Документ v6474486-06, поточна редакція — Прийняття від 30.11.2006

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
30.11.2006 N 6474

Про погодження проекту Закону України
"Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України (щодо заміни обов'язкового
державного страхування на безпосереднє
здійснення компенсаційних виплат)"

Відповідно до підпункту 1 пункту 6 Положення про Державну
комісію з регулювання ринків фінансових послуг України,
затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року
N 292/2003 ( 292/2003 ), Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг України П О С Т А Н О В И Л А:
1. Погодити проект Закону України "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України (щодо заміни обов'язкового
державного страхування на безпосереднє здійснення компенсаційних
виплат)" (додається).
2. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків
фінансових послуг забезпечити подання проекту Закону України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заміни
обов'язкового державного страхування на безпосереднє здійснення
компенсаційних виплат)" до Кабінету Міністрів України в
установленому порядку.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника Голови Держфінпослуг відповідно до розподілу
обов'язків.
Голова Комісії В.Альошин
Протокол засідання Комісії
від 30 листопада 2006 р. N 281

Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України (щодо заміни обов'язкового
державного страхування на безпосереднє
здійснення компенсаційних виплат)

Верховна Рада України П О С Т А Н О В Л Я Є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У статті 23 Закону України "Про міліцію" ( 565-12 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20; 1992 р.,
N 36, ст. 526; 1993 р., N 11, ст. 83): 1) назву статті, частини першу та другу викласти в такій
редакції:
"Стаття 23. Компенсаційна виплата в разі загибелі
(смерті), поранення (контузії,травми або каліцтва),
захворювання або інвалідності працівника міліції
У разі поранення (контузії, травми або каліцтва),
захворювання, одержаного працівником міліції під час і у зв'язку
із виконанням ним службових обов'язків з охорони громадського
порядку або в боротьбі зі злочинністю чи в разі встановлення
інвалідності внаслідок зазначених ушкоджень, а також інвалідності,
що настала в період проходження служби або не пізніш як через 3
місяці після звільнення зі служби чи після закінчення цього
строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали
місце в період проходження служби, йому здійснюється компенсаційна
виплата в розмірі залежно від ступеня втрати працездатності, який
визначається у відсотках від десятирічного грошового утримання за
останньою посадою, яку він займав, а в разі його загибелі (смерті)
під час і у зв'язку із виконанням ним службових обов'язків з
охорони громадського порядку або в боротьбі зі злочинністю його
спадкоємцям - у розмірі двадцятирічного грошового утримання в
порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України. У разі загибелі (смерті) працівника міліції під час і у
зв'язку із виконанням ним службових обов'язків його сім'ї або
утриманцям у зв'язку з втратою годувальника призначається пенсія в
розмірі його місячного посадового окладу"; 2) частини третю та шосту виключити; У зв'язку з цим частини
четверту, п'яту, сьому та восьму вважати відповідно частинами
третьою - шостою. 3) у частині восьмій слова "третьої, шостої і сьомої"
виключити.
2. У статті 20 Закону України "Про охорону навколишнього
природного середовища" ( 1264-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1996 р., N 15, ст. 70; 2000 р.,
N 5, ст. 34; 2000 р. N 38, ст. 318; 2001 р. N 48, ст. 252; 2002,
N 50, ст. 366; 2003, N 4, ст. 31) викласти в такій редакції: 1) частини п'яту викласти у такій редакції: "У разі загибелі (смерті) посадових осіб спеціальних
підрозділів спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів під час і
у зв'язку із виконанням ними службових обов'язків їхнім
спадкоємцям здійснюється компенсаційна виплата в розмірі
десятирічної заробітної плати за останньою посадою, яку вони
займали, а в разі поранення, контузії, травми або каліцтва,
захворювання чи інвалідності, що сталися під час і у зв'язку із
виконанням посадових обов'язків, їм здійснюється компенсаційна
виплата в розмірі від шестимісячної до п'ятирічної заробітної
плати за останньою посадою залежно від ступеня втрати
працездатності в порядку та на умовах, визначених Кабінетом
Міністрів України"; 2) частину шосту виключити.
