Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 22.10.20133303-06/36792-12
Документ v6792731-13, поточна редакція — Прийняття від 22.10.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

22.10.2013  № 3303-06/36792-12


Публічному акціонерному товариству
"Укртрансгаз" Філії "Виробниче
ремонтно-технічне підприємство
"Укргазенергосервіс" вул. Маяковського,
49, м. Боярка, Києво-Святошинський р-н,
Київська обл.,08151

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6 м. Київ, 01601,

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, м. Київ, 03035

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), здійснено моніторинг закупівлі послуг з ремонтування та технічного обслуговування машин загальної призначеності (оголошення № 143000 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 19.06.2013 № 47/5 (790/5)), проведеної ПАТ "Укртрансгаз" Філія "Виробниче ремонтно-технічне підприємство "Укргазенергосервіс" (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 13.09.2013.

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 13.09.2013 № 3303-06/32033-12).

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" на закупівлю послуг з ремонтування та технічного обслуговування машин загальної призначеності, оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 13.06.2013 № 47.

Документація конкурсних торгів на закупівлю ремонту та технічного обслуговування машин загального призначення була затверджена рішенням комітету з конкурсних торгів Замовника від 13.06.2013 № 48/47

Пунктом 2.1.11 додатка № II "Кваліфікаційні критерії та інші вимоги до учасників торгів" (далі - додаток № II) документації конкурсних торгів передбачено, що учасники у складі пропозицій конкурсних торгів повинні надати копію свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності)

Проте Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (в редакції від 10.12.2011) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця скасовано.

Згідно з реєстром отриманих пропозицій конкурсних торгів від 29.07.2013 та протоколом розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 29.07.2013 № 87/47 до участі у процедурі закупівлі запропоновано пропозиції конкурсних торгів наступних учасників:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн., з ПДВ

1

Державне підприємство "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря-Машпроект"

161884152,00

2

ТОВ "Турботехсервіс"

162150000,00

3

ТОВ "Фосаж"

161964996,00

Пунктом 1.4.1 додатка № II до документації конкурсних торгів передбачено, зокрема, що учасником для підтвердження наявності фінансової спроможності мають бути надані зокрема копії балансу підприємства (форма № 1, для суб'єктів малого підприємництва - форма № 1-М) за останній звітний період та за останній звітний квартал з відміткою про прийняття управлінням державної статистики за місцем знаходження Учасника та звіту про фінансові результати (форма № 2, для суб'єктів малого підприємництва форма № 2-М) за останній звітний період та за останній звітний квартал з відміткою про прийняття управлінням державної статистики за місцем знаходження Учасника.

Згідно із пунктом 5 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419, квартальна фінансова звітність (крім зведеної та консолідованої) подається підприємствами органам, зазначеним у пункті 2 Порядку, не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна - не пізніше 9 лютого наступного за звітним року.

Таким чином, враховуючи, що термін подання пропозиції конкурсних торгів Замовником був визначений як 29.07.2013, учасниками для підтвердження відповідності встановленим кваліфікаційним критеріями мала бути надана проміжна фінансова звітність за 2 квартал 2013 року.

Водночас у складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ "Турботехсервіс" та ДП НВКГ "Зоря-Машпроект" проміжна фінансова звітність була надана не за останній звітній квартал, як це було передбачено умовами документації конкурсних торгів, а за попередній.

Отже, при розгляді та оцінці пропозицій конкурсних торгів ТОВ "Турботехсервіс" та ДП НВКГ "Зоря-Машпроект" Замовником не дотримано вимоги пункту 3 частини першої статті 29 Закону.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 29 Закону Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо вона не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Відповідно до абзацу восьмого частини першої статті 30 Закону замовник відміняє торги у разі, якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку із тим, що пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, є обов'язком замовника.

Проте відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів від 19.08.2013 № 103/47 Замовником до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Турботехсервіс", ДП НВКГ "Зоря-Машпроект" та ТОВ "Фосаж", а переможцем конкурсних торгів на основі критеріїв та методики оцінки, визначеної додатком V "КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ" документації конкурсних торгів, визначено ДП НВКГ "Зоря-Машпроект", пропозиція конкурсних торгів якого визнана найбільш економічно вигідною та акцептованою, з яким укладено договір про закупівлю послуг по ремонту № п6 45/1309000322 від 18.09.2013.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником за процедурою закупівлі послуг з ремонтування та технічного обслуговування машин загальної призначеності, Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- документацією конкурсних торгів на закупівлю послуг з ремонтування та технічного обслуговування машин загальної призначеності зміни до законодавства у сфері господарської діяльності щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців не враховані.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Турботехсервіс" та ДП НВКГ "Зоря-Машпроект" не відповідають вимозі пункту 1.4.1 додатка № II до документації конкурсних торгів.

Ураховуючи зазначене, виконання зобов'язань за договором про закупівлю послуг по ремонту № п6 45/1309000322 від 18.09.2013, укладеного за результатами процедури закупівлі, проведеної з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленими в статті 3 Закону.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення, а у разі неможливості їх усунення провести нову процедуру закупівлі.

VII. Додаткова інформація:

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

У зв'язку з чим Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних та контролюючих органів у відповідності до пункту 22 статті 8 Закону та пункту 3.14 Порядку.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору