо- давством України.
3 003030 Від податку на добавлену вартість звільняються: ю) товари (крім Декрет Кабінету Міністрів України 14-92 26.12.92 підакцизних), що імпортуються всеукраїнськими та міжнародними "Про податок на добавлену об'єднаннями громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської вартість", пп. "ю" п. 1 ст. 5 катастрофи, у статутній діяльності яких передбачено надання со- ціальної і медичної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильсь- кої катастрофи та підприємствами, які є власністю цих об'єднань за умови, що особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської ка- тастрофи, становлять не менш 75 відсотків загальної чисельності членів об'єднань і працюючих на цих підприємствах. Перелік все- українських та міжнародних об'єднань громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також підприємства і ор- ганізації, що є власністю цих об'єднань, перелік імпортованих ними товарів і граничні обсяги їх ввезення в Україну затверджу- ється Кабінетом Міністрів України.
3 003031 Не є об'єктом оподаткування: обороти з реалізації товарів (ро- Декрет Кабінету Міністрів України 14-92 26.12.92 06.01.93 біт, послуг) за іноземну валюту. "Про податок на добавлену вартість", пункт 1 статті 3
3 003032 Не обкладається податком на добавлену вартість вартість майна Закон України "Про Державний бюджет 3899-XII 01.02.94 державних підприємств, що приватизуються. України на 1994 рік" та Постанови Верховної Ради України "Про 3/96-ВР 16.01.96 18.02.94 внесення змін і доповнень до Постанови Верховної Ради України від 31.05.95 "Про застосування статті 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 1994 рік", стаття 28
3 003033 Звільняються від податку на добавлену вартість: - підприємства Закон України "Про Державний бюджет 3899-XII 01.02.94 (об'єднання) і організації Українського товариства сліпих і України на 1994 рік" та Постанови Українського товариства глухих на товари та послуги, що реалізу- Верховної Ради України "Про 3/96-ВР 16.01.96 18.02.94 ються ними. внесення змін і доповнень до Постанови Верховної Ради України від 31.05.95 "Про застосування статті 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 1994 рік", стаття 28
3 003034 Звільняються від податку на добавлену вартість: - послуги аптеч- Закон України "Про Державний бюджет 3899-XII 01.02.94 них закладів щодо реалізації медикаментів і виробів медичного України на 1994 рік" та Постанови призначення. Верховної Ради України "Про 3/96-ВР 16.01.96 18.02.94 внесення змін і доповнень до Постанови Верховної Ради України від 31.05.95 "Про застосування статті 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 1994 рік", стаття 28
3 003035 Звільняються від податку на добавлену вартість: - роботи лісо- Закон України "Про Державний бюджет 3899-XII 01.02.94 господарських підприємств по створенню, охороні та захисту лісу. України на 1994 рік" та Постанови Верховної Ради України "Про 3/96-ВР 16.01.96 18.02.94 внесення змін і доповнень до Постанови Верховної Ради України від 31.05.95 "Про застосування статті 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 1994 рік", стаття 28
3 003036 Ставка податку на добавлену вартість зменшується на 50 відсотків Закон України "Про Державний бюджет 3899-XII 01.02.94 з послуг по доставці газет і журналів. України на 1994 рік" та Постанови Верховної Ради України "Про 3/96-ВР 16.01.96 18.02.94 внесення змін і доповнень до Постанови Верховної Ради України від 31.05.95 "Про застосування статті 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 1994 рік", стаття 28
3 003037 Звільнити сільськогосподарських товаровиробників від сплати по- Постанова Верховної Ради України 223/94-ВР 21.10.94 06.11.94 датку на добавлену вартість на продукцію, яка реалізується по "Про стан реалізації Постанови держзамовленню і держконтракту. Верховної Ради України "Про подолання кризового стану в агропромисловому комплексі", пункт 2
3 003038 До прийняття Закону України "Про податок на добавлену вартість" Постанова Верховної Ради України "Про 55/95-ВР 14.02.95 06.03.95 установити, що підприємства-виробники сільськогосподарської про- стан підготовки та створення дукції мають право на відшкодування з Державного бюджету України сприятливих економічних умов для суми перевищення сплачених податків на добавлену вартість у проведення весняно-польових робіт у складі понесених матеріальних витрат над одержаними податками на 1995 році", пункт 5 добавлену вартість у складі ціни реалізації сільськогосподарсь- кої продукції
3 003039 Суми податку на добавлену вартість, сплачені постачальникам за Декрет КМ України "Про податок на 14-92 26.12.92 06.01.93 матеріально-технічні ресурси, які підлягають відшкодуванню із добавлену вартість", бюджету при: а) експорті товарів (робіт, послуг) за розрахунками пункт 3 статті 7 у іноземній валюті.
3 003040 Суми податку на добавлену вартість, сплачені постачальникам за Декрет КМ України "Про податок на 14-92 26.12.92 06.01.93 матеріально-технічні ресурси, які підлягають відшкодуванню із добавлену вартість", бюджету при: б) реалізації вугілля, вугільних брикетів та пункт 3 статті 7 електроенергії.
3 003041 Суми податку на добавлену вартість, сплачені постачальникам за Декрет КМ України "Про податок на 14-92 26.12.92 06.01.93 матеріально-технічні ресурси, які підлягають відшкодуванню із добавлену вартість", бюджету при: в) реалізації товарів, послуг, передбачених для пункт 3 статті 7 офіційного використання іноземних дипломатичних і прирівняних до них представництв, а також для особистого використання диплома- тичного та адміністративно-технічного персоналу цих представ- ництв, включаючи членів їх сімей, які живуть разом з ними, якщо такі звільнення для України передбачені іноземною державою.
3 003042 Суми податку на добавлену вартість, сплачені постачальникам за Декрет КМ України "Про податок на 14-92 26.12.92 06.01.93 матеріально-технічні ресурси, які підлягають відшкодуванню із добавлену вартість", бюджету при: г) виконанні робіт по будівництву, реконструкції та пункт 3 статті 7 реєстрації культових споруд, що проводяться за рахунок пожертву- вань.
3 003043 Суми податку на добавлену вартість, сплачені постачальникам за Декрет КМ України "Про податок на 14-92 26.12.92 06.01.93 матеріально-технічні ресурси, які підлягають відшкодуванню із добавлену вартість", бюджету при: д) виконанні робіт по ліквідації наслідків Чорно- пункт 3 статті 7 бильської катастрофи.