3. У статті 50 Закону України "Про прокуратуру" ( 1789-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793;
1993 р., N 50, ст. 474; 2006 р., N 19 - 20, ст. 156): 1) частину четверту викласти в такій редакції: "У разі поранення (контузії, травми або каліцтва),
захворювання, одержаних працівником прокуратури під час і у
зв'язку із виконанням ним службових обов'язків, йому здійснюється
компенсаційна виплата в розмірі залежно від ступеня втрати
працездатності, який визначається у відсотках від двадцятирічного
грошового утримання, а в разі його загибелі (смерті) під час і у
зв'язку із виконанням ним службових обов'язків - його спадкоємцям
здійснюється компенсаційна виплата в розмірі двадцятирічного
грошового утримання за останньою посадою, яку він займав, у
порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України"; 2) доповнити частиною п'ятою такого змісту: "У разі загибелі (смерті) працівника прокуратури під час і у
зв'язку із виконанням ним службових обов'язків його сім'ї або
утриманцям у зв'язку з втратою годувальника призначається пенсія в
розмірі його місячного посадового окладу".
4. Статтю 16 Закону України "Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190) викласти в такій
редакції:
"Стаття 16. Додаткове матеріальне забезпечення
військовослужбовців та військовозобов'язаних
У разі поранення (контузії, травми або каліцтва),
захворювання, одержаних під час проходження служби (зборів),
військовослужбовцям та військовозобов'язаним, призваним на збори,
здійснюється компенсаційна виплата в розмірі залежно від ступеня
втрати працездатності, який визначається у відсотках від
стократного прожиткового мінімуму, визначеного для працездатної
особи на момент поранення (контузії, травми або каліцтва),
захворювання, а у разі їхньої загибелі (смерті) під час
проходження служби (зборів) - їхнім спадкоємцям здійснюється
компенсаційна виплата в розмірі, стократного прожиткового
мінімуму, визначеного для працездатної особи на момент загибелі
(смерті). Порядок та умови здійснення відповідної компенсаційної
виплати військовослужбовцям і військовозобов'язаним, призваним на
збори, та членам їхніх сімей встановлюються Кабінетом Міністрів
України".
5. У статті 30 Закону України "Про статус народного депутата
України" ( 2790-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,
N 3, ст. 17; 2001 р., N 42, ст. 212): 1) назву статті викласти в такій редакції:
"Стаття 30. Додаткове матеріальне забезпечення
народних депутатів" 2) першу частину викласти в такій редакції: "1. У разі загибелі, каліцтва або інвалідності внаслідок
нещасного випадку, який стався з народним депутатом під час і у
зв'язку із виконанням ним депутатських повноважень, а також після
припинення повноважень у випадку насильницької смерті, каліцтва чи
іншого ушкодження здоров'я, вчиненого щодо народних депутатів у
зв'язку з їхньою попередньою депутатською діяльністю, йому або
його спадкоємцям здійснюється компенсаційна виплата в розмірі до
десятирічного грошового утримання депутата в порядку та на умовах,
визначених Кабінетом Міністрів України"; 3) другу частину викласти в такій редакції: "2. Компенсаційні виплати здійснюються: у разі загибелі (смерті) народного депутата його спадкоємцям
здійснюється компенсаційна виплата в розмірі десятирічного
грошового утримання народного депутата на день здійснення
компенсаційної виплати; у разі втрати народним депутатом працездатності внаслідок
каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я йому здійснюється
компенсаційна виплата в розмірі залежно від ступеня втрати
працездатності, що визначається у відсотках від десятирічного
грошового утримання народного депутата на день встановлення втрати
працездатності. Народному депутату щомісячно за рахунок бюджетних призначень
на забезпечення діяльності Верховної Ради України виплачується
компенсація в розмірі різниці між втраченим заробітком і
призначеною пенсією. Коли заподіяне каліцтво чи інше ушкодження здоров'я призвело
до стійкої втрати працездатності, що не виключає продовження
професійної депутатської діяльності, народному депутату
виплачується одноразова допомога в розмірі місячного заробітку".
6. Частини першу, другу та третю статті 45 Закону України
"Про статус суддів" ( 2862-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1993 р., N 8, ст. 56; 1994 р., N 26, ст. 203; 2006 р., N 1,
ст. 18) замінити частинами першою та другою такого змісту: "1. У разі втрати суддею працездатності (в період наділення
його повноваженнями судді) внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження
здоров'я, які сталися під час і у зв'язку із виконанням ним
службових обов'язків, що не виключає продовження професійної
діяльності, судді здійснюється компенсаційна виплата в розмірі
залежно від ступеня втрати працездатності, який визначається у
відсотках від десятирічного грошового утримання судді за останньою
його посадою, яку він займав до встановлення втрати
працездатності, а в разі його загибелі (смерті), що сталася під
час і у зв'язку із виконанням ним відповідно до закону службових
обов'язків, спадкоємцям загиблого здійснюється компенсаційна
виплата в розмірі десятирічного грошового утримання за останньою
посадою в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів
України. За сім'єю загиблого зберігається право на отримання і
придбання житла на умовах і підставах, які мали місце до загибелі
судді, незалежно від стажу його роботи. 2. У разі заподіяння судді під час і у зв'язку із виконанням
ним відповідно до закону службових обов'язків каліцтва чи іншого
стійкого ушкодження здоров'я, що виключає можливість продовження
професійної діяльності, йому здійснюється компенсаційна виплата в
розмірі п'ятирічного заробітку та щомісяця виплачується
компенсація в розмірі різниці між втраченим заробітком і
призначеною пенсією. За ним також зберігається право на отримання
і придбання житла відповідно до положень статті 44 цього Закону
незалежно від тривалості роботи на посаді судді. Якщо заподіяне
каліцтво чи інше ушкодження здоров'я не призвело до стійкої втрати
працездатності, компенсаційна виплата здійснюється в розмірі
річного заробітку". У зв'язку з цим частини четверту, п'яту і шосту вважати
відповідно частинами третьою, четвертою і п'ятою.
7. У Законі України "Про державну контрольно-ревізійну
службу" ( 2939-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,
N 13, ст. 110): 1) у тексті Закону ( 2939-12 ) слова "службова особа" в усіх
відмінках і формах числа замінити словами "посадова особа" у
відповідному відмінку і числі; 2) у статті 17: назву статті викласти в такій редакції:
"Стаття 17. Компенсаційна виплата в разі
загибелі або ушкодження здоров'я посадової
особи державної контрольно-ревізійної служби
та відшкодування шкоди, завданої посадовій
особі державної контрольно-ревізійної
служби або її майну"; 3) частину сьому викласти в такій редакції: "У разі поранення, контузії, травм чи каліцтва, захворювання
чи інвалідності, що сталися з посадовими особами державної
контрольно-ревізійної служби під час і у зв'язку із виконанням
ними службових обов'язків, посадовим особам державної
контрольно-ревізійної служби здійснюється компенсаційна виплата в
розмірі від шестимісячного до п'ятирічного грошового утримання за
останньою посадою залежно від ступеня втрати працездатності, а в
разі їхньої загибелі (смерті), що сталася під час і у зв'язку із
виконанням ними відповідно до закону службових обов'язків, їхнім
спадкоємцям здійснюється компенсаційна виплата в розмірі
десятирічного грошового утримання за останньою посадою в порядку
та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України"; 4) частину восьму виключити.
8. Частини п'яту та шосту статті 60 Закону України "Про
тваринний світ" ( 2894-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
1993 р., N 18, ст. 191; 2002 р., N 14, ст. 97) замінити частиною
такого змісту: "У разі загибелі (смерті), каліцтва або інвалідності
внаслідок нещасного випадку, який стався з державними інспекторами
спеціальних підрозділів під час і у зв'язку із виконанням ними
службових обов'язків, їм або їхнім спадкоємцям здійснюється
компенсаційна виплата в порядку, на умовах та в розмірах,
визначених Кабінетом Міністрів України. Держава гарантує їм
соціальний захист. Порядок та умови соціального захисту державних
інспекторів спеціальних підрозділів встановлюються Кабінетом
Міністрів України".
9. Частину другу статті 10 Декрету Кабінету Міністрів України
N 30-93 ( 30-93 ) "Про державний нагляд за додержанням стандартів,
норм і правил та відповідальність за їх порушення" (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 23, ст. 247; 1995 р., N 29,
ст. 219) викласти в такій редакції: "2. У разі загибелі (смерті), каліцтва або інвалідності
внаслідок нещасного випадку, який стався з посадовими особами
державного органу по нагляду за додержанням стандартів, норм і
правил та його територіальних органів, на яких покладено
здійснення державного нагляду за додержанням стандартів, норм і
правил під час і у зв'язку із виконанням ними службових
обов'язків, їм або їхнім спадкоємцям здійснюється компенсаційна
виплата в порядку, на умовах та у розмірах, визначених Кабінетом
Міністрів України".
10. Частину другу статті 32 Закону України "Про захист прав
споживачів" ( 1023-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1994 р., N 1, ст. 1; 2006 р., N 7, ст. 84) викласти в такій
редакції: "2. У разі загибелі (смерті), каліцтва або інвалідності
внаслідок нещасного випадку, який стався з посадовою особою
державного органу у справах захисту прав споживачів під час і у
зв'язку із виконанням нею службових обов'язків, їй або її
спадкоємцям здійснюється компенсаційна виплата в порядку, на
умовах та у розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України".
11. У статті 23 Закону України "Про пожежну безпеку"
( 3745-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 5,
ст. 21): 1) назву статті викласти в такій редакції:
"Стаття 23. Соціальні гарантії та компенсаційна
виплата в разі загибелі або ушкодження здоров'я
осіб особового складу державної пожежної охорони"; 2) частини першу, другу та третю замінити частиною такого
змісту: "У разі поранення (контузії, травми чи каліцтва),
захворювання, одержаних особами рядового та начальницького складу
державної пожежної охорони під час проходження служби, а також
іншими працівниками державної пожежної охорони, які за умовами
праці беруть безпосередню участь у гасінні пожеж, їм здійснюється
компенсаційна виплата в розмірі залежно від ступеня втрати
працездатності, який визначається у відсотках від десятирічного
грошового утримання за останньою посадою, яку вони займали, а в
разі їхньої загибелі (смерті) під час проходження служби їх
спадкоємцям - у розмірі двадцятирічного грошового утримання за
рахунок коштів підприємств, установ та організацій, де працювала
(працює) особа, або бюджету місцевого самоврядування, у порядку та
на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України"; 3) у частині четвертій слово "застрахованого" виключити; 4) частину шосту виключити. У зв'язку з цим частини четверту та п'яту вважати відповідно
частинами другою та третьою.
12. Частину другу статті 3 Закону України "Про державний
захист працівників суду і правоохоронних органів" ( 3781-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 50)
виключити.
13. Частину третю статті 19 Закону України "Про фізичну
культуру і спорт" ( 3808-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1994 р., N 14, ст. 80) викласти в такій редакції: "Для спортсменів вищих категорій створюються умови для
тренувань і звільнення від роботи (навчання) на час підготовки та
участі в змаганнях. На час, необхідний для участі в змаганнях,
спортсменам надаються гарантії, передбачені законодавством України
про працю, а для тих, хто навчається, - відповідні гарантії щодо
продовження строку навчання. У разі загибелі (смерті), каліцтва
або інвалідності внаслідок нещасного випадку, який стався зі
спортсменами вищих категорій під час підготовки до змагань та
участі в них, їм або їхнім спадкоємцям здійснюється компенсаційна
виплата в порядку, на умовах та в розмірах, визначених Кабінетом
Міністрів України".
