Документ v6154563-09, поточна редакція — Прийняття від 27.05.2009

                ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Л И С Т
27.05.2009 N 6154

Про надання роз'яснення

На Ваше звернення від 30.04.2009 N 04-12 щодо відповідності
нової редакції статуту споживчого товариства нормам чинного
законодавства повідомляємо наступне.
Згідно із частиною четвертою статті 57 Господарського кодексу
України ( 436-15 ) статут суб'єкта господарювання повинен містити
відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір
і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу
прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх
компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб'єкта
господарювання, а також інші відомості, пов'язані з особливостями
організаційної форми суб'єкта господарювання, передбачені
законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не
суперечать законодавству.
Відносини, пов'язані зі створенням і діяльністю споживчого
товариства, регулюються Господарським кодексом України ( 436-15 ),
Цивільним кодексом України ( 435-15 ), Законами України "Про
кооперацію" ( 1087-15 ), "Про споживчу кооперацію" ( 2265-12 ).
Відповідно до статті 8 Закону України "Про кооперацію"
( 1087-15 ) статут кооперативу повинен містити такі відомості:
найменування кооперативу, його тип та місцезнаходження; мета
створення кооперативу і вичерпний перелік видів його діяльності;
склад його засновників; умови і порядок вступу до кооперативу та
виходу чи виключення з нього; права і обов'язки членів та
асоційованих членів кооперативу; порядок внесення змін до статуту
кооперативу; порядок встановлення розмірів і сплати внесків та
паїв членами кооперативу та відповідальність за порушення
зобов'язань щодо їх сплати; форми участі членів кооперативу в його
діяльності; порядок формування, склад і компетенція органів
управління та органів контролю кооперативу, а також порядок
прийняття ними рішень, у тому числі з питань, рішення з яких
приймається одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів членів
кооперативу, які беруть участь у загальних зборах; порядок
формування, використання та розпорядження майном кооперативу;
порядок розподілу його доходу та покриття збитків; порядок обліку
і звітності у кооперативі; порядок реорганізації і ліквідації
кооперативу та вирішення пов'язаних з цим майнових питань; порядок
скликання загальних зборів; умови і порядок повернення паю. Статут
може містити інші пов'язані з особливостями діяльності кооперативу
положення, що не суперечать законодавству.
Згідно із частиною другою статті 5 Закону України "Про
споживчу кооперацію" ( 2265-12 ) основним документом, що регулює
діяльність споживчого товариства, є статут. У ньому визначається
порядок вступу до товариства і виходу з нього, права та обов'язки
членів товариства, його органи Управління, контролю та їх
компетенція, порядок утворення майна товариства і розподілу
прибутку, умови реорганізації і ліквідації товариства та інші
положення, що не суперечать законодавчим актам України.
Крім цього, повідомляємо, відповідно до статті 1
Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців" ( 755-15 ) (далі - Закон про реєстрацію)
державний реєстратор - посадова особа, яка відповідно до цього
Закону ( 755-15 ) від імені держави здійснює державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Згідно із частиною другою статті 4 Закону про реєстрацію
( 755-15 ) порядок проведення державної реєстрації юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців включає, зокрема: перевірку
комплектності документів, які подаються державному реєстратору, та
повноти відомостей, що вказані в реєстраційній картці; перевірку
документів, які подаються державному реєстратору, на відсутність
підстав для відмови у проведенні державної реєстрації; внесення
відомостей про юридичну особу або фізичну особу-підприємця до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців; оформлення і видачу свідоцтва про державну
реєстрацію та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців.
Статтею 27 Закону про реєстрацію ( 755-15 ) визначено, що
підставами для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної
особи, зокрема, є невідповідність установчих документів вимогам
частини третьої статті 8 цього Закону ( 755-15 ).
Відповідно до частини третьої статті 8 Закону про реєстрацію
( 755-15 ) установчі документи (установчий акт, статут або
засновницький договір, положення) юридичної особи повинні містити
відомості, передбачені законом. Відповідальність за відповідність
установчих документів законодавству несуть засновники (учасники)
юридичної особи.
Звертаємо Вашу увагу, згідно із частиною четвертою статті 53
Закону про реєстрацію ( 755-15 ) особи, винні у внесенні до
установчих документів або інших документів, які подаються
державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, які
підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців, несуть відповідальність, встановлену
законом.
Отже, державний реєстратор несе відповідальність за повноту
зазначених відомостей в установчих документах, а за відповідність
цих відомостей законодавству несуть засновники.
Заступник Голови С.І.Третьяковвгору