3 003044 Не підлягають обкладенню податком на добавлену вартість під час Укази Президента України "Про 499/95 30.04.95 07.06.95 переміщення через митний кордон України імпортна сировина, мате- справляння податку на добавлену 392/96 31.05.96 31.05.96 ріально-технічні ресурси, комплектуючі вироби, устаткування, ма- вартість з імпортних товарів" і 432/95-ВР 16.11.95 01.01.96 теріали, техніка та інші товари, що ввозяться господарюючими "Про впорядкування справляння суб'єктами всіх форм власності, в тому числі посередниками (пря- ПДВ з імпортних товарів", мими постачальниками), для виробничих та власних потреб (тобто Закон України "Про деякі питання без наступної реалізації), а також енергоносії (нафта і газ), що оподаткування підакцизних това- ввозяться для виробничих потреб, в тому числі по бартерних опе- рів", пункт 1 раціях, крім товарів, перелік яких затверджується Кабінетом Мі- ністрів України та підакцизних товарів.
3 003047 Новорічні та різдвяні подарунки (набори, які містять лише конди- Постанова ВРУ "Про звільнення від 573/96-ВР 06.12.96 06.12.96 діяла до терські вироби вітчизняного виробництва, фрукти та іграшки і ма- оподаткування грошових коштів, 15.01.97 ють вартість не більше 10 гривень), які закуповуються за рахунок які спрямовуються на проведення коштів фонду соціального страхування України та профспілкових новорічних і різдвяних свят для комітетів, звільняються від податку на добавлену вартість. При дітей та підлітків та на придбан- цьому, податок, сплачений за сировину та матеріали, що викорис- ня новорічних та різдвяних по- тані для виготовлення продукції підприємствами, які реалізують дарунків", пункт 1 новорічні подарунки, відноситься на собівартість.
3 003048 Звільняються від оподаткування обороти з реалізації товарів (ро- Закон України "Про надання пільг 6/97-ВР 17.01.97 біт, послуг), включаючи імпортовані, що використовуються для ви- щодо обкладання податком на до- готовлення продукції за контрактом N 1346/38, а також обороти з бавлену вартість продукції (ро- реалізації кінцевої продукції, яка реалізується постачальнику біт, послуг), що виробляється для виконання цього контракту. за контрактом N 1346/38", Перелік підприємств, які беруть участь у виготовленні продукції статті 1, 2 (робіт, послуг) за цим контрактом, номенклатура і обсяги това- рів, на які поширюється дія статті 1 цього Закону, затверджуєть- ся Кабінетом Міністрів України. Порядок здійснення контролю за застосуванням пільг встановлюється Кабінетом Міністрів України.
3 003049 Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону Закон України "Про внесення змін 07.05.92 07.05.92 України. і доповнень до Закону Української РСР "Про систему оподаткування", Угода між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво
3 003050 Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону Закон України "Про внесення змін 31.12.93 31.12.93 України. і доповнень до Закону Української РСР "Про систему оподаткування", Угода між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню ядерної зброї
3 003051 Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону Закон України "Про внесення змін 32/97-ВР 24.01.97 24.01.97 України. і доповнень до Закону Української РСР "Про систему оподаткування", Рамкова Угода між Урядом України та Урядом ФРГ про консультування технічне співробітництво
3 003052 Звільнення від сплати податку учасників Програми, згідно Закону Закон України "Про внесення змін 02.08.91 02.08.91 України. і доповнень до Закону Української РСР "Про систему оподаткування", Програма технічної допомоги Європейського Співтовариства (TACIS)
3 003053 Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону Закон України "Про внесення змін 22.12.93 22.12.93 України. і доповнень до Закону Української РСР "Про систему оподаткування", Угода про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав- учасниць СНД
3 003054 Звільняються від ПДВ обороти по наданню гральних послуг казино, Інструкція "Про порядок обчислен- 3 10.02.93 06.01.93 гральних автоматів з грошовим виграшем, виграші по ставках на ня і сплати ПДВ", пп. "г" п. 18 іподромах тощо.
3 003055 Звільнення від податку на добавлену вартість передплати на ок- Постанова Кабінету Міністрів України 1209 04.10.96 04.10.96 діяла до ремі газети і журнали у 1 півріччі 1997 р., а також поліграфіч- "Про державну підтримку періодичних 01.07.97 них матеріалів, послуг підприємств поліграфії, зв'язку, транс- видань" порту, з перевезення та розповсюдження цих газет і журналів.
3 003056 До об'єкта обкладання ПДВ не відносяться державні дотації, суб- Інструкція "Про порядок обчислен- 3 10.02.93 06.01.93 сидії та компенсації. ня і сплати ПДВ", пп. "д" п. 13
3 003057 До оподатковуваного обороту не включаються продаж, обмін, без- Інструкція "Про порядок обчислен- 3 10.02.93 06.01.93 платна передача основних засобів (крім придбаних і введених в ня і сплати ПДВ", експлуатацію з 06.01.93 основних виробничих фондів та взятих пп. "б" п. 18, п. 108 на облік нематеріальних активів) та товарів для невиробничих потреб (крім сільськогосподарських підприємств), за винятком їх реалізації за цінами, що перевищують ціну придбання (балансова вартість).
3 003058 До оподатковуваного обороту вартість заставної (зворотної) тари Декрет КМУ "Про податок на 14-92 26.12.92 06.01.93 не включається. добавлену вартість", п. 3 ст. 4
3 003059 Зменшення оподатковуваного обороту на суму відрахувань у розмірі Постанова КМУ "Про порядок збору 83 02.02.93 02.02.93 7 % від виручки від реалізації ГСМ. та використання коштів на фінан- сування витрат, пов'язаних з ре- конструкцією, ремонтом і будів- ництвом доріг загального вико- ристання"
3 003060 До об'єкта оподаткування не відноситься різниця між цінами про- Закон України "Про внесення змін 488/95-ВР 27.12.95 12.01.96 дажу і цінами, за якими проводять розрахунки з постачальниками, і доповнень до Закону України включаючи суму податку на добавлену вартість на продовольчі то- "Про статус ветеранів війни, га- 3 10.02.93 вари поліпшеного асортименту та промислові товари підвищеного рантії їх соціального захисту". попиту згідно із переліком та нормами, що встановлюються Урядом Інструкція "Про порядок справля- Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севасто- ння ПДВ", пп. "є" п. 13 польською міськими державними адміністраціями, продаж яких здійснюється інвалідам та ветеранам війни за соціально доступни- ми цінами за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, у магазинах, секціях, відділах та інших торговельних підприємствах, що обслуговують зазначені категорії громадян.
3 003061 Не підлягають обкладанню податком на добавлену вартість сирови- Закон України "Про деякі питання 65/96-ВР 23.02.96 24.02.96 на, матеріали, устаткування та обладнання (крім підакцизних то- валютного регулювання та оподат- варів), які ввозяться в Україну для потреб власного виробництва кування суб'єктів експерименталь- суб'єктами експериментальної економічної зони "Сиваш". ної економічної зони "Сиваш"
3 003062 Списано суми податкової заборгованості по ПДВ, включаючи пеню, Закон України "Про списання та 314/97-ВР 05.06.97 03.07.97 штрафні і фінансові санкції, що виникла до 30.06.94 р., а також реструктуризацію податкової за- податкової заборгованості зі сплати пені, штрафних та фінансових боргованості платників податків санкцій з 01.07.94 р. до 31.03.97 р. включно станом на 31 березня 1997 року"
3 003063 Звільняються від оподаткування податком на добавлену вартість опе- Закон України "Про деякі питання 327/97-ВР 19.06.97 17.07.97 01.07.98 рації з реалізації робіт (послуг), що імпортовані юридичними підготовки та проведення в місті особами на будівництво, реконструкцію, ремонт та облаштування Києві щорічних зборів Європейсь- об'єктів для приймання, розміщення учасників щорічних зборів ЄБРР кого банку реконструкції та на виконання укладених договорів. розвитку"
3 003064 Звільняються від оподаткування податком на добавлену вартість опе- Закон України "Про деякі питання 327/97-ВР 19.06.97 17.07.97 01.05.98 рації з реалізації робіт (послуг), що здійснюються юридичними підготовки та проведення в місті особами для забезпечення та проведення щорічних зборів ЄБРР. Києві щорічних зборів Європейського банку реконструкції та розвитку"
3 003065 Звільняються від оподаткування податком на добавлену вартість опе- Закон України "Про деякі питання 327/97-ВР 19.06.97 17.07.97 01.05.98 рації з реалізації робіт (послуг), що імпортовані Організаційним підготовки та проведення в місті комітетом і Європейським банком реконструкції та розвитку для Києві щорічних зборів Європейсько- потреб проведення щорічних зборів ЄБРР. го банку реконструкції та розвитку"
3 003500 Пільги, що надані місцевими органами влади у межах сум, що над- Закон України "Про систему оподат- 1251-XII 25.06.91 25.06.91 ходять до їх бюджетів по податку на добавлену вартість. кування", ст. 1
Акциз- 4 004000 ПІЛЬГИ ПО АКЦИЗНОМУ ЗБОРУ
ний
збір
4 004001 Акцизний збір не справляється при реалізації підакцизних товарів Декрет Кабінету Міністрів України 18-92 26.12.92 11.01.93 (продукції) на експорт за іноземну валюту (крім алкогольних на- "Про акцизний збір", стаття 5 поїв та тютюнових виробів, звільнення яких від акцизного збору передбачено Законом України від 15.09.96 N 329/95-ВР "Про ак- цизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" (код пільги 004007).
4 004002 Не підлягає оподаткуванню оборот з реалізації легкових авто- Декрет Кабінету Міністрів 18-92 26.12.92 11.01.93 мобілів спеціального призначення для інвалідів, оплата вартості України "Про акцизний збір", яких провадиться органами соціального забезпечення, в також лег- стаття 5 кових автомобілів спеціального призначення (швидка медична допо- мога, міліція тощо) за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України.
4 004003 Звільнити до 2007 року від обкладання акцизним збором обороти з Закон України "Про ставки ак- 216/96-ВР 24.05.96 12.06.96 діяла до реалізації легкових і вантажно-пасажирських автомобілів, що ви- цизного збору і ввізного мита 07.07.97 робляються українськими підприємствами усіх форм власності. на деякі транспортні засоби Пільги, встановлені цією статтею, поширюються у порядку, визна- та шини до них", пункт 4 ченому Кабінетом Міністрів України, на транспортні засоби, що виробляються на українських підприємствах з імпортних та вироб- лених в Україні комплектуючих, за умови виробництва не менше 1000 штук автомобілів на рік.
4 004004 Не підлягають оподаткуванню: а) митна вартість ввезених і Закон України "Про акцизний 329/95-ВР 15.09.95 12.12.95 конфіскованих на території України алкогольних напоїв та тютюно- збір на алкогольні напої та вих виробів, щодо яких не визначено власника, а також тих, що тютюнові вироби", перейшли до держави за правом спадкоємства. пункт 2 а) статті 3
4 004005 Не підлягають оподаткуванню: б) митна вартість алкогольних на- Закон України "Про акцизний 329/95-ВР 15.09.95 15.09.95 поїв та тютюнових виробів, що перевозяться через територію збір на алкогольні напої та України транзитом. тютюнові вироби", пункт 2 б) статті 3
4 004006 Не підлягають оподаткуванню: в) митна вартість імпортованої чи Закон України "Про акцизний 329/95-ВР 15.09.95 12.12.95 обороти з реалізації (передачі) української сировини, що ввозить- збір на алкогольні напої та ся або використовується для виробництва підакцизних товарів. тютюнові вироби", пункт 2 в) статті 3
4 004007 Не підлягають оподаткуванню: г) вартість алкогольних напоїв та Закон України "Про акцизний 329/95-ВР 15.09.95 12.12.95 тютюнових виробів, експортованих за межі митної території збір на алкогольні напої та України за іноземну валюту, за умови надходження цієї валюти на тютюнові вироби", валютний рахунок підприємства. пункт 2 г) статті 3
4 004008 Не підлягають оподаткуванню: е) митна вартість зразків алкоголь- Закон України "Про акцизний 329/95-ВР 15.09.95 12.12.95 них напоїв та тютюнових виробів, ввезених на територію України з збір на алкогольні напої та метою показу чи демонстрації, якщо вони залишаються власністю іно- тютюнові вироби", земних юридичних осіб і їх використання на території України не пункт 2 е) статті 3 має комерційного характеру. При цьому зразки алкогольних напоїв та тютюнових виробів, ввезені в Україну і призначені для показу чи демонстрації під час проведення виставок, конкурсів, нарад, семінарів, ярмарок тощо, пропускаються через митний кордон за рішенням митного органу в достатній кількості з урахуванням мети переміщення.