14. Статтю 18 Закону України "Про державну податкову службу в
Україні" ( 509-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р.,
N 15, ст. 85; 1998 р., N 29, ст. 190) викласти в такій редакції:
"Стаття 18. Додаткове матеріальне забезпечення
посадових осіб органів державної податкової служби
У разі поранення, контузії, травми або каліцтва, захворювання
чи інвалідності внаслідок нещасного випадку, який стався з
посадовими особами органів державної податкової служби під час і у
зв'язку із виконанням ними службових обов'язків, їм здійснюється
компенсаційна виплата в розмірі від шестимісячної до п'ятирічної
заробітної плати за їхньою останньою посадою (залежно від ступеня
втрати працездатності), а у разі їхньої загибелі (смерті), що
сталися під час і у зв'язку із виконанням службових обов'язків, їх
спадкоємцям - у розмірі десятирічної заробітної плати в порядку та
на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України".
15. Перше і друге речення частини третьої статті 38 Закону
України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення" ( 4004-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р.,
N 27, ст. 218; 1997 р., N 31, ст. 199; 2001 р., N 9, ст. 38; 2002,
N 29, ст. 190) замінити реченням такого змісту: "У разі загибелі (смерті), каліцтва або професійного
захворювання працівників державної санітарно-епідеміологічної
служби під час і у зв'язку із виконанням ними службових обов'язків
їм або їхнім спадкоємцям здійснюється компенсаційна виплата в
порядку, на умовах та в розмірах, визначених Кабінетом Міністрів
України".
16. Частину третю статті 5 Закону України "Про
відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій
за правопорушення у сфері містобудування" ( 208/94-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1994 р., N 46, ст. 411; 1997 р., N 34,
ст. 214) викласти в такій редакції: "У разі каліцтва або інвалідності внаслідок нещасного
випадку, який стався з посадовою особою інспекцій
архітектурно-будівельного контролю під час і у зв'язку із
виконанням нею службових обов'язків, їй, а в разі загибелі
(смерті) внаслідок нещасного випадку, який стався з посадовою
особою інспекцій архітектурно-будівельного контролю під час і у
зв'язку із виконанням нею службових обов'язків, - її спадкоємцям
здійснюється компенсаційна виплата в порядку, на умовах та в
розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України".
17. Частину четверту статті 8 Закону України "Про донорство
крові та її компонентів" ( 239/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1995 р., N 23, ст. 183) викласти в такій редакції: "У разі зараження донора інфекційними хворобами або
виникнення в нього інших хвороб чи розладу здоров'я під час і у
зв'язку із виконанням донорської функції йому, а в разі його
смерті під час і у зв'язку із виконанням донорської функції чи
внаслідок зараження хворобами у зв'язку із виконанням цієї
функції - його спадкоємцям здійснюється компенсаційна виплата в
порядку, на умовах та в розмірах, визначених Кабінетом Міністрів
України".
18. Частину третю статті 16 Закону України "Про лікарські
засоби" ( 123/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р.,
N 22, ст. 86) викласти в такій редакції: "У разі загибелі (смерті), каліцтва або захворювання
посадових осіб органів державного контролю під час і у зв'язку із
виконанням ними службових обов'язків їм або їхнім спадкоємцям
здійснюється компенсаційна виплата в порядку, на умовах та у
розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України".
19. Частину п'яту статті 20 Закону України "Про
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" ( 776/97-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 20, ст. 99) викласти
в такій редакції: "У разі загибелі (смерті), травми, каліцтва або захворювання
Уповноваженого або його представників, які працюють на постійній
основі, під час і у зв'язку із виконанням ними службових
обов'язків їм або їхнім спадкоємцям здійснюється компенсаційна
виплата в порядку, на умовах та в розмірах, визначених Кабінетом
Міністрів України".
20. Частину другу статті 33 Закону України "Про метрологію та
метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1998 р., N 30 - 31, ст. 194; 2004 р., N 37, ст. 449)
викласти в такій редакції: "2. У разі загибелі (смерті), каліцтва або інвалідності
внаслідок нещасного випадку, який стався з державними інспекторами
під час і у зв'язку із виконанням ними службових обов'язків, їм
або їхнім спадкоємцям здійснюється компенсаційна виплата в
порядку, на умовах та в розмірах, визначених Кабінетом Міністрів
України".
