Документ v6931563-11, поточна редакція — Прийняття від 30.08.2011

                ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Л И С Т
30.08.2011 N 6931
ТОВ "ОЛЬГА."
вул. Краснопільська, 9,
м. Дніпропетровськ, 49033

Про розгляд листа

Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва розглянув Ваші листи від 02.08.2011 N ск6/11/159юр
та від 08.08.2011 N ск6/11/179юр та, в межах компетенції,
повідомляє.
У відповідності до статті 2 Закону України "Про іпотеку"
( 898-15 ) (далі - Закон) законодавство України про іпотеку
базується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається з
Цивільного кодексу України ( 435-15 ), Господарського кодексу
України ( 436-15 ), Земельного кодексу України ( 2768-14 ), цього
Закону та інших нормативно-правових актів, а також міжнародних
договорів України.
Підстави для звернення стягнення на предмет іпотеки містить
стаття 33 Закону ( 898-15 ).
Так, відповідно до абзацу 1 вказаної статті у разі
невиконання або неналежного виконання боржником основного
зобов'язання іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги за
основним зобов'язанням шляхом звернення стягнення на предмет
іпотеки. Право іпотекодержателя на звернення стягнення на предмет
іпотеки також виникає з підстав, встановлених статтею 12 цього
Закону ( 898-15 ).
Згідно із нормами статті 12 Закону ( 898-15 ) у разі
порушення іпотекодавцем обов'язків, встановлених іпотечним
договором, іпотекодержатель має право вимагати дострокового
виконання основного зобов'язання, а в разі його невиконання -
звернути стягнення на предмет іпотеки.
У відповідності до абзацу 2 статті 33 Закону ( 898-15 ) у
разі порушення провадження у справі про відновлення
платоспроможності іпотекодавця або визнання його банкрутом або при
ліквідації юридичної особи - іпотекодавця іпотекодержатель набуває
право звернення стягнення на предмет іпотеки незалежно від
настання строку виконання основного зобов'язання, якщо
іпотекодержатель і правонаступник іпотекодавця не досягнуть згоди
про інше.
Згідно із абзацом 3 статті 33 Закону ( 898-15 ) звернення
стягнення на предмет іпотеки здійснюється на підставі рішення
суду, виконавчого напису нотаріуса або згідно з договором про
задоволення вимог іпотекодержателя.
Відповідно до статті 37 Закону ( 898-15 ) іпотекодержатель
може задовольнити забезпечену іпотекою вимогу шляхом набуття права
власності на предмет іпотеки. Правовою підставою для реєстрації
права власності іпотекодержателя на нерухоме майно, яке є
предметом іпотеки, є договір про задоволення вимог
іпотекодержателя або відповідне застереження в іпотечному
договорі, яке прирівнюється до такого договору за своїми правовими
наслідками та передбачає передачу іпотекодержателю права власності
на предмет іпотеки в рахунок виконання основного зобов'язання.
Рішення про реєстрацію права власності іпотекодержателя на
нерухоме майно, що є предметом іпотеки, може бути оскаржено
іпотекодавцем у суді.
Стосовно проведення перевірки господарської діяльності ТОВ
"АЙЕКСЕН Україна" зазначимо, що у відповідності до статті 6
Господарського кодексу України ( 436-15 ) заборонено незаконне
втручання органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини.
Щодо здійснення нагляду за діяльністю банків та податкового
контролю звертаємо Вашу увагу на те, що Держкомпідприємництво у
своїй діяльності керується Положенням про Державний комітет
України з питань регуляторної політики та підприємництва,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2007
N 667 ( 667-2007-п ), згідно з яким здійснення нагляду за
діяльністю банків та податковий контроль виходить за межі його
компетенції.
У відповідності до абзацу 2 статті 55 Закону України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ) Національний банк здійснює
функції банківського регулювання і нагляду за діяльністю банків в
межах та порядку, передбачених законодавством України.
Відповідно до пункту 61.2 статті 61 Податкового кодексу
України ( 2755-17 ) податковий контроль здійснюється органами,
зазначеними у статті 41 цього Кодексу, в межах їх повноважень,
встановлених цим Кодексом, а саме, органами державної податкової
служби та митними органами.
Заступник Голови С.І.Свищевавгору