4 004010 Не підлягає оподаткуванню оборот з реалізації спирту етилового, Декрет Кабінету Міністрів України 18-92 26.12.92 18.05.93 що використовується на виготовлення лікарських засобів і вете- "Про акцизний збір", стаття 5 ринарних препаратів.
4 004011 Встановити, що комплектуючі, з яких на українських підприємствах Закон України "Про ставки акциз- 216/96-ВР 24.05.96 12.06.96 виробляються зазначені в Законі транспортні засоби, обкладенню ного збору і ввізного мита на де- акцизним збором не підлягають. які транспортні засоби та шини до них", пункт 5
4 004012 Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону Закон України "Про внесення змін 07.05.92 07.05.92 України. і доповнень до Закону Української РСР "Про систему оподаткування", Угода між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво
4 004013 Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону Закон України "Про внесення змін 31.12.93 31.12.93 України. і доповнень до Закону Української РСР "Про систему оподаткування", Угода між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки щодо надання допомоги Україні з ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання роз- повсюдженню ядерної зброї
4 004014 Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону Закон України "Про внесення змін і 32/97-ВР 24.01.97 24.01.97 України. доповнень до Закону Української РСР "Про систему оподаткування", Рамко- ва Угода між Урядом України та Урядом ФРН про консультування і технічне співробітництво
4 004015 Звільнення від сплати податку учасників Програми, згідно Закону Закон України "Про внесення змін і 02.08.91 02.08.91 України. доповнень до Закону Української РСР "Про систему оподаткування", Програма технічної допомоги Європейського Співробітництва (TACIS)
4 004016 Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону Закон України "Про внесення змін і 22.12.93 22.12.93 України. доповнень до Закону Української РСР "Про систему оподаткування", Угода про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої коопе- рації підприємств і галузей держав- учасниць СНД
4 004017 Тимчасово, до 2000 року, звільнити від обкладення акцизним збо- Закон України "Про ставки акцизного 313/96-ВР 11.07.96 12.08.96 ром виготовлені на українських підприємствах збору і ввізного мита на деякі то- кольорові телевізори, магнітофони, меблі, харчові продукти, одяг вари (продукцію)", пункт 4 хутряний із норки, нутрії, песця або лисиці.
4 004018 Звільнити від обкладення акцизним збором обороти з реалізації Закон України "Про ставки акцизного 313/96-ВР 11.07.96 12.08.96 (митну вартість): одягу хутряного, виготовленого з кушнірських збору і ввізного мита на деякі то- та підніжних клаптів, низькозалікових шкур та шкурок; одягу із вари (продукцію)", пункт 3 натуральної шкіри, виготовленого з відходів.
4 004019 Звільнити до 1 січня 2007 року від обкладення акцизним збором Закон України "Про внесення змін до 340/97-ВР 12.06.97 08.07.97 01.01.2007 оборотів з реалізації легкових, вантажопасажирських автомобілів Закону України "Про ставки акцизного і мотоциклів, що виробляються українськими підприємствами усіх збору і ввізного мита на деякі форм власності. Пільги, передбачені цією статтею, поширюються на транспортні засоби та шини до них", обороти з реалізації транспортних засобів, що виробляються на пункт 1 статті 1 українських підприємствах з імпортних та вироблених в Україні комплектуючих, за умови виробництва не менше 1000 штук авто- мобілів і 1000 штук мотоциклів на рік, у порядку, визначеному КМУ.
4 004020 Звільнити до 1 січня 2000 року від обкладення акцизним збором Закон України "Про внесення змін 340/97-ВР 12.06.97 08.07.97 01.01.2000 обороти з реалізації шин пневматичних гумових для легкових авто- до Закону України "Про ставки мобілів (код 40. 11 10000), що виробляються українськими акцизного збору і ввізного мита підприємствами усіх форм власності. Пільги, передбачені цією на деякі транспортні засоби та статтею, поширюються на обороти з реалізації вказаних шин, ви- шини до них", пункт 2 статті 1 роблених на українських підприємствах, за умови виробництва не менше 100000 шин на рік у порядку, визначеному КМУ.
4 004500 Пільги, що надані місцевими органами влади у межах сум, що над- Закон України "Про систему опо- 1251-XII 25.06.91 25.06.91 ходять до їх бюджетів по акцизному збору. даткування", стаття 1
Доходи від 8 008000 ПІЛЬГИ ПО ДОХОДАХ ВІД
зовнішньо- ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
економічної
діяльності
8 008001 Звільнення від сплати митного обкладення дипломатичних, кон- Митний кодекс України, 1970-XII 12.12.91 15.12.91 сульських представництв іноземних держав на території України в статті 59, 63 частині предметів, призначених для офіційного користування представництв.
8 008002 Митні пільги для міжнародних, міжурядових організацій та пред- Визначаються відповідними між- ставництв іноземних держав при них. народними угодами України, стаття 67
8 008003 Митні пільги міжнародним неурядовим організаціям. Надаються законами України, стаття 67
8 008004 Митні пільги спільним підприємствам за участю українських та Надаються законами України, іноземних юридичних осіб та громадян, іноземним підприємствам, стаття 68 організаціям та їхнім представництвам.
8 008005 Митні пільги надаються: суб'єктам господарювання у вигляді за- Закон України "Про Єдиний 2097-XII 05.02.92 08.02.92 стосування преференційних, пільгових ставок ввізного мита до то- митний тариф", варів та інших предметів у разі їх походження з держав, які стаття 8 входять разом з Україною до митних союзів, утворюють спеціальні митні зони, користуються в Україні режимом найбільшого сприяння.
8 008006 Митні пільги надаються: у вигляді звільнення від сплати мита - Закон України "Про Єдиний 2097-XII 05.02.92 08.02.92 всеукраїнським та міжнародним об'єднанням громадян, які постраж- митний тариф", стаття 19 дали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у статутній діяльності яких передбачено надання соціальної і медичної допомоги постражда- лим внаслідок Чорнобильської катастрофи, їх підприємствам і ор- ганізаціям, засновниками яких є ці об'єднання, за умови, що осо- би, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, станов- лять не менше 75 відсотків загальної чисельності членів об'єднань і працюючих на цих підприємствах - в частині товарів (крім підакцизних), що імпортуються за переліком і обсягами, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.
8 008007 Звільнення від сплати мита - суб'єктів господарювання при вве- Декрет Кабінету Міністрів України 4-93 11.01.93 14.01.93 зенні ними товарів за рахунок коштів Державного валютного фонду "Про Єдиний митний тариф України", України, республіканського (Автономної Республіки Крим), місце- пункт 2 вих валютних фондів, іноземних кредитів, що надаються під га- рантію Кабінету Міністрів України, а також при ввезенні засобів захисту рослин і тварин, калійних і фосфатних добрив.
8 008008 Майно, що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до Закон України "Про режим іноземного 93/96-ВР 19.03.96 19.03.96 статутного фонду підприємств з іноземними інвестиціями, або май- інвестування", но (крім товарів для реалізації або власного споживання), що стаття 18 ввозяться в Україну іноземними інвесторами на строк не менше трьох років з метою інвестування на підставі зареєстрованих до- говорів (контрактів), звільняється від обкладання митом.
Державне 11 011000 ПІЛЬГИ ПО ДЕРЖАВНОМУ МИТУ Надаються окремими постановами Кабі- мито нету Міністрів України
11 011001 Від сплати державного мита звільняються: органи соціального Декрет Кабінету Міністрів України 7-93 21.01.93 21.01.93 страхування та органи соціального забезпечення - за регресивними "Про державне мито", стаття 4, позовами про стягнення з особи, яка заподіяла шкоду, сум допомо- пункт 7 ги і пенсій, виплачених потерпілому або членам його сім'ї, а ор- гани соціального забезпечення - також за позовами про стягнення неправильно виплачених допомоги та пенсій.
11 011002 Від сплати державного мита звільняються: державні й громадські Декрет Кабінету Міністрів України 7-93 21.01.93 21.01.93 органи, підприємств, установи, організації та громадяни, які "Про державне мито", стаття 4, звернулися у випадках, передбачених чинним законодавством, із пункт 10 (пункт 10 статті 4 заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб, а доповнено згідно із Законом також споживачі - за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав. N 107/94-ВР від 15.07.94 р.)
11 011003 Від сплати державного мита звільняються: органи місцевого та Декрет Кабінету Міністрів України 7-93 21.01.93 21.01.93 регіонального самоврядування - за позовами до суду або арбітраж- "Про державне мито", стаття 4, ного суду про визнання недійсними актів інших органів місцевого пункт 11 та регіонального самоврядування, місцевих державних адміністрацій, підприємств, об'єднань, організацій і установ, які ущемлюють їх повноваження; органи місцевого та регіонального самоврядування - за позовами до суду або арбітражного суду про стягнення з підприємства, об'єднання, організації, установи і громадян збитків, завданих інтересам населення, місцевому госпо- дарству, навколишньому середовищу їхніми рішеннями, діями або бездіяльністю, а також у результаті невиконання рішень органів місцевого та регіонального самоврядування; органи місцевого та регіонального самоврядування - за позовами до суду або арбітраж- ного суду про припинення права власності на земельну ділянку.
11 011004 Від сплати державного мита звільняються: місцеві державні Декрет Кабінету Міністрів України 7-93 21.01.93 21.01.93 адміністрації - за позовами до арбітражного суду про визнання "Про державне мито", стаття 4, недійсними актів органів місцевого та регіонального самовряду- пункт 12 вання, що суперечать чинному законодавству.
11 011005 Від сплати державного мита звільняються: фінансові органи та Декрет Кабінету Міністрів 7-93 21.01.93 21.01.93 державні податкові інспекції - за видачу їм свідоцтв і України "Про державне дублікатів свідоцтв про право держави на спадщину та документів, мито", стаття 4, пункт 15 необхідних для одержання цих свідоцтв, за вчинення державними (пункт 15 статті 4 доповнено абзацом нотаріальними конторами виконавчих написів про стягнення по- 3 згідно із Законом N 68/94-ВР від датків, платежів, зборів і недоїмок; 30.06.94 р.) фінансові органи та державні податкові інспекції - позивачі й відповідачі - за позовами до суду та арбітражного суду; органи державного контролю за цінами - позивачі й відповідачі - за позовами до суду та арбітражного суду
11 011006 Від сплати державного мита звільняються: місцеві державні Декрет Кабінету Міністрів України 7-93 21.01.93 21.01.93 адміністрації, виконкоми місцевих Рад народних депутатів, "Про державне мито", стаття 4, підприємства, установи, організації, колективні сільськогоспо- пункт 19 дарські підприємства, що придбавають житлові будинки з надвірни- ми будівлями (крім м. Києва та курортних місцевостей), квартири для громадян, які виявили бажання виїхати з території, що зазна- ла радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастро- фи, а також громадяни, які виявили бажання виїхати з території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, та власники цих будинків і квартир.
11 011007 Від сплати державного мита звільняються: позивачі - Міністерство Декрет Кабінету Міністрів України 7-93 21.01.93 21.01.93 охорони навколишнього природного середовища України, Міністер- "Про державне мито", стаття 4, ство лісового господарства України та їхні органи на місцях, пункт 27 (пункт 27 частини 1 статті підприємства Укрзалізниці, що здійснюють захист лісонасаджень, 4 змінено згідно із Законом органи рибоохорони - у справах стягнення коштів на покриття шко- N 3629-XII від 19.11.93 р.) ди, заподіяної державі забрудненням навколишнього середовища, порушенням лісового законодавства та нераціональним використан- ням природних ресурсів і рибних запасів.
11 011008 Від сплати державного мита звільняються: всеукраїнські та міжна- Декрет Кабінету Міністрів України 7-93 21.01.93 21.01.93 родні об'єднання громадян, які постраждали внаслідок Чорно- "Про державне мито", стаття 4, бильської катастрофи, що мають місцеві осередки у більшості об- пункт 28 (пункт 28 статті 4 ластей України, Українська Спілка ветеранів Афганістану змінено згідно із Законом ВР (воїнів-інтернаціоналістів), громадські організації інвалідів, N 303/96-ВР від 10.07.96 р.) їхні підприємства та установи, республіканське добровільне гро- мадське об'єднання "Організація солдатських матерів України" - за позовами, з якими вони звертаються до суду та арбітражного суду, а також за вчинення всіх нотаріальних дій.