21. У статті 26 Закону України "Про запобігання захворюванню
на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист
населення" ( 1972-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,
N 11, ст. 152; 1998 р., N 35, ст. 235): 1) частину другу після слова "працівників" доповнити словами
"(крім тих, які працюють в установах і організаціях, що
фінансуються з Державного бюджету України)"; 2) доповнити статтю частиною такого змісту: "Працівникам установ і організацій, які фінансуються з
Державного бюджету України, зайнятим наданням медичної допомоги
населенню, проведенням лабораторних і наукових досліджень з
проблем ВІЛ-інфекції, виробництвом біологічних препаратів для
діагностики, лікування і профілактики ВІЛ-інфекції та СНІДу, в
разі інфікування вірусом імунодефіциту людини під час і у зв'язку
із виконанням ними службових обов'язків, а також настання у
зв'язку з цим інвалідності від захворювань, зумовлених розвитком
ВІЛ-інфекції, їм здійснюється компенсаційна виплата в розмірі
залежно від ступеня втрати працездатності, який визначається у
відсотках від десятирічного грошового утримання за останньою
посадою, яку вони займали, а у випадку смерті від захворювань,
зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, їхнім спадкоємцям здійснюється
компенсаційна виплата в розмірі десятирічного грошового утримання
за останньою посадою, яку вони займали, але не менше ніж одна
тисяча неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у порядку та
на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України".
22. У статті 16 Закону України "Про державну виконавчу
службу" ( 202/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р.,
N 36 - 37, ст. 243): 1) назву статті викласти в такій редакції: "Стаття 16. Компенсаційна виплата в разі загибелі (смерті),
ушкодження здоров'я державного виконавця та відшкодування шкоди,
завданої здоров'ю та майну державного виконавця"; 2) частини першу та другу виключити; 3) частину третю викласти в такій редакції: "У разі загибелі (смерті) державного виконавця під час і у
зв'язку із виконанням ним службових обов'язків його спадкоємцям
здійснюється компенсаційна виплата в розмірі двадцятирічного
заробітку загиблого за останньою посадою, яку він займав, у
порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України, а
його сім'ї або утриманцям призначається пенсія у зв'язку з втратою
годувальника відповідно до Закону України "Про пенсійне
забезпечення" ( 1788-12 ); 4) у частині п'ятій слова "виплачується одноразова допомога в
розмірі від трирічного до п'ятирічного" замінити словами
"здійснюється компенсаційна виплата від шестирічного до
десятирічного". У зв'язку з цим частини третю - шосту вважати відповідно
частинами першою - четвертою.
23. Частину третю статті 11 Закону України "Про
гідрометеорологічну діяльність" ( 443-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1999 р., N 16, ст. 95) викласти в такій редакції: "У разі загибелі (смерті), каліцтва або інвалідності
внаслідок нещасного випадку, який стався з працівниками
національної гідрометеорологічної служби, діяльність яких
пов'язана з ризиком для життя і здоров'я, під час і у зв'язку із
виконанням ними службових обов'язків, їм або їхнім спадкоємцям
здійснюється компенсаційна виплата в порядку, на умовах та в
розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України".
24. У Законі України "Про аварійно-рятувальні служби"
( 1281-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 4,
ст. 25): 1) абзац четвертий частини першої статті 24 викласти у такій
редакції: "соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві
та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності"; 2) у статті 25: а) назву статті викласти в такій редакції:
"Стаття 25. Соціальні гарантії рятувальників"; б) частину першу викласти в такій редакції: "У разі поранення, контузії, травми чи каліцтва або
захворювання під час і у зв'язку із виконанням ними службових
обов'язків, а також втрати працездатності, що виникла внаслідок
виконання цих обов'язків, їм здійснюється компенсаційна виплата в
розмірі залежно від ступеня втрати працездатності, який
визначається у відсотках від десятирічного грошового утримання за
останньою посадою, яку вони займали, але не менше ніж одна тисяча
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі загибелі
(смерті) рятувальників, що настала під час і у зв'язку із
виконанням ними службових обов'язків, їхнім спадкоємцям
здійснюється компенсаційна виплата в розмірі десятирічного
грошового утримання за останньою посадою, яку вони займали, але не
менше ніж одна тисяча неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян. Компенсаційна виплата здійснюється у порядку та на
умовах, визначених Кабінетом Міністрів України"; в) частини другу - шосту виключити; г) доповнити частиною другою такого змісту: "Законодавством можуть встановлюватися й інші гарантії
рятувальникам аварійно-рятувальних служб".
