Щодо окремих питань з бухгалтерського обліку
Мінфін України; Лист від 31.12.200831-34000-10-16/46569
Документ v6569201-08, поточна редакція — Прийняття від 31.12.2008

                  МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 
Л И С Т
31.12.2008 N 31-34000-10-16/46569

Міністерство фінансів України на запит щодо окремих питань з
бухгалтерського обліку повідомляє.
Земельні ділянки, отримані державними (казенними) та
комунальними підприємствами на праві постійного користування, які
відповідно до Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих
активів та операцій підприємств державного, комунального секторів
економіки і господарських організацій, які володіють та/або
користуються об'єктами державної, комунальної власності,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006
N 1213 ( z1363-06 ), відображалися на субрахунку 101 "Земельні
ділянки", з набуттям чинності наказом Міністерства фінансів
України від 05.03.2008 N 353 ( z0225-08 ) зараховуються до складу
нематеріальних активів кореспонденцією за дебетом субрахунку 122
"Права користування майном" і кредитом субрахунку 101 "Земельні
ділянки" в сумі, що дорівнює вартості цих прав постійного
користування земельними ділянками.
Виведення земельних ділянок, отриманих державними (казенними)
та комунальними підприємствами на праві постійного користування,
із складу основних засобів (рядки 030 - 032 Балансу ( z0396-99 ))
і їх відображення у складі нематеріальних активів (рядки 010 - 012
Балансу ( z0396-99)) потребує коригування вступного сальдо статей
Балансу ( z0396-99 ) (форма N 1) на початок 2008 року.
Відповідно до Інструкції по інвентаризації основних засобів,
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових
коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 11.08.94 N 69 ( z0202-94 ),
одним з основних завдань інвентаризації є виявлення фактичної
наявності основних фондів, нематеріальних активів,
товарно-матеріальних цінностей, коштів, цінних паперів та інших
грошових документів. Відповідно до пункту 12 цієї Інструкції
( z0202-94 ) у примітках до річної фінансової звітності наводяться
відомості про встановлені за результатами інвентаризації суми
лишків відповідних активів.
Заступник Міністра М.Полудьоннийвгору