11 011009 Від сплати державного мита звільняються: Національний банк Декрет Кабінету Міністрів України 7-93 21.01.93 21.01.93 України та його установи, за винятком госпрозрахункових. "Про державне мито", стаття 4, пункт 29
11 011010 Від сплати державного мита звільняються: Генеральна прокуратура Декрет Кабінету Міністрів України 7-93 21.01.93 21.01.93 України та її органи - за позовами, з якими вони звертаються до "Про державне мито", стаття 4, суду або арбітражного суду в інтересах громадян і державних юри- пункт 30 дичних осіб.
11 011011 Від сплати державного мита звільняються: Центральна виборча Декрет Кабінету Міністрів України 7-93 21.01.93 21.01.93 комісія та виборчі комісії по виборах народних депутатів - із "Про державне мито", стаття 4, заяв про подання висновку з питань наявності підстав для скасу- пункт 31 вання рішення про реєстрацію кандидата в депутати.
11 011012 Від сплати державного мита звільняються: Фонд винаходів України Декрет Кабінету Міністрів України 7-93 21.01.93 21.01.93 - за дії, вказані в підпункті "у" пункту 6 статті 3 цього Декре- "Про державне мито", стаття 4, ту, а також за позовами, з якими він звертається до суду або пункт 32 арбітражного суду.
11 011013 Від сплати державного мита звільняються: Українська державна Декрет Кабінету Міністрів України 7-93 21.01.93 21.01.93 страхова комерційна організація та її установи - за позовами, з "Про державне мито", стаття 4, якими вони звертаються до суду та арбітражного суду, в усіх пункт 33 справах, пов'язаних з операціями обов'язкового страхування.
11 011014 Від сплати державного мита звільняються: Пенсійний фонд України, Декрет Кабінету Міністрів України 7-93 21.01.93 21.01.93 його підприємства, установи й організації, Фонд України соціаль- "Про державне мито", стаття 4, ного захисту інвалідів і його відділення. пункт 34
11 011015 Від сплати державного мита звільняються: державні органи прива- Декрет Кабінету Міністрів України 7-93 21.01.93 21.01.93 тизації - за позовами, з якими вони звертаються до суду та "Про державне мито", стаття 4, арбітражного суду, в усіх справах, пов'язаних із захистом майно- пункт 35 (стаття 4 доповнена вих інтересів держави, а також за проведення аукціонів, за опе- пунктом 35 згідно із Декретом КМ рації з цінними паперами. України N 43-93 від 30.04.93 р.)
11 011016 Від сплати державного мита звільняються: органи Антимонопольного Декрет Кабінету Міністрів України 7-93 21.01.93 21.01.93 комітету України - за позовами, з якими вони звертаються до суду "Про державне мито", стаття 4, або арбітражного суду у зв'язку з порушенням антимонопольного пункт 36 (стаття 4 доповнена законодавства. пунктом 36 згідно із Законом N 82/95-ВР від 02.03.95 р.)
11 011017 Від сплати державного мита звільняються: державні замовники та Декрет Кабінету Міністрів України 7-93 21.01.93 21.01.93 виконавці державного замовлення за позовами, з якими вони звер- "Про державне мито", стаття 4, таються до суду у справах про відшкодування збитків, завданих пункт 38 (стаття 4 доповнена при укладенні, внесенні змін до державних контрактів, а також пунктом 38 згідно із Законом невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань за державним N 589/96-ВР від 12.12.96 р.) контрактом на поставку продукції для державних потреб.
11 011018 Від сплати державного мита звільняються: Комітет у справах на- Декрет Кабінету Міністрів України 7-93 21.01.93 21.01.93 гляду за страховою діяльністю - за позовами, з якими він звер- "Про державне мито", стаття 4, тається до арбітражного суду у справах про скасування державної пункт 39 (стаття 4 доповнена реєстрації страховика як суб'єкта підприємницької діяльності у пунктом 39 згідно із Законом випадках, передбачених статтею 8 Закону України "Про N 621/96-ВР від 19.12.96 р.) підприємництво".
Місцеві 14 014000 ПІЛЬГИ ПО МІСЦЕВИХ ПОДАТКАХ І ЗБОРАХ Декрет Кабінету Міністрів України 56-93 20.05.93 11.06.93 податки Органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції мають "Про місцеві податки і збори", і збори право запроваджувати пільгові податкові ставки, повністю скасо- стаття 18 вувати окремі місцеві податки і збори або звільнити від їх спла- ти певні категорії платників, а також надавати відстрочку у сплаті місцевих податків і зборів.