25. Частину першу статті 40 Закону України "Про мисливське
господарство та полювання" ( 1478-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 18, ст. 132) викласти в такій редакції: "У разі загибелі (смерті) посадових осіб спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі
охорони навколишнього природного середовища, спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі
мисливського господарства та полювання, їх органів на місцях під
час і у зв'язку із виконанням ними службових обов'язків їхнім
спадкоємцям здійснюється компенсаційна виплата в розмірі
десятирічної заробітної плати за останньою посадою, яку вони
займали, у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів
України. У разі поранення, контузії, травми або каліцтва,
захворювання чи інвалідності посадових осіб спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі
охорони навколишнього природного середовища, спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі
мисливського господарства та полювання, одержаних під час і у
зв'язку із виконанням ними посадових обов'язків, їм здійснюється
компенсаційна виплата в розмірі від шестимісячної до п'ятирічної
заробітної плати за останньою посадою залежно від ступеня втрати
працездатності в порядку та на умовах, визначених Кабінетом
Міністрів України".
26. У Законі України "Про психіатричну допомогу" ( 1489-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 19, ст. 143): 1) статтю 28 викласти в такій редакції: "Стаття 28. Соціальні гарантії працівникам, які беруть участь
у наданні психіатричної допомоги, в тому числі здійснюють догляд
за особами, які страждають на психічні розлади У разі заподіяння шкоди здоров'ю або загибелі (смерті), під
час і у зв'язку із виконанням службових обов'язків працівників,
які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в тому числі
здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади,
їм або їхнім спадкоємцям здійснюється компенсаційна виплата в
порядку, на умовах та в розмірах, визначених Кабінетом Міністрів
України"; 2) підпункт 1 пункту 4 Прикінцевих положень виключити.
27. У статті 39 Закону України "Про захист населення від
інфекційних хвороб" ( 1645-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2000 р., N 29, ст. 228): 1) останнє речення частини першої виключити; 2) доповнити частиною другою такого змісту: "У разі загибелі (смерті), каліцтва або захворювання
працівників державних та комунальних закладів охорони здоров'я та
державних наукових установ під час і у зв'язку із виконанням ними
службових обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження
збудниками інфекційних хвороб (надання медичної допомоги хворим на
інфекційні хвороби, роботи з живими збудниками та в осередках
інфекційних хвороб, дезінфекційні заходи тощо), їм або їхнім
спадкоємцям здійснюється компенсаційна виплата в порядку, на
умовах та в розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України".
28. Статтю 39 Закону України "Про дипломатичну службу"
( 2728-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 5,
ст. 29) викласти в такій редакції:
"Стаття 39. Компенсаційна виплата в разі
загибелі (смерті) або ушкодження здоров'я
працівника дипломатичної служби
У разі загибелі (смерті) працівника дипломатичної служби під
час і у зв'язку із виконанням ним службових обов'язків, в тому
числі під час перебування у відрядженні, сім'ї загиблого
здійснюється компенсаційна виплата в розмірі десятирічної
заробітної плати за останньою посадою. У разі заподіяння працівнику дипломатичної служби під час і у
зв'язку із виконанням ним службових обов'язків, в тому числі під
час перебування у відрядженні, каліцтва чи іншого ушкодження
здоров'я, йому здійснюється компенсаційна виплата в розмірі
п'ятирічної заробітної плати за останньою посадою. Порядок та умови здійснення компенсаційних виплат працівникам
дипломатичної служби та членам їхніх сімей встановлюються
Кабінетом Міністрів України. Крім того, працівнику дипломатичної служби щомісячно
виплачується компенсація у розмірі різниці між втраченою
заробітною платою і призначеною пенсією".