Податок з 14 014009 Пільги на податок з реклами, що встановлені органами місцевого Декрет Кабінету Міністрів України 56-93 20.05.93 11.06.93 реклами самоврядування. "Про місцеві податки і збори", стаття 18
Збір за 14 014010 Пільги по збору за право використання місцевої символіки, що Декрет Кабінету Міністрів України 56-93 20.05.93 11.06.93 право вико- встановлені органами місцевого самоврядування. "Про місцеві податки і збори", ристання стаття 18 місцевої
символіки
Збір за 14 014011 Пільги по збору за право проведення кіно- і телезйомок, що вста- Декрет Кабінету Міністрів України 56-93 20.05.93 11.06.93 право про- новлені органами місцевого самоврядування. "Про місцеві податки і збори", ведення стаття 18 кіно- і
телезйомок
Збір за 14 014012 Пільги по збору за право проведення місцевих аукціонів, конкурс- Декрет Кабінету Міністрів України 56-93 20.05.93 11.06.93 право про- ного розпродажу і лотерей, що встановлені органами місцевого са- "Про місцеві податки і збори", ведення моврядування стаття 18 місцевих
аукціонів,
конкурсного
розпродажу
і лотерей
Комуналь- 14 014013 Комунальний податок справляється з юридичних осіб, крім бюджет- Декрет Кабінету Міністрів України 56-93 20.05.93 11.06.93 ний них установ, організацій, планово-дотаційних та сільськогоспо- "Про місцеві податки і збори", податок дарських підприємств. Його граничний розмір не повинен перевищу- стаття 18 вати 10 відсотків річного фонду оплати праці, обчисленого вихо- дячи з розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
Збір за 14 014015 Пільги по збору за видачу дозволу на розміщення об'єктів Декрет Кабінету Міністрів України 56-93 20.05.93 11.06.93 видачу торгівлі, що встановлені органами місцевого самоврядування. "Про місцеві податки і збори", дозволу стаття 18 на розмі-
щення
об'єктів
торгівлі
Плата за 14 014500 Пільги, що надані місцевими органами влади у межах сум, що над- Закон України "Про систему 1251-XII 25.06.91 25.06.91 спеціальне ходять до їх бюджетів по місцевих податках і зборах. оподаткування", ст. 1 використан-
ня природ-
них ресур-
сів, у тому
числі:
Лісовий 10 010000 ПІЛЬГИ ПО ЛІСОВОМУ ДОХОДУ
дохід
10 010500 Пільги, що надані місцевими органами влади у межах сум, що над- Закон України "Про систему 1251-XII 25.06.91 25.06.91 ходять до їх бюджетів по лісовому доходу. оподаткування", ст. 1
Плата за 13 013000 ПІЛЬГИ ПО ПЛАТІ ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ спеціальне
використан-
ня водних
ресурсів
13 013001 На період до 1999 року до нормативів плати за спеціальне викорис- Постанова Кабінету Міністрів України 164 08.02.97 08.02.97 тання водних ресурсів застосовується коефіцієнт для ставкових та "Про встановлення нормативів плати озерних господарств (вирощування товарної риби) - 0,1. за спеціальне використання водних ресурсів", пункт 2
13 013002 На період до 1999 року до нормативів плати за спеціальне викорис- Постанова Кабінету Міністрів України 164 08.02.97 08.02.97 тання водних ресурсів застосовується коефіцієнт для сільськогос- "Про встановлення нормативів плати подарських виробників, включаючи тих, що здійснюють експлуатацію за спеціальне використання водних іригаційних та меліоративних систем (виробництво сільськогоспо- ресурсів", пункт 2 дарської продукції та зрошення) - 0,2.
13 013003 На період до 1999 року до нормативів плати за спеціальне вико- Постанова Кабінету Міністрів України 164 08.02.97 08.02.97 ристання водних ресурсів застосовується коефіцієнт для теплових "Про встановлення нормативів плати та атомних електростанцій (виробництво тепло- та електроенергії) за спеціальне використання водних - 0,5. ресурсів", пункт 2
13 013004 На період до 1999 року до нормативів плати за спеціальне вико- Постанова Кабінету Міністрів України 164 08.02.97 08.02.97 ристання водних ресурсів застосовується коефіцієнт для "Про встановлення нормативів плати підприємств житлового та комунального господарства, включаючи за спеціальне використання водних відомчі - 0,1. ресурсів", пункт 2
13 013500 Пільги, що надані місцевими органами влади у межах сум, що над- Закон України "Про систему оподатку- 1251-12 25.06.91 25.06.91 ходять до їх бюджетів по платі за спеціальне використання водних вання", ст. 1 ресурсів.
Плата за 16 016000 ПІЛЬГИ ПО ПЛАТІ ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ НАДР ПРИ спеціальне ВИДОБУВАННІ КОРИСНИХ КОПАЛИН
використан-
ня надр при
видобуванні
корисних
копалин
16 016500 Пільги, що надані місцевими органами влади у межах сум, що над- Закон України "Про систему оподатку- 1251-12 25.06.91 25.06.91 ходять до їх бюджетів по платі за спеціальне використання надр вання", ст. 1 при видобуванні корисних копалин.
Податок з 18 018000 ПІЛЬГИ НА ПОДАТОК З ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА власників ІНШИХ САМОХІДНИХ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ
транспорт-
них засобів
та інших
самохідних
машин і
механізмів
18 018001 Від сплати податку звільняються: а) підприємства автомобільного Закон України "Про податок з власни- 1963-12 11.12.91 11.12.91 25.03.97 транспорту загального користування - щодо транспортних засобів, ків транспортних засобів та інших зайнятих на перевезенні пасажирів, а також підприємства авто- машин і механізмів", пункт "а" мобільного транспорту загального користування, що здійснюють статті 3 змішані перевезення (вантажні та пасажирські) щодо транспортних засобів, зайнятих на перевезенні пасажирів.
18 018002 Від сплати податку звільняються: б) установи та організації, що Закон України "Про податок з власни- 1963-12 11.12.91 11.12.91 25.03.97 фінансуються з державного бюджету. ків транспортних засобів та інших машин і механізмів", пункт "б" статті 3
18 018003 Від сплати податку звільняються: в) на 50 відсотків - колгоспи і Закон України "Про податок з власни- 1963-12 11.12.91 11.12.91 25.03.97 радгоспи за пожежні машини, машини швидкої допомоги та автобуси ків транспортних засобів та інших для перевезення людей. машин і механізмів", пункт "в" статті 3
18 018004 Від сплати податку звільняються: г) підприємства, розташовані на Закон України "Про податок з власни- 1963-12 11.12.91 11.12.91 25.03.97 території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок ків транспортних засобів та інших аварії на Чорнобильській АЕС. машин і механізмів", пункт "е" статті 3
18 018005 Від сплати податку звільняються: а) підприємства автомобільного Закон України "Про внесення змін до 75/97-ВР 18.02.97 18.02.97 транспорту загального користування - щодо транспортних засобів, Закону України "Про податок з власни- зайнятих на перевезенні пасажирів, на які в установленому зако- ків транспортних засобів та інших ном порядку визначено тарифи оплати проїзду в цих транспортних самохідних машин і механізмів", засобах. стаття 4, п. "а"
18 018006 Від сплати податку звільняються: б) установи та організації, що Закон України "Про внесення змін до 75/97-ВР 18.02.97 18.02.97 фінансуються з Державного бюджету України, а саме: установи та Закону України "Про податок з власни- організації Міністерства оборони України, Національної гвардії ків транспортних засобів та інших України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, самохідних машин і механізмів", Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, стаття 4, п. "б" Прокуратури України за умови цільового використання цих транс- портних засобів у службових справах та в межах встановлених лімітів кількості транспортних засобів.