29. Частину п'ятнадцяту статті 21 Закону України "Про
Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації
України" ( 3475-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р.,
N 30, ст. 258) викласти в такій редакції: "15. У разі поранення, травми чи каліцтва, захворювання,
одержаних особою рядового і начальницького складу Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України під час і у
зв'язку із виконанням нею службових обов'язків, їй здійснюється
компенсаційна виплата в розмірі залежно від ступеня втрати
працездатності, який визначається у відсотках від десятирічного
грошового забезпечення, а в разі її загибелі (смерті) під час і у
зв'язку із виконанням службових обов'язків її спадкоємцям
здійснюється компенсаційна виплата в розмірі десятирічного
грошового забезпечення. Компенсаційні виплати здійснюються у
порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України".
30. У статті 56 Закону України "Про правові засади цивільного
захисту" ( 1859-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р.,
N 39, ст. 488): 1) назву статті викласти в такій редакції:
"Стаття 56. Компенсація шкоди в разі загибелі
(смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва)
або захворювання чи інвалідності"; 2) частину першу викласти в такій редакції: "1. У разі поранення (контузії, травми або каліцтва),
захворювання чи інвалідності, отриманих особою рядового і
начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту під
час і у зв'язку із виконанням нею службових обов'язків проходження
служби, їй здійснюється компенсаційна виплата в розмірі від
шестимісячного до п'ятирічного грошового утримання за останньою
посадою (залежно від ступеня втрати працездатності). У разі
загибелі (смерті) особи рядового і начальницького складу органів і
підрозділів цивільного захисту, що сталася під час і у зв'язку із
виконанням службових обов'язків, її спадкоємцям здійснюється
компенсаційна виплата в розмірі десятирічного грошового утримання
за останньою посадою, яку вона займала. Порядок та умови
здійснення компенсаційних виплат особам рядового і начальницького
складу органів і підрозділів цивільного захисту та членам їхніх
сімей встановлюються Кабінетом Міністрів України"; 3) частину третю виключити.
31. У статті 41 Закону України "Про військовий обов'язок і
військову службу" ( 2232-12 ) (Голос України, 1992 р., N 86;
Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 385): 1) назву статті викласти в такій редакції:
"Стаття 41. Компенсаційні та інші виплати в разі
загибелі (смерті), поранення (контузії, травми,
каліцтва) або захворювання чи інвалідності
військовослужбовців Збройних Сил України,
інших військових формувань та призваних
на збори військовозобов'язаних" 2) частину першу викласти в такій редакції: "1. У разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми,
каліцтва) або захворювання чи інвалідності, одержаних
військовослужбовцями Збройних Сил України, інших військових
формувань та призваними на збори військовозобов'язаними під час і
у зв'язку із виконанням службових обов'язків, їм або їхнім
спадкоємцям здійснюється компенсаційна виплата в порядку, на
умовах та у розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України".
32. У статті 92 Лісового кодексу України ( 3852-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 17, ст. 99; 2006 р.,
N 21, ст. 170): 1) частину другу викласти в такій редакції: "У разі загибелі (смерті), каліцтва або інвалідності
внаслідок нещасного випадку, який стався з працівником державної
лісової охорони під час і у зв'язку із виконанням ним службових
обов'язків, йому або його спадкоємцям здійснюється компенсаційна
виплата в порядку, на умовах та в розмірах, визначених Кабінетом
Міністрів України"; 2) частину третю виключити.
33. У частині другій статті 427 Митного кодексу України
( 92-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 38 - 39,
ст. 288) слова "визначених законодавством" замінити на слова
"визначених Кабінетом Міністрів України".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2008 року.
2. Кабінету Міністрів України в тримісячний строк після
набрання чинності цим Законом привести у відповідність з цим
Законом свої нормативно-правові акти з питань страхування.вгору