18 018007 Від сплати податку звільняються: д) на 50 відсотків - сільсько- Закон України "Про внесення змін до 75/97-ВР 18.02.97 18.02.97 господарські підприємства - товаровиробники за трактори колісні, Закону України "Про податок з власни- автобуси та спеціальні автомобілі для перевезення людей з ків транспортних засобів та інших кількістю місць не менше десяти. самохідних машин і механізмів", стаття 4, п. "д"
18 018500 Пільги, що надані місцевими органами влади у межах сум, що над- Закон України "Про систему оподатку- 1251-12 25.06.91 25.06.91 ходять до їх бюджетів по платі за спеціальне використання надр вання", ст. 1 при видобуванні корисних копалин.
Плата по 27 027000 ПІЛЬГИ НА ПЛАТУ ПО ВІДШКОДУВАННЮ ВИТРАТ НА
відшкодуван- ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНІ РОБОТИ
ню витрат
на геолого-
розвідуваль-
ні роботи
Плата за 37 037000 ПІЛЬГИ ПО ПЛАТІ ЗА ЗЕМЛЮ
землю
37 037001 Від земельного податку звільняються: заповідники, в т. ч. істори- Закон України "Про внесення змін 378/96-ВР 19.09.96 01.01.97 ко-культурні, національні природні парки, заказники (крім мислив- і доповнень до Закону України "Про ських), регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендро- плату за землю", пункт 1 статті 12 логічні і зоологічні парки, пам'ятники природи, заповідні урочи- ща та парки - пам'ятники садово-паркового мистецтва.
37 037002 Від земельного податку звільняються: вітчизняні дослідні госпо- Закон України "Про внесення змін 378/96-ВР 19.09.96 01.01.97 дарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільсь- і доповнень до Закону України "Про когосподарського профілю та професійно-технічних училищ. плату за землю", пункт 2 статті 12
37 037003 Від земельного податку звільняються: органи державної влади та Закон України "Про внесення змін 378/96-ВР 19.09.96 01.01.97 органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, і доповнень до Закону України "Про установи та організації, які повністю утримуються за рахунок плату за землю", пункт 3 статті 12 бюджету (за винятком Збройних сил України та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України для ре- абілітації хворих, згідно зі списком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України, дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, підприємства, об'єднання та організації това- риств сліпих і глухих України, громадські організації інвалідів України та їх об'єднання.
37 037004 Не справляється плата за земельні ділянки державних, колективних Закон України "Про внесення змін 378/96-ВР 19.09.96 01.01.97 і фермерських господарств, які зайняті молодими садами, ягідни- і доповнень до Закону України "Про ками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також плату за землю", пункт 4 статті 12 гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадника- ми багаторічних плодових насаджень.
37 037005 Від земельного податку звільняються зареєстровані релігійні та Закон України "Про внесення змін 378/96-ВР 19.09.96 01.01.97 благодійні організації, що не займаються підприємницькою і доповнень до Закону України "Про діяльністю. плату за землю", пункт 5 статті 12
37 037006 Не справляється плата за сільськогосподарські угіддя зон Закон України "Про внесення змін 378/96-ВР 19.09.96 01.01.97 радіоактивно забруднених територій, визначених статтею 2 Закону і доповнень до Закону України "Про України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного плату за землю", пункт 5 статті 12 забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи", зон відчужен- ня, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого доб- ровільного відселення, і посилення радіоекологічного контролю, і хімічного забруднення сільськогосподарських угідь, на які запро- ваджено обмеження щодо ведення сільського господарства, за землі, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння.
37 037007 Не справляється плата за землі державних сортовипробувальних Закон України "Про внесення змін 378/96-ВР 19.09.96 01.01.97 станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування і доповнень до Закону України "Про сортів сільськогосподарських культур. плату за землю", пункт 5 статті 12
37 037008 Не справляється плата за землі дорожнього господарства авто- Закон України "Про внесення змін 378/96-ВР 19.09.96 01.01.97 мобільних доріг загального користування. і доповнень до Закону України "Про плату за землю", пункт 5 статті 12
37 037009 Не справляється плата за землі кладовищ. Закон України "Про внесення змін 378/96-ВР 19.09.96 01.01.97 і доповнень до Закону України "Про плату за землю", пункт 5 статті 12
37 037010 Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські, се- Закон України "Про внесення змін 378/96-ВР 19.09.96 01.01.97 лищні та сільські Ради можуть встановлювати пільги щодо плати за і доповнень до Закону України "Про землю: часткове звільнення на певний строк, зменшення суми зе- плату за землю", стаття 12 мельного податку лише за рахунок коштів, що зараховуються на спеціальні бюджетні рахунки відповідних бюджетів.
37 037011 Від земельного податку звільняються: вітчизняні заклади культу- Закон України "Про внесення змін 378/96-ВР 19.09.96 01.01.97 ри, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, і доповнень до Закону України "Про фізичної культури та спорту, спортивні споруди, що використову- плату за землю", пункт 4 статті 12 ються ними за цільовим призначенням.
37 037012 Податок за земельні ділянки, зайняті житловим фондом, коопера- Закон України "Про внесення змін 378/96-ВР 19.09.96 01.01.97 тивними автостоянками для зберігання особистих транспортних за- і доповнень до Закону України "Про собів громадян, гаражно-будівельними, дачно-будівельними коопе- плату за землю", стаття 7 ративами, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільсь- когосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими та господарськими будівлями і спорудами, справляється у розмірі 3 відсотків суми земельного податку.
37 037013 Податок за земельні ділянки, надані для Збройних сил України та Закон України "Про внесення змін 378/96-ВР 19.09.96 01.01.97 інших військових формувань, залізниць, гірничодобувних і доповнень до Закону України "Про підприємств, а також за водойми, надані для виробництва рибної плату за землю", стаття 7 продукції, справляється у розмірі 25 відсотків суми земельного податку.
37 037500 Пільги, що надані місцевими органами влади у межах сум, що над- Закон України "Про систему оподат- 1251-12 25.06.91 25.06.91 ходять до їх бюджетів по платі за землю. кування", ст. 1 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— _________________________________
Примітка N 1 - термін дії пільги продовжується для
підприємств сільгоспвиробників сільськогосподарської продукції.
"Плюс/мінус", 37/97
"Галицькі контракти", 42/97вгору